AKCJE RYZYKO KOWAR by HC120623215829

VIEWS: 0 PAGES: 69

									Instrumenty o charakterze
własnościowymAkcje
Zagadnienia
  Wycena akcji
  Modele zmienności akcji
  Podstawowe parametry akcji
  Miary ryzyka inwestowania w akcje
  Pojęcie portfela akcji
  Parametry portfela akcji
  Portfel akcji z możliwością krótkiej
  sprzedaży
  Zagadnienia optymalizacyjne portfela akcji
  Charakterystyka portfela mieszanego (akcji
  oraz aktywów pozbawionych ryzyka)
Instrumenty o charakterze
własnościowym (udziału w majątku)

     akcje
     prawa do akcji
     certyfikaty inwestycyjne
     świadectwa udziałowe
Instrumenty o charakterze
własnościowym


  Akcje - najważniejszy element rynku
   kapitałowego. Akcja jest papierem
   wartościowym potwierdzającym udział
   w kapitale akcyjnym spółki,
   stanowiącym jednocześnie uosobienie
   praw i obowiązków jej posiadacza -
   akcjonariusza.
Wycena akcji


 - Ustalenie sprawiedliwej wartości, która
  może być ceną kupna i sprzedaży dla
  uczestników rynku, dysponujących pełną
  informacją, w warunkach rynku
  zrównoważonego, bez możliwości
  arbitrażu
Wycena akcji


  Modele zdyskontowanych przepływów
  pieniężnych
  Analiza podstawowych wskaźników
  (EPS, BV)
  Wycena metodami analizy
  fundamentalnej
  Analiza regresji wieloczynnikowej
Twórca metody DCF


  1938 – John B. Williams „The theory of
  investment value”
  Metoda zdyskontowanych przepływów
  pieniężnych w wycenie akcji
Określenie wartości akcji zwykłych


 Punktem wyjścia jest definicja wartości papieru
  wartościowego, jako sumy zdyskontowanych na
  moment bieżący wpływów uzyskanych z tytułu
  posiadania papieru.
 Elementami dyskusyjnymi są
  długość okresu posiadania papieru wartościowego (na
  ogół nieznany w chwili wyceny)
  stopa procentowa użyta do dyskontowania.

 Źródła zysku posiadacza akcji:
  dywidenda
  wzrost kursu akcji
Stopa procentowa dyskontująca
przyszłe wpływy

 tzw. wymagana stopa zwrotu, użyta do
  dyskontowania powinna uwzględniać

  stopę procentowa wolną od ryzyka
  pozostałe składniki kosztu pozyskiwania
  kapitału
  spodziewaną stopę inflacji
  premię za ryzyko
Wycena papieru wartościowego

  Papier wartościowy przynoszący regularne
  roczne wpływy w wysokości Ci
  wyceniamy za pomocą wzoru
 (19)       n
            Ci
       P
        i 1 (1  r ) i

  r - roczna stopa dyskontowa, będąca
  jednocześnie przeciętną roczną wymaganą
  stopą zysku z całej inwestycji
Sprzedaż akcji po n latach, uwzględnienie dywidendy


Sprzedaż akcji po roku, w cenie P1 .
Zakładamy, że pod koniec roku inwestor otrzymał dywidendę D. Stosując wzór (19)
otrzymamy wycenę P akcji jako:
         D P
      P   1 r
            1                                     D2  P2
                             P  11r 
                                   D
Sprzedaż akcji po dwóch latach w cenie P2:                (1 r ) 2  , gdzie P2 cena

sprzedaży akcji, Di dywidenda uzyskana pod koniec i – tego roku
Sprzedaż akcji po n – latach, w cenie Pn:
                  n

(22)
              P       Di
                     (1 r )i
                              Pn
                             (1 r ) n
                  i 1

Gdzie Di dywidenda uzyskana pod koniec i – tego roku
Model zdyskontowanych dywidend

 Inwestor nie sprzedaje akcji, nie uzyskuje
  kwoty ze sprzedaży.
         
      P   (1 r )i
            Di

         i 1

 Wtedy
                   n Di 
            P  lim n   (1 r )i 
                   i 1    
 O ile taka granica istnieje.
Model stałej wartości dywidendy


  Jeżeli dywidenda jest stała: dla każdego
  i, Di=D , to wartość akcji wynosi


         P  D
           r
    Model stałego wzrostu dywidendy
    (Gordona - Shapiro)
Zakładamy stałe tempo rocznego wzrostu dywidendy – oznaczamy je przez g, ( 0 < g < r).
Wtedy    Di+1= Di(1 + g) dla każdego i=1,2, ... Ciąg dywidend jest ciągiem geometrycznym,
czyli Di= D1(1 + g)i-1. Wzór na wycenę akcji przyjmie postać:
                   
     P   (1 r )i  
            Di          D1 (1 g ) i 1
                          (1 r ) i
                                
        i 1          i 1


                                 
                         
      D1             D1 
            (1 g ) i 1                 i 1
                              1 1 g
            (1 r ) i             1 r 1 r    
(25)      i 1                i 1

      D1 1 r
        1    1
            1 1 g
                   D1 r  g
                      1
             1 r


Jeżeli znana jest cena rynkowa akcji to z powyższego wzoru można uzyskać stopę r rocznego

zwrotu.                r   D1
                       P   g.
Model dwóch faz Zakładamy, że przez pierwsze n- lat
dywidenda rośnie w tempie g1, zaś później rośnie w tempie
g2. (0 < g2 < g1< r )

  Dn  D1 (1  g1 ) n 1 , Dn  k  Dn (1  g 2 ) k
                n                    
  P   (1 r )i  
          Di         D1 (1 g1 ) i 1
                      (1 r ) i
                                       Dn (1 g 2 ) i n
                                         (1 r ) i
                                                 
     i 1         i 1                i  n 1


                                                     
                                                                     
     n                                              1 g n             
              i 1
   D1      1 1 g1
         1 r 1 r                  Dn     (1 g 2 ) i
                           (1 g 2 ) n (1 r ) i
                                                D1 1 1r1
                                               1 r 1 1 g1
                                                              Dn
                                                           (1 g 2 ) n
                                                                        1 g 2 i
                                                                        1 r
                                                    1 r
     i 1                i  n 1                                        i  n 1

        
    1 1 r1
        1 g n
                         (1 g
                        1 g 2 n
                                             
                                             1 g n
                                         1 1 r1             1 g 2
  D 1 r  g1         Dn
               (1 g 2 ) n
                        1 r
                           r  g2
                                  2)
                                     D   1 r  g1        Dn
                                                    (1 r ) n  r  g2                    1 g       n
                  1  1 r1 
                                           1 g 2
          PD      1
                   
                   r  g1
                       
                                      Dn
                                    (1 r ) n   r g2   
                  1 g     n
                1  1 r1 
                               D1 (1 g1 ) n1 1 g 2
         D     1
                 
                 r  g1
                     
                                (1 r ) n  r  g2
Szacowanie ceny akcji na podstawie zysków
rocznych


  EPS (earnings per share) = zysk roczny / liczba akcji
  Współczynnik P / EPS , gdzie P jest aktualną ceną
  akcji, znany pod nazwa „cena do zysku” (C/Z) jest
  jednym z najważniejszych wskaźników ceny akcji.
  Wskaźnik ten na ustabilizowanym rynku zawiera się w
  pewnym przedziale typowym dla giełdy, sektora spółki,
  wielkości kapitalizacji itp.
  Akcje spółki mogą być więc szacowane przez wartość
  tego współczynnika oraz EPS.
  Jeżeli współczynnik ceny do zysku dla podobnych
  spółek waha się w przedziale <a, b> to wartość akcji tej
  spółki spełnia nierówności:
Model zdyskontowanych przepływów a
wskaźnik cena do zysku


  Model zdyskontowanych dywidend wycenia wartość akcji z
  punktu widzenia akcjonariusza otrzymującego dywidendę.
  Wycena akcji może być dokonana z punktu widzenia
  właściciela spółki. Wtedy roczne dywidendy zostają
  zastąpione rocznymi przepływami gotówki. Jeżeli
  przepływy są dodatnie możemy mówić o rocznych
  kwotach zysku. Jeżeli przyjmiemy modelowo, że te kwoty
  rosną w tempie rocznego1 wzrostu równym g, to wzór
             P
               D
  (27)           rg z modelu stałego wzrostu dywidendy może posłużyć do
   wyceny akcji z punktu widzenia zdolności generowania
   zysku, gdzie D1 oznacza zysk przypadający na jedną
   akcję w pierwszym roku.
Model zdyskontowanych przepływów a wskaźnik cena do
zysku
Dzieląc równość (27) przez D1 otrzymujemy po lewej stronie
wskaźnik cena do zysku, zatem
                    1
 (28)            C/Z =
                   rg
Ostatni wzór dostarcza fundamentalną interpretację wyceny. Na przykład, jeżeli rynek
wycenił akcje spółki na poziomie C/Z równym 25, przy stopie dyskontowej 7,5% to oznacza,
że g wynosi 3,5%. Zatem rynek spodziewa się, że zyski spółki będą rosnąć w ujęciu rocznym
o 3,5%. Przeprowadzając podobne obliczenia (przy tej samej stopie dyskontowej)
otrzymujemy następujące wartości tempa wzrostu zysków:

              Wartość       Spodziewany wzrost
              współczynnika C/Z  rocznych zysków
                   50        5,5 %
                   25        3,5 %
                   15       0,833 %
                 13,33         0%
                 11,11        - 1,5 %
                   8        -5%
Wycena metodami analizy fundamentalnej
- wewnętrzna wartość akcji
   Analiza obecnej i prognozowanej sytuacji
   makroekonomicznej kraju i regionu
   Prognozy dla branży
   Prognozy dla spółki
   Analiza obecnej działalności spółki: przepływów
   finansowych, zadłużenia, wykorzystania majątku
   trwałego, środków pieniężnych
   Ocena jakości zarządzania spółką, zasobów ludzkich,
   technologii, innowacyjności (tzw. wartości dodanej
   spółki)
   Analiza otoczenia konkurencyjnego
   Mocne i słabe strony spółki
Wycena metodami analizy regresji
wieloczynnikowej

  Dobór tzw. zmiennych wyjaśniających –
  najważniejszych zmiennych mierzalnych
  kształtujących ceny akcji
  Oznaczamy je literami X,Y,U,V,W
  f- czynnik losowy o wartości oczekiwanej zero
  P = aX + bY +cU + dV + eW + f
  a,b,c,d,e – wagi – dobierane eksperymentalnie
Krótka sprzedaż

 Możliwość krótkiej sprzedaży, to możliwość sprzedaży
  akcji pożyczonych od odpowiedniej instytucji, np. biura
  maklerskiego. W ustalonym momencie w przyszłości
  akcje należy zwrócić. Zatem korzystający z takiej
  możliwości musi odkupić akcje w tej samej liczbie i
  przekazać biuru maklerskiemu.
 Krótkiej sprzedaży dokonuje się w przypadku
  przewidywania spadku cen akcji.
 Inwestor zyskuje na spadku cen akcji
 Zysk inwestora jest różnicą miedzy wartością
  sprzedanych na początku akcji a kwotą za którą
  musi później odkupić akcje
Krótka sprzedaż. Cena akcji w momencie
pożyczenia - 100 zł. Liczba pożyczonych akcji -
100

                  zysk kwot. do
  cena   spadek ceny  zysk   wartości
 końcowa  pożyczonych kwotowy pożyczonych
  akcji    akcji  inwestora   akcji
    60      40%  4  000  zł  40%
    70      30%  3  000  zł  30%
    80      20%  2  000  zł  20%
    90      10%  1  000  zł  10%
    100      0%     0  zł   0%
    110     -10%  -1  000  zł  -10%
    120     -20%  -2  000  zł  -20%
    130     -30%  -3  000  zł  -30%
    140     -40%  -4  000  zł  -40%
Portfel dwóch akcji
W - wartość portfela
 W = a P1 + b P2
 P1 - cena akcji A , P2 – cena akcji B
 a- liczba akcji A, b - liczba akcji B
 a P1 - wartość akcji A w portfelu
 b P2 - wartość akcji B w portfelu
 a P1 / W – udział akcji A w portfelu, ozn. α
 b P2 / W – udział akcji B w portfelu, ozn. β
 α + β = 1, α, β – nieujemne
Stopa zwrotu z portfela dwóch akcji
przy braku krótkiej sprzedaży i dywidendy
RA – okresowa stopa zwrotu z akcji A
RB – okresowa stopa zwrotu z akcji B
Stwierdzenie. Jeżeli α, β oznaczają udziały akcji A i B w
  portfelu, to okresowa stopa zwrotu z portfela - RP
  jest równa
           RP = α RA + β RB
Dowód: (przy oznaczeniach z poprzedniego slajdu)
P1(1+ RA), P2 (1+ RB), - ceny końcowe akcji A , B
Przyrost wartości portfela w okresie bazowym:
[a P1(1+ RA)+ b P2 (1+ RB)] – (a P1+ b P2 )= a P1RA+b P2 RB
stopa zwrotu   RP = (a P1RA+b P2 RB) / W =
(a P1/ W) RA+ (b P2 / W) RB = α RA + β RB
Portfel z możliwością krótkiej sprzedaży
Przy przyjętych oznaczeniach, wartość portfela dwóch akcji
W = a P1 + b P2 lub W = α W + β W
gdzie α + β = 1; α , β > 0 oraz αW = a P1, βW= b P2
Krótka sprzedaż
Sprzedajemy akcje B. Za otrzymaną kwotę kupujemy akcje A.
 (Portfel ma teraz w składzie 100% akcji A)
Dokonujemy krótkiej sprzedaży b akcji spółki B, zaś otrzymane
 pieniądze inwestujemy w akcje spółki A, wartość portfela:
W = a P1 + (-b) P2
może być zapisana jako
W=αW+βW     ale teraz α > 1, β < 0, (α + β = 1)
W konsekwencji wzrost ceny akcji B spowoduje
 spadek wartości portfela
Parametry zmienności ceny akcji


  średnia, wartość oczekiwana
  miary rozproszenia
   wariancja
   odchylenie standardowe
  miary współzależności
   kowariancja
   korelacja
Stopa zwrotu (zysku) z akcji
  Metoda historyczna
  Di - dywidenda wypłaconą w i – tym
  okresie,
 Pi, Pi-1 - ceny akcji pod koniec i na
  początku i –tego okresu.
 stopa zysku w i - tym okresie
        ( P  Di )  P 1
   ri     i
           P 1
           i
               i
Stopa zwrotu z akcji
Metoda historyczna
               Przyrost  Stopa
 Data  Cena akcji Dywidenda  ceny   zysku
 1991   125    2,00
 1992   112    3,00    -13   -8,0%
 1993   118    3,50    6    8,5%
 1994   145    4,20    27    26,4%
 1995   110    2,50    -35   -22,4%
 1996   95    2,00    -15   -11,8%
 1997   112    2,45    17    20,5%
 1998   137    3,55    25    25,5%
 1999   152    4,20    15    14,0%
 2000   160    3,50    8    7,6%
 2001   173    2,75    13    9,8%
 2002   156    2,00    -17   -8,7%
Oczekiwana stopa zwrotu z akcji
 Prognozowanie ekspertowe

 Stan giełdy/ trend Prawdopodobieństwo  Stopa zwrotu akcji A

               pi            ri
 Bessa           0,1           -20%
 Trend spadkowy       0,3           0%
 Trend boczny        0,2           5%
 Trend wzrostowy      0,3           10%
 Hossa           0,1           30%

                 n
           R A   ri pi
               i 1
Wartość oczekiwana zmiennej losowej
(Miara tendencji centralnej)


 Def. Niech Ω będzie zbiorem skończonym.
  Wartością oczekiwaną EX
 zmiennej losowej X przyjmującej n wartości
  x1, ..., xn nazywamy liczbę
     n
  EX   xi  pi  gdzie  pi  P( X  xi )
     i 1
Wartość oczekiwana zmiennej losowej
Własności

 (i) E (X) = a jeżeli X przyjmuje tylko jedną
   wartość a
 (ii) E (aX) = a E(X) dla dowolnej a є R
 (iii) E(X +Y) = E(X) + E(Y) dla dowolnych
   zmiennych losowych X, Y
 (iv) E(X + a) = E(X) + a    dla dowolnej
   liczby rzeczywistej a
  Ryzyko papieru wartościowego. Wariancja
  stopy zwrotu
  Metoda historyczna     1 n
Var R   (ri  R ) gdzie R  średnia stopa zwrotu
           2

     n i 1
ri  stopa zwrotu w i  tym okresie
     1 n
Var R    
    n  1 i 1
          (ri  R ) 2  (mała liczba danych)
 Ryzyko papieru wartościowego


Stan giełdy/ trend  Prawdopodobieństwo  Stopa zwrotu akcji A  Stopa zwrotu akcji B
Bessa            0,1         - 20 %         0%
Trend spadkowy        0,3         0%           2%
Trend boczny         0,2         5%           5%
Trend wzrostowy       0,3         10 %          8%
Hossa            0,1         30 %          10 %
Ryzyko papieru wartościowego


 Oba typy akcji posiadają tę samą oczekiwaną
  stopę zwrotu, jednak akcje typu B
  charakteryzują się mniejszym rozproszeniem
  wyników, są zatem „bezpieczniejsze”.
 Dla akcji A, oprócz dużej stopy zwrotu (30 %)
  może zdarzyć się duża strata (- 20%)
 Wariancja zmiennej losowej
 (Miara rozproszenia wyników)

   Def.. Wariancją zmiennej losowej X
    przyjmującej n wartości nazywamy liczbę
      n
D X   ( xi  EX )  pi
 2         2
              gdzie  pi  P( X  xi )
     i 1

zaś EX jest wartośart oczekiwaną zmiennej X ,
Zatem D X  E [( X  EX ) ]
         2     2


Wariancję oznaczamy też VarX
Wariancja stopy zwrotu papieru wartościowego
Metoda ekspertowa


 Stan giełdy/ trend  Prawdopodo  Stopa zwrotu  Składniki
             bieństwo    akcji A   wariancji
                              2
              pi       ri    (ri-RA) pi
 Bessa          0,1      -20%    0,00625
 Trend spadkowy      0,3      0%    0,00075
 Trend boczny       0,2      5%      0
 Trend wzrostowy     0,3      10%    0,00075
 Hossa          0,1      30%    0,00625
      n                     0,014
 VarA   (ri  R A ) 2  pi
                   wariancja

      i 1
Ryzyko papieru wartościowego
Odchylenie standardowe


Wymiar odchylenia standardowego jest taki
sam, jak wielkości mierzonej.
Jeżeli zmienna losowa jest wyrażoną w
procentach stopą zwrotu, odchylenie std.
będzie miało wymiar procentowy
Odchylenie std. stopy zwrotu przyjmuje
się za miarę ryzyka akcji

     A  Var RA
Miary współzależności


  Kowariancja stóp zwrotu dwóch papierów
  wartościowych
  (Kowariancja zmiennych losowych)
  Korelacja stóp zwrotu dwóch papierów
  wartościowych
  (Korelacja zmiennych losowych)
Kowariancja stóp zwrotu papierów wartościowych
dla danych historycznych z n okresów

               Stopy   Stopy
              zwrotu  zwrotu
          Rok   akcji A  akcji B
               ri    si
           1990  -11,54%  72,99%
           1991  -11,35%  121,76%
           1992  16,54%  15,11%
           1993  72,64%  -5,56%
           1994  -21,78%  51,63%
           1995  28,13%  43,56%
           1996   8,46%  88,32%
           1997  19,00%  56,43%
           1998  21,09%  114,60%
           1999  21,34%  68,36%
Kowariancja stóp zwrotu papierów wartościowych
dla danych historycznych z n okresów

 Kowariancja stóp zwrotu papierów
  wartościowych
 (drugi wzór – dla małej liczby danych)
            1 n
   Cov( R A , RB )   (ri  R A )( si  RB )
            n i 1
             1 n
   Cov( R A , RB )     (ri  RA )(si  RB )
            n  1 i 1
    R A , RB średnie stopy zwrotu
Kowariancja stóp zwrotu papierów wartościowych
Prognozowanie ekspertowe Trend giełdowy Prawdopodobi   Stopa zwrotu   Stopa
          eństwo      akcji A   zwrotu akcji
 (scenariusz)
          scenariusza            B
            pi       ri      si
 Bessa        0,10     -20%      10%
 Trend spadkowy    0,20      0%       5%
 Trend boczny     0,35      5%       0%
 Trend wzrostowy   0,25     10%       -5%
 Hossa        0,10     30%      -10%
Kowariancja stóp zwrotu papierów wartościowych
Prognozowanie ekspertowe          n
 Cov( RA , RB )   (ri  RA )(si  RB ) pi
         i 1

 R A  oczekiwana stopa zwrotu akcji A,
 R B  oczekiwana stopa zwrotu akcji B,
 ri , si  stopy zwrotu akcji A, B w i  tym scenariuszu
 pi  prawdopodobienstwo i  tego scenariusza
Korelacja papierów wartościowych

 Współczynnik korelacji stóp zwrotu papierów
  wartościowych to liczba

           Cov( RA , RB )
    ( RA , RB ) 
             A  B
    A ,  B  odchylenia std .
   stóp zwrotu obu papierów
Korelacja zmiennych losowych Współczynnikiem korelacji zmiennych
 losowych X, Y o dodatnich odchyleniach
 standardowych nazywamy liczbę


           Cov( X , Y )
    ( X ,Y ) 
             X Y
Współczynnik korelacji
 1   ( X ,Y )  1
  Współczynnik korelacji
  będziemy oznaczać także symbolem Cor(X,Y)
Wariancja sumy dwóch zmiennych losowych


Twierdzenie. Jeżeli X i Y są zmiennymi losowymi,
  określonymi na tej samej przestrzeni zdarzeń, to
 Var (X + Y) = Var X + Var Y+ 2Cov (X,Y)

Wniosek
 Dla kombinacji liniowej dwóch zmiennych losowych
  prawdziwy jest wzór
Var (aX + bY) = a2 Var X + b2 Var Y+ 2ab Cov (X,Y)
Wariancja sumy trzech zmiennych losowych

Wniosek . Dla sumy trzech zmiennych losowych
 mamy
 Var (X +Y+Z) = Var X + Var Y+ VarZ + 2 Cov (X,Y)
 + 2 Cov (X,Z) + 2 Cov (Y,Z)

Wniosek. Dla kombinacji liniowej trzech zmiennych
 losowych mamy
Var (aX + bY + cZ) = a2 Var X + b2 Var Y + c2 VarZ +
 +2abCov (X,Y) + 2ac Cov (X,Z) + 2bc Cov (Y,Z)
Stopa zwrotu portfela

Oczekiwana stopa zwrotu portfela


  RA – stopa zwrotu z akcji A
  RB – stopa zwrotu z akcji B
  RP – stopa zwrotu z portfela
 Traktujemy powyższe stopy jako zmienne losowe
  RP = α RA + β RB
 RP jest zmienną losową, będącą kombinacją liniową
  zmiennych losowych RA , RB
  E(RA) – oczekiwana stopa zwrotu z akcji A
  E(RB) – oczekiwana stopa zwrotu z akcji B
  E(RP) – oczekiwana stopa zwrotu z Portfela
  E(RP) = α E(RA) + β E(RB)
Wariancja, odchylenie std. portfela dwóch akcji Var RP = α2Var RA + β2 Var RB + 2 α β•
       • Cov( RA , RB)
 Var RP – wariancja portfela
 Cov( RA , RB ) – kowariancja stóp zwrotu
  akcji A, B
 σP = √ Var RP
 σP - odchylenie standardowe portfela
Zbiór możliwości inwestycyjnych portfela
(opportunity set)
 Zbiór wszystkich punktów w układzie
  współrzędnych ryzyko zysk :
    [ σP , E(RP) ]
 które można uzyskać zmieniając udziały
  poszczególnych akcji w portfelu
Zbiór możliwości inwestycyjnych portfela dwóch
akcji (bez krótkiej sprzedaży)


     wykres zysku i ryzyka

 70%
 60%
 50%
 40%                          akcja  akcja
 30%
                              A    B
 20%                  Średnia stopa  14,25  62,72
 10%                   zwrotu     %    %
 0%                  Odchylenie   25,25  37,99
  10%    20%    30%   40%   standard.    %    %
Zbiór możliwości inwestycyjnych dla portfeli dwóch akcji
A(10%,10%), B(20%,30%) przy różnych współczynnikach
korelacji (żółty- Cor(A,B)=1, różowy - Cor(A,B)= -1)     35,00%
     30,00%
     25,00%
     20,00%
     15,00%
     10,00%
     5,00%
     0,00%
       0,00%  5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00%
Zbiór możliwości inwestycyjnych dla portfela dwóch akcji
przy możliwości krótkiej sprzedaży Stopa zwrotu akcji A –
16%, B - 12%


 18,00%
 17,00%
 16,00%                   Portfel A,B
 15,00%
 14,00%                   Krótka
                       sprzedaż A
 13,00%
 12,00%                   Krótka
                       sprzedaż B
 11,00%
 10,00%
   15,00 20,00 25,00 30,00 35,00
    %  %   %   %   %
Portfele dwóch akcji, tworzone z akcji 3 spółek


                    portfele dwuakcyjne tworzone z akcji A,B,C

              22,00%
 oczekiwana stopa zwrotu
              20,00%
              18,00%                           A,B
              16,00%                           A,C
              14,00%                           B,C
              12,00%
              10,00%
                 14%   16%  18%   20%   22%  24%  26%
                             ryzyko
Zbiór możliwości inwestycyjnych dla portfela
trzech akcji
 Portfele dwuakcyjne (linie ciągłe)
 portfele 3 akcji (kol. błękitny)

               22,00%


               20,00%
  oczekiwana stopa zwrotu
               18,00%

                                        A,B
               16,00%
                                        A,C
               14,00%                       B,C
                                        A,B,C
               12,00%


               10,00%
                  14%  16%  18%  20%   22%  24%  26%

                           ryzyko
Zbiór możliwości inwestycyjnych dla portfela
trzech akcji
Krótka sprzedaż (kolor różowy)


20,00%

18,00%

16,00%

14,00%

12,00%

10,00%

 8,00%
   8,00%  18,00%  28,00%  38,00%  48,00%
 Przykłady zagadnień optymalizacyjnych

Ustalenie składu portfela charakteryzującego się
 minimalną wariancją
 minimalną wariancją, przy ustalonej oczekiwanej
 stopie zwrotu
 maksymalną oczekiwana stopą zwrotu, przy ustalonym
 poziomie ryzyka
 maksymalnym ilorazem oczekiwanej stopy zwrotu do
 ryzyka
 maksymalnym ilorazem oczekiwanej stopy zwrotu do
 ryzyka, przy uwzględnieniu stopy wolnej od ryzyka
Portfel  efektywny


 Portfel efektywny to taki portfel że:
  Nie istnieje portfel o tej samej stopie zysku i
  mniejszym ryzyku
  Nie istnieje portfel o tym samym ryzyku i
  większej stopie zysku

 Portfele efektywne stanowią część brzegu
  zbioru wszystkich możliwości
  inwestycyjnych
Relacja Markowitza dla portfeli


 Portfel scharakteryzowany jest przez parę :
  odchyl. std. stopy zwrotu, oczekiwana
  stopa zwrotu
 Dla dwóch portfeli (σ1 , R1) , (σ2 , R2)
  zdefiniujemy relację oznaczoną symbolem
  „«”
 (σ1 , R1) « (σ2 , R2) <=> ( σ2 ≤ σ1 i R1 ≤ R2 )
 Mówimy, że drugi portfel jest lepszy w sensie
  relacji Markowitza
Granica efektywna (zbiór efektywny)
(efficient frontier)

Odcinek krzywej będącej zbiorem portfeli, dla
 których nie można wskazać portfeli lepszych
 nazywa się granicą efektywną zbioru
 wszystkich możliwości inwestycyjnych (bądź
 zbiorem efektywnym)
Punkt będący elementem granicy efektywnej
 nazywamy portfelem efektywnym
Portfel optymalny.  Portfel rynkowy


Portfel optymalny to portfel o maksymalnym zysku
 względnym przypadającym na jednostkę ryzyka (
 czyli o maksymalnym stosunku oczekiwanej stopy
 zwrotu do odchylenia std. stopy zwrotu)
Portfel rynkowy (σM , RM), to portfel o maksymalnym
 stosunku oczekiwanego zysku ponad stopę wolną
 od ryzyka do odchylenia std., czyli maksimum
 (ERP - RF)/σP
Gdzie RF – stopa stała, wolna od ryzyka
Portfel minimalnego ryzyka Portfel minimalnego ryzyka to portfel
  charakteryzujący się najmniejszą wartością
  odchylenia standardowego stopy zwrotu
  portfela (czyli także wariancji stopy zwrotu )
Portfel optymalny. Portfel rynkowy
Portfel minimalnego ryzyka

 15%
 14%
 13%
 12%
 11%
 10%
  9%
  8%
  7%
  6%
  5%
  4%
  3%
  2%
  1%
  0%
  0,00%    5,00%   10,00%
 Portfel mieszany: rynkowy ze składnikami
 pozbawionymi ryzyka (risk free assets)

Nowy portfel ma udział α obligacji o stałej stopie zwrotu RF i zerowym
 ryzyku oraz udział β akcji o stopie zwrotu RM i ryzyku σM

Stopa zwr. portf. miesz.: RP = α RF + β RM
gdzie α + β = 1, α, β > 0.  ERP = α RF + β ERM . , Wtedy  Var RP =
 Var (β RM) = β 2 Var (RM )
  czyli    σP = β σM
wyliczając stąd β i podstawiając do wzoru na ERP , otrzymujemy
ERP = (1- σP/σM ) RF + σP/σM • ERM
czyli ERP = RF + σP(ERM - RF )/σM
Otrzymaliśmy liniową zależność między oczekiwana stopą
 zwrotu a odchyleniem standardowym dla portfela
 mieszanego
Portfel mieszany bez możliwości krótkiej sprzedaży
(punkty fioletowego odcinka)

    17,00%

    16,00%

    15,00%

    14,00%

    13,00%

    12,00%

    11,00%

    10,00%

    9,00%

    8,00%

    7,00%
      0,00%  5,00%  10,00%  15,00%  20,00%  25,00%    Stopa wolna od ryzyka – 9%, portfel rynkowy (18,56%, 15,00%)
Analiza portfelowa
  Badanie parametrów portfelowych, określanie
  kryteriów doboru akcji, optymalizacja portfela
  H. Markowitz, „Portfolio selection” 1952
  J. Tobin – „Liquidity preference as behavior
  towards risk” 1958
  F. Modigliani, M. Miller „The cost of capital,
  corporation finance and the theory of
  investment” 1958
  W. Sharpe „Capital asset pricing model” 1964
  J. Lintner „Security prices, risk and maximal
  gains from diversifications” 1965
Literatura


  Jajuga K., Jajuga T. „Inwestycje”
  Luenberger D.G. „Teoria inwestycji finansowych”
  Sopoćko A. „Instrumenty finansowe”
  „Instrumenty pochodne. Sympozjum matematyki
  finansowej” UJ Kraków 1997
  Dębski W. „Rynek finansowy i jego mechanizmy”
  Murphy J.J. „Analiza techniczna rynków finansowych”
  Schwager    J.D.„Analiza   techniczna  rynków
  terminowych”
  Komar Z. „Sztuka spekulacji”
Analiza portfelowa


  Harry Markowitz, Merton Miller,
  William Sharpe - nagroda Nobla
  (1990) za pionierskie prace w
  dziedzinie ekonomii finansowej
Nagrody Nobla – analiza rynków
finansowych

  1981 James Tobin
  Relacje między rynkami finansowymi a
  decyzjami w zakresie wydatków,
  bezrobociem, produkcją i cenami
  1985 Franco Modigliani
  Pionierska analiza oszczędności i rynków
  finansowych

								
To top