cerevisiae TISTR 5339 by yH3oXX

VIEWS: 34 PAGES: 28

									  “การผลิต R-phenylacetylcarbinol
และสารผลิตภัณฑ์ ข้างเคียงด้ วยลาไยอบแห้ ง
  ในระบบเบนซาลดีไฮด์ อมัลชั่น ”
               ิ
                 ้ั
           รายชื่อคณะผูจดทา
   นาวสาวพูนศิริ พระทอง       รหัส 4713099
   นางสาวอุทุมพร อภิวงค์ งาม     รหัส 4713109
   นางสาวกิติยา แลวงศ์ นิล     รหัส 4713080

    อาจารย์ที่ปรึ กษาโครงงาน อ.ดร. นพพล เล็กสวัสดิ์
ความสาคัญและที่มาของโครงงาน
  ลาไยสดมีคาร์ โบไฮเดรต 25%(w/w) รวมถึงโปรตีนและวิตามินต่ างๆ ทีเ่ อือต่ อ
                                    ้
             ิ
  การเจริญของเชื้อจุลนทรีย์ในการหมัก
  เมือผ่ านการทาแห้ ง ความเข้ มข้ นของนาตาลจะเพิมขึนเพราะความชื้นถูกกาจัด
    ่                 ้    ่ ้
           ้ั ้    ิ
  ออกไปมาก ทั้งนียงขึนกับปฏิกริยาเมลลาร์ ด (Maillard reaction) ณ อุณหภูมสูงิ
  (> 65OC) ทีเ่ ปลียนนาตาลและกรดอะมิโนเป็ นเมลานอยดินส์ (melanoidins)
           ่ ้
  ปัญหาการกาจัดลาไยอบแห้ งตกเกรดหรือหมดอายุทยงขาดประสิ ทธิภาพ และ
                          ี่ ั
               ่             ่
  การขาดแคลนงานวิจัยทีเ่ กียวข้ องกับการนาลาไยอบแห้ งทีขายไม่ ได้ ไปทา
  ประโยชน์ ต่อ เช่ น ผลิตสารเคมี R-PAC สาหรับยาบรรเทาอาการหวัดอย่าง
              ่
  pseudoephedrine ทั้งทีลาไยเป็ นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย จึงเป็ นทีมาของ่
  โครงการวิจัยนี้
บทนา
บทนา
 วัตถุประสงค์การทดลอง
 เพือศึกษาการเจริญของกล้ าเชื้อจุลนทรีย์ 15 สายพันธุ์ ในอาหารเลียงปริมาตร 10
   ่               ิ                ้
      ่                        ้
 ml ทีมีกลูโคสเป็ นแหล่ งอาหารคาร์ บอน โดยใช้ เวลาเพาะเลียง 72 ชั่วโมง ณ
 25.6OC แล้ วนาผลทีได้ ไปเปรียบเทียบกับทีมวิจัย ของกลุ่มฐิตพรและคณะ (24 h)
           ่                     ิ
                               ้
 และ พรรณทิวาและคณะ (48 h) จากนั้นจึงเลือกเวลาเพาะเลียงทีเ่ หมาะสมทีสุด ่
 เพือศึกษาการเจริญของเชื้อจุลนทรีย์ 15 สายพันธุ์ ในอาหารเลียงปริมาตร 100
    ่             ิ                ้
     ่
 ml ทีมีสารสกัดจากลาไยอบแห้ งเป็ นแหล่ งอาหารคาร์ บอนเพียงอย่ างเดียว
 เพาะเลียง เป็ นเวลา 48 ชั่วโมง ณ 25.6OC
       ้
 นามวลชีวภาพทีได้ จาการทดลองที่ 2 ไปใช้ ผลิต R-phenylacetylcarbinol จาก
          ่
                             ิ
 ไพรู เวตและเบนซาลดีไฮด์ สาหรับระบบเบนซาลดีไฮด์ อมัลชั่น ในสารละลาย
  ฟอสเฟตบัฟเฟอร์ ความเข้ มข้ นต่ างๆ
 วิธีการทดลอง
 การทดลองที่ 1
   เพาะเลียงกล้ าเชื้อเป็ นเวลา 72 ชั่วโมง
      ้
     เพาะเลียงกล้าเชื้อจุลนทรีย์ 15 สายพันธุ์ในอาหารเลียง
          ้     ิ              ้
        ่
     เชื้อทีมีกลูโคสเป็ นแหล่งอาหารคาร์ บอน
     ทาการวิเคราะห์
       มวลแห้ ง
       pH
       นาตาลกลูโคส เอทานอล กรดอะซิติก และ
         ้
       กรดซิตริก ด้ วย HPLC
 วิธีการทดลอง
 การทดลองที่ 2
วิธีการทดลอง (การเก็บตัวอย่างสาหรับการทดลองที่ 2)
 วิธีการทดลอง
 การทดลองที่ 3
  ศึกษาผลกระทบของความเข้ มข้ นสารละลายฟอสเฟต 4 ระดับ (0, 300, 600 และ
  900 mM)(10 ml) ต่ อระดับการผลิต PAC จาก S. cerevisiae TISTR No. 5606 และ
  5020, Z. mobilis TISTR No. 550 และ C. utilis TISTR No. 5198 (102.75 g มวล
  แห้ ง/ L )
     ในสภาวะทีมีเบน-ซาลดีไฮด์ ความเข้ มข้ น 150 mM (0.159 g )
            ่
     โซเดียมไพรู เวตความเข้ มข้ น 180 mM (0.198 g )
     TPP ความเข้ มข้ น 1 mM (0.0046 g )
     MgSO4.7H2O ความเข้ มข้ น 1 mM ((0.0025 g )
  ตั้งนิ่งทิงไว้ 8 ชั่วโมง อุณหภูมิ 4 OC โดยแต่ ละการทดลองทาซ้า 2 ครั้ง
       ้
  หยุดการทดลองด้ วย 100%(w/v) TCA ปริมาตร 1 ml แล้ วเก็บรักษาไว้ ต้ ูแช่ เยือก
  แข็งอุณหภูมิ -20 OC
                                    Dry biomass at 72 h (g/l)
                        0.00
                            1.00
                               2.00
                                   3.00
                                      4.00
                                          5.00
                                             6.00
                                                 7.00
                                                    8.00
                                                        9.00
                                                           10.00
                                                               11.00
                                                                     12.00
             E. coli TISTR 1261
                                                                 72 h
             C.utilis TISTR 5198

             C.utilis TISTR 5352

            Z. mobilis TISTR 405

              E. coli TISTR 361

            Z. mobilis TISTR 550

             C.utilis TISTR 5001

           S. cerevisiae TISTR 5020

             C.utilis TISTR 5046
Microbial strains
           S. cerevisiae TISTR 5339

            Z. mobilis TISTR 548

           S. cerevisiae TISTR 5606

             C.utilis TISTR 5032

          Klebsiella sp. TISTR 1383

             C.utilis TISTR 5043
                                  [Ethanol], g/l
                        0.0
                           3.0
                              6.0
                                 9.0
                                     12.0
                                        15.0
                                            18.0
                                               21.0
                                                      24.0
             C.utilis TISTR 5001
                                                   0h
             C.utilis TISTR 5032
                                                   72 h
             C.utilis TISTR 5043

             C.utilis TISTR 5046

             C.utilis TISTR 5198

             C.utilis TISTR 5352

              E. coli TISTR 361

             E. coli TISTR 1261

          Klebsiella sp. TISTR 1383
Microbial strains
          S. cerevisiae TISTR 5020

          S. cerevisiae TISTR 5339

          S. cerevisiae TISTR 5606

            Z. mobilis TISTR 405

            Z. mobilis TISTR 548

            Z. mobilis TISTR 550
ตัวอย่ างโครมาโตแกรม
              fructose
      sucrose


                 glucose
                      ethanol
            fructose
              Propanoic acid
      sucrose
                    Acetic acid
ตัวอย่ างโครมาโตแกรม
              fructose
      sucrose


                 glucose
                      ethanol
            fructose
              Propanoic acid
      sucrose
                    Acetic acid
ผลการทดลองไบโอทรานส์ ฟอร์ เมชั่นในระบบเบนซาล
    ิ
ดีไฮด์ อมัลชั่น
      ่
  กาลังอยูในระหว่างการวิเคราะห์
    ค่ากิจกรรมการทางานของ PDC ด้วย spectrophotometric decarboxylase
    assay
    ไพรู เวต และ อะเซตาลดีไฮด์ ใช้เครื่ อง spectrophotometer
    กรดเบนโซอิก และ สาร PAC ด้วย HPLC C8
    อะเซโตอิน ด้วยเครื่ อง HPLC HPX 87H
    pH ด้วย pH meter
 สรุ ปผลการทดลอง
 ลาดับของจุลนทรีย์ในแหล่ งอาหารคาร์ บอนมีกลูโคสที่ผลิตเอทานอลได้
         ิ
      ่                   ้
 มากทีสุดในหน่ วย g/l และ Yps ภายหลังการเพาะเลียงกล้ าเชื้อ 72 h ได้ แก่
   Z. mobilis TISTR 405 (10.6  0.53, 0.54  0.04)
   S. cerevisiae TISTR 5020 (4.54  0.23, 0.45  0.03)
   S. cerevisiae TISTR 5606 (3.56  0.18, 0.44  0.04)
   E. coli TISTR 1261 ผลิตเอทานอลได้ ถึง 4.18  0.21 g/l แม้ จะไม่ มี
    แหล่งอาหารคาร์ บอนใน nutrient medium
 ในกรณีใช้ แหล่ งอาหารคาร์ บอนเป็ นสารสกัดจากลาไยอบแห้ งเพียงอย่ าง
 เดียว ลาดับการผลิตเอทานอลสามอันดับแรก (g/l) ภายหลังการเพาะเลียง      ้
 เชื้อเป็ นเวลา 48 h ดังต่ อไปนี้
   * S. cerevisiae TISTR 5020 ( 45.0  6.1 )
   * S. cerevisiae TISTR 5606 ( 37.8  3.1 )     * ทดสอบโดย Skoog et al. 1996 พบว่า
   Z. mobilis TISTR 550 ( 28.4  5.1 )        ค่าเฉลี่ยที่ได้ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
                                นัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมัน 95%
                                                  ่

								
To top