Diagnosis_ _____

Document Sample
Diagnosis_ _____ Powered By Docstoc
					 ‫بسم هللا الرحمن الرحيم‬
‫2102/42/6‬  ‫‪Dr.Mojtaba Mousavi‬‬  ‫1‬
‫تفسير آزمون هاي تشخيصي‬


                   ‫تفسير آزمون هاي‬
                    ‫تشخيصي‬
                    ‫دکتر مجتبی موسوی بزاز‬
                    ‫دانشگاه علوم پزشکی مشهد‬
                       ‫بهمن ماه 88‬
                    ‫‪mousavim@muma.ac.ir‬‬


             ‫2102/42/6‬      ‫‪Dr.Mojtaba Mousavi‬‬  ‫2‬
‫تفسير آزمون هاي تشخيصي‬

              ‫آنچه به ذهن مي رسد چهار گونه است‬
               ‫يا آنطور كه هست به نظر مي رسد‬
                ‫يا وجود دارد و به نظر نمي رسد‬
                 ‫يا وجود ندارد و بنظر نمي رسد‬
                ‫يا وجود ندارد و به نظر مي رسد‬
                           ‫دو قرن قبل از ميالد‬  ‫‪Epictetus‬‬


             ‫2102/42/6‬   ‫‪Dr.Mojtaba Mousavi‬‬             ‫3‬
‫تفسير آزمون هاي تشخيصي‬


                               ‫اهداف:‬
             ‫هدف كلي : پرورش روشهاي مشاهده و‬
             ‫تفسير باليني كه منجر به نتيجه گيري هاي‬
                          ‫معتبر شود.‬


             ‫2102/42/6‬    ‫‪Dr.Mojtaba Mousavi‬‬      ‫4‬
‫تفسير آزمون هاي تشخيصي‬         ‫با:‪‬‬  ‫اهداف اختصاصي,آشنايي‬
                       ‫حساسيت ، ويژگي ، ارزش اخباري‬
                         ‫موارد استفاده آزمون هاي حساس‬
                         ‫موارد استفا ده آزمون هاي ويژه‬
                          ‫تعيين كننده هاي ارزش اخباري‬
                          ‫شيوع بيماري و بر آورد شيوع‬
                          ‫بر آورد نقطه اي و فاصله اي‬
                   ‫‪ROC‬مبادالت بين حساسيت و ويژگي(منحني )‬
                       ‫‪ likehood ratio‬نسبت درستنمايي‬
                      ‫آزمون هاي چند تايي تحليل تصميم گيري‬
             ‫2102/42/6‬       ‫‪Dr.Mojtaba Mousavi‬‬        ‫5‬
 Medicine is a science of uncertainty
    and an art of probability
                Sir William Osler
6/24/2012    Dr.Mojtaba Mousavi         6
‫‪Refine Probability‬‬

 ‫‪ ‬بطور معمول چرا تست های تشخيصی را در‬
            ‫خواست می کنيم؟‬
     ‫‪ ‬مهمترین دليل در خواست تست های‬
    ‫تشخيصی برای تصحيح احتمال است.‬

‫2102/42/6‬    ‫‪Dr.Mojtaba Mousavi‬‬   ‫7‬
‫تفسير آزمون هاي تشخيصي‬

                    ‫تشخيص:یك فرایند نا كامل است كه‬
                   ‫نتيجه آن بجاي ایجاد اطمينان از درست بودن‬
                    ‫فراهم ساختن یك احتمال است كه معموال با‬
                        ‫شكایت اصلي بيمار شروع مي شود.‬                   ‫بر آورد یك احتمال‬          ‫فرایند تشخيص‬


             ‫2102/42/6‬         ‫‪Dr.Mojtaba Mousavi‬‬         ‫8‬
‫تفسير آزمون هاي تشخيصي‬        ‫فرایند تصميم گيري باليني بر پایه احتماالت است‬
                        ‫طيف احتمال بيماري‬
               ‫0‬                         ‫001‬                          ‫تشخيص‬

             ‫2102/42/6‬         ‫‪Dr.Mojtaba Mousavi‬‬        ‫9‬
‫تفسير آزمون هاي تشخيصي‬     ‫الف :احتمال سرطان پستان در يك خانم با معاينه طبيعي‬
                               ‫پستان 3/ در صد است .‬
               ‫ب : يك غربالگري با ماموگرافي غير طبيعي حدود 31در‬
                                       ‫صد‬
                           ‫ج:‪ FNA‬مثبت حدود 46 در صد‬

                                                           ‫بيمار‬
              ‫سالم‬              ‫الف‬         ‫ب‬                ‫ج‬
       ‫دهد،‬    ‫هدف آزمون تشخيصي :این است كه احتمال برآورد شده ي بيماري را به سمت هر یك از دو انتها ي مقياس احتماالت حركت‬
              ‫2102/42/6‬                ‫‪Dr.Mojtaba Mousavi‬‬                    ‫01‬
‫تفسير آزمون هاي تشخيصي‬
             ‫آزمون تشخيصي : تمام روش هایي كه اطالعات باليني را‬
              ‫جمع آوري مي كند را هم مي توان به عنوان آزمون در‬
                        ‫نظر گرفت.‬

             ‫در مثال قبل ، اگر در ابتدا خواهر یا مادر با سابقه سرطان‬
                 ‫پستان داشت احتمال اوليه یك در صد بود‬
              ‫و اگر توده قابل لمسي در پستان موجود داشت احتمال‬
             ‫سرطان پستان قبل از انجام ماموگرافي 02 تا 04 در مي‬
                         ‫شد‬
             ‫2102/42/6‬       ‫‪Dr.Mojtaba Mousavi‬‬         ‫11‬
‫تفسير آزمون هاي تشخيصي‬
                  ‫به عبارت دیگر از ابزارهاي گوناگون شرح حال‬
               ‫معاینه و آزمون ها براي بر آورد این احتمال استفاده‬
                                   ‫مي كنيم .‬

                ‫آیا كدام یك به جابجایي این احتمال به سمت صفر یا‬
                           ‫صد كمك بيشتري مي كنند؟‬

                   ‫آیا نحوه ي عمل اینها با یكدیگر متفاوت است؟‬


             ‫2102/42/6‬        ‫‪Dr.Mojtaba Mousavi‬‬        ‫21‬
‫تفسير آزمون هاي تشخيصي‬
              ‫وقتي ما آزموني را در این فرایند بكار مي بریم چه گزینه هایي‬
                            ‫براي نتایج آزمون وجود دارد ؟‬

                   ‫براي هر كدام از این گزینه ها چه احتمالي وجود دارد؟‬

              ‫چه عواملي در ميزان احتمال هر كدام از گزینه ها دخالت دارد ؟‬

                ‫اگر پاسخ آزمون مثبت یا منفي باشد ,بر چه اساسي به نتایج‬
                                   ‫اطمينان مي كينم؟‬

                     ‫چه عواملي در صحت این نتایج تاثير گذار است؟‬
             ‫2102/42/6‬         ‫‪Dr.Mojtaba Mousavi‬‬           ‫31‬
Defining the Reference Range
              ‘Normal’ Subjects
 Nr of individuals
           -2SD              +2SD
                               Test
                              Value
  6/24/2012          Dr.Mojtaba Mousavi         14
          Ideal Diagnostic Test
                ‘Normal’              Diseased
Nr of individuals
                   No false positives or negatives      Test
                                        Value
          6/24/2012         Dr.Mojtaba Mousavi           15
6/24/2012  Dr.Mojtaba Mousavi  16

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:6
posted:6/24/2012
language:
pages:16