ความลับของสาวผอมเพรียว

Document Sample
ความลับของสาวผอมเพรียว Powered By Docstoc
					  bangkokvoice.com                      http://www.bangkokvoice.com/2011/05/20/6-diet-techniques/6 วิธีลดนํ้าหนักงาย ๆ โดยไมตองอดอาหาร
                 
สาว ๆ ที่วางแผนจะลดนํ้ าหนัก แตไมอยากอดอาหารจะทําอยางไรดี วันนี้ เรามี 6
วิธีลดนํ้ าหนักงาย ๆ โดยไมตองสนใจสตรไดเอทไหน ๆ มาบอกกันดวย
                   ู

                  ้
1.ดื่ มเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเทานัน

                    
งาย ๆ เลยก็คือ เวลาคุณ สาว ๆ เขารานอาหาร อยาสั่งพวกนํ้ าอัดลม หรือชา
มะนาวที่สามารถเติมไดไมอ้ันอยางเด็ดขาด เพราะมันจะยิ่งทําใหคุณ ดื่มมากขึ้น
แนะนําใหห ันมาดื่มชาสมุนไพร นํ้ ามะนาว ไดเอท-โซดา จะดีกวา แตถาจะให ดี
ที่สุด “นํ้ าเปลา” นี่ แหละคะ ตัวชวยลดนํ้ าหนักที่ดีสําหรับ สาว ๆ เลย

2.ทานอาหารเชาใหเป็ นนิ สัย

อาหารเชาคือมื้อสําคัญที่สุดของวัน หากคุณ สาว ๆ ไมยอมทานอาหารเช า จะทําให ตอนบาย รวมทั้งตอนกลางคืน
      ู
คุณ จะรสึกอยากทานอาหารมากกวาปกติ นอกจากนี้ การไมทานอาหารเชาแลวปลอยใหทองวางเป็ นเวลานานกอน
จะถึงมื้อตอไป จะทําให ระบบการเผาผลาญทํางานช าลงดวย
     
           ู
แตถาตอนเช าคณ ไมรสึกหิ ว แสดงวาคุณ ทานอาหารมื้อดึกในชวงเวลาที่ใกลจะเขานอนแลว เพราะฉะนั้นควรจะ
        ุ
ทานอาหารเย็นใหเร็ว ขึ้น โดยปกติไมควรทานอาหารเย็นเกินหนึ่ งทุม เพื่อที่ตอนเชาคุณ จะไดรูสึกอยากทานอาหาร

               ั
3.จิบนํ้ าทีละนอย ในระหวางวน

                                
คุณ สาว ๆ คงมักจะไดยินคนพูดกันวา ใหด่ ืมนํ้ าวันละ 6-8 แกวตอวัน รางกายจะไดไมขาดนํ้ า ซึ่งนํ้ าในที่น้ี ไมไดห มาย
ถึง “นํ้ าเปลา” อยางเดียว เพราะยังรวมถึงนํ้ าจากผลไมสดที่เราทานเขาไปดวย

                                                      
แตคุณ ไมควรปลอยใหเราหิวนํ้ าเสียกอนถึงจะดื่มนํ้ าเสียละ เพราะจริง ๆ แลวเราควรจิบ นํ้ าทีละนอย ๆ ในแตละวัน
             
แลวคุณ จะแปลกใจวา มันช วยให ความอยากอาหารของร างกายลดลงไดดวย

   ั
4.ทานผกผลไมมาก ๆ
            
ทานผลไมท้ังเปลือก เช น แอปเปิ้ ล ซึ่งเต็มไปดวยไฟเบอร จะชวยใหคุณ รูสึกอิ่มนาน และทานไดนอยลง และจําไววา
แม  ผักและผลไมเต็มไปดวยสารอาหาร แถมยังมีแคลอรีตํ่าก็จริง แตตองระวังหากทานผักผลไมรวมกับ นํ้ าสลัดที่มี
แคลอรีสูง เนย ชีสซอส หรอทานกับพวกพาสตาสลัด ครีมสลัด เพราะมันอาจทําให คุณ อวนได แลวจะมาอางวา ทาน
              ื
ผั กผลไมเยอะแลวไมไดละ

5.ทานโฮลเกรน

อาหารจําพวกโฮลเกรนจะชวยใหคุณ อิ่มไดนานกวาคารโบไฮเดรตประเภทอื่น ๆ โดยเฉพาะในตอนเช า โฮลเกรน
เป็ นตัวเลือกที่ดีตัวหนึ่ งของสาว ๆ เลยทีเดียว ไมวาจะเป็ นขาวโอต ขนมปั งโฮลเกรน แครกเกอรโฮลวีท จะชวยเพิ่ม
เสนใยให ร างกายของคณ ไดดีเลยละ
              ุ
   ั
6.พ กผอนใหเพี ยงพอ
  ู
           ั
รไหมวา การนอนหลับพกผอนให เพียงพอ จะทําใหนํ้าหนักลงลงไดดวย นอกจากนี้ ยังทําใหคุณ มีพลังเต็มเปี่ ยมที่จะ
                                                 
ออกกําลังกาย หรอทํางานไดมีป ระสิทธภาพ แตห ากคุณ ไมมีเวลานอนหลับมากมาย ลองทําวิธีงาย ๆ เช น ฝึ กการ
         ื          ิ                        ู
                                     
หายใจลึก ๆ อานหนังสือ หรือฟั งเพลง ฟั งเสียงดนตรีท่ีสงบ ๆ ทุก ๆ วัน จะช วยให คุณ รสึกสบาย และลดความอยาก
ทานอาหารตามอารมณไดมากขึ้น                             

ที่มาของภาพ :

http://www.google.co.th/search?
q=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E

ขอบคณ ขอมลจาก :
  ุ   ู       กระปุกดอทคอม


(Visited 3 times, 1 visits today)

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags: thai, health
Stats:
views:6
posted:6/24/2012
language:Thai
pages:1
Description: this is about discription