????? ?????? ?? ??? ??? ???? ????? ????? Ivan by f9rqf3

VIEWS: 0 PAGES: 45

									In the name of
   God
  Summer School
Influenza Unit,
Pasteur Institute of Iran
       summer 2011
Laboratory Animals
 Experimentation
   A.Torabi
             ‫تاریخچۀ آزمایش روی حیوانات‬
        ‫• اولین کسی که برروی حیوان آزمایش کرد پزشک یونانی،‬
               ‫آلکمایون بود (قرن پنجم قبل از میالد مسیح)‬
‫‪Summer School‬‬
          ‫• گالن (۰۳۱-۱۰۲) پدر زنده​شکافی بود. او آناتومی و‬
           ‫فیزیولوژی حیوانات زندۀ شکافته شده مثل خوک​ها و‬
                      ‫میمون​ها را بررسی می​کرد‬
        ‫• فیلسوف فرانسوی، رنه دکارت (۶۹۵۱-۰۵۶۱) اساس کار‬
                         ‫با حیوانات را بنا نهاد .‬


              ‫‪Influenza Unit, Pasteur Institute of Iran‬‬  ‫1102 ‪summer‬‬
         ‫• فیلسوف فرانسوی ، برنارد کالده (‪)Bernard Claude‬‬
‫‪Summer School‬‬
         ‫• در سال​های ۰۰۷۱ آنتونه الویزیر (‪)Antone Lavoisier‬‬
        ‫برای اثبات آنکه تنفس نوعی احتراق است از یک خوکچه‬
                          ‫هندی استفاده کرد.‬
           ‫• آلبرت استار (‪ )Albert Starr‬پس از آزمایش روی‬
          ‫سگ​ها عمل جایگزینی دریچۀ قلب را پایه​گذاری کرد.‬             ‫‪Influenza Unit, Pasteur Institute of Iran‬‬  ‫1102 ‪summer‬‬
‫‪Summer School‬‬
         ‫• در سال​های ۰۸۸۱ لوئی پاستور میکروب سیاه زخم را‬
              ‫به یک گوسفند تزریق کرد(تئوری میکروب )‬
        ‫• در سال​های ۰۹۸۱ ایوان پاولو (‪ )Ivan Pavlov‬آزمایش‬
             ‫"شرطی شدن" خود را روی سگ​ها انجام داد.‬             ‫‪Influenza Unit, Pasteur Institute of Iran‬‬  ‫1102 ‪summer‬‬
        ‫• در سال​های ۰۸۸۱ و ۰۹۸۱ امیل فون بهرینگ ( ‪Emil‬‬
         ‫‪ )von Behring‬سم دیفتری را از بدن بیماران استخراج‬
‫‪Summer School‬‬
           ‫کرد و اثر آن را روی خوکچه​های هندی نشان داد.‬
        ‫• او در سال ۸۹۸۱ تزریق زهر و پادزهر دیفتری و ایجاد‬
                      ‫ایمنی در مقابل این بیماری‬
        ‫• در ۱۲۹۱ اتو لوئی (‪ )Otto Loewi‬با آزمایش روی قلب‬
         ‫دو قورباغه اثبات ارتباط عصبی با سلول​های مقصد از‬
                      ‫طریق سیناپس​های شیمیایی‬

             ‫‪Influenza Unit, Pasteur Institute of Iran‬‬  ‫1102 ‪summer‬‬
            ‫• در سال​های ۰۲۹۱ فردریک بانتینگ ( ‪Fredrick‬‬
        ‫‪ )Banting‬و جان مکلئود (‪ )John Macleod‬انسولین را‬
‫‪Summer School‬‬
                     ‫از بدن سگ استخراج کردند.‬
           ‫• در سال​های ۰۴۹۱، یوناس سالک (‪ )Jonas Salk‬و‬
         ‫آلبرت سابین (‪ )Albert Sabin‬از میمون​ها برای کشف‬
          ‫واکسن فلج اطفال استفاده کردند. کشته شدن ۰۰۱ هزار‬
                               ‫میمون‬


             ‫‪Influenza Unit, Pasteur Institute of Iran‬‬  ‫1102 ‪summer‬‬
‫‪Summer School‬‬
          ‫• در سال​های ۰۴۹۱، جان کادر (‪ )John Cader‬نمک‬
        ‫لیتیم را بر روی میمون​ها آزمایش کرد (برای آرام کردن‬
                           ‫بیماران روانی)‬
         ‫• در سال​ها ی ۰۵۹۱، اولین مادۀ بیهوشی غیر بخاری با‬
        ‫آزمایش روی جوندگان، خرگوش​ها، سگ​ها، گربه​ها و‬
                        ‫میمون​ها به دست آمد.‬


             ‫‪Influenza Unit, Pasteur Institute of Iran‬‬  ‫1102 ‪summer‬‬
        ‫پس از ظهور اسالم، رازی پزشک نامدار ایراني‬          ‫•‬
‫‪Summer School‬‬
                  ‫کالبد شناسي و فیزیولوژي‬         ‫•‬
                ‫تشریح ساختمان دستگاه عصبي‬          ‫•‬
                 ‫شناخت آثار بسیاري داروها‬         ‫•‬
         ‫‪Influenza Unit, Pasteur Institute of Iran‬‬  ‫1102 ‪summer‬‬
Summer School
                     ‫اخالق‬


        Influenza Unit, Pasteur Institute of Iran  summer 2011
           ‫در آزمایشات از چه حیواناتی استفاده می شود؟‬

        ‫کمتر نوع حیوانی وجود دارد که در آزمایشات استفاده نشود.‬
               ‫ً‬
         ‫موش​های شهری و موش​های صحرایی جمعا ۰۸ درصد‬
‫‪Summer School‬‬
                   ‫حیوانات آزمایشی را تشکیل می​دهند.‬
             ‫در کنار موش​ها، گربه​ها، سگ​ها، خرگوش​ها،‬
           ‫خوکچه​های هندی، میمون​ها، پرندگانی مثل سهره یا‬
              ‫فنچ، بلدرچین و مرغ، همسترهای طالیی، بزها،‬
             ‫گوسفندها، اسب​ها، گاوها، ماهی​ها و انواع دیگر‬
           ‫حیوانات مانند خفاش​ها و سمندرها مورد استفاده قرار‬
                               ‫می​گیرند.‬
             ‫‪Influenza Unit, Pasteur Institute of Iran‬‬  ‫1102 ‪summer‬‬
Summer School
        Influenza Unit, Pasteur Institute of Iran  summer 2011
Summer School
        Influenza Unit, Pasteur Institute of Iran  summer 2011
Summer School
        Influenza Unit, Pasteur Institute of Iran  summer 2011
Summer School
        Influenza Unit, Pasteur Institute of Iran  summer 2011
Summer School
        Influenza Unit, Pasteur Institute of Iran  summer 2011
Summer School
        Influenza Unit, Pasteur Institute of Iran  summer 2011
           ‫حیوانات آزمایشی از کجا می آیند؟‬


                               ‫ً‬
        ‫معموال شرکت​های داروسازی و دانشگاه​ها حیوانات مورد‬
‫‪Summer School‬‬
                  ‫نیاز خود را خود پرورش می​دهند.‬

        ‫بیشترمیمون ​ها از کشورهایی مثل اندونزی و فیلیپین وارد‬
                             ‫می​شوند.‬             ‫‪Influenza Unit, Pasteur Institute of Iran‬‬  ‫1102 ‪summer‬‬
Summer School
        Influenza Unit, Pasteur Institute of Iran  summer 2011
         ‫آیا حیوانات نسبت به انسان ها حساسیت‬
           ‫کمتری نسبت به درد ندارند؟‬
        ‫الگوهای درد و ترس برخی حیوانات مانند موجودات بی​مهره‬
                                   ‫ً‬
         ‫کامال شناخته شده نیست ولی تحقیقات بسیار زیادی در مورد‬
‫‪Summer School‬‬
                ‫ً‬
          ‫الگوهای درد و ترس مهره​داران و مخصوصا پستانداران‬
          ‫انجام شده​اند. این تحقیقات به طور یقین نشان می​دهند که‬
            ‫درد و ترس از مرگ در تمام پستانداران مشابه است.‬
        ‫در میان حیوانات، الگوهای درد و ترس در میمون​های نزدیک‬
            ‫به انسان (گوریل​ها، شامپانزه​ها و اوران گوتان​ها)،‬
            ‫نهنگ​ها و دلفین​ها به الگوهای درد و ترس در انسان‬
                               ‫نزدیک​ترند.‬
             ‫‪Influenza Unit, Pasteur Institute of Iran‬‬  ‫1102 ‪summer‬‬
Summer School
        Influenza Unit, Pasteur Institute of Iran  summer 2011
Summer School
        Influenza Unit, Pasteur Institute of Iran  summer 2011
          ‫مگر قبل از انجام آزمایشات حیوانات بی‬
            ‫حس یا بیهوش نمی شوند؟‬
          ‫موش​هایی که در حال بی​حسی با آب جوش دچار سوختگی شد​ه​اند‬      ‫•‬
           ‫باید درد ناشی از سوختگی را در هوشیاری کامل به مدت ۳۳ روز‬
‫‪Summer School‬‬
                                    ‫تحمل کنند.‬
        ‫عصب نخاع گربه​ها در حالت بی​حسی قطع می​شود ولی آیا این پایان‬      ‫•‬
                                    ‫ماجراست؟‬
                                ‫ر‬
         ‫پاهای گوسفندان ا ّه شده و دوباره به هم وصل می​شوند. پس از عمل‬    ‫•‬
         ‫جراحی این حیوانات باید تا ۴۸ روز درد ناشی از عمل را تحمل کنند.‬
        ‫با انجام بی​حسی سوراخی در معدۀ خوک​ها ایجاد می​شود تا محتویات‬     ‫•‬
          ‫معده به داخل حفرۀ شکم بریزد. سه چهارم این حیوانات در چند روز‬
           ‫بعد از عمل جراحی زیر شدیدترین دردهای ناشی از عفونت حفرۀ‬
                                 ‫شکم می​میرند.‬
               ‫‪Influenza Unit, Pasteur Institute of Iran‬‬  ‫1102 ‪summer‬‬
Summer School
        Influenza Unit, Pasteur Institute of Iran  summer 2011
             ‫اهمیت حیوانات آزمایشگاهي‬

             ‫چند حیوان در سال مورد آزمایش قرار می گیرند؟‬
‫‪Summer School‬‬
                                        ‫اروپا‬
         ‫کشورهایی مانند انگلستان و آلمان هر ساله بر روی ۲ تا ۳ میلیون حیوان‬
                                   ‫آزمایش می​شود‬
        ‫در آمریکا هر ساله حدود ۵۱۱ میلیون حیوان مهره​دار (همۀ حیوانات به جز‬
             ‫خرچنگ​ها و حشرات) در آزمایشات مورد استفاده قرار می​گیرند.‬
         ‫ساالنه حدود پانصد میلیون حیوان قربانی این آزمایشات می​شوند به عبارت‬
            ‫دیگر در هر ثانیه ۳۳ حیوان در آزمایشگاه​های دنیا کشته می​شوند.‬

              ‫‪Influenza Unit, Pasteur Institute of Iran‬‬  ‫1102 ‪summer‬‬
        ‫• حیوانات آزمایشگاهي بعنوان مهمترین ابزار در جهت آگاهي‬
            ‫یافتن از مجهوالت علوم بیومدیكال سهم بسزائي دارند‬
‫‪Summer School‬‬
        ‫• در این راستا تحقیقات خوب و مطمئن مرهون حیوانات سالم‬
          ‫از نظر جسمي و روحي میباشند و میبایست به بیماریهاي‬
         ‫مشترك انسان و دام وسالمتي كاركنان توجه ویژه اي نمود.‬
          ‫• امروزه مصرف حیوانات آزمایشگاهي بعنوان شاخص در‬
           ‫مقایسه امور پژوهشي كشورها با یكدیگر انجام میگیرد‬             ‫‪Influenza Unit, Pasteur Institute of Iran‬‬  ‫1102 ‪summer‬‬
        GUINEA PIG :‫خوكچه هندي‬

                     Cavia Porcellus : ‫• نام علمي‬
Summer School
                      Short Hair England : ‫• نژاد‬
        Influenza Unit, Pasteur Institute of Iran   summer 2011
                ‫خیلي حساس به كمبود ویتامین ‪C‬‬           ‫•‬
        ‫مناسب ترین درجه حرارت نگهداری آنها 12 درجه‬            ‫•‬
‫‪Summer School‬‬
                  ‫وزن بالغین ‪700- 1200gr‬‬             ‫•‬
             ‫طول دوره بارداري آنها 27-95 روز‬             ‫•‬
                ‫تعداد بچه ها در هر زایمان 4-3‬           ‫•‬
            ‫طول دوران شیرخوارگی نوزادان 01 روز‬             ‫•‬

            ‫‪Influenza Unit, Pasteur Institute of Iran‬‬  ‫1102 ‪summer‬‬
        ‫طول عمر این حیوان آزمایشگاهي 5-4 سال می باشد‬        ‫•‬
‫‪Summer School‬‬                   ‫در سه ماهگي بالغ مي شوند‬       ‫•‬
           ‫بالغین روزانه حدود‪ 70 gr‬غذا و ‪ 250 ml‬آب‬        ‫•‬
                       ‫کاربرد درتحقیقات‬       ‫•‬
                          ‫ایمونولوژي‬       ‫•‬
                          ‫تهیه كمپلمان‬      ‫•‬
                          ‫درماتولوژي‬       ‫•‬
                            ‫شنوائي‬       ‫•‬

         ‫‪Influenza Unit, Pasteur Institute of Iran‬‬  ‫1102 ‪summer‬‬
                 Rabbit :‫خرگوش‬
Summer School
               Oryctolagus cuniculus :‫• نام علمي‬
        White Newzland‫ و‬Dutch ‫و‬Dutch polish : ‫• نژادها‬
            Influenza Unit, Pasteur Institute of Iran  summer 2011
                              ‫• طول عمر حدود 7 سال‬
‫‪Summer School‬‬
                    ‫• طول دوران بارداري 43-13 روز‬

                   ‫• زایمان درهر نوبت 8-3 سر خرگوش‬

                      ‫• طول دوران شیرخوارگی 53 روز‬

        ‫‪Influenza Unit, Pasteur Institute of Iran‬‬      ‫1102 ‪summer‬‬
             ‫دمای نگهداری 02 درجه و رطوبت 06 درصد‬          ‫•‬
        ‫دوران بلوغ 6 ماهگی و وزن حیوان بالغ حدود 2 کیلوگرم‬       ‫•‬
‫‪Summer School‬‬
              ‫مصرف روزانه غذا ‪ 150 gr‬وآب ‪300ml‬‬          ‫•‬
                         ‫کاربرد در تحقیقات‬       ‫•‬
                           ‫توکسیکولوژی‬        ‫•‬
                          ‫پیروژنیک تـست‬        ‫•‬
                           ‫تهیه همولیزین‬       ‫•‬
                             ‫سرولوژی‬        ‫•‬
                            ‫ایمونولوژی‬        ‫•‬
           ‫‪Influenza Unit, Pasteur Institute of Iran‬‬  ‫1102 ‪summer‬‬
          Golden Hamster:‫هامستر‬

                         Mesocricetus auratus : ‫• نام علمي‬
Summer School
        Influenza Unit, Pasteur Institute of Iran       summer 2011
                    ‫طول عمر3- 5 سال‬          ‫•‬
‫‪Summer School‬‬
                   ‫وزن هنگام تولد 2 گرم‬        ‫•‬
                ‫وزن حیوان بالغ 051-09 گرم‬         ‫•‬
                     ‫سن بلوغ 2 ماهگي‬         ‫•‬
                   ‫دوره بارداري 61روز‬          ‫•‬


        ‫‪Influenza Unit, Pasteur Institute of Iran‬‬  ‫1102 ‪summer‬‬
                  ‫• تعداد نوزادان در هر زایش 9- 5 سر‬
                ‫• طول دوره شیرخوارگی نوزادان 52 روز‬
‫‪Summer School‬‬
        ‫• غذای مصرفی روزانه 21 گرم وآب مصرفی 03 میلی لیتر‬
            ‫‪Influenza Unit, Pasteur Institute of Iran‬‬  ‫1102 ‪summer‬‬
Summer School
        Influenza Unit, Pasteur Institute of Iran  summer 2011
            ‫مناسب ترین دمای نگهداری آنها 22 درجه‬
              ‫مناسب ترین میزان رطوبت 06 درصد‬
‫‪Summer School‬‬
        ‫از ویژگی های این حیوان خواب زمستانی در 7 درجه‬
                       ‫کاربرد درتحقیقات‬
                         ‫پریودنتولوژي‬
                         ‫پوسیدگي دندان‬
                            ‫سرطان‬
                         ‫پرتو درماني‬
           ‫‪Influenza Unit, Pasteur Institute of Iran‬‬  ‫1102 ‪summer‬‬
             mouse : ‫موش سوري‬

                        mus musculus : ‫• نام علمي‬
Summer School
        Influenza Unit, Pasteur Institute of Iran   summer 2011
        ‫عصرها و شبها فعال هستند وداراي 04 كروموزوم‬           ‫•‬
                ‫مدت بارداري آنها 12-91 روز‬           ‫•‬
‫‪Summer School‬‬
             ‫تعداد نوزادان در هر زایش 01-21 سر‬           ‫•‬
                   ‫شیرخوارگی تا 12 روز‬           ‫•‬
               ‫رویش دندانها 11روز پس از تولد‬          ‫•‬
        ‫وزن هنگام تولد 2 گرم و وزن بالغ آن 03-22 گرم‬          ‫•‬


           ‫‪Influenza Unit, Pasteur Institute of Iran‬‬  ‫1102 ‪summer‬‬
                       ‫طول عمر آنها 3-2 سال‬
        ‫غذای مصرفی روزانه 01 گرم و روزانه 01 میلی لیتر آب‬
‫‪Summer School‬‬
         ‫درجه حرارت نگهداری 52 درجه و رطوبت 05 درصد‬
                          ‫کاربرد در تحقیقات‬
                            ‫سرطان شناسي‬
                              ‫ایمنولوژي‬
                              ‫سرولوژي‬

             ‫‪Influenza Unit, Pasteur Institute of Iran‬‬  ‫1102 ‪summer‬‬
                   Rat : ‫رت‬

                         Rattus norvegicus :‫نام علمي‬
Summer School
        Influenza Unit, Pasteur Institute of Iran     summer 2011
                            ‫فاقد كیسه صفرا‬        ‫•‬
        ‫طول عمر آنها 2-3 سال می باشدو ماده ها بیشتر از نرها‬         ‫•‬
‫‪Summer School‬‬
                              ‫عمر میكنند‬
                      ‫وزن بالغین حدود 081 گرم‬         ‫•‬
                  ‫طول دوره بارداري آنها 32-12 روز‬          ‫•‬
             ‫در هر زایمان 01-6 سر بچه به دنیا مي آورند‬         ‫•‬
                    ‫وزن نوزادان هنگام تولد 5 گرم‬         ‫•‬
              ‫طول دوران شیرخوارگی 12 روز می باشد.‬            ‫•‬
              ‫‪Influenza Unit, Pasteur Institute of Iran‬‬  ‫1102 ‪summer‬‬
             ‫غذای روزانه 02 گرم و آب روزانه 05 میلی لیتر‬     ‫•‬
        ‫مناسب ترین دما 52 درجه و مناسب ترین رطوبت 55 درصد‬      ‫•‬
‫‪Summer School‬‬
                  ‫راتها حیواناتي اجتماعي و باهوش هستند‬   ‫•‬
                           ‫كاربرد در تحقیقات‬    ‫•‬
                       ‫روانشناسي و علوم رفتاري‬    ‫•‬
                                ‫فضائي‬    ‫•‬
                             ‫فارماكولوژي‬     ‫•‬
                                ‫سرطان‬     ‫•‬
                                ‫تغذیه اي‬   ‫•‬
                              ‫علوم دنداني‬    ‫•‬

          ‫‪Influenza Unit, Pasteur Institute of Iran‬‬  ‫1102 ‪summer‬‬
Thanks

								
To top