Peter L. Berger ja Thomas Luckmann: todellisuus ja oikeus by vm0zf90

VIEWS: 12 PAGES: 35

									 Peter L. Berger ja Thomas
Luckmann: todellisuus ja oikeus
    Kaj-Henrik Impola
   Sosiaalisen rakentumisen
 luonnehdintaa (Hacking 2000, Burr 2003)
• tosiasioiden, merkitysten ja tiedon
 itsestäänselvyyden ja välttämättömän luonteen
 kyseenalaistaminen
• ajattelun historiallinen ja kulttuurinen
 relatiivisuus
• vallitsevien käsitysten perustuminen
 sosiaaliseen vuorovaikutukseen
• käyttäytymismallien ylläpitäminen ja
 poissulkeminen
      Peter L. Berger
• s. 1929 Wien
• Wagner College
• New School for Social
 Research, New York
• Bostonin yliopiston
 uskonnon,
 sosiologian ja
 teologian
 emeritusprofessori
Thomas Luckmann
    • s. 1927 Jesenice,
     Slovenia
    • Wienin ja Innsbruckin
     yliopistot
    • New School for Social
     Research, New York
    • Professori Konstanzin
     yliopistossa Saksassa
     1970-1994
    Bergerin ja Luckmannin
      yhteisjulkaisut
• The Social Construction of Reality. A
 Treatise in the Sociology of Knowledge,
 1966 (Suomeksi Todellisuuden
 sosiaalinen rakentuminen Vesa Raiskilan
 suomentamana 2000)
• Modernity, Pluralism and the Crisis of
 Meaning (1995)
  Peter L. Bergerin julkaisuja
• Invitation to Sociology: A Humanistic
 Perspective (1963)
• The Sacred Canopy: Elements of Sociological
 Theory of Religion (1967)
• The Capitalist Revolution: Fifty Propositions
 About Prosperity, Equality, and Liberty (1986)
Thomas Luckmannin julkaisuja:
• Das Problem der Religion (1963)
 englanniksi The Invisible Religion (1967)
• The Sociology of Languages (1975)
• Life-World and Social Realities (1983)
• toimittanut postuumisti opettajansa Alfred
 Schutzin käsikirjoitukset teoksiksi The
 Structures of the Life-World I (1973) ja II
 (1989)
   Todellisuuden sosiaalinen
      rakentuminen
• ”systemaattinen ja teoreettinen
 tiedonsosiologinen tutkielma” (Berger-
 Luckmann 2000, s. 7)
• ”huolimatta alaotsikosta kirja on paremmin
 ymmärrettävissä yhteiskunnan
 fenomenologisena teoriana” (William
 Outhwaite)
   TSR ja tiedonsosiologia
• keskeistä käsitys kaiken tiedon
 yhteiskuntasidonnaisuudesta
• tiedon ja yhteiskunnan muodostumisen
 välisten yhteyksien tarkastelu
• vaikutteet Émile Durkheimiltä, George
 Herbert Meadilta ja Alfred Schütziltä
    TSR ja fenomenologia
• objektiivisen (ulkoisen) ja subjektiivisen
 (sisäisen) välinen suhde
• tietyt sosiaalista todellisuutta koskevat
 filosofiset taustaoletukset asetetaan
 fenomenologisiin sulkeisiin
• vaikutteet Edmund Husserlilta ja Jean-
 Paul Sartrelta (eksistentialismi)
  Lähtökohtana ihmisluonto
• kaikkia ihmisiä yhdistävät muuttumattomat
 lajityypilliset piirteet:
 – avoimuus maailmalle
 – vaistorakenteen muovautuvuus ja
  kohdentumattomuus
• subjektiivisuuden korostuminen
   Tämän luennon teemat
• Millaisena yhteiskunnallisen järjestyksen
 muodostuminen näyttäytyy näistä
 lähtökohdista?
• Millainen käsitys oikeudesta Bergerillä ja
 Luckmannilla on?
Sosiaalisen maailman kahtalainen
       luonne
• objektiivinen eli ihmisen tietoisuuden
 ulkopuolella oleva todellisuus
• kaikenkattava ja valmis maailma
• vaikeaselkoinen ja musertava
• verrattavissa luonnon maailmaan
• sosiaalinen maailma on ihmisen tuottama
• objektivoitunutta inhimillistä toimintaa
   Yhteiskunnan muodostus
   dialektisena prosessina
ihminen      sosiaalinen maailma
      ulkoistaminen
tuottaja           tuotos eli
 tuotos         objektivaatio
      sisäistäminen
 Ulkoistamisen kolme vaihetta
• totunnaistuminen
  – inhimillisestä toiminnasta muodostuu sitä toistamalla
   rutiini
• tyypittely
  – totunnaistunut toiminta jaetaan toisten kanssa
  – motiivien ja säännönmukaisuuksien liittäminen
   toimintaan
• instituutioituminen
  – tottumukset ja tyypitykset objektivoituvat lopullisesti,
   kun ne välitetään uusille sukupolville
 Sosiaalisen maailman kahtalainen
       luonne
• Sosiaalinen maailma on instituutioiden
 maailma.
• Se on historiallinen, objektiivinen ja
 tosiasiallinen.
• Sosiaalisella maailmalla ja sen
 instituutioilla ei ole muuta ontologista
 perustaa kuin se toiminta joka ne on
 tuottanut.
Instituutioiden legitimoimisen tarve
• Instituutioiden syntytapa ja toiminnan
 totunnaistumisen motiivit ovat yksilöiden
 kokemusten ulkopuolella
• Instituutiot on selitettävä ja legitimoitava
 heille uudelleen.
• Tämä tapahtuu tulkitsemalla instituutioita
 ja toimintoja sekä antamalla niille uusia
 merkityksiä.
Instituutiojärjestelmää koskeva tieto
• Yhteisön jäsenten jaettu tietovaranto
• Tietovaranto koostuu yksilöiden
 kokemuksista, jotka kerrostuvat yksilön
 muistiin tunnistettavina kokonaisuuksina.
• Kieli on sosiaalisen tietovarannon perusta
 – Kieli mahdollistaa kokemusten irrottamisen
  yksilön elämänhistoriasta ja tekee ne
  ymmärrettäviksi kaikille samaan kieliyhteisöön
  kuuluville.
        Reseptitieto
• sosiaalista maailmaa ja sen instituutioita
 koskevaa esiteoreettista tietoa eli arkitietoa
• instituutioitunutta toimintaa koskevaa tietoa
• metsästys, puhelimen käyttö, passin hakeminen
• kaikkien yhteisön jäsenten omaksuttavissa
• omaksutaan sosialisaatiossa (sisäistäminen)
     Teoreettinen tieto
• sosiaalisen maailman ja instituutioiden
 legitimaation väline
• selittää ja tulkitsee sosiaalisen maailman
 ja tekee sen objektivoituneista
 merkityksistä tiedollisesti päteviä
• legitimoi myös yhteisön tietovarannon
 kokonaisuudessaan
     Legitimaation eri tasot
•  alkeismuotoinen legitimaatio
•  alkeismuotoiset teoreettiset väittämät
•  yksityiskohtaiset teoriat
•  symboliuniversumit
    Symboliuniversumit
• Kattavin legitimaation muoto
• Instituutiojärjestelmän eri alueiden
 liittäminen yhteen yhdeksi
 merkitykselliseksi kokonaisuudeksi.
• Roolit, identiteetit, elämänvaiheet,
 toimintamallit ja instituutiot integroidaan
 kaikenkattavaksi mielekkääksi maailmaksi.
  Miten on symboliuniversumien
   oman legitimaation laita?
• Käytännössä mikään yhteiskunta ei ole
 koettavissa täysin itsestään selväksi.
• Kaikki yksilöt eivät kiinnity yhtä tukevasti
 yhteiskuntaansa legitimoivaan
 symboliuniversumiin.
• Symboliuniversumit tarvitsevat niitä
 legitimoivia käsitejärjestelmiä.
 Symboliuniversumeja ylläpitäviä
    käsitejärjestelmiä
• mytologia: pyhät voimat läpäisevät
 jokapäiväisen elämän maailman
• teologia: välittää ihmisten maailman ja
 jumaluuksien maailman välillä
• filosofia
• tiede: symboliuniversumin ylläpitäminen
 on kokonaan jätetty asiantuntijoiden
 tehtäväksi
            Kertausta
• Sosiaalisen maailman instituutioiden alkuperä on
 totunnaistuneessa toiminnassa.
• Instituutiojärjestelmä tarvitsee legitimaatiota, koska sen
 alkuperä ei ole enää ihmisten tiedossa.
• Legitimoiminen tapahtuu yhteiseen tietovarantoon
 kuuluvien selitysmallien ja teorioiden avulla.
• Ylimmän tasoista legitimaatiota edustavat
 symboliuniversumit, jotka integroivat institutionaalisen
 järjestelmän kaikki osat yhdeksi merkitykselliseksi ja
 mielekkääksi kokonaisuudeksi.
• Symboliuniversumeita legitimoivat niitä ylläpitävät
 käsitejärjestelmät, kuten teologia tai tiede.
        Sisäistäminen
• Primaarisosialisaatio lapsuudessa:
 – Yksilöstä tulee yhteiskunnan jäsen
  sosiaalistumiskehityksen tuloksena.
 – Roolien, identiteettien, asenteiden ja normien
  sisäistäminen.
• Sekundaarisosialisaatio:
 – Jo sosiaalistettu yksilö perehdytetään yhteiskunnan
  tietyille sektoreille.
 – Sosiaalisen todellisuuden ”osamaailmat”.
 – Spesialistieliittien kuten pappien, juristien, insinöörien
  ja lääkärien koulutus.
Onko Bergerillä ja Luckmannilla
   teoriaa oikeudesta?
   Instituutiot ja käyttäytymisen
         säätely
• Institutionaalinen ympäristö tarjoaa
 ennakoitavuutta ja vakautta toiminnalle.
• Instituutiot yleensä säätelevät
 käyttäytymistä asettamalla sille ennakolta
 määriteltyjä ja tyypiteltyjä malleja.
• Säätelyluonne ei siis ole palautettavissa
 instituutioiden ylläpitämiseen tarkoitettuihin
 sanktiomekanismeihin.
• Oikeus on yksi instituutio muiden
 joukossa.
       Oikeusinstituutio
• Toimii esimerkkinä siitä, miten instituutiot
 yleensä tyypittävät yksittäisiä toimijoita ja
 toimintoja.
  – ”Instituutio määrää, että tyyppiin X lukeutuvan
   toiminnan suorittaa tyyppiin X lukeutuva toimija.
   Esimerkiksi laki–instituutio saattaa lähteä siitä, että
   tiettyjen olosuhteiden vallitessa ihmisten kauloja
   katkotaan tietyillä tavoilla ja että tietyn tyyppiset
   yksilöt suorittavat katkomisen (esimerkiksi pyövelit,
   epäpuhtaan kastin jäsenet, tietyn ikäiset neitsyet tai
   vaikkapa oraakkelin mainitsemat yksilöt).” (Berger –
   Luckmann 2000, s. 67.)
       Oikeus ja roolit
• Instituutiojärjestelmä tulee yksilöiden
 tietoisuuteen roolien edustamana.
• Esimerkki tästä löytyy oikeuden osamaailmasta:
 tuomarina toimiva yksilö ei toimi ”omin päin”,
 vaan juuri tuomarin ominaisuudessa ja roolissa.
• Oikeusinstituutio muodostuu tuomarin roolista ja
 muista oikeuden ylläpitoon liittyvistä rooleista.
Oikeus ja kielelliset objektivoitumat
• Instituutiojärjestelmä tulee yksilöiden tietoisuuteen myös
 kielellisten objektivoitumien edustamana.
• Oikeudellinen kielenkäyttö, lainsäädökset, oikeustieteen
 teoriat ja oikeusinstituution legitimaatiot etiikassa,
 uskonnossa tai mytologiassa.
• Suhteessa rooleihin kielelliset representaatiot ovat
 kuitenkin toissijaisia, sillä instituutiojärjestelmän
 ylläpitäminen subjektiivisena todellisuutena yksilöiden
 kokemusmaailmassa tapahtuu aina roolien välityksellä.
 Oikeussääntöjen toissijaisuus
• Kirjoittajien fenomenologisen käsityksen mukaan oikeus
 nähdään yhtäältä objektivoituneena instituutiona ja
 toisaalta yksilön kokemusmaailmaan välittyvinä
 subjektiivisina representaatioina.
• Yhteiskunnallisen järjestyksen muodostumisen
 dialektiikka määrittää oikeutta aivan samalla tavoin kuin
 muitakin yhteiskunnan instituutioita.
• Oikeussäännöt ovat kielellisiä representaatioita niiden
 edustamista instituutioista, mutta ne eivät perusta tai
 ylläpidä näitä instituutioita.
• Ihmiset eivät ole vuorovaikutussuhteissa
 oikeussääntöihin, vaan toisiin ihmisiin, jotka toimivat
 instituutioita edustavissa rooleissa.
   Oikeus sosiaalisen kontrollin
       ylläpitäjänä
• Oikeusinstituutiota edustaa myös sen
 ylläpitokoneisto ja sanktiojärjestelmä.
• Oikeuden kontrollitehtävä on toissijainen tai
 täydentävä suhteessa instituutiojärjestelmän
 ylläpitämään sosiaaliseen kontrolliin.
• Oikeuden kaltaisia lisäkontrollimekanismeja
 tarvitaan ainoastaan silloin, kuin
 instituutioituminen ei ole ollut täysin
 menestyksellistä tai instituutio on jo hajoamassa.
  Oikeuden asema sosiaalisen
   rakentumisen teoriassa
• Oikeus on yksi instituutio muiden
 joukossa.
• Oikeusinstituutio näyttäytyy ihmisille
 rooleina, kielellisinä objektivaatioina ja
 sanktioina.
• Representaatioidensa kautta oikeus
 ilmentää sosiaalisen maailman luonnon
 maailman kaltaisuutta.
  Bergerin ja Luckmannin viesti
       juristeille:
• Oikeustiede tarkastelee yhteiskuntaa ja
 sen instituutioita oikeusnormien
 kokonaisuutena.
• Ihmisten toimintaa ja vuorovaikutusta ei
 voida sivuuttaa tutkittaessa instituutioita,
 rooleja ja kielellisiä merkityksiä.
• Todellisuuden ja oikeuden yhteys piilee
 juuri inhimillisessä toiminnassa.

								
To top