Ryszard Kozlowski by Y4C01hp

VIEWS: 68 PAGES: 9

									  Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego Akademii Medycznej im.
Piastów Śl. we Wrocławiu, Dolnośląska Izba Lekarska oraz Katedra Radiologii
 AM zapraszają lekarzy specjalizujących się w chorobach wewnętrznych na
          kurs specjalizacyjny (z listy CMKP):

           DIAGNOSTYKA OBRAZOWA

Kierownik naukowy kursu:   Prof. dr hab. Krzysztof Moroń,
Termin kursu:        23-27.01.2006 r. godz. 8.30
Miejsce kursu:        Katedra Radiologii, ul. M. Skłodowskiej –
               Curie 68, 50-369 Wrocław
Liczba uczestników:     20-30 osób
Kurs bezpłatny/ 29 punktów edukacyjnych.

              Program kursu:
I dzień
1. Wybrane zagadnienia z diagnostyki obrazowej chorób ośrodkowego
  układu nerwowego – dr Violetta Sokolska
2. Diagnostyka obrazowa chorób tarczycy – dr Joanna Słonina
3. Diagnostyka obrazowa chorób płuc i opłucnej – dr Roman Badowski

II dzień
1. Diagnostyka obrazowa śródpiersia – dr Violetta Sokolska
2. Diagnostyka obrazowa serca i dużych naczyń – dr Tadeusz Śliwiński
3. Diagnostyka obrazowa chorób naczyń obwodowych – dr Jerzy
  Garcarek

III dzień
1. Diagnostyka obrazowa chorób przewodu pokarmowego – dr Ewa
   Nienartowicz
2. Diagnostyka obrazowa chorób wątroby i dróg żółciowych – dr Violetta
   Sokolska
3. Diagnostyka obrazowa chorób trzustki – dr Ewa Nienartowicz

IV dzień
1. Diagnostyka obrazowa przestrzeni zaotrzewnowej – dr Joanna Słonina
2. Diagnostyka obrazowa chorób układu moczowego – dr Urszula
  Zaleska-Dorobisz
3. Diagnostyka obrazowa zmian w miednicy mniejszej – dr Urszula
  Zaleska-Dorobisz

V dzień
1. Diagnostyka obrazowa chorób układu ruchu – prof. dr hab. Krzysztof
  Moroń
Każdy ww. wykład trwa 2 godz.

2. Reakcje niepożądane na środki cieniujące – dr Urszula Zaleska-
  Dorobisz (1 godz.)

Test i podsumowanie kursu (2 godz.)

          Zgłoszenia na kurs do 24 listopada 2005 r.
       przyjmowane będą w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego
             Kształcenia Podyplomowego AM.
 Prosimy o przysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego kursanta
(do pobrania na stronach www.am.wroc.pl/kurspod.html) na adres: Dziekanat WLKP
   – Elżbieta Adamczyk, ul. J. Mikulicza-Radeckiego 5, 50-368 Wrocław.
            Szczegółowe informacje pod numerem
      tel. (0-71) 784-11-57 oraz e-mail: ksztpod@dwl.am.wroc.pl

    Dziekan Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego
         dr hab. Grażyna Bednarek-Tupikowska
                 oraz
       Komisja Kształcenia Dolnośląskiej Izby Lekarskiej
   Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego Akademii Medycznej
   im. Piastów Śl. we Wrocławiu, Dolnośląska Izba Lekarska, Katedra
 i Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku AM oraz
Regionalne Centrum Krwiodawstwa zapraszają lekarzy specjalizujących się w
  chorobach wewnętrznych na kurs obowiązkowy do specjalizacji (z listy
                 CMKP):

             TRANSFUZJOLOGIA

Kierownik naukowy kursu:   Prof. dr hab. Kazimierz Kuliczkowski,
               Lek. Ryszard Kozłowski
Termin kursu:         03-04.04.2006 r.
Miejsce kursu:
wykłady i zajęcia praktyczne w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa, ul. Czerwonego Krzyża 5, Wrocław, godz. 9.00
Liczba uczestników:      50 osób
Kurs bezpłatny/ 12 punktów edukacyjnych.

              Program kursu:
I dzień
Wykłady
1. Podstawowe zasady organizacji służby krwi w Polsce – dyr. lek.
  Ryszard Kozłowski
2. Preparaty krwiopochodne i osoczopochodne – lek. Maria Rudy
3. Zasady serologicznego dobierania preparatów – dr Stanisława
  Bochenek

Zajęcia praktyczne w grupach:
1. Oznaczanie grup krwi - dr Stanisława Bochenek
2. Wykonanie próby krzyżowej - dr Stanisława Bochenek

II dzień
Wykłady
1. Leczenie wrodzonych i nabytych skaz krwotocznych – dr Donata
  Urbaniak-Kujda
2. Plazmafereza i cytafereza lecznicza – dr Lidia Usnarska-Zubkiewicz
3. Ryzyko i powikłania związane z przetaczaniem produktów
  krwiopochodnych – dr Donata Urbaniak-Kujda
4. Autotransfuzja – dyr. lek. Ryszard Kozłowski
5. Rola Czynników wzrostu – prof. dr hab. Kazimierz Kuliczkowski

Każdy wykład trwa 1 godz., zajęcia praktyczne – 2 godz.
Kurs kończy się testem zaliczeniowym.
           Zgłoszenia na kurs do 15 lutego 2006 r.
        przyjmowane będą w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego
             Kształcenia Podyplomowego AM.
  Prosimy o przysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego kursanta
(do pobrania na stronach www.am.wroc.pl/kurspod.html) na adres: Dziekanat WLKP
    – Elżbieta Adamczyk, ul. J. Mikulicza-Radeckiego 5, 50-368 Wrocław.
            Szczegółowe informacje pod numerem
 tel. (0-71) 784-11-57, fax. (0-71) 784-01-10 oraz e-mail: ksztpod@dwl.am.wroc.pl

    Dziekan Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego
         dr hab. Grażyna Bednarek-Tupikowska
                 oraz
       Komisja Kształcenia Dolnośląskiej Izby Lekarskiej
    Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego Akademii Medycznej
   im. Piastów Śl. we Wrocławiu, Dolnośląska Izba Lekarska oraz Katedra
i Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku AM zapraszają
     lekarzy specjalizujących się w chorobach wewnętrznych na kurs
              specjalizacyjny z listy CMKP:

               HEMATOLOGIA

Kierownik naukowy kursu:   prof. dr hab. Kazimierz Kuliczkowski,
Miejsce kursu:        Sala wykładowa Dolnośląskiej Izby
               Lekarskiej, ul. Matejki 6, Wrocław
Termin kursu:         04-08.09.2006 r.
Liczba uczestników:      80 osób
Kurs bezpłatny/ 35 punktów edukacyjnych.

               Program kursu
Dzień 1 - poniedziałek
1. Hematopoeza – prof. dr hab. med. Kazimierz Kuliczkowski
2. Morfologia krwi i szpiku kostnego – dr n. med. Stanisław Potoczek
3. Czerwienica prawdziwa i osteomielofibroza - prof. dr hab. med. Irena
  Frydecka
4. Neutropenia i agranulocytoza – dr Marek Kiełbiński
5. Leukocytoza przyczyny i różnicowanie-dr hab. med. Lidia Usnarska-
  Zubkiewicz
6. Diagnostyka i leczenie ostrych białaczek – dr n. med. Marek Kiełbiński
7. Leczenie wspomagające w hematoonkologii - dr Marek Kiełbiński
Dzień 2 - wtorek
1. Krzepnięcie krwi – aktualne spojrzenie - prof. dr hab. med. Kazimierz
  Kuliczkowski
2. Podejście diagnostyczne do chorego krwawiącego – prof. dr hab. med.
  Maria Podolak-Dawidziak
3. Małopłytkowość: różnicowanie i leczenie – prof. dr hab. med. Maria
  Podolak-Dawidziak
4. Wrodzone skazy krwotoczne – dr n. med. Donata Urbaniak-Kujda
5. Nabyte skazy krwotoczne – dr n. med. Donata Urbaniak-Kujda
6. Niedokrwistości – diagnostyka i leczenie – prof. dr hab. Małgorzata
  Kuliszkiewicz-Janus (2 godz.)
Dzień 3 - środa
1. Nadpłytkowość samoistna – prof. dr hab. med. Maria Podolak-
  Dawidziak
2. Stany zakrzepowo-zatorowe – dr n. med. Katarzyna Kapelko-Słowik
3. Problemy hematologiczne kobiety ciężarnej – dr n. med. Stanisław
  Potoczek
4. Gammapatie monoklonalne – dr hab. med. Lidia Usnarska-Zubkiewicz
5. Plazmafereza i cytaferezy lecznicze – dr hab. med. Lidia Usnarska-
  Zubkiewicz
6. Zaburzenia odporności w chorobach krwi – dr n. med. Grzegorz Mazur
7. Immunoterapia w hematoonkologii – dr n. med. Grzegorz Mazur
Dzień 4 - czwartek
1. Diagnostyka różnicowa powiększenia węzłów chłonnych – dr n. med.
  Tomasz Wróbel
2. Ziarnica złośliwa – dr n. med. Tomasz Wróbel
3. Diagnostyka i leczenie chłoniaków złośliwych - dr n. med. Grzegorz
  Mazur
4. Rola zjawisk cyklu komórkowego – dr hab. med. Dariusz Wołowiec
5. Białaczka limfocytowa przewlekła - dr hab. med. Dariusz Wołowiec
6. Zespoły mielodysplatyczne – dr n. med. Donata Urbaniak- Kujda
Dzień 5 - piątek
1. Wskazania do przeszczepiania szpiku – dr hab. med. Lidia Usnarska-
  Zubkiewicz
2. Przeszczepianie szpiku – cele, zasady, powikłania - dr hab. med. Lidia
  Usnarska-Zubkiewicz
3. Diagnostyka cytogenetyczna w hematoonkologii – dr hab. Olga Haus
4. Przewlekła białaczka szpikowa – prof. dr hab. med. Małgorzata
  Kuliszkiwicz-Janus
5. Wskazania do przetaczania preparatów krwi – prof. dr hab. med.
  Małgorzata Kuliszkiwicz-Janus
6. Powikłania potransfuzyjne – dr n. med. Donata Urbaniak-Kujda

Każdy wykład trwa 1 godz.

Forma zaliczenia kursu – kolokwium pisemne

          Zgłoszenia na kurs do końca czerwca 2006 r.
        przyjmowane będą w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego
             Kształcenia Podyplomowego AM.
  Prosimy o przysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego kursanta
(do pobrania na stronach www.am.wroc.pl/kurspod.html) na adres: Dziekanat WLKP
    – Elżbieta Adamczyk, ul. J. Mikulicza-Radeckiego 5, 50-368 Wrocław.
            Szczegółowe informacje pod numerem
 tel. (0-71) 784-11-57, fax. (0-71) 784-01-10 oraz e-mail: ksztpod@dwl.am.wroc.pl

    Dziekan Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego
         dr hab. Grażyna Bednarek-Tupikowska
                 oraz
       Komisja Kształcenia Dolnośląskiej Izby Lekarskiej
   Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego Akademii Medycznej
  im. Piastów Śl. we Wrocławiu, Dolnośląska Izba Lekarska oraz Katedra
 i Klinika Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego AM
  zapraszają lekarzy specjalizujących się w zakresie chorób wewnętrznych
       nowym trybem na kurs specjalizacyjny z listy CMKP:

        WPROWADZENIE DO SPECJALIZACJI
         W CHOROBACH WEWNĘTRZNYCH

Kierownik naukowy kursu:   prof. dr hab. Ryszard Andrzejak
Miejsce kursu:        ul. Pasteura 4, Wrocław (sala wykładowa
               im. E. Biernackiego)
Termin kursu:         18–22.09.2006 r. godz. 9.00–15.15
Liczba uczestników:      110
Kurs bezpłatny/ 35 punktów edukacyjnych.

               Program kursu
I dzień
9.00–9.45   Informacja o wymaganiach i formach specjalizacji (podstawy
        prawne) – prof. dr hab. Ryszard Andrzejak
9.55–10.40  Formalno-prawne zasady działalności lekarskiej
        – prof. dr hab. Ryszard Andrzejak
10.50–11.35  Wyszukiwanie aktualnej informacji medycznej i jej ocena
        pod kątem wiarygodności oraz umiejętności
        wykorzystywania w praktyce (znajomość zasad evidence
        based medicine (EBM) – dr Andrzej Szuba
11.45–12.30  Zasady etyki lekarskiej – prof. dr hab. Krystyna Orzechowska-
        Józwenko
12.40–13.25  Orzecznictwo lekarskie – prof. dr hab. Barbara Świątek
13.35-14.20  Prawo medyczne. Relacja lekarz – pacjent – prof. dr hab.
        Barbara Świątek
14.30–15.15  Zagadnienia toksykologii – zatrucie lekami – prof. dr hab.
        Anna Skoczyńska
II dzień
9.00–9.45  Reanimacja krążeniowo-oddechowa – dr hab. Grażyna Durek
9.55–10.40 Zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej – prof. dr hab.
      Marian Klinger
10.50–11.35 Ostre epizody wieńcowe – dr n. med. Piotr Salomon
11.45–12.30 Przewlekła niewydolność serca – prof. dr hab. Walentyna
      Mazurek
12.40–13.25 Komorowe zaburzenia rytmu serca – dr n. med. Marta
      Negrusz-Kawecka
13.35–14.20 Zaburzenia przewodnictwa serca – dr Beata Jołda-
       Mydłowska
14.30–15.15 Zasady farmakoekonomiki – mgr farm. Olga Fedorowicz
III dzień
9.00–9.45  Nadciśnienie tętnicze – prof. dr hab. Ryszard Andrzejak
9.55–10.40 Zapalenie płuc – dr hab. med. Anna Skoczyńska prof. nadzw.
10.50–11.35 Nowotwory płuc – prof. dr hab. Renata Jankowska
11.45–12.30 Zatorowość płucna – dr hab. med. Jerzy Lewczuk
12.40–13.25 Ostra niewydolność nerek – prof. dr hab. Marian Klinger
13.35–14.20 Podstawy geriatrii i gerontologii – dr Zbigniew Machaj
14.30–15.15 Zagadnienia z toksykologii – zatrucie tlenkiem węgla –
       dr Aleksandra Steinmetz-Beck
IV dzień
9.00–9.45  Niedokrwistości niedoborowe – dr hab. med. Małgorzata
       Kuliszkiewicz-Janus prof. dr hab. nadzw.
9.55–10.40 Ostre i przewlekłe białaczki – dr hab. med. Lidia Usnarska-
       Zubkiewicz
10.50–11.35 Choroby z powiększeniem węzłów chłonnych – dr n. med.
       Tomasz Wróbel
11.45–12.30 Osteoporoza – dr n. med. Diana Jędrzejuk
12.40–13.25 Reumatoidalne zapalenie stawów – prof. dr hab. Jacek
       Szechiński
13.35–14.20 Krwawienia z przewodu pokarmowego – prof. dr hab.
       Zygmunt Grzebieniak
14.30–15.15 Zagadnienia z toksykologii – zatrucie grzybami – dr Ewa
       Lewczuk
V dzień
9.00–9.45  Choroby wrzodowe – prof. dr hab. Leszek Paradowski
9.55–10.40 Ostre zapalenie trzustki – dr n. med. Zbigniew Sajewicz
10.50–11.35 Rak odbytnicy i okrężnicy – dr n. med. Elżbieta Poniewierka
11.45–12.30 Nadczynność tarczycy – dr hab. Grażyna Bednarek-
       Tupikowska
12.40-13.25 Cukrzyca typu II – dr n. med. Włodzimierz Bednorz
13.35-14.20 Zagadnienia z toksykologii – zatrucie środkami ochrony roślin
       – dr Anna Affelska-Jercha
14.30-15.15 Zagadnienia z toksykologii – zatrucie środkami uzależniającymi
       (alkohol, narkotyki) – prof. dr hab. Ryszard Andrzejak

Sposób zaliczenia kursu – pełna frekwencja i sprawdzian testowy.

        Zgłoszenia na kurs do końca czerwca 2006 r.
      będą przyjmowane w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego
            Kształcenia Podyplomowego AM.
 Prosimy o przysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego kursanta
(do pobrania na stronach www.am.wroc.pl/kurspod.html) na adres: Dziekanat WLKP
    – Elżbieta Adamczyk, ul. J. Mikulicza-Radeckiego 5, 50-368 Wrocław.
            Szczegółowe informacje pod numerem
 tel. (0-71) 784-11-57, fax. (0-71) 784-01-10 oraz e-mail: ksztpod@dwl.am.wroc.pl

    Dziekan Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego
         dr hab. Grażyna Bednarek-Tupikowska
                 oraz
       Komisja Kształcenia Dolnośląskiej Izby Lekarskiej

								
To top