28062010101239monaray vin� nette yayinlama by laOi5UU

VIEWS: 105 PAGES: 40

									AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK
            TİP İDARİ ŞARTNAME

    I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1- İş sahibi idareye ilişkin bilgiler
1.1. İş sahibi idarenin;
   a)Adı: EÜAŞ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
   b)Adresi : EÜAŞ SEYİTÖMER TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
P.K:8 SEYİTÖMER/KÜTAHYA
   c)Telefon numarası : 0-274- 248 56 60 / 282-224
   d) Faks numarası : 0-274- 248 56 65
   e) Elektronik posta adresi : ticaret@somtes.gov.tr
   f) İlgili personelin adı-soyadı/unvanı: Aydın ÇAKMAK (Buhar Üretim Mühendisi)
 1.2.İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle
irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler
İhale konusu malın;
  a) Adı: 1 Adet (2 Ton Kapasiteli) 0-5mt. Yükseklikli Halatlı Viç(Monoraylarıyla
Birlikte) Ve 2 Adet 0-60mt Kaldırma Yükseklikli (3 Ton Kapasiteli Monoraylarıyla
Birlikte ) Monoray Halatlı Vinçlerin Temini ve EÜAŞ’a Teslimi Ve EÜAŞ’a Teslimi
  b) Dosya No: 2010/46
  c) Miktarı ve türü:
 Sıra                                 Miktar Adet
    Malzemenin Adı
 No
    Kompresör Binası (2 Ton Kapasiteli) 0-5mt. Yükseklikli Halatlı
 1 Vinç(Monorayıyla birlikte)                        1

    0 – 60mt. Kaldırma Yükseklikli Monoray, Halatlı Vinç (3 Ton
 2                                           2
    Kapasiteli) (Monorayıyla Birlikte)
                                TOPLAM          3
   d Teslim edileceği yer: EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü
KÜTAHYA adresidir. Her türlü nakliye masrafları firmaya ait olacaktır
   e) Teslim süresi : 60 Takvim Günüdür
   f-)Diğer bilgiler : : İhale Kayıt No: 2010/ 72443
              2010 Yılı Yatırım Malzemesi Proje No: 09 D08 0010
Madde 3- İhaleye ilişkin bilgiler
İhaleye ilişkin bilgiler;
   a) İhale usulü: Açık İhale Usulü
   b) İhalenin yapılacağı adres ve toplantı yeri: EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı
 İşletme Müdürlüğü Satınalma Komisyonu Toplantı Odası Seyitömer/KÜTAHYA
  c) İhale tarihi : 22.07.2010 Perşembe
  d) İhale saati : 14.00
Madde 4- İhale dokümanının görülmesi ve temini
4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif
verecek olanların EÜAŞ onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.
     a) İhale dokümanının görülebileceği ve satın alınabileceği yer : EÜAŞ Seyitömer
Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Ticaret Servisi


                                                1
 b) İhale dokümanı satış bedeli (KDV dahil) : 50,-(Elli) TL
4.2. İhale dokümanı, içeriğindeki belgeleri gösteren bir dizi pusulasıyla birlikte verilir.
İstekli, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup
olmadığını kontrol eder. EÜAŞ bu incelemeden sonra isteklinin, ihale dokümanını oluşturan
belgelerin tamamını aslına uygun olarak teslim aldığına dair, dizi pusulası üzerine yazılarak
imzalanmış beyanını alır.
4.3. İstekli ihale dokümanını satın almakla, ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan
koşul ve kuralları, bu dokümanda aksine bir hüküm olmadığı sürece, istekli sıfatıyla kabul
etmiş sayılır.

Madde 5- Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati
5.1. Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati
   a)Tekliflerin sunulacağı yer : EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü
Muhaberat Servisi Seyitömer/KÜTAHYA
   b)Son teklif verme tarihi  : 22.07.2010 Perşembe
   c)Son teklif verme saati   : 14.00
5.2. Teklifler son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği
gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar EÜAŞ’a
ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
5.3. EÜAŞ’a verilen veya ulaşan teklifler, bu Şartnamenin 14 üncü maddesine göre
zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.
5.4. İhale için tespit olunan tarihin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş
gününde yukarıda belirtilen saatte aynı yerde yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul
edilir.
5.5. Çalışma saatlerinin sonradan değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.
5.6. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo–Televizyon Kurumu (TRT)’nun ulusal saat ayarı esas
alınır.

Madde 6- İhale dokümanının kapsamı
6.1 İhale dokümanları aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:
   a) İdari Şartname
   b) Teknik Şartname
   c) Sözleşme Tasarısı
   d) Standart Formlar
   e) —Fiyat Teklif Formu
    —İş Ortaklığı Beyannamesi
    —Geçici Teminat Mektubu
    —Kesin Teminat Mektubu
6.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince, EÜAŞ’ ın çıkaracağı zeyilnameler ile
isteklilerin yazılı talebi üzerine EÜAŞ tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale
dokümanının bağlayıcı bir parçasını teşkil eder.
6.3.İsteklinin yukarıda belirtilen dokümanların tümünün içeriğini dikkatli bir şekilde
incelemesi gerekir. Teklifin verilmesine ilişkin şartları yerine getirememesi halinde ortaya
çıkacak sorumluluk teklif verene ait olacaktır. İhale dokümanında öngörülen ve tarif edilen
usule uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

            II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 7- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri
                                               2
7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda belirtilen belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir.
  a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile
  elektronik posta adresi,
  b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odası belgesi;
     1-) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda
  alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir
  belge,
     2-) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
  Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda
  alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
  c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
     1-) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
     2-) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya
  kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
  Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
  d) Bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
  e) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat
  mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe
  Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,
  f) Bu şartnamenin 7.2 ve 7.3 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Mal Alımı
  İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,
  g) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
  h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin
  noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
  i) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma
  uygun iş ortaklığı beyannamesi,
  j) Bu şartnamenin 17 nci maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere
  yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,
  k) Bu şartnamenin 8 veya 36 ncı maddelerinde belirtilmesi halinde yerli istekli
  olunduğuna ilişkin Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen belgeler,
  l) Bu şartnamenin 36 ncı maddesinde belirtilmesi halinde teklif edilen malın yerli malı
  olduğunu tevsik eden belgeler,
  m) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin
  yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar
  Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter
  tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son
  bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
  n)…………………………………………………………………………………..……..
  o)Yer Görme Belgesi; İhaleye girecek firmalar vincin montajının yapılacağı yeri
  inceleyecek ve gerekli ölçüleri alarak vincin kurulması ile ilgili gerekli düzenleme ve
  projeleri yapacak, ayrıca vincin ucuna takılması düşünülen yük taşıma sepetinin de
  projeleri ve statik hesaplamaları firma tarafından yapılacak ve ihale dokümanı ekinde
  EÜAŞ’a sunacaktır. Tekliflerin değerlendirilmesinde isteklinin, işin yapılacağı yeri
  çalışma şartlarını ve vincin kurulacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı
  kabul edilecektir.
  r) 1) UNI EN 2921 Makine Güvenliği ile ilgili belge
    2) CEI EN 6020411 Elektrik Tesisat Güvenliği ile ilgili belge
    3) CEI EN 418 Acil Duruş Ekipmanı ile ilgili belge                                                 3
  İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (b) ve (c) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak
tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur. İhaleye katılabileceklerinin öngörülmesi halinde
Konsorsiyumlarda (b) ve (c) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı
verilmesi, (r) bendine ilişkin olarak ise işin ilgili kısmına teklif veren ortak tarafından o kısma
ilişkin belgelerin verilmesi gerekir.

  İsteklilerin yukarıda sayılan belgeleri sunarken aslını veya aslına uygunluğu noterce
onaylanmış suretlerini vermeleri zorunludur. İstekliler belgelerin aslı yerine ihaleden önce
EÜAŞ’ın yetkili personeli tarafından “Aslı İdaremizce Görülmüştür” şerhi taşıyan suretlerini
verebilirler.

   İsteklinin teklifi ile birlikte yanıltıcı belge verdiği veya yanıltıcı beyanda bulunduğu,
belgelerde tahrifat yapıldığı tespit edilirse, teklifi değerlendirmeye alınmaz ve geçici
teminatı irad kaydedilir. Sözleşmenin imzalanmasından sonra böyle bir durum tespit
edilirse , kesin teminatı EÜAŞ lehine irad kaydedilir ve sözleşme feshedilir.
Her iki halde de İstekli / Yüklenici EÜAŞ’ a hiç bir itirazda bulunamaz.
7.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
7.2.1................................................................................................................................................
7.2.2................................................................................................................................................
7.2.3................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
7.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
7.3.1.
7.3.2.
7.3.3.

7.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:
7.4.1. ……………………………………………………………………………………………

7.5. Belgelerin sunuluş şekli
7.5.1-İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış
örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesi’nin 9
uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak isteklilere verilen
Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri kabul edilecektir.
7.5.2- Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup,
sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu
anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.
7.5.3-İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce idarenin yetkili personel
tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine
iade edilen belgelerin suretlerini de tekliflerine ekleyebilirler.
7.5.4- Aşağıda 7.5.4.1 de belirtilen belgeler dışında yerli veya yabancı isteklilerce sunulacak
yabancı ülkelerden temin edilen belgelerin, ait olduğu ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve
alındığı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca
onaylı olması gerekir. Ancak, Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması
Sözleşmesine taraf ülkelerden sağlanan ve bu sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamındaki resmi
belgeler, “apostille” kaşesi taşıması kaydıyla belgelerin alındığı ülkedeki Türkiye
Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türk Dışişleri Bakanlığı onay işleminden muaftır. Türkiye
Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında belgelerdeki imza, mühür veya damganın
tasdik işlemini belirli işlemlere bağlı tutan hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme


                                                                          4
bulunduğu takdirde, bu ülkelerden sağlanan belgelerin onayı bu anlaşma veya sözleşme
hükümlerine göre yaptırılabilir.
7.5.4.1-………………………………………………………………………………………….
7.5.5- Bu Şartnamede belgelerin Türkçe tercümelerinin istenildiği hallerde, yurt dışından
sağlanan resmi belgeler ile idarece ihale dokümanında belirlenen belgelerin tercümelerinin
Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması şarttır.
Apostille kaşesi taşıyan belgelerin tercümeleri ile Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya
Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması şartı aranmayan belgelerin tercümelerinin yeminli
mütercimlerce yapılması ve noter onaylı olması zorunludur.
7.5.6- Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal
akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası
Laboratuvar Akreditasyon İşbirliği Karşılıklı Tanınma Anlaşmasında yer alan akreditasyon
kurumları tarafından düzenlenen belgeler ve bunların tercümeleri, bu belgelerin alındığı
ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsoloslukları veya Türkiyede Dışişleri Bakanlığı onay
işleminden muaftır. Ancak bu belgelerin, Türk Akreditasyon Kurumundan alınan ve Mal
Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesinde belirtilen teyit yazısı ile birlikte
sunulması gerekmektedir. Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan
belgelendirme kuruluşları veya Türk Akreditasyon Kurumu tarafından düzenlenen ve
TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için ise Türk Akreditasyon
Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir.

Madde 8- İhalenin Yabancı İsteklilere Açıklığı
Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan
yerli istekliler bu ihaleye katılamaz.

Madde 9- İhaleye katılamayacak olanlar
9.1. Aşağıda sayılanlar doğrudan ve dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları
adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar;
   a) 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya
sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle
Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü
bulunanlar.
   b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.
   c) EÜAŞ’ın ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.
   d)EÜAŞ’ın ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek,
sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.
   e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci
dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.
   f) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim
kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip
olmadıkları anonim şirketler hariç).
9.2. İhale konusu işin müşavirlik hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine
katılamazlar. Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin müşavirlik hizmeti
ihalelerine katılamazlar. Bu yasaklar, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu
şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.
9.3. EÜAŞ bünyesinde bulunan veya EÜAŞ’la ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun
vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler bu
idarelerin ihalelerine katılamazlar.
9.4. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları
gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit


                                                 5
edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek
ihale iptal edilir.

Madde 10- İhale dışı bırakılma nedenleri
Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler, bu durumlarının tespit edilmesi halinde, ihale dışı
bırakılacaktır;
   a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilân
eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir
durumda olan.
   b) İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı
mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer
bir durumda olan.
   c) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal
güvenlik prim borcu olan.
   d) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu
olan.
   e) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla
hüküm giyen.
   f) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek
ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu idare tarafından ispat edilen.
   g) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten
men edilmiş olan.
   h) Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte
belge verdiği tespit edilen.
   i) Şartnamenin 9 uncu maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye
katılan.
   j) Şartnamenin 11 inci maddesinde belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulunduğu
tespit edilen.

Madde 11- Yasak fiil veya davranışlar
11.1. İhalede aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:
   a)Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya
başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.
   b)İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde
bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda
bulunmak.
   c)Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.
   d)Alternatif teklif verebilme halleri dışında, bir istekli tarafından kendisi veya başkaları
adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek.
   e)Şartnamenin 9 uncu maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye
katılmak.
11.2. Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında fiil veya davranışın özelliğine göre
4734 sayılı Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.

Madde 12- Teklif hazırlama giderleri
Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. EÜAŞ,
ihalenin seyrine ve sonucuna bakılmaksızın, isteklinin üstlendiği bu masraflardan dolayı
hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Madde 13- İhale dokümanında açıklama yapılması


                                                6
13.1. İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç
duydukları hususlarla ilgili olarak, son teklif verme gününden on (10) gün öncesine kadar
yazılı olarak açıklama talep edebilirler. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri
değerlendirmeye alınmayacaktır.
13.2. Açıklama talebinin uygun görülmesi halinde, EÜAŞ’ca yapılacak açıklama, bu tarihe
kadar ihale dokümanı alan tüm isteklilere yazılı olarak iadeli taahhütlü mektupla gönderilir
veya imza karşılığı elden verilir. EÜAŞ’ın bu yazılı açıklaması, son teklif verme gününden en
az beş (5) gün önce tüm isteklilerin bilgi sahibi olmalarını sağlayacak şekilde yapılacaktır.
13.3. Açıklamada, sorunun tarifi ve EÜAŞ‘ın ayrıntılı cevapları yer alır; açıklama talebinde
bulunan isteklinin kimliği belirtilmez.
13.4. Yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanını açıklamanın yapıldığı tarihten sonra alan
isteklilere ihale dokümanı içerisinde verilir.

Madde14- İhale dokümanında değişiklik yapılması
14.1. İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak,
tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik
hatalar veya eksikliklerin EÜAŞ’ca tespit edilmesi veya isteklilerce son teklif verme
gününden on (10) gün öncesine kadar yazılı olarak bildirilmesi hallerinde, zeyilname
düzenlenmek suretiyle ihale dokümanında değişiklik yapılabilir.
14.2. Zeyilname, ihale dokümanı alanların tümüne yazılı olarak iadeli taahhütlü mektup
yoluyla gönderilir veya imza karşılığı elden verilir ve son teklif verme tarihinden en az beş (5)
gün önce bilgi sahibi olmaları sağlanır.
14.3. Yapılan değişiklik nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç
duyulması halinde, EÜAŞ ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla otuz (30) gün
süreyle zeyilname ile erteleyebilir.
14.4. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere
tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı tanınacaktır.

Madde 15- İhale günü ve saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde EÜAŞ’ın serbestliği
15.1. EÜAŞ’ın gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin
yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit
edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.
15.2. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere ilan
edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca
tebliğ edilir.
15.3. İhalenin iptali halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler
açılmaksızın isteklilere iade edilir.
15.4. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce EÜAŞ’dan herhangi bir hak talebinde
bulunulamaz.

Madde 16- Ortak girişimler
16.1. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir.
16.2. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına
dair pilot ortağın da belirtildiği ekte örneği bulunan İş Ortaklığı Beyannamesi’ni de
teklifleriyle beraber sunacaklardır.
16.3. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde iş ortaklığından, sözleşme imzalanmadan
önce noter tasdikli ortaklık sözleşmesini vermesi istenilecektir.
16.4. İş ortaklığı beyannamesi ve sözleşmesinde iş ortaklığı oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin
taahhüdün yerine getirilmesinden müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları
belirtilecektir.


                                                    7
16.5. İş ortaklığında pilot ortak, en çok hisseye sahip ortak olmalıdır. Ortakların hisse
oranları, ortaklık anlaşmasında (iş ortaklığı beyannamesi) ve ortaklık sözleşmesinde gösterilir.
16.6. Konsorsiyumlar ihaleye teklif: Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez

Madde 17- Alt yükleniciler İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere
Yaptırılamaz

 III. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde18- Teklif ve sözleşme türü
İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen bedelin
birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme
düzenlenecektir.
   Teklif isteme şartnamesi ekinde, Eskalasyon formülü ve Eskalasyonlu fiyat teklif olması
halinde eskalasyonlu fiyat teklifinde bulunulacaktır.
Şartname ve eklerinde aksi belirtilmedikçe istekli kısmi teklifte de bulunabilir

Madde 19- Teklifin dili
Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer dokümanlar Türkçe olacaktır. Başka bir
dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli
sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas
alınır.

Madde 20- Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi
İsteklinin teklifini gösteren fiyatlar ve bunların tutarları TL/ADET para birimi ile
belirtilecektir. Söz konusu işin ödemelerinde de bu para birimi kullanılır.
Madde 21- Kısmi teklifler
- Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. Değerlendirme tekliflerin toplam tutarı
üzerinden yapılacaktır.
21.2.

Madde 22- Alternatif teklifler
İhale konusu işe ilişkin olarak Alternatif teklif verilemez
Madde 23- Tekliflerin sunulma şekli
23.1. Teklif Mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak
bu Şartname ile istenilen bütün belgeler bir zarfa (veya pakete) konulur. Zarfın üzerine
isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait
olduğu ve EÜAŞ’ın açık adresi yazılarak , zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından
imzalanarak mühürlenir.
23.2. Teknik Şartnamede istenildiği taktirde ve görüldüğü şekilde istekli numune
verecektir. Numune mümkünse       ZARF içerisine konulacak , aksi halde ayrıca
verilecektir. Numune verilmesi için belli bir süre tanınmış ise bu süre içinde numunenin
verilmemesi halinde teklif geçersiz sayılacaktır.
23.3. Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar
karşılığında EÜAŞ’a (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen
teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın istekliye iade edilir.
23.4. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek
tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar EÜAŞ’a ulaşması şarttır. Postadaki


                                                 8
gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit
edilir ve değerlendirmeye alınmaz.
23.5. Verilen teklifler, bu Şartname hükümlerine göre zeyilname düzenlenmesi hali hariç,
herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.
23.6. Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, EÜAŞ ve isteklilerin ilk teklif
verme tarih ve saatine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, süre uzatımından
dolayı yeniden tespit edilen son teklif verme tarih ve saatine kadar uzatılmış sayılır.

Madde 24- Teklif mektubunun şekli ve içeriği
24.1. Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur.
24.2. Teklif Mektubunda;
  a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
  b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,
  c) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ,
  d) Teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce
imzalanmış olması,
 Zorunludur.
24.3. Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı
tarafından veya teklif vermeye yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir.
24.4. Konsorsiyum olarak teklif verecek isteklilerin teklif mektuplarında, Konsorsiyum
ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedel ayrı ayrı yazılacaktır.
Konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedellerin
toplamı, konsorsiyumun toplam teklif bedelini oluşturacaktır.

Madde 25- Tekliflerin geçerlilik süresi
25.1. Teklifler en son teklif verme tarihinden itibaren 60 (Altmış) gün opsiyonlu
olacaktır. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları
değerlendirmeye alınmayacaktır. İstekliler bu müddet için EÜAŞ’a teklifleriyle bağlı
kalacaklardır. Opsiyonun son günü bir tatil gününe rastlarsa opsiyon tatilden sonraki ilk
çalışma günü sonuna kadar kendiliğinden uzamış olacaktır.
25.2. İhtiyaç duyulması halinde EÜAŞ, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen
süre kadar uzatılması yönünde istekliden talepte bulunacaktır. İstekli, EÜAŞ’ın bu talebini
kabul edebilir veya reddedebilir. EÜAŞ’ın teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini
reddeden isteklinin geçici teminatı iade edilecektir.
25.3. Talebi kabul eden istekliler, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmeksizin, geçici
teminatını kabul edilen yeni teklif geçerlilik süresine ve her bakımdan geçici teminata ilişkin
hükümlere uydurmak zorundadır.
25.4. Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olarak yapılır, iadeli taahhütlü posta yoluyla
gönderilir veya imza karşılığı elden teslim edilir.

Madde 26- Teklif fiyatına dahil olan masraflar
26.1. Yüklenici teklif fiyatına işçilik, malzeme, ambalaj , taşıma, yükleme ve boşaltma vb.
giderler ile vergi, resim, harç, sigorta gibi masrafları dahil edecektir.
26.2. (26.1.) inci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider
kalemleri oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı
içerdiği kabul edilecektir.
26.3. Ancak, sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer
Vergisi (KDV) ilgili mevzuatı çerçevesinde EÜAŞ’ca yükleniciye ayrıca ödenir.

Madde 27- Geçici teminat


                                                 9
27.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
27.2 İsteklinin ortak girişim olması halinde, toplam geçici teminat miktarı ortaklık oranına
veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen tekliflere bakılmaksızın ortaklardan biri
veya birkaçı tarafından karşılanabilir.
27.3. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu
tarih, teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz (30) günden (20.10.2010 tarihinden
önce olmamak üzere)isteklilerce belirlenir.
27.4. Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, EÜAŞ tarafından
istenilen katılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Madde 28- Teminat olarak kabul edilecek değerler
28.1. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır;
    a) Tedavüldeki Türk Parası.
    b) Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları.
    c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler
yerine düzenlenen belgeler.
28.2. (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal
değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden
teminat olarak kabul edilir.
28.3. İlgili mevzuatına göre Türkiyede faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların
düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya
benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların
veya özel finans kurumlarının düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul
edilir.
28.4. Teminat mektubu verilmesi halinde, bu mektubun kapsam ve şeklinin, Kamu İhale
Kurumunun belirlediği esaslara uygun olması gerekir. Bu esaslara aykırı olarak düzenlenmiş
teminat mektupları geçerli kabul edilmez.
28.5. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.
28.6. Her ne surette olursa olsun, EÜAŞ’ca alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati
tedbir konulamaz.

Madde 29- Geçici teminatın teslim yeri
29.1. Banka teminat mektupları, teklif zarfının içinde ihale komisyonuna sunulacaktır.
29.2. Teminat mektupları veya teminat karşılığı alınan makbuzlar dışındaki teminatlar ihale
komisyonlarınca teslim alınmaz. Teminat mektupları dışındaki teminatlar; ihaleyi yapan
EÜAŞ Teşkilatının Muhasebe Birimine yatırılabileceği gibi nakit teminatlar EÜAŞ’ın
belirteceği banka hesaplarına da yatırılabilir. Nakit teminatın bankaya yatırılması hâlinde
banka makbuzu veya dekontun açıklama kısmına; ihale kayıt no, dosya no ve işin konusu
yazılmalıdır. İhale Komisyonu gerektiğinde bankalara yatırılan nakit teminatların teyidini
isteyebilir.

Madde 30- Geçici teminatların iadesi
30.1. Teklifi şartnameye uygun bulunan ilk üç firmanın geçici teminatları sözleşmenin
yürürlüğe girmesi veya opsiyon sürelerinin sonuna kadar tutulur.
30.2. İhale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci ve üçüncü teklif
sahibi isteklilere ait teminat mektupları dışında kalan isteklilere ait teminatlar isteklilere
hemen iade edilir.                                              10
30.3. Teminat mektuplarının iadesi doğrudan mektubu düzenleyen ilgili bankaya veya finans
kurumuna yapılır, istekliye elden verilmez.


   IV-TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA
             İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 31- Tekliflerin alınması ve açılması
31.1. Teklifler, bu Şartnamede belirtilen son teklif verme saatine kadar EÜAŞ’a (tekliflerin
sunulacağı yere) verilecektir.
31.2. İhale komisyonunca, tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul
uygulanır;

31.2.1 İhale komisyonunca bu Şartnamede belirtilen son teklif verme saatine kadar kaç teklif
verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve teklif
dokümanında belirtilen teklif açma saatinde ihaleye başlanır.
31.2.2. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın
üzerinde isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe
ait olduğu, ihaleyi yapan EÜAŞ’ın açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından
imzalanıp mühürlenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir
tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.
 31.2.3. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.
İsteklilerin, belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının
usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici
teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. Bu işlemler yapıldıktan
sonra teklif mektubu ile geçici teminatta dâhil olmak üzere belge ve bilgi eksikliği dikkate
alınmaksızın bütün isteklilerin teklif fiyatları açıklanır.
31.2.4. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan
belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca değerlendirilmek
üzere oturum kapatılır.

Madde 32- Tekliflerin değerlendirilmesi
32.1. Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu
ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı bu Şartnamenin 31.2.3. üncü maddesine göre ilk
oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.
32.1.1. Bu şartnameye göre teklif zarfı içinde sunulması gereken belgeler ve bu belgelere
ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, isteklilerce
sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri tamamlatılmayacaktır.
32.1.2.Ancak,
    a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç
olmak üzere, sunulan belgelerde teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi
eksikliklerinin bulunması halinde bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,
    b) İsteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde,
belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak
nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi
eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,
    verilen süre içinde tamamlanacaktır. Belirlenen sürede bilgi eksikliklerini
tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.
32.1.3. Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak verilen süre içinde isteklilerce
sunulan belgelerin, ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler


                                                11
isteklinin ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi halinde
kabul edilecektir.
32.2. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile
geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine
geçilir.
32.2.1. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik
kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir.
Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.
32.2.2. En son aşamada, isteklilerin teklif mektubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup
bulunmadığı kontrol edilir. Teklif edilen fiyatları gösteren teklif mektubu eki cetvelde çarpım
ve toplamlarda aritmetik hata bulunması hâlinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas
alınmak kaydıyla, aritmetik hatalar res’en düzeltilir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan
teklif isteklinin esas teklifi olarak kabul edilir ve bu durum hemen istekliye yazı ile bildirilir.
İstekli düzeltilmiş teklifi kabul edip etmediğini, tebliğ tarihini izleyen üç gün içinde yazılı
olarak bildirmek zorundadır. İsteklinin düzeltilmiş teklifi kabul etmediğini süresinde
bildirmesi veya bu süre içinde herhangi bir cevap vermemesi hâlinde, teklifi değerlendirme
dışı bırakılır ve bütün bu işlemlerin sonunda geçici teminatı gelir kaydedilir.

Madde 33- İsteklilerden Tekliflerine Açıklık Getirilmesinin İstenilmesi
33.1. İhale komisyonunun talebi üzerine EÜAŞ, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve
değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden tekliflerini
açıklamalarını isteyebilir.
33.2. Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale
dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla
istenilemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz.
33.3. EÜAŞ’ın açıklama talebi ve isteklinin bu talebe vereceği cevaplar yazılı olacaktır. İstekli
EÜAŞ’ın yazısında belirttiği süreye kadar yazılı cevap vermemesi halinde teklifi
değerlendirme dışı bırakılır.

Madde 34- Aşırı düşük teklifler
34.1. İhale komisyonu verilen teklifleri bu Şartnamenin        32 nci maddesine göre
değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya EÜAŞ’ın tespit ettiği yaklaşık maliyete göre
teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre
içinde teklif sahiplerinden, teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları
yazılı olarak ister.
34.2. İhale komisyonu;
    a) İmalat sürecinin ekonomik olması,
    b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temininde
kullanacağı avantajlı koşullar,
    c) Teklif edilen malın özgünlüğü,
hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük
teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya
yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

Madde 35- Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde EÜAŞ’ın
serbestliği
35.1. İhale komisyonunun kararı üzerine EÜAŞ, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek
ihaleyi iptal etmekte serbesttir. EÜAŞ bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir
yükümlülük altına girmez.                                                 12
35.2. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere gerekçelerini ile birlikte
bildirilir.

Madde 36- Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi
36.1. İhale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılacaktır.
36.2.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
36.3. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlarında dikkate alınmak
suretiyle değerlendirilmesinde aşağıdaki hususlar esas alınacaktır.
36.3.1..........................................................................................................................................
36.3.2..........................................................................................................................................
36.3.3..........................................................................................................................................

36.4. En düşük fiyatın ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildiği ihalelerde,
birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan en
avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde, EÜAŞ Satınalma ve İhale Yönetmeliğinin 57.
maddesine göre açık eksilme yapılacak ve en avantajlı teklif belirlenecektir.
36.5. Yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması:
Yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

Madde 37- İhalenin karara bağlanması
37.1. Bu Şartname hükümlerine göre yapılan değerlendirme sonucu ihale ekonomik açıdan en
avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılacaktır.
37.2. İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek ihale yetkilisinin onayına sunar.

Madde 38- İhale kararının onaylanması
38.1. İhale kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce EÜAŞ, ihale üzerinde kalan
isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını Kamu İhale Kurumundan teyit
ettirerek buna ilişkin belgeyi ihale kararına ekler.
38.2. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç 15 (onbeş) iş günü içinde ihale kararını
onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.
38.3. İhale; kararın ihale yetkilisince onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise
hükümsüz sayılacaktır.

Madde 39- Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi
39.1. İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç 3
(üç) gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere EÜAŞ
Satınalma ve İhale Yönetmeliğinin 94 üncü maddesi hükümlerine göre tebliğ edilir.
39.2. Açık İhale Usulü ile yapılan ihalelerde, ihaleye katılan isteklilerden teklifi
değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyenlerin, tebliğ tarihini izleyen beş (5) gün
içinde yazılı itiraz talebinde bulunmaları halinde, İtirazla ilgili gerekli incelemeler en geç on
(10) gün içinde yapılır ve hazırlanan rapor ihale yetkilisine sunulur. İhale yetkilisinin onayına
müteakip istekliye en geç beş (5) gün içinde bildirilir.
39.3. İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere aynı
şekilde bildirim yapılır.

Madde 40- Sözleşmeye davet
40.1. Bu Şartnamenin 39.2 maddesinde belirtilen bildirim sürelerinin bitimini izleyen günden
itibaren 3 (üç) gün içinde, ihale üzerinde kalan istekliye, davet mektubunda belirtilen süre içinde
kesin teminatı vermek ve diğer yükümlülükleri yerine geitrmek suretiyle sözleşmeyi imzalaması
hususunda tebligat yapılır.


                                                                      13
 40.2. Bu bildirim, EÜAŞ Satınalma ve İhale Yönetmeliğinin 94 üncü maddesi hükümlerine
göre tebliğ edilir.
40.3. İsteklinin, bu davetin tebliğ tarihini izleyen 10 (on) gün içinde kesin teminatı vererek
sözleşmeyi imzalaması şarttır.

Madde 41- Kesin teminat
41.1. İhale üzerinde kalan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedeli üzerinden
hesaplanmak suretiyle % 6 arasında bir oranda kesin teminat alınır.
41.2. Kesin teminat mektubunun süresi 3 (Üç) yıl dan az olamaz
41.2. İhale üzerinde kalan isteklinin ortak girişim olması halinde, toplam kesin teminat miktarı
ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen tekliflere bakılmaksızın
ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

Madde 42- Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu
42.1. İhale üzerinde kalan istekli, ihale tarihi itibarıyla bu Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a),
(b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri ve kesin teminatı
40.3 üncü maddedeki süre içinde vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme
imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilecektir.
42.1.1. Yabancı istekliler, ihale tarihi itibarıyla bu Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b),
(c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgelerden, kendi
ülkelerindeki mevzuat uyarınca dengi olan belgeleri sunacaklardır. Bu belgelerin, isteklinin
tabi olduğu mevzuat çerçevesinde denginin bulunmaması ya da düzenlenmesinin mümkün
olmaması halinde bu duruma ilişkin yazılı beyanlarını vereceklerdir. Ancak bu husus yabancı
gerçek kişi isteklinin uyruğunda bulunduğu ya da yabancı tüzel kişi isteklinin şirket
merkezinin bulunduğu ülkenin Türkiye’deki misyon şefliklerine veya bu ülkelerdeki Türkiye
Cumhuriyeti misyon şefliklerine teyit ettirilecektir.
42.2. Bu zorunluluklara uyulmadığı taktirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek
kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir.
42.3. Ayrıca üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme
yapmayan istekli, 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi uyarınca altı aydan bir yıla kadar
anılan Kanun kapsamında yer alan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine
katılmaktan yasaklanır.

Madde 43- Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci ve üçüncü teklif sahibine bildirim
43.1. İhale üzerinde kalan isteklinin, ihale tarihi itibarıyla bu Şartnamenin 10 uncu
maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair
belgeleri veya kesin teminatı vermemesi ya da sözleşme imzalamaması durumunda EÜAŞ
ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi
kaydıyla, bu teklif sahibi istekli ile de bu şartnamede belirtilen esas ve usullere göre sözleşme
imzalayabilir. Bu durumda ihale yetkilisinin uygun görme onayından önce ekonomik açıdan
en avantajlı ikinci teklif sahibinin bu Şartnamenin 38.1 inci maddesine göre yasaklı olup
olmadığı teyit ettirilerek, ihale tarihi itibarıyla 10 uncu maddenin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g)
bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler istenecektir.
43.2. Söz konusu istekliye, bu Şartnamenin 40.2 incı maddesi hükümlerine göre tebligat
yapılacaktır.
43.3. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması
durumunda, bu teklif sahibinin geçici teminatı gelir kaydedilir ve 43.1. maddede belirtildiği
usulde, üçüncü en avantajlı teklif değerlendirmeye alınır. Bu teklif sahibinin de
sözleşmeyi imzalamaması durumunda geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir                                                14
43.4. Ayrıca, üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme
yapmayan ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, 4734 sayılı Kanunun 58
inci maddesi uyarınca altı aydan bir yıla kadar, anılan Kanun kapsamında yer alan bütün
kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanır.

Madde 44- Sözleşme yapılmasında EÜAŞ’ın görev ve sorumluluğu
44.1. EÜAŞ’ın sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde
istekli, bu Şartnamenin 40.1. inci maddesinde yer alan sürenin bitmesini izleyen günden
itibaren en geç beş (5) gün içinde, on (10) gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu
EÜAŞ’a bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir.
44.2. Bu takdirde geçici teminatı geri verilir.

Madde 45- İhalenin sözleşmeye bağlanması
45.1. EÜAŞ tarafından ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme
ihale yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır.
45.2. Yüklenicinin iş ortaklığı veya konsorsiyum olması halinde, sözleşme bunların bütün
ortakları tarafından imzalanır.

          V – SÖZLEŞMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 46- Ödeme yeri ve şartları
46.1. İhale konusu alıma/işe ilişkin olarak yükleniciye yapılacak her tür ödeme EÜAŞ
Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhasebe Servisi’nce yapılacaktır
46.2. Ödemeye ilişkin diğer koşullar sözleşme tasarısında belirtilmiştir

Madde 47- Avans verilmesi ve şartları
Avans verilmeyecektir

Madde 48- Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanma şartları
Yükleniciye fiyat farkı verilmeyecektir.

Madde 49- İşe başlama ve bitirme ( malın teslim) tarihi
49.1. Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 60 Takvim günü içerisinde Vinçler teslim
edilcektir
49.2.İşin süresi 60 (Altmış)takvim günüdür.

Madde 50- Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları
50.1. Süre uzatım talebi, yüklenicinin sözleşmesindeki süre ve koşullara uygun olması hâlinde
incelenir. 50.3.1. nci maddesinde belirtilen hâller için verilecek süre uzatımlarında, sözleşme
süresi içinde yüklenicinin belgeleriyle birlikte zorunlu nedenin meydana geldiği tarihten
itibaren yirmi gün içinde müracaat etmesi zorunludur. Süre uzatımını gerektiren sebebin
ortadan kalktığı tarih, yüklenici tarafından ayrıca belgelendirilecektir.
50.2. Süre uzatımı, yüklenicinin talebine istinaden sözleşme süresi içinde veya sözleşme süresi
bitiminde bütün talepler ve varsa daha önce verilmiş süre uzatımları göz önüne alınarak ilgili
ünitelerce incelendikten ve ihale yetkilisinin onayından sonra verilir.
50.3. Süre uzatımı nedenleri aşağıda belirtilmiştir.
50.3.1. Zorunlu nedenler: Zorunlu neden; sözleşme taraflarının denetim ve hatası dışında ortaya
çıkan ve sözleşmenin uygulanmasını kısmen veya tamamen engelleyen durumlardır. Zorunlu
nedenlerin süre uzatımına konu olabilmesi için öncelikle ilgili resmî kuruluşlarca
belgelendirilmesi şarttır. Zorunlu nedenler aşağıda belirtilmiştir.
    1) Yangın,

                                              15
    2) Su taşkını, sel, kasırga, deprem ve benzeri doğal afetler,
    3) Salgın hastalıklar,
    4) Savaş hâli,
    5) Seferberlik hâli,
    6) Sabotaj veya işin yapımını engelleyen diğer hâller,
    7) Ambargo,
    8) Malın yüklü bulunduğu nakil vasıtasının kazaya uğraması, yanması, batması,
    9) Sözleşme yapılmasından önce yürürlükte olan mevzuatta yapılan değişikliklerden
doğan imkânsızlıklar.

    50.3.2. EÜAŞ’ın sebebiyet verdiği hâller:
    1) Sözleşmede bulunması koşuluyla, yer tesliminin geç yapılması,
    2) Sözleşmesine göre EÜAŞ tarafından yükleniciye verilmesi gereken proje, belge ve
numunelerin süresinde verilememesi,
    3) Onay için EÜAŞ’a tevdi edilen projelerin süresi içinde yükleniciye iade edilememesi,
    4) Sözleşmesine göre EÜAŞ tarafından verilmesi gereken malzemelerin zamanında
verilememesi,
    5) Projelerde ve teknik şartnamelerde EÜAŞ’ca değişiklik yapılması ve bu değişikliğin iş
hacmini sözleşmedeki limitlerin haricinde etkilemesi,
    6) İşin fiziki büyümesi nedeniyle ve sözleşmedeki baz fiyatları itibarıyla sözleşmesinde
artış olması,
    7) Projesinde belirtilmeyen ve sözleşme tarihinden sonra ortaya çıkan özel işlerin
yaptırılması,
    8) Yüklenicinin kusuru olmaksızın EÜAŞ’ın isteği ile yıktırma ve demontaj yaptırılması,
    9) Yüklenicinin kusuru olmaksızın taahhüdün EÜAŞ tarafından kısmen veya tamamen
durdurulması veya ertelenmesi,
    10) Sözleşmelerde yer alan ve EÜAŞ’a ait vecibelerin yerine getirilememesi.

    50.3.3. Üçüncü kişilerin sebebiyet verdiği hâller: Üçüncü kişilerin sebebiyet verdiği
hâllerin süre uzatımı nedeni olabilmesi için belgelendirilmesi gerekir. Üçüncü kişilerin sebebiyet
verdiği başlıca zorunluluk hâlleri aşağıda belirtilmiştir.
    1) Sözleşmelerinde, resmî kurumlardan veya tekel durumundaki üreticilerden malzeme
temini veya hizmet alımı öngörülmüş olması koşulu var ise; bu kuruluşların teslimatlarında veya
hizmetlerindeki gecikmeler,
    2) Yasal grevler ve yüklenici işyerleri dışındaki lokavtlar,
    3) Sözleşmesinde, yurt dışından getirilmesi öngörülen malzemelerin ithalatında yurt
dışındaki gecikmeler nedeniyle yüklenicinin kusuru dışında meydana gelen gecikmeler (Bu
gecikmelerin o ülkedeki Türk Konsolosluğunca onaylanmış belgelerle tevsik edilmesi şarttır.).

Madde 51- Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi
51.1. Malzeme siparişlerinde, ihale safhasında veya sözleşme süresi içinde doğacak ihtiyaçların
karşılanması için, fiyat ve piyasa durumları bakımından fayda görülmesi veya teknik
zorunlulukların ortaya çıkması hâlinde; sözleşmeden önce yaklaşık maliyetin, sözleşmeden
sonra ise sözleşme bedelinin % 30’una kadar, yetki limitleri dâhilinde ilgili Makamın onayıyla,
ihale konusu iş için ihale kapsamında veya sözleşme bedelinde bir defaya mahsus artırma veya
eksiltme yapılabilir.
51.2. Söz konusu satın alma ve ihale işleminin kapsamının yeterli olmaması ve işin önemi
nedeniyle; % 30 artışın aşılması gerektiği hâllerde, usulüne uygun olarak en fazla ilk sözleşme
tutarının % 50 sini aşmayacak şekilde artırım yapılabilir.
51.3. Ek sipariş veya miktar artırımlarında, ek süre verilebilir.


                                              16
Madde 52- Gecikme halinde alınacak cezalar
52.1. Yüklenici sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim etmediği / işi bitirmediği
takdirde, 10 (On) günden az olmamak üzere EÜAŞ’ın Teslim ve Muayene Komisyonunca
belirlenen ve İhale Yetkilisince onaylanmış süre kadar, gecikme ihtarı verilecek olup gecikilen
her takvim günü için sözleşme bedelinin (Bindebir) % 0,1’i oranında gecikme cezası uygulanır
ve bu gecikme ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye
gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel
hükümlere göre tasfiye edilir.

Madde 53-Teslim alma, teslim etme, muayene, kabul şekil ve şartları
53.1.Yüklenicinin teslim programı : Teslim yeri: EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme
Müdürlüğü – KÜTAHYA olup; Her türlü nakliye masrafları firmaya aittir.
53.2.Teslim etme, teslim alma şekil ve şartları Teknik Şartname esaslarına göre yapılacaktır.
53.3. Muayene ve kabul şekil ve şartları: Teknik Şartnamede Belirtilen Hükümlere Göre
Yapılacaktır.
53.3.1. Mal ve hizmet alımı işlerinde; görevlendirilecek en az üç (3) kişilik komisyon tarafından
muayene ve kabul işlemleri yapılır. Ancak sözleşmesinde hüküm bulunması hâlinde; imalat veya
üretim süreci gerektiren işler, muayene ve kabul komisyonlarının yetki ve sorumluluğunu
kaldırmaması şartıyla, ihale dokümanında belirtilen kalite ve özelliklere göre yapılıp yapılmadığı
hususunda, ilgili birim tarafından belirli aşamalarda ve aralıklarla denetlenebilir.
53.3.2. Taahhüdün tamamlanan ve müstakil kullanıma elverişli bölümleri için kısmi kabul
yapılabilir.
     a) İhale dokümanında belirtilmesi kaydıyla özel nitelik ve nicelikleri olan malzeme, araç,
gereç ve tesislerde, boyut ve miktara ilaveten; EÜAŞ uzmanları tarafından standartlara uygun
teknolojik deneylerle, nicelik ve nitelik muayenesi yapılır.
     b) Muayene ve kabul işleri, ihale dokümanında belirtilmesi kaydıyla; uluslararası
tanınmış bağımsız mütehassıs kalite kontrol kuruluşları, Üniversiteler veya resmî kuruluşlar
marifetiyle yaptırılır ve belgesi istenir ya da teslim eden firmanın test raporları ile yetinilir.
Muayene ve kabul giderlerinin tümü Test ve nakliye masrafları firmaya ait olacaktır
    c) Sipariş konusu malların muayene ve kabulü (a) bendindeki usule göre yapılabileceği
gibi bunların muayenelerinin imalat sırasında ara denetim olarak ve/veya sonunda, kabullerinin
de istenilen yerlerde veya montajlarından sonra yapılması şart koşulabilir.
53.3.3. Muayene ve kabul sırasında hasar, noksanlık, evsaf bozukluğu, sözleşme ve şartnamesine
uymaması gibi hâllerin görülmesi durumunda, bu hususlar muayene ve kabul protokolünde
belirtilir. Gerek görüldüğünde, ayrıca bu konuda bir rapor hazırlanır. Kullanıma mani bir durum
yoksa ihale yetkilisinin onayı ile Teslim ve Muayene Komisyonunca belirlenecek olan bir
oranda nefaset kesilerek kabul yapılabilir.
53.3.4. Düzenlenen kabul protokolü, görevliler tarafından yüklenicisine veya yetkili temsilcisine
ve varsa nakliyecisine imzalattırılır. Yüklenicisi veya temsilcisi, kabul protokolünü
imzalamaktan kaçınırsa veya kararlaştırılan gün ve saatte yüklenici veya temsilci muayene ve
tesellüm için hazır bulunmazsa, bu durum bir tutanakla tespit edilir.
53.3.5. Tespit edilen hasar, noksanlık, evsaf bozukluğu, sözleşme ve şartnamesine uymaması
gibi hâllerin duyurulması, varsa sözleşme veya şartnamesindeki, yoksa mevzuattaki süreler
içinde yapılır.
53.3.5. Kusurun yükleniciye ait olduğunun tespit edilmesi hâlinde; malın kabulü yapılmaz ve
söz konusu malın yükleniciye bırakılmasının mümkün olmadığı durumlarda, emaneten muhafaza
edilir. İhtiyaç yerlerine nakledilecek malzemenin görmesi muhtemel hasar, noksanlık, evsaf
bozukluğundan doğacak zararları karşılamak amacıyla gerekli sigorta işlemleri yapılır.                                               17
Madde 54- Garanti, bakım ve onarım ile ilgili hususlar
Vinç 2 yıl firma garantisi altında olacak, garanti belgesi tesellüm esnasında EÜAŞ’ a
verilecektir. Firma 2 yıl boyunca her 6 ayda bir vincin kontrol ve testlerini garanti
kapsamı içinde bedelsiz olarak yapacaktır.

Madde 55- Anlaşmazlıkların çözümü
İşbu idari şartnamenin ve buna atfen yapılacak sözleşmenin uygulanmasından doğacak
her türlü anlaşmazlıkları çözmeye Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


                 VI-DİĞER HUSUSLAR

Madde 56- Bu ihale 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi ve geçici 4. maddesi
hükümlerine istinaden Şirketimiz Satınalma ve İhale Yönetmeliği usul ve esasları doğrultusunda
yapılacaktır.

Madde 57- Özelleştirme ve İşletme Hakkı Devri
EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünün, özelleştirme ve işletme hakkının
devrine ilişkin bir yasal düzenleme olması halinde taraflar söz konusu düzenlemeye
uyacaklardır.
                                            18
            EÜAŞ – SEYİTÖMER TERMİK SANTRALI
       İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI OLAN, III. VE IV. ÜNİTE 0 – 60 MT.
              KOMPRESÖR BİNASI 0- 5MT.
                 HALATLI VİNCİN
               TEKNİK ŞARTNAMESİDİR


I-KONU: EÜAŞ – Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü III ve IV. Ünite 0 – 60 Mt. Kompresör Binası
0- 5mt. Halatlı Vincin temini ve montajının yapılarak EÜAŞ’ a teslimi işidir.

II – TARAFLAR: İş bu Teknik Şartnamede işin sahibi sıfatı ile EÜAŞ – Seyitömer Termik Santralı İşletme
  Müdürlüğü kısaca “EÜAŞ” işi yüklenici ise “FİRMA” olarak anılacaktır.

III-MALZEMENİN CİNSİ VE MİKTARI:
                                                 Miktarı
 Sıra No  Malzemenin Cinsi
                                                 (Adet)
       Kompresör Binası (2 Ton Kapasiteli) 0-5mt. Yükseklikli Halatlı
   1    Vinç(Monorayıyla birlikte)                              1 adet

       0 – 60mt. Kaldırma Yükseklikli Monoray, Halatlı Vinç (3 Ton Kapasiteli)
   2                                              2 adet
       (Monorayıyla Birlikte)


A-İşin Tanımı
a- III. ve IV. Ünite 0 mt. ile 60mt. arası 3 ton kapasiteli Monoray Halatlı Vincin Monorayıyla
  birlikte Temini –Montajı ve devreye alınması işidir. Monoray vinç sola doğru 30mt. asma
  yol olacaktır. Her iki vincinde 1000X1000X1500 malzeme taşıma sepeti ve kılavuz
  halatları olacaktır. Vinç ile 0mt. + 10,5mt., +22mt., +31mt., +43mt., +52mt. kodlarına
  yük çıkartılacaktır. +52mt. kodunda vinç sola doğru 30mt. ilerleyecektir.
b-Kompresör binası 0-5mt. 2 ton kapasiteli monoray halatlı vinç monorayıyla birlikte temini-
 montajı ve devreye alınması işidir.
B-)Malzemenin Teknik Özellikleri:
1 – Kaldırma Motoru:
1. Üç fazlı Sincap kafesli çift hızlı sıcaklık kontrollü( Termistörlü) ağır yük şartları için
  tasarlanmış maksimum yükte ve düşük voltajda çalışabilir özellikte olacaktır.
2. Koruma sınıfı IP 66 izolasyon sınıfı F olup AC motor olacaktır.
3. Kaldırma ve araba yürütme redüktörleri pik döküm gövdeli, kapalı kutulu yağ banyolu
  olacaktır.
4. Dişliler SAE 8620 yüksek çeliğinden imal edilmiş 60–62 HRC sertlikte profilleri
  taşlanmış helisel olacaktır.
5. Kaldırma ve yürütme mekanizma grubu FEM, ISO veya DIN normlarına uygun olacaktır.
  Çalışma grubu FEM’ e göre 4mt. olacaktır.
6. Çelik halat kendir özlü ISO veya DIN normlarına uygun olacaktır. Halatın kopma
  mukavemeti min. 180kg/mm² olup emniyet katsayısı en az ≥ 4,5 olacaktır. Vinç 0 – 60mt.
  ve 0 – 5mt. arasında çalışacağından halat seçimi uzunluğu buna göre yapılacaktır.
7. Halatın düzgün sarılması ve tamburun aşınmasına mani olmak için halat kılavuzu
  bulunacaktır.
8. Halat tamburu kalın etli çelik çekme borudan olacaktır.                                                  19
9. Tambur rulmanlı yataklar üzerinde çalışıp kancanın en alt konumunda tambur üzerinde en
  az 3 sarım olacaktır.
10. Çalışma ortam sıcaklığı +70Cº olacaktır.
2 – Kanca:
1. Kanca DIN 15401 veya DIN 15402 normuna uygun olarak dövme çelikten imal edilmiş
  olacaktır. Kancada emniyet mandalı bulunacaktır. Kanca ucunda 1000X1000X1500mm.
  Ölçülerinde kafesli yük taşıma sepeti firma tarafından imal edilecektir. Kafes için kılavuz
  halat bulunacaktır.
2. Eksenel rulman (büte) ile yataklanan kanca kendi ekseni etrafında 360 derece dönebilir.
  Kanca makaraları çelik muhafaza içinde çift rulman ile yataklanmış olacaktır.
3. Kancanın en alt ve üst konumunda hareketi otomatik olarak durduran emniyet limit şalteri
  bulunacaktır.
3 – Pano:
1. Pano motor gücüne göre metal en az IP 65 koruma sınıfında seçilecektir. Pano sabit tip
  olup vinç güzergahında üzerinde rahat çalışılabilecek bir platforma, yerden ortalama 1,5
  mt. yükseklikte, dış darbelerden zarar görmeyecek şekilde montajlı olarak vincin baştan
  sona kadar rahat hareket edebileceği uygun bir zemine tespit edilecektir.
  Başta ve sonda yürüyüş durdurma, ayarlanan yüksekliğe göre yukarı ve aşağı nihai
  durdurma limitleri, yük ağırlık sensörü bulunacak ve kullanım güvenilirliği sağlanacaktır.
  Panoda kumanda gerilimi izole trafolu 220 V. AC olarak seçilecektir. Panoda faz kontrol
  ve faz sırası kontrol rölesi, her motorun düşük ve yüksek hızı için ayrı kontaktörler, ayrı
  termik röle ve termik – mağ. Motor koruma şalteri bulunacaktır. Sistem yönler arası,
  düşük ve yüksek hızlar arası hem elektriksel kilitlemeli hem de kumanda butonları arası
  mekanik kilitlemeli ve elektriksel kilitlemeli olacaktır. Pano içinde hem kumanda
  gerilimini hem de güç gerilimini motor demeraj akımları altında kesebilecek bir ani stop
  kontaktörü bulunacaktır. Bu kontaktör kumanda el aletinde bulunan kilitlemeli ani stop
  butonu ile sisteme enerji verecek veya tamamen stop edecektir. Sistemde kullanılacak
  malzemeler SIEMENS – SCHNEIDER tip ve kalitesinde olacaktır.
2. Vinç elektrik panosu ile vinç arasında enerji besleme ve kumanda kablosu extra fleksible
  kauçuk izoleli BDLD tip olacaktır. Vincin elektrik panosu sabit olacağından; Kablolar güç
  ve kumanda olarak ayrı ayrı tasarlanabileceği gibi tek kablo olarak da dizayn edilebilir.
  Pano vinç arası çalışacak kablo tekerlekli kablo taşıyıcı arabalarına bağlanacak. Kablo
  taşıyıcı arabalar ray üzerinde ileri – geri vince paralel olarak hareket edecektir. Seçilecek
  ray ve kablo taşıma arabaları ağır sanayi tesislerinde, karasal iklim koşullarında, tozlu ve
  sıcak ortamlarda çalışmaya uygun olarak seçilecek, ray eklerinde herhangi bir tutukluk
  yapmayacak şekilde dizayn ve monte edilecektir.
  Kumanda el aletine gelen kumanda kablosu vincin zemin ve en üst katta tüm manevralarını görebilecek
  kadar uzunlukta dizayn edilecektir. Bu uzunluk EÜAŞ yetkilileri ile belirlenecektir.


3. Kumanda butonu darbeye dayanıklı PVC den imal edilmiş DIN 40050 ye göre IP 66
  koruma sınıfında olup toza ve kaçak elektriğe karşı izoleli olacaktır. 4 hareket push
  olacaktır.
4. Kumanda butonu üzerinde her biri iki kademeli hareket butonları ve ayrıca kilitlenebilir
  acil stop butonu bulunacaktır.                                                  20
5. Sisteme ilave olarak radyo frekans kontrollü uzaktan kumanda sistemi ve
  Haberleşme için 2 adet 8-10 KM Telsiz Telefon verilecektir.NOT:Firma tarafından Vinçlerle birlikte 1 adet akülü transpalet verilecektir.
Kaldırma kapasitesi: 2000kg
Kaldırma Yüksekliği:120mm
Çatal Uzunluğu: 1150mm
Çatal genişliği:540mm
Teker sayısı:1X2/4
Kaldırma motoru:0,8 kW
Akü:24/210V/Ah
Ağırlık:520kg


6 – Söz konusu taşıyıcı monorayın uzunluğu ve ebatları kaldırılacak yüke ve çalıştığı
yere göre firma tarafından belirlenecek olup; bu hususta EÜAŞ’ ın onayı alınacaktır.
IV – VERİLECEK DIN NORMLARI:
1. UNI EN 2921 Makina güvenliği
2. CEI EN 6020411 Elektrik tesisat güvenliği
3. CEI EN 418 Acil duruş ekipmanı
NOT: İlgili standartlarla ilgili belgeleri teklifleri ile birlikte vereceklerdir.
V – REFERANS: Direkt iş güvenliği ve insan sağlığını ilgilendiren bu malzemelerde bilinen uluslar arası
markalardan Avrupa iş güvenliği sertifikalı ve test raporlu malzemeler tercih edilecektir. Malzemenin mutlaka
güvenilir olmaları ve bunu kanıtlamış olmaları istenecek, bu konuda en geniş standart, norm ve test sertifikası
olan malzemeler tercih edilecektir.

VI - Firmalar ihale öncesinde mutlaka yer görme belgesi alacaklardır. Firmalar vincin montajının
yapılacağı yeri inceleyecek ve gerekli ölçüleri alarak vincin kurulması ile ilgili gerekli düzenleme ve
projeleri yapılacak ayrıca vincin ucuna takılması düşünülen yük taşıma sepetinin de projeleri ve statik
hesaplamaları firma tarafından yapılacak ve İhale dökümanı ekinde EÜAŞ a sunacaktır.

İhale bir bütündür, bölünemez. Değerlendirme toplam fiyat üzerinden yapılacaktır.

VII – MUAYENE VE TESELLÜM:
1. Halatlı vinç teknik şartnameye uygun şekilde tüm ekipmanları ile birlikte firma tarafından montajı yapılıp
  çalışır durumda EÜAŞ’ a teslim edildikten sonra tesellümü yapılacaktır.
2. Vinç 2 yıl firma garantisi altında olacak, garanti belgesi tesellüm esnasında EÜAŞ’ a verilecektir. Firma 2
  yıl boyunca her 6 ayda bir vincin kontrol ve testlerini garanti kapsamı içinde bedelsiz olarak
  yapacaktır.

VIII – TESLİM YERİ: EÜAŞ – Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü KÜTAHYA olup; Tüm nakliye
masrafları firmaya aittir. Firma malzemenin tamamını sipariş tarihinden itibaren 60 takvim günü içerisinde temin
edip montajını tamamlayıp devreye alacak ve EÜAŞ’ a teslim edecektir.

IX-FİYAT: Teklifte bulunacak firmalar, TL olarak fiyat vereceklerdir.
                                                       21
            MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME

             Birim Fiyat / Mal Alımı Tip Sözleşmesi
İhale Kayıt No : 2010/72443

Madde 1- Sözleşmenin Tarafları
Bu sözleşme, bir tarafta EÜAŞ SEYİTÖMER TERMİK SANTRALI İŞLETME
MÜDÜRLÜĞÜ ile diğer tarafta.................................................................................(bundan
sonra “Yüklenici” olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.

Madde 2- Taraflara İlişkin Bilgiler
2.1. İdarenin adresi         :EÜAŞ SEYİTÖMER TERMİK SANTRALI İŞLETME
MÜDÜRLÜĞÜ P.K:8 KÜTAHYA
Tel No           : 0–274- 248 56 60 (Pbx) / 281–224
Faks No           : 0–274- 248 56 65
E- Posta Adresi (Varsa): ticaret@somtes.gov.tr
2.2. Yüklenicinin Tebligat Adresi : ……........................................................................olup,
Tel No :...................................................................…………………………………….
Faks No :........................................................................…………………………………
E-Posta Adresi (Varsa):........…………………………………………........………………dır.
2.3. Her iki Taraf madde 2.1 ve 2.2. de belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul
etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son
bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.
2.4. Taraflar yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, elden teslim, posta
veya posta kuryesi, teleks veya faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla bildirimde
bulunabilir.

Madde 3- Sözleşmenin Dili
Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır.

Madde 4- Tanımlar
Bu sözleşme metninde geçen ;
a) EÜAŞ deyimi, Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünü,
b) YÜKLENİCİ deyimi, ………………………………………………………………
c) MALZEME deyimi, sözleşme konusu malzemeleri ,
d) PARTİ deyimi, malzemenin bölüm bölüm tesliminin öngörülmüş olması halinde her
bir bölümü
e) SÖZLEŞME deyimi, bu sözleşme ile eklerini ifade eder.

Madde 5- Sözleşmenin Konusu
MALZEMENİN TÜRÜ VE MİKTARI
Sıra                                               Miktar Adet
   Malzemenin Adı
No
   Kompresör Binası (2 Ton Kapasiteli) 0-5mt. Yükseklikli Halatlı
 1 Vinç(Monorayıyla birlikte)                                      1

 2  0 – 60mt. Kaldırma Yükseklikli Monoray, Halatlı Vinç (3 Ton                    2


                                                        22
      Kapasiteli) (Monorayıyla Birlikte)
                                      TOPLAM            3

   5.1. EÜAŞ’ın ihtiyacı. 1 Adet (2 Ton Kapasiteli) 0-5mt. Yükseklikli Halatlı Vinç
   (Monoraylarıyla Birlikte) Ve 2 Adet 0-60mt Kaldırma Yükseklikli (3 Ton Kapasiteli
   Monoraylarıyla Birlikte ) Monoray Halatlı Vinçlerin Temini ve EÜAŞ’a Teslimi işi’nin
   ihale dokümanı, şartname ve bu sözleşmede belirlenen şartlar dahilinde Yüklenici tarafından
   sağlanması işidir.
   5.2. Bu Sözleşme ile temin edilecek mal, Sözleşme ve eklerinde belirtilmiş bulunan her türlü
   ayrıntıya uygun ve teknik şartnamesinde belirtildiği şekilde teslim edilecektir.

   Madde 6- Sözleşmenin Türü ve Bedeli
   6.1. Bu sözleşme teklif birim fiyat sözleşme olup, ‘idarece hazırlanmış cetvelde yer alan’ her
   bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için yüklenici tarafından teklif edilen birim
   fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan ....................................... (rakam) ve
   ………………………… (yazıyla) bedel üzerinden akdedilmiştir.
     Alınan malların ve yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde
   yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar esas alınır
   .III-MALZEMENİN CİNSİ VE MİKTARI
Sıra                                       Miktar  Birim Fiyat    Toplam Fiyat
   Malzemenin Adı                                Adet
No                                              Adet        TL
    Kompresör Binası (2 Ton Kapasiteli) 0-5mt. Yükseklikli
 1    HalatlıVinç(Monorayıyla birlikte)                    1 Adet

    0 – 60mt. Kaldırma Yükseklikli Monoray, Halatlı Vinç (3 Ton
 2                                 2 Adet
    Kapasiteli) (Monorayıyla Birlikte)
                                GENEL TOPLAM
   Toplam: ….………….....................................................Türk Lirası dır.

   Madde 7- Sözleşme Bedeline Dahil Olan Giderler
   7.1. Taahhüdün (ilave işler nedeniyle meydana gelebilecek artışlar dahil) yerine getirilmesine
   ilişkin. Yüklenici teklif fiyatına işçilik, malzeme, ambalaj, taşıma, yükleme ve boşaltma vb.
   giderler ile vergi, resim, harç, sigorta gibi masrafları sözleşme bedeline dahildir.
   7.2. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil
   olmayıp EÜAŞ tarafından yükleniciye ödenecektir.

   Madde 8- Vergi, Resim ve Harçlar ile Sözleşmeyle İlgili Diğer Giderler
   Sözleşmenin yapılması ve uygulanması ile ilgili vergi , resim , harç , fon ve benzeri
   bütün giderler ile Sözleşme tutarı üzerinden hesaplanacak % 013.2 tutarındaki ……….,-
   TL’lik Komisyon karar ve sözleşme pulu bedeli olan Pul parası YÜKLENİCİ’ye aittir.
   Sözleşme ve Komisyon Karar pulu bedeli yüklenici tarafından Müdürlüğümüzün Banka
   hesabına veya Müdürlüğümüz veznesine nakit olarak yatırılacaktır.

   Madde 9- Sözleşmenin Ekleri
   9.1. İhale dokümanı, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup EÜAŞ’ı ve Yükleniciyi
   bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler
   arasında çelişki veya farklılıklar olması halinde ihale dokümanında yer alan hükümler esas
   alınır.
   9.2. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir.
       1) Teknik Şartname ve ekleri


                                                        23
   2) İdari Şartnamesi
   3) Sözleşme Tasarısı
9.3. Yukarıdaki belgelerin zeyilnameleri, ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir.
Madde 10- Sözleşmenin Süresi
Sözleşmenin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

Madde 11- Malın/İşin Teslim Alma Şekil ve Şartları ile Teslim Programı
11.1. İşin Yapılma / Malın Teslim Edilme Yeri
 Teslim Yeri / Yerleri EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü
SEYİTÖMER/ KÜTAHYA
11.2. İşe Başlama Tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihtir
11.3. Teslim Şekli: Sözleşmenin 5.inci maddesinde belirtilen sipariş konusu malzeme,
sözleşme eki teknik şartname veya iş müddeti formunda gösterilen süre veya sürelerde
tamamen teslim edilmiş olacaktır.
11.4.Teslimat Programı: Sözleşme konusu vinçlerin tamamı sözleşmenin imzalanmasına
müteakip 60 takvim günü içinde Firma tarafından EÜAŞ Seyitömer Termik santralı İşletme
Müdürlüğü SEYİTÖMER/KÜTAHYA Adresinde montajı ve tüm bakım ve testleri yapılarak
EÜAŞ’a teslim edilecektir

11.5. Teslim Programında Değişiklik
Yüklenici, EÜAŞ’ca onaylanmış teslim programına aynen uymak zorundadır. Ancak zorunlu
hallerde EÜAŞ’ın uygun görüşü ile teslim programında değişiklik yapılabilir. İdarece
onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirde, Yüklenici bu hususun kendisine tebliği
tarihinden başlamak üzere üç (3) gün içinde yeni duruma göre bir teslim programı
düzenlemek zorundadır.

Madde 12- Teminata İlişkin Hükümler
12.1. Kesin Teminatın Türü ve Miktarı: Bu işe ilişkin kesin teminat miktarı (rakam
ile)...........................................................................(yazı ile)............................................olup,
yüklenici..........................................................(rakam ile)......................................(yazı ile)
...................... teminat olarak vermiştir.
12.1.1. Kesin Teminat, banka mektubu olarak verilmişse aşağıdaki madde düzenlenecektir.
“Teminat mektubu …..…….. tarihine kadar geçerlidir. Bu sözleşmeye göre süre uzatımı
halinde kesin teminat mektubunun süresi, uzatılan süre kadar yenilenir
12.2. Malzeme Teminatı : Bir kısım malzemenin EÜAŞ tarafından verilmesi suretiyle
yapılan ihalelerde YÜKLENİCİ, kendisine teslim edilecek malzemelerin teslim
tarihindeki EÜAŞ birim fiyatları veya bulunmadığı hallerde piyasa rayiç fiyatları
üzerinden hesaplanacak toplam bedeli kadar malzeme teminatı vermek zorundadır.
Yüklenici aldığı malzemeyi yeddi emin sıfatıyla muhafaza edecek ve malzemenin zarara
uğraması halinde zararın meydana geldiği tarihteki piyasa cari bedeli üzerinden 15
günde tazmin edecektir. Ödeme bu süreyi geçmesi halinde ödeme tarihindeki piyasa
cari fiyatları esas alınacaktır. Bu sürenin 30 günü geçmesi halinde EÜAŞ 40 ıncı madde
hükümlerini uygulamakla serbesttir.
12.3. Ek Kesin Teminat : Fiyat farkı ödenmesi öngörülerek ihale edilen işlerde fiyat farkı
olarak ödenecek bedelin, sözleşme bedelinde artış meydana gelmesi halinde bu artış tutarının
% 6’sı oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat
farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat hakedişlerden kesinti
yapılmak suretiyle de karşılanabilir.
                                                                   24
12.4 . Yüklenici tarafından verilen kesin ve ek kesin teminat, İdari Şartnamenin 28.1 inci
maddesinde belirtilen değerlerle değiştirilebilir.Teminat mektuplarının süreleri garanti
sürelerinden az olamaz.
12.5. Kesin Teminat ve Ek Kesin Teminatın Geri Verilmesi: İşin, sözleşme ve ihale
dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve Yüklenicinin bu işten dolayı
EÜAŞ’a herhangi bir borcunun olmadığı EÜAŞ tarafından tespit edildikten sonra, kesin
teminat ve varsa ek kesin teminatların tamamı; Garenti süresinin bitimine müteakip
Yükleniciye iade edilir. Teminat mektuplarının iadesi doğrudan mektubu düzenleyen ilgili
bankaya veya finans kurumuna yapılır, istekliye elden verilmez.
12.6. Yüklenicinin bu iş nedeniyle EÜAŞ’a ve Sosyal Sigortalar Kurumuna olan borçları
ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin malın kesin kabul
tarihine/garanti süresinin bitimine kadar ödenmemesi halinde protesto çekmeye ve hüküm
almaya gerek kalmaksızın kesin ve ek kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık
mahsup edilir, varsa kalanı Yükleniciye iade edilir.
12.7. Her ne suretle olursa olsun, EÜAŞ’ca alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati
tedbir konulamaz.
12.8. Mahsup işleminin 12.6 ınci madde uyarınca yapılmasına gerek bulunmayan hallerde,
işin kabul tarihinden veya varsa garanti süresinin bitim tarihinden itibaren 2 (iki) yıl içinde
İdarenin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilmeyen kesin teminat
mektupları hükümsüz kalır ve düzenleyen banka veya özel finans kurumuna iade edilir.
Teminat mektubu dışındaki teminatlar sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir.


Madde 13- Ödeme yeri ve şartları
13.1. Ödeme Yeri : Sözleşme bedeli ( ilave işler nedeniyle meydana gelebilecek artışlara
ilişkin bedel dahil ) karşılığında yapılacak her türlü ödeme EÜAŞ Seyitmer Termik Santralı
İşletme Müdürlüğü Muhasebe Servisi’nce bu sözleşmede düzenlenen hata, kusur ve
eksikliklere ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla aşağıda belirtilen zamanlarda ve şekilde
SGK Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakkedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve
İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkındaki Yönetmeliğin        6.8 inci  maddesi
uygulanarak ödeme yapılacaktır.
13.2.Ödeme Koşulları ve Zamanı: Ödeme Koşulları ve Zamanı Teslim alınan
malzemenin kontrollerine müteakip EÜAŞ’ın ödeme planına göre fatura karşılığı 20
gün içinde masrafları firmaya ait olmak üzere firmanın hesabına havale yapılarak
ödeme yapılır.
13.3. Akreditif : …………………………………………………………………………….....Madde 14- Avans Verilmesi Şartları ve Miktarı
14.1. Bu iş için avans Verilmeyecektir
14.2. Avans verilmesi halinde, yükleniciden avans miktarı kadar teminat alınacaktır.
14.3. Avans verilmesinin öngörüldüğü durumlarda verilen avans hiçbir şekilde başkalarına
devir veya temlik edilemez.

Madde 15- Fiyat Farkı
15.1. Yüklenici, varsa süre uzatımı da dahil olmak üzere sözleşme süresince, sözleşmenin
tamamen ifasına kadar vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi
veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde
bulunamaz.


                                              25
15.2. Bu iş için fiyat farkı Verilmeyecektir
15.3. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra
değişiklik yapılamaz.
    Madde 16- Alt Yüklenicilere İlişkin Bilgiler ve Sorumluluklar
16.1. Bu işte alt yüklenici çalıştırılmayacak ve işlerin tamamı yüklenicinin kendisi tarafından
yapılacaktır

16.2. Alt Yüklenicinin/Yüklenicilerin;
Adı, Soyadı(veya Ticaret Unvanı) : .........................................................................................
Adresi               :...................................................................................................................
Tel No               :............................................................………………………………......
Faks No               :................................................................……………………………......
Elektronik Posta Adresi(Varsa):.............................................................................................. ....
Üstlendiği İşler          :..................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
16.3. EÜAŞ’ın Yetkisi: Yüklenici, EÜAŞ’ın önceden yazılı olurunu almak suretiyle sair
yükümlülüklerinden gerekli gördüklerini alt yüklenici gerçek veya tüzel kişilere yaptırabilir.
İdare, yüklenicinin kendisine bildireceği alt yükleniciyi kabul edip etmemekte veya herhangi
bir zamanda alt yüklenicinin değiştirilmesini talep etmekte serbesttir. EÜAŞ, alt yükleniciler
aracılığı ile yapılmasını sakıncalı gördüğü herhangi bir iş bölümünün doğrudan doğruya
yüklenici tarafından yapılmasını her zaman isteyebilir. EÜAŞ, kendisi tarafından onaylanmış
olmasına rağmen alt yüklenici tarafından yerine getirilen işlerin sözleşme ve şartname
hükümlerine uygun olmadığı kanaatine varırsa, yükleniciden bu hususların giderilmesini
istemek hakkına sahiptir.
16.4. Alt Yüklenici ile Yüklenicinin Sorumluluğu: Yüklenici, sözleşme süresi veya garanti
süresi içerisinde, alt yükleniciye yaptırdığı malda ortaya çıkabilecek arıza, hata ve ayıplar ile
montaj, bakım ve onarım ile yedek parça temini konusunda EÜAŞ’a karşı sorumludur.
Yüklenici, işlerin tümünü alt yükleniciye devredemeyeceği gibi, işlerin bir kısmını alt
yüklenicilere (sözleşmede ismen belirtilenler hariç ) verebilmek için de EÜAŞ’ın iznini almak
zorundadır. EÜAŞ’ın bu konuda izin vermesi, yükleniciyi sözleşme ile yüklendiği mecburiyet
veya sorumluluklarından kurtarmaz. Yüklenici alt yüklenicilerin, bunların acentelerinin,
personelinin fiil, temerrüt ve ihmallerinden sorumlu olacaktır.
16.5. Alt Yüklenici Olamayacaklar: 4734 sayılı Kanun ile 4735 sayılı Kanun, EÜAŞ
Satınalma ve İhale Yönetmeliği ve ilgili mevzuatta ihalelere katılamayacağı belirtilenler alt
yüklenici olamazlar.

Madde 17- Gecikme Cezası
17.1. İdare tarafından sözleşmenin 18 inci maddesinde belirtilen süre uzatımından ve
sözleşme kapsamında yaptırılacak iş artışlarından kaynaklanan haller hariç, iş zamanında
bitirilmediği/mal teslim edilmediği takdirde geçen her takvim günü için Yükleniciye
yapılacak ödemelerden sözleşme bedeli üzerinden % 0,1 ( Bindebir) oranında gecikme
cezası ile varsa teknik şartnamede belirtilen cezalar kesilecektir. Kesilecek toplam ceza
tutarı hiçbir şekilde ihale bedelini aşamaz.
17.2. Sözleşme konusu malın / işin, 11 inci maddede belirtilen şartlarla Termin Programı
formunda veya teknik şartnamede belirtilen süre içinde teslim edilmemesi halinde,
Yükleniciye 10 (On) günden az olmamak üzere, EÜAŞ Teslim ve Muayene Komisyonunca
belirlenip, İhale Yetkilisince onaylanacak olan son teslim süresi (17.1 inci maddede
belirtilmiş olan gecikme cezasına tabi) verilecek ve bu süre Yükleniciye gecikme ihtarı
olarak tebliğ edilecektir. Tebliğ edilmiş olan bu sürede de teslimat yapılmamışsa EÜAŞ,
sözleşmeyi 40.1 inci maddeye dayanarak feshedecektir.


                                                                          26
17.3. Gecikme cezası Yükleniciye ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın ödemelerden
kesilir. Bu cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsil edilir.
17.4. İşin süresi içerisinde teslim edilen malların EÜAŞ’a teslim tarihinden itibaren muayene
ve kabulünde geçen süreler işin süresinden sayılmaz. İşin süresi içerisinde uygun çıkmayan
mallar yerine sadece bir defaya mahsus olmak üzere yeniden getirilen malların muayenesi
yapılır.

Madde 18- Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve Şartları
18.1. Süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır.
18.1.1. Zorunlu nedenler: Zorunlu neden; sözleşme taraflarının denetim ve hatası dışında
ortaya çıkan ve sözleşmenin uygulanmasını kısmen veya tamamen engelleyen durumlardır.
Zorunlu nedenlerin süre uzatımına konu olabilmesi için öncelikle ilgili resmî kuruluşlarca
belgelendirilmesi şarttır. Zorunlu nedenler aşağıda belirtilmiştir.
    1) Yangın,
    2) Su taşkını, sel, kasırga, deprem ve benzeri doğal afetler,
    3) Salgın hastalıklar,
    4) Savaş hâli,
    5) Seferberlik hâli,
    6) Sabotaj veya işin yapımını engelleyen diğer hâller,
    7) Ambargo,
    8) Malın yüklü bulunduğu nakil vasıtasının kazaya uğraması, yanması, batması,
    9) Sözleşme yapılmasından önce yürürlükte olan mevzuatta yapılan değişikliklerden
doğan imkânsızlıklar.
18.1.2. EÜAŞ’ın sebebiyet verdiği hâller:
    1) Sözleşmede bulunması koşuluyla, yer tesliminin geç yapılması,
    2) Sözleşmesine göre EÜAŞ tarafından yükleniciye verilmesi gereken proje, belge ve
numunelerin süresinde verilememesi,
    3) Onay için EÜAŞ’a tevdi edilen projelerin süresi içinde yükleniciye iade
edilememesi,
    4) Sözleşmesine göre EÜAŞ tarafından verilmesi gereken malzemelerin zamanında
verilememesi,
    5) Projelerde ve teknik şartnamelerde EÜAŞ’ca değişiklik yapılması ve bu değişikliğin
iş hacmini sözleşmedeki limitlerin haricinde etkilemesi,
    6) İşin fiziki büyümesi nedeniyle ve sözleşmedeki baz fiyatları itibarıyla
sözleşmesinde artış olması,
    7) Projesinde belirtilmeyen ve sözleşme tarihinden sonra ortaya çıkan özel işlerin
yaptırılması,
    8) Yüklenicinin kusuru olmaksızın EÜAŞ’ın isteği ile yıktırma ve demontaj
yaptırılması,
    9) Yüklenicinin kusuru olmaksızın taahhüdün EÜAŞ tarafından kısmen veya
tamamen durdurulması veya ertelenmesi,
   10) Sözleşmelerde yer alan ve EÜAŞ’a ait vecibelerin yerine getirilememesi.
18.1.3. Üçüncü kişilerin sebebiyet verdiği hâller: Üçüncü kişilerin sebebiyet verdiği
hâllerin süre uzatımı nedeni olabilmesi için belgelendirilmesi gerekir. Üçüncü kişilerin
sebebiyet verdiği başlıca zorunluluk hâlleri aşağıda belirtilmiştir.
   1) Sözleşmelerinde, resmî kurumlardan veya tekel durumundaki üreticilerden malzeme
temini veya hizmet alımı öngörülmüş olması koşulu var ise; bu kuruluşların teslimatlarında
veya hizmetlerindeki gecikmeler,
   2) Yasal grevler ve yüklenici işyerleri dışındaki lokavtlar,                                             27
   3) Sözleşmesinde, yurt dışından getirilmesi öngörülen malzemelerin ithalatında yurt
dışındaki gecikmeler nedeniyle yüklenicinin kusuru dışında meydana gelen gecikmeler (Bu
gecikmelerin o ülkedeki Türk Konsolosluğunca onaylanmış belgelerle tevsik edilmesi şarttır.).
18.2. Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi ve süre uzatımı
verilebilmesi için mücbir sebep oluşturacak durumun;
   a) Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş bulunması,
   b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,
   c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması,
    d) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen 20 (yirmi) gün içinde yüklenicinin
EÜAŞ’a yazılı olarak bildirimde bulunması
    e) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi,
 zorunludur.
18.2.1. 18.2’ye göre zamanında yapılmayan başvurular dikkate alınmaz ve Yüklenici başvuru
süresini geçirdikten sonra süre uzatımı isteğinde bulunamaz. Mücbir sebeplerden etkilenen
Yüklenici, mücbir sebeplerin etkisinden kurtulduktan sonra bu durumu EÜAŞ’a bildirmek
zorundadır.
18.2.2. Bu hallerin belgelenmesi ve EÜAŞ tarafından kabul edilmesi halinde süre uzatımı
verildiği ve bunun kapsamı yükleniciye bildirilir. Bu durumda yüklenici yeni teslim sürelerini
gösterir takvimi en geç üç (3) gün içinde EÜAŞ’a bildirir.
18.3. Sözleşmenin 28 inci maddesi gereğince ilave işler nedeniyle iş artışının ortaya çıkması
halinde işin süresi, bu artışla orantılı olarak işin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılır.

Madde 19- Sözleşmenin Devir Şartları
19.1. Devire İlişkin Şartlar: Zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yazılı izni alınmak kaydıyla
Sözleşmenin devri mümkündür. EÜAŞ, sözleşmenin devredilmesine ilişkin talepleri
değerlendirirken 4735 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi kapsamında engel bir durumun olup
olmadığını tespit edecektir. İhale yetkilisince gerekli iznin verilmesinin ardından, devir
sözleşmesi imzalanmadan önce, sözleşmeyi devralan 4734 sayılı Kanunda sayılan değerler
üzerinden İdari Şartnamede belirtilmiş oran ve şartlarda kesin teminatı EÜAŞ’a vermek
zorundadır. Bu durumda EÜAŞ’da, devredenden almış olduğu kesin teminatı devir
sözleşmesinin imzalanmasını takip eden ilk iş günü içinde kendisine iade edecektir. Devir
sözleşmesinde ihale yetkilisi, devreden ve devir alanın imzaları ile devreden ve devir alanın
4735 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinde belirtilen durumlarının olmadığına ilişkin
beyanlarının bulunması ve devir alacakların ilk ihaledeki şartları gerçekleştirmesi zorunludur.
Sözleşmenin devrinin ihale yetkilisi tarafından onaylanması, devredeni, devir tarihine kadar
yapmış olduğu işlere ilişkin sorumluluktan kurtarmaz.
19.2. İzinsiz Devir Hali: Yüklenicinin izinsiz devir yapması halinde sözleşme feshedilir ve
4735 sayılı Kanunun 16 ıncı maddesi hükümlerine göre işlem yapılır. Sözleşmenin izinsiz
devredilmesi veya isim ve statü değişikliği gereği yapılan devirler hariç olmak üzere, bu
sözleşmenin devredildiği tarihten itibaren ileriye veya geriye dönük olarak üç yıl içinde
yüklenici tarafından başka bir sözleşmenin devredildiği veya devralındığının EÜAŞ
tarafından belirlenmesi halinde, sözleşme feshedilerek, devreden ve devir alan hakkında 4735
sayılı Kanunun 20, 22 ve 26 ncı madde hükümleri uygulanır.

Madde 20- Sözleşmede Değişiklik Yapılması
20.1. Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve EÜAŞ ile
yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme
hükümlerinde değişiklik yapılabilir:
    a) Malın montaj veya teslim yeri.                                              28
    b) Malın süresinden önce montaj ve teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye
uygun olarak ödeme şartları.
20.2. Bu hallerin dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme
düzenlenemez.

Madde 21- Yüklenicinin Yükümlülükleri
21.1.Yüklenicinin Genel Yükümlülükleri
Yüklenici, işlere gereken özen ve ihtimamı göstermeyi, sözleşme konusu malı/işi, sözleşme
ve ihale dokümanlarına göre belirlenen süre, miktar ve bedel dahilinde gerçekleştirmeyi ve
oluşabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak gidermeyi kabul ve taahhüt eder.
Yüklenici, üstlenmiş olduğu iş ve bu işe ilişkin programa uygun olarak, malın süresinde
teslim ve montajı için gerekli her türlü makine, araç ve yardımcı tesisleri hazırlamak, her türlü
malzemeyi ve personeli sağlamak zorundadır. EÜAŞ’ın uyarı ve talimatlarına uymayarak,
burada belirtilen yükümlülüklerin ihlal edilmesi halinde yüklenici, EÜAŞ’ın ve üçüncü
şahısların tüm zararlarını karşılamak zorundadır.
21.2. Yüklenicinin Montaja İlişkin Yükümlülükleri
21.2.1. Sözleşmenin başlangıcında ve devamı sırasında, teslim programına uygun olarak
yürütülmesini sağlamak üzere, Yüklenici tarafından yapılan hazırlıkların ve alınan önlemlerin
yeterli olup olmadığı EÜAŞ tarafından değerlendirilir ve tespit edilir.
21.2.2. Yüklenici, montaj ve diğer işler için gerekli olan tüm elektrik, su, gaz tesis ve
bağlantılarını kullanması sırasında ortaya çıkacak olası zararları İdareye tazminle mükelleftir.
21.3. İş Programı
21.3.1. Yüklenici personeli, şartnameye uygun olarak ve teslim programında belirtilen saatler
arasında işlerini yürütecektir. Ancak, EÜAŞ’ca yapılacak alımın montaj, yerinde üretim gibi
durumları da kapsayan teslim programında bir değişiklik yapılması halinde Yüklenici de bu
yeni programa uygun olarak iş saatlerini EÜAŞ’ın talebi doğrultusunda değiştirecektir.
Yüklenici bu değişiklikler nedeni ile herhangi bir fiyat artışı talep etmeyecektir.
21.3.2. Yüklenici, 1 aydan fazla süreli ve montaj gerektiren işlerde her ayın bitiminde 3 nüsha
faaliyet raporu hazırlayarak EÜAŞ’a sunacaktır. Yüklenici tarafından raporlama kabul
tarihine kadar devam edecektir. Her raporda;
    (a) Teslimi gerçekleştirilen mal miktarları, işin aşaması ve alt yükleniciler tarafından
      yapılan işlerin aşamaları,
    (b) Malların montajı, depolanması, işletmeye alınması, eğitim faaliyetleri gibi
      konularda bilgiler,
    (c) Tehlike yaratan olaylar, çevre olayları dahil olmak üzere güvenlik ile ilgili bilgiler,
    (d) İşin bitirilmesini tehlikeye sokan olayların ayrıntıları ile teslim programı ile fiili
      ilerlemenin karşılaştırılması, gecikmeleri gidermek üzere alınmış veya alınacak
      tedbirler;
    (e) Yüklenicinin personeli ile ilgili kayıtlar,
    (f) Varsa kalite belgeleri, test sonuçları ve malzemelere ilişkin sertifikalar,

    ile EÜAŞ’ca talep edilecek ilave belge ve bilgiler yer alacaktır.

21.4. Güvenlik Önlemleri
Yüklenici;
    (a) İşle ilgili olarak uyulması gereken tüm güvenlik kurallarına uymayı,
    (b) İşyerinde bulunma yetkisine sahip tüm personelin güvenliklerini sağlamayı,
    (c) İşyerinin ve bu iş nedeniyle kendisine tevdi edilen her türlü ekipman, malzeme,
      araç gereç ile bilgi ve belgelerin güvenliğinin sağlanması için her türlü tedbiri
      almayı,


                                                29
    (d) Malın temini ile sair yükümlülüklerin yerine getirilmesi nedeniyle üçüncü kişilerin
      can ve mal güvenliklerinin sağlanması amacıyla ilgili mevzuat uyarınca her türlü
      tedbiri almayı,
    kabul eder.

21.5.Yüklenicinin Çalıştırdığı Personele İlişkin Sorumlulukları
21.5.1. Yüklenici, işin yerine getirilmesi sırasında yasa, yönetmelik ve tüzükler ile belirlenen
ve ILO standartlarına uygun iş ve işçi sağlığı ile ilgili tüm güvenlik önlemlerini alacaktır.
21.5.2. Yüklenicinin ilgili mevzuata göre gerekli önlemleri almasına rağmen olabilecek
kazalarda, Yüklenicinin personelinden kazaya uğrayanların tedavilerine ilişkin giderlerle
kendilerine ödenecek tazminat Yükleniciye aittir. Ayrıca personelden iş başında veya iş
yüzünden ölenlerin defin giderleri ile ailelerine ödenecek tazminatın tümü de Yüklenici
tarafından karşılanır.
21.5.3. Yüklenicinin teknik ve idari personeli ile Alt Yüklenicileri ve bunların personeli
arasında her ne şekilde olursa olsun, iş başında bulunmasına engel durumları tespit edilenler,
EÜAŞ tarafından yapılacak bildirim üzerine, Yüklenici tarafından derhal iş başından
uzaklaştırılır.

21.6. Malların Taşınması
21.6.1. Bu sözleşmede düzenlenen işlerin yapılmasına ilişkin her türlü taşıma gideri sözleşme
bedeline her türlü nakliye masrafları dahildir.
21.6.2. Yüklenici, iş için gerekli tüm mal ve diğer kullanılması gerekli montaj malzeme ve
ekipmanlarının   ambalajlanmalarından,  yüklenmelerinden,   taşınmalarından,   teslim
alınmalarından, boşaltılmalarından, depolanmalarından ve korunmalarından sorumlu
olacaktır. Malzemelerin taşınması sırasında meydana gelebilecek hasarların sonuçlarından
Yüklenici sorumlu olacaktır.
21.6.3. Yüklenici, uluslararası veya denizaşırı taşıma gerektiren mal tedariki işlerinde
Incoterms 2000 ve daha sonraki tarihlerde yayınlanacak güncel metinlere ve teslim şekline
uygun olarak mal ve diğer kullanılması gerekli montaj malzeme ve ekipmanlarının
ambalajlanmalarından, yüklenmelerinden, taşınmalarından, teslim alınmalarından,
boşaltılmalarından, depolanmalarından ve korunmalarından sorumlu olacaktır.

21.7. Erişim Yolları
Yüklenici malın taşınması sırasında trafik akımı ve kendi personelinden dolayı yolların,
köprülerin zarar görmemesi için makul ölçüler içerisinde çaba gösterecektir. Bu amaçla uygun
taşıtların ve yolların kullanılması esastır. Yüklenici, yolları kullanma ile ilgili olarak yetkili
makamlardan izin alınması gerekiyorsa bunları taşıma işleminin başlamasından önce temin
edecektir. Erişim yollarının kullanılması nedeniyle, ilgili kurum ve kuruluşlardan gelecek her
türlü talep, Yüklenici tarafından karşılanacaktır.

21.8. Çevrenin Korunması ve Müdahaleden Kaçınma
21.8.1.Yüklenici taşıma ve montaj sırasında, halkın huzuruna ve kamu düzenine ilişkin
gereksiz ve haksız müdahale ve tecavüzlerden kaçınacaktır.
21.8.2. Yüklenici bu tür gereksiz ve haksız müdahalelerin tüm sonuçlarından sorumlu
olacaktır.
21.8.3. Yüklenici, boşaltma ve montaj sırasında çevrenin korunması için sözleşme konusu
malın niteliğine göre çevre mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre gerekli
tedbirleri alacaktır. Yüklenici, bu faaliyetlerinin sonucunda ortaya çıkabilecek kirlenme,
gürültü ve benzeri nedenlerle insanlara ve mülkiyet haklarına gelebilecek zarar ve
rahatsızlıkların bertaraf edilmesi için gerekli tüm tedbirlerin makul ölçüler içinde


                                                30
alınmasından sorumlu olacak ve yürürlükteki sağlık ve çevre mevzuatına uygun
davranacaktır. Yüklenicinin bu yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle doğabilecek
zararların EÜAŞ’a tazmin ettirilmesi halinde, EÜAŞ tarafından ödenmek zorunda kalınacak
tüm bedeller, Yüklenicinin alacaklarından kesilmek suretiyle tahsil edilecektir. Yüklenicinin
alacaklarının EÜAŞ tarafından ödenen bu bedelleri karşılamaya yetmemesi halinde EÜAŞ’ın
dava hakkı saklıdır.
21.9. Gizlilik: Yüklenici, işle bağlantılı olarak elde ettiği her tür bilgi ve dokümanı özel ve
gizli tutacak ve Sözleşmenin yerine getirilmesi amaçları için gerekebilecek haller dışında,
EÜAŞ’ın önceden yazılı izni olmaksızın Sözleşmeye ait her hangi bir detayı ifşa etmeyecek
veya yayınlamayacaktır. Türk yargı mercilerinin kararları saklı kalmak kaydıyla Sözleşmenin
amaçları doğrultusunda her hangi bir ifşa veya yayınlama gerekliliği konusunda bir
uyuşmazlık ortaya çıkarsa EÜAŞ’ın bu konudaki kararı nihai olacaktır.


Madde 22- Eğitim
22.1. Bu iş için eğitim ………………………………………………………………………….
22.2. Eğitim ücreti sözleşme bedeline………………………………………………………….

Madde 23- Ambalajlama
Sözleşme konusu mal, teknik şartnamesinde aksi kararlaştırılmadığı durumlarda orijinal
ambalajında teslim edilecektir. Malın teknik şartnamede belirtilen şekilde ambalajlanmaması
nedeniyle meydana gelebilecek ve sigorta tarafından karşılanmayan hasar, zarar ve eksiklikler
Yükleniciye ait olacaktır.


Madde 24- Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları
24.1. Yüklenici, Sözleşme hükümlerine göre sağlayacağı mal ve montaj sistemleri ile bunların
herhangi bir parçasına ait marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı model hak bedellerini
ödeyecektir. Sözleşmeye göre üstlendiği yükümlülüklerini yerine getirmesi sırasında veya
getirmesi nedeniyle, ilgili mevzuat hükümleri gereğince koruma altına alınmış fikri ve/veya
sınai mülkiyet konusu olan bir hak ve/veya menfaatin ihlal edilmesi halinde, bundan
kaynaklanan her türlü idari, hukuki, cezai ve mali sorumluluk kendisine aittir. Yüklenici bu
konuda EÜAŞ’tan herhangi bir istemde bulunamaz. Buna rağmen EÜAŞ hukuksal bir
yaptırımla karşı karşıya kalırsa, diğer hakları saklı kalmak kaydıyla yükleniciye rücu eder.
EÜAŞ’ın talebi üzerine yüklenici, sözleşme imzalanmadan önce, üstleneceği hizmetin fikri ve
sınai mülkiyet konusu olup olmadığını, eğer bu kapsamda ise, konuya ilişkin kendisine ve
üçüncü kişilere ait hak ve yükümlülükleri, EÜAŞ’a tam olarak bildirmek ve belgelendirmek
zorundadır. Bu ödevin hiç veya gereği gibi yerine getirilmemesi nedeniyle EÜAŞ herhangi bir
zarara, zarar tehlikesine veya hak kaybına uğrarsa, bu nedenle uğradığı her türlü zararı diğer
hakları saklı kalmak üzere ( yoksun kalınan kar ve kaçırılan fırsatlar dahil ) Yükleniciden
tahsil ve tazmin eder.
24.2. Yüklenici, mal üzerindeki fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu hak veya eser üzerindeki
hakların lisanslarını EÜAŞ adına temin edecektir.
24.3. Sözleşme konusu malın EÜAŞ tarafından geliştirilmiş yeni bir patent, tasarım, buluş,
faydalı model ve benzeri kapsamda olması halinde Yüklenici bu fikri ve sınai haklara tecavüz
etmeyeceğini, kendisine teslim edilen proje veya teknik belgelere dayalı olarak herhangi bir
sınai mülkiyet iddiasında bulunmayacağını şimdiden kabul ve taahhüt eder.
                                              31
Madde 25- Mevzuata Uygunluk
Yüklenici, ilgili bütün ihbarların verilmesi ve bütün ödemelerin yapılması da dahil olmak
üzere,
    (a) İşin yürütülmesine ve tamamlanmasına ve malda/işte olabilecek kusurların
düzeltilmesine ilişkin olarak bütün Kanun, yönetmelik, tüzükler, kararname, genelge, tebliğ
ve diğer ilgili mevzuata,
    (b) Kamu Kurum ve Kuruluşlarının alacağı kararlar ile Mahkeme kararlarına,
    uyacak ve İdareyi bu hükümlerin ihlali nedeniyle maruz kalabileceği bütün cezalardan
ve sorumluluklardan dolayı tazmin edecektir .


Madde 26- Yüklenicinin, EÜAŞ’ın Personeli, Üçüncü Kişiler ve Diğer Yüklenicilerle Ortak
Çalışma Esasları
Yüklenici,
    (a) EÜAŞ’ın bu sözleşme kapsamı dışındaki işler nedeniyle sözleşme imzalamış
olduğu ve Yüklenici ile aynı mekan içerisinde faaliyetlerini yürütmekte olan diğer bütün
yüklenicilere ve onların personeline,
    (b) EÜAŞ’ın personeline,
    (c) Sözleşmeye dahil edilmemiş bulunan herhangi bir işin veya EÜAŞ’ın Sözleşme
konusu işle bağıntılı olarak ya da yardımcı olması amacıyla yaptığı herhangi bir Sözleşmenin
işyerinde veya yakınında yürütülmesinde çalıştırılabilecek olan usulünce yetkilendirilmiş
diğer şahıslara ve onların personeline,

işlerini yapmaları için gereken bütün makul kolaylıkları sağlayacaktır.


Madde 27- Yüklenicinin Tazmin Sorumluluğu
27.1. Yüklenici, taahhüdü çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan mal temini,
teslimi veya kullanılması, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine
getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ile üçüncü kişilere, çevreye veya
EÜAŞ personeline verilen zarar ve ziyanlardan doğrudan sorumludur. Ayrıca haklarında
4735 sayılı Kanunun 27 inci maddesi hükümleri uygulanır.
27.2. EÜAŞ’a teslim esasıyla/şartıyla gerçekleştirilen alımlarda, sözleşme konusu malların
kabule kadar korunmasından Yüklenici sorumludur. Bu nedenle Yüklenici, malların özellik
ve niteliklerine göre, deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın, hırsızlık, kâr kaybı,
üçüncü kişiler tarafından verilecek zararlar dahil olmak üzere malın zayii, kısmen veya
tamamen hasar görmesi gibi durumlarda malı yenisi ile değiştirmek zorundadır.
27.3. Malın Yüklenici tarafından kendi nam ve hesabına sigorta ettirilmiş olması halinde söz
konusu sigortalara ilişkin poliçelerin bir örneği Yüklenici tarafından EÜAŞ’a verilecektir.

Madde 28- Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi
28.1. Malzeme siparişlerinde, ihale safhasında veya sözleşme süresi içinde doğacak
ihtiyaçların karşılanması için, fiyat ve piyasa durumları bakımından fayda görülmesi veya
teknik zorunlulukların ortaya çıkması hâlinde; sözleşmeden sonra, sözleşme bedelinin %
30’una kadar, yetki limitleri dâhilinde ilgili Makamın onayıyla, ihale konusu iş için ihale
kapsamında veya sözleşme bedelinde bir defaya mahsus artırma veya eksiltme yapılabilir.
28.2. Söz konusu satın alma ve ihale işleminin kapsamının yeterli olmaması ve işin önemi
nedeniyle; % 30 artışın aşılması gerektiği hâllerde, en fazla ilk sözleşme tutarının % 50 sini
aşmayacak şekilde mevzuatına uygun olarak artırım yapılabilir.
28.3. Ek sipariş veya miktar artırımlarında, ek süre verilebilir.


                                               32
Madde 29- Sigorta
29.1. İdari şartnamede sigortaya ilişkin bir zorunluluk olmadığı hallerde, Yükleniciler malın
tamamını, İdareye teslim edildiği tarihten malın kabulüne kadar geçen süreler için sigorta
ettirmemeleri halinde ortaya çıkan zararlar yükleniciye aittir.
29.2. Yüklenici, sözleşme veya eklerinde aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde,
işyerlerindeki her türlü mal, araç, malzeme, iş makineleri, taşıtlar, tesisler ve benzeri ile
yapılan işin bütün kısımlarını, özellik ve niteliklerine göre, deprem, su baskını, toprak
kayması, fırtına, yangın, hırsızlık, kâr kaybı, üçüncü kişiler tarafından verilecek zararlar mali
mesuliyet vb. tehlikeler ile İdarece gerekli görülenlere karşı (all risk) sigorta ettirmekle
yükümlüdür. Sigortaya esas alınacak bedeller, mal bedeli, ödeme tutarları ile geçici tesis,
makina, araç, taşıt ve benzeri için piyasa rayiçlerine göre hesaplanan bedellerin toplamıdır.
Yüklenicinin sözleşme ile üstlendiği sorumluluk ve yükümlülükler söz konusu (all risk)
sigortalarla sınırlandırılmıştır.
29.3. Ancak EÜAŞ’ca bu tür bir yükümlülük idari şartname ve sözleşme ile yükleniciye
getirilmemiş ise; Sözleşme konusu mallar ile bunların montajında kullanılacak her türlü araç,
malzeme, iş makineleri, taşıtlar ve benzeri ile, kabul süresinin başından sonuna kadar olan
süreci düzenleyen hükümler dikkate alınmak şartı ile kabul tarihine kadar, korunmasından ve
doğacak tüm zararlardan Yüklenici sorumludur.


29.4. Poliçelerin EÜAŞ’a Verilmesi
Sigorta zorunluluğunun olduğu hallerde; söz konusu sigortalara ilişkin poliçeleri Yüklenici, iş
programı ile birlikte EÜAŞ’a vermek zorundadır. Aksi halde ödeme yapılmaz. Sözleşmenin
feshi veya tasfiyesi halinde bu sigortalar, iş yeni Yükleniciye ihale edilinceye kadar devam
ettirilir ve bu süreye ilişkin sigorta giderleri ilk Yükleniciye ait olur. Ancak bu süre, fesih
veya tasfiye tarihinden başlamak üzere 90 (doksan) günü geçemez.

Madde 30- EÜAŞ’ın Yükümlülükleri
30.1. Montaj Gerektiren İşlerde İşyerinin Yükleniciye Teslimi
Malın cinsi veya niteliği gereği, malın montajının yapılacağı işyerleri Sözleşmenin imza
tarihini müteakiben işe başlama yazısı ile Yüklenicinin kullanımına hazır hale getirilecektir.
İşyerinin teslimi sırasında taraflarca İşyerinin halihazır durumunu gösteren bir tutanak
düzenlenecektir. EÜAŞ, malın montajının yapılacağı yerleri Yükleniciye yazılı olarak
bildirerek her zaman değiştirme hakkına sahiptir. İşyerinin değişikliği, malın teslim veya
montajın yapılacağı yerlerin Yükleniciye tesliminde gecikme olması ve bu gecikmenin işin bir
kısmının veya hepsinin zamanında bitirilmesini etkilemesi halinde iş süresi, işin bir kısmı
veya hepsi için gereği kadar EÜAŞ tarafından uzatılır. Yükleniciye ait malzeme ve araçların
konulacağı yerler ile personelinin çalışacağı yerler EÜAŞ tarafından Yükleniciye bedelsiz
olarak verilecektir.
30.2. Montajlı İşlerde Plan ve Projelerin Yükleniciye Teslimi
Malın cinsi ve niteliği gereği EÜAŞ, Yüklenicinin montaj sırasında ihtiyaç duyacağı plan ve
projeleri Yükleniciye tutanakla teslim edecektir. Yüklenici masraflarını karşılamak kaydıyla
söz konusu belgelerden daha fazla nüsha isteme hakkına sahiptir. Yüklenici teslim aldığı her
türlü plan ve projelerin gizliliğini korumakla yükümlüdür.
30.3. İzinler ve Ruhsatlar
Sözleşme konusu malların teslim ve/veya montajı için gerekli izin, ruhsat ve onaylardan
EÜAŞ’ın yükümlülüğünde olanların alınması ve/veya bu konuda yükleniciye gerekli
yardımların yapılması EÜAŞ’ın yükümlülüğü altındadır.
30.4. EÜAŞ’ın Personeli


                                               33
Sözleşme konusu ile sınırlı olmak ve şartnamede belirtilmiş olması kaydıyla; malların teslimi,
montajı, işletmeye alınması ve bu mallarla ilgili eğitim verilmesi için Yüklenicinin EÜAŞ’ın
personelinden yardım alması veya birlikte çalışması gerekmekte ise EÜAŞ; Yüklenicinin
personeline gerekli yardımda bulunacak ve/veya birlikte çalışacak personelinin adını,
soyadını, çalıştıkları birimleri, yardım veya işin kapsamı ile süresini, Yükleniciye yazılı
olarak bildirecektir.


Madde 31- Bildiriler, Olurlar, Onaylar, Belgeler ve Tespitler
EÜAŞ ve Yüklenici arasındaki her tür iletişim yazılı yapılacaktır. Sözleşmeye göre
taraflardan birinin işin yürütülmesi ve malın teslim edilmesine ilişkin bir izin, onay, belge,
olur verilmesi veya tespit yapılması ihbar, çağrı veya davette bulunması gerektiğinde bu
işlemler taraflar aksini kararlaştırmadıkça yazılı olacaktır.
     Madde 32- Yüklenicinin Vekili
Yüklenici bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirirken EÜAŞ’ın onayı ile
sorumlu bir vekil atayabilir. Bu durumda yüklenici, Sözleşmenin imzalanmasını müteakiben
EÜAŞ’ın uygun göreceği bildirim süreleri ve koşullar dahilinde noterlikçe tanzim edilecek
yetki belgesi ile birlikte yetkili temsilcisinin (yüklenici vekili) adı, soyadı, adres ve
telefonlarını EÜAŞ’a bildirmekle mükelleftir. Yüklenici vekili, EÜAŞ’ca istendiği zaman
işlerle ilgili denetimler ve çalışmalar sırasında Komisyon ile birlikte çalışacaktır.

Madde 33 – Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri
33.1. Mal alımı işlerinde; görevlendirilecek en az üç (3) kişilik komisyon tarafından muayene
ve kabul işlemleri yapılır. Ancak teknik şartnamesinde hüküm bulunması hâlinde; imalat
veya üretim süreci gerektiren işler, muayene ve kabul komisyonlarının yetki ve
sorumluluğunu kaldırmaması şartıyla, ihale dokümanında belirtilen kalite ve özelliklere göre
yapılıp yapılmadığı hususunda, ilgili birim tarafından belirli aşamalarda ve aralıklarla
denetlenebilir.
33.2. Taahhüdün tamamlanan ve müstakil kullanıma elverişli bölümleri için kısmi kabul
yapılabilir.
    a) İhale dokümanında belirtilmesi kaydıyla özel nitelik ve nicelikleri olan malzeme,
araç, gereç ve tesislerde, boyut ve miktara ilaveten; EÜAŞ uzmanları tarafından standartlara
uygun teknolojik deneylerle, nicelik ve nitelik muayenesi yapılır.
     b) Muayene ve kabul işleri, ihale dokümanında belirtilmesi kaydıyla; uluslararası
tanınmış bağımsız mütehassıs kalite kontrol kuruluşları, Üniversiteler veya resmî kuruluşlar
marifetiyle yaptırılır ve belgesi istenir ya da teslim eden firmanın test raporları ile yetinilir.
Muayene ve kabul giderlerinin tümü yükleniciye aittir
    c) Sipariş konusu malların muayene ve kabulü (a) bendindeki usule göre
yapılabileceği gibi bunların muayenelerinin imalat sırasında ara denetim olarak ve/veya
sonunda, kabullerinin de istenilen yerlerde veya montajlarından sonra yapılması şart
koşulabilir.
33.3. Muayene ve kabul sırasında hasar, noksanlık, evsaf bozukluğu, sözleşme ve
şartnamesine uymaması gibi hâllerin görülmesi durumunda, bu hususlar muayene ve kabul
protokolünde belirtilir. Gerek görüldüğünde, ayrıca bu konuda bir rapor hazırlanır. Kullanıma
mani bir durum yoksa ihale yetkilisinin onayı ile Teslim ve Muayene Komisyonunca
belirlenecek olan belirli bir oranda nefaset kesilerek kabul yapılabilir.
33.4. Düzenlenen kabul protokolü, görevliler tarafından yüklenicisine veya yetkili
temsilcisine ve varsa nakliyecisine imzalattırılır. Yüklenicisi veya temsilcisi, kabul
protokolünü imzalamaktan kaçınırsa veya kararlaştırılan gün ve saatte yüklenici veya temsilci
muayene ve tesellüm için hazır bulunmazsa, bu durum bir tutanakla tespit edilir.


                                                34
33.5. Tespit edilen hasar, noksanlık, evsaf bozukluğu, sözleşme ve şartnamesine uymaması
gibi hâllerin duyurulması, varsa sözleşme veya şartnamesindeki, yoksa mevzuattaki süreler
içinde yapılır.
33.6. Kusurun yükleniciye ait olduğunun tespit edilmesi hâlinde; malın kabulü yapılmaz ve
söz konusu malın yükleniciye bırakılmasının mümkün olmadığı durumlarda, emaneten
muhafaza edilir. İhtiyaç yerlerine nakledilecek malzemenin görmesi muhtemel hasar,
noksanlık, evsaf bozukluğundan doğacak zararları karşılamak amacıyla gerekli sigorta
işlemleri yapılır.

Madde 34- Ödeme Belgelerinin Düzenlenmesi
34.1. Yüklenicinin teslim edeceği mal götürü olarak, partiler veya bölümler halinde ya da tek
bir kerede teslim alınacaksa, Yüklenici veya vekilinin hazır bulunması ile Komisyon
tarafından; her teslimatta;
    a) Sözleşme başlangıcından itibaren teslim edilen malların miktarı,
    b) Malların ya da yapılan işin Sözleşme ve ekinde yer alan teknik şartnameye
uygunluğu,
    bir kabul tutanağı ile tespit edilir. Tutanak sonucunda komisyon malların kalitesini,
teknik şartnamede belirtilen özelliklerine uygunluğu ile varsa hatalı ve kusurlu olanları
belirtir. Komisyon burada yazılanlarla sınırlı olmaksızın varsa ilave görüşlerine de sözleşme
ve teknik şartname çerçevesinde komisyonun görev ve yetkileri dahilinde raporunda yer verir.

34.2. Komisyon tarafından, raporun sonuç bölümünde malların hatasız kabulü ile
malların/işlerin gerekli özellikleri taşımaması ya da teknik şartnamesine uymaması halinde
reddini içerir rapor düzenlenir ve EÜAŞ’a sunulur.
34.3. EÜAŞ, kabule ilişkin belgeyi ödeme belgesinin eki yapmak suretiyle malın bedelinin
ödenmesine ilişkin mevzuatına uygun bir ödeme belgesi düzenleyerek ödeme işlemlerini
başlatır. Ancak akreditif ve avans ödemelerinde, ödeme yapılabilmesi muayene kabul
işlemlerinden muaftır.
34.4. YÜKLENİCİ , EÜAŞ’ ın ödeme planına uymayı önceden kabul eder. Faturalar bir
asıl üç suret olarak düzenlenecektir. Kısmi teslimat halinde de yukarıdaki esaslara göre
ödeme yapılır.
Ödeme için malzemelerin İşletme Müdürlükleri ve Bağlı ortaklığa teslim edildiği tarihler esas
alınacaktır.

Madde 35- Kabulden Sonraki Hata ve Ayıplardan Sorumluluk
35.1. Teslim yerlerinde yapılacak muayene sonuçlarının, alıma esas olan şartlara uymaması
hâlinde; sözleşmede başka bir hüküm yok ise Türk Ticaret Kanununun ve Borçlar Kanununun
ilgili maddelerinde belirtildiği üzere, sekiz gün içinde satıcı firmaya bildirilir.
35.2. Alel usül bir muayene ile meydana çıkarılamayan ve sekiz gün içinde de ayıbı belli
olmayan malın daha sonra ayıplı olduğu tespit edilirse; sözkonusu durum derhal yükleniciye
bildirilir. Bu durumda yüklenici ayıplı malı makul bir süre içinde değiştirir veya tamir ettirir.

Madde 36- Yüklenicinin Sözleşme İle Teslimini Taahhüt Ettiği İşe İlişkin Sorumluluğu
36.1. Herhangi bir işin, Komisyonun denetimi altında yapılmış olması Yüklenicinin,
üstlenmiş olduğu işi, yasalara, meslek kurallarına, malın türüne göre ilgili mevzuatına,
sözleşme ve şartnamelerine uygun olarak teslim etmek hususundaki yükümlülüklerini ve bu
konudaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
36.2. Yüklenici, montaj projelerinin ve/veya teknik belgelerin, montaj veya teslim için
gösterilen yerin sözleşmenin ifasına engel teşkil edecek nitelikte olduğunu veya teknik açıdan                                               35
yetersiz olduğunu ileri sürerse bu husustaki karşı görüşlerini talimat veya belgelerin teslim
ediliş tarihinden başlayarak 3 (Üç) gün içinde EÜAŞ’a yazı ile bildirmek zorundadır.


Madde 37- Sözleşme ve Eklerine Uymayan İşler
37.1. Yüklenici teslim, montaj ve ambalajlama şekli ve durumu, sözleşme ve şartnamelere
uymayan, eksik ve kusurlu oldukları tespit edilen malları, EÜAŞ’ın talimatı ile belirlenen süre
içinde bedelsiz olarak değiştirmek veya düzeltmek zorundadır. Bundan dolayı bir gecikme
olursa bu sözleşmenin gecikme cezasına ilişkin hükümleri uygulanır.
37.2.

Madde 38- Onay Verilmesinin Sorumluluğu Ortadan Kaldırmaması
Herhangi bir işin üretim aşamasında ya da teslim öncesi imalat aşamasında denetlenmiş
olması veya işe onay verilmiş olması, yüklenicinin üstlenmiş olduğu işi bütünüyle projelerine,
sözleşme ve şartnamelerine, teknik ve sanat kurallarına uygun olarak yapmak hususundaki
yükümlülüklerini ve bu konudaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Madde 39- Garanti ve Bakım, Onarım
39.1. Garanti: Yüklenici tarafından teslim edilecek malların kabulünden sonra asgari 2 (İki)
yıl garanti süresi olacaktır. Yüklenici bu mallara ait garanti belgelerini EÜAŞ adına
düzenletmek ve orijinal nüshalarını EÜAŞ’a teslim etmekle mükelleftir. Garanti
kapsamındaki malzemede sözleşme süresi içerisinde tespit edilecek hata, ayıp ve eksikliklerin
garanti sağlayan kişi veya kuruluş tarafından giderilmesini Yüklenici üstlenecektir. Bu
yükümlülüğün Yüklenici tarafından yerine getirilmemesi halinde EÜAŞ, garantinin
sağlanması için yapacağı tüm giderleri Yüklenicinin alacaklarından kesmek veya teminatını
paraya çevirmek suretiyle tahsil etmek hakkına sahiptir.
39.1.1. Garanti süresi boyunca Yüklenici tarafından, malın kullanım kılavuzu veya diğer
dokümantasyonunda belirtilen periyotlarda bakımını her türlü sarf malzemesinin bedeli
Yükleniciye ait olmak üzere sağlanacaktır.
39.2. Garanti Süresi Sonrası Bakım ,Onarım ve Yedek Parça Temini
EÜAŞ’a ait olacaktır.
39.3.Yüklenicinin sözleşmede hüküm altına alınmış olmasına rağmen; bakım ve onarım
yükümlülüğünü yerine getirmekten imtina etmesi veya gecikmeli olarak yerine getirmesi
nedeniyle mallarda oluşacak zarar ve hasarların giderilmesinden Yüklenici sorumlu olacaktır.
Yüklenicinin bakım ve onarım yükümlülüğünü tam veya zamanında yerine getirmemesi
sebebiyle malın onarımı imkansız hale gelmişse ve bu durum garanti kapsamı dışında ise,
Yüklenici, malın aynısını ücretsiz temin etmekle yükümlü olacaktır.


Madde 40- Sözleşmenin Feshi ve Tasfiyesi

40.1. EÜAŞ’ın Sözleşmeyi Feshetmesi
Aşağıda belirtilen hallerde EÜAŞ sözleşmeyi fesheder:
    (a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak
yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, bu sözleşmenin gecikme cezasını
düzenleyen maddesinde belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, 10 (On)
günden az olmamak kaydıyla EÜAŞ’ın Teslim ve Muayene Komisyonunca belirlenen ve
İhale Yetkilisince onaylanmış süreyi içeren ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı
durumun devam etmesi,                                              36
    (b) Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci
maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi,
  hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin
teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye
edilir.40.2. Sözleşmeden Önceki Yasak Fiil veya Davranışlar Nedeniyle Fesih
Yüklenicinin, ihale sürecinde 4734 sayılı Kanuna göre yasak fiil veya davranışlarda
bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek
kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye
edilir. Ancak, taahhüdün en az % 80'inin tamamlanmış olması ve taahhüdün
tamamlattırılmasında kamu yararı bulunması kaydıyla;
    (a) İvediliği nedeniyle taahhüdün kalan kısmının yeniden ihale edilmesi için yeterli
      sürenin bulunmaması,
    (b) Taahhüdün başka bir yükleniciye yaptırılmasının mümkün olmaması,
    (c) Yüklenicinin yasak fiil veya davranışının taahhüdünü tamamlamasını engelleyecek
      nitelikte olmaması,

hallerinde, EÜAŞ sözleşmeyi feshetmeksizin Yükleniciden taahhüdünü tamamlamasını
isteyebilir ve bu takdirde Yüklenici taahhüdünü tamamlamak zorundadır. Ancak bu durumda,
Yüklenici hakkında 4735 sayılı Kanunun 26 ıncı maddesi hükmüne göre işlem yapılır ve
yükleniciden kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı kadar ceza tahsil edilir. Bu
ceza, ödemelerden kesinti yapılmak suretiyle de tahsil edilebilir.


40.3. Mücbir Sebeplerden Dolayı Sözleşmenin Feshi
4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan mücbir sebeplerden dolayı EÜAŞ veya
Yüklenici sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Ancak Yüklenicinin mücbir sebebe dayalı
bir süre uzatımı talebi varsa EÜAŞ’ın sözleşmeyi feshedebilmesi için uzatılan sürenin
sonunda işin sözleşme ve eklerine uygun şekilde tamamlanmamış olması gerekir.
Sözleşmenin feshedilmesi halinde, hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminat
ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.

40.4. Yüklenicinin Sözleşmeyi Feshetmesi
Sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında, Yüklenicinin mali acz içinde
bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak
EÜAŞ’a bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve
varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere
göre tasfiye edilir.

40.5. Fesih Tarihinin Belirlenmesi
40.5.1. 4735 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine göre Yüklenicinin fesih talebinin EÜAŞ’a
intikali, aynı Kanunun 20 inci maddesinin (a) bendine göre belirlenen sürenin bitimi, 20 inci
maddenin (b) bendi ile 21 inci maddeye göre ise tespit tarihi itibariyle sözleşme feshedilmiş
sayılır. Bu tarihleri izleyen yedi gün içinde EÜAŞ tarafından fesih kararı alınır. Bu karar,
karar tarihini izleyen beş gün içinde Yükleniciye bildirilir.
 40.5.2. 4735 sayılı Kanunun 19, 20 ve 21 inci maddelerine göre sözleşmenin feshedilmesi
 halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar alındığı tarihten gelir kaydedileceği tarihe


                                               37
kadar Devlet İstatistik Enstitüsünce yayımlanan aylık toptan eşya fiyat endeksine göre
güncellenir. Güncellenen tutar ile kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı
arasındaki fark Yükleniciden tahsil edilir. Ödemelerden kesinti yapılmak suretiyle teminat
alınan hallerde, alıkonulan tutar gelir kaydedileceği gibi, sözleşmenin feshedildiği tarihten
sonra yapılmayan iş miktarına isabet eden teminat tutarı da aynı şekilde güncellenerek
Yükleniciden tahsil edilir. Gelir kaydedilen teminatlar, Yüklenicinin borcuna mahsup
edilemez.
40.5.3. 4735 sayılı Kanunun 19, 20 ve 21 inci maddelerine göre sözleşmenin feshedilmesi
halinde, Yükleniciler hakkında 4735 sayılı Kanunun 26 ıncı hükümlerine göre işlem yapılır.
Ayrıca, sözleşmenin feshi nedeniyle EÜAŞ’ın uğradığı zarar ve ziyan Yükleniciye tazmin
ettirilir. EÜAŞ fesih işleminden sonra işi EÜAŞ Satınalma ve İhale Yönetmeliğinde
belirlenen usullerden uygun olan biri ile ihale etmekte serbesttir. Geri kalan işlerin başka bir
yükleniciye ihalesinden dolayı, Yüklenici hiçbir hak iddiasında bulunamaz.

40.6. Fesih Halinde Yapılacak İşlemler
40.6.1. Sözleşmenin feshi halinde, Yüklenici İşyerini terk eder. EÜAŞ tarafından istenilen
malzemeleri, araçları, tüm evrak ve belgeleri, İş için yaptırdığı tasarım ve çizimleri, EÜAŞ’a
yazılı bir tutanakla teslim eder. Yüklenici, alt yüklenici sözleşmeleri, İşyerinin korunması ve
alınması gereken güvenlik önlemleri konularında EÜAŞ’ın vermiş olduğu makul talimatları
derhal yerine getirir. Sözleşmenin feshi halinde, EÜAŞ’ın İşi başka bir yükleniciye
tamamlatması halinde, Yüklenicinin belgelerini kullanabilir. Bu durumda, Yüklenici herhangi
bir hak iddia edemez.
40.6.2. EÜAŞ, Yüklenicinin İşyerindeki montaj malzemeleri ile geçici tesislerin teslim
edileceği zamanı yazılı olarak bildirir. Bu ihbar üzerine, Yüklenici risk ve masrafları
kendisine ait olmak üzere İşyerini terk eder. Yüklenicinin, EÜAŞ’a ödemesi gereken bir tutar
bulunması halinde, EÜAŞ söz konusu malzemeler ve geçici tesisleri bu tutarı karşılamak
üzere satabilir ve varsa bakiye tutar Yükleniciye ödenir.

40.6.3. Fesih tarihi itibariyle EÜAŞ, Yüklenici tarafından yapılan veya teslim edilen mal
miktarlarını, hata ve eksiklerinin giderilme masrafları ile Sözleşme gereğince Yükleniciye
ödenmesi gereken değerleri tespit eder.
40.6.4. EÜAŞ, hata ve eksikler varsa, EÜAŞ tarafından yapılacak masraflar belirleninceye
kadar Yükleniciye yapacağı ödemeleri durdurma hakkına sahiptir.
40.6.5. Sözleşmede hüküm olmayan hallerde, genel hükümlere göre işlem yapılır.
40.6.6. Sözleşmenin feshedilmesi halinde, Yüklenicinin kesin teminatı ve varsa ek kesin
teminatı:
  a) Tedavüldeki Türk parası ise doğrudan doğruya,
  b) Banka teminat mektubu ise bankadan / özel finans kurumundan tahsil edilerek,
  c) Devlet tahvilleri, Hazine kefaletini haiz tahviller ise paraya çevrilmek suretiyle,
  gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen kesin teminat, Yüklenicinin borcuna mahsup edilemez.

40.7. Sözleşmenin Feshi Halinde Yüklenicinin Mallarının Tahliyesi
40.7.1. Sözleşmenin feshi halinde Yüklenici EÜAŞ’ın iznini almaksızın İşyerindeki geçici
tesislerin ve bunlarla ilgili tesisatın hiçbirini bozup yerinden kaldırmak ve işyerinde bulunan
malzeme, araç ve makinelerinden herhangi birini başka yere götürmek veya herhangi bir
şekilde başkasına devretmek veyahut işyerinde değişiklik yapmak hakkına sahip değildir.
Yüklenicinin bu hususlarda herhangi bir eylemini önlemek için EÜAŞ, gerekli gördüğü
takdirde işyerine el koyarak Yüklenicinin teşkilatını işbaşından uzaklaştırabilir.
40.7.2. EÜAŞ; bu geçici tesisleri, tesisatı, malzemeyi, makine, araç ve bunlara ait yedek
parçaları isterse satın alabilir. İdare, söz konusu geçici tesisler, malzeme ve diğerlerini satın


                                               38
almak istemezse Yüklenici, EÜAŞ tarafından belirlenecek süre içinde bunları işyerinden
çıkarıp uzaklaştırmak zorundadır.


Madde 41- Yüklenicinin Ölümü
Yüklenicinin ölümü halinde, sözleşme feshedilmek suretiyle hesabı genel hükümlere göre
tasfiye edilerek kesin teminatları ve varsa diğer alacakları varislerine verilir. Ancak, aynı
şartları taşıyan ve talepte bulunan varislere EÜAŞ’ın uygun görmesi halinde, ölüm tarihini
izleyen 30 (otuz) gün içinde varsa ek teminatlar dahil taahhüdün tamamı için gerekli kesin
teminatı vermeleri şartıyla sözleşme devredilebilir.

Madde 42- Yüklenicinin İflası
Yüklenicinin iflas etmesi halinde, sözleşme feshedilerek yasaklama hariç yüklenici hakkında
4735 sayılı Kanunun 20 ve 22 inci maddelerine göre işlem yapılır.


Madde 43- Yüklenicinin Ağır Hastalık, Tutukluluk veya Mahkumiyet Hali
Yüklenici, işbu sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır
hastalık, tutukluluk veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir ceza nedeniyle taahhüdünü yapamayacak
duruma girerse, bu hallerin oluşundan başlamak üzere 30 (otuz) gün içinde İdarenin kabul
edeceği birini temsilci tayin etmek şartı ile taahhüdüne devam edebilir. Eğer, Yüklenici kendi
serbest iradesi ile vekil tayin etmek imkanından mahrum ise, yerine ilgililerce aynı süre içinde
genel hükümlere göre bir yasal temsilci tayin edilmesi istenebilir. Yukarıdaki hükümlerin
uygulanmaması halinde sözleşme feshedilerek yasaklama hariç 4735 sayılı Kanunun 20 ve
22 inci maddesine göre işlem yapılır.


Madde 44- Yüklenicinin Ortak Girişim Olması Halinde Ölüm, İflas, Ağır Hastalık,
Tutukluluk veya Mahkumiyet Halleri
Ortak girişimlerce yerine getirilen taahhütlerde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel
kişilerden birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu, özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya
mahkum olması veya dağılması sözleşmenin devamına engel olmaz. Ancak, bunlardan biri
EÜAŞ’a pilot veya koordinatör ortak olarak bildirilmiş ise, pilot veya koordinatör ortağın
gerçek veya tüzel kişi olmasına göre iflas, ağır hastalık, tutukluluk, özgürlüğü kısıtlayıcı bir
cezaya mahkumiyet veya dağılma hallerinde, sözleşme feshedilerek yasaklama hariç
haklarında 4735 sayılı Kanunun 20 ve 22 inci maddesine göre işlem yapılır. Pilot veya
koordinatör ortağın ölümü halinde ise sözleşme feshedilmek suretiyle yapılmış olan işler
tasfiye edilerek kesin teminat iade edilir. Bu durumların meydana gelmesini izleyen 30 (otuz)
gün içinde diğer ortakların teklifi ve EÜAŞ’ın uygun görmesi halinde de, teminat dahil o iş
için pilot veya koordinatör ortağın yüklenmiş olduğu sorumlulukların üstlenilmesi kaydıyla
sözleşme yenilenerek işe devam edilebilir. Pilot veya koordinatör ortak dışındaki ortaklardan
birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu, özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkum
olması veya dağılması halinde, diğer ortaklar teminat dahil işin o ortağa yüklediği
sorumlulukları da üstlenerek taahhüdü yerine getirirler.

Madde 45- Yüklenicinin Ceza Sorumluluğu
 İş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi 4735 sayılı
Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen fiil veya davranışlardan Türk Ceza Kanununa göre suç
teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan Yüklenici ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında
Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet


                                               39
Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu kişiler hakkında bir cezaya hükmedilmesi halinde,
4735 sayılı Kanunun 27 nci maddesi hükmü uygulanır.

Madde 46- Anlaşmazlıkların Çözümü
Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde
ANKARA mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Madde 47- Diğer Hususlar
Madde 47.1- Hüküm Bulunmayan Haller
Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre EÜAŞ Satınalma ve
İhale Yönetmeliği, 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanun hükümlerine, bu Kanunlarda
hüküm bulunmaması halinde ise genel hükümlere göre hareket edilir.
Madde 47.2 – Özelleştirme ve İşletme Hakkı Devri
EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İşletme Müdürlüğü’nün özelleştirme
ve işletme hakkının devrine ilişkin bir yasal düzenleme olması halinde taraflar söz konusu
düzenlemeye uyacaklardır.

Madde 48 - Yürürlük
İş bu sözleşme EÜAŞ ile Yüklenici arasında …/…/...... tarihinden itibaren yürürlükte
olmak kaydıyla bir nüsha olarak akdedilmiştir.


Madde 49- İmza
Bu sözleşme 49 (Kırkdokuz) maddeden ibaret olup, EÜAŞ ve Yüklenici tarafından tam
olarak okunup anlaşıldıktan sonra …………….tarihinde 1 (bir) nüsha olarak imza altına
alınmış ve bu nüsha EÜAŞ’da alıkonulmuştur. Ayrıca, yüklenicinin herhangi bir zamanda
talebi halinde sözleşmenin "aslına uygun EÜAŞ’ca onaylı sureti" EÜAŞ tarafından
düzenlenip yükleniciye verilecektir.YÜKLENİCİ                           İDARE
                                            40

								
To top