STEP-NC Vad, hur och varf

Document Sample
STEP-NC Vad, hur och varf Powered By Docstoc
					STEP-NC
Vad, hur och varför?

  Magnus Lundgren
  Mikael Hedlind
            1
           Vad är det vi ska tala om?

         • Beredning, process- och operationsnivå
         • NC-Programmering
          – ISO 6983
         • Features
         • STEP-NC
          – ISO 14649, ISO 10303-238
          – Demonstration STEP-NC Explorer
          – Vad har gjorts hittills och vad är på gång
         • Diskussion?

Magnus Lundgren
                   STEP-NC           2
         Beredning, vad görs?
                  •  Granska underlag
                  •  Bestäm ämne
                  •  Bestäm uppspänning
                  •  Bestäm kontrollmetoder
                  •  Bestäm operationsföljd
                  •  Ta fram NC-program
                  •  Upprätta instruktioner
                  •  Verifiera process

Magnus Lundgren
             STEP-NC             3
                 Processberedning
                Processpecifika
         Balansering  Arbetsinstruktioner

                             Processplan
                               Resurser
CAD
                        (CAPP)

Magnus Lundgren
                        STEP-NC          4
          Operationsberedning
                             NC-program (ISO 6983)
          Operationsspecifika            N10 G0 G90 G54 X0 Y0 S3000 M3
                               N20 G43 Z25. H1 M8
          Arbetsinstruktioner            N30 Z2
                               N40 G1 Z-4. F300
                               N50 G41 Y6. D1
                               N60 G3 J-6.
                               N70 G1 G40 Y0
                               N80 G0 Z25.
         Processplan
              •  Toleranser?
              •  Features?
              •  Processer?
CAD            •
              •
                Fixturer?
                Verktyg?
                        Postprocessning
                                 Återkoppling,
                     CAM           uppdateringar

                           ?
Magnus Lundgren
                   STEP-NC                        5
         Operationsberedning (CAM)


          1. Importera modell
          2. Definiera geometri
          3. Definiera verktyg
Magnus Lundgren
                 STEP-NC   6
         Operationsberedning (CAM)


          4. Definiera operationer
          5. Definiera operationsdata
          6. Generera verktygsbana
Magnus Lundgren
                 STEP-NC     7
         Operationsberedning (CAM)


         7. Simulera operationer
         8. Postprocessa operationer
         9. Bearbeta i NC-maskin
Magnus Lundgren
                 STEP-NC    8
                   Postprocessor

                         Post-      NC-fil
                CL-fil
                        processor


         Postprocessor               NC-kod
         M9                     M9
         G91 G28 Z0                 G91 G28 Z0
         G28 X0 Y0                 G28 X0 Y0
         M5                     M5
         T[Tool] M6                 T1 M6
         G17 G40 G80                G17 G40 G80
         G90 G[Work] X[H] Y[V] M[Direct] S[Speed]  G90 G54 X10Y10 M3 S5000
         G43 Z[D] H[Lcomp]M[Cool]          G43 Z25 H1 M8


                  Översätter CL-filen till NC-kod

Magnus Lundgren
                        STEP-NC                 9
                   NC-program
         • Varför inte ett enkelt exempel
           N10 G0 G90 G54 X0 Y0 S3000 M3
           N20 G43 Z25. H1 M8
                           Z
           N30 Z2
           N40 G1 Z-4. F300          X
                       Y
           N50 G41 Y6. D1
           N60 G3 J-6.
           N70 G1 G40 Y0
           N80 G0 Z25.
Magnus Lundgren
                     STEP-NC      10
          ;======================================================
          ;FUNKTION : AUTOMATIK-CYCLE PARTPROGRAM    CHANNEL 1
          ;======================================================
          ;CUSTOMER : SCANIA - SOEDERTAELJE
          ;PROJEKT : GM4123/01
                             NC-program
         • ;STATION :: 26.04.06en erfaren programmerare är det mycket svårt
           Även för / GS
          ;CREATE
           att få en tydlig bild av vad som görs i ett NC-program.
          ;VERSION : 01
          ;CHANGE :
         • ;TYPE : CYLINDERHEAD det en stor risk att man vid eventuell
           Dessutom är
           ändring också inför fel i programmen
          ;ZG-NR : 1519412
          ;------------------------------
          N10 DEF REAL INT_SPTNR1, INT_SPTNR2
          N20 DEF STRING[100] SPINDEL_WZ1, SPINDEL_WZ2
          N30 DBR_CONTROL_TOL_L1=0.5 DBR_CONTROL_TOL_R=0.5
          N40 HOME_PROG="OP010_HOME"
          N50 IF O_PROG_READY==1 GOTOF PROGRAMMOK
          N60 R22=0
          N70 ZERO_OFFSET ; LOAD ZERO OFFSETS
          ; ====== PROGRAM JUMP IN ======
          N80 R21=1
          N90 IF LAST_TOOL==439778
                    N100 T1="VR-439778"
                    N110 T2="VR-439778"
                    N120 GOTOF T_439778
                    N130 ENDIF
          N140 IF LAST_TOOL==439779
                    N150 T1="VR-439779"Magnus Lundgren
                               STEP-NC          11
                   NC-program
         •  ISO 6983 ”Vanlig” G och M -kodsprogrammering i CNC
         •  Beskriver syntax men ej semantik
         •  Ingen fortsatt utveckling sedan tidigt 80-tal
         •  Trots "standard " finns det mer än 4500 olika
           varianter/dialekter av ISO 6983.
Magnus Lundgren
                     STEP-NC             12
                   NC-program
         • ISO 6983 är ett “lågnivå”-språk som beskriver ”hur”
           – Flytta verktyget till denna punkt och sen till denna
            punkt, och till denna punkt osv. för miljoner av
            kommandon .
         • Verktygsrörelsen är implicit uttryckt genom
          maskinaxlarnas rörelse och maskinberoende.
         • M-koder används för maskinfunktioner som t.ex.
          verktygsväxling (M6), kylvätska på/av (M8/M9) etc.

Magnus Lundgren
                      STEP-NC              13
            CAM  NC

         ISO 6983
                    ISO 6983
Magnus Lundgren
               STEP-NC       14
         CAM  NC vs NC  CAM

                      • 3 krm salt
         ?            • 1 tsk honung
                      • 2 vitlöksklyftor
                      • 1 gul lök
                      • 1 kg högrev
             Att försöka förstå en process och dess
             data genom att läsa och tolka dess
             tillhörande NC-program (ISO 6983)
             är lite som att försöka fastställa receptet
             genom att smaka på den färdiga rätten.
Magnus Lundgren
             STEP-NC                    15
         En kort rekapitulering


                ?


         •  Vad ska bort…
         •  Från vad…
         •  I vilken ordning…
         •  Med vad och…
         •  Hur?


Magnus Lundgren
               STEP-NC   16
            Features, ett centralt begrepp
         Vad är Features”?
         • Typiska och vanligt förekommande bearbetningsobjekt
          som t.ex. hål, fas, spår, ficka m.m. för 2 ½ D
          bearbetning (prismatiska objekt).
         Varför Features”?
         • Gör det möjligt att automatisera visst berednings-
          arbete och därigenom reducera den tid det tar att ta
          fram NC-program.
         • Bättre ”process” kvalitet genom att man kan reducera
          antalet misstag vid beredning av enkla operationer och
          frigöra beredaren för mer avancerade uppgifter.
         • Möjliggör standardisering av vanliga och
          återkommande bearbetningsprocesser och val av
          verktyg för dessa.

Magnus Lundgren
                     STEP-NC              17
         Features, ett centralt begrepp
           Beredare tänker i Features

Magnus Lundgren
                STEP-NC      18
              ISO 14649 och ISO 10303-238

         • STEP-NC syftar både till ISO 14649 och ISO 10303-238
         • Båda ISO 14649 och ISO 10303-238 är internationella
          standarder för styrning av NC-maskiner
         • ISO 14649 har utvecklats inom ISO TC184 WC1 och
          erhöll IS-status 2003
         • ISO 14649 har sitt ursprung från ett europeiskt projekt
          som påbörjades 1994 (OPTIMAL)
         • ISO 14649 är inte objektorienterat, däremot strukturerat
          på ett objektorienterat sätt med en väl definierad
          informations-/datamodell I botten
         • ISO 14649 utvecklades egentligen inte primärt att bli en
          STEP-standard men man valde att använda EXPRESS,
          det språk som används inom STEP, då man utvecklade
          ISO 14649


Magnus Lundgren
                      STEP-NC               19
              ISO 14649 and AP-238
         • ISO 10303-238 eller AP-238 är ett s.k. Applikations
          Protokoll (AP) inom STEP
         • AP-238 har utvecklats inom ISO TC184 WC3 och
          erhöll IS-status 2006
         • AP-238 har sitt ursprung i ett amerikanskt projekt
          som påbörjades 1999 (SUPERMODEL)
         • AP-238 är en Application Interpreted model (AIM) av
          ISO 14649 som i sin tur är Application Reference
          Model (ARM) för AP-238
         • AP-238 har av ISO 14649 förespråkare kritiserats för
          att vara för komplext och mycket svårtolkat
          (oläsbart) för människor.
         • I STEP sammanhang är ett AP = AIM och
          konstruerat genom s.k.”mappning” mot ett ARM
          med hjälp av integrated resources (IR)

Magnus Lundgren
                   STEP-NC               20
                                  STEP-NC
         • STEP-NC beskriver såväl “vad” som “hur”?
           – Gör denna geometri utifrån detta ämne…
           – genom att ta bort dessa ”features”…
           – i den här ordningen…
           – och med verktyg som uppfyller dessa krav.
            Geometry         Workpiece             Workplan
            Geometry       Machining feature         Workingstep
                   Hole                  Machining operation                  Planar face          Drilling               Tool                   Pocket            Milling              Technology                                 Turning              Strategy                                                   Toolpath


Magnus Lundgren
                                       STEP-NC               21
                    STEP-NC
         • Kärnan i ett STEP-NC program
           – Workplans som innehåller och beskriver ordningsföljd
            för en sekvens av…
           – Workingsteps som knyter samman en bearbetnings-
            operation med en viss feature på detaljen.
           – Varje bearbetningsoperation (Operation) beskriver vad
            som skall göras, vilken strategi och vilka parameter
            data som skall användas.
         • Ett STEP-NC program har helt andra möjligheter att
          koppla samman geometri och teknologi i ett specifikt
          sammanhang än vad traditionella ISO 6983 program
          kan erbjuda.
         • STEP-NC möjliggör också för ”intelligenta” styrsystem
          att själva bestämma bästa verktygsrörelse för standard
          features.

Magnus Lundgren
                      STEP-NC               22
               Basic of a STEP-NC program
                  executable

                                   Program steps that do not
         program     workingstep    nc function   move any machine axes
         structure                      (display message, etc.)

                       machining workingstep
                                   Program steps that move
                       rapid movement
                                    the machine axes
                       touch probing


               workplan

               parallel                Control flow for the
                                   machining program
               if_statement

               while_statement

                                   (source: STEP Tools)

Magnus Lundgren
                         STEP-NC                  23
                Basics of STEP-NC

         • Project
           – Starting place, defines setup and main workplan
         • Executables
           – Describes control flow and sequencing.
           – Workingstep associates an operation and a feature.
           – Technology independent
         • Operations
           – Describes what a workingstep does to a feature —
            plane mill, center drill, etc.
           – The basis for all technology-specific extensions.
           – Specifies details like
             • spindle, feedrate and other technology parameters
             • coolant & other machine functions
             • plunge strategies, tool paths, etc.  (source: STEP Tools)

Magnus Lundgren
                     STEP-NC                  24
           Application Activity Model (AAM)

         • Syftet med AAM är att beskriva aktiviteter
          processer och informationsflöde inom den s.k.
          applikationsdomänen.
         • AAM är beskrivna med hjälp av IDEF0
          (source: ISO 14649)

Magnus Lundgren
                     STEP-NC          25
         ISO 14649 Application Activity Model
                      (source: ISO 14649)


Magnus Lundgren
                 STEP-NC             26
          Application Reference Model (ARM)

         • ARM definierar typ av information och relationer
          mellan information inom den specifika
          applikationsdomän som ARM beskriver.
         • ARM beskriver också krav, struktur och
          begränsningar för denna information.
         • ARM är vanligtvis, men inte nödvändigtvis
          beskrivna i EXPRESS-språket
Magnus Lundgren
                   STEP-NC             27
          ISO 14649 Activity Reference Model
         The planar face is used to describe machining of the outer face of
         a workpiece. The geometry of the planar face is given through the
         boundary and the depth (defined by the supertype). The depth
         denotes the bottom of the material that needs to be taken away
         from the workpiece to reach the final shape of the feature. The
         elementary surface describing the depth can be inclined or
         orthogonal to the feature’s local z-axis. The planar face may also
                                  be done.
         have one or more bosses where no cutting will (source: ISO 14649)

Magnus Lundgren
                      STEP-NC                  28
            ISO 14649 Activity Reference Model
                        face_boundary: The complete or partial outside
                        final shape of the workpiece after the planar cut has
                        been applied.

      course_of_travel: A straight line with magnitude and direction.
              removal_boundary: A line with direction and magnitude that
                                  (source: ISO 14649)
              when swept along a path defines the area on a workpiece for
              volume removal.
Magnus Lundgren
                         STEP-NC                    29
              ISO 14649 and AP238

         • ISO 14649 currently consist of 8 different parts
           – Part 1, Overview and fundamental principles
           – Part 10, General process data
           – Part 11, Process data for milling
           – Part 12, Process data for turning
           – Part 13, Process data for wire-EDM
           – Part 14, Process data for sink-EDM
           – Part 111, Tools for milling
           – Part 121, Tools for turning
         • ISO 14649 is also proposed to be extended with
           – Part 16, Data model for inspection
           – Part ? Data model for robotics


Magnus Lundgren
                    STEP-NC             30
                 A STEP-NC Example
         1.  Face milling top
         2.  Drill hole 22
         3.  Ream hole 22
         4.  Rough pocket milling
         5.  Finish pocket milling

Magnus Lundgren
                        STEP-NC  31
                   A STEP-NC Example

         ISO-10303-21;
         HEADER;
            FILE_DESCRIPTION(('EXAMPLE 1'),'1');
            FILE_NAME('EXAMPLE1.STP','2004-5-4T15-32-8',('AUTHOR'),(''),'WZL ISO10303-PART21
            PARSER
            PACKAGE','','');
            FILE_SCHEMA((('MACHINING_SCHEMA',' MILLING_SCHEMA',' MILLING_TOOL_SCHEMA'));
         ENDSEC;
         DATA;
            #1=CARTESIAN_POINT('SECPLANE1: LOCATION
            ',(0.0000000000,0.0000000000,30.0000000000));
            #2=DIRECTION(' AXIS ',(0.0000000000,0.0000000000,1.0000000000));
            #3=DIRECTION(' REF_DIRECTION',(1.0000000000,0.0000000000,0.0000000000));
            …..
            …..                    Face milling top Rough 22
                                           22
                                     Drill hole Finish pocket milling
                                        Ream hole
            …..
            #108=WORKPLAN('MAIN WORKPLAN',(#44,#64,#65,#93,#94),$,#107,$);
            #109=PROJECT('EXECUTE EXAMPLE1',#108,(#18),$,$,$);
         ENDSEC;
         END-ISO-10303-21;
Magnus Lundgren
                            STEP-NC                        32
            AP-238 and Conformance Classes


         • Conformance Class for tool path programming CC 1
          Description of machining programs containing a single sequence of
          operations, each of which is described using the machine-
          independent path of the tool center point, using a simplified set of
          curves types, as well as tool requirements, management information
          about the program, and all technology-specific process parameters.
         • Conformance Class for closed-loop programming CC 2
          Extends the previous conformance class to support the description of
          machining programs with the full range of toolpath specifications as
          well as full shape information for the workpiece, rawpiece and
          restricted areas on the setup.

                                (source: ISO 10303-238)
Magnus Lundgren
                       STEP-NC                   33
            AP-238 and Conformance Classes


         • Conformance Class for feature-based programming CC 3
          This conformance class extends the previous conformance class to
          support the description of machining programs using the full range of
          executable constructs and manufacturing process features defined
          by implicit parameters.
         • Conformance Class for generative programming CC 4
          This conformance class extends the previous conformance class to
          support the description of geometric dimension and tolerance
          information sufficient to compute optimal speeds and feeds,
          manufacturing features appearing on the final product shape, and
          features with linkage to explicit geometry.

                                (source: ISO 10303-238)
Magnus Lundgren
                       STEP-NC                   34
         Kort demonstration
Magnus Lundgren
            STEP-NC    35
                     STEP-NC                     AP240  Process plan
         CAPP
          Machining Features

             AP224
                           NC Program

                            AP238
             AP203
             Geometry
                     CAM


Magnus Lundgren
                      STEP-NC         36
                  STEP-NC
         Orlando 2005
         5-axlig bearbetning, fyra olika beredningssystem,
         två olika styrsystem konfigurerade för två olika
         slags utförande av maskin och ett och samma
         NC-program (STEP-NC) för båda styrsystemen.
                  AP-238
Magnus Lundgren
                   STEP-NC             37
                     STEP-NC
                   Ibusuki, juli 2007

                MER      MER       MER - 14649


         MER-AP203     AP-224     AP-240         CNC

               SCRA      SCRA    STEP - AP-238      AP-203 delivery by March 28  Tool recommendations
      AP-224 delivery by May 1st
      ISO 13399 + recommendations
      AP-240 delivery by May 15th
      AP-238 delivery by June 1st
      CNC-simulation by June 15th


Magnus Lundgren
                       STEP-NC               38
                          STEP-NC
         MER & Sandvik        Ibusuki, juli 2007

           Resources
         (cutting tool size)           Position tolerance for the hole
                              Diameter size tolerance for the hole
                              Dimension tolerance (two planes)

                   APT-CL
                 ”Fish head part”
                               AP-238     CNC with probe
           AIRBUS            STEP
                                        (Renishaw)
                  AP-203 e2
                 Fish head part

     April 15th Machine tool selection
     May 1st NIST Feedback to Airbus and Tool request to Sandvik
     May 15th Airbus select dimensions and positions to be measured, Tolerance data
     APT-CL to STEP Tools
     June 1st AP-238 to NIST and Japan
     June 15th Machine and measure part
     June 30th Video for demonstration
Magnus Lundgren
                           STEP-NC                   39
           CAM  NC ?

         STEP-NC
                   STEP-NC
Magnus Lundgren
              STEP-NC       40

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:16
posted:6/24/2012
language:Swedish
pages:40