diusahakan oleh masyarakat di Sabah

Document Sample
diusahakan oleh masyarakat di Sabah Powered By Docstoc
					SET 1

     Penceritaan tentang tindakan manusia dan sebab-sebab mereka
     melakukannya.
1  Maklumat di atas merupakan tafsiran sejarah yang dibuat oleh
  A Herodotus
  B Ibn Khaldun
  C Mohd Yusof Ibrahim
  D Abdul Hadi Hassan

2  Ibn Khaldun mentafsirkan sejarah sebagai
   I tindakan manusia
   II peradaban manusia
  III perubahan pada sifat-sifat masyarakat
  IV sebab-sebab manusia melakukan sesuatu tindakan
   A I dan II
   B II dan III
   C III dan IV
   D I dan IV

3  Jadual di bawah menunjukkan tingkat teknologi yang dicapai dalam zaman prasejarah. Pilih
  pasangan yang betul.
             Zaman      Teknologi
         I   Logam      Besi
         II   Paleolitik   Batu
         III  Neolitik    Gangsa
         IV   Mesolitik    Tembikar
  A I dan II
  B II dan III
  C III dan IV
  D I dan IV


                Kegiatan masyarakat Zaman
                     Neolitik


                               Menangkap ikan dan
         Bercucuk tanam
                               menternak binatang
4  Rajah di atas menunjukkan kegiatan harian masyarakat zaman Neolitik. Apakah kesan kegiatan
  tersebut ke atas kehidupan masyarakatnya?
   I Wujud kegiatan ekonomi
   II Hidup menetap dan bermasyarakat
  III Mampu menghasilkan makanan sendiri
  IV Mempunyai kepercayaan dan pegangan hidup
   A I, II dan III
   B I, II dan IV
   C I, III dan IV
   D II, III dan IV


                        1
5  Apakah faktor yang membolehkan Srivijaya berjaya muncul sebagai kerajaan yang terkenal?
   I Kemudahan pelabuhan
   II Kaya hasil perdagangan
  III Menguasai jalan perdagangan
  IV Hubungan diplomatik dengan China
   A I, II dan III
   B I, II dan IV
   C I, III dan IV
   D II, III dan IV

            Lembah        Pelabuhan
            Bujang         entrepot
6  Rajah di atas menunjukkan wujud aktiviti perdagangan antarabangsa kerajaan-kerajaan awal.
  Ini dapat dibuktikan melalui penemuan
  A barangan kaca
  B manik-manik
  C gading gajah
  D duit perak

7  Apakah kepentingan Melaka menjalinkan hubungan diplomatik dengan China?
   I Mendapatkan bantuan tentera
   II Mengelakkan serangan Siam
  III Memohon perlindungan China
  IV Menjalinkan hubungan perdagangan
   A I dan II
   B II dan III
   C III dan IV
   D I dan IV

8  Mengapakah Parameswara mendapatkan bantuan Orang Laut untuk menjaga keselamatan
  Melaka?
   I Mereka penduduk asal Melaka
   II Ingin berjasa kepada Paramewara
  III Mahir selok belok Selat Melaka
  IV Taat setia kepada sultan dan raja
   A I dan II
   B II dan III
   C III dan IV
   D I dan IV

        Sultan:   Beta berbangga atas kejujuran dan kebijaksanaan pembesar
               sekalian. Dengan ini beta memberi kuasa kepada pembesar untuk
               mentadbir wilayah, sungai atau pulau.
        Pembesar:  Patik sekalian akan terus memberi sokongan padu dan taat setia
              kepada tuanku untuk membina kerajaan yang kuat dan maju.

9  Kawasan pentadbiran pembesar tersebut dipanggil
  A kawasan jajahan
  B kawasan naungan
  C kawasan pegangan
  D kawasan pemakanan

                        2
10  Mengapakah Melaka dengan mudah dapat ditawan oleh Portugis?
    I Askar Melaka tidak ramai
   II Askar Melaka menggunakan senjata tradisional
   III Askar Melaka yang diupah dari Jawa melarikan diri
   IV Askar Melaka tidak mempunyai kelengkapan perang
   A I, II dan III
   B I, II dan IV
   C I, III dan IV
   D II, III dan IV

11  Apakah punca persengketaan yang membawa kepada Perang Tiga Segi?
   A Menguasai Selat Melaka
   B Memonopoli perdagangan rempah
   C Mempertahankan agama masing-masing
   D Mendapatkan semula Melaka dari Portugis


         Kerajaan Terengganu mencapai zaman kegemilangannya semasa pemerintahan
         Sultan Mansor Shah 1.
12  Apakah sumbangan baginda kepada kemajuan negeri Terengganu?
   A Terengganu menolak hubungan dengan Siam
   B Terengganu negeri terawal menerima pengaruh agama Islam
   C Terengganu menjalin hubungan persahabatan dengan Burma
   D Terengganu muncul pelabuhan pedalaman terpenting di kepulauan Melayu


        Sistem Kerah Pekerjaan yang dibuat tanpa diberi upah
           X    Pemberian sebahagian hasil tanaman kepada pemerintah
13  Jadual di atas merupakan satu bentuk sumber pendapatan pemerintah daripada rakyat. X
   merujuk kepada sistem
   A  Serah
   B  Sumbangan
   C  Pengagihan
   D  Percukaian


       Sarawak pernah menjalin hubungan perdagangan dengan
       Kesultanan Melayu Melaka
14  Apakah barang-barang dari Sarawak yang diperdagangkan di pelabuhan Melaka?
    I Kain
   II Tembikar
   III Lada hitam
   IV Sarang Burung
   A I dan II
   B II dan III
   C III dan IV
   D I dan IV
                        3
                Pertanian pindah Pertanian kekal
                Padi huma      Padi sawah
                X          Lembah pantai
15  Jadual di atas merujuk kepada kegiatan pertanian yang diusahakan oleh masyarakat di Sabah.
   X merujuk kepada kawasan
   A Kaki bukit
   B Tebing sungai
   C Tanah tinggi
   D Tanah pamah


          Peristiwa
            Pembukaan Singapura 1819
            Perjanjian Inggeris – Belanda 1824
            Penubuhan Negeri-negeri Selat 1826

16  Senarai di atas menunjukkan peristiwa-peristiwa penting yang berlaku di Tanah Melayu.
   Apakah kesan peristiwa di atas ?
   A British menguasai negeri-negeri Melayu
   B British menjalin hubungan baik dengan Belanda
   C Britist menguasai perdagangan rempah di Timur
   D British mewujudkan pangkalan tentera yang besar

            Perancis menakluki Belanda
            Raja Belanda menandatangani Surat-surat Kew
17  Senarai di atas menunjukkan beberapa peristiwa yang berlaku semasa Perang Napolean di
   Eropah pada tahun 1773 – 1814.
   Apakah kesan daripada peristiwa di atas ?
   A Betawi dan Melaka ditabir oleh British secara sementara
   B British membantu Perancis menyerang tanah jajahan Belanda
   C Belanda menyerahkan semua tanah jajahannya kepada Perancis
   D Belanda meminta bantuan ketenteraan daripada kerajaan British


       Jawatan    Sultan      Raja Muda  Raja Bendahara Raja Di Hilir
       1871    Sultan Ismail   Raja Abdullah     -        -
       1865     Sultan Ali   Raja Abdullah   Raja Ismail      -
       1857    Sultan Jaafar    Raja Ali    Raja Ismail   Raja Abdullah
              Sultan
        1851    Muhammad      Raja Jaafar    Raja Ali    Raja Yusuf
               Syah
18  Jadual di atas menunjukkan kedudukan raja-raja dalam sistem pewarisan takhta Perak pada
   kurun ke 19.
   Apakah punca perebutan takhta berlaku ?
   A Campur tangan pelombong-pelombong Cina
   B Sistem pewarisan takhta dipatuhi sepenuhnya
   C Sistem pewarisan takhta tidak dipatuhi sepenuhi
   D Campur tangan Inggeris di Negeri-negeri Melayu                         4
                  Residen Jeneral


                  Residen     Residen Negeri
    Residen Perak                            Residen Pahang
                  Selangor      Sembilan
19  Struktur pentadbiran di atas merujuk kepada
   A Struktur Pentadbiran Persekutuan 1896
   B Struktur Pentadabiran Negeri-negeri Selat
   C Struktur Pebtadbiran Negeri-negeri Melayu
   D Struktur Pentadbiran Negeri-negari Melayu Tidak Bersekutu

          Kuasa    Tempat
          Rusia    Ujung Salang
          Perancis   Segenting Kra
          Jerman    Pulau Langkawi
20  Jadual di atas merujuk kepada kemaraan kuasa-kuasa besar di Asia Tenggara.
   Apakah tindakan British untuk menghadapi persaingan kuasa-kuasa besar di atas antara tahun
   1897 – 1909 ?
   A Menguatkan angkatan tenteranya
   B Menandatangani perjanjian dengan Siam
   C Membahagikan kawasan pengaruh Barat
   D Mendapatkan bantahan pembesar temaptan


            1896     Lembaga Penasihat Johor

21  Lembaga tersebut telah ditubuhkan oleh British dan berhubung terus dengan Pejabat Tanah
   Jajahan di London.
   Apakah fungsi Lembaga tersebut ?
    I Mengurus hubungan luar Johor
   II Mengawal ekonomi luar Johor
   III Menguruskan pembangunan Johor
   IV Menasihat sultan tentang hal pentadbiran Johor
   A I dan II
   B II dan III
   C III dan IV
   D I dan IV

          Kaum     Bidang pekerjaan
          Melayu    Pentadbiran
          Iban     Ketenteran
          Cina     Perdagangan
22  Jadual di atas menerangkan dasar pecah dan perintah yang dilaksanakan semasa pentadbiran
   keluarga Brooke di Sarawak.
   Apakah kesan pelaksanaan dasar tersebut ?
   A Meningkatkan taraf hidup
   B Menjamin perpaduan rakyat
   C Mengukuhkan kedudukan pemerintah
   D Mempelbagaikan kemahiran penduduk


                         5
                   Sistem Pentadbiran di Sarawak
            Sebelum kurun ke 19 Sarawak ditadbir oleh pembesar tempatan
            Selepas kurun ke 19 Sarawak ditadbir oleh pembesar Brunei
23  Jadual di atas merujuk perubahan sistem pentadbiran yang berlaku di Sarawak sebelum
   pemerintahan James Brooke.
   Mengapakah dasar tersebut berubah ?
   A Bimbang Sarawak membebaskan diri dari kekuasaan Brunei
   B Bagi menghadkan kemasukan orang Cina ke Sarawak
   C Takut Sarawak dikuasai oleh Sultan Sulu
   D Tujuan menguasai kekayaan Sarawak

         Pada bulan November 1881 kerajaan British telah
         menganugerahkan piagam kepada Persatuan Sementara
         Borneo Utara British.
24  Apakah syarat-syarat pemberian piagam tersebut?
    I Nasihat kerajaan British mesti dipatuhi
   II Adat resam penduduk tempatan dipelihara
   III Larangan menyerahkan wilayah kepada pihak lain
   IV British tidak mencampuri urusan pelantikan pegawai
   A I, II dan III
   B I, II dan IV
   C I, III dan IV
   D II, III dan IV

25  Apakah langkah-langkah yang diambil oleh SBUB untuk menggalakkan penanaman getah di
   Sabah?
    I Memberi dividen
   II Membawa masuk buruh
   III Pengecualian cukai eksport
   IV Pembinaan kilang berasaskan getah
   A I, II dan III
   B I, II dan IV
   C I, III dan IV
   D II, III dan IV

26 Apakah langkah yang diambil oleh British bagi menghadapi kemerosotan tanaman tradisional?
  A Membuka lebih banyak tanah
  B Memperkenalkan tanaman baru
  C Menyediakan kemudahan pengangkutan
  D Menggalakkan penanaman secara kecil-kecilan

27 Apakah faktor-faktor yang membawa perkembangan perusahaan getah di Tanah Melayu?
   I Kejatuhan harga kopi
  II Pelaburan syarikat-syarikat Eropah
  III Perkembangan industri membuat motokar
  IV Perkembangan industri perkilangan tempatan
  A I, II dan III
  B I, II dan IV
  C I, III dan IV
  D II, III dan IV


                        6
28 Penyataan yang manakah benar tentang Perjanjian Peraturan Getah Antarabangsa 1934?
   I Penetapan kuota bagi negara-negara
  II Mendapat bantahan Thailand
  III Mengurangkan pengeluaran
  IV Dapat meningkatkan harga
  A I, II dan III
  B I, II dan IV
  C I, III dan IV
  D II, III dan IV


       British telah menjalankan dasar dwiekonomi di Tanah Melayu.
29 Apakah kesan dwiekonomi terhadap orang Melayu?
   I Ekonomi tradisional terabai
  II Mewujudkan jurang ekonomi
  III Keperluan tenaga buruh yang ramai
  IV Pengenalan kepada pertanian moden
  A I dan II
  B II dan III
  C III dan IV
  D I dan IV

30 Antara penyataan berikut, yang manakah merupakan faktor penentangan Dato’ Bahaman terhadap
  British di Pahang?
   I Pembinaan balai polis di Lubuk Terua
  II British yang menghina Sultan Pahang
  III Kehilangan hak memumungut cukai
  IV Perlucutan gelaran
  A I, II dan III
  B I, II dan IV
  C I, III dan IV
  D II, III dan IV

31 Orang Murut dilarang oleh SBUB daripada membuka tanah baru. Apakah kesannya ke atas
  masyarakat tersebut?
  A Kekurangan bahan makanan
  B Meninggalkan cara hidup tradisional
  C Berhijrah beramai-ramai ke Kalimantan
  D Terpaksa bekerja di ladang-ladang tembakau

          Undang-undang binatang buas
          Peraturan tanah baru
          Keperluan pas membuka tanah
32 Apakah kesan daripada pengenalan peraturan-peraturan di atas di Terengganu?
  A Penangkapan pemimpin petani
  B Mencetuskan Kebangkitan Tani
  C Perisytiharan perang terhadap British
  D Pembersihan tanah kerajaan di Kuala Telemong                        7
          Majalah Al-Imam
33 Apakah sumbangan terbesar majalah di atas terhadap pemikiran orang Melayu?
  A Menekankan kepentingan pendidikan dan ekonomi
  B Mendesak orang Melayu menerima perubahan
  C Membangkitkan semangat setia kepada negara
  D Mementingkan perpaduan antara kaum


34 Apakah peranan yang dimainkan oleh akhbar-akhbar Melayu dalam membangkitkan semangat
  kebangsaan Melayu?
   I Menyeru orang Melayu supaya bersatu
  II Mengkritik dasar British yang merugikan
  III Menyeru orang Melayu menuntut kemerdekaan
  IV Memperjuangkan ekonomi, pentadbiran dan politik Melayu
  A I, II dan III
  B I, II dan IV
  C I, III dan IV
  D II, III dan IV

           Putera Gunung Tahan
           Anak Mat Lela Gila
35 Senarai novel-novel di atas dihasilkan oleh Ishak Haji Muhammad. Apakah mesej yang hendak
  disampaikan oleh beliau melalui novel-novel tersebut?
   I Menghapuskan semangat kenegerian
  II Menyeru penyatuan politik Melayu
  III Mengkritik dasar British
  IV Membela nasib bangsa
  A I dan II
  B II dan III
  C III dan IV
  D I dan IV

36  Mengapakah Jepun melaksanakan dasar imperialisme antara tahun 1910 hingga 1942 ?
    I Memerlukan pasaran baru
   II Memajukan empayar Timur Raya
   III Menentang dasar penjajahan barat
   IV Mendapatkan bekalan bahan mentah
   A II dan III
   B III dan IV
   C I dan II
   D I dan IV
                        8
        Tarikh        Peritiwa
                   Kapal Repulse dan Prince Of Wales
        10 Disember 1941
                   ditenggelamkan
37  Apakah kesan daripada peristiwa di atas ?
   A British berjaya menawan Kota Bharu
   B British gagal menyekat kemaraan Jepun
   C British menambah bilangan kapal perang
   D British mengukuhkan kedudukan di Singapura

38  Apakah kesan pendudukan Jepun di Tanah Melayu kepada orang Melayu ?
    I Mempelajari taktik perang gerila
   II Kebebasan bergiat dalam politik
   III Peningkatan semangat kebangsaan
   IV Mempercayai kebolehan diri sendiri
   A I, II dan III
   B I, II dan IV
   C I, III dan IV
   D II, III dan IV


           “ Beta telah diberi kata dua dengan mulut dengan masa yang
            dihadkan untuk menandatanganinya.”
                              - Sultan Badlishah
39  Sultan Kedah telah diugut seperti di atas supaya
   A Menyelesaikan hutang
   B Menolak Malayan Union
   C Menerima Malayan Union
   D Membayar wang pampasan


         Tarikh      Tempat          Peristiwa
          30-31
                 Kuala Lumpur   Kongres Melayu yang kedua
         Mac 1946
   Jadual di atas menerangkan tentang Kongres Melayu yang kedua.
40  Apakah perkara penting yang diputuskan dalam kongres tersebut?
    I Menyeru supaya orang Melayu supaya berkabung
   II Menuntut Sir Harold Mac Michael meletakkan jawatan
   III Meminta orang Melayu jangan bekerjasama dengan British
   IV Menyeru raja-raja Melayu memulaukan majlis perasmian Malayan Union
   A I, II dan III
   B I, II dan IV
   C I, III dan IV
   D II, III dan IV
                         9
                Menghalang pengaruh komunis
                Melaksanakan dasar dekolonisasi
   Senarai di atas merupakan antara sebab British membuat perubahan pentadbirannya di Tanah
   Melayu.
41  British boleh mencapai matlamat di atas melalui
   A Mengagihkan kuasa kerajaan tempatan
   B Mengisytiharkan undang-undang darurat
   C Membentuk Persekutuan Tanah Melayu
   D Melonggarkan syarat kerakyatan Tanah Melayu

            PKM mempengaruhi golongan pekerja untuk melakukan
            mogok, sabotaj serta menunjuk perasaan membantah kenaikan
            cukai.
42  Pernyataan di atas adalah antara kegiatan agresif PKM menjelang tahun 1935.
   Mengapakah PKM menggalakkan tindakan di atas ?
   A Membantah pentadbiran British
   B Melumpuhkan ekonomi British
   C Menuntut kenaikan gaji pekerja
   D Menguasai ekonomi Tanah Melayu

            Rancangan Briggs
            Dilancarkan oleh Sir Henry Gurney
            Pengarah Operasi Sir Harold Rowdon Briggs
43  Antara berikut, pernyataan manakah berkaitan dengan rancangan British di atas ?
    I Bertujuan melumpuhkan Min Yuen
   II Penubuhan Mata-Mata Khas Melayu
   III Penempatan orang Cina di kampung baru
   IV Membebaskan Tanah Melayu dari ancaman komunis
   A I, II dan III
   B I, II dan IV
   C I, III dan IV
   D II, III dan IV

            PERINTAH BERKURUNG
         Dari jam 6.00 petang hingga 6.00 pagi
44  Arahan di atas akan diisytiharkan di kawasan kegiatan pengganas komunis yang aktif.
   Kawasan tersebut juga merujuk kepada
   A Kawasan Putih
   B Kawasan Hitam
   C Kampung Baru Cina
   D Kawasan pinggir hutan
                         10
          Tahun   Peristiwa
               Menteri Besar, pihak British dan Parti Negara telah
          1954
               mengadakan Konferensi Nasional
  Jadual di atas merujuk kepada persefahaman yang telah dicapai
45 Apakah tujuan konferensi tersebut?
  A Membangunkan ekonomi Tanah Melayu
  B Membincangkan tarikh pilihanraya
  C Menetapkan tarikh kemerdekaan
  D Melahirkan kerjasama politik

          Tahun Peristiwa
           1949  Penubuhan Community Liaison Committee(CLC)
46  Apakah tujuan jawatankuasa di atas ditubuhkan ?
    I Menstabilkan politik
   II Menstabilkan ekonomi
   III Mengharmonikan masyarakat
   IV Mempertahankan ketuanan Melayu
   A I, II dan III
   B I, II dan IV
   C I, III dan IV
   D II, III dan IV

          Tahun   Peristiwa
          1951   Penubuhan Lembaga Pembangunan Industri Desa (RIDA)
47  Apakah fungsi penubuhan agensi di atas ?
   A Meningkatkan kesedaran berpolitik orang Melayu
   B Memindahkan penduduk Melayu dari ke bandar
   C Meningkatkan taraf sosioekonomi orang Melayu
   D Membuka kawasan baru orang Melayu

48  Apakah cadangan Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum (CLC) untuk mewujudkan
   perpaduan di Tanah Melayu ?
    I Mengadakan pilihan raya
   II Pengekalan sekolah vernakular
   III Bantuan ekonomi kepada orang Melayu
   IV Kelonggaran syarat kerakyatan persekutuan
   A I,II dan III
   B I, II dan IV
   C I, III dan IV
   D II, III dan IV
                        11
       Tahun   Peristiwa
       1956    Perjanjian London
49 Berdasarkan jadual di atas,apakah syarat yang dikenakan oleh pihak British terhadap Parti
  Perikatan sebagai syarat untuk memberikan kemerdekaan kepada Persekutuan Tanah
  Melayu ?
  A Parti Perikatan akan memerintah berdasarkan sistem beraja
  B Parti Perikatan tidak akan mengambilalih kepentingan barat
  C Parti Perikatan akan menyertai Pertubuhan Komanwel British
  D Parti Perikatan bertanggungjawab untuk menggubal perlembagaan

50  Mengikut Perjanjian London, kerajaan Persekutuan Tanah Melayu akan menandatangani
   satu perjanjian pertahanan dengan pihak British
   Mengapakah syarat tersebut ditetapkan ?
   A Menjaga kestabilan politik negara
   B Menghalang pencerobohan negara-negara jiran
   C Memelihara hubungan baik antara kedua-dua kerajaan
   D Menjaga kepentingan ekonomi British di Tanah Melayu


                        X


           Wakil Parti                Wakil Raja-raja
           Perikatan                   Melayu

51  Rajah di atas menunjukkan pihak yang terlibat dalam perundingan menuntut kemerdekaan
                  Persekutuan Tanah Melayu.
                       X ialah
   A Sistem Ahli
   B Suruhanjaya Reid
   C Rombongan Kemerdekaan
   D Majlis Perundangan Persekutuan

         Perdana Menteri yang pertama    Tunku Abdul Rahman
         Yang Di Pertuan Agong yang pertama X
52  Berdasarkan jadual di atas, siapakah X ?
   A Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum Tuanku Muhammad
   B Tuanku Syed Putra Al-Haj Ibni Almarhum Syed Hassan Jamalullail
   C Tuanku Ismail Nasiruddin Shah Ibni Almarhum Sultan Zainal Abidin
   D Tuanku Hisamuddin Alam Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Alauddin Sulaiman
     Shah

          Pada tahun 1956 perlembagaan baru telah diperkenalkan di Sarawak
53 Penyataan di atas kesan daripada usaha British mengukuh kedudukan di Sarawak.
  Apakah kesan daripada pengenalan perlembagaan tersebut?
  A Penubuhan parti-parti politik
  B Sarawak diberikan kemerdekaan
  C Sarawak menjadi tanah jajahan British
  D Gerakan antipenyerahan menjadi lemah


                        12
      Tarikh        Peristiwa
      Disember 1946    Pekeliling No.9
54 Notis pekeliling di atas di keluarkan oleh British kepada kakitangan awam di
  Sarawak.
  Apakah peristiwa peristiwa yang berlaku kesan daripada surat pekeliling tersebut?
  A Kakitangan kerajaan telah melancarkan mogok
  B Kakitangan kerajaan akur dengan amaran tersebut
  C Perletakkan jawatan 338 orang kakitangan kerajaan
  D Pemberontakan bersenjata berlaku di seluruh Sarawak

      Bermula tahun 1950,beberapa langkah telah diambil oleh pihak British untuk
      melatih penduduk tempatan ke arah berkerajaan sendiri
55  Merujuk kepada pernyataan di atas,apakah langkah pihak British untuk melibatkan
   pemimpin tempatan dalam pentadbiran di Sabah ?
   A Menggalakkan penubuhan parti politik
   B Mengadakan pilihan raya majlis tempatan
   C Melantik mereka dalam Majlis Undangan
   D Menubuhkan Majlis Kerja dan Majlis Undangan

        Syarikat Borneo Utara British secara rasminya telah menjadi tanah jajahan
        British pada 15 Julai 1946
56  Berdasarkan pernyataan di atas,mengapakah kerajaan British berminat untuk
   mengambilalih Sabah ?
    I Kekayaan bahan mentah
   II Desakan pelabur dan pemodal Eropah
   III Mengembalikan keamanan dan ketenteraman negeri Sabah
   IV Menjamin kedudukan dan keselamatan mereka di Asia Tenggara
   A I, II dan III
   B I, II dan IV
   C I, III dan IV
   D II,III dan IV


       Negara    Wakil
       Malaysia Tun Abdul Razak b Hussein
       Indonesia Adam Malik
57 Jadual di atas merujuk kepada satu perundingan yang diadakan di Bangkok pada
  tahun 1966
  Apakah hasil daripada rundingan tersebut ?
  A Berakhirnya konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia
  B Bermulanya hubungan baik antara Indonesia dan Malaysia
  C Malaysia dan Indonesia bersetuju mengadakan kerjasama lebih erat
  D Malaysia dan Indonesia bersetuju membendung kegiatan anasir komunis
                         13
       Tarikh    Peristiwa
       Julai 1961  Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Malaysia
58 Jadual di atas merujuk kepada penubuhan Jawatankuasa Perundingan Perpaduan
  Malaysia.Apakah fungsi jawatankuasa tersebut ?
  A Mengeratkan perpaduan di kalangan rakyat
  B Merangka perlembagaan baru bagi Persekutuan Malaysia
  C Mendapatkan sokongan daripada pemimpin-pemimpin tempatan
  D Menjelaskan rancangan gagasan Malaysia kepada penduduk yang terlibat


        Kita terpaksa mengeluarkan Singapura daripada Malaysia dan inilah saat yang
        sungguh bersejarah kerana sungguhpun kita berasa sedih dan dukacita kerana
        satu negeri terpaksa keluar….
                                Tunku Abdul Rahman
59  Petikan di atas menjelaskan tindakan Tunku Abdul Rahman sebagai Perdana Menteri Malaysia
   Mengapa tindakan di atas dianggap wajar ?
   A Memenangi pilihan raya
   B Menjamin perpaduan kaum
   C Menghapuskan pengaruh komunis
   D Menamatkan pemberontakan rakyat


              Tarikh        Peristiwa
           1 September 1962    Referendum
60  Jadual di atas menerangkan tentang tindakan Kerajaan Singapura mengadakan
   pungutan suara bagi penyertaan gagasan Persekutan Malaysia.
   Mengapakah kerajaan Singapura bertindak sedemikian ?
   A Untuk mendapat sokongan rakyat
   B Untuk merangka perlembagaan baru
   C Untuk memilih pucuk pimpinan baru
   D Untuk menambah ahli Dewan Undangan
                        14
JAWAPAN SET 1

 1  D   21  D  41  C
 2  C   22  B  42  B
 3  A   23  D  43  D
 4  A   24  A  44  B
 5  A   25  A  45  D
 6  D   26  B  46  A
 7  B   27  A  47  C
 8  C   28  C  48  C
 9  C   29  A  49  B
10  D   30  C  50  D
11  A   31  A  51  C
12  D   32  B  52  A
13  D   33  A  53  A
14  C   34  B  54  C
15  A   35  C  55  C
16  A   36  D  56  B
17  C   37  B  57  A
18  B   38  D  58  C
19  A   39  C  59  B
20  B   40  C  60  A
               15

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:15
posted:6/24/2012
language:Malay
pages:15