20040601 cde 13 50 14 10 impel by 242CpTmR

VIEWS: 7 PAGES: 25

									1
OUTSOURCING
- sposób na restrukturyzację i optymalizację
kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa
Plan prezentacji1. Outsourcing na świecie
2. Istota outsourcingu
3. Obniżka kosztów działalności wspomagających
  •  Droga I
  •  Droga II
  •  Droga III
4. Studium przypadku: ABB – Grupa Impel
5. Podsumowanie - outsourcing proponowany przez Impel                            3
Outsourcing na świecie
Przyszłość, czy tylko przejściowa moda?

 w 2000 roku światowe wydatki na outsourcing - 1 biliona USD

 65% managerów wybiera współpracę na zasadach outsourcingu

 w połowie lat 90 oszczędności z tytułu outsourcingu - 20%.

 teraz jest to przeciętnie 50% kosztów
                                4
Istota outsourcingu
Działalność podstawowa i wspomagająca

 istota działalności przedsiębiorstwa a łańcuch wartości

 działalność podstawowa i działalność wspomagająca


                 INFRASTRUKTURA
 wspomagająca
  działalność
                  ZASOBY LUDZKIE
                                     MARŻA
               TECHNOLOGIE I OPERACJE

         PRZY JMOWANIE               PODAŻ USŁUG,
          ŚRODKÓW      MARKETING      INWESTOWANIE
         FINANSOWY CH                FUNDUSZY                 działalność podstawowa
                                         5
Istota outsourcingu
Pojęcie i obszar outsourcingu


  Outsourcing to wydzielenie wyspecjalizowanym podmiotom
  gospodarczym wszelkich usług nie związanych z podstawową
  działalnością przedsiębiorstwa, w celu zwiększenia efektywności
  procesów restrukturyzacyjnych, głównie poprzez obniżenie kosztów
  funkcjonowania   Infrastruktura firmy
   Zarządzanie ludźmi      OBSZAR DZIAŁANIA
                  GRUPY IMPEL
   Technologie i operacje
                                   6
Obniżka kosztów działalności wspomagającej
Jakie są sposoby restrukturyzacji i optymalizacji ?


DROGA I - podniesienie efektywności zarządzania działalnością
wspomagającą


DROGA II - wydzielenie działalności wspomagającej do podmiotów
zależnych lub powiązanych kapitałowo z podmiotem wydzielającym


DROGA III - outsourcing działań wspomagających do podmiotów
zewnętrznych.
                                 7
Obniżka kosztów - Droga I
- podniesienie efektywności zarządzania działalnością
wspomagającą
ZALETY
  oszczędności z tytułu poprawy zarządzania i zwiększeniu
  efektywności

  pełna kontrola na procesemPROBLEMY
  zmiana efektywności zarządzania tą sferą nie dokona się bez
  dużych nakładów czasu i pracy.
                                 8
Obniżka kosztów - Droga II
- wydzielenie działalności wspomagających do podmiotów
zależnych
DZIAŁANIA:
 zawiązanie spółki produktowej

 wniesienie kapitału własnego

 wyodrębnienie struktur administracyjnych w powstałej spółce

 przeniesienie pracowników (wykonujących prace z obszarów
 wydzielanych)

 wniesienie majątku aportem lub zakupem przez spółkę

 zawarcie umowy pomiędzy Firmą a spółką produktową
                                9
Obniżka kosztów - Droga II
- wydzielenie działalności wspomagających do podmiotów
zależnych
ZALETY:
 możliwość „urynkowienia” działalności spółki poprzez świadczenie
 usług podmiotom zewnętrznym

 gwarancja zachowania przyjętych standardów jakościowych

 ścisły nadzór nad sposobem realizacji powierzonych zadań

 możliwość odsprzedaży spółki inwestorowi branżowemu
                                 10
Obniżka kosztów - Droga II
- wydzielenie działalności wspomagających do podmiotów
zależnych
PROBLEMY:
 ryzyko powielania tych samych błędów organizacyjnych

 dokumentowanie transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi

 koszty struktur spółki oraz departamentu nadzoru

 wydatki na wniesienie kapitału własnego spółki

 nakłady inwestycyjne wyższe od wartości rynkowej spółki

 koszty rejestracji spółki oraz ubezpieczeniem działalności

 konieczność tworzenia skonsolidowanego bilansu grupy kapitałowej                                11
Obniżka kosztów - Droga III
- outsourcing działalności wspomagających do podmiotów
zewnętrznych
DZIAŁANIA:
 postępowanie przetargowe w celu wyłonienia partnera dla
 Przedsiębiorstwa

 podpisanie umowy pomiędzy Firmą a Oferentem

 przeniesienie pracowników do podmiotu zewnętrznego (wykonujących
 prace z obszarów outsoutcingowanych)

 sprzedaż majątku, wykorzystywanego do realizacji wydzielanych zadań
                                12
Obniżka kosztów - Droga III
- outsourcing działalności wspomagających do podmiotów
zewnętrznych
ZALETY:
 elastyczność w dostosowaniu zakresu i jakości usług do potrzeb
 Przedsiębiorstwa

 łatwość optymalizacji kosztów usług oraz możliwość planowania ich
 redukcji

 korzystanie z wypracowanego know-how, potencjału kadrowego,
 organizacyjnego i finansowego oraz doświadczenia usługodawcy

 optymalizacja kosztów usługi przy zachowaniu wymaganych
 standardów jakościowych

 wzrost efektywności realizowanych usług
 dzięki wysokiej specjalizacji zleceniobiorcy
                                  13
Obniżka kosztów - Droga III
- outsourcing działalności wspomagających do podmiotów
zewnętrznych
ZALETY:
 dyscyplina finansowa - ponoszenie kosztów związanych tylko z
 wykonanymi usługami

 obowiązek usługodawcy zapewnienia ciągłości świadczonych usług
 przy stałym poziomie kosztów,

 możliwość odsprzedania majątku oferentowi

 możliwość skorzystania z kilku usług Przedsiębiorstwa w różnych
 obszarach (np. ochrona przedsiębiorstwa, transport gotówki, usługi
 porządkowo-czystościowe, kadrowo-płacowe, zarządzania
 nieruchomościami)


                                  14
Obniżka kosztów - Droga III
- outsourcing działalności wspomagających do podmiotów
zewnętrznych
PROBLEMY:
 niebezpieczeństwo wyboru nierzetelnego dostawcy usług

 problemy pracownicze przy przekazywaniu pracowników

 niebezpieczeństwo związane z niewłaściwym zarządzaniem ryzykiem
 związanym z outsourcingiem

 brak efektu skali i synergii (korzystanie z usług pomocniczych
 świadczonych przez kilku niezależnych dostawców tylko nieznacznie
 różni się od realizowania działań pomocniczych własnymi służbami)
                                 15
Obniżka kosztów - Droga III
- outsourcing działalności wspomagających do podmiotów
zewnętrznych
JAK UNIKNĄĆ PROBLEMÓW ?
 sprawdzić wiarygodność dostawcy

 negocjować cenę realizacji usług na poziomie niższym niż obecne
 koszty

 dążyć do wyboru dostawcy, który zapewni największą efektywność

 zapewnić bezpieczeństwo przekazywanych pracowników

 dążyć do integracji i uzyskania korzyści skali
                                16
Studium przypadku – współpraca ABB i Grupy Impel
Problemy przed wprowadzeniem outsourcingu

 kultura organizacyjna

 brak standaryzacji usług

 brak parametryzacji

 niezadowalające wyniki finansowe konsolidacji w Polsce

 wykorzystane rezerwy proste

 wysokie koszty pracy

 ograniczony efekt skali

 opór wewnętrzny (9 ZZ)                              17
Studium przypadku – współpraca ABB i Grupy Impel
ABB – Cele Klienta

 koncentracja na działalności podstawowej

 podniesienie jakości obsługi

 przyspieszenie wprowadzania zmian

 uniezależnienie się od wiedzy poszczególnych pracowników

 podział ryzyka
                               18
Studium przypadku – współpraca ABB i Grupy Impel
ABB – Wyzwania

 trzy lokalizacje: Przasnysz, Łódź, Międzylesie

 powierzchnia gruntów razem: 599,000 m2

 powierzchnia budynków razem: 174,000 m2

 sześciu oferentów usług FM

 zapytanie ofertowe skierowano do trzech

 okres wdrożenia wynegocjowanego programu FM – 4 miesiące
                               19
Studium przypadku – współpraca ABB i Grupy Impel
Efekty po 1,5 roku

 redukcja zatrudnienia ABB o prawie 80 osób, przejętych na stałe
 przez zewnętrznego zarządcę (GP Bis – Impel).

 obniżenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa o 20% w roku
 2003

 motywacja dla pracowników

 łatwy dostęp do profesjonalnego wsparcia w nowych zadaniach -
 powierzenie zarządcy m.in. nadzoru inwestycyjnego nad poważnymi
 projektami inwestycyjnymi.

 ujednolicona koordynacja wszystkich serwisów zewnętrznych
                                  20
Podsumowanie - outsourcing proponowany przez Impel
Wiarygodność i rzetelność

 największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające

 wiodąca pozycja na rynkach usług porządkowo–czystościowych,
 ochrony osób i mienia, cateringu oraz zintegrowanego zarządzania
 nieruchomościami

 od 16 października 2003 Impel jest notowany na GPW

 roczne przychody ze sprzedaży: ponad 446 mln zł (2003)

 10 miejsce na liście największych polskich pracodawców - 22 000
 pracowników
                                   21
Podsumowanie - outsourcing proponowany przez Impel
Kompleksowość oferty, efekt skali, synergia

Działania przejmowane przez Grupę Impel
    Zintegrowane zarządzanie nieruchomościami
    Ochrona osób, mienia i informacji
    Usługi porządkowo-czystościowe
    Wynajem i serwis odzieży roboczej
    Usługi pralnicze
    Usługi zbiorowego żywienia, catering
    Usługi oczyszczania przemysłowego
    Usługi kadrowo-płacowe
    Usługi utrzymania ruchu
    Usługi medyczne


                          22
Podsumowanie - outsourcing proponowany przez Impel
Finanse i organizacja

 korzyści finansowe - outsourcing funkcji pomocniczych i ich integracja
 przez Impel może obniżyć koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa w
 tym obszarze do 25%
   wzrost efektywności działań z zakresu funkcji pomocniczych
   prawo do ulg we wpłatach na PFRON
   zniżki w składkach ubezpieczeniowych

 korzyści organizacyjne
   ograniczenie problemów związanych z zarządzaniem i organizacją pracy
   służb pomocniczych.
   możliwość skoncentrowania się na podstawowej
   działalności przedsiębiorstwa


                                     23
Podsumowanie - outsourcing proponowany przez Impel
Personel

 znajomość problemów pracowniczych - personel Grupy Impel to
 22 000 osób

 doświadczenie w przejęciach pracowniczych – ponad 10 000 przejętych
 pracowników.
 Największe przejęcia pracownicze dokonano dla KGHM Polska Miedź S.A. - ponad 1000
 osób, Banku Zachodniego S.A. – ponad 600 osób, Huty Katowice S.A. – ponad 150 osób

 wiedza na temat przejmowania zakładowych i ponad zakładowych
 układów zbiorowych pracy

 doświadczenie w zakresie konsultacji z organami P I P w aspekcie
 przejęć pracowniczych

 związki zawodowe
 (ponad 30 organizacji związkowych)
                                         24
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

								
To top