Nowoczesne techniki w zarzadzaniu finansami przedsiebiorstw

Document Sample
Nowoczesne techniki w zarzadzaniu finansami przedsiebiorstw Powered By Docstoc
					Źródła finansowania
   majątku
 przedsiębiorstwa
   Kapitał własny


wewnętrzny   zewnętrzny
  Kapitał wewnętrzny własny

 Własnymi, wewnętrznymi źródłami
 finansowania działalności przedsiębiorstwa
 są:

• zysk zatrzymany,

• amortyzacja.
 Kapitał zewnętrzny własny

 Własnymi źródłami finansowania
 działalności przedsiębiorstwa pochodzącymi
 z zewnątrz są:

• Kapitały akcyjne,

• Venture Capital.
         Akcja
Prawa ucieleśnione w akcji:
- prawo własności,
- prawo głosu na WZA,
- prawo do dywidendy,
- prawo do udziału w masie likwidacyjnej,
- prawo do kontroli zarządzania spółką,
- prawo poboru.
        Akcja
Prawo poboru to prawo do zakupu akcji
 nowej emisji proporcjonalnie do stanu
 obecnego akcji tego emitenta w portfelu
 akcjonariusza.
         Akcja
       WPP = (c-e)/(N+1)
gdzie:
• c – bieżąca cena rynkowa akcji z prawem
 poboru,
• e – cena subskrybcyjna,
• N – liczba akcji (praw poboru) potrzebna do
 nabycia jednej nowej akcji.
        Prawo poboru
Przykład
Kapitał akcyjny spółki dzieli się na 500 000 akcji. Cena
 rynkowa akcji wynosi 40 PLN. Spółka decyduje się na
 zwiększenie kapitału zakładowego o połowę poprzez
 nową emisję akcji na zasadach prawa poboru. Zatem
 akcjonariuszom zostanie zapisanych 500 000 praw
 poboru. Do objęcia jednej nowej akcji potrzebne są
 zatem dwa prawa poboru (spółka emituje 250 000
 nowych akcji), jeśli cena emisyjna jest podana przed
 dniem ustalenia prawa poboru i wynosi np. 7 PLN, to
 hipotetyczna wartość prawa poboru jest równa:
        WPP = (40–7)/(2+1) = 11
     Emisja akcji
 Gromadzenie kapitału akcyjnego poprzez
 emisję akcji może dokonywać się w różny
 sposób - poprzez emisję akcji na rynku:
• prywatnym,
• publicznym giełdowym,
• pozagiełdowym.
    Wady emisji akcji
• w podziale wyniku uczestniczy z reguły duża
 liczba akcjonariuszy,
• większa liczba akcjonariuszy powoduje, że
 znaczenie dotychczasowych właścicieli ulega
 zmniejszeniu,
• zwykle dodatkowe emisje powodują pogorszenie
 niektórych wskaźników stosowanych przez
 inwestorów do oceny opłacalności
 zainwestowania w dane akcje,
• niechęć dotychczasowych akcjonariuszy do
 nowych emisji.
     Venture capital
• to kapitały wysokiego ryzyka.
• Inwestycje firm venture capital definiuje się
 jako finansowanie nowych przedsięwzięć lub
 zapewnienie środków finansowych dla
 przedsięwzięć gospodarczych o znacznym
 potencjale wzrostu i jednocześnie niskim
 poziomie dojrzałości ekonomicznej.
• Firmy venture capital nie tylko zapewniają
 środki pieniężne lecz prowadzą również
 niezbędne przedsiębiorstwom doradztwo w
 zarządzaniu i prowadzeniu księgowości.
  Zalety venture capital
• fundusze nie wymagają od firmy żadnych
 zabezpieczeń (w przeciwieństwie do banków,
 które udzielają kredytu),
• ryzyko finansowanego przedsięwzięcia fundusz
 ponosi wspólnie z innymi udziałowcami,
• fundusz wspiera firmę w dziedzinie zarządzania,
 ponieważ jest jej udziałowcem,
• firma z udziałem venture capital ma większą
 wiarygodność u partnerów handlowych i
 banków.
  Wady venture capital

• utrata samodzielności właścicieli, zarządu
 na rzecz funduszu,

• możliwe zmiany w firmie nie zawsze
 zgodne z jej życzeniami.
 Finansowanie działalności
kapitałem zewnętrznym obcym

Kapitały obce charakteryzują się
tym, że trzeba je po umówionym
czasie zwrócić wraz z odsetkami.

Oznacza to, że kapitały obce mają
charakter wierzytelnościowy.
    Wierzycielami
 przedsiębiorstwa mogą być:
1.banki i inne instytucje finansowe,
2.dostawcy i kontrahenci,
3.klienci, odbiorcy (w przypadku np.
 przedpłat i emisji obligacji),
4.pracownicy firmy.
Zalety zasilania zewnętrznego:
• w miarę nieograniczona swoboda
 dysponowania kapitałem, ponieważ
 pożyczkodawcy nie nabywają praw do
 przedsiębiorstwa,

• odsetki od kapitału obcego zmniejszają
 podstawę opodatkowania podatkiem
 dochodowym (tarcza podatkowa),

• zaangażowanie kapitału obcego przynosi zysk,
 jeżeli koszty jego pozyskania są niższe od
 dochodu uzyskanego z jego zaangażowania.
Wady zasilania zewnętrznego:
• konieczność terminowej spłaty
 przypadających na dany okres rat wraz z
 należnymi odsetkami niezależnie od tego
 czy przedsiębiorstwo przynosi zysk, czy
 ponosi straty,
• gwarancje i zabezpieczenia wierzycieli
 związane z finansowaniem obcym,
• możliwość postawienia przedsiębiorstwa w
 stan upadłości.
Formy finansowania obcego:
 •  kredyty bankowe,
 •  pożyczki,
 •  kredyt kupiecki (handlowy),
 •  obligacje,
 •  commercial papers,
 •  leasing,
 •  faktoring,
 •  forfaiting,
 •  franchising.
    Kredyt handlowy
• Powstaje w momencie odroczenia przez
 dostawcę płatności za dostawy surowców,
 paliw, materiałów, energii, usług obcych
 przez wierzycieli przedsiębiorstwa.

• Darmowe źródło finansowania, do czasu
 gdy kredytodawca nie wprowadza skont i
 upustów za wcześniejsze uregulowanie
 zobowiązań przez odbiorców.
     Papiery dłużne
• zwane także papierami
 wierzycielskimi,
• poświadczają zaciągnięcie przez
 przedsiębiorstwo – emitenta - długu
 u ich nabywcy – inwestora.
    Papiery dłużne


obligacje    krótkoterminowe
        papiery dłużne
Obligacja
jest papierem wartościowym o
 charakterze wierzycielskim
 (pożyczkowym), w którym emitent
 zobowiązuje się w określonym czasie
 i na określonych warunkach do
 spełnienia określonego świadczenia
 (wykupu obligacji).
    Rodzaje obligacji
• obligacje o stałym oprocentowaniu,

• obligacje o zmiennym oprocentowaniu,

• obligacje zamienne,

• obligacje z kuponem zerowym,

• obligacje indeksowane.
     Emisja obligacji
• Emisja obligacji przedsiębiorstwa może być
 zorganizowana na różny sposób.
• Emisja własna jest wtedy, gdy przedsiębiorstwo
 samo organizuje sprzedaż swoich obligacji.
• W praktyce częściej przedsiębiorstwa obierają
 drogę obcej emisji obligacji, która następuje za
 pośrednictwem specjalnych instytucji
 kredytowych (banki, fundusze powiernicze).
  Zalety emisji obligacji
• stosunkowo niskie koszty pozyskania
 kapitału,
• znane z góry koszty bezpośrednie
 transakcji,
• łatwo odnawialne źródło finansowania,
• dłuższy okres kredytowania niż w
 przypadku kredytów bankowych,
• eliminacja nadzoru ze strony posiadaczy
 kapitału.
  Wady emisji obligacji
• podwyższenie kosztów w przypadku
 podwyższenia stopy procentowej w
 bankach (pozyskanie chętnych do kupna
 obligacji),

• ryzyko braku zainteresowania ze strony
 nabywców.
 Krótkoterminowe papiery
      dłużne
- Służą finansowaniu bieżących potrzeb
 przedsiębiorstw,
- Najczęściej sprzedawane są z dyskontem,
- Brak jednolitej regulacji prawnej skutkuje
 występowaniem wielu terminów dla
 określenia tej grupy papierów
 wartościowych.
  Wady wynikające z emisji
  papierów komercyjnych dla
      emitenta:

• emisja papierów komercyjnych to
 możliwość dostępna jedynie dla
 większych przedsiębiorstw, małe firmy
 są skazane na inne źródła finansowania.
       Leasing

Leasing jest przekazaniem przez
 finansującego (leasingodawcę),
 korzystającemu (leasingobiorcy) środków
 trwałych do korzystania za ustaloną w
 umowie opłatą i na uzgodnionych
 warunkach.
        Leasing
Podstawowe rodzaje leasingu:
 - operacyjny,
- finansowy.
           Rodzaje leasingu
Wyszczególnienie      Leasing operacyjny    Leasing finansowy

Czas trwania umowy     Krótszy od okresu     Równy lub zbliżony do
              ekonomicznej żywotności  okresu ekonomicznej
                           żywotności
Wysokość opłat       Nie pokrywają ceny    Pokrywają lub są zbliżone
              nabycia          do ceny nabycia
Finansowanie opłat przez  Obciążają koszty     Koszt uzyskania
leasingobiorcę       uzyskania przychodu    przychodu stanowią tylko
                           odsetki
Odpisy amortyzacyjne    Dokonywane przez     Z reguły dokonywane
              leasingodawcę       przez leasingobiorcę
Gotowość eksploatacyjna  Zapewniona przez     Zapewniona przez
przedmiotu         leasingodawcę       leasingobiorcę
     Zalety leasingu
• możliwość sfinansowania inwestycji w
 100% ze środków obcych,
• korzyści podatkowe, np. przyspieszenie
 amortyzacji podatkowej, zmniejszenie
 zysków w krótkim okresie.
     Wady leasingu

• wysokie koszty transakcji ponoszone przez
 korzystającego z leasingu,
• dotkliwe skutki przy niedotrzymaniu
 terminowych rozliczeń,
• ponoszone ryzyko cenowe i rzeczowe przez
 korzystającego z leasingu,
• Niepewność, co do możliwości odkupienia
 przedmiotu leasingu po okresie umowy.
      FAKTORING
Usługa polegająca na nabywaniu
 wierzytelności dostawcy towarów lub usług
 przez specjalistyczne instytucje finansowe
 oraz świadczeniu dodatkowych usług z tym
 związanych.
        FAKTORING
Podmioty występujące w umowie:

- faktorant,
- faktor,
- dłużnik.
      FAKTORING
Funkcje faktoringu:
- funkcja finansowania,
- funkcja administracyjna,
- funkcja gwarancyjna.
     Rodzaje faktoringuRyzyko związane z   Sposób powiadomienia
niewypłacalnością    dłużnika o umowie
   dłużnika


     właściwy      otwarty


     niewłaściwy     tajny


              półotwarty
     mieszany
    Koszty faktoringu
• odsetki od udzielanych kredytów i zaliczek
 zróżnicowane i zależne od kwoty wierzytelności i
 okresu kredytowania (udzielonego przez
 faktora),
• opłata za usługi (prowizja administracyjna)
• prowizja za przyjęcie ryzyka – uzależniona od
 oceny ryzyka, na które wpływa:
 - wielkość wierzytelności,
 - solidność płatnicza dłużników,
 - termin i sposób regulowania długu.
      Forfaiting


Forfaiting jest to długoterminowe obce
 źródło finansowania należności
 długoterminowych.
       Forfaiting
Przedmiotem forfaitingu mogą być
 wierzytelności:
• wekslowe,
• wynikające z akredytyw.
       Forfaiting
- dotyczy tylko rozliczeń międzynarodowych,

- występuje tylko w formie przenoszącej
 ryzyko niewypłacalności dłużnika na
 instytucję forfaitingową (faktoring
 właściwy).
  Podmioty forfaitingu
• forfaiter – podmiot przyjmujący do
 skupu wierzytelności eksportowe (zwykle
 bank),
• zbywca – eksporter towarów lub usług,
 podmiot sprzedający wierzytelność
 eksportową (przedsiębiorstwo),
• dłużnik – podmiot zobowiązany do
 zapłaty wobec zbywcy.
   Z forfaitingu należy
    korzystać, gdy:
• firma zawiera kontrakty tak, że termin
 płatności za wykonane usługi lub
 dostarczone towary jest bardzo daleki,
• jeśli firma chce uniknąć ryzyka
 rynkowego, gospodarczego i politycznego
 związanego z krajem importera,
• w przypadku braku możliwości uzyskania
 kredytu, który refinansowałby dostawy
 kredytowe.
       Franchising
Franchising polega na udzieleniu przez jedną
 osobę (franczyzera) drugiej osobie
 (franczyzantowi) zezwolenia, które upoważnia
 franczyzanta do prowadzenia działalności
 handlowej, pod znakiem towarowym lub nazwą
 firmy franczyzera oraz wykorzystania całego
 pakietu zawierającego niezbędne elementy:
 – kompletną koncepcję przedsiębiorstw,
 – proces wprowadzania i szkolenia,
 – stałą pomoc i poradnictwo za opłatą franchisingową.
       Franchising
Umowa franchisingu przypomina umowę
 licencyjną.
Stosując kryterium przedmiotu prowadzonej
 działalności franchising można podzielić na
 3 podstawowe typy:
- franchising przemysłowy,
- franchising dystrybucyjny,
- franchising usługowy.
   Zalety franchisingu
• stworzenie przedsiębiorstwa wymaga
 zaangażowania mniejszych środków
 finansowych niż samodzielne podjęcie
 działalności,
• renoma firmy eliminuje ryzyko nowo
 powstałym przedsiębiorstwom,
• uniknięcie kosztów związanych z
 promocją i reklamą.
   Wady franchisingu
• ograniczenie prawa własności
• opłaty franchisingowe: opłata wstępna,
 opłaty okresowe.
       Studium przypadku
Przedsiębiorstwo Omega działa na rynku od dwóch lat.
 Zostało zawiązane przez trzech wspólników w formie
 spółki z o.o. Podmiot działa w branży nowych
 technologii. Omega nie posiada majątku o znacznej
 wartości. Duże nakłady początkowe i stosunkowo
 niewielkie przychody sprawiają, że spółka przynosi
 niewielkie straty na poziomie wyniku finansowego netto.
 Jednocześnie systematycznie wzrasta liczba odbiorców
 przedsiębiorstwa. W stosunku do zdecydowanej
 większości klientów stosowane są odroczone terminy
 płatności, co prowadzi do znaczącego udziału należności
 w strukturze majątku obrotowego. Firma potrzebuje
 środków na dalsze inwestycje i rozwój. Wskaż najlepsze
 sposoby finansowania spółki i uzasadnij je.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:56
posted:6/23/2012
language:Polish
pages:51