Thong tu 08 2011 BGD by f9rqf3

VIEWS: 21 PAGES: 44

									BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số: 08/2011/TT-BGDĐT           Hà Nội, ngày 17 tháng 2 năm 2011                 THÔNG TƯ
      Quy định điều kiện, h   , uy nh    n nh đ o ạo,
      đ nh chỉ tuyển inh, hu h i uyế định   n nh đ o ạo
             nh độ đại h c, nh độ c o đ n


    Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung
 một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;
    Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của
 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ,
 cơ quan ngang bộ;
    Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính
 phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo
 dục và Đào tạo;
   Căn cứ Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của
 Chính phủ quy định t ách nhiệm qu n nhà n c về giáo dục;
    Căn cứ Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22 tháng 9 năm 2010 của Thủ
 t  ng Chính phủ ban hành Điều ệ t ờng đại học;
    Căn cứ Th ng t số 14/2009/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 5 năm 2009 của Bộ
 t  ng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều ệ t ờng cao đ ng;
    Theo đề nghị của Vụ t  ng Vụ Giáo dục Đại học,
    Bộ t ng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định điều kiện, h sơ, quy t nh m
 ngành đào tạo, đ nh chỉ tuyển sinh, thu h i quyết định m ngành đào tạo t nh độ
 đại học, t nh độ cao đ ng, nh sau:
    Điều 1. Phạ  vi điều chỉnh v đối ượn áp dụn
    1. Văn b n này quy định điều kiện, h sơ, quy t nh m ngành đào tạo, đ nh
 chỉ tuyển sinh, thu h i quyết định m ngành đào tạo t nh độ đại học, t nh độ cao
 đ ng.
    2. Văn b n này áp dụng đối v i các đại học, các học viện, t ờng đại học,
 t ờng cao đ ng (sau đây gọi chung à cơ s đào tạo), các s giáo dục và đào tạo,
 các tổ chức và cá nhân có iên quan.
   Điều 2. Điều kiện được      để   n nh đ o ạo    nh độ đại h c
   Các đại học, học viện, t ờng đại học đ ợc m     t để m ngành đào tạo
t nh độ đại học khi b o đ m các điều kiện sau đây:
   1. Có đội ngũ gi ng viên cơ hữu đ m nhận gi ng dạy tối thiểu 70% khối
  ợng của ch ơng t nh đào tạo, t ong đó có ít nhất 01 gi ng viên có t nh độ tiến
sĩ và 03 gi ng viên có t nh độ thạc sĩ đúng ngành đăng k .
   2. Có ch ơng t nh đào tạo của ngành đăng k đào tạo và đề c ơng chi tiết
các học ph n/m n học t ong ch ơng t nh đào tạo đ ợc ây d ng th o quy định
tại Phụ ục V của Th ng t này.
   Tên ngành đào tạo có t ong Danh mục giáo dục đào tạo cấp V t nh độ đại
học, cao đ ng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
   T ờng hợp tên ngành đào tạo ch a có t ong Danh mục giáo dục đào tạo cấp
IV t nh độ đại học, các học viện, t ờng đại học ph i t nh bày uận cứ khoa học
về ngành đào tạo m i đã đ ợc Hội đ ng khoa học đào tạo th ng qua; th c tiễn và
kinh nghiệm đào tạo của một số n c t ên thế gi i, kèm th o ch ơng t nh đào
tạo tham kh o của ít nhất 2 t ờng đại học đã đ ợc kiểm định n c ngoài.
   3. Có cơ s vật chất, t ang thiết bị b o đ m đáp ứng yêu c u của ngành đào
tạo t nh độ đại học, cụ thể:
   a) Có phòng học, phòng thí nghiệm,    ng th c hành, cơ s s n uất thử
nghiệm v i các t ang thiết bị c n thiết đáp ứng yêu c u gi ng dạy, học tập và
nghiên cứu khoa học của ngành đào tạo;
   b) Th viện của t ờng có phòng t a cứu th ng tin, có ph n mềm và các
t ang thiết bị phục vụ cho việc m ợn, t a cứu tài iệu; có đủ ngu n th ng tin t
 iệu: sách, giáo t nh, bài gi ng của các học ph n/m n học, các tài iệu iên quan,
có tạp chí t ong và ngoài n c đ ợc uất b n t ong 10 năm t ại đây đáp ứng
yêu c u gi ng dạy, học tập các học ph n/m n học t ong ch ơng t nh đào tạo và
nghiên cứu khoa học của ngành đào tạo;
   c) Có các c ng t nh ây d ng phục vụ hoạt động gi i t í, thể thao, văn hoá
và các c ng t nh y tế, dịch vụ để phục vụ cán bộ, gi ng viên và sinh viên;
   d) W bsit của t ờng đ ợc cập nhật th ờng uyên, c ng bố c ng khai cam
kết chất ợng giáo dục và chất ợng giáo dục th c tế, c ng khai các điều kiện
đ m b o chất ợng, c ng khai thu chi tài chính.
   4. Có đơn vị qu n lý chuyên t ách đáp ứng yêu c u chuyên m n nghiệp vụ
qu n hoạt động đào tạo t nh độ đại học. Có quy chế tổ chức và hoạt động của
nhà t ờng b o đ m triển khai ngành đào tạo.
   5. h ng vi phạm các quy định hiện hành về tuyển sinh, tổ chức và qu n
đào tạo và các quy định iên quan khác của pháp uật t ong thời hạn 3 năm tính
đến ngày cơ s đào tạo nộp h sơ đăng k m ngành đào tạo.
                                      2
   6. Ngành đăng k đào tạo ph hợp v i quy hoạch phát t iển ngu n nhân    c
của ngành, địa ph ơng, v ng và quốc gia.
  Điều 3. Điều kiện được      để   n nh đ o ạo    nh độ c o đ n
   1. T ờng cao đ ng đ ợc m     t để m ngành đào tạo t nh độ cao đ ng
khi b o đ m các điều kiện sau đây:
   a) Có đội ngũ gi ng viên cơ hữu đ m nhận gi ng dạy tối thiểu 70% khối
  ợng của ch ơng t nh đào tạo, t ong đó có ít nhất 4 gi ng viên có t nh độ thạc
sĩ đúng ngành đăng k ;
   b) Có ch ơng t nh đào tạo của ngành đăng k đào tạo và đề c ơng chi tiết
các học ph n/m n học t ong ch ơng t nh đào tạo đ ợc ây d ng th o quy định
tại Phụ ục V của Th ng t này.
   Tên ngành đào tạo có t ong Danh mục giáo dục đào tạo cấp V t nh độ đại
học, cao đ ng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
   T ờng hợp tên ngành đào tạo ch a có t ong Danh mục giáo dục đào tạo cấp
IV t nh độ cao đ ng, t ờng cao đ ng ph i t nh bày uận cứ khoa học về ngành
đào tạo m i đã đ ợc Hội đ ng khoa học đào tạo th ng qua; th c tiễn và kinh
nghiệm đào tạo của một số n c t ên thế gi i, kèm th o ch ơng t nh đào tạo
tham kh o của ít nhất 02 t ờng đại học ho c t ờng cao đ ng đã đ ợc kiểm định
 n c ngoài;
   c) Có cơ s vật chất, t ang thiết bị b o đ m đáp ứng yêu c u của ngành đào
tạo t nh độ cao đ ng, cụ thể:
   - Có đủ gi ng đ ờng, phòng học, phòng chức năng, cơ s thí nghiệm,     ng
th c hành, th c tập v i các t ang thiết bị c n thiết đáp ứng yêu c u gi ng dạy và
học tập của các học ph n/m n học trong ch ơng t nh đào tạo;
   - Th viện của t ờng có phòng t a cứu th ng tin, có ph n mềm và các t ang
thiết bị phục vụ cho việc m ợn, t a cứu tài iệu; có đủ ngu n th ng tin t iệu:
sách, giáo trình, bài gi ng của các học ph n, các tài iệu iên quan; có tạp chí
t ong và ngoài n c đ ợc uất b n t ong 10 năm t     ại đây, đáp ứng yêu c u
gi ng dạy, học tập các học ph n/m n học t ong ch ơng t nh đào tạo;
   - Có các c ng t nh ây d ng phục vụ hoạt động gi i t í, thể thao, văn hoá và
các công trình y tế, dịch vụ để phục vụ cán bộ, gi ng viên và sinh viên; phòng
 àm việc cho gi ng viên, cán bộ của t ờng để phục vụ c ng tác qu n , đào tạo;
   - W bsit của t ờng đ ợc cập nhật th ờng uyên, c ng bố c ng khai cam
kết chất ợng giáo dục và chất ợng giáo dục th c tế, c ng khai các điều kiện
đ m b o chất ợng, c ng khai thu chi tài chính;
   d) Có đơn vị qu n lý chuyên t ách đáp ứng yêu c u chuyên m n nghiệp vụ
qu n hoạt động đào tạo t nh độ cao đ ng. Có quy chế tổ chức và hoạt động
của nhà t ờng đ m b o triển khai ngành đào tạo;
                                     3
   đ) h ng vi phạm các quy định hiện hành về tuyển sinh, tổ chức và qu n
đào tạo và các quy định iên quan khác của pháp uật t ong thời hạn 3 năm tính
đến ngày cơ s đào tạo nộp h sơ đăng k m ngành đào tạo;
   e) Ngành đăng k đào tạo ph hợp v i quy hoạch phát t iển ngu n nhân  c
của v ng và địa ph ơng.
   2. T ờng đại học, học viện đ ợc m ngành đào tạo t nh độ cao đ ng khi
ngành đó đã đ ợc m ngành t nh độ đại học th o quyết định của Bộ t ng Bộ
Giáo dục và Đào tạo ho c theo quyết định của Giám đốc các đại học đối v i các
đại học đ ợc phân cấp th o Quyết định số 3360/QĐ-BGD ĐT-TCCB ngày
21/6/2005 của Bộ t ng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  Điều 4. Thẩ    uyền uyế định    n  nh đ o ạo  nh độ đại h c
 nh độ c o đ n
   1. Bộ t ng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định m ngành đào tạo t nh độ
đại học, t nh độ cao đ ng khi cơ s đào tạo b o đ m các điều kiện quy định tại
Điều 2, Điều 3 của Th ng t này. Việc m ngành đào tạo t nh độ đại học, t nh
độ cao đ ng t ong những t ờng hợp đ c biệt do Bộ t ng Bộ Giáo dục và Đào
tạo m t quyết định.
   2. Đối v i các đại học đ ợc Bộ t ng Bộ Giáo dục Đào tạo phân cấp th o
Quyết định số 3360/QĐ-BGD ĐT-TCCB ngày 21/6/2005, Giám đốc các đại học
đ ợc quyết định m ngành đào tạo t nh độ đại học, t nh độ cao đ ng khi cơ s
đào tạo b o đ m các điều kiện quy định tại Điều 2, Điều 3 của Th ng t này.
   Điều 5. H   đ n k    n  nh đ o ạo  nh độ đại h c,  nh độ c o
đ n
   hi có đủ các điều kiện m ngành đào tạo t nh độ đại học, t nh độ cao
đ ng quy định tại Điều 2, Điều 3 của Th ng t này, cơ s đào tạo ây d ng h sơ
m ngành đào tạo, bao g m:
   1. Tờ t nh đăng k m ngành đào tạo của cơ s đào tạo (Phụ ục I).
   2. Đề án đăng k m ngành đào tạo t nh độ đại học, t nh độ cao đ ng (Phụ
 ục ), bao g m các nội dung: S c n thiết m ngành đào tạo; năng c của cơ s
đào tạo; ch ơng t nh đào tạo của ngành đăng k đào tạo;  ịch khoa học và các
tài iệu, minh chứng kèm th o.
   3. Biên b n thông qua đề án đăng k m ngành đào tạo tr nh độ đại học,
t nh độ cao đ ng của Hội đ ng Khoa học và Đào tạo của cơ s đào tạo.
   4. Biên b n kiểm t a và ác nhận các điều kiện về đội ngũ gi ng viên cơ
hữu, t ang thiết bị, th viện phục vụ đào tạo ngành đăng k đào tạo của s giáo
dục và đào tạo địa ph ơng (Phụ ục V ).
  5. Biên b n th m định ch ơng t nh đào tạo của Hội đ ng th m định ch ơng
t nh đào tạo của cơ s đào tạo đối v i cơ s đào tạo đ ợc ph p t th m định
                                     4
ch ơng t nh đào tạo ho c của một cơ s đào tạo có uy tín do Bộ Giáo dục và
Đào tạo chỉ định đối v i cơ s đào tạo kh ng đ ợc ph p t th m định ch ơng
t nh đào tạo (Phụ ục VII).
   H sơ đ ợc ập thành 3 bộ.
  Điều 6. Quy   nh        n  nh đ o ạo   nh độ đại h c   nh độ
c ođ n
   1. Cơ s đào tạo gửi 03 bộ h sơ đến s giáo dục và đào tạo, nơi t ờng đ t
t ụ s đề nghị kiểm t a th c tế và ác nhận các điều kiện về đội ngũ gi ng viên,
t ang thiết bị phục vụ đào tạo, th viện của cơ s đào tạo. Đ ng thời, gửi c ng
văn đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cho ph p t th m định ch ơng t nh đào tạo
(Phụ ục V ) ho c đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ định một cơ s đào tạo
có uy tín th m định ch ơng t nh đào tạo.
   2. Kiểm t a và ác nhận các điều kiện th c tế về đội ngũ gi ng viên cơ hữu,
t ang thiết bị, th viện phục vụ đào tạo của ngành đăng k đào tạo
   a) T ong thời hạn 15 ngày àm việc, kể t ngày nhận đủ h sơ hợp ệ, giám
đốc s giáo dục và đào tạo a quyết định thành ập Đoàn kiểm t a. Thành ph n
đoàn kiểm t a g m: 01 đại diện Ban giám đốc s (T ng đoàn), 01 đại diện ãnh
đạo phòng Tổ chức cán bộ và 1 chuyên viên ( àm nhiệm vụ th k ).
   Đoàn kiểm t a tiến hành kiểm t a đối chiếu các nội dung kê khai t ong h sơ
v i các điều kiện th c tế nh : b ng ơng của t ờng, sổ b o hiểm của gi ng
viên, văn b ng, chứng chỉ của gi ng viên, t ang thiết bị, th viện và ập biên b n
kiểm t a (Phụ ục V ).
   b) Căn cứ vào biên b n kiểm t a, giám đốc s giáo dục và đào tạo ác nhận
th c t ạng vào các b ng biểu báo cáo về năng c của cơ s đào tạo (Phụ ục II)
t ong h sơ đăng k m ngành đào tạo của cơ s đào tạo.
   3. Cơ sơ đào tạo đ ợc ph p t th m định ch ơng t nh đào tạo
   a) Cơ s đào tạo đ ợc ph p t th m định ch ơng t nh đào tạo t nh độ đại
học khi có đủ các điều kiện sau đây:
   - Đã thành ập đ ợc t ên 5 năm và có ít nhất 1 khóa sinh viên chính quy đã
tốt nghiệp;
   - Có ít nhất 5 gi ng viên cơ hữu có b ng tiến sĩ, t ong đó có ít nhất 1 giáo s
ho c phó giáo s ho c tiến sĩ khoa học đúng ngành v i ngành đăng k m ngành
đào tạo t nh độ đại học.
  b) Cơ s đào tạo đ ợc ph p t th m định ch ơng t nh đào tạo t nh độ cao
đ ng khi có đủ các điều kiện sau đây:
   - Đã thành ập đ ợc t ên 5 năm và có ít nhất 1 khóa sinh viên chính quy đã
tốt nghiệp;

                                         5
   - Có ít nhất 5 gi ng viên cơ hữu có b ng thạc sĩ t ên, t ong đó có ít nhất 2
gi ng viên có b ng tiến sĩ, tiến sĩ khoa học ho c có chức danh khoa học à giáo s
ho c phó giáo s đúng ngành v i ngành đăng k m ngành đào tạo t nh độ cao
đ ng;
    4. Các cơ s đào tạo kh ng đ ợc ph p t th m định ch ơng t nh đào tạo
khi:
    a) Kh ng b o đ m đủ các điều kiện  kho n 2 Điều này;
  b) hi đăng k m ngành đào tạo t nh độ đại học, t nh độ cao đ ng những
ngành ch a có t ong Danh mục giáo dục đào tạo cấp V;
    c) Đã có vi phạm t ong quá t nh t th m định ch ơng t nh đào tạo.
  Các cơ s này gửi c ng văn đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ định một cơ
s đào tạo có uy tín để th m định ch ơng t nh đào tạo.
   5. Cơ s đào tạo đ ợc Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ định th m định ch ơng
t nh đào tạo t nh độ đại học, t nh độ cao đ ng cho cơ s đào tạo khác khi có đủ
các điều kiện sau đây:
    a) Cơ s đào tạo đ ợc chỉ định th m định ch ơng t nh đào tạo t nh độ đại
học:
   - Có ít nhất 5 gi ng viên cơ hữu có b ng tiến sĩ, t ong đó có ít nhất 1 giáo s
ho c phó giáo s ho c tiến sĩ khoa học đúng ngành v i ngành đăng k m ngành
đào tạo t nh độ đại học;
   - Đang t iển khai đào tạo t nh độ đại học ngành c n th m định và có ít nhất
5 khóa sinh viên hệ chính quy của ngành c n th m định đã tốt nghiệp. T ong
t ờng hợp ngành ch a có t ong danh mục giáo dục đào tạo cấp V th Bộ Giáo
dục và Đào tạo s chỉ định một cơ s đào tạo có uy tín đã đào tạo các ngành t ong
c ng khối ngành để th m định ch ơng t nh đào tạo.
  b) Cơ s đào tạo đ ợc chỉ định th m định ch ơng t nh đào tạo t nh độ cao
đ ng:
   - Có ít nhất 5 gi ng viên cơ hữu có b ng thạc sĩ t ên, t ong đó có ít nhất 2
gi ng viên có b ng tiến sĩ, tiến sĩ khoa học ho c có chức danh khoa học à giáo s
ho c phó giáo s đúng ngành v i ngành đăng k m ngành đào tạo t nh độ cao
đ ng;
   - Đang t iển khai đào tạo t nh độ cao đ ng ngành c n th m định và có ít
nhất 5 khóa sinh viên của ngành c n th m định đã tốt nghiệp. T ong t ờng hợp
ngành ch a có t ong danh mục giáo dục đào tạo cấp V th Bộ Giáo dục và Đào
tạo s chỉ định một cơ s đào tạo có uy tín đã đào tạo các ngành t ong c ng khối
ngành để th m định ch ơng t nh đào tạo.
    6. Quy t nh th m định ch ơng t nh đào tạo

                                         6
   Sau khi nhận đ ợc kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho ph p t tổ chức
th m định ch ơng t nh đào tạo ho c chỉ định một cơ s đào tạo có uy tín để
th m định ch ơng t nh đào tạo, cơ s đào tạo tiến hành th c hiện các c ng việc
sau:
   a) Nếu cơ s đào tạo đ ợc ph p t tổ chức th m định ch ơng t nh đào tạo,
thủ t ng cơ s đào tạo a quyết định thành ập Hội đ ng th m định và tổ chức
họp Hội đ ng th m định để th m định ch ơng t nh đào tạo của cơ s m nh.
   b) Nếu các cơ s đào tạo kh ng đ ợc ph p t tổ chức th m định, sau khi
nhận đ ợc kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cơ s đào tạo gửi 5 bộ ch ơng
t nh đào tạo đến cơ s đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ định để th m định
ch ơng t nh đào tạo. T ong thời hạn 30 ngày àm việc, kể t ngày Bộ gửi c ng
văn chỉ định cơ s đào tạo àm nhiệm vụ th m định ch ơng t nh đào tạo của cơ
s đào tạo khác và nhận đ ợc ch ơng t nh đào tạo của cơ s đào tạo đề nghị
th m định, thủ t ng cơ s đào tạo đ ợc chỉ định àm nhiệm vụ th m định a
quyết định thành ập Hội đ ng th m định và tổ chức họp Hội đ ng th m định để
th m định ch ơng t nh đào tạo.
  c) Hội đ ng th m định
   - Hội đ ng th m định ch ơng t nh đào tạo t nh độ đại học g m 5 thành
viên, có chức danh khoa học à giáo s ho c phó giáo s , có b ng tiến sĩ khoa học
ho c tiến sĩ thuộc ngành đăng k m ngành đào tạo. Hội đ ng th m định g m
chủ tịch, hai ph n biện, th k và ủy viên.
   - Hội đ ng th m định ch ơng t nh đào tạo t nh độ cao đ ng g m 5 thành
viên, các thành viên ph i có b ng thạc sĩ t ên, t ong đó có ít nhất 2 thành viên
có b ng tiến sĩ khoa học, tiến sĩ ho c có chức danh khoa học à giáo s ho c phó
giáo s đúng ngành v i ngành đăng k m ngành đào tạo t nh độ cao đ ng. Hội
đ ng th m định g m chủ tịch, hai ph n biện, th k và ủy viên, t ong đó chủ tịch
Hội đ ng à ng ời có b ng tiến sĩ khoa học, tiến sĩ ho c có chức danh khoa học à
giáo s ho c phó giáo s .
  d) Nội dung và cách thức tiến hành phiên họp của Hội đ ng th m định
ch ơng t nh đào tạo đ ợc quy định tại Phụ ục V I của Th ng t này.
   Sau khi ngh đại diện của cơ s đào tạo có ngành c n th m định t nh bày
báo cáo, các thành viên hội đ ng đ t câu h i, cơ s đào tạo gi i t nh, các thành
viên hội đ ng th o uận và b phiếu kín. Hội đ ng th m định ập biên b n th m
định.
   Thủ t ng cơ s đào tạo àm nhiệm vụ th m định ác nhận vào biên b n
của Hội đ ng th m định (Phụ ục V I) và vào ch ơng t nh đào tạo (Phụ ục V)
t ong h sơ đăng k m ngành đào tạo t nh độ đại học, t nh độ cao đ ng của cơ
s đào tạo.


                                       7
   7. inh phí để s giáo dục và đào tạo th c hiện kiểm t a và kinh phí tổ chức
th m định của Hội đ ng th m định do cơ s đào tạo đăng k m ngành đào tạo
chi t th o quy định hiện hành.
   8. Sau khi th c hiện các quy định tại kho n 1 và kho n 5 Điều này, cơ s
đào tạo đăng k m ngành đào tạo t nh độ đại học, t nh độ cao đ ng gửi H sơ
đến Bộ Giáo dục và Đào tạo.
   a) Việc m t h sơ đăng k m ngành đào tạo t nh độ đại học, t nh độ
cao đ ng đ ợc th c hiện vào tháng 3, tháng 6, tháng 9 và tháng 12 hàng năm.
   b) Nếu h sơ đăng k m ngành đào tạo của cơ s đào tạo b o đ m các điều
kiện và đạt yêu c u th o quy định, t ong thời hạn 30 ngày àm việc, kể t ngày
m ng 1 các tháng t ên, Bộ t ng Bộ Giáo dục và Đào tạo a quyết định m
ngành đào tạo t nh độ đại học, t nh độ cao đ ng;
   c) Nếu h sơ đăng k m ngành đào tạo của cơ s đào tạo b o đ m các điều
kiện th o quy định, nh ng v n còn một số nội dung c n ph i hoàn thiện, t ong
thời hạn 30 ngày àm việc, kể t ngày m ng 1 các tháng t ên, Bộ Giáo dục và
Đào tạo th ng báo b ng văn b n cho cơ s đào tạo kết qu th m định và những
nội dung c n hoàn thiện. Trong thời hạn 15 ngày àm việc, kể t ngày nhận đ ợc
h sơ đã hoàn thiện của cơ s đào tạo, nếu cơ s đào tạo đáp ứng các điều kiện
th o quy định, Bộ t ng Bộ Giáo dục và Đào tạo a quyết định m ngành đào
tạo t nh độ đại học, t nh độ cao đ ng;
   d) Nếu h sơ đăng k m ngành đào tạo của cơ s đào tạo ch a đáp ứng các
điều kiện th o quy định, t ong thời hạn 30 ngày àm việc, kể t ngày m ng 1 các
tháng t ên, Bộ Giáo dục và Đào tạo th ng báo b ng văn b n kết qu th m định,
t nh t ạng h sơ và đề nghị cơ s đào tạo tiếp tục chu n bị các điều kiện.
  9. Trong t ờng hợp c n thiết, Bộ Giáo dục và Đào tạo s tổ chức thanh t a,
kiểm t a, th m định ại tại cơ s đào tạo.
   Điều 7. Đ nh chỉ uyển inh ngành đ o ạo tr nh độ đại h c     nh độ c o
đ n
  1. Cơ s đào tạo bị đ nh chỉ tuyển sinh ngành đào tạo khi   y a một trong
những t ờng hợp sau đây:
  a) h ng b o đ m một t ong các điều kiện quy định tại Điều 2, Điều 3 của
Th ng t này;
   b) h ng tuyển sinh đ ợc t ong 3 năm iên tiếp;
   c) Tổ chức tuyển sinh và đào tạo ngoài địa điểm đ ợc ph p đào tạo;
   d) Ng ời cho ph p m ngành kh ng đúng th m quyền;
   đ) Vi phạm quy định của pháp uật về giáo dục bị ử phạt vi phạm hành
chính mức độ ph i đ nh chỉ;

                                       8
    e) Các t ờng hợp khác th o quy định của pháp uật.
   2. Ng ời có th m quyền cho ph p m ngành đào tạo có th m quyền quyết
định đ nh chỉ tuyển sinh. Quyết định đ nh chỉ tuyển sinh ngành đào tạo ph i ác
định õ do đ nh chỉ tuyển sinh, quy định õ thời hạn đ nh chỉ tuyển sinh, các
biện pháp cụ thể b o đ m quyền ợi của sinh viên và gi ng viên.
    3. T nh t , thủ tục đ nh chỉ tuyển sinh ho c cho ph p tuyển sinh t  ại:
   a) Khi phát hiện cơ s đào tạo vi phạm một t ong những t ờng hợp quy
định tại kho n 1 Điều này, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm t a để đánh giá
mức độ vi phạm;
  b) Căn cứ vào mức độ vi phạm của cơ s đào tạo, Bộ t      ng Bộ Giáo dục và
Đào tạo ra quyết định đ nh chỉ tuyển sinh ngành đào tạo;
   c) Sau thời hạn đ nh chỉ tuyển sinh, nếu nguyên nhân d n đến việc đ nh chỉ
tuyển sinh đ ợc khắc phục và có h sơ đề nghị đ ợc tuyển sinh t ại của cơ s
đào tạo thì ng ời có th m quyền quyết định đ nh chỉ tuyển sinh a quyết định cho
ph p cơ s đào tạo đ ợc tuyển sinh t    ại. T ong t ờng hợp ch a cho ph p
tuyển sinh t ại, Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn b n th ng báo cho cơ s đào
tạo biết õ do và h ng gi i quyết;
    d) H sơ đề nghị đ ợc ph p tuyển sinh t   ại, bao g m:
    - Tờ t nh cho ph p tuyển sinh t    ại;
   - Báo cáo gi i t nh việc khắc phục đ ợc nguyên nhân d n đến việc đ nh chỉ
tuyển sinh, kèm th o các minh chứng.
  Điều 8. Thu h i uyế định       n   nh đ o ạo  nh độ đại h c   nh độ
c ođ n
   1. Cơ s đào tạo bị thu h i quyết định m ngành đào tạo khi       y a một
trong các t ờng hợp sau đây:
   a) Có hành vi gian ận để đ ợc m ngành đào tạo t nh độ đại học, t nh độ
cao đ ng;
    b) Vi phạm nghiêm t ọng quy định về qu n   , tổ chức, đào tạo tại cơ s đào
tạo;
  c) Hết thời hạn đ nh chỉ tuyển sinh ngành đào tạo mà kh ng khắc phục đ ợc
nguyên nhân d n đến đ nh chỉ tuyển sinh;
   d) Kh ng đạt tiêu chu n tại các kỳ kiểm định chất ợng (kiểm định cơ s
đào tạo, kiểm định ch ơng t nh đào tạo) th o quy định của Bộ Giáo dục và Đào
tạo;
   đ) Vi phạm quy định của pháp uật về giáo dục bị ử phạt vi phạm hành
chính mức độ ph i thu h i;

                                          9
  e) Các t ờng hợp khác th o quy định của pháp uật.
   2. Quyết định thu h i quyết định m ngành đào tạo ph i ác định õ    do
thu h i, các biện pháp đ m b o quyền ợi của sinh viên, gi ng viên.
   3. Ng ời có th m quyền m ngành đào tạo có th m quyền thu h i quyết
định m ngành đào tạo.
  4. T nh t , thủ tục thu h i quyết định m ngành đào tạo:
   a) hi cơ s đào tạo vi phạm một t ong những t ờng hợp quy định tại
kho n 1 Điều này, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm t a để đánh giá mức độ
vi phạm;
   b) Căn cứ vào mức độ vi phạm, Bộ t  ng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết
định thu h i quyết định m ngành đào tạo.
  Điều 9. T ách nhiệ  v  uyền củ s giáo dục v đ o ạo
   1. Tổ chức kiểm t a và ác nhận các điều kiện th c tế về đội ngũ gi ng viên
cơ hữu, t ang thiết bị phục vụ đào tạo, th viện khi các cơ s đào tạo đề nghị.
   2. Đ ợc quyền m t các h sơ, tài iệu có iên quan đến đội ngũ gi ng
viên, t ang thiết bị phục vụ đào tạo, th viện của cơ s đào tạo và đ ợc quyền
yêu c u cơ s đào tạo cung cấp các tài iệu, thông tin liên quan.
   3. Chịu t ách nhiệm về s t ung th c và tính chính ác của các kết qu kiểm
t a th c tế tại cơ s đào tạo.
   4. Chịu s kiểm t a, thanh t a, giám sát của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các
cơ quan chức năng có th m quyền về kết qu kiểm t a các điều kiện th c tế của
các cơ s đào tạo.
  Điều 10. T ách nhiệ  củ c   đ o ạo
   1. Các cơ s đào tạo đăng k m ngành đào tạo t nh độ đại học, t nh độ
cao đ ng có t ách nhiệm:
  a) Đ m b o tính t ung th c, chính ác của h sơ đăng k m ngành đào tạo;
  b) Cung cấp đ y đủ th ng tin khi đoàn kiểm t a yêu c u;
   c) Tổ chức t kiểm t a, thanh t a th o quy định của pháp uật và chịu s
kiểm t a, thanh t a, giám sát của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan chức
năng có th m quyền về các điều kiện đ m b o chất ợng đào tạo các ngành t nh
độ đại học, t nh độ cao đ ng của cơ s đào tạo;
  d) Thủ t ng cơ s đào tạo chịu t ách nhiệm về các điều kiện b o đ m chất
 ợng cho hoạt động đào tạo t nh độ đại học, t nh độ cao đ ng của cơ s m nh.
  2. Các cơ s đào tạo đ ợc ph p t th m định ch ơng t nh đào tạo có t ách
nhiệm th c hiện th m định ch ơng t nh đào tạo th o quy định tại Th ng t này.
Nếu t ong quá t nh th m định vi phạm các quy định tại Th ng t này, Bộ Giáo
                                     10
dục và Đào tạo s chỉ định một cơ s đào tạo khác th m định ại ch ơng t nh đào
tạo của cơ s đào tạo đó.
  Điều 11. T ách nhiệ v    uyền củ c    đ o ạo được chỉ định hẩ
định chư n  nh đ o ạo
   1. Th m định ch ơng t nh đào tạo t nh độ đại học, t nh độ cao đ ng của
các cơ s đào tạo th o quy định tại Th ng t này khi đ ợc Bộ Giáo dục và Đào
tạo chỉ định.
  2. Đ ợc quyền m t các h sơ, tài iệu có iên quan đến việc ây d ng
ch ơng t nh đào tạo và đ ợc quyền yêu c u cơ s đào tạo cung cấp các tài iệu,
thông tin liên quan.
  3. Th c hiện th m định khách quan, t ung th c. Chịu t ách nhiệm về kết qu
th m định ch ơng t nh đào tạo.
   4. Chịu s kiểm t a, thanh t a, giám sát của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các
cơ quan chức năng có th m quyền về kết qu th m định ch ơng t nh đào tạo.
  5. Nếu t ong quá t nh th m định, cơ s đào tạo đ ợc chỉ định th m định
ch ơng t nh đào tạo của cơ s khác vi phạm các quy định tại Th ng t này, Bộ
Giáo dục và Đào tạo s d ng việc giao nhiệm vụ th m định ch ơng t nh đào tạo.
  Điều 12. T ách nhiệ   củ các đ n vị huộc Bộ Giáo dục v Đ o ạo
  Vụ Giáo dục Đại học chủ t , phối hợp v i Vụ ế hoạch – Tài chính, Cục
 h o thí và kiểm định chất ợng đào tạo và các đơn vị iên quan:
   1. Tổ chức xem t h sơ và các điều kiện đăng k m ngành đào tạo trình
độ đại học, t nh độ cao đ ng của các cơ s đào tạo.
   2. Chỉ đạo, h ng d n, kiểm t a, giám sát việc t iển khai th c hiện nhiệm vụ
đào tạo ngành t nh độ đại học, t nh độ cao đ ng th o kế hoạch, đ m b o chất
 ợng.
  3. Chỉ đạo, h ng d n, kiểm t a, giám sát việc kiểm t a và ác nhận của các
s giáo dục và đào tạo, việc th m định ch ơng t nh đào tạo của các cơ s đào tạo
đ ợc chỉ định àm nhiệm vụ th m định ho c t th m định ch ơng t nh đào tạo.
  Điều 13. Hiệu lực hi h nh
  1. Th ng t này có hiệu  c thi hành kể t ngày 03 tháng 4 năm 2011.
  2. Bãi b Điều 17 Điều ệ t ờng cao đ ng, ban hành kèm th o Th ng t số
14/2009/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 5 năm 2009 của Bộ t ng Bộ Giáo dục và
Đào tạo.
  3. Các quy định t  c đây t ái v i Th ng t này đều bị bãi b .
  Điều 14. Tổ chức hực hiện


                                       11
   Chánh Văn phòng Bộ, Vụ t ng Vụ Giáo dục Đại học, Vụ t ng Vụ ế
ho ch - Tài chính, Thủ t ng các đơn vị có iên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào
tạo, các đại học, học viện, t ờng đại học, t ờng cao đ ng, s giáo dục và đào
tạo chịu t ách nhiệm thi hành Th ng t này.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chủ tịch n c;             BỘ TRƯỞNG
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- UBVHGDTNTN NĐ của Quốc hội;
- Ban Tuyên giáo T ung ơng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Cục kiểm t a văn b n QPPL (Bộ T pháp);
- W bsit Chính phủ;
- W bsit Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- iểm toán Nhà n c;
                         Phạ Vũ Luận
- Công báo;
- Nh Điều 14 (để th c hiện);
- L u:VT, Vụ PC, Vụ GDĐH.
                                     12
                           Phụ lục I


                         I
      (Kèm theo Thông tư số: 08/2011/TT- BGDĐT ngày 17 tháng 2 năm 2011
                 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)


  B          (Cơ quan chủ quản           Ò  XÃ   I   Ủ    Ĩ  VIỆ
nếu có)                            ộc lập - ự do -    ạnh phúc
  Ê     ƠS         :              ————————————
      Số:                        ……., ngày    tháng    năm
              nn  nh: ……………………… ã số: ……………

              nh       :………………………………………                   ính ửi: B    iá dục v


    1. Sự cần hiế mở n       nh
         -  nh    ế quả các n hi n c u hả sá , phân ích, ánh iá
    nhu cầu về n uồn nhân lực       nh     i học/ca   ẳn của n    nh ăn    ý
    mở ối với      u cầu phá    iển inh ế, xã h i của n      nh, ỉnh/ h nh phố,
    hu vực nơi cơ sở          ón    ụ sở.
         -  hân ích,  ánh iá sự ph      h p của nhu cầu phá      iển n uồn
    nhân lực của     a ph ơn , v n , quốc ia.
    2.   iới hiệu hái quá về cơ sở
         -  ăm h nh lập, quá    nh xâ dựn v phá      iển

                                                  13
    - Các n   nh,  nh   v h nh h c an
    -   i n ũ iản vi n, cán     quản lý
    - Qu mô        các  nh   , h nh h c
    - Số hóa v số sinh vi n ã ố n hiệp, ỷ lệ sinh ố n hiệp có việc
làm
    - Cơ sở vậ chấ , hiế      , phòn    hí n hiệm hực h nh, h  viện,
giáo trình


3. Về n   nh      v ch ơn    nh
    -  hi õ  nn   nh       ăn    ý mở,  n ch ơn  nh     ,
 nh        (ca   ẳn ha    i học).
      ếu sử dụn ch ơn     nh của m     ờn   i học hác, cần n u õ
l ch ơn      nh của  ờn    i học n    , èm he  ản sa ch ơn   nh
 ốc của    ờn   óv   hả năn của cơ sở         hi hực hiện ch ơn
trình này.
    ếu sử dụn ch ơn    nh của n ớc n  i ( ể cả  ờn h p n nh
 ăn ý        ã có  n Danh mục) cần n u õ l ch ơn     nh của
  ờn   i học n , n ớc n v èm he ản sa ch ơn        nh ốc của
  ờn n ớc n    i; hả năn của cơ sở       hi hực hiện ch ơn
trình này.
    - óm    về ch ơn   nh    : ổn hối l n iến h c      n
khóa (tổn số ơn v học nh h ặc ín chỉ), hời ian       .
    - óm     hả năn  áp n của cơ sở       về  i n ũ iản
vi n, cơ sở vậ chấ , n uồn hôn in liệu…
    - Dự iến chỉ i u u ển sinh   n  năm ầu của n nh ăn ý
     .
    - óm    về quá nh xâ dựn ch ơn     nh
 . ế luận v ề n h
    -   ờn cần hẳn   nh việc ầu   ể hực hiện có ế quả, ảm
 ả chấ l n ối với nh n n nh ăn ý mở.                                       14
    - Cần hẳn  nh  n  n i dun hồ sơ ăn  ý mở n  nh
    ã   c  a l n  an  we của cơ sở       i  a chỉ:
http://www....
    - ề n h :…
                      C  S
Nơi nhận:
-                  (Ký tên, đóng dấu)
-
- L u:…
                                 15
                           Phụ lục II


            TR           I
         (Kèm theo Thông tư số: 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 2 năm
                            2011
                  của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
     -     n n nh        :
     -     ã số:
     -     n cơ sở        :
     -     nh        :
   Ph n 1. Sự c n h               n  nh    o ạo

   -    iới hiệu m     v in     về cơ sở

   -      nh      ế quả hả sá , phân ích, ánh iá nhu cầu về n uồn
nhân lực        nh     i học,    nh    ca   ẳn của n    nh ăn  ý
 ối với      u cầu phá    iển inh ế, xã h i của ỉnh, h nh phố, v n nơi cơ
sở           ón    ụ sở. hân ích, ánh iá sự ph h p của nhu cầu n
với qu h        ch phá   iển n uồn nhân lực của        a ph ơn , v n , quốc ia.

   - Kế quả            nh        i học,  nh    ca  ẳn  ối với nh n
n  nh an            của cơ sở          (nếu có);

   -    iới hiệu về     h as      ực iếp ảm nhận nhiệm vụ          n  nh
 ăn      ý       .

   - Lý do ăn         ý mở n      nh        nh     i học, t nh    ca
 ẳn .

   Ph n 2. Năn lực của cơ s               o ạo

                                                  16
    Cở sở          s sánh với các iều iện ở         iều 2,  iều 3 của hôn
  n      ự ánh iá năn lực của m nh về:

    1.    i n ũ iản vi n

    -    iản vi n cơ h u ( iá s , phó iá s , iến sĩ), m u 1 hụ lục              .

    -     huậ vi n, nhân vi n h ớn d n hí n hiệm cơ h u, m u 2 hụ
lục     .

    2. Cơ sở vậ chấ phục vụ

    - hòn học, iản          ờn , m u 3 hụ lục      .

    - hòn     hí n hiệm, cơ sở hực h nh, m u           hụ lục III

    - hiế     phục vụ        ,m u    hụ lục  .

    - h viện, iá        nh, sách, m u     v m u       hụ lục  .

    3.         n n hi n c u h a học

      .   p ác quốc ế      n h     n      v n hi n c u h a học

    Ph n 3. hươn          rình v k hoạch    o ạo

    - Ch ơn       nh        nh    he qu      nh ở hụ lục V.

    - Dự iến ế h        ch
    - Dự iến m c học phí/n         ời học/năm
    Phụ lục:       c   l   v   nh ch n k         h o

    -    i n ản hôn qua hồ sơ của         i ồn    h a học v        của
cơ sở           , i n ản iểm a của sở iá dục v                 , i n ản
của       i ồn  h m    nh ch ơn     nh    .

    - Dự hả qu        nh về ổ ch c v quản lý               nh   i học,
trình      ca   ẳn ( ối với n     nh ầu i n ăn     ý mở n      nh    ) của
cơ sở         .


                                                17
  - Lý l ch h a học của      i n ũ iá s , phó iá s , iến sĩ, h c sĩ
(m u hụ lục V)

    ư   :  ề án    c xâ dựn    n cơ sở ế quả các n hi n c u
 hả sá về nhu cầu phá       iển n uồn nhân lực ở  a ph ơn , v n , quốc
 ia ối với    u cầu phá    iển inh ế, xã h i của n  nh, ỉnh, h nh phố
nơi cơ sở        ón    ụ sở v  ổ ch c các h i hả với sự ham ia
của các iản vi n, các nh       h a học, cán    quản lý, các nh  u ển
dụn ,    i diện d anh n hiệp có li n quan ến n    nh h ặc chu  nn  nh
 ề n h ch ph p        .
                                       18
                        Phụ lục III

                    Ự    Ủ  ƠS
     (Kèm theo Thông tư số: 08/2011/TT- BGD ĐT ngày 17 tháng 2 năm 2011
                 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)


Các iểu m u d ới â d n             ể    hai năn lực của cơ sở            ,
     c sử dụn     hi ăn     ý mở n   nh          nh     i học,   nh
ca    ẳn .

1.    ộ n      n v n
   ẫ  1.   anh s ch     n  v n cơ h       ha     a   n  dạ  c c    n
h c h c ph n của n        nh ăn k      o ạo

                   Ch c
                           ọc v ,             ọc phần/môn
        ọv    n, năm     danh             nh,
Số                         n ớc,              học, số ín
        sinh, ch c vụ      h a            chuyên
TT                         năm ố            chỉ/ V    dự iến
         hiện   i     học, năm            ngành
                          n hiệp              ảm nhiệm
                   phong
                               …., n      ….. hán …. năm….
     iám ốc sở iá dục v                  hủ    ởn cơ sở
        ( ý   n, ón dấu)                 ( ý    n, ón dấu)
   Ghi chú: Chỉ phân côn mỗi iản vi n cơ h u ảm nhiệm 1 môn học/học
   phần


                                                  19
 ẫ 2.   anh s ch k   h ậ v n nh n v n hư n dẫn h n h                cơ h
phục vụ n   nh ăn k     o ạo                 nh
                                    hòn    hí n hiệm,
                chu  n
                         hụ ách      hực h nh phục vụ
Số    ọv   n, năm     môn,
                          , hực      học phần/môn học
TT       sinh     n hiệp vụ,
                         h nh       n       n ch ơn
                năm ố
                                      nh
                n hiệp
                             ….,    n    …..     hán   ….
năm….
   iám ốc sở iá dục v                hủ    ởn cơ sở
     ( ý  n, ón dấu)               ( ý    n, ón dấu)
2. Ph n h c ph n     h n h , trang h
 ẫ 3. Ph n h c      n ư n  ran h        h   r      n dạ

   L  i phòn học                 Danh mục an         hiế   chính
   (Phòng học, giảng                     hỗ      iản d
   đường, phòng học           Diện     n hiế       Số      hục vụ
Số               Số
   đa phương tiện,           tích            l   n      học
TT             l  n
   phòng học ngoại           (m2)                   phần/môn
   ngữ, phòng máy                                   học
      tính…)


                                                20
1
2
3
...

                           ….,   n   …..   hán  ….
năm….
   iám ốc sở iá dục v               hủ    ởn cơ sở
      (Ký  n, ón dấu)             ( ý   n, ón dấu)
 ẫ 4. Ph n    h n h     cơ s  hực h nh v  ran   h    phục vụ h
n h     hực h nh

                     Danh mục an     hiế  chính
    Tên phòng thí
             Diện      hỗ   hí n hiệm, hực h nh
Số n hiệm, x ởn ,
             tích      n hiế        Số   hục vụ môn
TT   m   i, cơ sở
             (m2)              l  n    học /học
     hực h nh
                                      phần
1                 -
                  -
                  -
2                 -
                  -
                  -
3                 -
                  -
                  -
...


                                          21
                                  ….,  n  …..   hán   ….
   năm….
       iám ốc sở iá dục v                hủ    ởn cơ sở
          ( ý  n, ón dấu)                ( ý  n, ón dấu)   3. hư v n      o rình s ch     l    ha  kh o
   a hư v n
        - ổn diện ích h viện: ….. m2       n  ó diện ích phòn     ọc: …… m2
        - Số chỗ n ồi: …     ;    Số l    n má  ính phục vụ a c u: …
        - hần mềm quản lý h viện: .....
         - h viện iện ử (có/ hôn ; ã ế nối    c với CS        n   n n ớc,
   n    i n ớc; việc a c u của iản vi n, sinh vi n n   n        ờn ? …; Số
   l  n sách, iá nh iện ử:…
      anh ục  o rình s ch ch  n kh o ạp ch của n            nh   o ạo
     ẫ . anh ục   o rình của n nh o ạo


                                           Sử dụn ch
Số               Tên tác    h xuấ      ăm xuấ
       Tên giáo trình                        Số ản   môn học/học
TT                 iả       ản      ản
                                             phần
1
2
...                                   …., n    …..  hán   ….
   năm….
       iám ốc sở iá dục v                hủ    ởn cơ sở
          ( ý  n, ón dấu)                ( ý  n, ón dấu)     ẫ   . anh   ục s ch ch   n kh o ạp ch của n        nh  o ạo


                                                22
                               Số ản   Sử dụn
       Tên sách            h xuấ  ản
Số               n ác iả                 ch môn
    chu   n hả / p         số, ập, năm xuấ
TT                                     học/học
        chí               ản
                                      phần
1
2
...                              …., n  …..   hán   ….
   năm….
     iám ốc sở iá dục v              hủ   ởn cơ sở
        ( ý   n, ón dấu)          ( ý  n, ón dấu)
                                          23
                     Phụ lục IV

                 CHƯƠNG TRÌNH         AO TAO
    (Kèm theo Thông tư số: 08/2011/TT- BGD ĐT ngày 17
                  tháng 2      năm 2011
           của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)


I. CHƯ NG TR NH ĐÀO TẠO
B , NG NH:…..
TÊN TR  NG: ….

          CHƯƠNG TRÌNH Đ  T
 (Ban hành theo Quyết định số … ngày …tháng…năm… của Hiệu
                       trưởng/
                 Giám đốc ………………………)
    Tên ch ơng t nh: .........................................
    T nh độ đào tạo: ...........................................
    Ngành                       ào             t o:
      ............................................               Mã
    số: ............................
    Lo i               hình              ào      t o:
    ........................................

1. Mục tiêu    ào tạo

   - Mục tiêu chung

   - Mục tiêu cụ thể: Kiến th c, k                 năng, thái  , v trí
làm việc sau tốt nghiệp, trình                Ngo i ng , Tin học,…

2. Th i gian     ào tạo

3. Khối lư ng ki n th c toàn khoá (tính bằng đơn vị học
trình ho c tín chỉ)

4.  ối tư ng tuyển sinh

                                            24
5. Quy trình   ào tạo,  iều ki n tốt nghi p

6. Thang  iểm

7. Nội dung chương trình

  7.1. Kiến thức giáo dục đại cương

  7.1.1.    Lý luận chính tr
  7.1.2.    Khoa học xã h i:
          - B t bu c
          - Tự chọn
  7.1.3.    Nhân văn - Nghệ thuật
          - B t bu c
          - Tự chọn
  7.1.4.    Ngo i ng
  7.1.5.  Toán - Tin học - Khoa học tự nhiên - Công
   nghệ - Môi tr ờng
        - Tự chọn
        - B t bu c
  7.1.6.    Giáo dục thể chất
  7.1.7. Giáo dục quốc phòng- an ninh

  7.2.   Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

  7.2.1  Kiến th c cơ sở (của khối ngành, nhóm ngành
   và ngành)
  7.2.2     Kiến th c ngành chính (ngành thứ nhất)
  7.2.2.1 Kiến th c chung của ngành chính (bắt buộc phải
 có)

  7.2.2.2 Kiến th c chuyên sâu của ngành chính (không
 bắt buộc phải có; được chọn tự do ho c chọn theo từng
 chuyên ngành)
          -  B t bu c
          -  Tự chọn
                              25
    7.2.3  Kiến th c ngành th hai (không bắt buộc phải
     có, được chọn dưới dạng ngành phụ ho c ngành chính
     thứ hai)
         - B t bu c
         - Tự chọn
    7.2.4    Kiến th c bổ tr      tự do (không bắt buộc phải
     có)
    7.2.5  Kiến th c nghiệp vụ s ph m (chỉ bắt buộc đối
     với các chương trình đào tạo giáo viên phổ thông và
     giáo viên dạy nghề)
         - B t bu c
         - Tự chọn
    7.2.6  Thực tập tốt nghiệp và làm khoá luận (ho c
     thi tốt nghiệp)
8. K   hoạch gi ng dạy (dự kiến)

9. Hư ng dẫn thực hi n chương trình

II.   Ê CƯƠNG CHI TIÊT HOC PHÂN/MÔN HOC

    i học ph n/m n học đ ợc iệt kê b ng danh mục các học ph n/m n học t ong
ch ơng t nh đào tạo, các học ph n/m n học đều ph i có đề c ơng học ph n/m n học
t nh bày th o t nh t sau:
  - Tên học ph n/m n học, tổng tín chỉ TC/ĐVHT (số TC/ĐVHT        thuyết, số
TC/ĐVHT th c hành, thí nghiệm ho c th o uận)
   Ví dụ: Nguyên dịch tễ học 3(2,1) có nghĩa tổng khối ợng m n học à 3 tín
chỉ/ĐVHT; thuyết 2 TC/ĐVHT; th c hành, thí nghiệm ho c th o uận 1 TC/ĐVHT.
   - Bộ m n phụ t ách gi ng dạy.
   -   t học ph n: t nh bày ngắn gọn vai t ò, vị t í học ph n/m n học, kiến thức s
t ang bị cho sinh viên, quan hệ v i các học ph n/m n học khác t ong ch ơng t nh đào
tạo.
   - ục tiêu học ph n/m n học: nêu mục tiêu c n đạt đ ợc đối v i ng ời học sau
khi học học ph n đó (về m t thuyết, th c hành). Cách thức ây d ng nh chu n đ u
ra.
   - Nội dung học ph n/m n học: t nh bày các ch ơng, mục t ong ch ơng và nội
dung khái quát. T ong t ng ch ơng ghi số tiết gi ng thuyết, bài tập, th c hành (ho c


                                          26
 thí nghiệm, th o uận). Để sinh viên có thể t học đ ợc, c n chỉ õ để học ch ơng này
 c n ph i đọc những tài iệu tham kh o nào, đâu.
   - Ph n tài iệu tham kh o: ghi õ những sách, tạp chí và t   iệu th ng tin iên quan
 đến học ph n/m n học.
   - Ph ơng pháp đánh giá học ph n/m n học, t ong đó quy định số n kiểm t a, bài
 tập ho c tiểu uận, thi, số bài th c hành, t ọng số của m i n đánh giá.
      ư ng cơ s     ao tao         ư ng cơ s     ao tao   ăng
thâm    inh chương trinh     ao               ky
           tao                m    nganh  ao tao

    (ký tên, đóng dấu)              (ký tên, đóng dấu)    Lưu : Trong quá trình th c hiện ch ơng t nh, cứ 2 năm/1 n cơ s đào tạo điều
 chỉnh, bổ sung các học ph n/m n học t ong ch ơng t nh đào tạo của cơ s m nh.    i
  n điều chỉnh, bổ sung các học ph n/m n học t ong ch ơng t nh đào tạo ph i đ ợc hội
 đ ng khoa học - đào tạo của cơ s th ng qua và ph i u giữ h sơ tại phòng đào tạo
 của cơ s và báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo.                     Phụ lục V

                     Ị
    (Kèm theo Thông tư số: 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 2 năm 2011
              của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)


 I.     Ị    SƠ ƯỢ
   ọv    n:                  iới ính:

      , hán , năm sinh:           ơi sinh:

 Quê quán:                   Dân    c:

   ọc v ca nhấ :                ăm, n ớc nhận học v :

 Ch c danh h a học ca nhấ :            ăm ổ nhiệm:


                                            27
Ch c vụ (hiện         i h ặc     ớc hi n hỉ h u):

  ơn v côn       ác (hiện   i h ặc    ớc hi n hỉ h u):

Chỗ ở i n h ặc           a chỉ li n l c:

  iện h    i li n hệ: CQ:                :         D :

Fax:                                Email:

II. Q
1.    ạ h c:
  ệ       :

  ơi        :

     nh học:

    ớc        :                   ăm ố n hiệp:

  ằn     i học 2:                     ăm ố n hiệp:

2. Sa      ạ h c
-    h c sĩ chu      nn    nh:                     ăm cấp ằn :
  ơi        :

-    iến sĩ chu      nn   nh:                      ăm cấp ằn :
  ơi        :

-      n luận án:
3. Ngoạ n         :  1.                 c   sử dụn :

               2.                 c   sử dụn :
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
                                               28
    h   an       ơ c n    c          n v c     nh
IV. Q          IÊ  Ứ

1. Các ề   i n hi n c u h a học ã v    an  ham ia:

TT     n ề   n h nc    ă           ề  cấp      r ch nh
                     ă     (    Bộ     tham gia trong
                 hoàn         ngành,        ề
                 thành         rư n
2. Các côn     nh h a học ã côn  ố:

TT      nc n   rình    ă  c n             n ạp ch
                   ố
                   ………., ngày         tháng    năm
X c nhận của cơ q an                ư    kha k   n

                       (Ghi rõ chức danh, học vị)
                                           29
                      Phụ lục VI
    BIÊ B       I         Ự            I   IỆ V     I
         I       VIÊ           I    BỊ    Ư VIỆ
     (Kèm theo Thông tư số: 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 2 năm
                        2011
                của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
                  Ò XÃ   I Ủ        Ĩ VIỆ
                  ộc lập - ự do -      ạnh phúc


    BIÊ B     I          Ự          I     IỆ V   I
         I       VIÊ           I    BỊ    Ư VIỆ


        ôm      na ,  v     l c…    n    …. hán …..năm      …,     i
t ờn …….….,         n côn    ác của Sở     iá dục v        ỉnh:………
 ã iểm a hực ế các iều iện về             i n ũ iản vi n, an      hiế     , h
viện phục vụ          của n   nh …..   n hồ sơ ăn       ý mở n    nh
    nh    i học/ nh        ca   ẳn của        ờn :……… , cụ hể nh
sau:


I. h nh ph n l        v c:
 .   n côn  ác của sở iá dục v               :
1.
2.
3.
 .   i diện  ờn :
1.
2.
                                                 30
3.
4.
…..


II.  ộ d n l   v c


1.    ờn  á cá   óm  các iều iện về  i n ũ iản vi n, an  hiế
  , h  viện phục vụ     của n  nh ….. ,   n hồ sơ ăn   ý mở
n   nh      nh    i học/ nh  ca  ẳn .
                                    31
   2.    n iểm a hực ế he các n i dun sau:
        a)    i n ũ iản vi n cơ h u ham ia iản d         ch ơn     nh ã
   ăn    ý    n  ồ sơ ăn  ý mở n   nh


TT    ọv    n, năm   Ch c danh h a    Chuyên    ăm, nơi      n /   Ghi
     sinh, ch c vụ    học, năm ph n ;   ngành    tham gia    hôn     chú
      hiện    i    ọc v , n ớc,          iản d      n với
                năm ố n hiệp                   hồ sơ
1


2


…
        )    in ũ  huậ vi n, nhân vi n h ớn d n hí n hiệm cơ h u


                                           n /     hi
      ọv    n, năm    nh  chu   n môn,
Số                              hụ ách    ,   hôn    ch
   sinh, ch c vụ hiện     n hiệp vụ, năm ố
TT                               hực h nh      n với
          i          n hiệp
                                          hồ sơ

1


2


…        c) hòn học, iản      ờn , an    hiế   hỗ     iản d
                                               32
     L   i phòn học               Danh mục an        hiế    chính
       (Phòng học,                      hỗ      iản d
                                                        n /
     giảng đường,                 Tên     Số      hục vụ                  hi
                       Diện                               hôn
Số    phòng học đa        Số        hiế   l    n     học                   ch
                       tích                       Diện       n
TT      phương tiện,    l   n              g      phần/môn
                       (m2)                        tích     với hồ
     phòng học ngoại                             học
                                                (m2)      sơ
     ngữ, phòng máy
        tính…)
1


2


…
          d)  hòn     hí n hiệm, cơ sở hực h nh v          an   hiế     phục vụ hí
       n hiệm, hực h nh

                         Danh mục an       hiế    chính
        Tên phòng thí
                         hỗ     hí n hiệm, hực h nh             n /
         n hiệm,       Diện
   Số                       n hiế        Số     hục vụ     hôn        hi
        x ởn ,    m    tích
   TT                               l    n   môn học       n    ch
          i, cơ sở      (m2)                    /học phần
                                                 với hồ
         hực h nh
                                                   sơ
   1                    -

                                                           33
              -
              -
2              -
              -
              -
…
       ) h viện
      - Diện ích h viện: ….. m2;   Diện ích phòn ọc: …… m2
      - Số chỗ n ồi: …    ; Số l n má ính phục vụ a c u: …
      - hần mềm quản lý h viện: .....
      - h viện iện ử: ....  ; Số l n sách, iá   nh iện ử:…
       hận x của   n iểm a:
      e) Danh mục iá    nh của n  nh                           Sử dụn   n /     hi
                      ăm
  Số  Tên giáo  Tên   h xuấ        Số  ch môn   hôn   ch
                    xuấ
  TT  trình   ác iả    ản        ản  học/học   n
                      ản
                            phần   với hồ
                                 sơ
  1


  2
                                     34
…
       g) Danh mục sách chu      n hả ,   p chí của n  nh

      Tên sách    Tên tác             Số  Sử dụn
                     h xuấ  ản
Số     chuyên       iả             ản  ch môn   n / hôn     hi
                     số, ập, năm
TT     hả / p     ơn v                 học/học   n với     ch
                      xuấ  ản
         chí   xuấ    ản                phần  hồ sơ
1
2
...
   3.  iến của    n iểm a
    .  iải   nh của nh     ờn
    . ế luận của      n iểm a
                                            35
  i n ản l m   i  ờn ….. l c………. n      … hán …… năm 20….


                           …., n     …..  hán  ….
năm….
      ốc s    o dục v   o ạo       hủ rư n cơ s      o ạo
      ( ý  n, ón dấu)             ( ý  n, ón dấu)


    ư   : - i n ản iểm a phải có ch      ý, ghi rõ họ   n của   ởn
   n iểm a v của hủ       ởn cơ sở       , ón dấu của sở iá
dục v        v của cơ sở       .  i n ản iểm a       c lập h nh
0   ản. Sở iá dục v         l u 01 ản; cơ sở       l u 01 ản v
 ửi 02 ản èm he 02        hồ sơ ăn    ý mở n   nh    .

   - Sau hi cơ sở       chỉnh sửa, ổ sun     he  ế luận của    n
 iểm  a,   iám ốc sở iá dục v           ý, ón dấu v      các iểu
m u ở phụ lục     èm he   hôn   n   .
                                         36
                     Phụ lục VII
               BIÊ B      V P I                 Ị
                 ƯƠ
      (Kèm theo Thông tư số: 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 2 năm
                        2011
               của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)


   I. B n     nh p ộ      n  h         nh chươn       rình   o ạo
   1.   i ồn   h m   nh ch ơn       nh           he các n i dun sau:

   - Căn c    ể xâ dựn ch ơn             nh       ;

   -   ục i u của ch ơn       nh           ;

   - Cấu    c ch ơn    nh          ;

   - hời l    n của ch ơn        nh          ;

   -   i dun của ch ơn       nh            : áp   n mục i u, ph h p
 nh         , ảm ả     ính hiện       i, ính h i nhập v ph h p với        u
cầu phá    iển inh ế – xã h i ấ n ớc;

   -   ề c ơn   chi iế của học phần/môn học: mục i u, n i dun ,
ph ơn pháp iản d        , ph ơn pháp ánh iá,               i liệu ham hả .

 2. Các     ớc iến h nh

   a)   ơn v chủ    xâ dựn hồ sơ ăn              ý mở n    nh      nh
 i học,    nh    ca   ẳn    nh        óm      các căn c     ể xâ dựn
ch ơn     nh       ; mục i u của ch ơn                nh      ; cấu   c
ch ơn     nh       ; hời l   n của ch ơn            nh       ; n i dun của
ch ơn     nh       , ề c ơn môn học/học phần v các iều iện ảm
 ả    hực hiện ch ơn    nh         .


                                                    37
     )  ai h nh vi n phản iện của          i ồn     h m    nh ọc nhận x    v
 ặ câu h i.

    Các h nh vi n của        i ồn   h m      nh ặ câu h i.

    c)    i diện cơ sở        ả lời v      iải  nh.

    d) Ch ơn     nh          c ánh iá ằn h nh h c            phiếu ín.
Các h nh vi n hi ý iến của m nh v                phiếu h m     nh,   n  ó cần
 hẳn     nh ch ơn       nh              u cầu ha ch a         u cầu,
nh n n i dun cần ổ sun , chỉnh sửa).                 hiếu   n     c c i l phiếu
 hôn     hôn qua. Ch ơn        nh     cc il         u cầu hi có /    h nh
vi n     phiếu hôn qua.

    e) ế luận của       i ồn  h m    nh

       n     di n iến của phi n họp phải            c hi h nh i n ản chi
iế , ặc iệ l phần h i v          ả lời,     n     ó hi ầ    ủ ý iến của các
h nh vi n có mặ        n    uổi h m    nh.

     i n ản phải        c   n hể    i ồn      hôn qua, có ch    ý của Chủ
 ch v    h   ý   i ồng.

     i n ản h m      nh     c lập h nh 0        ản. Cơ sở       nơi h nh
lập h i ồn       h m   nh l u 01 ản, ửi cơ sở               ền h h m     nh
03 ản (l u 01 ản v 02 ản èm he hồ sơ ăn                      ý mở n    nh
  ).

    3.    u i n ản h m       nh ch ơn       nh

                      Ò XÃ   I Ủ   Ĩ VIỆ
                      ộc lập - ự do - ạnh phúc


            BIÊ  B         Ị       ƯƠ
                                                   38
             ôm na , v     l c... n   …. hán …..năm 20…….,      i …….….
   i  ồn     h m   nh    nh Ch ơn        nh        nh   ……..n  nh
……….của          ờn ……… ã họp, cụ hể nh sau:

I. h nh ph n ộ           n    h     nh:

1.

2.

3.

4.

5.

II.    ộ d n

      1.     ờn   á cá   óm      n i dun quá    nh xâ dựn v n i dun
ch ơn        nh        nh      i học/  nh  ca  ẳn n    nh….

      2.     iến của các h nh vi n         i ồn  h m  nh

      - Các phản iện ọc nhận x

      -     i ồn v nh n n         ời ham dự n u câu h i

      3.    ả lời của cơ sở          ả lời các câu h i ã     cn u

        .   i ồn  h m    nh họp i n       hả luận, ầu an iểm phiếu,
phiếu ín.

        .   ởn   an iểm phiếu côn         ố ế quả

          ế quả: Số phiếu       :                  Số phiếu hôn
   :

        . ế luận của      i ồn     h m    nh hi n họp ế h c v          hồi:…, n      …. hán …… năm 20...
                                                39
      hư k     ộ    n                          hủ ch ộ          n

    (Ký và ghi rõ họ, tên)                                (Ký và ghi rõ họ,
   tên)

       II.  ẫ ph         h     nh


             P I             Ị     ƯƠ
                   rình ộ ạ h c rình ộ cao             n


    ọv     n h nh vi n        i ồn    h m   nh:
    ách nhiệm        n      i ồn    h m  nh:
      n cơ sở            ền h h m       nh ch ơn     nh      :
       nh       :                      ã số:
      nh          :                                                  l ận
                        hận     của h nh v n     ộ    (  p n      c
TT   ộ d n    h       nh
                                 n          ha kh n      p    n
                                                  c

1  Căn c     ể xâ dựn
   ch ơn     nh

2   ục i u của ch ơn
    nh

3  Cấu    c ch ơn     nh
        (cần l m õ):
   - Sự h p lý của các học
   phần    n C     ,    n
   việc s p xếp các hối
   iến h c;
                                                          40
  - hời l    n của  n
  học phần;

  - ...

4   hời l    n của ch ơn
    nh

5    i dun của ch ơn
    nh      ( áp n
  mục i u, ph h p     nh
          , ảm ả
  ính hiện    i, ính h i
  nhập v ph h p với
    u cầu phá    iển inh
  ế – xã h i ấ n ớc)

6   ề c ơn chi iế của
  học phần/môn học (mục
  i u, n i dun , ph ơn
  pháp iản d     ,
  ph ơn pháp ánh iá,
   i liệu ham hả )
      h n   k n kh c
                 41
  l ận ch n : …. (trong đó cần khẳng định đạt yêu cầu hay chưa, những
nội dung cần ổ sung chỉnh s a,) …


                   h nh v n ộ    n  h   nh

                         (ký tên)
                                    42
                                    Phụ lục VIII

            V         Ị  ƯỢ  P  P Ự       Ị
      ƯƠ                      I
      (Kèm theo Thông tư số: 08/2011/TT- BGDĐT ngày 17 tháng 2 năm 2011
               của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)


  B       NH (Cơ quan chủ quản            Ò  XÃ   I  Ủ    Ĩ  VIỆ
nếu có)                            ộc lập - ự do -   ạnh phúc
  Ê    ƠS         :              ————————————

      Số:                        ……., ngày    tháng  năm

V/v ề n h      c ph p ự h m     nh
ch ơn    nh       nh    …


                   ính ửi:    iá dục v

      1. iới hiệu óm   về cơ sở   : năm h nh lập, quá nh xâ
    dựn v phá iển; các n nh, nh      an    o; số h á ã ố
    n hiệp, số sinh vi n ã ố n hiệp; i n ũ iản vi n cơ h u của cơ sở
        ; cơ sở vậ chấ , hiế , phòn hí n hiệm, h viện của cơ sở
       .
       2. T ờn á cá cụ hể iều iện i n ũ iản vi n cơ h u của
    n  nh ăn ý mở n nh    he iểu m u sau:
                                                43
                 h c      cv         nh,
             ă   danh khoa  nư c nă     chuyên
  TT    v  n
            sinh  h c nă   ố n h p     ngành
                 phong

  1
  2
  3
  4
  5
  …

   (Kèm theo minh chứng: văn ằng cao nhất, ý ịch khoa học, ản
sao sổ ảo hi m, ản sao ảng ương của khoa có ngành đăng ký mở
ngành đào tạo)
   3. Cam ế của cơ sở      về các n i dun    ã  hai ở   nv
việc ổ ch c h m nh he qu    nh hiện h nh.
    . u n uồn của các hôn in ã     hai (các  ờn d n      n
  an we của cơ sở    ). a chỉ, we si e, n ời li n hệ.


Nơi nhận:                  C   S
-
-                 (Ký tên, đóng dấu)
- L u:…
                                     44

								
To top