ARALING PANLIPUNAN by f8zhPfCf

VIEWS: 6,670 PAGES: 17

									                                                 Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                Dokumentong Pangkurikulum sa Araling Panlipunan I
Programang Pamantayan:    Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa mga konsepto at isyu kaugnay ng kasaysayan,
           ekonomiks at iba pang disiplinang panlipunan gamit ang mga kasanayan sa pananaliksik, pagsisiyasat , mapanuring pag-
           iisip, matalinong pagpapasya ,pagkamalikhain,likas-kayang paggamit ng pinagkukunang-yaman, pakikipagtalastasan at
           pagpapalawak ng pandaigdigang pananaw tungo sa isang mapanagutang mamamayan ng bansa at daigdig.


    Pamantayan sa           Pamantayan sa             Pamantayan sa             Pamantayan sa
     Unang Taon            Ikalawang Taon             Ikatlong Taon            Ika-apat na Taon

Naipamamalas ng mag-aaral ang  Naipamamalas ng mag-aaral ang      Naipamamalas ng mag-aaral ang    Naipamamalas ng mag-aaral ang
pag-unawa sa mga pangunahing   pag-unawa sa mga pangunahing      pag-unawa sa mga pangunahing    pag-unawa sa mga pangunahing
kaisipan at mga napapanahong   kaisipan at mga napapanahong isyu    kaisipan sa kasaysayan ng daigdig  kaisipan at mga napapanahong isyu
isyung pangkasaysayan at     sa pag-aaral ng lipunan at kultura ng  at mga napapanahong isyu gamit   sa ekonomiks gamit ang mga
pampamahalaan ng Pilipinas    mga bansang Asyano gamit ang      ang mga kasanayan at        kasanayan at pagpapahalaga tungo
 gamit ang mga kasanayan at   mga kasanayan at pagpapahalaga     pagpapahalaga tungo sa       sa pagiging “globally competitive” at
pagpapahalaga tungo sa      tungo sa pagkakaroon ng         pagkakaroon ng pandaigdigang    produktibong mamamayan ng
pagpapatatag ng pagkabansa,   kamuwangang pangkultura (cultural    kamalayan, kapayapaan at      bansa at daigdig.
sistemang demokratiko,      literacy), pagkakaunawaan, pag-     kaunlaran.
pagkakaisa at mabuting      aasahan at pagkakaisa ng mga
pagkamamamayan.         mamamayan sa rehiyong Asya.
                                     1
                                                                Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                      ARALING PANLIPUNAN I               Dokumentong Pangkurikulum sa Araling Panlipunan I

Pamantayan para sa Unang Taon: Naipamamalas ng mga mag-aaral ang pag-unawa sa mga pangunahing kaisipan at mga napapanahong isyung pangkasaysayan at pampamahalaan ng
                  Pilipinas gamit ang mga kasanayan at pagpapahalaga tungo sa pagpapatatatag ng pagkabansa, sistemang demokratiko, pagkakaisa at mabuting
                  pagkamamamayan.
                                        UNANG MARKAHAN
            Antas 1: Resulta/Inaasahang Bunga                        Antas 2: Pagtataya            Antas 3: Mga Plano sa Pagkatuto
       MGA PAMANTAYAN              MGA KAKAILANGANIN                      Sa Antas ng          Mga Gawaing       Mga
                                            Produkto/
  Pangnilalaman      Pagganap        Pag-unawa     Mahahalagang            Pag-unawa       Pagganap      Instruksyonal     Kagamitan
                                            Pagganap
                                    Tanong
Naipamama-      Naipamamalas ng     Ang ugnayan ng 1.  Paano nabuo at  Pagsusulat  o Pagpapaliwanag a. Proyekto sa
                                                         1.            1.    Pagsusuri ng   Batayan at
las ng mag-aaral   mag-aaral ang      tao sa kanyang   umunlad ang    pagsasagawa   Naipaliliwanag   kasaysayang    primaryang dokumento   sangguniang
ang pag-unawa sa   kasanayan sa       kapwa at sa     sinaunang     ng   proyekto ang kahalagahan lokal/case study    sa kasaysayang lokal   aklat
kahalaghan ng    pamamagitan ng      heograpiya ay    kabihasnang    tulad            2.
                                                 ng ng kasaysayan,   b. Pagsusuri ng
kasaysayan at sa   pagsulat o        nagbigay -daan sa Pilipino?      kasaysayang   heograpiya at tao dokumento      2. Paggamit ng mapa    Internet
bahaging       pagsagawa ng       pagbuo at pag-2.           lokal o case sa pagbuo at3.     c. Pakikipanayam o upang maipaliwanag ang websites
ginampanan ng    gawain tulad ng     unlad ng mga 3.            study ng kani- pag-unlad ng     paggamit ng oral  epekto ng lokasyon,
heograpiya at ng tao kasaysayang lokal o   karanasan ng             kanilang    sinaunang      history      klima at likas na yaman  Mga babasahin
sa pag-buo at pag-  case study na      nakaraan na              pamayanan o kabihasnang                sa pag-usbong at pag-   tulad ng dyornal
unlad ng sinaunang nagpapakita ng       nagpasalin-salin at          bayan      Pilipino.               unlad ng kabihasnan at  at magazine
kabihasnang Pilipino malalim na pag-     naging bahagi ng                   Interpretasyon             mga pamayanan.
           unawa sa bahaging    kasaysayan.                      Bigyang puna na                         Mga kagamitan
           ginampanan ng                                 pananagutan ng             3. Pakikipanayam (oral  sa
           kasaysayan,                                  bawat                 interview) sa mga     pagsasagawa
           heograpiya at tao sa                              mamamayan na              historyador, eksperto sa ng pakiki-
           pagbuo at pag-unlad                              pangalagaan ang            kapaligiran, at mga may  panayam
           ng sinaunang                                  likas na yaman at           kinalaman ukol sa
           kabihasnang Pilipino.                             preserbasyon ng            proyektong kasaysayang Mapa
                                                  pamanang                lokal.
A. Pag-aaral ng                       4.
                       Ang kasaysayan ay Bakit mahalaga           kultural at                           Mga dokumento
  kasaysayan                nagbibigay linaw  ang pag-aaral ng         kasaysayan ng             4. Pangangalap at     at Iba pang
- Kahulugan ng                upang makabuo ng kasaysayan?             bansa at ng kani-           pananaliksik ng mga    ebidensya sa
  kasaysayan                pananaw sa     .                 kanyang                dokumento na       pagsusulat ng
 - Kahalagahan ng               nakaraan na                      komunidad.               matatagpuan sa      kasaysayang
   kasaysayan                makatutulong sa                                       lokalidad         lokal
 - Kaugnayan ng                kasalukuyan at sa
   kasaysayan sa              hinaharap                                          5. Panonood ng pelikula
   iba pang                                                               o dokumentaryong
   disiplinang                                                              pangkasaysayan o
   panlipunan                                                              heograpikal

                                            2
           Antas 1: Resulta/Inaasahang Bunga                    Antas 2: Pagtataya             Antas 3: Mga Plano sa Pagkatuto
      MGA PAMANTAYAN            MGA KAKAILANGANIN                   Sa Antas ng            Mga Gawaing       Mga
                                       Produkto/
 Pangnilalaman     Pagganap       Pag-unawa   Mahahalagang           Pag-unawa       Pagganap        Instruksyonal     Kagamitan
                                       Pagganap
                                 Tanong
B. Heograpiya ng              Mahalagang salik Paano             Paglalapat                               Mga
  bansa                  ang heograpiya  maiuugnay ang        Paglahok   sa  mga            6. Pagsusulat ng     primaryang
(Pisikal at Kultural)           sa pagbuo at pag- heograpiya sa        aktibidad     4. at  d. Pagpapakita ng  Reflection paper upang  pinagkunan:
                    unlad ng      pagbuo at pag-        maihahayag     ang  kaalaman at     mataya ang antas ng    ng
-  Pinagmulan ng            sinaunang      unlad ng           paninindigan sa mga    kasanayan sa    kaalaman at        kasaysayang
  kapuluan                                       isyung pangkapaligiran  pamamaraan at    pagkaunawa sa bawat    lokal
                    pamayanang     sinaunang
  Lokasyon, Laki,                                    at kultural na banta o  pagsusuring     aktibidad.
  Hugis, Klima ng           Pilipino.      pamayanang          sumisira sa kapaligiran  pangkasaysayan
  Pilipinas                        Pilipino?           at likas na yaman, at   (historical     7. Paggawa o pagsulat
  Rehiyonalisasyo                                    preserbasyon ng mga    methodology and   ng kasaysayang lokal
  n at Likas na                                     pamanang kultural at   analysis)      ng komunidad.
  Yaman ng                                       kasaysayan ng bansa
                                                      5.   5. Pagsasagawa ng
  Pilipinas, Mga                                    o pamayanan.       case studies ng   8. Pampangkat na
  Pangkat-                                                    piling pamayanan  gawain at presentasyon
  Etnolinggwistiko                                   Perspektibo
  ng Pilipinas                                     Mabigyang katwiran na
                                             para sa kabutihan ng
                                             bansa lalo na ng
-  Sinaunang                                       susunod na
                    May maunlad ng   1. Paano
  kabihasnang                                      henerasyon ang                9. Pagtalakay sa mga
                    kabihasnan  ang  namuhay ang
  Pilipino                                       masinop at hindi               napapanahong isyung
                    mga Pilipino bago  sinaunang
  (aspektong                                      mapanirang paggamit              may kaugnayan sa
                    pa dumating ang   Pilipino?
  pampulitika,                                     at paglinang ng mga              paksa tulad ng isyu ng
                    mga Espanol.
  pang-                                         likas na yaman,                kapaligiran, lupaing
  ekonomiya,                       2. Paano           pangangalaga sa                ninuno at iba pa
  panlipunan, at                     nakipag-           kapaligiran, at ang
  pang kultural                      ugnayan ang          preserbasyon ng                10. Maikling Pagsusulit
  kabilang ang                      mga sinaunang         pamanang kultural at
  Pagdating at                      Pilipino sa mga        kasaysayan ng bawat
  Paglaganap ng                                     pamayanan sa bansa
                              tao ng karatig-
  Islam
                              lugar?
                                         3
        Antas 1: Resulta/Inaasahang Bunga                    Antas 2: Pagtataya        Antas 3: Mga Plano sa Pagkatuto
    MGA PAMANTAYAN                                      Sa Antas ng       Mga Gawaing       Mga
Pangnilalaman   Pagganap        Mga     Mahahalagang  Produkto/    Pag-unawa       Pagganap  Instruksyonal     Kagamitan
                   Kakailanganing   Tanong    Pagganap
                    Pag-unawa
                                         Pagsasaalang-alang
                                         sa damdamin ng iba
                                         Mailalagay ang sarili
                                         sa katayuan ng isang
                                         historyador at
                                         siyentipiko.
                                         Maisasabuhay ang
                                         higpit (rigor) ng
                                         pamamaraan ng
                                         disiplina at
                                         nararanasang
                                         sakripisyo, pagtitiis,
                                         at komitment ng
                                         isang historyador at
                                         siyentipiko na
                                         mapaunlad ang
                                         kaalaman sa
                                         pamamagitan ng
                                         mabusising
                                         pananaliksik ukol sa
                                         disiplina para sa
                                         kapakanan ng
                                         lipunan ,mamamayan
                                         at sangkatauhan.
                                     4
        Antas 1: Resulta/Inaasahang Bunga                    Antas 2: Pagtataya        Antas 3: Mga Plano sa Pagkatuto
    MGA PAMANTAYAN                                      Sa Antas ng       Mga Gawaing       Mga
Pangnilalaman   Pagganap        Mga     Mahahalagang  Produkto/    Pag-unawa       Pagganap  Instruksyonal     Kagamitan
                   Kakailanganing   Tanong    Pagganap
                    Pag-unawa
                                         Pagkilala sa Sarili
                                         Mamumulat hinggil
                                         sa kakulangan sa
                                         pagtupad sa
                                         tungkulin sa
                                         pangangalaga ng
                                         kapaligiran,
                                         pamanang kultural at
                                         pangkasaysayan
                                         bunga ng maling
                                         paniniwala na ang
                                         mga gawaing
                                         nabanggit ay
                                         responsibilidad
                                         lamang ng
                                         pamahalaan at ng
                                         mga taong may
                                         direktang kinalaman
                                         dito tulad ng mga
                                         historydador at mga
                                         siyentipiko at hindi ng
                                         buong sambayanan
                                     5
                                                               Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                             Dokumentong Pangkurikulum sa Araling Panlipunan I

                                   IKALAWANG MARKAHAN
           Antas 1: Resulta/Inaasahang Bunga                 Antas 2: Pagtataya                 Antas 3: Mga Plano sa Pagkatuto
      MGA PAMANTAYAN                                     Sa Antas ng                Mga Gawaing       Mga
   Pangnilalaman      Pagganap       Mga     Mahahalagang Produkto/ Pag-unawa       Pagganap           Instruksyonal     Kagamitan
                       Kakailanganing   Tanong   Pagganap
                        Pag-unawa
             Ang mga mag-    Ang pagkabuo   Paano nabuo    Malikhaing  Pagpapaliwanag   Pagtataya sa      Pananaliksik ukol sa    Mga nakalap
Naipamamalas ng mag- aaral ay        ng Pilipinas   ang Pilipinas   akda o    Napatutunayan na  kahusayan ng      paksa           na
aaral ang pag-unawa sa nakapagpapaha bilang isang       bilang isang   proyekto   ang pagkabuo ng   malikhaing akda o                 impormasyo
pagkabuo ng Pilipinas  yag at nakapag- bansa ay bunga    bansa sa harap  tulad ng   bansa ay dahil sa  proyekto tulad ng   Pagsusuri ng primarya   n tungkol sa
bilang isang bansa mula hihikayat sa    ng        ng pagpupunya-  mural    pagkakaisa ng    mural sa        at sekundaryang      nasyonalism
sa pagkakaisa ng     patuloy na     pagpupunyagi   ging lumaya ng         adhikain at     paghahayag at     dokumento, literatura,   ong Pilipino
                                               pagpupunyagi ng
adhikain at       pagsasagawa    at pagbubuklod  mga Pilipino                    paghihikayat sa    o sining.
                                               mga Pilipino na
pagpupunyagi ng mga   ng mga gawaing ng mga Pilipino    mula sa            makalaya.      patuloy na                    Batayan at
Pilipino na makalaya sa kapaki-       na makalaya    kolonyalismo?                   pagsasabuhay ng    Pagbibigay kahulugan    sangguniang
kolonyalismo.      pakinabang sa   mula sa ilalim                  Interpretasyon   iba’t ibang anyo ng  sa pambansang awit-    aklat
             pamayanan sa    ng        Paano naipakita        Nabibigyang-puna  pagmamahal sa     Lupang Hinirang, Pag-
             pamamagitan    kolonyalismo.   ang mga            ang iba’t ibang   bansa mula noon    ibig sa Tinubuang     Pelikula -
             ng isang               adhikain at          paraan ng      hanggang ngayon.    Lupa, Bayan Ko at iba   Sakay, Julian
             malikhaing akda           pagtutulungan         pagpapamalas ng              pang mga akdang      Makabayan,
             o proyekto tulad           ng mga Pilipino        nasyonalismo ng              isinulat nina Rizal,    Rizal, Baler,
             ng mural na             sa pagtatamo          mga Pilipino sa              Bonifacio, Jacinto at   Aguila, at iba
             sumasalamin sa            ng kalayaan          panahon ng                 Mabini           pa
             iba’t ibang anyo           mula sa mga          kolonyalismong
             ng                  mananakop?           Espanol.
             nasyonalismong
             Pilipino noon at
             sa
             kasalukuyang
             panahon.
                                          6
          Antas 1: Resulta/Inaasahang Bunga                      Antas 2: Pagtataya          Antas 3: Mga Plano sa Pagkatuto
     MGA PAMANTAYAN                                         Sa Antas ng        Mga Gawaing     Mga Kagamitan
   Pangnilalaman    Pagganap       Mga      Mahahalagang   Produkto/    Pag-unawa       Pagganap    Instruksyonal
                     Kakailanganing    Tanong     Pagganap
                      Pag-unawa
Paglinang sa               Ang pagnanais                   Paglalapat              Pakikipanayam sa mga  Mga Panitikan
Kamalayang Pilipino           ng mga       - Paano nabago         Nakalalahok bilang          historyador, eksperto  at Musika:
                     Kanluranin na   ang sinaunang         isang mag-aaral at          at sinumang may     Lupang
 A. Kolonisasyon at           mapalawak ang   kultura at           mamamayan sa             kaalaman sa       HInirang,
 Kristiyanisasyon            kanilang      pamumuhay ng          mga gawaing             nasyonalismo ng ilang  Bayan ko at
                     kapangyarihan   mga Pilipino?         nagpapahayag ng           bayani o mga kilalang  iba pa. Huling
-Mga layunin at             ay nagbigay                    pagmamahal sa            tao sa pamayanan na   Paalam ni
estratehiya sa              daan sa                      bayan at               nagsasabuhay ng     Jose Rizal,
pananakop ng mga             kanilang                     naghihikayat sa           pagiging makabansa.   Pag-ibig sa
Espanyol                 pananakop ng    -Paano ipinakita        pagpapaunlad at                       Tinubuang
                     mga lupain tulad  ng mga Pilipino        pagpapanatili ng           Panonood ng pelikula  Lupa ni Andres
-Mga patakaran ng mga          ng Pilipinas na  ang pagtutol sa        kaayusan sa             o dokumentaryo ukol   Bonifacio,
Espanyol na               nagpabago sa    pananakop ng          paaralan at             sa paksa tulad ng    Dekalogo ni
nakaapekto at nagdulot          pamumuhay ng    mga Espanol?          pamayanan.              Sakay, Baler, Agila,  Apolinario
ng transpormasyon sa           mga Pilipino.                                     Jose Rizal at iba pa.  Mabini (mga
mga sinaunang                                                                      accounts at iba
pamayanang Pilipino.           Ang marubdob                   Perspektibo                         pa)
                     na pagtutol ng                  Nakapagpapaha-
-Mga Reaksyon at             mga Pilipino sa                  yag ng malalim na                      Mga internet
Pagtutol ng mga Pilipino         pananakop ng                   pagkukuro at pag-                      sites
sa pananakop ng mga           mga Espanol ay                  aanalisa sa patuloy
Espanyol                 ipinamalas sa                   na kahalagahan ng
                     pamamagitan                    nasyonalismo
-Reaksyon ng mga             ng pag-aalsa at                  hanggang sa
Pilipino at epekto sa          tahasang                     kasalukuyang
Pilipinas ng iba pang          pakikipaglaban                  panahon.
mga dayuhan na              tulad ng mga
nagtangkang manakop           Pilipinong
tulad ng British, Dutch.         Muslim.


                                         7
       Antas 1: Resulta/Inaasahang Bunga                    Antas 2: Pagtataya         Antas 3: Mga Plano sa Pagkatuto
  MGA PAMANTAYAN                                       Sa Antas ng        Mga Gawaing       Mga
Pangnilalaman    Pagganap       Mga     Mahahalagang  Produkto/    Pag-unawa       Pagganap    Instruksyonal     Kagamitan
                   Kakailanganing   Tanong    Pagganap
                    Pag-unawa
                                         Pagdama at pag-            Paggawa ng “historical
                                         unawa sa               essay” gamit ang mga
                                         damdamin ng iba            kasanayan sa
                                         Nailalagay ang sarili         pagsusuri ng primarya
                                         sa katauhan,             at sekondaryang
                                         kaisipan at kalooban         dokumento na
                                         ng mga Pilipinong           nagpapakita sa mga
                                         nakipaglaban para sa         isinigawang hakbangin
                                         kalayaan ng bansa           o pagpupunyagi ng
                                         laban sa mga             mga Pilipino na
                                         Espanol bilang            makalaya mula sa
                                         pagpapahalaga sa           kolonisasyon.
                                         pagsasakripisyo at
                                         pagtitiis ng ating mga        Pagsasagawa ng
                                         ninuno sa pagbuo ng          socio-drama, role
                                         Pilipinas bilang isang        playing, presentasyong
                                         bansa.                multi media at iba pa
                                         Pagkilala sa Sarili          na magpapakita ng
                                         Natataya ang mga           pagkaunawa sa iba't
                                         sariling kontribusyon         ibang mga dokumento
                                         sa pagpapa-unlad at          na sinuri.
                                         pagpapanatili ng
                                         kaayusan sa paaralan
                                         at pamayanan bilang
                                         isang mag-aaral at
                                         mamamayang
                                         Pilipino.
                                    8
           Antas 1: Resulta/Inaasahang Bunga                   Antas 2: Pagtataya         Antas 3: Mga Plano sa Pagkatuto
      MGA PAMANTAYAN                                       Sa Antas ng        Mga Gawaing       Mga
   Pangnilalaman     Pagganap       Mga     Mahahalagang   Produkto/  Pag-unawa       Pagganap    Instruksyonal     Kagamitan
                       Kakailanganing    Tanong     Pagganap
                        Pag-unawa
 B. Pagsibol at Pag-            Ang pagsibol at  - Paano
unlad ng                  pag-unlad ng    umusbong at                          Pagsasagawa ng
Nasyonalismong               nasyonalismong   umunlad ang                          malikhaing akda o
Pilipino                  Pilipino ay    nasyonalismong                         proyekto tulad ng
                      nagbigay-daan   Pilipino sa                          mural sa mga
-Pagbabago sa                sa himagsikang   panahon ng                           pader/bakod ng
ekonomiya at lipunan            Pilipino, sa    Espanyol sa                          paaralan na
noong ika-19 na siglo            pagkakamit ng   Pilipinas?                           nagpapahayag at
bunga ng pagbubukas             kalayaan, at sa                                  humihikayat sa patuloy
ng Pilipinas sa               pagkabuo ng    -Bakit mahalaga                        na pagpapalakas sa
pandaigdigang                Pilipinas bilang  ang                              iba't ibang anyo ng
kalakalan                  isang bansa.    himagsikang                          nasyonalismong
                                Pilipino?                           Pilipino mula noon
- Mga pangyayari at                                                      hanggang sa
salik na nagbigay-daan                                                    kasalukuyan.
sa pag-usbong ng
nasyonalismo ng mga
Pilipino
                                          9
         Antas 1: Resulta/Inaasahang Bunga                 Antas 2: Pagtataya        Antas 3: Mga Plano sa Pagkatuto
    MGA PAMANTAYAN                                     Sa Antas ng       Mga Gawaing       Mga
  Pangnilalaman    Pagganap       Mga     Mahahalagang  Produkto/  Pag-unawa       Pagganap  Instruksyonal     Kagamitan
                     Kakailanganing   Tanong    Pagganap
                      Pag-unawa

- Ang nasyonalismo ng
Kilusang Propaganda at
Katipunan
- Ang Rebolusyong
Pilipino, kaganapan sa
Tejeros Convention,
Kasunduan sa Biak-na-
Bato, pagpapahayag ng
kasarinlan ng Pilipinas,
at ang mga pangyayari
kaugnay ng pagtatatag
ng Unang Republika sa
Malolos
-Ang Digmaang Pilipino-
Amerikano
                                      10
                                                                 Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                               Dokumentong Pangkurikulum sa Araling Panlipunan I
                                    IKATLONG MARKAHAN
          Antas 1: Resulta/Inaasahang Bunga                    Antas 2: Pagtataya                  Antas 3: Mga Plano sa Pagkatuto
      MGA PAMANTAYAN           MGA KAKAILANGANIN                    Sa Antas ng                Mga Gawaing       Mga
                                       Produkto/
   Pangnilalaman     Pagganap     Pag-unawa  Mahahalagang             Pag-unawa      Pagganap           Instruksyonal     Kagamitan
                                       Pagganap
                                Tanong
Naipamamalas ng mag- Paglahok sa      Ang       Paano naging Proyekto    Pagpapaliwanag      Proyekto tulad     1. Paglinang ng dating    Batayan at
aaral ang pag-unawa   isang proyekto   pagpupunyagi  makabuluhan tulad ng     Napapatunayan na ang ng              kaalaman          sangguniang
sa patuloy na      tulad ng      ng mga Pilipino sa mga     pagtatanghal pagpupunyagi ng mga pagtatanghal,                       aklat
pagpunpunyagi ng mga pagtatanghal,     na makamit ang Pilipino ang   , eksibit at Pilipino sa pagkamit ng eksibit at iba pa    2. Pakikipanayam at
Pilipinong makamtan   eksibit , at iba  kalayaan ay   pagkakamit ng iba pa na    kalayaan ay isang    na            pananaliksik tungkol sa  Pelikula –
                                             kapakinabangan tungo                mga sumusunod:       Dekada ”70,
ang kalayaan at ang   pa na       nagbigay-daan  kalayaan?    nagpapahay               nagpapahayag
                                             sa pagpapatatag ng                              Batas militar,
kanilang mga naging   nagpapahayag    sa pagtatamasa         ag ng     bansa.          ng mabubuting          Pagpupunyagi ng   Minsa’y Isang
tugon sa mga hamon ng ng mabubuting    ng karapatang             mabubuting              nagawa ng iba’t      mga Pilipino na   Gamu-gamo,
pagsasarili bilang isang nagawa ng iba’t  pamunuan ang             nagawa ng               ibang           makamtan ang     Sakada, Kapit
malayang bansa      ibang       sarili at malutas           iba’t ibang Interpretasyon      pangasiwaan        kasarinlan sa    sa Patalim,
             pangasiwaan    ang mga                pangasiwaa Maiuugnay sa                     panahon ng      Sister Stella L
                      suliraning              n      kasalukuyan at sa                  pananakop ng     at iba pa.
                      kinakaharap                    hinaharap ang mga                  Amerikano at
                      upang                       epekto sa bansa ng                 Hapon        Magasin,
                      mapatatag ang                   naging pamamahala ng               Kondisyon ng      dyornal, dyaryo
                                               mga pangulo ng bansa.                bansa at mga     at iba pang
                      bansa.
                                                                         programa o      babasahin
                                               Batayan sa Pagtataya :               patakaran ng
                      Sinikap ng mga    Paano tinugon
A. Pagsupil sa                                        Nilalaman ; pantay sa                bawat pangulo sa   Mga awit, tula
                      Pilipino na     ng mga Pilipino
Nasyonalismong Pilipino                                    pagbibigay-puna;                  paglutas ng mga   at nobela (mga
                      maipagpatuloy    ang              Paggamit ng batayan sa               suliranin ng bansa  gawa ni
                      ang pakikibaka   pagkabalam ng
-  Mga layunin sa                                      pagbuo ng katwiran             3.  Mock Impeachment     Lualhati
                      para sa       inaasam na
  pananakop ng mga                                                             Trial ng Pangulo     Bautista,
                      ninanasang     kalayaan?
  Amerikano                                                              4.  Debate          Amado
                      kalayaan sa
 - Mga                                                                  5.  Panonood ng Pelikula   Hernandez at
                      kabila ng mga di
 patakaran                                          Paglalapat                   o Dokumentaryo:     iba pa)
                      inaasahang
 at batas na                                         Makabuo ng                   Halimbawa:Dekada 70,
                      hadlang o
 sumupil sa                                          pansariling                  Batas Militar      Mga kaugnay
                      balakid.
nasyonalismong Pilipino                                    pamantayan ng mga             6.  Pagsusuri ng       na website
                                                katangiang dapat                Dokumento        tulad ng:
- Mga patakarang                                        taglayin ng isang             7.  Pagsasagawa ng      National Library
pampulitika, pang-                                       pangulo o pinuno ng              malayang talakayan    National
ekonomiya at pangkultura                                    bansa batay sa mga               (Brainstorming,     Archives

                                           11
na ipinatupad ng mga         karanasan at aral ng   Talakayang panel,    Congress
Amerikano sa bansa          mga naging pangulo ng   Roundtable        (senate and
(Pilipinisasyon, Malayang      bansa.          Discussion, at iba pa)  HoR)
kalakalan at bp.)
- Mga pagbabago sa         Perspektibo                     www.nhi.gov.ph
edukasyon, kalusugan,        Nabibigyang-katwiran                www.op.gov.ph
lipunan, imprasraktura       ang napiling
- Mga patakaran at batas      pinakamahusay na
na may kinalaman sa         pangulong naglingkod
pagsasarili ng mga         sa bansa
Pilipino (Philippine Bill of
1902, Jones Law,          Batayan sa Pagtataya:
Tydings-McDuffie Law)        Naglalahad ng iba’t
- Ang pagkakatag ng         ibang pananaw;
Philippine Commonwealth       Gumamit ng batayan sa
bilang paghahanda sa        pagbuo ng sariling
pamamahala sa sarili        pananaw; Paninindigan
(self-rule)             sa paniniwala

 B.Pagka-              Pagdama at pag-
balam                unawa sa damdamin
ng Kalayaan             ng iba
                   Mailalagay ang sarili
-  Mga layunin ng          bilang isang
  Hapon sa Ikalawang        mamamayang
  Digmaang             Pilipinong nakilahok sa
  Pandaigdig,           People Power at
  partikular sa          nagpapahalaga sa
  pananakop sa           kalayaan/demokrasya
  Pilipinas
-  Mga patakaran na        Pagkilala sa sarili
  ipinatupad sa          Namumulat sa sarili na
  panahon ng mga         dapat pangalagaan at
  Hapones             pahalagahan ang
-  Mga pangyayaring        kalayaang tinatamasa
  nagpamalas ng          ng bansa
  kagitingan ng mga
  Pilipino upang
  mapalaya ang
  Pilipinas

                12
C. Mga Hamon sa
Kalayaan mula 1946
- Mga Pangyayari,      Sinikap ng mga   Paano hinarap
  Suliranin, Isyu at    Pilipino na     ng mga Pilipino
  Pamamahala mula     maging matatag   ang hamon ng
  kay Pangulong Roxas   at mapanatili ang  kalayaan?
  hanggang sa       kalayaan sa gitna
  Deklarasyon ng      ng hamong
  Batas-Militar      kinaharap ng
- Ang Pilipinas sa ilalim  bansa.
  ng Batas-Militar
- People Power at ang
  panunumbalik ng
  Demokrasya
- Mga Pangyayari,
  Suliranin, Isyu at
  Pamamahala mula
  kay Pangulong
  Aquino hanggang kay
  Pangulong Arroyo
                                 13
                                                                  Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                                 Dokumentong Pangkurikulum sa Araling Panlipunan I
                                      IKA-APAT NA MARKAHAN
            Antas 1: Resulta/Inaasahang Bunga                      Antas 2: Pagtataya              Antas 3: Mga Plano sa Pagkatuto
       MGA PAMANTAYAN             MGA KAKAILANGANIN                     Sa Antas ng             Mga Gawaing         Mga
                                          Produkto/
   Pangnilalaman       Pagganap     Pag-unawa   Mahahalagang             Pag-unawa       Pagganap       Instruksyonal     Kagamitan
                                          Pagganap
                                   Tanong
Naipamamalas ng mag     Pagsagawa ng    Ang mabuting   Paano     Magsagawa    Pagpapaliwanag     Pagtataya sa 1. 1. Role Playing         Mga batayan at
aaral ang pag-unawa sa   gawain/      pamamahala ay   makakamit ng ng isang     Napatutunayan na ang  kahusayan    2. 2. Pakikipanayam       sangguniang
bahaging ginagampanan    proyektong     bunga ng maayos isang bansa   gawain/     pamahalaaan at ang   (effectiveness) 3. 3. Pananaliksik       aklat
ng pamahalaan at      pansibiko sa    na ugnayan at   ang mabuting  proyektong   mga           ng       4. 4. Pagbabasa ng mga     Mga babasahin
mamamayan sa        pamayanan     pagtutulungan ng pamamahala? pansibiko sa    mamamayan nito ay    gawain/proyekto   pahayagan, magasin at    Website ng
pagtataguyod ng                isang              pamayanan   may                     mga ulat ngiba’t-ibang   mga
              (tulad ng                                          ng pansibiko sa sangay ng pamahalaan
mabuting pamamahala at             demokratikong          tulad ng    kinalaman sa bawat isa:                         sumusunod:
mapanagutang        volunteerism,   pamahalaan at                              pamayanan na 5. 4. Case Studies
                                        (volunteerism, naaapektuhan ng
pagkamamamayan tungo literacy         mapanagutang           literacy    pamahalaan       magsusulong at 5. Social Analysis
                                                                    6.                Malacanang
sa pangangalaga ng     program,      mamamayan.            program,    ang buhay ng      magpapatatag 7. 6. Community/Civic        Mga
kapakanan ng        proyektong                     proyektong   mamamayan at      sa mga       Involvement           ahensya ng
mamamayan at        pangkalikasan                    pangkalikasa  naimplu-         demokratikong 7. 7. Debate             pamahalaan
pagsulong ng        at iba pa) na                    n at iba pa)  wensyahan naman ng   simulain at   8. 8. Pagmamasid o field wo     tulad ng
pambansang interes     magsusulong at                           mamamayan ang      pagpapahalagawork sa operasyon at gawain      DILG, DBM,
                                        na
              magpapatatag                            pagpapatakbo ng     (ideals and   ng iba’t-ibang yunit ng       DepED
                                        magsusulong
              sa mga                               pamahalaan       values) na   Pamahalaang Lokal          (www.deped
                                        at
              demokratikong                                        itinatadhan ng 10. Maikling pagsusulit       .gov.ph) at
                                        magpapatata
                                                Interpretasyon             8. Malayang Talakayan.       iba pa.
              simulain at                     g sa mga                saligang batas 9.
              pagpapahalaga                    demokratikon
                                                Mabigyan ng
                                                            batay sa mga 10.                 Municipal
                                                kahulugan ang                                and
              (ideals and                     g simulain at              sumusunod na
                                                hangganan ng                                provincial
              values) na                     pagpapahalag              batayan:
                                                kapangyarihan at                              government
              itinatadhana ng                   a (ideals &
                                        values) na
                                                otoridad ng                                Congress
              saligang batas                           pamahalaan gayundin   A. Kaangkupan                   Supreme
                                        itinatadhana
              .                                  ang itinadhanang    ng proyekto                     Court
                                        ng saligang
A.Ang                     Ang pamahalaan                  karapatan at tungkulin B. Kahusayan
                                 1. Bakit    batas.
 pamahalaan ng Pilipinas            ay instrumento ng                ng mga mamamayan    (effectiveness)
                                 mayroong
bilang isang institusyong           pagsasakatupa-                  sa isang        Sa pagsasagawa
                                 pamahalaan?
hinubog sa body politic ng           ran ng mga                    demokratikong      ng proyekto
bansa                     layunin, simulain                pamamahala       C.Dalas at
 Ang Pilipinas bilang             at pagpapahala-                             kalidad ng
 estado                    ga ng                                  Pakikilahok
                                            14
 Ang pamahalaang      demokrasya               Paglalapat        D. Kinahinatnan
 Republika                             Magagamit ang      ng Proyekto
 Ugnayan ng                            kaalaman sa
 pamahalaan,                            demokratikong
 body politic at                          pamamahala at bilang
 buhay-sibiko                           namamahala at
 sa lipunan                            pinamamahalaan sa
 Pananaig ng batas (rule                      mga gawaing sibiko sa
 of law)                              komunidad / lipunan

                                  Perspektibo
                                  Mapaninindigan na ang
B.Mga pangunahing                          isang buhay at
simulain at pundasyong            2. Paano        gumagawang (working)
demokratiko sa umiiral na          maiuugnay ang     pamahalaang
kalagayan ng bansa              simulain ng      demokratiko ay bunga
 Mga simulain ng pama-           pamahalaang      ng isang makatwiran at
 halaang Konstitusyonal           konstitusyonal     makahulugang
 Mga simulain at              sa mga         pagkakapili ng
 pagpapa-                  simulain ng      mamamayan sa
 halaga ng                 demokrasya sa     pamunuan
 demokrasya                 pambansa at
                       lokal na        Pagdama o
                       pamahalaan?      Pagsasaalang-alang
C.Istruktura at pamamala-                      sa Damdamin ng Iba
kad ng pamahalaan at    Walang bansang  3. Paano        Maramdaman na ang
kung paanong ang      makapapamuhay  pinapangalaga-     pagtitiwala sa
pakikibahagi ng mga     ng nag-iisa   an at         pamahalaan at
mamamayan ay                 itinataguyod ng    paggalang sa
nakatulong sa pagbuo ng           pamahalaan       kahalagahan at
mga polisiyang ipatutupad  Mahalaga ang   ang mga        dignidad ng tao ay
 Pangangalaga sa mga    pakikipag-    simulain ng      kailangan sa
 simulain ng demokrasya  ugnayang     demokrasya?      pagpapasulong at
 Konstitusyon:       panlabas ng               pagpapatibay ng mga
Instrumento at simbolo ng  Pilipinas sa   4. Paano        demokratikong
pamahalaan         pagsulong ng   mapanganga-      huwaran (democratic
              kanyang     lagaan ang mga     ideals)
 Istruktura ng
              pambansang    karapatan ng
 Pamahalaang Nasyonal
              interes at    mga
 at Lokal
              kaunlaran ng   mamamayan
 - Pagbabatas
                                15
  - Pagpapairal        bansa.       lalung-lalo na
  ng batas at polisiya              ang mga bata,
  - Pagpataw ng                  kabataan,         Pagkilala sa Sarili
  katarungan para sa               kababaihan,        Maikintal sa sarili na
  proteksyon ng                  nakatatanda,       ako,bilang isang
  mamamayan                    manggagawa,        mamamayan ay may
  - Haligi ng hustiya /              may            magagawa upang
  katarungan                   kapansanan        magkaroon ng
 (5 pillars of the criminal            migrante,         mabuting pamamahala
justices                      katutubo,         ( good governance) at
Systems)                      Muslim at iba       mapanagutang
                          pang sektor?       mamamayan
D. Kahalagahan ng                              (responsible citizeny)
pakikipag-ugnayang       May kaakibat    5. Paano         nang sa gayon ay
panlabas            (katumbas) na    bumuo ng batas      maging kabahagi ako
 Ugnayang Panlabas:      tungkulin at    at polisiya?       ng pagbabago
 Ano, Bakit, at Paano?    pananagutan
 Kalagayan ng Ugnayang    ang mga       6. Ano ang
 Panlabas ng bansa      karapatan ng    bahaging gina-
 Samahang panrehiyon     mamamayan na    gampanan ng
 at              pinangangalaga-   mga partido
 pandaigdi-          an ng        pulitikal,
 gan: UN, ASEAN        pamahalaan na    “interest group”,
 APEC,            para sa kabutihan  opinyon
 at iba            ng higit na     publiko,
 pang             nakararami     “media”’, NGOs
 samahang                     at “civil society”
 panrehiyon at                  sa pagbuo ng
 pandaigdigan                   mga batas at
 at pagtugon                   polisiya?
 sa mga
 napapanahong suliranin
at isyu                      7. Bakit
                          mahalaga ang
E.Karapatan, tungkulin at             pakikipag-
pananagutan                    ugnayang
(responsibilities) ng               panlabas?
pakikilahok sa buhay-
sibiko                       8. Paano
o Pagkamamamayan                  hinaharap ng

                                    16
o Kalipunan ng mga     bansa ang
 Karapatan ng tao     pandaigdigang
              isyu tulad ng
o Pananagutan       pagbabago ng
 (responsibili ties) ng  klima, usaping
 Mamamayan        pangkayapaan,
              paglabag sa
o Tuwiran at iba pang   karapatang
 pamamaraan ng      pantao,
 pakikilahok sa      terorismo
 pamahalaan        ,“transnational
              crimes “ at iba
o Pamantayan sa pagpili  pang usapin?
 ng Lider
              9. Paano
              naipapakita ang
              pagkamamayan
              sa loob ng
              klase, paaralan
              at pamayanan?

              10. Paano
              pinangangalaga
              -an ng
              pamahalaan
              ang
              mamamayan ng
              bansa?
                       17

								
To top