Ryszard Kozlowski

Document Sample
Ryszard Kozlowski Powered By Docstoc
					  Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego Akademii Medycznej im.
Piastów Śl. we Wrocławiu, Dolnośląska Izba Lekarska oraz Katedra Radiologii
 AM zapraszają lekarzy specjalizujących się w chorobach wewnętrznych na
          kurs specjalizacyjny (z listy CMKP):

           DIAGNOSTYKA OBRAZOWA

Kierownik naukowy kursu:   Prof. dr hab. Krzysztof Moroń,
Termin kursu:        23-27.01.2006 r. godz. 8.30
Miejsce kursu:        Katedra Radiologii, ul. M. Skłodowskiej –
               Curie 68, 50-369 Wrocław
Liczba uczestników:     20-30 osób
Kurs bezpłatny/ 29 punktów edukacyjnych.

              Program kursu:
I dzień
1. Wybrane zagadnienia z diagnostyki obrazowej chorób ośrodkowego
  układu nerwowego – dr Violetta Sokolska
2. Diagnostyka obrazowa chorób tarczycy – dr Joanna Słonina
3. Diagnostyka obrazowa chorób płuc i opłucnej – dr Roman Badowski

II dzień
1. Diagnostyka obrazowa śródpiersia – dr Violetta Sokolska
2. Diagnostyka obrazowa serca i dużych naczyń – dr Tadeusz Śliwiński
3. Diagnostyka obrazowa chorób naczyń obwodowych – dr Jerzy
  Garcarek

III dzień
1. Diagnostyka obrazowa chorób przewodu pokarmowego – dr Ewa
   Nienartowicz
2. Diagnostyka obrazowa chorób wątroby i dróg żółciowych – dr Violetta
   Sokolska
3. Diagnostyka obrazowa chorób trzustki – dr Ewa Nienartowicz

IV dzień
1. Diagnostyka obrazowa przestrzeni zaotrzewnowej – dr Joanna Słonina
2. Diagnostyka obrazowa chorób układu moczowego – dr Urszula
  Zaleska-Dorobisz
3. Diagnostyka obrazowa zmian w miednicy mniejszej – dr Urszula
  Zaleska-Dorobisz

V dzień
1. Diagnostyka obrazowa chorób układu ruchu – prof. dr hab. Krzysztof
  Moroń
Każdy ww. wykład trwa 2 godz.

2. Reakcje niepożądane na środki cieniujące – dr Urszula Zaleska-
  Dorobisz (1 godz.)

Test i podsumowanie kursu (2 godz.)

          Zgłoszenia na kurs do 24 listopada 2005 r.
       przyjmowane będą w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego
             Kształcenia Podyplomowego AM.
 Prosimy o przysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego kursanta
(do pobrania na stronach www.am.wroc.pl/kurspod.html) na adres: Dziekanat WLKP
   – Elżbieta Adamczyk, ul. J. Mikulicza-Radeckiego 5, 50-368 Wrocław.
            Szczegółowe informacje pod numerem
      tel. (0-71) 784-11-57 oraz e-mail: ksztpod@dwl.am.wroc.pl

    Dziekan Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego
         dr hab. Grażyna Bednarek-Tupikowska
                 oraz
       Komisja Kształcenia Dolnośląskiej Izby Lekarskiej
   Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego Akademii Medycznej
   im. Piastów Śl. we Wrocławiu, Dolnośląska Izba Lekarska, Katedra
 i Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku AM oraz
Regionalne Centrum Krwiodawstwa zapraszają lekarzy specjalizujących się w
  chorobach wewnętrznych na kurs obowiązkowy do specjalizacji (z listy
                 CMKP):

             TRANSFUZJOLOGIA

Kierownik naukowy kursu:   Prof. dr hab. Kazimierz Kuliczkowski,
               Lek. Ryszard Kozłowski
Termin kursu:         03-04.04.2006 r.
Miejsce kursu:
wykłady i zajęcia praktyczne w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa, ul. Czerwonego Krzyża 5, Wrocław, godz. 9.00
Liczba uczestników:      50 osób
Kurs bezpłatny/ 12 punktów edukacyjnych.

              Program kursu:
I dzień
Wykłady
1. Podstawowe zasady organizacji służby krwi w Polsce – dyr. lek.
  Ryszard Kozłowski
2. Preparaty krwiopochodne i osoczopochodne – lek. Maria Rudy
3. Zasady serologicznego dobierania preparatów – dr Stanisława
  Bochenek

Zajęcia praktyczne w grupach:
1. Oznaczanie grup krwi - dr Stanisława Bochenek
2. Wykonanie próby krzyżowej - dr Stanisława Bochenek

II dzień
Wykłady
1. Leczenie wrodzonych i nabytych skaz krwotocznych – dr Donata
  Urbaniak-Kujda
2. Plazmafereza i cytafereza lecznicza – dr Lidia Usnarska-Zubkiewicz
3. Ryzyko i powikłania związane z przetaczaniem produktów
  krwiopochodnych – dr Donata Urbaniak-Kujda
4. Autotransfuzja – dyr. lek. Ryszard Kozłowski
5. Rola Czynników wzrostu – prof. dr hab. Kazimierz Kuliczkowski

Każdy wykład trwa 1 godz., zajęcia praktyczne – 2 godz.
Kurs kończy się testem zaliczeniowym.
           Zgłoszenia na kurs do 15 lutego 2006 r.
        przyjmowane będą w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego
             Kształcenia Podyplomowego AM.
  Prosimy o przysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego kursanta
(do pobrania na stronach www.am.wroc.pl/kurspod.html) na adres: Dziekanat WLKP
    – Elżbieta Adamczyk, ul. J. Mikulicza-Radeckiego 5, 50-368 Wrocław.
            Szczegółowe informacje pod numerem
 tel. (0-71) 784-11-57, fax. (0-71) 784-01-10 oraz e-mail: ksztpod@dwl.am.wroc.pl

    Dziekan Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego
         dr hab. Grażyna Bednarek-Tupikowska
                 oraz
       Komisja Kształcenia Dolnośląskiej Izby Lekarskiej
    Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego Akademii Medycznej
   im. Piastów Śl. we Wrocławiu, Dolnośląska Izba Lekarska oraz Katedra
i Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku AM zapraszają
     lekarzy specjalizujących się w chorobach wewnętrznych na kurs
              specjalizacyjny z listy CMKP:

               HEMATOLOGIA

Kierownik naukowy kursu:   prof. dr hab. Kazimierz Kuliczkowski,
Miejsce kursu:        Sala wykładowa Dolnośląskiej Izby
               Lekarskiej, ul. Matejki 6, Wrocław
Termin kursu:         04-08.09.2006 r.
Liczba uczestników:      80 osób
Kurs bezpłatny/ 35 punktów edukacyjnych.

               Program kursu
Dzień 1 - poniedziałek
1. Hematopoeza – prof. dr hab. med. Kazimierz Kuliczkowski
2. Morfologia krwi i szpiku kostnego – dr n. med. Stanisław Potoczek
3. Czerwienica prawdziwa i osteomielofibroza - prof. dr hab. med. Irena
  Frydecka
4. Neutropenia i agranulocytoza – dr Marek Kiełbiński
5. Leukocytoza przyczyny i różnicowanie-dr hab. med. Lidia Usnarska-
  Zubkiewicz
6. Diagnostyka i leczenie ostrych białaczek – dr n. med. Marek Kiełbiński
7. Leczenie wspomagające w hematoonkologii - dr Marek Kiełbiński
Dzień 2 - wtorek
1. Krzepnięcie krwi – aktualne spojrzenie - prof. dr hab. med. Kazimierz
  Kuliczkowski
2. Podejście diagnostyczne do chorego krwawiącego – prof. dr hab. med.
  Maria Podolak-Dawidziak
3. Małopłytkowość: różnicowanie i leczenie – prof. dr hab. med. Maria
  Podolak-Dawidziak
4. Wrodzone skazy krwotoczne – dr n. med. Donata Urbaniak-Kujda
5. Nabyte skazy krwotoczne – dr n. med. Donata Urbaniak-Kujda
6. Niedokrwistości – diagnostyka i leczenie – prof. dr hab. Małgorzata
  Kuliszkiewicz-Janus (2 godz.)
Dzień 3 - środa
1. Nadpłytkowość samoistna – prof. dr hab. med. Maria Podolak-
  Dawidziak
2. Stany zakrzepowo-zatorowe – dr n. med. Katarzyna Kapelko-Słowik
3. Problemy hematologiczne kobiety ciężarnej – dr n. med. Stanisław
  Potoczek
4. Gammapatie monoklonalne – dr hab. med. Lidia Usnarska-Zubkiewicz
5. Plazmafereza i cytaferezy lecznicze – dr hab. med. Lidia Usnarska-
  Zubkiewicz
6. Zaburzenia odporności w chorobach krwi – dr n. med. Grzegorz Mazur
7. Immunoterapia w hematoonkologii – dr n. med. Grzegorz Mazur
Dzień 4 - czwartek
1. Diagnostyka różnicowa powiększenia węzłów chłonnych – dr n. med.
  Tomasz Wróbel
2. Ziarnica złośliwa – dr n. med. Tomasz Wróbel
3. Diagnostyka i leczenie chłoniaków złośliwych - dr n. med. Grzegorz
  Mazur
4. Rola zjawisk cyklu komórkowego – dr hab. med. Dariusz Wołowiec
5. Białaczka limfocytowa przewlekła - dr hab. med. Dariusz Wołowiec
6. Zespoły mielodysplatyczne – dr n. med. Donata Urbaniak- Kujda
Dzień 5 - piątek
1. Wskazania do przeszczepiania szpiku – dr hab. med. Lidia Usnarska-
  Zubkiewicz
2. Przeszczepianie szpiku – cele, zasady, powikłania - dr hab. med. Lidia
  Usnarska-Zubkiewicz
3. Diagnostyka cytogenetyczna w hematoonkologii – dr hab. Olga Haus
4. Przewlekła białaczka szpikowa – prof. dr hab. med. Małgorzata
  Kuliszkiwicz-Janus
5. Wskazania do przetaczania preparatów krwi – prof. dr hab. med.
  Małgorzata Kuliszkiwicz-Janus
6. Powikłania potransfuzyjne – dr n. med. Donata Urbaniak-Kujda

Każdy wykład trwa 1 godz.

Forma zaliczenia kursu – kolokwium pisemne

          Zgłoszenia na kurs do końca czerwca 2006 r.
        przyjmowane będą w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego
             Kształcenia Podyplomowego AM.
  Prosimy o przysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego kursanta
(do pobrania na stronach www.am.wroc.pl/kurspod.html) na adres: Dziekanat WLKP
    – Elżbieta Adamczyk, ul. J. Mikulicza-Radeckiego 5, 50-368 Wrocław.
            Szczegółowe informacje pod numerem
 tel. (0-71) 784-11-57, fax. (0-71) 784-01-10 oraz e-mail: ksztpod@dwl.am.wroc.pl

    Dziekan Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego
         dr hab. Grażyna Bednarek-Tupikowska
                 oraz
       Komisja Kształcenia Dolnośląskiej Izby Lekarskiej
   Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego Akademii Medycznej
  im. Piastów Śl. we Wrocławiu, Dolnośląska Izba Lekarska oraz Katedra
 i Klinika Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego AM
  zapraszają lekarzy specjalizujących się w zakresie chorób wewnętrznych
       nowym trybem na kurs specjalizacyjny z listy CMKP:

        WPROWADZENIE DO SPECJALIZACJI
         W CHOROBACH WEWNĘTRZNYCH

Kierownik naukowy kursu:   prof. dr hab. Ryszard Andrzejak
Miejsce kursu:        ul. Pasteura 4, Wrocław (sala wykładowa
               im. E. Biernackiego)
Termin kursu:         18–22.09.2006 r. godz. 9.00–15.15
Liczba uczestników:      110
Kurs bezpłatny/ 35 punktów edukacyjnych.

               Program kursu
I dzień
9.00–9.45   Informacja o wymaganiach i formach specjalizacji (podstawy
        prawne) – prof. dr hab. Ryszard Andrzejak
9.55–10.40  Formalno-prawne zasady działalności lekarskiej
        – prof. dr hab. Ryszard Andrzejak
10.50–11.35  Wyszukiwanie aktualnej informacji medycznej i jej ocena
        pod kątem wiarygodności oraz umiejętności
        wykorzystywania w praktyce (znajomość zasad evidence
        based medicine (EBM) – dr Andrzej Szuba
11.45–12.30  Zasady etyki lekarskiej – prof. dr hab. Krystyna Orzechowska-
        Józwenko
12.40–13.25  Orzecznictwo lekarskie – prof. dr hab. Barbara Świątek
13.35-14.20  Prawo medyczne. Relacja lekarz – pacjent – prof. dr hab.
        Barbara Świątek
14.30–15.15  Zagadnienia toksykologii – zatrucie lekami – prof. dr hab.
        Anna Skoczyńska
II dzień
9.00–9.45  Reanimacja krążeniowo-oddechowa – dr hab. Grażyna Durek
9.55–10.40 Zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej – prof. dr hab.
      Marian Klinger
10.50–11.35 Ostre epizody wieńcowe – dr n. med. Piotr Salomon
11.45–12.30 Przewlekła niewydolność serca – prof. dr hab. Walentyna
      Mazurek
12.40–13.25 Komorowe zaburzenia rytmu serca – dr n. med. Marta
      Negrusz-Kawecka
13.35–14.20 Zaburzenia przewodnictwa serca – dr Beata Jołda-
       Mydłowska
14.30–15.15 Zasady farmakoekonomiki – mgr farm. Olga Fedorowicz
III dzień
9.00–9.45  Nadciśnienie tętnicze – prof. dr hab. Ryszard Andrzejak
9.55–10.40 Zapalenie płuc – dr hab. med. Anna Skoczyńska prof. nadzw.
10.50–11.35 Nowotwory płuc – prof. dr hab. Renata Jankowska
11.45–12.30 Zatorowość płucna – dr hab. med. Jerzy Lewczuk
12.40–13.25 Ostra niewydolność nerek – prof. dr hab. Marian Klinger
13.35–14.20 Podstawy geriatrii i gerontologii – dr Zbigniew Machaj
14.30–15.15 Zagadnienia z toksykologii – zatrucie tlenkiem węgla –
       dr Aleksandra Steinmetz-Beck
IV dzień
9.00–9.45  Niedokrwistości niedoborowe – dr hab. med. Małgorzata
       Kuliszkiewicz-Janus prof. dr hab. nadzw.
9.55–10.40 Ostre i przewlekłe białaczki – dr hab. med. Lidia Usnarska-
       Zubkiewicz
10.50–11.35 Choroby z powiększeniem węzłów chłonnych – dr n. med.
       Tomasz Wróbel
11.45–12.30 Osteoporoza – dr n. med. Diana Jędrzejuk
12.40–13.25 Reumatoidalne zapalenie stawów – prof. dr hab. Jacek
       Szechiński
13.35–14.20 Krwawienia z przewodu pokarmowego – prof. dr hab.
       Zygmunt Grzebieniak
14.30–15.15 Zagadnienia z toksykologii – zatrucie grzybami – dr Ewa
       Lewczuk
V dzień
9.00–9.45  Choroby wrzodowe – prof. dr hab. Leszek Paradowski
9.55–10.40 Ostre zapalenie trzustki – dr n. med. Zbigniew Sajewicz
10.50–11.35 Rak odbytnicy i okrężnicy – dr n. med. Elżbieta Poniewierka
11.45–12.30 Nadczynność tarczycy – dr hab. Grażyna Bednarek-
       Tupikowska
12.40-13.25 Cukrzyca typu II – dr n. med. Włodzimierz Bednorz
13.35-14.20 Zagadnienia z toksykologii – zatrucie środkami ochrony roślin
       – dr Anna Affelska-Jercha
14.30-15.15 Zagadnienia z toksykologii – zatrucie środkami uzależniającymi
       (alkohol, narkotyki) – prof. dr hab. Ryszard Andrzejak

Sposób zaliczenia kursu – pełna frekwencja i sprawdzian testowy.

        Zgłoszenia na kurs do końca czerwca 2006 r.
      będą przyjmowane w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego
            Kształcenia Podyplomowego AM.
 Prosimy o przysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego kursanta
(do pobrania na stronach www.am.wroc.pl/kurspod.html) na adres: Dziekanat WLKP
    – Elżbieta Adamczyk, ul. J. Mikulicza-Radeckiego 5, 50-368 Wrocław.
            Szczegółowe informacje pod numerem
 tel. (0-71) 784-11-57, fax. (0-71) 784-01-10 oraz e-mail: ksztpod@dwl.am.wroc.pl

    Dziekan Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego
         dr hab. Grażyna Bednarek-Tupikowska
                 oraz
       Komisja Kształcenia Dolnośląskiej Izby Lekarskiej

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:68
posted:6/23/2012
language:Polish
pages:9