Statistick� anal�za dat

Document Sample
Statistick� anal�za dat Powered By Docstoc
					Jištění kvality technologických
procesů
   12. Statistická analýza dat
            Richard Březina
Statistická analýza dat


   Základní pojmy

   Průzkumová analýza dat

   Vyhodnocování trendů
Statistická analýza dat
   Základní pojmy
      Statistické šetření

      Charakteristiky polohy a variability

      Grafické metody

    Průzkumová analýza dat

    Vyhodnocování trendů
Statistická analýza dat

   Základní pojmy

   Průzkumová analýza dat
     Výpočet popisných a intervalových charakteristik

     Grafické metody


   Vyhodnocování trendů
Statistická analýza dat

   Základní pojmy

   Průzkumová analýza dat

   Vyhodnocování trendů
     Tvorba a použití regulačních diagramů
Základní pojmy
   Statistické zkoumání
   Ve statistickém zkoumání se sledují hromadné jevy, tj. jevy vyskytující se u velkého množství prvků.
   Z hlediska účelu zkoumání hromadných jevů se předpokládá definování vymezené množiny objektů,
   prvků zkoumání neboli statistického souboru (soubor podniků, soubor obyvatelstva, soubor událostí
   apod.). Počet objektů, prvků, jednotek statistického souboru se nazývá rozsah souboru.
   Základní soubor
   Statistické soubory, které jsou předmětem statistického zkoumání, jsou označovány jako základní
   soubor.
   Výběrový soubor
   Z důvodu ekonomické náročnosti, praktické složitosti a velkých rozsahů se v praxi zpravidla nepracuje
   s celým rozsahem statistického souboru, ale jen se vzorkem statistických jednotek neboli s
   výběrovým souborem. Výběrové soubory se používají ke zkoumání zejména proto, že zobecnění
   provedené z dat výběrového souboru je považováno pro daný účel zkoumání za dostatečně přesné a
   z hlediska poznání za reprezentativní a že zkoumání celého statistického souboru by bylo nákladné,
   časově zdlouhavé nebo z jiných praktických ohledů neuskutečnitelné.
   Zkoumané vlastnosti statistického souboru sleduje statistika prostřednictvím měřitelných vlastností
   statistických jednotek. tzv. statistických znaků. Pracuje-li se u každé statistické jednotky jen s jedním
   znakem (s jednou proměnnou), jedná se o jednorozměrný soubor. Zjišťuje-li se současně více
   znaků a jejich vzájemné vztahy, jde o dvou-, tří-, resp. obecně vícerozměrný soubor.
Základní pojmy
   Kvalitativní a kvantitativní znaky
   Základním tříděním statistických znaků je rozlišování znaků číselných (kvantitativních,
   numerických) a znaků slovních (kvalitativních, alfabetických, kategoriálních).
   Číselné (kvantitativní, numerické) statistické znaky vyjadřují sledované vlastnosti statistických
   jednotek čísly. Číselné znaky se dělí na spojité (kontinuální), které mohou teoreticky nabývat
   libovolných reálných číselných hodnot v určitém intervalu (průtok vody, hmotnost výrobku, výška,
   peněžní obrat apod.) a znaky nespojité (diskrétní), které mohou v oboru reálných čísel nabývat
   pouze určitých číselných hodnot

   Cíle statistického zjišťování
   Cílem statistického šetření je získávání statistických dat o hodnotách statistických znaků u prvků,
   které tvoří statistický soubor. Každé statistické zjišťování má určitý, předem vymezený a konkrétní cíl.
   Z definice cílů šetření vyplývá,
      jak vymezíme statistický soubor
      jaké proměnné statistické znaky budeme zjišťovat.   Zpracování rutinních dat
   Pro účely této přednášky se omezíme se na zpracování jednorozměrného souboru dat, u něhož
   sledujeme jednu vlastnost, měřením jednoho spojitého znaku
Základní pojmy
   Postup průzkumové analýzy dat
   Při statistickém vyhodnocení rutinních dat se předpokládá, že
      jde o nezávislé veličiny
      stejně rozdělené veličiny
      pocházející z normálního rozdělení

   Test nezávislosti prvků výběru
      Závislost měření je obvykle způsobena nestabilitou měřicího zařízení, nekonstantností
      podmínek, zanedbáním faktorů, které významně ovlivňují výsledek měření
   Test homogenity výběru
      K nehomogenitě naměřených dat dochází všude tam, kde se vyskytuje výrazná
      nestejnoměrnost měřených vlastností vzorků, mění se náhle podmínky experimentu a data
      obsahují vybočující měření
   Test normality dat
   Určení výběrového rozdělení a jeho konstrukce
      Stanovení parametrů polohy a rozptýlení
   Průzkumová analýza dat pomocí grafických metod
Základní pojmy
   Rozdělení pravděpodobnosti                       Normální (Gaussovo) rozdělení
                                             0,45
   Normální rozdělení                                  0,4


                                             0,35


   Rozdělení je charakterizováno                            0,3   parametrem polohy a rozptýlení funkcí hustoty pravd.
                               hustota
                                             0,25
     Střední hodnotou m                               0,2


                                             0,15

     Rozptylem      s2                             0,1
   Studentovo rozdělení                                0,05


                                              0


   Pro výběry pocházející z normálního rozdělení platí,   -3   -2    -1        0    1  2  3
                                                x

   že náhodná veličina t má Studentovo rozdělení s(n-1) stupni volnosti
        xm
      t    n
         s

   C2 - rozdělení
   Pro výběry pocházející z normálního rozdělení platí, náhodná veličina C2 má C2 – rozdělení s (n-1) stupni
   volnosti

         (n  1) s 2
     C2 
          s2
Základní pojmy
   Výběrové charakteristiky polohy
                    1 n
     Výběrový průměr      x   xi
                    n i 1
           Je maximálně věrohodným odhadem střední hodnoty m
           Je velmi citlivý na odlehlé hodnoty

     Kvantily
        Kvantily jsou přirozenou mírou polohy. Daný výběr se nejdříve seřadí od nejmenší hodnoty
        po největší a poté určíme pro daný p% kvantil pořadové číslo jednotky n p , pro které platí:
           p       p
          n    np  n   1
           100      100
               ~
               x50
        Medián                              robustní
           padesátiprocentní kvantil, který charakterizuje z hlediska velikosti prostřední
           hodnotu souboru. Ve statistickém souboru odděluje polovinu hodnot menších od
           poloviny hodnot větších.
               ~
               x 25  ~
                   x75
        Kvartily                             robustní
           25% a 75% kvantil

     Modus        ˆ
               x                         robustní
        Modus je hodnota , která se vyskytuje nejčastěji.
Základní pojmy
   Výběrové charakteristiky rozptýlení
     Výběrový rozptyl a směrodatná odchylka
       je nevychýleným odhadem rozptylu s2 pro normální rozdělení. Je definován jako aritmetický
       průměr ze čtverců odchylek jednotlivých hodnot od průměru, tj.
                      , s – směrodatná odchylka
             i1 xi  x 
           1  n
       sx 
        2            2

           n 1

     Varianční rozpětí                            robustní
       Variační rozpětí R je rychlou, jednoduchou, ale jen orientační charakteristikou variability
       založenou na informaci o maximální a minimální hodnotě v souboru, tj.

        R  xm ax  xm in


     Interkvartilové rozpětí                         robustní
       Kvantilový odhad směrodatné odchylky

        RF  0,7413 ( ~75  ~25 )
               x   x
Základní pojmy
   Charakteristika tvaru rozdělení
     Šikmost
       slouží k zjištění míry symetrie (souměrnosti) rozdělení
       Jednoduchou charakteristikou šikmosti je Pearsonův koeficient α. K hodnocení
       stupně šikmosti využívá vztah mezi velikostí aritmetického průměru a mediánu
       daný ve tvaru
           x~ x
         
           sx
       Jiný přístup k měření šikmosti je založen na aplikaci tzv. momentových
       charakteristik. Při práci s daty uspořádanými do rozdělení četností je vhodná tzv.
       momentová míra šikmosti
                  3
          1 k  xi  x 
           
         n i 1  s x 
                  ni
                 
     Špičatost
       Míry špičatosti jsou založeny na srovnání stupně nahuštěnosti hodnot prostřední
       velikosti se stupněm nahuštěnosti ostatních
                 4
         1 k  xi  x 
           
         n i 1  sx 
                 ni  3
                
Základní pojmy
   Intervalové odhady statistických parametrů
     Koeficient spolehlivosti, hladina významnosti
     Ze statistického hlediska mají bodové odhady malý význam, protože neříkají nic o tom, kde leží skutečné
     hodnoty parametrů. Více informací poskytuje intervalový odhad, který určuje interval, v němž se bude se
     zadanou pravděpodobností ( 1-  )nacházet skutečná hodnota daného parametru.
     Pravděpodobnost nazýváme koeficient spolehlivosti ( 1-  ), volíme nejčastěji 95% nebo 99% a
     parametr  se nazývá hladina významnosti.

     Intervalový odhad střední hodnoty
                 s               s
       x  t1 / 2 ( )     m  x  t1 / 2 ( )
                 n               n

     Intervalový odhad rozptylu
         (n  1) s 2       (n  1) s 2
                 s2 
        C1 / 2 n
         2
                     C / 2 n
                      2
     Intervalový odhad mediánu
     ~ u    0,707 s            0,707 s
     x50 1 / 2      med  ~50  u1 / 2
                   x
             n               n
Základní pojmy
 Grafické metody
 Diagram rozptýlení a krabicový graf
Základní pojmy
 Grafické metody
 Histogram            Q-Q graf
 Odhad hustoty pravděpodobnosti  Graf rozptýlení s kvantily
Průzkumová analýza dat
 Příklad: Homogenita tabletoviny
   Obsahová stejnoměrnost
     Obsah účinné látky v tabletovině   Naměřené hodnoty
     Výsledky analýzy obsahu účinné látky ve vzorcích odebraných z homogenizačního
     kontejneru při prospektivní validaci na 3 validačních šaržích   Limity pro obsahovou stejnoměrnost v tabletovině :
     Interval 93-107 % pro jednotlivé naměřené hodnoty
     Interval 18,6 – 21,4 mg/tbl
     RSD ≤ 3,2%
Průzkumová analýza dat
 Naměřené hodnoty
   Označení vzorku  Obsah účinné látky v tabletovině [mg/tbl.]

            Š1         Š2         Š3

   A         19,70       19,50        19,60

   B         19,70       19,51        19,69

   C         19,60       19,84        19,47

   D         19,60       19,66        18,94

   E         19,60       19,70        19,52

   F         19,90       19,47        19,52

   G         19,80       19,54        19,52

   H         19,90       20,10        19,67

   CH        19,40       19,69        19,59

   I         19,80       19,48        19,45
Průzkumová analýza dat
   Test normality :
   Název sloupce :       šarže1        šarže2        šarže3
   Normalita :         Přijata       Přijata       Zamítnuta
   Vypočtený :               0,573        4,012        7,690
   Teoretický :               5,991        5,991        5,991
   Pravděpodobnost :            0,751        0,134        0,021
   Vybočující body :
   Název sloupce :       šarže1        šarže2        šarže3
   Homogenita :        Přijata       Zamítnuta      Zamítnuta
   Počet vybočujících bodů :        0,000        1,000        1,000
   Spodní mez :             19,222         19,083        19,185
   Horní mez :              20,178         20,087        19,855
   Autokorelace :
   Řád autokorelace :             4
   Název sloupce :       šarže1        šarže2        šarže3
   Řád autokorelace 1
   Závěr :           Nevýznamný      Nevýznamný      Nevýznamný
Průzkumová analýza dat
   Klasické parametry :
   Název sloupce :       šarže1      šarže2      šarže3
   Průměr :                19,7      19,649      19,497
   Spodní mez :             19,588      19,506      19,346
   Horní mez :              19,812      19,792      19,648
   Rozptyl :               0,024       0,040       0,045
   Směr. odchylka :            0,156       0,200       0,211
   Šikmost                -0,368       1,195      -1,974
   Odchylka od 0 :       Nevýznamná    Nevýznamná    Významná
   Špičatost :              2,438       3,549       6,134
   Odchylka od 3 :       Nevýznamná    Nevýznamná    Významná
   Polosuma               19,650      19,785      19,315
   Modus :                19,700      19,520      19,558
   Robustní parametry :
   Název sloupce :       šarže1      šarže2      šarže3
   Medián :               19,700      19,600      19,520
   IS spodní :              19,527      19,392      19,393
   IS horní :              19,873      19,808      19,647
   Mediánová směr. odchylka :       0,077       0,092       0,056
   Mediánový rozptyl :          0,006       0,008       0,003
Průzkumová analýza dat
 Grafické metody
    s1


   s2   s3
Průzkumová analýza dat
Vyhodnocování trendů
 Vyhodnocování trendů
   Vyhodnocování trendů zahrnuje metody a postupy sledování a
   vyhodnocování vybraných veličin procesu. Všechny tyto činnosti mají za
   cíl odhalit v získaných datech signály, že existují podmínky, které mohou
   způsobit odchylku od ustáleného stavu procesu a pomoci tak
   identifikovat nepříznivé vlivy, které mohou mít negativní dopad na
   produkt.
  Prakticky to znamená, že předpokládáme nějaké statistické vlastnosti
  procesu (obecně dat) a vyhodnocování trendů slouží (přinejmenším) k
  testování, zda se tyto statistické vlastnosti nemění.
  Postupy:
   Sledování středních hodnot a rozptylů

   Grafické zobrazení dat

   Regulační diagramy
Vyhodnocování trendů
 Regulační diagramy
   Diagram x-průměr
    Použití tohoto grafu se doporučuje pokud je možné vytvořit tzv.
    podskupiny (dvě nebo více hodnot pro jeden časový okamžik).

   Diagram x-individual
    Používá se tam, kde z nějakého důvodu není možné vytvořit
    podskupiny, do grafu se vynáší přímo naměřené hodnoty


   Diagram c
    Je vhodný pro sledování počtu jednotlivých vad na definovaném
    množství výrobku, který má Poissonovo rozdělení
Vyhodnocování trendů
 Pravidla regulačních diagramů
   1.Jedna hodnota mimo kontrolní meze,
   2.Devět hodnot na téže straně centrální linie,
   3.Šest hodnot za sebou roste nebo klesá,
   4.Čtrnáct hodnot má střídavé znaménko svých diferencí,
   5.Dvě ze tří hodnot jsou od základní linie dále než 2s,
   6.Čtyři z pěti hodnot jsou na téže straně základní linie dále než 1s,
   7.Patnáct hodnot je uvnitř intervalu ±s od základní linie,
   8.Osm hodnot po sobě je mimo interval ±s od základní linie.
Vyhodnocování trendů
 Příklad: Sledování výtěžnosti
   Výtěžek
     Množství přijaté na sklad z výrobní zakázky


   Naměřené hodnoty
     Množství přijaté na sklad z výrobních zakázek 9
     sledovaných přípravků za období 2003 -2004 byly
     získány ze systému SAP
Vyhodnocení trendů
       Sledování středních hodnot a rozptylů
        Rok 2003                Rok 2004                Porovnání
Přípravek    Stř. h.  Rozptyl Sm.od. Počet Stř. h.      Rozptyl Sm.od. Počet Střední h.      Rozptyly
Přípravek1   101,704  0,354  0,595 9   102,194      0,305  0,552 17  neshodné       shodné
Přípravek2   280,288  15,260  3,906   17   282,690  6,209  2,492 20  neshodné       neshodné
Přípravek3   282,747  8,732   2,955   55   283,082  9,621   3,102   83   shodné    shodné
Přípravek4   586,940  5,924   2,434   60   587,851  4,787   2,188   63   neshodné   shodné
Přípravek5   281,664  5,760   2,400   171   280,417  11,661  3,415   193   neshodné   neshodné
Přípravek6   705,454  62,220  7,888   28   709,513  72,364  8,507   30   shodné    shodné
Přípravek7   316,133  18,100  4,254   81   315,903  12,470  3,531   60   shodné    shodné
Přípravek8   138,063  1,351   1,162   46   138,055  1,667   1,291   51   shodné    shodné
Přípravek9   448,459  7,714   2,777   44   447,846  35,496  5,958   41   shodné    shodné

       Z tabulky je patrné, že Přípravek5 vykazuje za rok 2004 pokles výtěžnosti a změnu rozptylu. Proto
       provedeme analýzu pomocí regulačního diagramu X-individual. Nejdříve vytvoříme regulační
       diagram pro data za rok 2003.
Vyhodnocení trendů
   Regulační diagram
   Z grafu je patrné, že došlo zhruba po 100 šaržích ke změně ve výrobním
   postupu, proto je potřeba pro výpočet parametrů ustáleného stavu
   procesu vzít data pro šarže s pořadovým číslem větším než 100.
Vyhodnocení trendů
   Při tvorbě regulačního diagramu byly vypočteny následující hodnoty
   parametrů:
    ZL   = 280,318 (výběrový průměr)
        s = 2,675 (výběrová směrodatná odchylka)
     LCL = 271,937
     UCL = 288,700

   Tyto vypočtené parametry byly použity pro regulační diagram z dat
   naměřených v roce 2004
Vyhodnocení trendů
   Červeně označené body indikují porušení jednoho nebo více z 8 pravidel
   regulačních diagramů. Kromě bodů mimo meze (kde se jednalo o výrobu
   na výjimku), se také jedná o šarže kolem pořadového čísla 300, kde je
   pro více než dvacet bodů porušeno pravidlo
   č.7 Patnáct hodnot je uvnitř intervalu ±s od základní linie
   Tento jev byl odůvodněn výrobou pod dohledem technologa z důvodů
   testování nového dodavatele suroviny.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:12
posted:6/23/2012
language:
pages:29