Quan tri chien luoc by f9rqf3

VIEWS: 482 PAGES: 3

									                  ĐẠI HỌC MỞ BÁN CÔNG TP.HCM
                KHOA KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH
                      ------------------

              ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN MÔN HỌC
                QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC
             (CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH KINH DOANH)

 I.  Thông tin tổng quát về môn học :
   1.  Tên môn học: CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH KINH DOANH
   2.  Mục tiêu – yêu cầu môn học :
      a) Môn học này giúp sinh viên có nhữngkiến thức cơ bản sau :
        -   Có được khả năng nghiên cứu các đe dọa, nguy cơ cùng cơ hội do môi trường đem lại
           cho doanh nghiệp.
        -   Phân tích được mặt mạnh và yếu kém.
        -   Xây dựng được hướng đi trong tương lai của tổ chức.
        -   Đề xuất được các chiến lược cho doanh nghiệp để thực hiện mục tiêu nhằm tăng thế
           lực cho doanh nghiệp để tồnt ại và phát triể trong điều kiện cạnh tranh ngày càng gay
           gắt của nền kinh tế thị trường.
      b) Học xong môn này sinh viên có khả năng xây dựng và tổ chức thực hiện mục tiêu của
       doanh nghiệp bằng hệ thống các chiến lược thích hợp nhất.
   3.    Số đơn vị học trình : 3 lý thuyết và 2 thực hành thông qua thực tế các doanh nghiệp.
        Phân bổ thời gian : 45.00.15
   4.    Các môn học cần có trước : quản trị tài chính, quản trị sản xuất, marketing, nhân sự,
        chất lượng…
   5.    Các hình thức giảng dạy chính của môn học : giảng lý thuyết trên lớp và đi thực tế ở
        các doanh nghiệp.
   6.    Giáo trình – tài liệu :
      -    Chiến Lược Và Chính Sách Kinh Doanh – Pgs. Ts Nguyễn Thị Liên Diệp, Ths. Phạm
          Văn Nam, Nxb Thống Kê 2003.
      -    Chiến Lược Cạnh Tranh – M. Porter, Nxb Khoa Học – Kỹ Thuật 1998.
      -    Thị Trường Chiến Lược, Cơ Cấu – Tôn Nguyễn Thiên, Nxb Tp. Hồ Chí Minh.
   7.    Các công cụ hỗ trợ : overhead, projector.
II.  Nội dung môn học :
   Chương I : nhập môn chiến lược và chính sách kinh doanh (số tiết giảng : 4)
          Bản chất của quản trị
          Khái niệm QTCL
          Mô hình QTCL
        Các loại chiến lược
    Chương II : nghiên cứu môi trường (số tiết giảng : 6)
        Khái niệm và phân loại môi trường
        Môi trường vi mô
        Xây dựng ma trận môi trường (EFE)
        Xây dựng ma trận hình ảnh các đối thủ cạnh tranh
    Chương III : phân tích nội bộ (số tiết giảng : 4)
        Khái niệm và mục đích phân tích nội bộ
        Phân tích các hoạt động Sản Xuất, Marketing, Tài Chính, Quản Trị, R & D, Hệ Thống
        Thông Tin…
        Xây dựng ma trận nội bộ (IFE)
    Chương IV : hệ thống thông tin quản trị với việc phân tích môi trường
         (số tiết giảng : 4)
    Chương V : xác định sứ mạng (nhiệm vụ) và mục tiêu của tổ chức (số tiết giảng : 4)
        Xác định sứ mạng (nhiệm vụ) của tổ chức
        Xây dựng mục tiêu
        Các loại mục tiêu tăng trưởng
        Các thành phần ảnh hưởng đến mục tiêu.
    Chương VI : xây dựng chiến lược (số tiết giảng : 6)
        Quy trình xây dựng chiến lược
        Các công cụ để xây dựng chiến lược
        Xây dựng các chiến lược để lựa chọn
    Chương VII : lựa chọn chiến lược cho doanh nghiệp (số tiết giảng : 6)
       Các chiến lược tăng trưởng : tập trung, hội nhập, đa dạng…
       Các chiến lược suy giảm.
       Các hiến lược cạnh tranh theo quan điểm của m. porter.
       Tiến trình lựa chọn chiến lược.
    Chương VIII : các chiến lược ở các đơn vị kinh doanh và các chức năng
        (số tiết giảng : 4)
       Chiến lược tăng trưởng tập trung ở các đơn vị kinh doanh chiến lược và các chức năng.
       Chiến lược cạnh tranh ở các vị trí khác nhau trên thị trường.
    Chương IX : thực hiện chiến lược (số tiết giảng : 4)
        Thực hiện chiến lược : các vấn đề quản trị
        Thực hiện chiến lược : các vấn đề marketing
        Thực hiện chiến lược : các vấn đề tài chính
        Thực hiện chiến lược : các vấn đề R&D
        Thực hiện chiến lược : các vấn đề thông tin
    Chương X : kiểm tra, đánh giá việc thực hiện chiến lược (số tiết giảng : 4)
III.  Đánh giá kết quả :
     -  Kiểm tra nhiều lần trong khi học : tính 30 ~40%
     -  Kiểm tra hết môn bằng tự luận : tính 60 ~ 70%
            ---------------------------------------------------------------
                DANH SÁCH GIẢNG VIÊN


1/ TRẦN ANH TUẤN
   Giám đốc chương trình Việt – Bỉ.
Quá trình đào tạo:
   Tiến sĩ (Ph.D)Hành chánh, Đại Học Syracuse, Hoa Kỳ
Từ 1976 – 1990 :       Nghiên cứu viên Viện Khoa Học Xã Hội
Từ 1990 – 1997 :       Giảng viên – Trưởng Khoa Luật Đại Học Mở - Bán Công Tp.HCM
               Phó chủ nhiệm Đoàn luật sư Tp.HCM
Từ 1997 – 2005:       Giảng viên, Trưởng khoa Khoa Kinh tế & QTKD, Giám đốc chương
               trình Việt – Bỉ Đại Học Mở Bán công TP.HCM
               Phó chủ nhiệm Đoàn luật sư Tp.HCM
               Phó chủ tịch Hiệp Hội luật sư thế giới
Lĩnh vực chuyên sâu : Quản trị học, Marketing căn bản, Quản trị chiến lược, Quản trị Marketing
Luật kinh tế.

2/ NGUYỄN THỊ LIÊN DIỆP
   Phó Giáo sư, Tiến sĩ ngành QTKD, ĐH Kinh tế Sofia (Bulgaria),
Từ 1968 – 1975 :       Cán bộ nghiên cứu UBKH Hà Nội
Từ 1988 – 1989 :       Trưởng bộ môn – ĐH Tổng Hợp Hà Nội
Từ 1995 – nay:        Giảng dạy tại ĐH Kinh tế Tp.HCM
Lĩnh vực chuyên sâu : Quản trị học, Marketing căn bản, Quản trị chiến lược, Quản trị marketing

3/ NGUYỄN ĐÌNH KIM
Thạc sĩ ngành Qủan Trị Kinh Doanh, chương trình hợp tác giữa ĐH Mở - Bán Công TP.HCM &
ĐH Tự do Brussels (Bỉ)
Từ 1992 – 1993 :      Nhân viên Công ty EDTC ( Thái Lan)
Từ 1993 – 1999 :      Giáo viên Trung tâm ngọai ngữ ĐH Sư Phạm TP.HCM
Từ 2000 – nay:       Giảng viên Khoa kinh tế & QTKD - ĐH Mở - Bán Công Tp.HCM

Lĩnh vực chuyên sâu : Quản trị học, Marketing căn bản, Quản trị chiến lược.

								
To top