Docstoc

กลเม็ด 6 วิธีเพื่อควานหาคนถูกใจ

Document Sample
กลเม็ด 6 วิธีเพื่อควานหาคนถูกใจ Powered By Docstoc
					                       ่
               กลเม็ด 6 วิธีเพือควานหาคนถูกใจ
                                   ่
       ถ้ าลงทุนจะ " จีบ" ทั้งที มีสัญญาณอะไรนะทีบอกว่ า อีกฝ่ ายเปิ ดทาง ให้ เข้ าไปตีสนิทได้ แล้ ว
ข อ ย้ ำ ง ำ น นี้ มี ฝ่ ำ ย ใ ด ฝ่ ำ ย ห นึ่ ง ส่ ง ก ร ะ แ ส จิ ต บ อ ก ใ ห้ ม ำ " จี บ ฉั น สิ " ก่ อ น น ะ
ไ ม่ ไ ด้ สุ่ ม สี่ สุ่ ม ห้ ำ นึ ก อ ย ำ ก จี บ ก็ จี บ มั่ ว ซั่ ว เ พี ย ง แ ต่ ใ ค ร ค น นั้ น
จะรู ้ ต ัว หรื อ เปล่ ำ ว่ำ เปิ ดประตู อ ้ำ ซ่ ำ ให้เ รำเดิ น เข้ำ ใส่ . ..นั่น ก็อี ก เรื่ อ งหนึ่ ง จำกหนัง สื อ How to
understand people (ท ำอย่ ำ งไรจึ ง เข้ำ ใจมนุ ษ ย์) เปรี ย บสำยตำเหมื อ นหอควบคุ ม กำรบิ น
คล้ ำ ยดวงตำ เป็ น หน้ ำ ต่ ำ งของหั ว ใ จยั ง ไ งยั ง งั้ น ฟั งแ ล้ ว เช ยเหมื อน สมั ย ข วั ญ เรี ยม
แต่ เ ด็ ก ยุ ค ดอทคอมก็ ไ ม่ แ คล้ว แพ้ใ จ ให้ ค นที่ ต ัว เองชอบเป็ นทุ น อยู่ แ ล้ว เช่ น กัน นั่ น แหละ
ถ้ำกำรที่สำวสักอนงค์ มองมำยังอีกคนซึ่ งจ้องเขม็งรอจ๊ะเอ๋ อยู่แล้ว รู ้ไหมว่ำสำยตำที่มองแวบแรก
หมำยถึ ง ส่ ง สั ญ ญำณให้เ ครื่ อ งบิ น เตรี ย มลง แวบที่ ส อง คื อ อนุ ญ ำตให้ แลนดิ่ ง หรื อ ลงจอดได้
แวบที่ ส ำม แปลว่ ำ เมื่ อ ไหร่ เครื่ องบิ น ล ำนั้ นจะเข้ ำ มำจอดสั ก ที น ะ แววตำที่ ม องกั น ไป
ม อ ง กั น ม ำ อ ย่ ำ ง นี้ แ ห ล ะ ปิ๊ ง กั น ห ล ำ ย ร ำ ย แ ล้ ว ยิ่ ง ห ำ ก ก ล้ ำ เ ข ยิ บ เ ข้ ำ ใ ก ล้
ก็ มี สิ ทธิ์ ท ำควำมรู ้ จ ั ก กั น ได้ ทั น ที อ้ อ ...ขอท ำควำมเข้ ำ ใจเสี ยแต่ เ นิ่ นๆ ก่ อ นว่ ำ สมั ย นี้
จะพึ่งใบบุ ญแค่ อาศั ยว่ า ตัวเองหน้ าตาดีหรื อ หุ่นเซ็ กซี่ น่ะ แค่ นี้ไม่ พอที่จะเรี ยกร้ องความสนใจ
ให้ ใครๆ เข้ า มาจี บ ไ ด้ หรอก แ ต่ ควรมี " ลั ก ษณะข องคน ที่ เข้ ำ หำ ได้ ไ ม่ ยำ ก " ด้ ว ย
ผู ้ ที่ เ ป็ นเจ้ ำ ของบุ ค ลิ กเข้ ำ หำได้ ไ ม่ ยำก ก็ เ ช่ นมี หน้ ำ ตำยิ้ ม แย้ ม แจ่ ม ใส, คิ้ ว ไม่ ผู ก โบ
หรื อ ท ำหน้ำ นิ่ ว คิ้ ว ขมวดแสดงถึ ง ควำมจริ ง จัง กับชี วิต ตลอดเวลำ กระนั้ น การเข้ าหาได้ ไ ม่ ย าก
ก็ ไ ม่ ใ ช่ ป ล่ อ ย เ นื้ อ ป ล่ อ ย ตั ว ใ ห้ ใ ค ร ต่ อ ใ ค ร ไ ป ทั่ ว น ะ ค ว ร ยั บ ยั้ ง ชั่ ง ใ จ ด้ ว ย ว่ า
ควรระริ ก ระรี้ แ ค่ ไหนถึ ง เหมาะสม ง่ ำ ยเกิ น ไปก็ ไ ม่ เ ก๋ เช่ น กั น เพรำะตำมหลั ก จิ ต วิ ท ยำ
ทุ ก ค น มั ก ส ง สั ย สิ่ ง ที่ ไ ด้ ม า ง่ า ย ๆ เ ส ม อ แ ล ะ อ า จ เ ต ลิ ด ไ ป อี ก ว่ า อ ะ ไ ร ที่ ไ ด้ ม า ง่ า ย
ย่ อมไม่ มีคุณค่ าไปโน่ นเลย ว่ำแล้วฝอยถึงกลเม็ด 6 วิธีเพื่อควำนหำคนถูกใจ ดี กว่ำ ใน 6 ways to
meet Mr.right บอกถึงขั้นตอนของกำรหำแฟน เหมือนรู ้ใจว่ำ ขืนปล่อยให้หำกันเอง คงแย่แน่ ๆ
เหตุน้ ีจึงขอทำหน้ำที่เป็ นพี่เลี้ยงกันหน่อย
จะหาแฟนมาแนบใจก็ไม่ ยากอะไร แค่ ...

     1. ประกำศกับเพื่อนๆ ว่ำ คุ ณจะ จัดงำนปำร์ ต้ ีใหญ่ยกษ์ที่จะมีของกิน และเครื่ องดื่ มเพียบ
                                        ั
        ั     ้
กะเลี้ยงไม่อ้ น แต่ถำใครอยำกมำอย่ำลืมหนีบชำยโสดมำด้วย งำนนี้ใครพำคนรักมำไม่ให้เข้ำ นะยะ
เห็นใครมีควำมสุ ขแล้วตำจะลุกเป็ นไฟ รัศมีนำงอิจฉำกำเริ บ
     2. ประสงค์ จ ะมี แฟนทั้ งที ต้ อ งใจกล้ ำ หน้ ำ ด้ ำ นเข้ ำ ไว้ ควรกล้ ำ ที่ จ ะเป็ นฝ่ ำย
เข้ำ ไปคุ ย กับ คนแปลกหน้ำ ทุ ก วัน แต่ จ ะเข้ำ ไปตี ซ้ ี หรื อ เจ๊ ำ ะแจ๊ ะ กับ ใคร ก็ดู ต ำม้ำ ตำเรื อ หน่ อ ย
ไม่ใช่เซ่อซ่ำเข้ำไปหวังจับคนที่ดูแล้ว เขำไม่เล่นกับเรำด้วยแน่ๆ คงเสี ยเวลำเปล่ำ
     3. ส่ งอีเมล์โปรยเสน่ ห์หำคู่ใจ ตำมเว็บไซต์ต่ำงๆ ที่ เปิ ดให้บริ กำรด้ำนนี้ จนเกลื่อนคอมฯ
                                  ้
หรื ออำจให้เพื่อนนัดบอดให้อีกทอดหนึ่งก็ได้ แต่มีขอแม้หน่อยว่ำ ถ้ำเพื่อนนัดใครให้ แล้วไม่ถูกใจ
จ ะ ไ ป ต ำ ห นิ เ พื่ อ น ก็ ไ ม่ ถู ก นั ก เ พ ร ำ ะ ใ ค ร จ ะ ไ ป รู ้ ซึ้ ง ร ส นิ ย ม แ ท้ จ ริ ง ข อ ง คุ ณ เ ล่ ำ
                                         ั
ช่วยให้รู้จกกันก็ดีแค่ไหนแล้ว หลังจำกนั้นจะสำนสัมพันธ์กนต่ออย่ำงไร ก็อยู่ที่ควำมชอบของแต่
       ั
ละคน เรื่ องแบบนี้ใครจะไปบังคับใจกันได้
     4. วัน หยุด สุ ด สั ปดำห์ ก็ค วรใช้ทุก เวลำนำที ใ ห้เ ป็ นประโยชน์ ด้ว ยกำรออกไปสั ง สรรค์
                   ั
เฮฮำตำมบ้ำนเพื่อนฝูง ต้องรู ้จกเปิ ดตัวกับคนอื่นเข้ำไว้ แถมถ้ำได้ไปงำนเลี้ยง ซึ่ งจัดแบบเป็ นกันเอง
ก็ อ ย่ ำ ได้ แ ต่ ง ตั ว มิ ดชิ ดเกิ นเหตุ จะเปิ ดนิ ดโชว์ ห น่ อยก็ รี บท ำซะ ยั ง อยู่ ใ นวั ย สะพรั่ ง
หำกไม่โชว์ตอนนี้แล้วจะเก็บไว้ตอนไหน
     5. ส ำรวจตรวจตรำดู สิ ว่ ำ มี ส ถำนที่ แ ห่ ง หนต ำบลใดบ้ำ ง ซึ่ งคนในสเปกของคุ ณ ชอบ
ไปสุ มกันอยู่ในนั้น แล้วจงรี บจรลีไปได้เลย อย่ำมัวแต่เอ้อระเหยอยู่บำน ทำเป็ นอะโนเนะมำกๆ
                                            ้
คงหำแฟนได้หรอก
     6. หำกเจอคนถูกใจเข้ำอย่ำงจัง อย่ำปล่อยให้หลุดมือ ทำยังไงก็ได้ที่จะยื้อเขำไว้ แต่ตรงข้ำม
ถ้ ำ พ ำ ก เ พี ย ร ห ำ อ ยู่ น ำ น ก็ ยั ง ไ ม่ เ จ อ " ต ำ ม ส เ ป ก " ต ร ง ใ จ เ สี ย ที ก็ อ ย่ ำ เ สี ย เ ว ล ำ
จีบกันไปจีบกันมำกับคนที่เรำไม่ได้คิดจริ งจังด้วยหน่อยเลย
            ั                                 ่
     เพรำะไม่ง้ นก็เท่ำกับปิ ดโอกำสทั้งของเขำและของเรำ แหมจะล่อเหยือให้มำกินเบ็ดสักหน่อย
เดี๋ ย วเกิ ด เขำเข้ำ ใจผิ ด ว่ ำ เรำไม่ ว่ ำ งก็ แ ย่ น่ ะ ซี นี่ ถ ้ำ ไม่ เ ป็ นทำสมำรยำททำงสั ง คม กะเชี ย ร์
ให้แขวนป้ ำยไว้แล้วเชียวว่ำ หัวใจยังว่ำง เข้ำทำนอง กลัวจัดว่ำจะไม่มีใครรู ้

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags: thai, health
Stats:
views:28
posted:6/24/2012
language:Thai
pages:2
Description: this is about discription