uchwala 233 2005

Document Sample
uchwala 233 2005 Powered By Docstoc
					         Uchwała Nr XXX/ 233 / 2005
         Rady Miejskiej w Wieruszowie
          z dnia 19 kwietnia 2005 rokuw sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności
Burmistrza Wieruszowa za 2004rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z
2002 r. Nr 23 , poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984 i z 2003 r. Nr
80 poz. 717, Nr 162 poz. 1586 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz.1203) u c h w a l a s i ę, co następuje :   § 1 Przyjąć do wiadomości sprawozdanie z działalności Burmistrza
Wieruszowa za rok 2004 r. stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

   § 2. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Wieruszowie.

   2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                   Przewodniczący Rady Miejskiej
                      Czesław Wróblewski
          Burmistrz Wieruszowa
__________________________________________________________
         SPRAWOZDANIE

   Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA WIERUSZOWA

       Według stanu na 31.12.2004r.
         Wieruszów, marzec 2005r.
 _______________________________________________________
REFERAT ORGANIZACYJNO- PRAWNY


1. Sesje Rady Miejskiej


    W okresie sprawozdawczym Burmistrz Wieruszowa przygotowała 103 projekty
uchwał, które po uzyskaniu pozytywnych opinii wydanych przez komisje Rady
Miejskiej , zostały uchwalone na sesjach Rady Miejskiej.
Projekty uchwał w większości dotyczyły spraw: gospodarczych, budżetu, podatków,
opłat lokalnych, zmian planu zagospodarowania przestrzennego, pomocy regionalnej
dla przedsiębiorstw z terenu Gminy, wyboru ławników do Sądu Okręgowego
Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Sieradzu, polityki czynszowej,
wynajmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wieruszów,
realizacji prowadzonych inwestycji, zaciągnięcia pożyczek i kredytów, ustalenia planu
sieci szkół, zatwierdzenia programów: ochrony środowiska, profilaktyki i
rozwiązywania    problemów   alkoholowych,  współpracy   z  organizacjami
pozarządowymi oraz spraw organizacyjnych.
96 z przygotowanych projektów uchwał zostało podjęte prze Radę jednomyślnie,
1 uchwała 8 głosami za, 7 wstrzymującymi
1 „     10 głosami za, 2 wstrzymującymi
1 „     11 „    za, 1 przeciwnym, 1 wstrzymującym
2 „     13     za, 1 wstrzymującym
2 „     10     za, 1 wstrzymujący
Uchwały były podejmowane przy obecnych na sesjach 15, 14 lub 13 radnych.
    W okresie sprawozdawczym radni na posiedzeniach Sesji Rady Miejskiej
zgłosili 35 interpelacji oraz 65 wniosków, na które Burmistrz Wieruszowa udzielała
odpowiedzi, względnie przekazywała do realizacji jednostkom których dotyczyły.
Interpelacje i wnioski większości dotyczyły remontu, budowy i oznakowania dróg,
modernizacji oświetlenia ulicznego, nadania nazw ulic, parkowania samochodów,
opieki zdrowotnej i społecznej, wycinki drzew i krzewów, wywozu nieczystości,
remontu szkół i placówek kulturalno – oświatowych, stanu bezpieczeństwa i
porządku publicznego. Wszystkie wnioski i interpelacje zostały rozpatrzone.

2. Komisje Rady Miejskiej
  W okresie sprawozdawczym Burmistrz uczestniczyła w 28 posiedzeniach komisji
Rady Miejskiej.
 ■ Samodzielne posiedzenia odbyła:
  - Komisja Rewizyjna         - 2 posiedzenia
  - Komisja Oświaty, Kultury, Sportu,
   Zdrowia i Ochrony Środowiska    - 6 posiedzeń
  - Komisja Mieszkaniowa
   i Pomocy Społecznej         - 6 posiedzeń
  - Komisja Prawa i Samorządności - 3 posiedzenia
 ■ Wspólnie stałe komisje Rady Miejskiej odbyły 11 posiedzeń.3. Narady Burmistrza

   W roku sprawozdawczym Burmistrz odbyła 74 narady z tego :
 - 37 narad dotyczyło bieżącej działalności urzędu miejskiego oraz
  wyznaczenia zadań do realizacji pracownikom,
 - 37 narad dotyczyło podjęcia przez Burmistrza 94 zarządzeń .
  Wykaz zarządzeń Burmistrza przedstawiają tabele w dalszej części
  sprawozdania.


4. Spotkania Burmistrza z Sołtysami

    Gmina podzielona jest na 13 sołectw, które posiadają swych przedstawicieli z
wyboru w osobach sołtysa i rady sołeckiej.
   W 2004r odbyło się 10 zebrań w Urzędzie Miejskim z sołtysami oraz po 1
zebraniu w każdym sołectwie, w których uczestniczył Burmistrz, Zastępca Burmistrza
oraz Radni. Tematyka spotkań dotyczyła:
- bieżących problemów sołectw ( zgłaszane wnioski),
-spraw związanych z przygotowaniem budżetu gminy(zgłaszane wnioski do
budżetu),
- propozycji podatków lokalnych i opłat,
- zapoznania z nowymi przepisami prawa dotyczących mieszkańców    gminy,
- spraw związanych z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym na terenie gminy,
- organizacji imprez kulturalnych , konkursów.
Ponadto, w naradach uczestniczyli przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa, Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Izby Rolniczej ,Gminnej
Spółki Wodnej oraz Inspekcji Ochrony Roślin, którzy przekazywali sołtysom
informacje nt.
- nadania numerów gospodarstwom rolnym,
- składania wniosków o dopłaty bezpośrednie, rent strukturalnych,
- znakowania zwierząt i nadawania numerów stadom,
- spraw związanych z melioracją gruntów i czyszczeniem rowów.


 5. Wybory
   W dniu 13 czerwca 2004r. odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego.
Zarządzeniem Burmistrza Wieruszowa powołano 12 obwodowych komisji. W
zakresie spraw organizacyjnych do przeprowadzenia wyborów, przygotowano lokale
wyborcze, przeszkolono członków komisji. Wyniki z wyborów zostały przekazane
do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu oraz dokonano ich
archiwizacji i przekazania wg. właściwości.
   W dniu 27 czerwca 2004r. odbyły się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej
w Wieruszowie w związku z wygaśnięciem mandatu radnego Zbigniewa Nowaka. W
wyniku przeprowadzonego glosowania na radnego wybrany został Pan Stanisław
Przysiewek.

6. Oświadczenia majątkowe


 Oświadczenia majątkowe złożone przez radnych, pracowników urzędu
oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych wraz z dokonaną analizą
oświadczeń przekazano do Urzędu Skarbowego w Wieruszowie oraz zamieszczono
w Biuletynie Informacji Publicznej.


7. Promocja gminy

■ Marketing wystawienniczy

 - Udział w X Międzynarodowych Targach w Łodzi , Na styku kultur” – marzec,
 - Udział w Jarmarku Wojewódzkim w ramach obchodów 85-lecia województwa
  łódzkiego – wrzesień,
 - opracowano materiały promocyjne na :
  a) V Regionalną Integracyjną Imprezę ,, Być Razem ‘’ w Wieruszowie –
      wrzesień,
  b) Targi Polagra ,, FARM’’ w Poznaniu, których organizatorem było Starostwo
     Powiatowe- październik,
  c) Wizytę Studyjną w Lipsku w której udział brało Stowarzyszenie
     ,, Klub Otwartych Serc”- wrzesień.


■ Wydawnictwa i materiały promocyjne:

 -folder Gminy Wieruszów ,
 - mapa Miasta i Gminy Wieruszów,
 - widokówki Miasta,
 - znaczki przypinane z herbem gminy,
 - reklamówki z herbem gminy,
 - banner na imprezy gminne z herbem gminy,
 - opracowano kalendarz imprez i uroczystości gminnych na 2004r.
 - bieżąca aktualizacja informacji z życia miasta na witrynie internetowej
   www.wieruszow.info.pl.

■ Imprezy i uroczystości gminne

 W ramach wspierania aktywności społeczności lokalnej odbyło się wiele
uroczystości Gminnych i imprez kulturalno-artystycznych i sportowych( zgodnie z
kalendarzem imprez odbyło się 60 imprez). Wiele imprez udało się zorganizować
przy udziale stowarzyszeń, organizacji społecznych, instytucji, zakładów pracy,


placówek oświatowych oraz mieszkańców. Dlatego też podkreślenia wymagają
imprezy:
-,,Dni Wieruszowa’’- organizator Gmina Wieruszów oraz,, Dobroczyńca Roku’’, której
Gmina była współorganizatorem, stwarzając okazję do podziękowania wszystkim
tym, którzy wspierali zadania gminy w zakresie oświaty, kultury, sportu.8. Współpraca z jednostkami zewnętrznymi


- udział w posiedzeniu Zespołu ds.Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządui
Samorządu Terytorialnego,
- spotkanie z Prezesem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
- udział w spotkaniu z przedstawicielami Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji
Zagranicznych,
- udział w posiedzeniu połączonych Zespołów ds. Systemu Finansów Publicznych,
Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego i ds. Infrastruktury Rozwoju
Lokalnego Polityki Regionalnej,
- spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych i samorządów z Białorusi,
- przystąpienie do udziału w Programie Wdrażania Partnerstwa Lokalnego w
Powiecie wieruszowskim,
- Udział w Walnym Zgromadzeniu Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego,
- Udział w spotkaniach z organizacjami pozarządowymi,
- Spotkania Starosty wieruszowskiego, Burmistrza z Wójtami Gmin,
- Coroczne spotkanie wigilijne i noworoczne.
- Przystąpienie Gminy Wieruszów do Stowarzyszenia,, Regionalna Organizacja
Turystyczna Województwa Łódzkiego’’,
- Uczestnictwo w Komisji Edukacji Związku Miast Polskich,

9. Pozostałe sprawy organizacyjne

 Komputeryzacja

W 2004 roku wykonano:
- rozbudowa sieci komputerowej i internetowej,
- wymiana serwera programu prawniczego Lex w celu usprawnienia i przyspieszenia
pracy dla wszystkich wydziałów,
- modernizacja i rozbudowa Biuletynu Informacji Publicznej,
- rozbudowa strony internetowej Urzędu Miejskiego w Wieruszowie,
- zakup komputerów w ilości 7 sztuk,
- modernizacja starszych komputerów w celu sprostaniu wymaganiom nowego
oprogramowania, szczególnie w wydziale księgowości,
- zakup pakietu biurowego Microsoft Office w ilości 3 sztuk
- zwiększenie zabezpieczeń w sieci komputerowej Urzędu Miejskiego dotyczącej
  ochrony przed wirusami oraz włamaniami z zewnątrz,
 Dane dotyczące zatrudnienia

- stan zatrudnienia na 31.12.2004r wynosił 48 osób


10. Istotne sprawy w zakresie realizacji zadań organizacyjno- prawnych:

  1/ Przeprowadzenie pierwszych wyborów do Parlamentu Europejskiego.
 2/ Po raz drugi w historii Samorząd Gminy Wieruszów zorganizował
   i przeprowadził wybory uzupełniające do Rady Miejskiej.
 3/ Organizacja X – Jubileuszowych Dni Wieruszowa.
Uchwały podjęte przez Radę Miejską w zakresie spraw organizacyjnych.


 L.p   TREŚĆ UCHWAŁY               UWAGI O REALIZACJI
                          UCHWAŁY
 1.     XVI(121)04 z dnia 26-02-04
      Powołanie zespołu opiniującego o
    zgłoszonych kandydatach na ławników do     Uchwala została
    Sądu Okręgowego w Łodzi Wydziału Pracy i     zrealizowana.
     Ubezpieczeń Społecznych w Sieradzu

 2.      XVI(129)04 z dnia 26-02-04        Uchwala została
     przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej    zrealizowana.
        RM w Wieruszowie na 2004r.
 3.      XVI(130)04 z dnia 26-02-04        Uchwala została
     przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w     zrealizowana.
         Wieruszowie na 2004r.

        XVI(131)04 z dnia 26-02-04        Uchwala została
 4.  ustalenia zasad otrzymywania i wysokości     zrealizowana.
    diet dla radnych za udział w posiedzeniach   Radni otrzymują diety
    Rady i komisji RM w Wieruszowie         zgodnie z uchwałą
 5      XVII(132)04 z dnia 31-03-04
      wygaśnięcia mandatu radnego Rady       Uchwala została
     Miejskiej w Wieruszowie Pana Zbigniewa     zrealizowana.
              Nowaka
 6.      XVII(133)04 z dnia 31-03-04
     utraty mocy obowiązującej uchwały Nr     Uchwala została
     I(1)02 z 19 listopada 2002r. w sprawie     zrealizowana.
    wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej

 7      XVII(134)04 z dnia 31-03-04     Uchwala została
    w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady zrealizowana. Wybrano
                         na Przewodniczącego
                         Rady Pana Czesława
                         Wróblewskiego.
 8      XVII(139)04 z dnia 31-03-04        Uchwała została
    utworzenia odrębnego obwodu głosowania      zrealizowana.
    na obszarze Gminy Wieruszów w wyborach Utworzono obwód zamknięty
     do Parlamentu Europejskiego w 2004r     w Szpitalu Miejskim
 9      XVII(140)04 z dnia 31-03-04        Uchwała została
    wyboru ławników do Sądu Okręgowego w       zrealizowana.
     Łodzi z siedzibą w Sieradzu – Wydziału
      Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
 10      XVIII(144)04 z dnia 26-04-04       Uchwała została
    odwołania V-ce Przewodniczącego Rady       zrealizowana.
 11      XVIII(145)04 z dnia 26-04-04       Uchwała została
    przyjęcia sprawozdania z działalności Rady    zrealizowana.
      Miejskiej i Burmistrza Wieruszowa
12     XVIII(147)04 z dnia 26-04-04        Uchwała została
                          zrealizowana .Udzielono
    udzielenie absolutorium Burmistrzowi
                         absolutorium Burmistrzowi.
13
        XIX (156)04 09-06-04          Uchwala została
    wyboru V-ce Przewodniczącego Rady      zrealizowana.Wybrano
    Miejskiej w Wieruszowie          Jerzego Ajtnera na V-ce
                           Przewodniczącego
14   XIX (181)04 z dnia 09-06-04
   zmieniająca uchwałę z dnia 25.11.2002r w
                            Uchwala została
   sprawie powołania Komisji Rewizyjnej RM
   oraz w sprawie ustalenia składów          zrealizowana.
   osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w
   Wieruszowie oraz liczebności i przedmiotu
   działania
15       XIX (169)04 19-07-04        Uchwała zrealizowana
       Ustalenia diety dla sołtysów

16     XXI(178 )04 z dnia 22-09-04        Uchwala została
                            zrealizowana.
     zmian w Statucie Gminy Wieruszow
17      XXI(181 )04 z dnia 22-09-04       Uchwala została
    Uzupełnienia składu osobowego Komisji      zrealizowana.
    Rewizyjnej oraz Gospodarczej i Budżetu
18     XXIII(182 )04 z dnia 27-10-04      Uchwala została
    zasad używania herbu i flagi z barwami     zrealizowana.
          Gminy Wieruszów.
19     XXIII(183 )04 z dnia 27-10-04      Uchwala została
   przystąpienia Gminy Wieruszów do         zrealizowana.
   stowarzyszenia pod nazwą Regionalna
   Organizacja Turystyczna Województwa
   Łódzkiego
20     XXIII(187 )04 z dnia 27-10-04
    udzielenia omocy finansowej dla Powiatu    Uchwala została
   Wieruszowskiego na sfinansowanie zakupu      zrealizowana.
   dwóch sztuk kardiomonitorów dla SP ZOZ w
        Wieruszowie w 2004r.
21      XXIII(188)04 z dnia 27-10-04
    zmieniająca Uchwałe Nr V(37)03 RM w     Uchwala została
    Wieruszowie z dnia 27.01003 w sprawie      zrealizowana.
    wyznaczenia drugiego przedstawiciela
     Gminy do Związku Gmin Regionu
           Łódzkiego
22      XXV(203)04 z dnia 21.12.04     Uchwala została zrealizowana.
    Zmiany uchwały Nr XX(169)04 z dnia 19-
    07-04 w sprawie ustalenia wysokości diet
           dla sołtysów
Zarządzenia podjęte przez Burmistrza z zakresu spraw organizacyjnych. L.p  TREŚĆ ZARZĄDZENIA              UWAGI O REALIZACJI

 1.      5/04 z dnia 27 -01- 2004r
                          Regulamin został wdrożony.
       w sprawie nadania Regulaminu
     Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w
           Wieruszowie
 2.      12/04 z dnia 22-03- 2004r
      wyznaczenia miejsc na bezpłatne      Zarządzenie zostało
     umieszczenie urzędowych obwieszczeń       zrealizowane.
      wyborczych i plakatów komitetów
     wyborczych w związku z wyborami do
        Parlamentu Europejskiego

        21/04 z dnia 06-04- 2004r        Zarządzenie zostało
 3.    zmieniające zarządzenie w sprawie       zrealizowane.
     wyznaczenia szefa gminnego zespołu
    reagowania i jego zastępcy oraz utworzenia
      grup roboczych gminnego zespołu
            reagowania
                             Regulamin został
 4.      22/04 z dnia 06.04. 2004          Wdrożony.
     w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy
      Urzędu Miejskiego w Wieruszowie


        25/04 z dnia 14.04. 2004        Zarządzenie zostało
 5     Powierzenia Zastępcy Burmistrza        zrealizowane.
      prowadzenia spraw Gminy w imieniu
         Burmistrza Wieruszowa

        28/04 z dnia 29.04.2004        Zarządzenie zostało
     w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni      zrealizowane.
 6.        wolnych od pracy


        33/04 z dnia19.05.2004r       Powołano 12 obwodowych
 7.     Powołania obwodowych komisji       komisji wyborczych
           wyborczych.

        38/04 z dnia 02.06.2004
 8.   powołania na obszarze Gminy Wieruszów     Zarządzenie zostało
      obwodowej komisji wyborczej w celu       zrealizowane.
    przeprowadzenia wyborów uzupełniających
          do rady Miejskiej.
9       55/04 z dnia 11.08.2004     Zarządzenie zostało
    w sprawie refundacji kosztów zakupu    zrealizowane
           okularów.


10      74/04 z dnia 02.11.2004      Zarządzenie zostało
   wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od   zrealizowane
           pracy.
REFERAT OŚWIATY, KULTURY, SPORTU, ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ

1. Oświata, Kultura, Sport

■ Reorganizacja sieci szkolnej oraz reorganizacja jednostek kultury.


1. Kontynuacja działalności świetlicy w Lubczynie i Mirkowie
2. Likwidacja Żłobka Miejskiego
3. Ustalenie planu sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.
4. Reorganizacja sieci szkół i przedszkoli.
5. Wyrażenie zgody na prowadzenie zajęć szkolnych w budynkach w Mirkowie i
  Kuźnicy Skakawskiej.
6. Powierzenie stanowisk dyrektorów placówek oświatowych – Szkoła Podstawowa
  w Teklinowie, Szkoła Podstawowa w Cieszęcinie, Przedszkole Samorządowe Nr
  3 w Wieruszowie


■ Realizacja ustawy – Karta Nauczyciela i ustawy o systemie oświaty


1.Realizacja podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli wynikają z Rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej.
2.Zmiana regulaminu wynagradzania nauczycieli od 1 września 2004
3.Realizacja  zadań  przez  Burmistrza   Wieruszowa  wynikających  z  awansu
zawodowego nauczycieli.
4.Powołanie Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia procedury na stopień
nauczyciela mianowanego
5.Uczestnictwo przedstawicieli organu prowadzącego w komisji dotyczącej awansu
zawodowego nauczycieli powołanej przy Kuratorium Oświaty delegatura Sieradz.
 ■ Organizacja wypoczynku dla młodzieży
 1. Przeznaczenie dodatkowych środków na organizację zajęć w trakcie ferii
 2.Organizacja Półkolonii letnich w Szkole Podstawowej Nr 1 i 2 w Wieruszowie
oraz Szkole Podstawowej w Pieczyskach jak również pomoc w organizacji
wypoczynku letniego przez Stowarzyszenia działające na terenie gminy Wieruszów.
 3. Pozyskanie dodatkowych środków na realizację zajęć rekreacyjno-sportowych
do Zespołu Szkół Nr.2 i Gimnazjum Nr 2
■ Inwestycje i remonty placówek oświatowych

1.Pozyskanie  dodatkowych  środków  finansowych  na  realizację  zadania  „
„Rozbudowa sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wieruszowie” - MENiS
2.Pozyskanie dodatkowych środków finansowych na realizację zadania „ Adaptacja
pomieszczeń po byłym Żłobku” – z kontraktu wojewódzkiego – Urząd Marszałkowski
3.Pozyskanie dodatkowych środków z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu na
wyposażenie przygotowanych pomieszczeń dla klas I i „ 0 „ w budynku po byłym
Żłobku .
4.Pozyskanie dodatkowych środków finansowych na realizację zadania „Wymiana
okien w Szkole Podstawowej w Wyszanowie”- bank światowy-Program Aktywizacji
Obszarów Wiejskich
5.Pozyskanie dodatkowych środków z PAOW na wyposażenie świetlic i klas „ 0 „ w
szkołach wiejskich.
6.Pozyskanie pracowni komputerowej dla Zespołu Szkół Nr 2 w Wieruszowie ze
środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.
7. Wymiana wykładziny w Szkole Podstawowej w Teklinowie i Pieczyskach.
8. Wykonanie remontu dachu oraz przygotowanie pomieszczeń na pracownie
  komputerową w Zespole Szkół Nr 2 w Wieruszowie oraz wymiana 6 okien w
  Kuźnicy Skakawskiej.
9. Wymiana okien wejściowych w Szkole podstawowej w Cieszęcinie.
10. Założenie alarmu w Gimnazjum Nr 1 w Wieruszowie
Uchwały podjęte przez Radę Miejską z zakresu sportu, kultury, oświaty.
 L.p     TREŚĆ UCHWAŁY                 UWAGI O REALIZACJI
                UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
 1.        XVI (125)2004 z 26.02.2004      Uchwala została zrealizowana
       Ustalenie planu sieci publicznych szkół    Podjecie uchwały wynikało
     podstawowych prowadzonych przez Gminę     z potrzeby aktualizacji uchwały
               Wieruszów             podjętej w roku 1999.
 2.        XVI ( 124 ) 2004 26.02.2004      Uchwała została zrealizowana
    Zmiana uchwały Nr IX(44)99 z dnia 15 marca 1999   Podjęcie uchwały wynikało
       roku w sprawie przekształcenia Szkoły      z potrzeby uruchomienia
        Podstawowej im. Janusza Korczaka     od 1 września 2004 roku w Szkole
       w Wieruszowie w sześcioletnią szkołę     Podstawowej Nr 1 oddziału
              podstawową              przedszkolnego
 3.        XVI ( 123 ) 2004 z 26.02.2004     Uchwała została zrealizowana
         Likwidacja Żłobka Miejskiego       Podjecie uchwały wynikało
                              z reorganizacji sieci szkól
                                  i przedszkoli
 4.      XVII ( 136 ) 2004 z dnia 31.03.2004   Uchwala została zrealizowana
       Nadanie imienia Papieża Jana Pawła II   Podjecie uchwały wynikało z
         Gimnazjum Nr 1 w Wieruszowie      oczekiwań rodziców, rady
                            pedagogicznej i uczniów
                            Gimnazjum Nr 1 w Wieruszowie
 5.      XVII ( 135 ) 2004 z dnia 31.03.2004   Uchwala została zrealizowana
        Nadanie sztandaru gimnazjum Nr 1       Podjecie uchwały wynikało
              w Wieruszowie          z oczekiwań rodziców, rady
                               pedagogicznej i uczniów
                             Gimnazjum Nr 1 w Wieruszowie
 6.       XIX ( 161 ) 2004 z 0 9.06.2004     uchwała została zrealizowana.
       Programu współpracy z organizacjami      podjecie uchwały wynikało
             pozarządowymi             z przepisów ustawy
 7.       XX ( 165 ) 2004 z dnia 19.07.2004    Uchwała została zrealizowana
      Ustalenie sieci prowadzonych przez Gminę     podjecie uchwały wynikało
     Wieruszów publicznych przedszkoli i oddziałów  z przepisów ustawy o systemie
      przedszkolnych w szkołach podstawowych           oświaty
 8.      XXII ( 183 ) 2004 z dnia 27.10.2004    Uchwała została zrealizowana
         przystąpienia gminy Wieruszów
      do stowarzyszenia pod nazwą Regionalna
       Organizacja Turystyczna Województwa
               Łódzkiego
 9.      XXV ( 2005 ) 2004 z dnia 21.12.2004    Uchwała została zrealizowana
    w sprawie ustalenia regulaminów wynagradzania   podjecie uchwały wynikało z
               nauczycieli          przepisów ustawy – Karta
                                  Nauczyciela
 10.      XXV ( 204 ) 2004 z dnia 21.12.2004     Uchwała w trakcie realizacji
       przyjęcie programu współpracy Gminy      podjecie uchwały wynikało
    Wieruszów z organizacjami pozarządowymi oraz   z przepisów ustawy o pożytku
        innymi podmiotami na 2005 roku       publicznym i wolontariacie.
Zarządzenia podjęte przez Burmistrza z zakresu oświaty ,sportu, kultury.L.p   TREŚĆ ZARZĄDZENIA              UWAGI O REALIZACJI

1.        1/2004 z dnia 15.01.2004         podjęcie zarządzenia wynikało
    w sprawie racjonalizacji wydatków na 2004 r   z potrzeby określenia standardów
                                wykorzystania środków
                             finansowych przekazywanych do
                              placówek oświatowych przez
                                   dyrektorów
2.        4/2004 z dnia 15.01.2004         podjęcie zarządzenia wynikało
    w sprawie powołania komisji konkursowej do       z procedury określającej
     przeprowadzenia konkursu na stanowisko         obsadzanie stanowisk
    dyrektora Szkoły podstawowej w Wyszanowie      kierowniczych w placówkach
                                   oświatowych
3.        9/2004 z dnia 27.02.2004         podjecie zarządzania wynikało
      odwołania Pana Wiesława Kasprzaka         z procedury konkursowej.
    ze stanowiska dyrektora SP w Cieszęcinie
     i powierzenia stanowiska dyrektora SP
            Wyszanowie
4.        10/2004 z dnia 27.02.2004        podjecie zarządzenia wynikało
   powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora SP      z potrzeby obsadzenia
        w Cieszęcinie w zastępstwie        stanowiska dyrektora szkoły.
5.        23/2004 z dnia 6.04.2004        podjecie zarządzenia wynikało
       przyznania stypendium Burmistrza        z realizacji uchwały Rady
                               Miejskiej w Wieruszowie
6.        36/2004 z dnia 27.05.2004       podjęcie zarządzenia wynikało z
   ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora SP   pisemnej rezygnacji z pełnienia
            w Teklinowie           funkcji dyrektora SP Teklinów

7.        37/2004 z dnia 27.05.2004        podjecie zarządzenia wynikało
    ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora      z kończącej się kadencji
       Przedszkola Nr 3 w Wieruszowie           dyrektora placówki
8.        41/2004 z dnia 15.06.2004        podjęcie zarządzenia wynikało
      powołania komisji konkursowej do        z procedury określającej
     przeprowadzenia konkursu na stanowisko        obsadzanie stanowisk
        dyrektora SP w Teklinowie         kierowniczych w placówkach
                                  oświatowych
9.        42/2004 z dnia 15.06.2004        podjęcie zarządzenia wynikało
      powołania komisji konkursowej do        z procedury określającej
     przeprowadzenia konkursu na stanowisko        obsadzanie stanowisk
     dyrektora Przedszkola nr 3 w Wieruszowie     kierowniczych w placówkach
                                  oświatowych
10.       43/2004 z dnia 24.06.2004        podjęcie zarządzenia wynikało
         52/2004 z dnia 29.07.2004          z procedury określonej
      powołania komisji Egzaminacyjnej dla       w rozporządzeniu Ministra
   nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień     Edukacji Narodowej
         nauczyciela mianowanego
11.        47/2004 z 06. 07.2004         podjecie zarządzenia wynikało z
    programu profilaktyczno – edukacyjnego wad    przepisów dotyczących realizacji
    postawy u dzieci z terenu Gminy Wieruszów     programów profilaktycznych
        realizowanego w roku 2004
12.         49/2004 z 11.08.2004         podjęcie zarządzenia wynikało
      powołania komisji konkursowej do        z procedury określającej
     przeprowadzenia konkursu na stanowisko        obsadzanie stanowisk
        dyrektora SP w Cieszęcinie        kierowniczych w placówkach
                                 oświatowych
13.         50/2004 z 6.07.2004        podjecie zarządzenia wynikało z
    powołanie komisji konkursowej na dokonanie   przepisów dotyczących realizacji
      wyboru oferty na realizację Programu     programów profilaktycznych
    Profilaktyczno – Edukacyjnego Wad Postawy
              u Dzieci
14.       51/2004 z dnia 29.07.2004       podjecie zarządzenia wynikało
    powołania komisji konkursowej na dotacje     z realizacji przepisów ustawy
      udzielane w 2004 roku dla organizacji       dotyczącej procedur
   pozarządowych oraz podmiotów wymienionych    określających udzielania dotacji
    w art.3ust.3 ustawy o działalności pożytku
             publicznego
15.       54/2004 z dnia 29.07.2004       podjęcie zarządzenia wynikało z
    powołania zespołu ds. opracowania Gminnej     realizacji przepisów ustawy.
     Strategii Integracji i Polityki Społecznej
      Gminy Wieruszów na lata 2005 - 2013
16.        58/2004 z dnia30.08.2004        podjęcie zarządzenia wynikało
      powierzenia stanowiska dyrektora SP       z procedury określającej
             w Teklinowie             obsadzanie stanowisk
                             kierowniczych w placówkach
                                  oświatowych
17.       59/2004 z dnia 30.08.2004        podjęcie zarządzenia wynikało
   powierzenie stanowiska dyrektora Przedszkola     z procedury określającej
          Nr 3 w Wieruszowie             obsadzanie stanowisk
                             kierowniczych w placówkach
                                  oświatowych
18.      60/2004 z dnia 11.08.2004        podjecie zarządzenia wynikało z
     odwołania ze stanowiska dyrektora SP      rezygnacji dotychczasowego
           w Teklinowie               dyrektora placówki
19.      62/2004 z dnia 30.08.2004         podjęcie zarządzenia wynikało
     powierzenia stanowiska dyrektora SP        z procedury określającej
           w Cieszęcinie              obsadzanie stanowisk
                             kierowniczych w placówkach
                                  oświatowych
20.       63/2004 z dnia 30.08.2004        podjecie zarządzenia wynikało z
   w sprawie przyznania stypendium Burmistrza    realizacji uchwały Rady Miejskiej
21.       64/2004 z dnia 30.08.2004        podjecie zarządzenia wynikało z
   przyznania dyrektorom dodatku funkcyjnego i   realizacji uchwały Rady Miejskiej
           motywacyjnego              w sprawie Regulaminu
                              wynagradzania nauczycieli
22.      71/2004 z dnia 01.10.2004         podjecie zarządzenia wynikało
   przyznania nagród Burmistrza dla nauczycieli     z realizacji uchwały Rady
                                   Miejskiej
                               w sprawie Regulaminu
                              przyznawania nagród dla
                                  nauczycieli
23.       83/2004 z dnia 30.11.2004        podjęcie zarządzenia wynikało
   ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora      z procedury określającej
   Wieruszowskiego Domu Kultury w Wieruszowie       obsadzanie stanowisk
                             kierowniczych w instytucjach
                                   kultury
24       84/2004 z dnia 30.11.2004        podjęcie zarządzenia wynikało
   ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora      z procedury określającej
     Miejsko – gminnej Biblioteki Publicznej       obsadzanie stanowisk
           w Wieruszowie            kierowniczych w instytucjach
                                   kultury
Na uwagę szczególną zasługuje fakt nadania imienia Jana Pawła II Gimnazjum
Nr 1 w Wieruszowie oraz uroczystość związana      z tym wydarzeniem gdzie
honorowym gościem był Jego Eminencja biskup Stanisław Napierała.
Istotną organizacyjną zmianą było przekształcenie likwidowanego Żłobka z którego
dzieci zostały przeniesione do utworzonego oddziału wczesnoprzedszkolnego
w Przedszkolu Nr 3 w Wieruszowie. W wyremontowanych pomieszczeniach żłobka
zorganizowano naukę dla dzieci klas 0-I .


2. Zadania z zakresu zdrowia i pomocy społecznej
 Zapobieganie patologiom społecznym

  W dniu 29 stycznia 2004r. Rada Miejska w Wieruszowie podjęła uchwałę w
sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2004 rok , który jest opracowywany na podstawie art. 4¹ ustawy
dnia 26.10.1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów
alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do
zadań własnych gminy.
Do głównych zadań programu należy zwiększenie dostępności do profesjonalnej
pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu oraz ich
rodzin. W tym celu wykupiono dodatkowe usługi zdrowotne świadczone przez SP
ZOZ " Miejski Ośrodek Profilaktyki Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w
Wieruszowie " , gdyż ilość usług zakontraktowanych przez Łódzką Kasę Chorych nie
wystarcza.
Ośrodek również prowadzi Punkt Konsultacyjny Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie przy Ośrodku.
W budynku M.O.P.T.U. i Wprowadzony był Punkt Konsultacyjny dla Osób
Uzależnionych od Środków Psychoaktywnych przy M.O.P.T.U.i W., w którym dyżury
pełnili  członkowie  Ogólnopolskiego   Stowarzyszenia   Liderów  Działań
Psychospołecznych Koło Regionalne w Wieruszowie.
We wszystkich szkołach dla których organem prowadzącym jest gmina nauczyciele
prowadzą z zakresu profilaktyki lekcje wychowawcze      uwzględniając problem
uzależnienia od alkoholu i narkotyków. Korzystano
z programów rekomendowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Warszawie " Jestem O.K.!", " W klasie inaczej ," Razem
" , " Tak czy Nie " , " Odlot " , " Żyj inaczej " , " Elementarz, czyli 7 kroków".
Nauczyciele Gimnazjum Nr 1 zorganizowali między szkolny konkurs
„ Chcemy zdrowo i bezpiecznie żyć ”, w którym brały udział dzieci z całego powiatu.
przez Zespól Szkło Nr 2 zorganizowany był konkurs „ Szczęśliwy świat dziecka ”
którego celem było integracja rodziny . W konkursie tym brały dzieci ze wszystkich
szkół z terenu gminy.
Uczniowie naszych szkól uczestniczyli w 2 spektaklach profilaktycznych.
Przy współpracy M-GOPS w Wieruszowie, Gimnazjum Nr 1 i Liceum
Ogólnokształcącego oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr1 został zorganizowany
heppening „ Przemocy STOP! „
Zakupiono do pracowni komputerowej w Teklinowie komputery, w celu umożliwienia
dzieciom pożytecznego spędzania wolnego czasu.
Organizowano dla dzieci zabawy choinkowe połączone z konkursami na temat
substancji uzależniających. Były to zabawy integracyjne - otwarte , brały w niej
udział, dzieci z terenu naszej Gminy .
W czasie wakacji letnich zorganizowano dla dzieci z terenu gminy wypoczynek w
miejscu zamieszkania w sołectwie Polesie oraz w mieście
w Zespole Szkół nr 2 i Szkole Podstawowej nr 1 . W półkoloniach uczestniczyło ok.
300 dzieci z terenu gminy z rodzin najuboższych .
W wypoczynku poza miejscem zamieszkania w Nowej Dębie uczestniczyło
31 dzieci oraz 3 dzieci było na obozie terapeutycznym w Rochnie k/Brzezin.
W 2004 roku dofinansowano działalność 4 świetlic socjoterapeutycznych
 przez organizacje pozarządowe , znajdujących się w Lubczynie , w Mirkowie,
w Wieruszowie przy ul. Kępińskiej 53 i ul. Warszawskiej 93a.
Z środkó wpływających do budżetu gminy za korzystanie działalność zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych dofinansowano również działalność klubów
sportowych prowadzących pozalekcyjne zajęcia sportowe z dziećmi i młodzieżą
sprawiającą trudności wychowawcze .
Finansowano organizowane przez Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
 w Wieruszowie wyjazdy dzieci na basen do Praszki.
Dofinansowano utrzymanie w zimie pokoju hotelowego w Wieruszowskim Klubie
Sportowym jako " HOSTEL " dla osób doznających przemocy w rodzinie .
W sołectwie Kuźnica Skakawska. dla społeczności lokalnej zorganizowano festyn
rodzinny.
Samorząd terytorialny współpracuje ze wszystkimi Organizacjami Pozarządowymi
znajdującymi się na terenie naszej Gminy , które zajmują się rozwiązywaniem
problemów alkoholowych. Stowarzyszenia te prowadzą świetlice socjoterapeutyczne,
kluby środowiskowe dla młodzieży , grupy wsparcia dla osób uzależnionych oraz ich
rodzin . Zajmujących się promują zdrowego stylu życia oraz propagują spędzanie
wolnego czasu bez spożywania alkoholu
Zakupiono materiały edukacyjne i dydaktyczne, dokonano prenumeraty czasopism
specjalistycznych na potrzeby G.K.R.P.A. Ośrodka oraz pedagogów szkolnych
i osób zgłaszających się po pomoc.
Gminna Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wieruszowie
składająca się z 12 członków.
Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wieruszowie
 w 2004 roku wpłynęło 27 pism z prośbą o przeprowadzenie rozmów z najbliższymi
członkami rodziny nadużywającymi niebezpiecznie alkohol. Wysłano 110 ( dla 70
osób nadmiernie pijących alkohol zaproszeń i dla 40 osób współuzależnionych )
zaproszeń. Przeprowadzono 43 rozmów z osobami które przybyły na spotkanie.
Komisja odbyła 37 spotkań z czego zespól interwencyjny 26 spotkania . Skierowano
9 wniosków do Sadu Rejonowego w Wieluniu o nałożenie obowiązku leczenia
odwykowego przez osoby nadużywające alkoholu. W spotkaniach G K.R.P.A
uczestniczyli również Pani Burmistrz Iwona Szkopińska, Pan Burmistrz Andrzej
Małys, Pani Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie,
Dzielnicowy Komendy Powiatowej Rejonu nr 3.
Komisja przeprowadziła 3 kontrole w 42 sklepach na terenie Gminy , prowadzących
sprzedaż napojów alkoholowych pod względem prawidłowości sprzedaży zgodnie z
ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ponadto współpracuje z :
  - Miejsko –Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej ,
  - Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie ,
  - Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ,
  - Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
    w Warszawie ,
  - Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie ,
  - Komendą Powiatową Policji w Wieruszowie ,
  - Poradnią Pedagogiczno – Psychologiczną w Wieruszowie ,
  - SPZOZ „ Miejskim Ośrodkiem Profilaktyki , Terapii Uzależnień
   i Współuzależnienia w Wieruszowie ” ,
  - Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Łodzi,
  - Szkołami dla, których organem prowadzącym jest Urząd
   Miejski,
  - Kuratorami Zawodowymi i Społecznymi przy Sądzie Rejonowym
   w Wieluniu ,
  - Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
   Wieruszowie,
  - Wieruszowskim Domem Kultury,
  - Organizacjami Pozarządowymi z terenu Gminy Wieruszów ,
  - Klubami Sportowymi,
  - Grupami samopomocowymi
 .

 Informacja z realizacji zdrowotnych programów profilaktycznych

    W 2004 roku na terenie Gminy Wieruszów przeprowadzono
następujące badania w ramach programów profilaktycznych dla mieszkańców
zarządzone przez Burmistrza
1.W dniach 1-2 kwietnia br. firma APH ELEKTRONICS sp.z o.o. przeprowadziła
badania słuchu dla osób, które ukończyły 50-ty rok życia . Przebadano bezpłatnie
178 kobiet i mężczyzn
2.. W dniach 16 , 17 i 24 listopada 2004 roku wykonano badania profilaktyczne z
zakresu :
Profilaktyki raka piersi - mammogrfia ,
Profilaktyki jaskry   – badania okulistyczne
Profilaktyki ostoroporozy – densytometria
Profilaktyki POChP    - spirometria
Powyższe badania były wykonane przez Zespól Zakładów Opieki Zdrowotnej „
Profilaktyka, Diagnostyka, Leczenie Sp.z o.o.” z Poznania i finansowane przez :
Narodowy Fundusz Zdrowia Łódzki Oddział Wojewódzki      - mammografia
Krajowy Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych - mammografia i badania
okulistyczne Gmina Wieruszów. Badania okulistyczne zostały dofinansowane w
łącznej kwocie 3 000 złotych . Za badania te ponosił pacjent koszty w wysokości 20
złotych i Gmina dofinansowywała 20 złotych dla 1 pacjenta . Z tej formy badań
skorzystało 150 pacjentów .
Ogółem (ubezpieczonych w ZUS i KRUS ) :
z badań mammograficznych skorzystały 342 pacjentki , wśród których stwierdzono
u:
   185 kobiet normę, ( 54,09%)
    93 kobiet zmiany mastopatyczne ,( 27,19%)
    53 kobiet konieczność badania USG, ( 15,49 %)
    11 kobiet konieczność konsultacji onkologicznej ( 3,21%) .
Z konsultacji okulistycznych skorzystało 220 pacjentów, w śród których stwierdzono
u:
   198 pacjentów normę ( 90%) ,
     7 pacjentów jaskrę ( 3,18%),
     5 pacjentów podejrzenie jaskry ( 2,27%),
   10 pacjentów rozpoznano zaćmę początkową (0,45%).
Badania desyntometryczne wykonano u 105 pacjentów.
Badania spirometryczne u 70 pacjentów.
Za badania te pacjent ponosił koszty w wysokości 10 złotych.
Mając na uwadze duże zainteresowanie społeczeństwa jak również strukturę
wyników wskazane jest kontynuowanie programów profilaktycznych w następnych
latach .
3. W miesiącu październiku rozpoczął się program profilaktyczno- edukacyjny wad
postaw u dzieci w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest
Gmina Wieruszów .
Samorząd sfinansował przeprowadzenie programu w 100%. Program był
przeprowadzony przez Zakład Opieki Zdrowotnej BONUS w Wieruszowie.
Łącznie zostało przebadanych 601 dzieci w wieku 9 - 13 lat , w tym jedno odmówiło
udziału w programie nauki gimnastyki korekcyjnej , jedno ze względu na nieobecność
w szkole nie brało udziału w nauce gimnastyki. Stwierdzono u 166 dzieci wady
kręgosłupa ( 27,71%), u 21( 3,51%) dzieci stwierdzono wady kończyn, u 23 (3,84%)
uczniów stwierdzono wady stóp, u 8 (1,34%) wady klatki piersiowej, łącznie
stwierdzono u 218 uczniów wady w rozwoju postawy ( co stanowi 36,39%), a 29
dzieci ( co stanowi 4,48% przebadanych dzieci) otrzymało skierowanie na konsultacji
i dalsze leczenie do specjalisty.
W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono że problem zaburzeń wad postawy
u dzieci w wieku szkolnym jest bardzo istotny , zdecydowaną większość wad
stanowią wady kręgosłupa , wady te częściej występują u dziewcząt , częściej w
rocznikach 1993 i 1992.
Na podstawie przeprowadzonych badań należy stwierdzić :
  1. ogłoszenie i realizacja programu była zasadna,
  2. dzieci ze znacznym nasileniem wad zostały skierowane na leczenie do
    specjalisty,
  3. wdrożono program edukacyjny – pogadanki i nauka ćwiczeń dla rodziców i
    dzieci,
  4. wykonano cykl ćwiczeń korekcyjnych z dziećmi,
  5. zebrane informacje mogą posłużyć do dalszej obserwacji wybranych dzieci.
 Wydatki z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki

Lp        Zadanie                      Wydatki   Wykonani
                                  2004r.   e
1.  Zakup usług terapeutycznych od SPZOZ „M.O.P.T.U.i W”-
   - usługi nie wykupione przez kasy chorych           49.500,-  40.000,00
2.  Punkt konsultacyjny Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
   –za prowadzenie odpowiedzialny SPZOZ „M.O.P.T.U. i W”     2.000,-   2.000,00
3.  Pokój Hostel                         1.000,-   1 000,15
4.  Prowadzenie świetlicy w Lubczynie               2.000,-   2 000,00
5.  Prowadzenie świetlicy w Mirkowie               2.000,-   2.003,80
6.  Prowadzenie świetlicy przy ul. Kępińskiej           4.000,-   4.000,00
7.  Prowadzenie świetlicy przy ul. Warszawskiej          8.500,-   8.497,31
8.  Prowadzenie zajęć sportowych w Wyszanowie           3.000,-   3.000,00
9.  Prowadzenie zajęć sportowych w Chobaninie           2.000,-   2.012,79
10.  Prowadzenie zajęć sportowych w Wieruszowie          8.000,-   7.991,53
11.  Wyjazd dzieci na basen TKKF                  5.000,-   5.000,33
12.  Zorganizowanie zabaw integracyjnych dla dzieci
   sprawiających problemy wychowawcze (np. choinka,       3.000,-   3.015,29
   spotkanie mikołajkowe)
13.  Zorganizowanie turnieju międzyszkolnego
   „Chcemy zdrowo i bezpiecznie żyć”               3.500,-   3.000,00
14  Udział dzieci i młodzieży w ogólnopolskich i wojewódzkich
   programach dydaktyczno – wychowawczych            5.000,-   5.011,88
15.  Materiały dydaktyczne i edukacyjne              1.000,-    987,10
16.  Materiały biurowe (do przeprowadzenia zajęć
   profilaktycznych, uczestnictwa w kampaniach i debatach)    1 800,-   1 800,00
17.  Półkolonie – wypoczynek w miejscu zamieszkania        14.200,-  14.100,59
18.  Obóz – kolonie                        10.000,-   9.980,00
19.  Kampanie i debaty o przemocy i narkomanii           3.000,-   2.968,79
20.  Konkurs o substancjach psychoaktywnych             1.000,-   1.000,00
21.  Delegacje służbowe                       1.500,-   1.401,40
22.  Różne opłaty (PKO, PZU, Poczta)                 500,-    344,00
23.  Organizacja spotkań integracyjnych dla Ruchu          3.500,-   3.503,64
   Trzeźwościowego
24.  Zajęcia dla dzieci w pracowni modeli latających        1.000,-   1.012,07
25.  Zorganizowanie festynu rodzinnego w Kuźnicy Skakawskiej    2..500,-  2.500,00
26.  Zorganizowanie spotkania społeczności lokalnej          500,-    508,25
   krwiodawców
27.  Wynagrodzenie dla członków G.K.R.P.A.             13.000,-  13.000,00
28.  Zakup komputera do pracowni komputerowej i biura
   Pełnomocnika                         20.000,-  20.128,64,
29.  Konkurs szczęśliwy świat dzieciństwa” ( Zespół Szkół nr 2 )  1.20-    1.204,66


                            RAZEM    172.200,- 162.973,22
 Współpraca Gminy Wieruszów z Organizacjami Pozarządowymi

  W dniu 9 czerwca 2004 roku został uchwalony po raz pierwszy „ Program
współpracy Gminy Wieruszów z organizacjami pozarządowymi na 2004 rok”
Celami tego programu jest:
 umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie,
 swoje otoczenie ,wspólnotę oraz jej tradycje,
 stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców Gminy,
 budowanie więzi społeczeństwa obywatelskiego, poprzez aktywizację społeczności
 lokalnej,
 prowadzenie nowatorskich i bardziej efektywnych działań na rzecz mieszkańców,
 uzupełnieniu działań Gminy w zakresie nie obejmowanym przez struktury
 samorządowe,
 zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów,
 realizacja zapisów przygotowanych w programach i planach Gminy.
Przedmiotem współpracy władz Gminy Wieruszów z organizacjami pozarządowymi
jest:
 realizacja zadań gminy określonych w ustawach,
 podwyższanie efektywności działań kierowanych do mieszkańców Gminy ,
 tworzenie systemowych rozwiązań ważnych problemów społecznych,
 określanie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspakajania,
 konsultowanie aktów prawa lokalnego.

 W ramach programu organizacje pozarządowe w 2004 roku realizowały dwa
zadania w sferze zadań publicznych wg. ustawy o pożytku publicznym i
wolontariacie:
1.Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - ,, Halowy Mikołajkowy Turniej piłki
nożnej dla dzieci szkół podstawowych,
2.Krajoznawstwo i wypoczynek dla dzieci – „ Zorganizowanie wypoczynku w miejscu
zamieszkania dla dzieci i młodzieży na terenach wiejskich ”.
Zarządzenia podjęte przez Burmistrza w zakresie zdrowia i pomocy społecznej.L.p.    Numer i treść zarządzenia         uwagi o realizacji


 1.   47/2004 z dnia 6 lipca 2004 r.      podjęcie zarządzenia
                        wynikało z uchwały
    w sprawie Programu profilaktyczno –   budżetowej w ramach
    edukacyjnemu wad postawy u dzieci z   badań profilaktyczno
    terenu Gminy Wieruszów          zdrowotnych dla
    realizowanego w roku 2004        mieszkańców Gminy


 2.   50/2004 z dnia 6 lipca 2004 r.    podjęcie zarządzenia
                      wynikało z uchwały
    w sprawie powołanie komisji     budżetowej w ramach
    konkursowej na dokonanie wyboru   badań profilaktyczno
    oferty na realizację Programu    zdrowotnych dla
    profilaktyczno – edukacyjnemu wad  mieszkańców Gminy i
    postawy u dzieci z terenu Gminy   ustawy Prawo zamówień
    Wieruszów realizowanego w roku 2004 publicznych 3.  51/2004 z dnia 21 lipca 2004 r.      podjęcie zarządzenia
                        było zgodne z przepisami
    powołania komisji konkursowej na     uchwały w sprawie
    dotacje udzielane w 2004 roku dla    Programu współpracy
    organizacji pozarządowych oraz      Gminy Wieruszów z
    podmiotów wymienionych w art. 3 ust.   organizacjami
    3 ustawy o działalności pożytku     pozarządowymi na 2004
    publicznego i wolontariacie       rok


4.   77/2004 z dnia 2 listopada 2004 roku    podjęcie zarządzenia
                        wynikało z uchwały
    badań profilaktycznych zapobiegania   budżetowej w ramach
    jaskry (choroby oczu) i raka sutka –   badań profilaktyczno
    mammografia dla mieszkańców Gminy    zdrowotnych dla
    Wieruszów                mieszkańców Gminy
Uchwały podjęte przez Radę Miejską w zakresie zdrowia i pomocy
społecznejL.p.   NUMER I TREŚĆ     UCHWAŁY        UWAGI O REALIZACJI

 1.            2.                   3.


1.   XV/116/2004 z dnia 29 stycznia 2004 r.   uchwała została zrealizowana
                         Podjęcie uchwały wynikało z
    w sprawie uchwalenia Gminnego       przepisów ustawy z dnia 26
    Programu Profilaktyki I Rozwiązania    października 1982 roku o
    Problemów Alkoholowych na 2004 rok     wychowaniu w trzeźwości
                         i przeciwdziałaniu
                         alkoholizmowi

2.   XV/117/2004 z dnia 29 stycznia 2004 r.   uchwała została wykonana
                         Pojęcie uchwały wynikało z
    w sprawie powołania rady społecznej    ukończeniem kadencji
    działającej przy SP ZOZ „ Miejski     poprzedniej rady i z
    Ośrodek Profilaktyki, Terapii Uzależnień  przepisów ustawy z dnia 30
    i Współuzależnienia w Wieruszowie”     sierpnia 1991 roku o
                         zakładach opieki zdrowotnej

3.   XVI/122/2004 z dnia 26 luty 2004 rok    uchwała została wykonana
    zmieniająca w sprawie powołania rady    Pojęcie uchwały wynikało z
    społecznej działającej przy SP ZOZ     dostosowania do przepisów
    „ Miejski Ośrodek Profilaktyki, Terapii  statutu Ośrodka i z przepisów
    Uzależnień i Współuzależnienia w      ustawy z dnia 30 sierpnia
    Wieruszowie”                1991 roku o zakładach opieki
                         zdrowotnej

4.   XVIII/148/2004 z dnia 26 kwietnia 2004   uchwała została podjęta
    roku                    zgodnie z przepisami
    w sprawie zatwierdzenia sprawozdania    z przepisów ustawy z dnia 30
    finanswego za 2003 rok Samodzielnego    sierpnia 1991 roku o
    Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej   zakładach opieki zdrowotnej
    „ Miejski Ośrodek Profilaktyki, Terapii
    Uzależnień i Współuzależnienia w
    Wieruszowie”
1.         2.                  3.


5.  XIX/160/2004 z dnia 9 czerwca 2004 r. uchwała została wykonana
                      Podjęcie uchwały wynikało
   w sprawie przyjęcia „ Programu    z przepisów ustawy z dnia
   współpracy Gminy Wieruszów z     24 kwietnia 2004 roku o
   organizacjami pozarządowymi na    działalności pożytku
   2004 rok ”              publicznego i wolontariacie


6.  XXIII/184/2004 z dnia 27 października Uchwała została wykonana
   2004 roku               Podjęcie uchwały wynikało
                      na podstawie
   zmieniająca uchwałę w sprawie     zwiększonych wpływów
   uchwalenia Gminnego Programu     środków finansowych za
   Profilaktyki i Rozwiązywania     korzystanie z zezwoleń na
   Problemów Alkoholowych na 2005 rok sprzedaż napojów
                      alkoholowych i z
                      przepisów ustawy z dnia
                      26 października 1982 roku
                      o wychowaniu w
                      trzeźwości
                      i przeciwdziałaniu
                      alkoholizmowi


7.  XXIII/187/2004 z dnia 27 października uchwała została wykonana
   2004 roku               Podjęcie uchwały wynikało
                      z prośby ,która wpłynęła do
   w sprawie udzielenia pomocy      Gminy od SP ZOZ na
   finansowej dla Powiatu        pomoc w dofinansowaniu
   Wieruszowskiego na sfinansowanie   zakupu sprzętu na
   zakupu dwóch sztuk kardiomonitorów podstawie ustawy z dnia 8
   dla Samodzielnego Publicznego     marca 1990 roku o
   Zakładu Opieki Zdrowotnej w      samorządzie gminy i
   Wieruszowie              ustawy z dnia 26 listopada
                      1998 r.


8.  XXV/ 202/2004 z dnia 21 grudnia 2004 uchwała realizacji w 2005
   r.                  roku
                     Podjęcie uchwały wynikało
   w sprawie uchwalenia Gminnego    z przepisów ustawy z dnia
   Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 26 października 1982 roku
   Problemów Alkoholowych na 2005 rok o wychowaniu w
                      trzeźwości
                      i przeciwdziałaniu
                      alkoholizmowi


9.  XXV/204/2004 z dnia 21 grudnia 2004  uchwała do realizacji 2005
   r.                  roku
                      Podjęcie uchwały wynikało
   w sprawie przyjęcia „ Programu    z przepisów ustawy z dnia
   współpracy Gminy Wieruszów z     24 kwietnia 2004 roku o
   organizacjami pozarządowymi oraz z  działalności pożytku
   innymi podmiotami na 2005 rok”    publicznego i wolontariacie
REFERAT SPRAW SPOŁECZNO - OBYWATELSKI

 1. Ewidencja Ludności

W minionym roku 2004 dokonano 510 zameldowań oraz przemeldowań osób na
pobyt stały.
Dokonano wymeldowania 187 osób z pobytu stałego. Zameldowano na pobyt
czasowy ponad 2 miesiące na terenie miasta i gminy Wieruszów 182 osoby.
Ponadto dokonano zmian w bazie danych osobowych na podstawie następujących
aktów stanu cywilnego :

 -  zgonów - 128
 -  małżeństw - 143
 -  urodzeń - 174

Wprowadzono 1898 zmian dotyczących dokumentów tożsamości.
Przekazano do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 174 wnioski o nadanie
numeru ewidencyjnego PESEL noworodkom.


2. Dowody Osobiste

W 2004 roku spersonalizowano i wydano 1898 dowodów osobistych i założono dla
nich koperty osobowe.
Przyjęto 152 pakiety z dowodami osobistymi.
Przekazano 31 wykazów wydanych dowodów osobistych do Terenowego Banku
Danych.
Przesłano z Archiwum Dowodowego do innych urzędów 2327 kopert osobowych.
Wydano 340 kserokopii dokumentów osobom ubiegającym się o świadczenia z
Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie i Związku Kombatantów i Osób
Represjonowanych.

W zakresie spraw obronnych, wojskowych    i ochrony informacji niejawnych
wykonano:
 - przygotowano i przeprowadzono w miesiącu październiku rejestrację
  przedpoborowych mężczyzn rocznika 1986.
 - wykonano listy poborowych mężczyzn rocznika 1985 i wezwano poborowych
  na komisję poborową i lekarską,
 - dokonano archiwizacji i przeglądu wszystkich dokumentów niejawnych
  znajdujących się w kancelarii tajnej, dokumenty archiwalne przekazano do
  Archiwum Państwowego w Kaliszu.
 - Przeprowadzono dalsze postępowania sprawdzające wobec pracowników
  zajmujących stanowiska służbowe, które wiążą się z dostępem do informacji
  niejawnych .
 Zarządzenia podjęte przez Burmistrza w zakresie spraw społeczno-
 obywatelskich. L.p.
     Treść zarządzenia             Uwagi o realizacji

 1.    Zarządzenie Nr 71/04 Burmistrza      Podjęcie przedmiotowego
     Wieruszowa z dnia 01.10.2004r. w     zarządzenia wynikało ze
     sprawie powołania komisji do       zmian   przepisów   o
     dokonania przeglądu dokumentów      ochronie    informacji
     zawierających informacje niejawne     niejawnych .
     w     celu   wybrakowania     Zarządzenie
     kwalifikujących się do zniszczenia    zrealizowano.
     oraz aktualizacji nadanych klauzul
     tajności.
2.URZĄD STANU CYWILNEGO
 Urodzenia
    W roku 2004 Urząd Stanu Cywilnego w Wieruszowie sporządził 282 akty
urodzeń,
144 dziewczynkom i 138 chłopcom w tym 4 akty stanowiące transkrybcje aktów
dzieci urodzonych za granicą.
Sporządzono akty urodzenia dzieciom z następujących gmin :
Wieruszów – 103
Bolesławiec - 27
Czastary   - 21
Galewice   - 47
Łubnice   - 16
Sokolniki  - 30
Inne     - 25
Najcześciej nadawane imiona to Weronika, Wiktoria, Julia , Kacper, Jakub, Szymon.


 Małżeństwa
   Do dnia 31 grudnia 2004 r. zarejestrowano 116 małżeństw w tym 90 ślubów
wyznaniowych, 18 ślubów cywilnych, 6 transkrybcji aktów małżeństw zawartych
przez Polaków za granicą. Wydano 73 zaświadczenia stwierdzające brak
okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz 5 zaświadczeń o zdolności
prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą.
 Zgony
   W wieruszowskim Urzędzie Stanu Cywilnego w 2004 r. zarejestrowano 244
zgony.
Odnotowano 113 zgonów kobiet oraz 131 mężczyzn. Sporządzono 1 transkrybcję
aktu zgonu.
Do księgi zgonów wpisano akty zgonów mieszkańców następujących gmin :
Wieruszów    – 102
Bolesławiec    - 24
Czastary      - 13
Galewice      - 26

Lututów      - 8
Łubnice       -15
Sokolniki     - 20
Inne        -36


Z ksiąg stanu cywilnego w w/w okresie wydano około 3000 odpisów zupełnych i
skróconych.

   Tradycyjnym już wydarzeniem w tut.USC było spotkanie władz
samorządowych
z parami małżeńskimi obchodzącymi pięćdziesiątą rocznicę zawarcia związku
małżeńskiego. W dowód uznania Pani Burmistrz Wieruszowa Iwona Szkopińska
wystąpiła za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego do Prezydenta RP o przyznanie
Jubilatom medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Uroczystość wręczenia medali
11 parom małżeńskim odbyła się 16 października 2004r. w Wieruszowskim Domu
Kultury.
  WYDZIAŁ  INFRASTRUKTURY        SPOŁECZNEJ     I   DZIAŁALNOŚCI
  GOSPODARCZEJ.

  1. Inwestycje i Remonty


 Rozliczono finansowo inwestycję zrealizowaną w 2003 r. – „I etap przebudowy
 układu komunikacyjnego starej części Wieruszowa w ulicach Rynek,
 Dąbrowskiego, 19-Stycznia, Mickiewicza, H. Sawickiej” – łączna wartość
 inwestycji : 1 257 262,42 PLN brutto.

 Zrealizowano nadbudowę budynku mieszkalnego w Wieruszowie przy ul.
  Rynek 11
 - odbiór nastąpił w dniu 16.06.2004 r.
 - całkowita wartość inwestycji w latach 2003-2004 - 236.716,73 PLN brutto
 - efekt rzeczowy inwestycji – 3 mieszkania o łącznej powierzchni użytkowej – 168 m2
- wykonawca: Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie S.A.

 Wybudowano kanalizację sanitarną w ulicach: Fabryczna, Marianów, Leśna
  i przyległych w Wieruszowie
 - wartość zadania – 1.611.514,00 PLN brutto
 - odbiór nastąpił – 29.09.2004 r.
 - wykonawca: Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie S.A.

 Wykonano modernizację sieci grzewczej w Wieruszowie
 - wartość zadania – 212.289,04 PLN brutto
 - odbiór nastąpił – 14.09.2004 r.
- wykonawca: PBO Ostrów Wielkopolski Sp. z o.o.

 Wykonano modernizację kotłowni osiedlowej
 - wartość zadania – 121.138,30 PLN brutto
 - odbiór nastąpi – 28.10.2004 r.
 - wykonawca: Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie S.A.

 Wykonano przebudowę chodników w ul. Orzeszkowej, Bareły, Prusa w
Wieruszowie o łącznej dł. 285 mb
- wartość inwestycji wg umowy – 47.390,00 PLN brutto
- protokół odbioru – 24.06.2004 r.
- wykonawca: Zakład Usługowo-Budowlany H. Malik

 Wykonano remont budynku Szkoły Podstawowej w Wieruszowie, obejmujący:
  termomodernizację, izolację pionową, remont kanalizacji deszczowej, wymianę
  okien, remont dachu.
- wartość zadania – 559.291,79 PLN brutto
 - odbiór nastąpi – 29.10.2004 r.
 - wykonawca: Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie S.A.

 Wykonano adaptację budynku żłobka na pomieszczenia szkolne Szkoły
  Podstawowej   Nr  1,  obejmującą  wymianę  okien  i drzwi,  przebudowę
 pomieszczeń (uzyskano trzy pomieszczenia do nauki, pokój nauczycielski oraz
 świetlicę), modernizację centralnego ogrzewania oraz wentylacji.
- wartość zadania – 263.033,71 PLN brutto
- odbiór nastąpił – 31.08.2004 r.
- wykonawca: Zakład Usługowo-Budowlany M. Malik

 Zakupiono wyposażenie do pomieszczeń żłobka adaptowanych na cele szkoły
 Podstawowej Nr 1
- wartość: 20.875,96PLN

 Wykonano modernizacje sieci cieplnej (wymiana rurociągów cieplnych na rury
  preizolowane) wraz z przyłączem do budynku na terenie byłego POM-u
  w Wieruszowie przy ul. Warszawskiej 144
 - wartość zadania – 27.317,58 PLN brutto
 - wykonawca: Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie S.A.

 Wybudowano kanalizację deszczową drogi gminnej w Mirkowie
- wartość inwestycji wg umowy – 199.863,52 PLN brutto
 - protokół odbioru – 15.07.2004 r.
 - wykonawca: Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie S.A.

 Wybudowano drogę gminną o dł. 780 mb w m. Mirków
- wartość inwestycji wg umowy – 280.040,68 PLN brutto
- wykonawca: Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe SA w Kępnie

 Wykonano nawierzchnię tłuczniową na drogach gminnych w m. Teklinów,
  Nawrotów oraz w Wyszanowie ul. Spokojna – łączna długość 664 mb.
 - odbiór nastąpił – 05.07 2004 r.
 - wartość zadania – 85.833,10 PLN brutto
 - wykonawca: Zakład Robót Drogowych „SADROS” Kępno

 W ramach przekazanych środków finansowych do Spółki Oświetlenie Uliczne
 i Drogowe w Kaliszu wykonano oświetlenie uliczne ulicy Handlowej Cmentarnej,
 Polnej, Nowotki, Okrzei, Krótkiej, Nowej, Warszawskiej w Wieruszowie oraz
 w miejscowości Teklinów – Nawrotów. Łącznie zamontowano 50 nowych latarni.

 Wykonano utwardzenie tłuczniem dróg dojazdowych do gruntów rolnych
  w miejscowościach Jurków, Chobanin, Kowalówka – łączna długość 715 mb.
 - wartość zadania – 104.809,00 PLN brutto
 - odbiór nastąpił – 22.08.2004 r.

 Wykonano odnowienie nawierzchni bitumicznej poprzez powierzchniowe
 utwardzenie emulsją i grysami drogi gminnej Dobrydział - Kuźnica Skakawska
 – długość 1665 mb.
- wykonawca: -    odbiór nastąpił – 02.09.2004 r.
- wartość zadania – 41.443,03 PLN brutto
- przedsiębiorstwo Drogowe „Lambdar” Sp. z o.o. Łódź
   Wykonano utwardzenie ok. 5,4 km dróg gminnych destruktem asfaltowym w
   miejscowościach:
-  ul. Spokojna w Wyszanowie – 355m
-  droga do OSP w Wyszanowie – 30m
-  droga Teklinów – Nawrotów – 700m
-  droga Jutrków – Parcele – 500m
-  droga w Chobaninie – 1100m
-  droga w Kowalówce do Czoku – 170m
-  droga w Pieczyskach – ulica Podmiejska – 400m
-  droga w Cieszęcinie – 400m
-  droga w Pieczyskach do Sali OSP – 150m
-  droga Pieczyska – Grześka – 200m
-  droga Pieczyska – Górka – 325m
-  droga Pieczyska w kierunku stacji PKP – 700m
-  ulica Fabryczna przy torach – 100m
-  ulica Wschodnia – 200m
-  ulica Leśna – 80m

  Wykonano 300m nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości
  Sopel .
-  wartość zadania 29.988,00 PLN

 Rozpoczęto przebudowę układu komunikacyjnego starej części Wieruszowa-
  etap II
 - zrealizowano parking przy ul Kilińskiego w Wieruszowie
 - zadanie finansowane przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju
  Regionalnego – inwestycja wieloletnia,

 Zrealizowano budowę kanalizacji sanitarnej we wsiach Polesie i Sopel.
 - wartość inwestycji wg umowy –720.768,54 PLN brutto
 - protokół odbioru – 29.12.2004 r.
 - wykonawca: PPHU EKO-KAN-GAZ – Jan Tokarski

 Przebudowa pomieszczeń weterynarii przy ulicy Warszawskiej 144a
w Wieruszowie na lokale socjalne – trakcie realizacji.
  (trwają prace wykończeniowe)
a) wykonawca: Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie S.A.
 Wykonano remont pomnika Powstańców Wielkopolskich w Wieruszowie –
   Podzamczu
 - wykonawca: Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie S.A.
 Remonty placówek oświatowych, w tym:
 - wymiana wykładziny podłogowej w korytarzach oraz szatni w Szkole Podstawowej
w Pieczyskach – wartość 20 801,10 PLN brutto.
 - wymiana wykładziny podłogowej w korytarzu na pierwszym piętrze w Szkole
Podstawowej w Teklinowie – wartość 6 271,00 PLN brutto.
 - wymiana okien w Szkole Podstawowej w Kuźnicy Skakawskiej – wartość 9 750,00
PLN brutto
 - wymiana okien w Szkole Podstawowej w Wyszanowie – wartość zadania 69 442,11
w tym dotacja PAOW 29.165,00
- wymiana okien w Szkole Podstawowej w Cieszecinie – wartość zadania 21 500 P
Uchwały podjęte przez Radę Miejską w zakresie zadań inwestycyjnych


Lp.      TREŚĆ UCHWAŁY                REALIZACJA UCHWAŁY
1.   XV/115/2004 z dnia 29.01.2004r    Na podstawie obowiązujących przepisów corocznie
                       Rada Miejska w Wieruszowie zatwierdza taryfy dla
   w sprawie zatwierdzenia taryf za
                       zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania
   zbiorowe zaopatrzenie w wodę i
                       ścieków w oparciu o złożony przez PK SA. wniosek.
   zbiorowe odprowadzenie ścieków do
                       Zatwierdzenie taryf na rok 2004 było niezbędne do
   urządzeń kanalizacyjnych.
                       możliwości pobierania opłat za dostawę wody i
                       odbioru ścieków
2.   XVII/138/2004 z dnia 31.03.2004r    Uchwała określa stawki opłat pobieranych za zajęcie
                       pasa drogowego dróg gminnych na cele nie
   w sprawie ustalenia wysokości
                       związane z budową, przebudową remontem,
   stawek opłat za zajęcie pasa
                       utrzymaniem i odnową dróg
   drogowego dróg których zarządcą
   jest Gmina Wieruszów
    XVII/138/2004 z dnia 31.03.2004r.   Razem z uchwałą z 27.10.2004r. wkład pieniężny
                       został przeznaczony na dalszą modernizację
   w sprawie przekazania udziałów do
                       oświetlenia ulicznego. Wykonano oświetlenie uliczne
   Spółki Oświetlenie Uliczne
                       na ulicy: Polnej, Cmentarnej, Krótkiej, Nowotki,
                       Okrzei, Nowej, Sportowej, Warszawskiej, Handlowej,
                       zainstalowano 50 latarni. Uchwała została
                       Zrealizowana
3.   XVIII/150/2004 z dnia 26.04.2004r   Podjęcie   uchwały   umożliwiło  otrzymanie
                       długoterminowej pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi na
    w sprawie zaciągnięcia pożyczki
                       realizację wymienionego zadania inwestycyjnego
    WFOŚ SA filia a Łodzi na budowę
                       ponieważ koszt zadania przekraczał możliwości
    kanalizacji sanitarnej w Wieruszowie
                       finansowe budżetu Gminy
    w rejonie ul. Fabryczna-Marianów
4.   XVIII/151/2004 z dnia 26.04.2004r   Podjęcie   uchwały   umożliwiło   wzięcie
                       preferencyjnego kredytu BOŚ S.A. w Łodzi w celu
   w sprawie zaciągnięcia kredytu BOŚ
                       realizacji wymienionego zadania ponieważ koszt
   SA filia w Łodzi na budowę
                       zadania przekraczał możliwości finansowe budżetu
   kanalizacji sanitarnej w Wieruszowie
                       Gminy
   w rejonie ul. Fabryczna-Marianów
5.   XVIII/152/2004 z dnia 26.04.2004r   Podjęcie  uchwały   umożliwiło otrzymanie
                       długoterminowej pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi na
    w sprawie zaciągnięcia pożyczki z
                       realizację wymienionego zadania inwestycyjnego
    WOŚ SA filia w Łodzi na realizację
                       ponieważ koszt zadania przekraczał możliwości
    inwestycji  p.n.   „Modernizacja
                       finansowe budżetu Gminy
    systemu grzewczego - etap III”
6.   XVIII/153/2004 z dnia 26.04.2004r   Podjęcie   uchwały   umożliwiło   wzięcie
                       preferencyjnego kredytu BOŚ S.A. w Łodzi w celu
   w sprawie zaciągnięcia kredytu z    realizacji wymienionego zadania ponieważ koszt
   BOŚ SA filia w Łodzi na realizację   zadania przekraczał możliwości finansowe budżetu
   inwestycji  pn.   ”Modernizacja   Gminy
   systemu grzewczego – etap III”
7.   XXI/170/2004 z dnia 26.07.2004r    Uchwała została zrealizowana. Uchwalony Planu
                       Rozwoju Lokalnego został załączony do wniosków o
    w sprawie Przyjęcia Programu
                       dofinansowanie zadań; Przebudowa układu
    Gospodarczego – Planu Rozwoju
                       komunikacyjnego starej części Wieruszowa – etap
    Lokalnego
                       II”, „Rozbudowa sali gimnastycznej i przebudowa
                       systemu cieplnego Szkoły Podstawowej nr 1 w
                       Wieruszowie” składanych przez Gminę Wieruszów
                       do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi do ZPORR
8.   XXI/174/2004 z dnia 22.09.2004r
                       Podjecie uchwały dokonało zmiany uściślającej w
   w sprawie zmiany uchwały Nr XVII
                       powołanej uchwale okres spłaty kredytu zgodnie z
   /153/2004 z dnia 26.04.2004r. w
                       wymogami BOŚ SA
   sprawie zaciągnięcia kredytu na
   realizację  inwestycji  n.   p.
   ”Modernizacja systemu grzewczego
   – etap II”.
9.   XXI/175/2004 z dnia 22.09.2004r.
                       Podjecie uchwały dokonało uściślenia nazwy
   w sprawie zmiany uchwały Nr XVII
                       zadania w powołanej uchwale zgodnie z wymogami
   /151/2004 z dnia 26.04.2004r. w
                       BOŚ SA
   sprawie zaciągnięcia kredytu na
   realizację inwestycji n. p. ”Budowa
   kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic
   Fabryczna Marianów”.
10.  XXI/176/2004 z dnia 22.09.2004r.
                       Podjęcie  uchwały   umożliwiło otrzymanie
   w     sprawie    zaciągnięcia
                       długoterminowej pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi na
   długoterminowej   pożyczki  na
                       realizację wymienionego zadania inwestycyjnego
   realizację inwestycji p.n. „Budowa
                       ponieważ koszt zadania przekraczał możliwości
   kanalizacji  sanitarnej   Gmina
                       finansowe budżetu Gminy
   Wieruszów wsie Polesie Sopel”
11.  XXI/177/2004 z dnia 22.09.2004r    Podjęcie   uchwały   umożliwiło   wzięcie
                       preferencyjnego kredytu BOŚ S.A. w Łodzi w celu
    w sprawie zaciągnięcia kredytu na
                       realizacji wymienionego zadania ponieważ koszt
    realizację inwestycji p.n. „Budowa
                       zadania przekraczał możliwości finansowe budżetu
    kanalizacji   sanitarnej  Gmina
                       Gminy
    Wieruszów wsie Polesie Sopel”
12.   XXI/179/2004 z dnia 22.09.2004r.
    w sprawie dodatkowego zaliczenia
   dróg na obszarze Gminy Wieruszów
    do kategorii dróg gminnych oraz w   Uchwałą zostały zaliczone dodatkowo do kategorii
      sprawie zmiany uchwały Nr     dróg gminnych drogi na obszarze Gminy Wieruszów
    XL/296/2001 RM w Wieruszowie z
   dnia 29.06.2001 w sprawie zaliczenia
   dróg na obszarze Gminy Wieruszów
      do kategorii dróg gminnych.
13.  XXIII/185/2004 z dnia 27.10.2004r.  Razem z uchwałą z 27.10.2004r. wkład pieniężny
                       został przeznaczony na dalszą modernizację
    w sprawie objęcia przez Gminę
                       oświetlenia ulicznego. Wykonano oświetlenie uliczne
    Wieruszów dodatkowych udziałów w
                       na ulicy: Polnej, Cmentarnej, Krótkiej, Nowotki,
    podwyższonym       kapitale
                       Okrzei, Nowej, Sportowej Warszawskiej, Handlowej,
    zakładowym „Oświetlenie uliczne i
                       zainstalowano 50 latarni. Uchwała została
    drogowe” Sp. z o.o.
                       Zrealizowana
14.  XXIV/190/2004 z dnia 06.12.2004r.   Podjecie uchwały umożliwiło przekazanie     na
                       majątek PK S.A. w Wieruszowie wybudowanej
    w sprawie przekazania składników
                       kanalizacji sanitarnej w Wieruszowie w rejonie ulic:
    makatkowych Gminy Wieruszów do
                       Fabryczna, Marianów, Leśna w celu zapewnienia
    PK SA w Wieruszowie tytułem
                       należytej eksploatacji i konserwacji
    uzupełniającego    aportu   w
    podwyższonym kapitale akcyjnym
    Spółki.
15.  XXIV/191/2004 z dnia 06.12.2004r.   Gmina Wieruszów wkładem niepieniężnym
     w sprawie objęcia przez Gminę    (aportem) w postaci wybudowanego oświetlenia
   Wieruszów dodatkowych udziałów w    drogowego w Mieleszynku objęła dodatkowe udziały
   podwyższonym kapitale zakładowym    w podwyższanym kapitale zakładowym spółki
     Spółki” Oświetlenie Uliczne i   ”Oświetlenie Uliczne i Drogowe” Sp. z o.o.
        Drogowe” Sp. z o.o.
16.  XXV/201/2004 z dnia 21.12.2004r.   W związku z opracowaniem POŚ i PGO został
                       zdiagnozowany aktualny stan środowiska i stan
    w sprawie zatwierdzenia programu
                       gospodarki   odpadami   Gminy   Wieruszów.
    ochrony środowiska dla Gminy
                       Wyznaczone został cele i zadania krótkoterminowe i
    Wieruszów na lata 2004-2007 z
                       długoterminowe POŚ i PGO został opublikowany w
    uwzględnieniem perspektywy na lata
                       BIP oraz rozesłano informacje do wszystkich
    2004 – 2007 z perspektywą na lata
                       jednostek związanych z realizacją programu, celem
    2008-2011.
                       zapoznania i wdrażania.

17.  XXVII/210/2004 z dnia 30.12.2004r.   Na podstawie obowiązujących przepisów corocznie
                       Rada Miejska w Wieruszowie zatwierdza taryfy dla
    w sprawie zatwierdzenia taryf dla
                       zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania
    zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
                       ścieków w oparciu o złożony przez PK SA. wniosek.
    zbiorowe odprowadzenie ścieków.
                       Zatwierdzenie taryf na rok 2005 było niezbędne do
                       możliwości pobierania opłat za dostawę wody i
                       odbioru ścieków
18.  XXVII/211/2004 z dnia 30.12.2004r.  W   ramach    prowadzonego   przedsięwzięcia
                      Pielęgnacja i konserwacja najcenniejszych starych
   w sprawie wyrażenia zgody na
                      zadrzewień na terenie Gminy Wieruszów wykonano
   przyjęcie   przez   Burmistrza
                      pierwszą część zadania dotycząca wycinki drzew,
   Wieruszowa z WFOŚiGW w Łodzi
                      pielęgnacji i konserwacji drzew w Lubczynie , WFOS
   na dofinansowanie przedsięwzięcia:
                      i GW w Łodzi przekazał dofinansowanie na kwotę
   Pielęgnacja   i   konserwacja
                      4821,00 PLN
   najcenniejszych starych zadrzewień
   na terenie Gminy Wieruszów.
   Zarządzenia podjęte przez Burmistrza z zakresu zadań inwestycyjnych
Lp.      TREŚĆ ZARZĄDZEŃ              REALIZACJA ZARZĄDZENIE


1.       8/04 z dnia 9.02.2004r.      Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o
   w sprawie po powołania członków komisji   zamówieniach    publicznych   w   celu
   przetargowej do przygotowania i       przygotowania i przeprowadzenia postępowań
   przeprowadzenia postępowań o udzielenie   o zamówienie publiczne niezbędne było
   zamówień publicznych, w których       powołanie komisji przetargowej i nadanie
   zamawiającym jest Gmina Wieruszów,     regulaminu jej pracy. Podjęta uchwała określiła
   nadania regulaminu jej pracy oraz      skład i zasady pracy komisji.
   upoważnienia Zastępcy Burmistrza do
   wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z
   zatwierdzeniem propozycji komisji
   przetargowej.
2.       11/04 z dnia 10.-3.2004r.     Zgodnie z obowiązującymi przepisami
   powołania członków komisji przetargowej   dotyczącymi programu SAPARD, w związku ze
   do przygotowania i przeprowadzenia     złożeniem wniosku przez gminę o przyznanie
   przetargu na budowę kanalizacji       środków w ramach programu SAPARD na
   sanitarnej-gmina Wieruszów wsie Polesie   budowę kanalizacji sanitarne we wsiach
   Sopel w ramach programu SAPARD oraz     Polesie i Sopel, niezbędne było powołanie
   nadania regulaminu jej pracy.        komisji przetargowej nadanie jej regulaminu
                         pracy. Podjęta uchwała określiła skład i zasady
                         pracy komisji zgodnie z wymogami programu
                         SAPARD.
3.      18/04 z dnia 22.03.2004r.      Zgodnie z obowiązującymi przepisami
   powołania członków komisji przetargowej i  dotyczącymi programu SAPARD, w związku ze
   przeprowadzenia przetargu na budowę     złożeniem wniosku przez gminę o przyznanie
   drogi gminnej w miejscowości Mirków w    środków w ramach programu SAPARD na
   ramach programu SAPARD oraz nadania     budowę drogi gminnej w m. Mirków, niezbędne
   regulaminu jej prac.            było powołanie komisji przetargowej nadanie jej
                         regulaminu pracy. Podjęta uchwała określiła
                         skład i zasady pracy komisji zgodnie z
                         wymogami programu SAPARD.
4.     19/04 z dnia 22.03.2004r.      W związku z wejściem w życie z dniem 2 maca
   powołania członków komisji przetargowej i  2004r. ustawy Prawo zamówień publicznych
   przeprowadzenia postępowań o udzielenie   niezbędne było powołanie nowej komisji
   zamówień publicznych, w których       przetargowej w celu przygotowania i
   zamawiającym jest Gmina Wieruszów oraz   przeprowadzenia postępowań o zamówienie
   nadania regulaminu jej prac.        publiczne. Podjęta uchwała określiła skład i
                         zasady pracy komisji.
5.      25/04 z dnia 14.04.2004r.      W związku z niemożnością zatwierdzania przez
   powierzenia Zastępcy Burmistrza       Burmistrza    Wieruszowa    postępowań
   prowadzenia spraw Gminy w imieniu      przetargowych w których uczestniczyło PK.
   Burmistrza Wieruszowa            S.A. w Wieruszowie niezbędnym było
                         powierzenie   tych  czynności  Zastępcy
                         Burmistrza. Podjęta uchwała upoważniła osobę
                         Z-cy Burmistrza do tych czynności.
6.      31/04 z dnia 11.05.2004r.      Przeprowadzono konkurs p.n. „Najładniejsza
   zorganizowania konkursu p.n.        posesja na terenie Gminy Wieruszów”.
   „Najładniejsza posesja na terenie Gminy   Powołana komisja konkursowa dokonała w
   Wieruszów” powołania członków komisji    dniu 02.06.2004r. oceny zgłoszonych posesji,
   konkursowej oraz ustalenia regulaminu jej  wyniki konkursu został ogłoszone podczas
   pracy.                   obchodów Dni Wieruszowa.
  2. Zadania inwestycyjne wykonane przez Przedsiębiorstwo Komunalne S.A.

  Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieruszowie w ulicach: Mirkowska,
  Teklinowska, Ostrzeszowska, Willowa o łącznej długości 1642 mb przewodów
  grawitacyjnych, 170 mb przewodów tłocznych wraz z przepompownią
  - wartość zadania – 543.032,00 PLN brutto

▪ Zakończono modernizację ujęcia wody w Mirkowie polegającą na wykonanie
 zbiorników wody o poj. 100 m3 każdy oraz wykonaniu pompowni II stopnia oraz
 wykonano termomodernizację budynku ujęcia
 - wartość zadania – 220.080,50 PLN brutto

▪ Remont nawierzchni ul. Ogrodowej w Wieruszowie
  - wartość zadania – około 70 tys. PLN brutt


  3. Ochrona Środowiska, zieleń, utrzymanie czystości , gospodarka odpadami.


   Pielęgnowano i utrzymywano tereny zieleni miejskiej, na kwotę 85 000,00 PLN
  brutto.
   Wykonano projekt uzupełnienia zieleni przy wybranych obiektach użyteczności
  publicznej w Wieruszowie wraz z wykonaniem nasadzeń.

   Przeprowadzono I etap „Pielęgnacji i konserwacji najcenniejszych starych
  zadrzewień na terenie Gminy Wieruszów”, na kwotę 11 521,00 PLN z czego
  dofinansowane zostało 4 821,00 PLN z WFOŚiGW w Łodzi.

   Utrzymywano w czystości drogi gminne (omiatanie mechaniczne) parkingi,
  chodniki, słupy i tablice ogłoszeniowe na terenie Gminy Wieruszów, opróżniano
  kosze uliczne, utrzymywano szalet miejski.

   Prowadzono segregację odpadów komunalnych, w ramach której zebrano papier
  tektura 22,8 Mg, szkło 17 Mg, tworzywa sztuczne 8,2 Mg.

   Zakupiono nowe kosze uliczne oraz pojemniki do segregacji .

   Przeprowadzono akcję zbiórki odpadów wielkogabarytowych, w wyniku której
  zebrano: zużyte opony- 16,9 Mg oraz zużyte urządzenia (telewizory) około 4 Mg.

   Przeprowadzono akcję „Sprzątanie świata Polska 2004”,zorganizowano konkurs
  „Najładniejszy ogródek przydomowy na terenie Gminy Wieruszów” oraz
  „Najładniejsza posesja na terenie Gminy Wieruszów”.
 Opracowano i uchwalono „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Wieruszów”
oraz „Plan gospodarki odpadami dla Gminy Wieruszów’.

 Zaprowadzono ewidencję zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy
Wieruszów oraz ewidencję wyrobów zawierających azbest .
Z innych poza gminnych zadań na uwagę zasługuje:
 - modernizacja drogi krajowej Nr 8 i –obwodnicy Wieruszowa -Generalna
  Dyrekcja Dróg i Autostrad
 - zatoczki autobusowej w Lubczynie –Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
WYDZIAŁ GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ GRUNTAMI I SPRAW ROLNYCH

1.Decyzje, zaświadczenia, postanowienia

 W zakresie planowania przestrzennego:

 - 42 decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenów,
 - 112 zaświadczeń o przeznaczeniu gruntów w planie zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Wieruszów.

 W zakresie rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska:

- 48 decyzji dotyczących wycinki drzew,
 - 46 zaświadczeń o nadaniu numerów porządkowych nieruchomości.

 W zakresie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności:

- 78 zawiadomień o wszczęciu postępowania w sprawie nabycia z mocy
 prawa własności nieruchomości, będącej dotychczas w użytkowaniu
 wieczystym,
- 78 zawiadomień o nie załatwieniu sprawy w terminie podając jako przyczynę
poważną wątpliwość interpretacyjną dotyczącą przepisu ustawy o nabywaniu przez
użytkowników wieczystych w prawo własności.

 W zakresie podziału nieruchomości:

 - 17 decyzje zatwierdzające podział nieruchomości,
 - 5 postanowień opiniujących pozytywnie zgodność proponowanego
  podziału nieruchomości z ustaleniami planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego miasta lub gminy Wieruszów,
 - 5 postanowień o wszczęciu postanowień o wszczęciu postępowania
  rozgraniczającego nieruchomości,
 - 6 decyzji zatwierdzającej ustaloną protokołem granicznym granicę
  działki.

 W zakresie wieczystego użytkowania nieruchomości:
- 91 osobom wypowiedziano dotychczasową opłatę roczną za grunt
 oddany w użytkowanie wieczyste

 Inne zadania
- Ilość sprzedanych lokali mieszkalnych - 7
- ilość sprzedanych działek      - 6
- Ilość zawartych umów na dzierżawę
 gruntów (po raz pierwszy)      -
Uchwały podjęte przez Radę Miejską w zakresie zadań wydziałuL.p       Treść uchwały               Uwagi o realizacji
.


 1                      W trakcie realizacji – zgodnie z
   XV/112/04 z dnia 29.01.2004 r. o
                       obowiązujacą ustawą o planowaniu i
   przystąpieniu do sporządzenia
                       zagospodarowaniu przestrzennym jest
   miejscowego planu zagospodarowania
                       pierwszym etapem opracowania planu
   przestrzennego terenów położonych
                       miejscowego.
   przy drodze krajowej nr 8 w obrębie
   Chobanin-Pieczyska w Gminie
   Wieruszów


 2                      W trakcie realizacji – jak wyżej
   XV/113/04 z dnia 29.01.2004 r. o
   przystąpieniu do sporządzenia
   miejscowego planu zagospodarowania
   przestrzennego działki Nr 579/2 w
   miejscowości Kuźnica Skakawska, w
   Gminie Wieruszów 3                      Wykonano – od 1 stycznia 2005 r.
   XV/114/04 z dnia 29.01.2004 r. w
                       obowiązuje nazwa „ Mesznary”
   sprawie wystąpienia do Ministra Spraw
   Wewnętrznych i Administracji z
   wnioskiem o zmianę urzędowej nazwy
   miejscowości położonej na obszarze
   gminy Wieruszów z „Mysznary” na
   „Mesznary” 4  XVII /137/04 z dnia 31.03.2004 r. ocena Wykonano – powyższe wynika z ustawy o
   aktualności Studium Uwarunkowań i    planowaniu przestrzennym
   Kierunków Zagospodarowania
   Przestrzennego Gminy Wieruszów
5  XVIII/154/2004 z dnia 26.04.2004 r.    Wykonano – umowę użyczenia zawarto w
  oddania w użyczenie dla KS „Prosna”    dniu 6 sierpnia 2004 r. oraz spisano
  działek nr 20 i 21 położonych w      protokół zdawczo-odbiorczy w dniu 6
  Wieruszowie                września 2004r.


 6 XIX/159/2004 z dnia 9.06.2004 r.          Jest stosowana na bieżąco
  zmiany uchwały Nr XLIII/324/04 RM w
  Wieruszowie z dnia 14.11.2001 r.
  zasad wynajmowania lokali
  wchodzących w skład mieszkaniowego
  zasobu gminy Wieruszów


7  XX/164/2004 z dnia 19.07.2004 r.           W trakcie realizacji
  wniesienia do Spółki PKSA w
  Wieruszowie nieruchomości położonej
  w Wieruszowie, oznaczonej działkami
  nr nr 2161/3 i 2162/3 – tytułem aportu w
  podejmowanym kapitale zakładowym
  w/w Spółki


8  XX/168/2004 z dnia 19.07.2004 r.    Wykonano – umowę użyczenia zawarto w
  użyczenia Szkole Podstawowej Nr 1 w dniu 1.09. 2004r. oraz protokół zdawczo-
  Wieruszowie lokalu znajdującego się na odbiorczy spisano w dniu 1.10.2004r.
  piętrze dwukondygnacyjnego budynku
  położonego na działce nr 3426/1 w
  Wieruszowie oraz niezabudowanej
  działki nr 3426/2 położonej w
  Wieruszowie


 9 XXI/172/2004 z dnia 22.09.2004 r.      W trakcie realizacji – dotyczy zmiany
  zmiany uchwały Nr XV/112/04 RM w      uchwały w zakresie opracowania planu
  Wieruszowie z dnia 29.01.2004 r. w     przestrzennego
  sprawie przystąpienia do sporządzenia
  miejscowego planu zagospodarowania
  przestrzennego terenów położonych
  przy drodze krajowej nr 8 w obrębie
  Chobanina i Pieczysk Gm. Wieruszów

10 XXI/173/2004 z dnia 22.09.2004 r.         Jest stosowana na bieżąco
  zmieniająca uchwałę Nr IX/70/003 RM
  w Wieruszowie z dnia 30.06.2003 r. w
  sprawie określenia zasad nabycia,
  zbycia i obciążenia nieruchomości oraz
  ich wydzierżawienia lub najmu na okres
  dłuższy niż trzy lata
 11 XXIV/189/2004 z dnia 6.12.2004 r.        Jest stosowana na bieżąco
  zmieniającą uchwałę Nr XLIII RM w
  Wieruszowie z dnia 14.11.2001 r. w
  sprawie zasad wynajmu lokali
  wchodzących w skład mieszkaniowego
  zasobu Gminy Wieruszów.
Zarządzenia podjęte przez BurmistrzaLp     Treść zarządzenia             Uwagi o realizacji


   3/2004 z dnia 15.01.2004 r.
   w sprawie ogłoszenia wykazu       Sprzedano w I przetargu działkę nr 2583/2
 1
   nieruchomości przeznaczonych do     za kwotę 69.180,00 zł, akt notarialny w
   sprzedaży w drodze przetargowej     2004 r., ze sprzedaży działki 2161/3 –
   działki nr 2161/3, 2583/2, położone w  odstąpiono.
   Wieruszowie

   6/2004 z dnia 9.02.2004 r.       Sprzedano za kwotę 3.235,00 zł, akt
   w sprawie ogłoszenia wykazu       notarialny w 2004 r.
 2
   nieruchomości przeznaczonych do
   sprzedaży w drodze bezprzetargowej
   działki nr 1059/4, położonej we wsi
   Kuźnica Skakawska


   7/2004 z dnia 9.02.2004 r.       Sprzedano w I przetargu za kwot14.330,00
   w sprawie ogłoszenia wykazu      zł, akt notarialny w 2004
 3
   nieruchomości przeznaczonych do
   sprzedaży w drodze przetargowej
   działki nr 1059/2, położonej we wsi
   Kuźnica Skakawska

   13/2004 z dnia 22 marca 2004r.     Podwyższono stawkę czynszu, którą
   w sprawie ustalenia stawki czynszu w  naliczono przy ustaleniu czynszu za lokale
 4
   lokalach wchodzących w skład      mieszkalne
   mieszkaniowego zasobu Gminy
   Wieruszów
  14/2004 z dnia 22 marca 2004 r.     Sprzedano aktem not. Rep. A nr 3268/2003
  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży  w dniu 8 lipca 2003 r. lokal mieszkalny nr
5
  w drodze bezprzetargowej na rzecz    33 znajdującego się w budynku wielo-
  najemcy lokalu mieszkalnego nr 25 w   lokalowym
  Wieruszowie przy ul. Dąbrowskiego 1-7
  wraz z przysługującym udziałem w
  nieruchomości wspólnej stanowiącej
  części budynku i urządzeń, które nie
  służą wyłącznie do użytku właścicieli
  lokali, z równoczesnym oddaniem we
  współużytkowanie wieczyste udziału w
  gruncie
  15/2004 z dnia 22.03.2004 r.      Sprzedano w I przetargu za kwotę
  w sprawie ogłoszenia wykazu       22.338,20 zł. z podatkiem vat, akt
6
  nieruchomości przeznaczonych do     notarialny w 2004 r.
  sprzedaży w drodze przetargowej
  działki nr 572, położonej w Wieruszo-
  wie ul. Bolesławiecka

  16/2004 z dnia 22.03.2004 r.      nie sprzedano w 2004 r.
   w sprawie ogłoszenia wykazu nie-
7
  ruchomości przeznaczonych do sprze-
  daży w drodze przetargowej działki nr
  1587, położonej w Wieruszowie ul.
  Warszawska

  17/2004 z dnia 22.03.2004 r.      nie sprzedano w 2004 r.
  w sprawie ogłoszenia wykazu
8
  nieruchomości przeznaczonych do
  sprzedaży w drodze przetargowej
  działek nr 527, 228 o pow.900 m²
  każda, położonych we wsi Pieczyska

  24/2004 z dnia 14. 04. 2004 r.     Wykonano – sprzedano w I przetargu za
  w sprawie ogłoszenia wykazu o      kwotę 201.820,00 zł, akt notarialny w 2004
9
  przeznaczeniu do sprzedaży w drodze   r.
  przetargu lokalu użytkowego wraz z
  udziałem w nieruchomości wspólnej
  budynku, w którym usytuowany jest
  lokal z jednoczesnym oddaniem w
  użytkowanie wieczyste udziału w
  gruncie zabudowanym w/w budynkiem
  ( W-ów, ul. Warszawska 27-29 nr 22)
   27/2004 z dnia 20 kwietnia 2004 r.     Wykonano – sprzedano za kwotę
   w sprawie przeznaczenia do sprzedaży    11.588,75 zł. aktem notarialnym Rep. A nr
10
   w drodze bezprzetargowej na rzecz     4681/04 w dniu 5.05.2004 r.
   najemcy lokalu mieszkalnego nr 3 w
   Wieruszowie przy ul. Warszawskiej 6-
   10 wraz z przysługującym udziałem w
   nieruchomości wspólnej stanowiącej
   części budynku i urządzeń, które nie
   służą wyłącznie do użytku właścicieli
   lokali, z równoczesnym oddaniem we
   współużytkowanie wieczyste udziału w
   gruncie
   34/2004 z dnia 19.05.2004 r. w sprawie   Wykonano
   dokonania podziału geodezyjnego
11
   nieruchomości oznaczonej numerem
   ewidencyjnym działki 201/6 o powierz-
   chni 0,2932 ha, położonej w Wieruszo-
   wie pomiędzy ul. Warszawską a
   Szkolną

  39/2004 z dnia 2 czerwca 2004 r.      Wykonano:
 12 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży    - Lokal nr 3 sprzedano aktem notarialnym
  w drodze bezprzetargowej na rzecz       Rep. A nr 4964/04 w dniu 14.07.2004r.
  najemcy lokalu mieszkalnego nr 3 i 8      za kwotę 8.396,25 zł.
  znajdujących się w budynkach        - Lokal nr 8 sprzedano aktem notarialnym
  wielolokalowych, położonych w         Rep. A nr 4957/04 w dniu 14.07.2004 r.
  Wieruszowie przy ul. 19- Stycznia 6-10 i   za kwotę 7.046,25 zł.
  Mickiewicza 2 wraz z przysługującym
  udziałem w nieruchomości wspólnej
  stanowiącej części budynku i urządzeń,
  które nie służą wyłącznie do użytku
  właścicieli lokali, z równoczesnym
  oddaniem we współużytkowanie
  wieczyste udziału w gruncie
  40/2004 z dnia 22.03.2004 r.        Rezygnacja nabywcy
13 w sprawie ogłoszenia wykazu nierucho-
  mości przeznaczonych do sprzedaży w
  drodze bezprzetargowej działki nr
  201/8 o pow. 134 m, położonej w Wie-
  ruszowie ul. Warszawska – Szkolna

   46/2004 z dnia 6.07. 2004 r.        wykonano, wpłacono kwotę 10.108,00 zł,
   w sprawie ustalenia stawki procento-
14
   wej pierwszej opłaty z tytułu użytkowa-
   nia wieczystego przed upływem 10
   lat od jego ustanowienia (działka nr 228
   o pow. 0,38 ha położona w Pieczysk-
   ach)
   72/2004 z dnia 01.10.2004 r.       wykonano w 2004 r.
   w sprawie ujednolicenia terminów
15
   użytkowania wieczystego dla zabu-
   dowanych gruntów stanowiących
   własność Gminy Wieruszów, a będą-
   cych w użytkowaniu wieczystym Wie-
   ruszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

   79/2004 z dnia 19 listopada 2004 r.   W trakcie realizacji
   w sprawie przeznaczenia do sprzedaży
16
   w drodze bezprzetargowej na rzecz
   najemców lokali mieszkalnych nr 21 i 5
   znajdujących się w budynkach
   wielolokalowych, położonych w
   Wieruszowie przy ul. 19- Stycznia 6-10 i
   Warszawskiej 2 wraz z przysługują-cym
   udziałem w nieruchomości wspólnej
   stanowiącej części budynku i urządzeń,
   które nie służą wyłącznie do użytku
   właścicieli lokali, z równo-czesnym
   oddaniem we współużytkowanie
   wieczyste udziału w gruncie

   85/2004 z dnia 7 grudnia 2004 r.
   w sprawie powołania komisji do      w realizacji
17
   przeprowadzenia przetargów oraz
   rokowań na zbycie nieruchomości
   stanowiących własność Gminy
   Wieruszów

                  Wykonano – przekazano protokołem
                  zdawczo odbiorczym spisanym w dniu 28
   86/2004 z dnia 7 grudnia 2004 r.
18
   w sprawie wniesienia do Spólki grudnia 2004 r. nieruchomość
   Przedsiębiorstwa Komunalnego opiewających na 94 akcji.
   S.A.   w     Wieruszowie
   nieruchomości   położonej  w
   Wieruszowie-tytułem aportu w
   podwyższonym       kapitale
   zakładowym w/w Spółki

                       w realizacji
   87/2004 z dnia 7 grudnia 2004 r.
19
   w sprawie wysokości wadium i postą-
   pień w przetargach na zakup lub
   oddanie w użytkowanie wieczyste
   nieruchomości stanowiących własność
   Gminy Wieruszów
   89/2004 z dnia 20 grudnia 2004 r.
   w sprawie przeznaczenia do sprzedaży W trakcie realizacji
20
   w drodze bezprzetargowej na rzecz
   najemców lokali mieszkalnych o nr 3 i
   23 znajdujących się w budynkach
   wielolokalowych, położonych w
   Wieruszowie przy ul. Rynek 27-29 i
   Mickiewicz 2 wraz z przysługującym
   udziałem w nieruchomości wspólnej
   stanowiącej części budynku i urządzeń,
   które nie służą wyłącznie do użytku
   właścicieli lokali, z równo-czesnym
   oddaniem we współużytkowanie
   wieczyste udziału w gruncie
   90/2004 z dnia 20 grudnia 2004 r.
   w sprawie skorzystania z prawa     Jest realizowana na bieżąco
21
   żądania zwrotu bonifikaty
WYDZIAŁ FINANSOWO BUDŻETOWY

  W okresie sprawozdawczym na zaległe zobowiązania podatkowe tj. podatek rolny,
leśny i od nieruchomości wystawiono 140 tytułów egzekucyjnych.
W 2004 r. wydano 607 zaświadczeń z rejestrów podatników podatku od
nieruchomości, rolnego i leśnego i 32 zaświadczenia do kancelarii notarialnej
wydanych w ramach przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego.
Na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej od
2001 r. podwyższa się wartość weksli. W 2004 r. podwyższono wartość
32 weksli od których pobrano opłatę skarbową w wysokości 2 891,60 zł.
W toku realizacji uchwały o opłacie targowej wydział wydał i rozliczył
35 585 blankietów opłaty targowej z czego dochód dla gminy stanowi kwotę 168
829,00 zł. Opłata targowa pobierana była na targowisku miejskim i przy STW w
Wieruszowie. Uzyskany dochód z tytułu opłaty targowej na targowisku miejskim
wynosi 115 273 zł a na placu STW
w Wieruszowie 178 519zł z czego zgodnie z umową dochód Gminy stanowi kwotę 53
556,00 zł.


Uchwały podjęte przez Radę Miejską z zakresu zadań wydziału

   TREŚĆ
L.p. UCHWAŁY                   UWAGI O REALIZACJI

1.  XV(118)04 z dnia 29.01.2004

   Zmiany w budżecie w r. 2004        wykonano

2.  XVI(131)04 z dnia 26.02.2004

   Zmiany uchwały w sprawie budżetu
   Gminy na 2004 r.              Wykonano
3.  XVI(128)04 z dnia 26.02.2004

   Zmiany budżetu Gminy na 2004r.       Wykonano
4.  XVII(141)04 z dnia 31.03.2004 r.

   Zmiany uchwały w sprawie uchwalenia
   budżetu Gminy na 2004r.          Wykonano
5.  XVII(142)04 z dnia 31.03.2004 r.

   Zwolnienia z podatku od posiadanych
   psów.                   Wykonano
6.  XVIII(146)04 z dnia 26.04.2004r.
   Przyjęcie sprawozdania z wykonania
   budżetu za 2003            wykonano
7.  XVIII(147)04 z dnia 26.04.2004r.

   Udzielenie absolutorium Burmistrzowi  wykonano
8.  XVIII9148)04 z dnia 26.04.2004

   Zatwierdzenie sprawozdania
   finansowego SP ZOZ MOTUiW       wykonano
9.  XVIII(149)04 z dnia z 26.04.2004

   zatwierdzenie sprawozdania
   finansowego za 2003r.
   Wieruszowskiego Domu Kultury      wykonano
10.  XVIII(155)04 z dnia 26.04.2004
   zmiany budżetu Gminy na rok 2004
                       wykonano
11.  XIX(161)04 z dnia 09.06.2004
   trybu postępowania o udzielenie
   dotacji z budżetu gminy Wieruszów
   podmiotom nie zaliczanym do
   sektora finansów publicznych i nie
   działających w celu osiągnięcia
   zysku, sposobu jej rozliczania oraz
   kontroli wykonania zleconego
   zadania                wykonano
12.  XX(166)04 z dnia 19.07.2004

   Zmiany budżetu Gminy Wieruszów
   na 2004 rok              wykonano
13.  XX(167)04 z dnia 19.07.2004

   Zmiany uchwały w sprawie
   uchwalenia budżetu Gminy na 2004r
   przekazanie darowizny rzeczowej na
   rzecz Komendy Powiatowej Policji
   w Wieruszowie           zrealizowano
14.  XXI(171)04 z dnia 26.07.2004

   Zmian budżetu Gminy Wieruszów
   na rok 2004              wykonano
15.  XXIV(192)2004 z dnia 06.12.04
   Zmieniająca uchwałę XIII(103)03 z
   dnia 05.12.03 w sprawie zwolnień od
   podatku od nieruchomości dla
   przedsiębiorców           w trakcie realizacji
16.  XXIV(193)2004 z dnia 06.12.2004

   Uchylenia uchwały Nr XIII/104/03 RM
   w Wieruszowie z dnia 05.12.03 w
   sprawie uchwalenia programu
   pomocy regionalnej dla
   przedsiębiorców udzielanej na
   terenie Gminy Wieruszów       w trakcie realizacji
17.  XXIV(194)2004 z dnia 06.12.2004

   Obniżenia średniej ceny skupu 1g
   żyta stanowiącego podstawę do
   obliczenia stawki podatku rolnego na
   obszarze Gminy Wieruszów na     stawki określono na
   2005 r                2005 r
18.  XXIV(195)2004 z dnia 06.12.2004

   Określenia stawek podatku od      stawki określono na
   nieruchomości i jego poboru       2005 r.


19.  XXIV(196)2004 z dnia 06.12.2004
   Określenia stawek podatku od
   posiadanych psów, terminów jego
   płatności i sposobu jego poboru     stawki określono na
                       2005 r
20.  XXIV(197)2004 z dnia 06.12.2004
   Określenia wzorów formularzy
   deklaracji i informacji na podatek
   leśny
                       wykonano
21.  XXIV(198)2004 z dnia 06.12.2004
   Określenia wzorów formularzy
   deklaracji i informacji na podatek od
   nieruchomości
                       wykonano
22.  XXIV(199)2004 z dnia 06.12.2004
   Określenia wzorów formularzy
   deklaracji i informacji dotyczących
   podatku rolnego
                       wykonano
23.  XXIV(200)2004 z dnia 06.12.2004
   Zmiany budżetu Gminy Wieruszów
   na 2005 r.
                       Wykonano
24.  XXV(206)2004 z dnia 21.12.2004
   Zmiany uchwały w sprawie zmian
   budżetu Gminy na rok 2004r.
                       wykonano
25.  XXV(207)2004 z dnia 21.12.2004

   Uchwalenie budżetu Gminy na 2005r. realizacja w 2005 roku
26.  XXVI(208)04 z dnia 21.12.2004
   Przyjęcie dofinansowania z funduszy
   strukturalnych i zaciągnięcia pożyczki
   na prefinansowanie zadania pn.
   „Rozbudowa Sali Gimnastycznej i
   przebudowa systemu cieplnego
   SP Nr1 w Wieruszowie
                       realizacja w 2005 r
27.  XXVI(209) 2004 z dnia 21.12.2004r.

   Przyjęcie dofinansowania z funduszy
   strukturalnych i zaciągnięcia pożyczki
   na prefinansowanie zadania pn.
   „Przebudowa układu
   komunikacyjnego starej części
   Wieruszowa - etap II”         realizacja w 2005r.
28.  XXVII(212)2004 z dnia 30.12.2004r

   Zmiany uchwały w sprawie zmian
   budżetu Gminy na rok 2004       wykonano
29.  XXVII(213)2004 z dnia 30.12.2004

   Zmiany uchwały Nr XXVI(208)04 dot.
   Przyjęcia dofinansowania z funduszy
   strukturalnych i zaciągnięcia pożyczki
   na prefinansowanie zadania pn.
   „rozbudowa Sali gimnastycznej i
   przebudowa systemu cieplnego
   Szkoły Podstawowej nr 1
   w Wieruszowie             realizacja w 2005 r
30.  XXVII(214)04 z dnia 30.12.2004 r

   przyjęcie dofinansowania z funduszy
   strukturalnych i zaciągnięcia pożyczki
   na prefinansowanie zadania pn.
   „Przebudowa układu
   komunikacyjnego starej części
   Wieruszowa - etapII”          realizacja w 2005 r.
       Zarządzenia podjęte przez Burmistrza


   TREŚĆ
L.p. ZARZĄDZENIA              UWAGI O REALIZACJI

1.  2/04 z dnia 15.01.2004

   W sprawie opracowania układu    Podjęte przedmiotowe
   wykonawczego budżetu Gminy na 2004r zarządzenie wynika z
                     ustawy o finansach
                     publicznych
2.  20/04 z dnia 22.03.2004

   W sprawie opracowania harmonogramu Podjęte przedmiotowe
   realizacji dochodów i wydatków budżetu zarządzenie wynika z
   Gminy na rok 2004           ustawy o finansach
                      publicznych
3.  26/04 z dnia 20.04.2004

   Zmiany w budżecie Gminy Wieruszów   Wykonano
   na 2004r.
4.  29/04 z dnia 30.04.2004

   Ustalenia planu kontroli wydatków   Wykaz jednostek jednostek
   w 2004 roku              których należy
                      przeprowadzić kontrolę 5%
                      Wydatków budżetu Gminy
                      na rok 2004
5.  30/04 z dnia 30.04.2004

   Zmiany budżetu gminy Wieruszów    Wykonano
   na 2004 rok
6.  32/04 z dnia 10.05.2004r.

   Zmiany budżetu Gminy Wieruszów na   Wykonano
   2004 r.
7.  44/04 z dnia 23.06.2004 r

   W sprawie zmian budżetu Gminy     Wykonano
   Wieruszów na 2004 rok
8.  45/04 z dnia 29.06.2004 r.
   W sprawie zmian budżetu Gminy
   Wieruszów na 2004r.          Wykonano
9.  56/04 z dnia 11.08.2004
   W sprawie zmian budżetu gminy
   Wieruszów na 2004 r.         Wykonano
10.  61/04 z dnia 27.08.04 r.
   W sprawie zmian budżetu Gminy
   Wieruszów na 2004 rok         wykonano11.  65/04 z dnia 30.08.2004r       Burmistrz Wierszowa
   W sprawie przekazania składników   Wskazał jednostki
   mienia będących w posiadaniu UM    organizacyjne do których
   po zlikwidowanym Żłobku Miejskim   należy przekazać mienie
                      po zlikwidowanym
                      Żłobku Miejskim
12.  76/02 z dnia 02.11.2004r
   Zmian budżetu Gminy Wieruszów
   na 2004 rok              wykonano

13.  80/04 z dnia 19.11.2004 r.      Burmistrz Wierszowa
   w sprawie przeprowadzenia       Zarządził
   okresowej inwentaryzacji składników  przeprowadzenie
   majątkowych w UM w Wieruszowie    okresowej inwentaryzacji


14.  81/04 z dnia 30.11.2004 r.
   Zmiany w budżecie Gminy
   Wieruszów na 2004 r.         Wykonano
15.  88/04 z dnia 07.12.2004r.
   Zmiany w budżecie Gminy
   Wieruszów na 2004 r.         Wykonano
16.  91/04 z dnia 27.12.2004 r.
   Zmieniające zarządzenie Nr 17/02 z
   dnia 30-12-2002 r. w sprawie
   ustalenia dokumentacji i przyjętych
   zasad rachunkowości w UM w
   Wieruszowie
                      Wykonano
17.  92/04 z dnia 27.12.2004

   Zmiany budżetu Gminy Wieruszów  Wykonano
   na 2004 rok
18.  93/04 z dnia 27.12.2004

   W sprawie instrukcji poboru   Wykonano
   podatków i opłat w UM
19.  94/04 z dnia 31.12.2004 r.

   Zmiany budżetu gminy Wieruszów  Wykonano
   na 2004r.
REALIZACJA ZADAŃ GMINY W ZAKRESIE OCHOTNICZEJ STRAŻY
POŻARNEJ

 Zorganizowano 11 walnych zebrań sprawozdawczych w jednostkach
 OSP.
 Zorganizowano gminne zawody sportowo-pożarnicze w których udział
 wzięło dziesięć jednostek. Drużyna OSP z Wieruszowa po wygraniu
 zawodów powiatowych startowała w Sieradzu w mistrzostwach
 województwa łódzkiego, gdzie zajęła 14 miejsce.
Przeprowadzono   eliminacje   gminne Turnieju  Wiedzy   Pożarniczej
,,Młodzież zapobiega pożarom’’ w których udział wzięło 32 uczniów.
 Dokonano oceny stanu technicznego strażnic OSP i przekazano każdej
  jednostce na remonty po1000 zł.
 ubezpieczono bezimiennie 25 strażaków w Zakładzie Ubezpieczeń
 ,,Warta”.
 Poddano badaniom profilaktycznym 48 druhów z jednostek typu ,,S”
2.Podejmowanie działań w zakresie polepszenia przygotowania jednostek OSP
do usuwania skutków zdarzeń :
- włączenie OSP w Wyszanowie do Krajowego Systemu Ratowniczo-
 Gaśniczego,
- udział druhów strażaków w szkoleniach organizowanych przez KPPSP,
- zakup sprzętu i wyposażenia strażackiego min.: 9 szt.hełmów, 9 szt.
 ubrań UPS, maski twarzowe, pilarki do drewna marki ,, STHIL’’,
- wykonanie remontu kapitalnego motopompy, zakup dwóch
 radiotelefonów nasobnych i jednego samochodowego .
- dokonano przeglądu gaśnic oraz legalizacji aparatów powietrznych i butli
  powietrznych.


3. Akcje ratowniczo-gaśnicze jednostek OS
   W 2004 roku strażacy z jednostek OSP w Wieruszowie, Wyszanowie,
Pieczyskach, Podzamczu i Mirkowa brali udział w 40 akcjach ratowniczo-
gaśniczych.
   Burmistrz Wieruszowa serdecznie dziękuje Radzie Miejskiej,
sołtysom, pracownikom Urzędu Miejskiego i pracownikom gminnych
jednostek samorządowych oraz tym wszystkim którzy przyczynili się do
zrealizowania budżetu w roku 2004.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:97
posted:6/23/2012
language:Polish
pages:58