Vormistamata Eesti Piir by f8zhPfCf

VIEWS: 0 PAGES: 4

									Oskar Lutsu palamuse Gümnaasium
10.klass
Eesnimi Perenimi
Eesti Riigipiir
Referaat
Juhendaja:Eesnimi Perenimi
Palamuse 2010
Sisukord
Sissejuhatus


Sissejuhatus
"Riik on ühiskondlike gruppide kogum, mis eksisteerib lähtuvalt teatud ühiskondlikest
vajadustest kujunenud organisatsioonist ja protseduurireeglitest ning omab selgelt määratletud
juhtimisstruktuure (sotsioloogiline lähenemine).
Riik on kindla territooriumiga sõltumatu üksus .Riik on organiseeritud institutsionaalne
süsteem, mis kujutab poliitilisi otsuseid ja viib ellu valitsuse otsuseid
(strukturaal-funktsionalistlik lähenemine).
Riik on suveräänne institutsioon, millel on õigus kasutada jõudu tema territooriumil asuvate
inimeste suhtes. (üks politoloogilistest
lähenemistest)."(https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=31960)
Töö eesmärgiks on selgitada mis on riigipiir ja missugune on Eesti Vabariigi riigipiir.
"Eesti riigipiir (edaspidi riigipiir) on katkematu ja suletud mõtteline joon ning seda mööda
kulgev vertikaalpind, millega piiritletakse Eesti maa-ala, territoriaalmeri, piiriveekogude Eestile
kuuluvad osad, maapõu ja õhuruum. "(https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=319609)
Töö koosneb kahest osast. Esimeses osas käsitletakse riigipiiri mõistet üldiselt. Teises osas
käsitletakse Eesti Vabariigi maismaa, õhu ja veepiiri.Kasutatud in interneti materjale.

Riigipiiri mõiste
"Eesti riigipiir (edaspidi riigipiir) on katkematu ja suletud mõtteline joon ning seda mööda
kulgev vertikaalpind, millega piiritletakse Eesti maa-ala, territoriaalmeri, piiriveekogude Eestile
kuuluvad osad, maapõu ja õhuruum.
Eesti maismaapiir on määratud 1920. aasta 2. veebruari Tartu rahulepinguga ja teiste
riikidevaheliste piirilepingutega.
Eesti õhu- ja merepiir määratakse rahvusvaheliste konventsioonide alusel Eesti Vabariigi
seaduste ning riikidevaheliste piirilepingutega.
Eesti merepiiriks on Eesti territoriaalmere välispiir.
"(https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=31960)

Riigipiiri kulgemine
"Riigipiir kulgeb:
1) maismaal mõttelise joonena läbi Eesti Vabariigi välislepingutega(edaspidi välislepingud)
kindlaks määratud piirimärkide keskkohtade;
2) merel mööda Eesti territoriaalmere välispiiri;
3) riigipiiriga ristuval jõel sirgjoonena, mis ühendab jõe kallastele väljuvaid mõttelisi riigipiiri
punkte;
4) järvel ja muul looduslikul veekogul sirgjoonena läbi välislepingutega kindlaks määratud
piirimärkide keskkohtade või mööda keskmise veeseisu ajal määratud veepeegli keskjoont;
5) tehisveekogul vastavalt riigipiiri kulgemisele enne veekogu täitmist;
6) mittelaevatataval piirijõel mööda jõe keskmise veeseisu ajal määratud keskjoont, laevatataval
piirijõel mööda pealaevatee keskjoont;
7) sillal, tammil või piiriveekogul paikneval muul rajatisel mööda selle keskkohta või
tehnoloogilist telge, sõltumata piirijoone kulgemisest veekogul.
"(https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=31960)

Piiripunkt
Piiripunkt on rahvusvaheliseks liikluseks avatud maanteelõigu, raudteejaama, jõe- või
meresadama või lennujaama territooriumi osa, kus toimub piiri- ning muu piiriületamisega
seotud kontroll.
(https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=31960)
Tabel 1 Piiripunktid
(http://www.eesti.ee/est/teemad/reisimine/piiri_uletamine/piiripunktid/piiripunktid_maanteel/)

Piiripunkti     Piirikontrolli toimumise Piiriületuse
nimetus       koht           võimalused

Narva-1
           Tallinn-Narva maantee   24h
piiripunkt

Koidula
           Karisilla-Petseri maantee 24h
piiripunkt

Luhamaa
           Riia-Pihkva maantee    24h
piiripunktTabel 2 Lõunapiiril piirikontrolli taastamisel saab piiri ületada alljärgnevates
piiripunktides:(http://www.eesti.ee/est/teemad/reisimine/piiri_uletamine/piiripunktid/piiripunktid
_maanteel/)


                           24
Ikla piiripunkt     Tallinn-Pärnu-Ikla maantee
                           h
                           24
Mõisaküla piiripunkt Mõisaküla tee
                           h

                           24
Valga-1 piiripunkt   Valga-Uulu maantee
                           h

                           24
Murati piiripunkt   Riia-Pihkva maantee
                           h

Eesti maismaapiir
"Maismaapiiri kogupikkus on 633 km, sealhulgas 339 km Lätiga ja 294 km
Venemaaga.Maismaapiir Venemaa Föderatsiooniga on 338,6 km
pikk.(http://et.wikipedia.org/wiki/Eesti_Vabariik)
2005. aastal nurjus Venemaa vastuseisu tõttu Eesti ja Venemaa vahelise piirilepingu sõlmimine.
Venemaa välisministeerium teatas, et ei pea võimalikuks algatada Eesti-Vene piirilepingute
ratifitseerimist riigiduumas. Vene poolt ärritas viitamine Nõukogude okupatsioonile ja Tartu
rahulepingule. Venemaa on teatanud, et võtab tagasi allkirja ning soovib algatada Eestiga uued
läbirääkimised.(http://et.wikipedia.org/wiki/Eesti_Vabariik)Eesti õhupiir
"Alates 21. detsembrist 2007 liitusid Schengeni leppega üheksa riiki: Eesti, Läti, Leedu, Tšehhi,
Ungari, Malta, Poola, Slovakkia, Sloveenia. Alates 12. detsembrist 2008. a liitus Schengeni
ruumiga Šveits, kelle lennujaamades hakkab Schengeni režiim kehtima 2009. aasta märtsi lõpus.
Eesti õhupiir avanes 30. märtsil 2008. aastal."(http://www.siseministeerium.ee/25377/)


Eesti merepiir
"Merepiir on riigi veeala piirav mõtteline joon, millest siseriigi poole on territoriaalmeri ja
-veed, mis on allutatud riigi seadustele, ja väljapoole jäävate vete kohta kehtib rahvusvaheline
või naaberriigi õigus."(http://et.wikipedia.org/wiki/Merepiir)

Kokkuvõte
Töö eesmärgiks on selgitada mis on riigipiir ja missugune on Eesti Vabariigi riigipiir.
Töös anti ülevaade Eesti riigipiiri kulgemisest, loetleti Eesti Vabariigi maismaa piiripunktid.
Antakse ülevaade Eesti maismaa - , õhu - ja merepiirist.Kasutatud kirjandus
(http://et.wikipedia.org/wiki/Merepiir)
.(http://et.wikipedia.org/wiki/Eesti_Vabariik)
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=319609)
(http://www.eesti.ee/est/teemad/reisimine/piiri_uletamine/piiripunktid/piiripunktid_maanteel/)
http://www.siseministeerium.ee/25377/)

								
To top