Ordin 14 cargo 2010

Document Sample
Ordin 14 cargo 2010 Powered By Docstoc
					         MINISTERUL FINANŢELOR AL REPUBLICII MOLDOVA

                       SERVICIUL VAMAL
                      ORDIN
                      nr. _14-O_
”_18_”_ianuarie___ 2010                         mun. Chişinău

Cu privire la modul de vămuire a unor categorii de mărfuri

   În scopul asigurării unui control vamal detaliat al cantităţii şi calităţii mărfurilor
de larg consum, inclusiv celor transportate în grupaj, în temeiul prevederilor art. art.
132, 135 şi 175 ale Codului Vamal al Republicii Moldova şi pct. 8 al Regulamentului
Serviciului Vamal, aprobat prin Hotărîrea Guvernului al Republicii Moldova nr. 4 din
02.01.2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.3-5, art.15), –

                       ORDON :

   1. De a considera că, în sensul prezentului Ordin, vor fi utilizate următoarele
noţiuni:
   - mărfuri de larg consum – mărfurile, menţionate în Anexele nr. 1 şi 2, care
sunt parte integrantă a prezentului Ordin, şi de origine din Republica Populară
Chineză, Republica Turcia, sau Emiratele Arabe Unite, indiferent de ţara din care
se livrează;
   - transport în grupaj – transportarea a două sau mai multe tipuri de mărfuri de
larg consum prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul Ordin, într-o unitate de
transport.

   2. Vămuirea mărfurilor de larg consum transportate în grupaj (prevăzute de
Anexa nr. 1 la prezentul Ordin) sau cele ce se clasifică la o singură poziţie tarifară
(prevăzute de Anexa nr. 2 a prezentului Ordin) şi destinate plasării în liberă
circulaţie (codul regimului vamal 40, 42 sau 94), începînd cu 19.01.2010 se va
efectua doar în cadrul Postului Vamal Chişinău intern 3 (Varniţa) al Biroului
Vamal Chişinău (codul postului – 3029).
   3. Începînd cu 19.01.2010 se interzice vămuirea mărfurilor de larg consum
(prevăzute de Anexele nr. 1 şi nr. 2 ale prezentului Ordin), în cadrul altor posturi
vamale, decît cel menţionat în punctul 2 al prezentului Ordin.
  3. Începînd cu 19.01.2010, în cazul în care în grupajul de mărfuri de larg
consum, din mijlocul de transport, prezentat spre vămuire, există cel puţin un tip de
marfă, prevăzut de Anexa nr.1 al prezentului Ordin, întregul lot de marfă va fi
supus vămuirii în condiţiile pct.2 al prezentului Ordin.

                                            1
   4. La plasarea în regim vamal de tranzit intern a mărfurilor de larg consum
(prevăzute de Anexele nr. 1 şi nr. 2 ale prezentului Ordin), posturile vamale de
frontieră şi posturile vamale interne de control pe segmentul transnistrean, le vor
direcţiona strict la postul vamal prevăzut în punctul 1 al prezentului Ordin.
   În cazul transportării mărfurilor de larg consum (prevăzute de Anexele nr. 1 şi
nr. 2 ale prezentului Ordin) cu alt tip de transport decît cel rutier, tranzitul se va
efectua cu transbordarea acestora conform prevederilor pct. pct. 402 – 405 ale
„Regulamentului de aplicare a destinaţiilor vamale prevăzute de Codul Vamal al
Republicii Moldova”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1140 din 02.11.2005,
organul vamal de destinaţie fiind stabilit postul vamal menţionat în punctul 1 al
prezentului Ordin.
   5. Vămuirea mărfurilor de larg consum (prevăzute de Anexele nr. 1 şi nr. 2 ale
prezentului Ordin) se va realiza numai cu efectuarea obligatorie a controlului
vamal fizic detaliat. În cazul depistării iregularităţilor, acestea se vor consemna în
Actul de inspecţie, care se va completa în modulul respectiv al SIIV „Asycuda
World” şi ulterior se va imprima, autentifica prin semnătura şi ştampila individuală
a inspectorului vamal responsabil, cu anexarea la declaraţia vamală
corespunzătoare.
   6. Biroul Vamal Chişinău de comun cu Direcţia Generală Proceduri Vamale,
pînă la 19.01.2010 va elabora şi aproba Schema tehnologică de control vamal
pentru vămuirea mărfurilor de larg consum, inclusiv prevederile ce ţin de
efectuarea controlului fizic detaliat.
   7. Biroul Vamal Chişinău împreună cu Direcţia Resurse Umane şi
Perfecţionare, pînă la 19.01.2010, vor elabora şi prezenta spre aprobare
Directorului general al Serviciului Vamal, proiectul Ordinului de modificare a
schemelor de încadrare, cu redistribuirea unităţilor de personal suplimentare,
inclusiv în secţiile economică, statistică şi fraude vamale (după necesitate).
   8. Sub incidenţa prevederilor prezentului Ordin nu cad mărfurile de larg
consum, introduse pe teritoriul vamal şi plasate în regim vamal de tranzit pînă la
data de 19.01.2010.
   9. Executarea prezentului Ordin se pune în sarcina şefilor birourilor vamale,
care îl vor aduce la cunoştinţă colaboratorilor din subordine, brokerilor vamali şi
agenţilor economici importatori ai mărfurilor vizate.
  10. Controlul asupra executării prezentului Ordin se pune în sarcina Direcţiei
Generale Proceduri Vamale, Direcţiei General Reglementări Tarifar Vamale şi
Direcţiei Generale Fraude Vamale.  Director general                   Tudor BALIŢCHI
                                          2
                      ORDIN
                     nr. 18-0
20/01/ 2010                               mun. Chişinău


Referitor la introducerea modificărilor în
Ordinul Serviciului Vamal nr. 14-O din 18.01.2010
„Cu privire la modul de vămuire a unor categorii de mărfuri”

   În legătură cu necesitatea optimizării modului de vămuire a unor categorii de
mărfuri, în temeiul prevederilor art. art. 132, 135 şi 175 ale Codului Vamal al
Republicii Moldova şi pct. 8 al Regulamentului Serviciului Vamal, aprobat prin
Hotărîrea Guvernului al Republicii Moldova nr. 4 din 02.01.2007 (Monitorul Oficial
al Republicii Moldova, 2007, nr.3-5, art.15), –

                       ORDON :

   1. Din Lista mărfurilor de larg consum destinate vămuirii la Postul Vamal
Chişinău intern 3 (Varniţa), indiferent de modul de transport (grupaj), aprobată
prin Anexa nr. 2 la Ordinul Serviciului Vamal nr. 14-O din 18.01.2010 „Cu privire
la modul de vămuire a unor categorii de mărfuri” se exclude următoarea poziţie:


12.     Tehnica de uz casnic                84-85

   2. Executarea prezentului Ordin se pune în sarcina şefilor birourilor vamale,
care îl vor aduce la cunoştinţă colaboratorilor din subordine, brokerilor vamali şi
agenţilor economici importatori ai mărfurilor vizate.
  3. Controlul asupra executării prezentului Ordin se pune în sarcina Direcţiei
Generale Proceduri Vamale, Direcţiei General Reglementări Tarifar Vamale şi
Direcţiei Generale Fraude Vamale.   Director general                     Tudor BALIŢCHI
                                          3
                                          Anexa nr. 1
                                  la Ordinul Serviciului Vamal
                               nr._______ din ”___” ianuarie 2010

                       LISTA
                  mărfurilor de larg consum
                                              Unitate
                                         Codul    de
 N/o      DENUMIREA MĂRFII                         mărfii  măsură
    Vopsea pe baza de polimeri acrilici sau vinilici dizolvata intr-un
1.   mediu apos                               320910000  kg
2.   Vopsea pe baza de polimeri sintetici dizolvati in mediu apos      320990000  kg
3.   Lacuri pe baza de ulei p/u poligrafie                  321000100  kg
4.   Seturi de culori pentru pictura artistica                321310000  kg
5.   Masticuri p/u constructii (spuma)                    321410100  kg
6.   Masticuri siliconice                          321410100  kg
7.   Masticuri p/u imbinari                         321410100  kg
8.   Gleturi nerefractare uscate                       321490000  kg
9.   Ape de toaletă                             330300900  kg
10.   Preparate pentru curatat dintii: pasta de dinti             330610000  kg
11.   Preparate pentru preras, ras sau dupa ras                330710000  kg
12.   Deodorante corporale                          330720000  kg
13.   Preparate pentru dezodorizarea încăperilor               330749000  kg
14.   Săpunuri de toaletă                           340111000  kg
15.   Preparate pentru spalat, conditionate                  340220900  kg
16.   Cleiuri condiţionate p/u vînzarea cu amănuntul, max 1 kg.        350610000  kg
17.   Cleiuri p/u incaltaminte                        3506    kg
18.   Tonere                                 370790900  kg
19.   Insecticide                               380891   kg
20.   Aditivi preparati p/u cimenturi,mortare sau betoane           382440000  kg
21.   Siliconi sub forme primare                       391000000  kg
    Bare, tije şi profile chiar prelucrate la suprafaţă, dar neprelucrate
                                        3916
22.   altfel, din material plastic                            kg
23.   Profile din materiale plastice                     3916    kg
24.   Furtunuri din materiale plastice, ramforsate cu metal          391739   kg
25.   Accesorii de tevarie din materiale plastice               391740000  kg
    Pelicula de poliet.-cu gros.maximum 0,125 mm:cu o densitate sub
                                        392010
26.   0,94:                                        kg
27.   Folii din materiale plastice folosite pt ambalare            3920    kg
28.   Produse alveolare din poliuretani flexibili               392113100  kg
29.   Scaune si capace pentru closete din material plastic          392220000  kg
30.   Articole sanitare din materiale plastice                392290000  kg
31.   Saci din polietilenă                          392321000  kg
32.   Sticle cu capacitatea de maximum 2l, din material plastice       392330100  kg
33.   Veselă din material plastic                       392410000  kg
34.   Alte obiecte de casnic din material plastic               39249    kg
35.   Bureţi din celuloză regenerată p/u uz casnic              392490110  kg
36.   Umerase din materiale plastice p/u imbracaminte             392490900  kg
37.   Articole din materiale plastice p/u storuri               392530000  kg
38.   Accesorii din materiale plastice p/u constructii            392590100  kg
39.   Carnizuri din materiale plastice                    392590800  kg
40.   Articole de birou din materiale plastice                392610000  kg
41.   Accesorii de imbracaminte,din materiale plastice            392620000  kg
42.   Garnituri din materiale plastice p/u mobila               392630000  kg
43.   Articole din materiale plastice - calapoade p/u fabricarea       392690970  kg
44.   Cauciuc regenerat sub forme de foi                   400300000  kg
45.   Articole din cauciuc vulcanizat,nedur-benzi din cauciuc nealveolar-   400821   kg
46.   Profile din cauciuc nealveolar, vulcanizat, nedurificat         400829000  kg
                                        400922-
47.   Furtunuri din cauciuc vulcanizat,nedurificat,ranforsate         400941   kg

                                                   4
    Curele de transmisie continue din cauciuc vulcanizat altele decît
                                        401032000
 48.  striate, cu circumferinţa exterioară peste 60 cm, dar de max.180 cm.         kg
    Curele de transmisie continue, crestate cu circumferinţa exterioară
                                        401035000
 49.  peste 60 cm, dar de max.150 cm                            kg
 50.  Anvelope pneumatice noi                         40111    buc
 51.  Acoperitoare de podea din cauciuc vulcanizat, nedurificat:        401691000  kg
 52.  Gume de sters, din cauciuc vulcanizat, nedurificat            401692000  kg
 53.  Garnituri de etansare din cauciuc vulcanizat               401693000  kg
 54.  Articole din cauciuc vulcanizat,nedurificat p/u auto -          401699580  kg
 55.  Piei tăbăcite sau piei semifinite de bovine               4104    buc
 56.  Piei tăbăcite sau piei semifinite de ovine                4105    buc
 57.  Piei tăbăcite sau piei semifinite ale altor animale           4106    buc
 58.  Piei finite prelucrate după tăbăcire sau uscare de bovine        4107    m2
 59.  Piei finite prelucrate după tăbăcire sau uscare de ovine         4112    m2
 60.  Piei finite prelucrate după tăbăcire sau uscare ale altor animale    4113    m2
    Pieii reconstituite pe bază de fibre de piele sub formă de benzi, foi.
                                        41151000
 61.  chiar rulate                                     kg
    Valize, port-documente, serviete, ghiozdane şi obiecte similare din
                                        420211100
 62.  piele naturală, reconstituită sau din piele lăcuită                 buc
    Valize port-documente, serviete, ghiozdane şi obiecte similare din
                                        420212110
 63.  foi de material plastic                               kg
 64.  Geamantane                                420212190  kg
    Valize, port-documente, serviete şi obiecte similare din alte
                                        420212910
 65.  materiale textile                                  buc
 66.  Ghiozdane p/u copii din materiale textile                420212910  buc
 67.  Geamantane, cu suprafata exterioara din materiale textile        420212990  kg
 68.  Genti de umar, cu suprafata exterioara din piele naturala        420221000  buc
 69.  Genti de umar, cu suprafata exterioara din piele reconstituita      420221000  buc
 70.  Genti p/u femei, cu suprafata exterioara din foi de material plastic   420222100  buc
 71.  Genti de umar, cu suprafata exterioara din materiale textile       420222900  buc
 72.  Genti de mănă p/u femei                         420229000  buc
 73.  Portmonee, cu suprafata exterioara din piele reconstituita        420231000  kg
 74.  Articole de buzunar sau care se poarta in genti: cu suprafata      420232100  kg
    Articole de buzunar sau care se poarta in genti, cu suprafata din
                                        420232900
 75.  materiale textile                                  kg
 76.  Articole de imbracaminte din piele naturala               420310000  kg
 77.  Centuri din piele naturala p/u femei                   420330000  kg
 78.  Articole din piele reconstituita - huse p/u caroserii          420500900  kg
 79.  Cozi tabacite de vulpe,neasamblate                    430220000  kg
 80.  Blanuri tabacite sau apretate de ovine,asamblate,            430230950  buc
 81.  Articole de imbracaminte din blanuri tabacite              430310900  kg
 82.  Articole de imbracaminte din blanuri tabacite pentru copii        430310900  kg
 83.  Articole de imbracaminte din blanuri artificiale             430400000  kg
 84.  Profile din lemn                             440929990  kg
 85.  Articole din lemn (scobitori,cleşte p/u rufe)              442190980  kg
 86.  Carton kraft p/u incaltaminte,cu greutatea minima 225g/m2        480459900  kg
 87.  Hirtii necretate, in rulouri,nesupuse unor tratamente sau procese    480591000  kg
 88.  Hirtii necretate, in rulouri,nesupuse unor tratamente sau procese    480592000  kg
 89.  Hirtii necretate, in rulouri,nesupuse unor tratamente sau procese    480593800  kg
 90.  Cutii din carton ondulat p/u ambalare                  481910000  kg
 91.  Etichete autoadezive neimprimate,din hirtie               482190100  kg
 92.  Ţesături din mătase sau din deşeuri de mătase              5007    m2
 93.  Ţesături din lână cardată sau din păr fin de animale cardat       5111    m2
 94.  Ţesături din lână pieptănată sau din păr fin de animale, pieptănat    5112    m2
 95.  Ţesături din păr grosier sau de animale sau din păr de cal        5113    m2
 96.  Aţă de cusut din bumbac condiţionată pentru vânzarea cu amănuntul    520420000  kg
    Ţesături din bumbac, care conţin bumbac minimum 85% din
 97.  greutate, având o greutate de maximum 200 g/m2              5208    m2
    Ţesături din bumbac care conţin bumbac minimum 85% din
 98.  greutate, având o greutate peste 200 g/m2                5209    m2
    Ţesături din bumbac care conţin bumbac sub 85% din greutate,
    amestecate în principal sau numai cu fibre sintetice sau artificiale,
 99.  având o greutate maximum 200 g/m2                    5210    m2
100.  Ţesături din bumbac care conţin bumbac sub 85% din greutate,       5211    m2

                                                 5
    amestecate în principal sau numai cu fibre sintetice sau artificiale,
    având o greutate peste 200 g/m2
101.  Alte ţesături din bumbac                        5212    m2
102.  Ţesături din in                             5309    m2
103.  Tesaturi din fire de filamente sintetice                5407    m2
104.  Tesaturi din fire de filamente artificiale               5408    m2
105.  Aţă de cusut din fibre sintetice                    550810   kg
106.  Aţă de cusut din fibre artificiale                   550820   kg
107.  Fire din fibre sintetice discontinue min 85% din greutate-rasucite   550942000  kg
108.  Fire din fibre sintetice discontinue ce contin min 85%din greutate   551110000  kg
    Tesaturi din fibre sintetice discontinue,care conţin fibre sintetice
    discontinue minim 85% din greutate, amesticate, avînd greutate     5512
109.  maximum 200g/m2                                   m2
    Tesaturi din fibre sintetice discontinue deasemenea care conţin
    astfel de fibre sub 85% din greutate, amesticate cu bumbac, avînd o   5513
110.  greutate maximum 170g/m2                              m2
    Tesaturi din fibre sintetice discontinue,care conţin fibre sintetice
    discontinue minim 85% din greutate, amesticate cu bumbac, avînd     5514
111.  greutate peste 170g/m2                               m2
    Tesaturi din fibre sintetice discontinue, amestecate cu filamente          m2
                                        5515
112.  artificial.
    Tesaturi din fibre sintetice discontinue, amestecate cu filamente          m2
                                        5515
113.  sintetice vopsite
114.  Tesaturi din fibre artificiale discontinue, vopsite           5516    m2
115.  Tesaturi din fibre artificiale discontinue, imprimate          5516    m2
116.  Arrticole din vată (beţişoare igienice)                 560129000  kg
                                        560311-
117.  Articole netesute din filamente sintetice-flizelin           560314   kg
118.  Sfori pentru legat din polipropilena                  560741000  kg
119.  Sfori din fibre sintetice,impletite                   560750   kg
    Covoare şi alte acoperitoare de podea velurate (pluşate) din
                                        570232
120.  materiale textile sintetice sau artificiale                     m2
121.  Covoare cu smocuri,din materiale textile sintetice           570330   m2
    Covoare şi alte acoperitoare de podea, din pâslă, fără smocuri sau
                                        5704
122.  şuviţe, chiar confecţionate                             m2
123.  Alte covoare din materiale textile sintetice              570500300  mtk
124.  Alte covoare şi alte acoperitoare de podea din alte materiale textile  570500900  m2
125.  Tuluri simple (fara ornamente)                     580410190  kg
126.  Dantele executate mecanic, din fibre sintetice             580421   kg
127.  Dantele din materiale textile                      580429   kg.
128.  Panglici, care contin minimum 5% din greutate fire din elastomeri    580620000  kg
129.  Panglici din fibre sintetice                      580632   kg
130.  Panglici din materiale textile                     580639000  kg.
131.  Articole de ornament din materiale textile-bahroma           580890000  kg
132.  Tesaturi impregnate folosite ca partea exterioara a gentilor      5903     m2
133.  Linoleumuri                               590410000  mtk
134.  Benzi adezive din tesaturi cauciucate                  590610000  kg
135.  Materiale tricotate din bumbac,vopsite                 600622000  kg
    Paltoane, canadiene, pelerine, hanorace, bluzoane şi articole
136.  similare, tricotate sau croşetate, pentru bărbaţi sau pentru băieţi   6101
137.  Din bumbac                               610120
138.  Paltoane, canadiene, pelerine şi articole similare           610120100  buc
139.  Hanorace, bluzoane şi articole similare                 610120900  buc
140.  Din fire sintetice sau artificiale                   610130
141.  Paltoane, canadiene, pelerine şi articole similare           610130100  buc
142.  Hanorace, bluzoane şi articole similare                 610130900  buc
143.  Din lână şi din alte materiale textile                 610190
144.  Paltoane, canadiene, pelerine şi articole similare           610190200  buc
145.  Hanorace, bluzoane şi articole similare                 610190800  buc
    Paltoane, canadiene, pelerine, hanorace, bluzoane şi articole
146.  similare, tricotate sau croşetate, pentru femei sau fete        6102
147.  Din lână sau păr fin de animale                     610210
148.  Paltoane, canadiene, pelerine şi articole similare           610210100  buc
149.  Hanorace, bluzoane şi articole similare                 610210900  buc

                                                 6
150.  Din bumbac                               610220
151.  Paltoane, canadiene, pelerine şi articole similare           610220100  buc
152.  Hanorace, bluzoane şi articole similare                610220900  buc
153.  Din fibre sintetice sau artificiale                  610230
154.  Paltoane, canadiene, pelerine şi articole similare           610230100  buc
155.  Hanorace, bluzoane şi articole similare                610230900  buc
156.  Din alte materiale textile                       610290
157.  Paltoane, canadiene, pelerine şi articole similare           610290100  buc
158.  Hanorace, bluzoane şi articole similare                610290900  buc
159.  Costume tricotate p/u bărbaţi                     61031    buc
160.  pentu băieţi                              61031    buc
161.  Fuste tricotate din fibre sintetice p/u femei si fete.         610453000  buc
162.  Camasi tricotate din bumbac p/u barbati                610510000  buc
163.  Bluze p/u barbati, tricotate, din fibre sintetice           610520100  buc
164.  Bluze p/u barbati, tricotate, din fibre artificiale          610520900  buc
165.  Bluze din bumbac, tricotate pentru femei                610610000  buc
166.  Bluze pentru femei, din fibre sintetice, tricotate           610620000  buc
167.  Bluze tricotate pentru femei din alte materiale textile        610690   buc
168.  Indispensabili tricotati din bumbac p/u barbati            610711000  buc
169.  Chiloti pentru baieti, din fibre sintetice tricotati          610712000  buc
170.  Pijamale din bumbac p/u băieţi tricotate                610721000  buc
171.  Chiloti, tricotati din bumbac pentru femei               610821000  buc
172.  Chiloti p/u femei, din fibre sintetice, tricotati           610822000  buc
173.  Pijamale pentru femei, din bumbac, tricotate              610831000  buc
174.  Pijamale pentru femei, din fibre sintetice tricotate          610832000  buc
175.  Maiouri de corp, din bumbac, tricotate                 610910000  buc
176.  Tricouri din bumbac, tricotate                     610910000  buc
177.  Maiouri tricotate din fibre sintetice                 610990300  buc
178.  Tricouri din fibre sintetice, tricotate                610990300  buc
179.  Tricotaje usoare subtiri din bumbac, tricotate,            611020100  buc
180.  Veste p/u barbati,tricotate ,din bumbac, fara mineci          611020910  buc
181.  Cardigane tricotate, pentru femei din bumbac              611020990  buc.
182.  Tricotaje usoare subtiri din fibre sintetice              611030100  buc
183.  Pulovere tricotate din fibre sintetice p/u barbati           611030910  buc
184.  Pulovere tricotate din fibre sintetice p/u femei            611030990  buc
185.  Articole de imbracaminte tricotata, din bumbac, p/u sugari       611120900  kg
    Imbracaminte si accesorii de imbracam pentru sugari din
186.  fibr.sintetice                             611130900  kg
187.  Treninguri din fibre sintetice,tricotate, p/u baieti          611212000  buc
188.  Costume de baie pentru barbati, din fibre sintetice          611231   buc
189.  Imbracaminte tricotate p/u femei, din bumbac              611420000  kg
190.  Imbracaminte tricotate p/u fete, din fibre sintetice sau artificiale  611430000  kg
191.  Ciorapi-chilot,din fibre sintetice,tricotate,avind finete       611521000  buc
192.  Ciorapi-chilot,din fibre sintetice,tricotate,avind finete       611522000  buc
193.  Ciorapi-chilot din bumbac, tricotati, p/u copii            611529000  buc
194.  Ciorapi-chilot din bumbac, tricotati, p/u femei            611529000  buc
195.  Sosete din bumbac p/u barbati/copii, tricotate             611595000  per
196.  Ciorapi tricotati din fibre sintetice                 611596990  per
197.  Şosete din fibre sintetic, tricotate                  611596990  per
198.  Mănuşi tricotate acoperite cu cauciuc                 611610200  per
199.  Manusi tricotate din fibre sintetice                  611693000  per.
200.  Fulare tricotate din fibre sintetice                  611710000  buc
201.  Briuri din tesaturi tricotate elastice                 611780100  kg
202.  Paltoane din fibre sintetice p/u barbati                620113900  buc
203.  Honorace p/u bărbaţi bumbac                      620192000  buc
204.  Scurte din fibre sintetice p/u barbati                 620193000  buc
205.  Impermeabile din bumbac, pentru femei                 620212100  buc
206.  Palton scurt din fibre sintetice p/u femei               620213100  buc
207.  Paltoane din fibre sintetice p/u femei                 620213900  buc
208.  Hanorace p/u fete, din bumbac                     620292000  buc
209.  Scurte din fibre sintetice p/u femei                  620293000  buc
210.  Costume altele decît tricotate p/u bărbaţi               62031    buc
211.  Costume altele decît tricotate pentu băieţi              62031    buc

                                                 7
212.  Costume din fibre sintetice p/u barbati                620312000  buc
213.  Costume p/u barbati din materiale textile               620319900  buc
214.  Sacouri din fibre sintetice pentru bărbaţi              620333900  buc
215.  Pantaloni din bumbac pentru bărbaţi                  620342350  buc
216.  Salopete cu bretele din bumbac p/u barbati              620342590  buc
217.  Şorturi din bumbac pentru bărbaţi                   620342900  buc
218.  Pantaloni din fibre sintetice pentru bărbaţi             620343190  buc
219.  Şorturi din fibre sintetice, pentru bărbaţi              620343900  buc
220.  Pantaloni din materiale textile p/u baieti              620349190  buc
221.  Sorturi p/u barbati, din alte mat. textile              620349900  buc
222.  Taioare pentru femei din fibre sintetice               620413000  buc
223.  Sacouri din fibre sintetice p/u femei                 620433900  buc
224.  Rochii din bumbac, pentru femei                    620442000  buc
225.  Rochii din fibre sintetice, pentru femei               620443000  buc
226.  Sarafane din fibre sintetice, pentru femei              620443000  buc
227.  Rochii p/u fete-adolescente, din fibre artificiale          620444000  buc
228.  Fuste din bumbac, p/u femei                      620452000  buc
229.  Fuste din fibre sintetice, pentru femei                620453000  buc
230.  Pantaloni pentru femei, din bumbac                  620462390  buc.
231.  Sorturi din bumbac p/u femei                     620462900  buc.
232.  Pantaloni din fibre sintetice pentru femei              620463180  buc.
233.  Salopete cu bretele din fibre sintetice p/u fete           620463390  buc
234.  Sorturi pentru femei, din fibre sintetice               620463900  buc
235.  Pantaloni scurti pentru femei, din fibre artificiale         620469180  buc
236.  Cămăşi din bumbac, pentru bărbaţi                   620520000  buc
237.  Camasi din fibre sintetice p/u barbati                620530000  buc
238.  Cămăşi din materiale textile, pentru bărbaţi             620590800  buc
239.  Camasi pentru fete-adolescente, din bumbac              620630000  buc
240.  Bluze din fibre sintetice p/u femei                  620640000  buc
241.  Bluze-camasi din materiale textile, tesute, pentru femei       620690900  buc
242.  Halate de baie pentru baieti, din bumbac,               620791000  buc
243.  Bluze de corp cu git p/u baieti din fibre sintetice          620799100  kg
244.  Pijamale din fibre sintetice p/u fete                 620822000  buc
245.  Halate de baie din bumbac, din tesaturi buclate            620891000  buc
246.  Halate din fibre sintetice p/u fete                  620892000  kg
247.  Bluze de corp şi chiloţi din fibre sintetice pentru fete       620892000  kg
248.  Halate din alte materiale textile                   620899000  kg
249.  Îmbrăcăminte pentru sugari, din bumbac                620920000  kg
250.  Îmbrăcăminte din fibre sintetice p/u copii(sugari)          620930000  kg
251.  Treninguri cu dublura pentru barbati, din bumbac,           621132310  buc
252.  Imbracaminte de sport pentru baieti, cu dublura,           621132420  buc
253.  Îmbrăcăminte de sport(treninguri) cu dublura din fibre sintetice   621133310  buc
254.  Costum sportiv din fibre sintetice sau artificiale          621133310  buc
255.  Imbracaminte de sport cu dublura - parti superioare, pentru barbati  621133410  buc
256.  Pantaloni de sport din fibre sintetice,cu dublura           621133420  buc
257.  Îmbrăcăminte din fibre sintetice p/u bărbaţi             621133900  kg
258.  Imbracaminte p/u barbati din materiale textile            621139000  kg
259.  Şorţuri (pestelca) din bumbac de lucru,pentru femei          621142100  kg
260.  Sorturi de lucru, pentru femei, din fibre sintetice          621143100  kg
261.  Sorturi de lucru din fibre sintetice p/u femei            621143100  kg
262.  Îmbrăcăminte din fibre sintetice p/u femei              621143900  kg
263.  Sutiene din fibre sintetice p/u femei                 621210900  buc
264.  Briuri si briuri-chilot tricotate din fibre sintetice         621220000  buc
265.  Batiste din bumbac                          621320000  buc
266.  Batiste din fibre sintetice                      621390000  buc
267.  Fulare din materiale textile din fibre sintetice           621430000  buc
268.  Cravate din materiale textile din fibre sintetice           621520000  buc
269.  Cravate din materiale textile p/u barbati               621590000  buc
270.  Mănuşi textile                            621600000  kg
271.  Accesorii de imbracaminte confectionate (centuri)           621710000  kg
272.  Paturi electrice                           630110000  buc
273.  Pleduri din fibre sintetice                      630140900  buc
274.  Seturi de lenjerie de pat,din bumbac,imprimata            630221000  kg

                                                8
275.  Lingerie de pat din fibre sintetice imprimată              630222900  kg
276.  Lenjerie de pat din bumbac - feţe de perne               630231000  kg
277.  Lenjerie de pat din fibre sintetice                   630232900  kg
278.  Lengerie de pat din materiale textile-cearsaf              630239900  kg
279.  Lenjerie de masa din bumbac-serveţele                  630251000  kg
280.  Lenjerie de masa din fibre sintetice                  630253900  kg
281.  Lenjerie de bucatarie din tesaturi buclate bumbac            630260000  kg
282.  Lenjerie de toaleta din fibre sintetice sau artificiale         630293900  kg
283.  Lenjerie de toaleta din alte materiale textile: ştergare        630299   kg
284.  Perdele,draperii şi ştoruri de interior tricotate            63031    mtk
285.  Perdele,draperii şi ştoruri de interior netricotate           63039    mtk
286.  Cuverturi de pat din bumbac                       630419100  buc
287.  Cuverturi de pat din materiale textile                 630419900  buc
288.  Articole pentru mobilier, netricot.,necroset.,fibre sintetice      630493000  kg
289.  Articole confectionate - huse pentru auto,netricot.,necroset.      630790990  kg
    Încălţăminte pentru schi şi încălţăminte pentru surf pe zăpadă cu
290.  tălpi exterioare şi feţe din cauciuc sau din material plastic      640212
291.   pentru copii                             640212   per.
292.   pentru maturi                             640212   per.
    Încălţăminte, cu tălpi exterioare din cauciuc, material plastic care
293.  acoperă glezna –       cizme p/copii               640291900  per
294.                cizme p/maturi               640291900  per
295.  Altele - pantofi, sandalete cu feţe din cauciuc            640299100  per.
    Încălţăminte a cărei căpută (faţă) este formată din cureluşe sau din
    una sau mai multe bucăţi decupate - sandalete cu feţe din material
296.  plastic:.                                640299
297.  A caror înălţime a tocurilor este peste 3 cm.              640299310  per
298.  Altele                                 640299390  per
299.  Incaltaminte de interior, cu talpi exterioare              640299500  per.
    Papuci de casă şi altă încălţăminte de interior cu feţe din cauciuc
300.  sau din material plastic:                        640299500  per
301.  Altă încălţăminte, cu tălpile interioare de o lungime- pantofi     640299900
302.     Mai mică de 24 cm                        640299910  per.
303.     Pentru bărbaţi                          640299960  per.
304.     Pentru femei                           640299980  per.
    Încălţăminte cu tălpi exterioare pentru sport cu feţe din piele
    naturală sau reconstituită pentru schi şi încălţăminte pentru surf
305.  pe zăpadă:                               640312000
306.  pentru copii                              640312000  per.
307.  pentru maturi                              640312000  per.
    Cizme scurte care acoperă glezna, dar nu acoperă pulpa, cu tălpile
308.  interioare de o lungime:                        640351100
309.      Mai mică de 24 cm                        640351110  per.
310.      Pentru bărbaţi                         640351150  per.
311.      Pentru femei                          640351190  per.
312.  Cizme inalte                              640351900
313.     Mai mică de 24 cm                        640351910  per.
314.     Pentru bărbaţi                          640351950  per.
315.     Pentru femei                           640351990  per.
    Încălţăminte cu căpută (faţă) confecţionată din benzi (cureluşe) sau
316.  din mai multe bucăţi tăiate - sandalete                 640359000
317.    Cu înălţimea tocului (inclusiv talpa) peste 3 cm          640359110  per.
318.    Mai mică de 24 cm                         640359310  per.
319.    Pentru bărbaţi                           640359350  per.
320.    Pentru femei                            640359390  per.
    Papuci de casă şi altă încălţăminte de interior cu feţe şi tălpi din
321.  piele naturală                             640359500  per.
322.     Pantofi mai mică de 24 cmP                    640359910  per.
323.     Pantofi pentru bărbaţi                      640359950  per.
324.     Pantofi pentru femei                       640359990  per.
    Încălţăminte, cu tălpi exterioare din cauciuc, material plastic care
325.  acoperă glezna dar nu acoperă şi pulpa - cizme             640391
326.    Mai mică de 24 cm                         640391110  per.
327.    Pentru bărbaţi                           640391160  per.

                                                 9
328.    Pentru femei                             640391180  per.
329.  Cizme inalte                               640391900
330.    Mai mică de 24 cm                           640391910  per.
331.    Pentru bărbaţi                            640391960  per.
332.    Pentru femei                             640391980  per.
    Încălţăminte a cărei căpută (faţă) este confecţionată din benzi
333.  (cureluşe) sau din mai multe bucăţi tăiate – pantofi, sandalete      640399000
334.  Sandalete cu înălţimea tocului (inclusiv talpa) de peste 3 cm      640399110  per.
335.  Altele, cu tălpile interioare de o lungime:               640399300
336.    Mai mică de 24 cm                          640399310  per.
337.    Pentru bărbaţi                            640399360  per.
338.    Pentru femei                             640399380  per.
    Papuci de casă şi altă încălţăminte de interior cu tălpi exterioare din
339.  cauciuc, material plastic şi feţe din piele naturală           640399500  per
340.  pantofi                                 640399900
341.   Mai mică de 24 cm                           640399910  per.
342.   Pentru bărbaţi                             640399960  per.
343.   Pentru femei                              640399980  per.
    Încălţăminte pentru sport cu feţe din materiale textile
344.     pentru copii                            640411000  per.
345.     pentru maturi                            640411000  per.
    Papuci de casă şi altă încălţăminte de interior cu feţe din materiale
346.  textile cu talpi exterioare din cauciuc sau material plastic       640419100  per.
    Papuci de casă şi altă încălţăminte de interior cu feţe din materiale
347.  textile cu talpi exterioare din piele naturală              640420100  per.
348.  Incaltaminte (ghete) pentru barbati                    640510000  per
349.  Papuci cu talpile exterioare din cauciuc                 640590100  per
350.  Talpi exterioare din cauciuc p/u incaltaminte               640620100  kg
351.  Talpi interioare p/u incaltaminte,detasabile               640699500  kg
352.  Parti p/u incaltaminte-supinatoare                    640699800  kg
353.  Chipiuri cu cozoroc                            650590300  buc
354.  Articole pentru acoperit capul (caciule),                 650590800  kg
355.  Umbrele de ploaie cu minere telescopice                  660191000  buc
356.  Umbrele de ploaie, cu aparatoare din material               660199110  buc
357.  Umbrele de ploaie p/u copii                        660199900  buc
358.  Flori artificiale din material plastic                  670210000  kg
359.  Flori artificiale din alte materiale                   670290000  kg
360.  Din porţelan                               691110000  kg
361.  Veselă, alte articole de menaj sa de uz gospodăresc, altele        691190000  kg
    Veselă, alte articole de menaj sa de uz gospodăresc, altele decăt din
362.  poţelan:
363.  din ceramică comună                            691200100  kg
364.  din gresie                                691200300  kg
365.  din faianţă sau ceramică fină                       691200500  kg
366.  altele                                  691200900  kg
367.  Statuete şi alte obiecte de ornament din ceramică             6913    kg
368.  Alte articole din ceramică                        6914    kg
369.  Oglinzi din sticlă înramate                        700992000  kg
370.  Pahare p/u baut din sticla,prelucrate mecanic               701337   buc
371.  Articole din sticla - usi din sticla                   702000800  kg
372.  Imitaţii de bijuterii                           7117    kg
373.  Profile, din fier sau din oţeluri nealiate                7216    kg.
374.  Suruburi din fier filetate p/u lemn                    731812   kg
375.  Plită de gaz de masă „YUGEL” şi similare:                 732119000
376.  cu1 arzător                                732119000  buc
377.  cu 2 arzătoare                              732119000  buc
378.  cu 3 arzatoare                              732119000  buc
379.  Bureţi din fire metalice                         732310000  kg
380.  Articole de uz gospodăresc din oţel,emailate               732394   kg
381.  Mese de calcat                              732690980  kr
382.  Chiuvete de bucatarie din oteluri inoxidabile               732410000  kg
383.  Bare, tije şi profile din aluminiu                    7604    kg
384.  Lame pentru aparate de ras cu protecţie „Gillette”            821220000  1000 buc


                                                    10
385.  Termoplonjoare mici                          851610900  buc
386.  Termoplonjoare mari                          851610900  buc
387.  Cuptoare electrice „Asel”,”Kumtel”, „Şamdan” şi similare       851660900  buc
388.  Fişă electrică trifurcată                       853669900  kg
389.  Conductoare electrice echipate cu piese de conexiune         854442900  kg
390.  Roţi pentru autoturisme (discuri)                   870870990  kg
391.  Biciclete pentru maturi                        871200300  buc
392.  Biciclete pentru copii (de la 5ani )                 871200300  buc
393.  Biciclete pentru copii (3-5 ani)                   871200300  buc
394.  Cărucioare de vară pentru copii (cu greutatea mai mică de 9kg /buc)  871500100  buc
    Cărucioare de vară pentru copii ( cu greutatea mai mare de 9kg
395.  /buc)                                 871500100  buc
396.  Cărucioare de vară-iarnă pentru copii                 871500100  buc
397.  Plapume şi perne umplute cu pene sau puf               940490100  kg
398.  Plapumă din materiale sintetice                    940490900  kg
399.  Perne sintetice                            940490900  kg
400.  Aparate de iluminat                          9405    kg
401.  Jucarii cu roti p/u copii (triciclete,premergătoare)         950300100  buc
402.  Jucarii cu roti p/u copii(automobile cu motor)            950300100  buc
403.  Jucarii cu roti p/u copii (motociclete şi jucării similare cu roţi)  950300100  buc
404.  Păpuşi, care reprezintă fiinţe umane                 950300210
405.  mai mici de 10 cm                           950300210  buc
406.  10 cm-20cm                              950300210  buc
407.  20cm-50cm                               950300210  buc
408.  mai mari de 50 cm                           950300210  buc
409.  Jucarii care reprezinta animale,umplute cu materiale de umplutură   950300410  buc
410.  Perii de curăţit haine                        960390910  buc
411.  Stilouri şi pixuri cu bilă                      960810   buc
412.  Marcatoare cu vîrfuri din materiale poroase              960820000  buc
413.  Cartuşe de schimb (rezerve) p/u stilouri şi pixuri cu bilă      960860   buc
414.  Creioane colorate                           960910   kg
                                                11
                                   Anexa nr. 2
                          la Ordinul Serviciului Vamal
                       nr._______ din ”___” ianuarie 2010

                  LISTA
         mărfurilor de larg consum destinate vămuirii
         la Postul Vamal Chişinău intern 3 (Varniţa),
          indiferent de modul de transport (grupaj)

                                   Codul
N/o     DENUMIREA MĂRFII                     mărfii
   Ţesături
                                  50-59
1.
2.  Lacuri şi vopsea                       3209
   Paltoane, canadiene, pelerine, hanorace, bluzoane şi     61
3.  articole similare, Imbracaminte de sport           62
4.  Pleduri , lengerie, Perdele,draperii şi ştoruri de interior  6301
5.  Lengerie                           6302
6.  Perdele,draperii şi ştoruri de interior            6303
   Încălţăminte                         6402
                                  6403
                                  6404
7.                                 6405
   Veselă                            6911
                                  6912
8.                                 7013
9.  Profile din material plastic                 3916
10.  Profile din aluminiu                     7604
11.  Profile, din fier sau din oţeluri nealiate          7216
12.  Tehnică de uz casnic                     84-85
13.  Carucioare pentru copii                    8715
14.  Biciclete                           8712
15.  Plapume şi perne umplute cu pene sau puf           9404
16.  Aparate de iluminat                      9405
17.  Jucarii p/u copii                       9503
                                       12
                   LISTA
    agenţilor economici – principali importatori de grupaj (CARGO)

Nr.      Denumirea agentului economic         IDNO
d/o
 1.   „Aridon” SRL                1002600025556
 2.   „Tomigan” SRL               1003600009423
 3.   „Convizir-Grup” SRL            1009605000184
 4.   „Ermad-Prim” SRL              1002605001090
 5.   „Frace-Trans” SRL             1007600062048
 6.   „Alsa Cosmetica” SRL            1002600047644
 7.   „Acates-L” SRL               1003600017741
 8.   „Cosanfid” SRL               1004600035632
 9.   „Lisnes-Prim” SRL             1009605000922
 10.  „Ermad” SRL                1007605004786
 11.   „Calser-Com” SRL             1009607000214
 12.  „Ciconico” SRL               1008600041817
 13.  „DMC-Transcom” SRL             1009600026703
                                     13
14

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:99
posted:6/24/2012
language:Latin
pages:14