POM Goscino 181007

Document Sample
POM Goscino 181007 Powered By Docstoc
					              Projekt współfinansowany ze środków
            Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
               w ramach Programu INTERREG IIIA
              (Województwa Zachodniopomorskiego) –
            Meklemburgia Pomorze Przednie/Brandenburgia

 Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitalizacji Miast, Gmin i Powiatów
Dorzecza Parsęty na bazie polsko-niemieckiego Markowego Produktu Turystycznego
                 „Szlak Solny”
             Gmina Gościno
     Plan Odnowy Miejscowości Gościno
             na lata 2007-2013
                Styczeń 2009
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju
          Regionalnego w ramach Programu INTERREG IIIA
          Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitalizacji Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza
          Parsęty na bazie polsko-niemieckiego Markowego Produktu Turystycznego „Szlak Solny”


Wersja z dnia: 2009-01-19                                                         Strona: 2


                               SPIS TREŚCI

1.   WSTĘP I POWIĄZANIE Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI GMINY ............................................ 4

2.   CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI GOŚCINO ........................................................................... 5

2.1.    Lokalizacja w gminie i rys historyczny .............................................................................. 5

2.2.    Funkcja miejscowości ....................................................................................................... 8

2.3.    Użytkowanie gruntów ....................................................................................................... 8

2.4.    Sytuacja demograficzna .................................................................................................... 9

2.5.    Rynek pracy i bezrobocie ................................................................................................ 10

2.6.    Pomoc społeczna ............................................................................................................. 10

2.7.    Gospodarka ..................................................................................................................... 11

2.8.    Kultura - życie kulturalne. ............................................................................................... 12

3.   INWENTARYZACJA ZASOBÓW ......................................................................................................... 13

3.1.    Zasoby przyrodnicze ....................................................................................................... 13
 3.  1.  1  Lasy ................................................................................................................................. 13
 3.  1.  2  Wody powierzchniowe ...................................................................................................... 13
 3.  1.  3  Formy ochrony przyrody ................................................................................................... 13
 3.  1.  4  Inne zasoby ..................................................................................................................... 13

3.2.    Zasoby kulturowe ............................................................................................................ 14
 3.  2.  1  Zabytki architektury sakralnej i miejsca kultu religijnego ..................................................... 14
 3.  2.  2  Zabytkowe domy mieszkalne ............................................................................................. 15
 3.  2.  3  Zespoły pałacowo-parkowe, dworskie ................................................................................ 15
 3.  2.  4  Obiekty kulturalne użyteczności publicznej ......................................................................... 17
 3.  2.  5  Inne obiekty ..................................................................................................................... 17

3.3.    Zasoby oświatowe ........................................................................................................... 20

3.4.    Zasoby infrastrukturalne................................................................................................. 21
 3.  4.  1  Sieć komunikacyjna .......................................................................................................... 21
 3.  4.  2  Gospodarka wodna ........................................................................................................... 23
 3.  4.  3  Gospodarka ściekowa........................................................................................................ 24
 3.  4.  4  Gospodarka odpadami ...................................................................................................... 25
 3.  4.  5  Sieć gazowa ..................................................................................................................... 25
 3.  4.  6  Telekomunikacja ............................................................................................................... 25

3.5.    Zasoby rekreacyjne (turystyka, sport i rekreacja) ......................................................... 25
Tytuł: Plan Odnowy Miejscowości Gościno
          Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitalizacji Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza
          Parsęty na bazie polsko-niemieckiego Markowego Produktu Turystycznego „Szlak Solny”


Wersja z dnia: 2009-01-19                                                          Strona: 3


4.   ANALIZA SWOT ................................................................................................................................... 27

5.   KIERUNKI ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI GOŚCINO .......................................................................... 28

6.   PLANOWANE DZIAŁANIA W LATACH 2007-2013 ............................................................................ 29

6.1.   Zakup wyposażenia do Domu Kultury w Gościnie .......................................................... 29

6.2.  Zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury – centrum kulturalno - rekreacyjne w
Gościnie ...................................................................................................................................... 33

6.3.  Budowa zespołu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko - ORLIK 2012"
przy Gimnazjum w Gościnie. ...................................................................................................... 35

6.4.   Remont zabytkowego Kościoła w Gościnie. .................................................................... 38

6.5.  Zagospodarowanie terenu zielonego przy Zespole Szkół i Przedszkolu w Gościnie -
zespół boisk wraz z wyposażeniem ogródka jordanowskiego ................................................... 40

6.6.   Lista pozostałych projektów planowanych na terenie miejscowości Gościno ............... 42

7.   PLAN FINANSOWY REALIZACJI ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GOŚCINO ...................................... 45

8.   OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ ........................................................................................... 46

9.   SYSTEM WDRAŻANIA ........................................................................................................................ 47

10.   SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY, AKTUALIZACJI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ........... 48
 Tytuł: Plan Odnowy Miejscowości Gościno
       Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitalizacji Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza
       Parsęty na bazie polsko-niemieckiego Markowego Produktu Turystycznego „Szlak Solny”


Wersja z dnia: 2009-01-19                                      Strona: 4


1. Wstęp i powiązanie z dokumentami strategicznymi Gminy

    Plan Odnowy Miejscowości Gościno został wykonany przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach
programu INTERREG IIIA jako element projektu „Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitalizacji
Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Parsęty na bazie polsko-niemieckiego Markowego Produktu Turystycznego
„Szlak Solny”” realizowanego przez Konsorcjum w składzie: Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. oraz Polska
Agencja Rozwoju Turystyki S.A.
    Dokument został zaktualizowany w styczniu 2009 roku na podstawie dostępnych w tym czasie
wersji dokumentów programowych i strategicznych, regulacji prawych oraz danych i dokumentów
dotyczących rozwoju miejscowości Gościno, które zostały udostępnione Wykonawcy przez pracowników
Urzędu Gminy w Gościnie.
    Plan Odnowy Miejscowości Gościno jest narzędziem niezbędnym w procesie planowania zadań
służących rozwojowi obszarów wiejskich w tej miejscowości. Dokument obejmuje charakterystykę
miejscowości, w tym określa jej lokalizację, funkcję, użytkowanie gruntów, sytuację demograficzną, rynek
pracy i bezrobocie, pomoc społeczną oraz gospodarkę (charakterystyka miejscowości). Identyfikuje również
zasoby przyrodnicze, kulturowe, mieszkaniowe, oświatowe, infrastrukturalne oraz rekreacyjne występujące
na terenie miejscowości. Dzięki otrzymanej diagnozie stanu w ramach analizy SWOT przedstawia analizę
mocnych i słabych stron, jak również szans i zagrożeń miejscowości. Określa kierunki rozwoju miejscowości
oraz wyznacza zadania polegające na poprawie jej sytuacji w poszczególnych obszarach rozwoju,
prezentując możliwe źródła ich współfinansowania, w tym w szczególności fundusze Unii Europejskiej.
    W dokumencie zaprezentowano również plan finansowy realizacji odnowy miejscowości, oczekiwane
wskaźniki osiągnięć, system wdrażania oraz sposoby monitorowania, oceny, aktualizacji i komunikacji
społecznej.
    W pracach nad przygotowaniem niniejszego Planu uwzględniono i przeprowadzono spotkania
w ramach konsultacji społecznych, pozyskiwano projekty inwestycyjne, które podlegały w dalszych etapach
pracy nad Planem Odnowy Miejscowości ocenie efektów z ich realizacji. W debacie wzięli udział
przedstawiciele Urzędu Gminy w Gościnie, Sołectwa Gościno jednostek organizacyjnych Gminy Gościno, jak i
organizacji i podmiotów niezwiązanych z Urzędem. Dalsze prace nad Planem Odnowy Miejscowości
przebiegały w gronie ekspertów Doradztwa Gospodarczego DGA S.A. oraz Urzędu Gminy w Gościnie.
Plan Odnowy Miejscowości Dargocice jest zgodny z zapisami Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
Gminy Gościno 2003 – 2012 i stanowi jej konkretyzację. Sformułowana w Strategii Misja Gminy Gościno
brzmi następująco: “Stwarzanie warunków sprzyjających indywidualnemu rozwojowi”.
Tytuł: Plan Odnowy Miejscowości Gościno
       Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitalizacji Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza
       Parsęty na bazie polsko-niemieckiego Markowego Produktu Turystycznego „Szlak Solny”


Wersja z dnia: 2009-01-19                                      Strona: 5


    Jedną z przesłanek dla opracowania niniejszego Planu Odnowy Miejscowości stały się możliwości
ubiegania się o środki pomocowe Unii Europejskiej w okresie programowania 2007 - 2013. Z szerokiego
wachlarza funduszy finansowania zewnętrznego najistotniejsze znaczenie dla obszarów wiejskich Gminy
Gościno ma Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, rozdysponowywany w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. Fundusz ten w aspekcie aplikowania
poszczególnych projektów o ich środki, wymagają od projektu zgodności inwestycji z Planem Odnowy
Miejscowości, stąd dokument ten może być traktowany jako załącznik do wniosku o dofinansowanie
projektów z ich środków.
2. Charakterystyka miejscowości Gościno

    2.1.   Lokalizacja w gminie i rys historyczny

  Miejscowość Gościno – wieś położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie kołobrzeskim,
  w północno-środkowej części gminy Gościno, siedziba gminy Gościno.
  Miejscowość położona jest w odległości 15 km od Kołobrzegu (siedziby władz powiatu). Odległości do
  innych miejscowości w regionie wynoszą: do Świdwina – 32 km, do Karlina – 15 km, do Koszalina – 38,
  a do Szczecina -100 km. Miejscowość leży w linii prostej … km od kołobrzeskiego molo nad Morzem
  Bałtyckim. Miejscowość Gościno wraz z wsiami Gościno Dwór, Jarogniew, Jeziorki i Lubkowice wchodzą
  w skład sołectwa Gościno.
Tytuł: Plan Odnowy Miejscowości Gościno
        Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitalizacji Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza
       Parsęty na bazie polsko-niemieckiego Markowego Produktu Turystycznego „Szlak Solny”


Wersja z dnia: 2009-01-19                                      Strona: 6


  Rysunek 1. Położenie miejscowości w gminie.
  Źródło: http://mapa.szukacz.pl  Gościno usytuowane jest na szlakach komunikacyjnych o znaczeniu wojewódzkim, powiatowym oraz
  gminnym. Przez miejscowość przebiega droga wojewódzka nr 162, kilka dróg powiatowych oraz drogi i
  ulice gminne. Wieś Gościno zajmuje powierzchnię 1.463,9 ha, jej układ urbanistyczny jest podłużny
  (wzdłuż drogi wojewódzkiej) - o układzie ulicowym (wielodrożnica).


  Najdawniejsza udokumentowana wzmianka wymieniająca z nazwy Gościno, jako jedną z największych
  osad słowiańskich typu otwartego, pochodzi z 1238 roku (dokument, w którym papież Grzegorz IX
  potwierdza, że zakon Joannitów jest w posiadaniu dóbr Gościno i Myślino). Dzieje Gościna są
  nierozerwalnie związane z zakonem rycerskim Joannitów – kawalerów maltańskich. Wzmocnieniu
  nadrzędnej roli Gościna w okolicy sprzyjało także utworzenie parafii rzymsko-katolickiej w 1260 roku.
  Schyłek XIII wieku zamyka słowiański etap w dziejach Gościna wprowadzając tzw. prawo niemieckie i
  stosunki feudalne na wsi. W pierwszej połowie XIV wieku Gościno sprzedano Kołobrzegowi, który był
  właścicielem wsi przez kilka kolejnych stuleci.

  W początkach XIX wieku Gościno było jedną z nielicznych wsi na Pomorzu, która nie uległa wyludnieniu,
  a wręcz przeciwnie, od połowy XIX wieku zaczęła się intensywnie rozwijać. Przeprowadzona komasacja
  gruntów oraz melioracje podniosły efektywność gospodarowania i umożliwiły produkcję towarową na
  potrzeby handlu między miastami Kołobrzeg, Karlino, Białogard, Świdwin, a rolniczą okolicą, której
Tytuł: Plan Odnowy Miejscowości Gościno
       Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitalizacji Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza
       Parsęty na bazie polsko-niemieckiego Markowego Produktu Turystycznego „Szlak Solny”


Wersja z dnia: 2009-01-19                                       Strona: 7


  centrum znajdowało się we wsi Gościno. Na przełomie XIX i XX wieku typowym elementem wiejskiego
  krajobrazu były duże majątki ziemskie (folwarki), w tym Gościno Dwór.

  W latach 1850–1853 utwardzono biegnącą przez środek Gościna drogę Kołobrzeg – Świdwin.
  Uruchomienie pierwszej linii kolei wąskotorowej biegnącej przez Gościno do Sławoborza, Kołobrzegu i
  Rymania nastąpiło w 1895 roku. W 1907 roku połączono linią kolejową Gościno z Pobłociem Wielkim, a
  w 1915 r. przedłużono linię do Karlina. Z początkiem XX wieku Gościno stało się lokalnym węzłem
  drogowo-kolejowym.

  Także na początek XX wieku przypada rozwój lokalnego przemysłu, rzemiosła i usług (Gościno było
  największą wsią rejencji koszalińskiej). W 1902 roku uruchomiono mleczarnię, w 1911 roku
  zelektryfikowano wieś, w latach 1919 – 1933 pojawili się pierwsi abonenci telefoniczni, a w 1926 r.
  nastąpiło otwarcie szkoły podstawowej. W Gościnie zlokalizowane były także szpital, apteka, straż
  pożarna, placówka żandarmerii, kościół, cmentarz, dwie oberże, kawiarnia, zajazd oraz sklepy. W 1938
  roku otwarto bibliotekę z czytelnią.

  Podczas II wojny światowej Gościno nie doznało wielu zniszczeń wojennych i zachowało charakter
  jednego z centrów lokalnego życia społeczno-gospodarczego. W 1945 roku nastąpił koniec rozdziału
  niemieckiego w historii wsi i gminy Gościno. Proces polonizacji przebiegał sprawnie. Większość
  osadników przybyła z Polski centralnej i tzw. “ściany wschodniej”. W Gościnie miało siedzibę Państwowe
  Wieloobiektowe Gospodarstwo Rolne zatrudniające najwięcej ludzi z okolicy.

  Od 1973 roku Gościno jest siedzibą gminy wiejskiej. Do końca 1998 roku Gościno leżało w byłym
  województwie koszalińskim. Od 1 stycznia 1999 roku, w związku z nowym podziałem terytorialnym
  państwa,  Gościno  leży  w  powiecie  kołobrzeskim,  który  wchodzi  w  skład   województwa
  zachodniopomorskiego.

  Do chwili obecnej Gościno ponosi ujemne skutki transformacji społecznej i gospodarczej przełomu lat
  1989/1990. Jest typową popegerowską miejscowością, o wysokim bezrobociem, brakiem przemysłu i
  niewielkimi widokami na inwestora strategicznego. W latach 90–tych XX wieku poczyniono inwestycje,
  które doprowadziły do kompleksowej telefonizacji miejscowości i gminy, jej częściowej gazyfikacji oraz
  do budowy oczyszczalni ścieków. W roku 2004 oddano do użytku nowo wybudowane Gimnazjum.
Tytuł: Plan Odnowy Miejscowości Gościno
       Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitalizacji Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza
       Parsęty na bazie polsko-niemieckiego Markowego Produktu Turystycznego „Szlak Solny”


Wersja z dnia: 2009-01-19                                      Strona: 8    2.2.   Funkcja miejscowości


  Gościno jest ośrodkiem władz gminy i jej głównym ośrodkiem gospodarczym. Wieś wielofunkcyjna, w
  której skupione są głównie funkcje mieszkaniowe, usługowe, działalność gospodarcza.
  Możliwość rozbudowy miejscowości głównie wzdłuż dróg utwardzonych o ile dopuszczają to inne
  uwarunkowania. Część wsi jest objęta strefą „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej, a część strefą „B”
  pośredniej ochrony konserwatorskiej. Główne kierunki rozwoju przestrzennego Gościna to:
    wypełnienie zabudowy w obrębie istniejącego zainwestowania zgodnie z uwarunkowaniami
    określonymi dla strefy „A” i „B” ochrony konserwatorskiej,
    nowa zabudowa po zachodniej stronie obwodnicy wymaga zachowania normatywnych odległości
    zabudowy oraz ograniczonej ilości podłączeń do projektowanej obwodnicy,
    preferowany kierunek nowej kompleksowej zabudowy – wzdłuż drogi do Gościna Dworu i w części
    północnej.
  Dopuszcza się lokalizację mieszkalnictwa w obrębie centrum usługowego. Możliwość lokalizacji
  różnorodnych nieuciążliwych funkcji. Można zmienić funkcje mieszkaniowe na usługowe a produkcyjne
  na mieszkaniowe i usługowe.
    2.3.   Użytkowanie gruntów


  Gościno zajmuje powierzchnię 1.463,9 ha. Użytkowanie gruntów w miejscowości według stanu na dzień
  31.XII.2008 roku przedstawia się następująco:
      powierzchnia użytków rolnych – 1.057,3 ha (tj. 72,2% ogólnej powierzchni miejscowości).
      powierzchnia lasów – 147,1 ha (tj. 10,1% ogólnej powierzchni miejscowości),
      pozostałe grunty i nieużytki 259,5 ha (tj. 17,7% ogólnej powierzchni miejscowości).
  Wśród użytków rolnych dominowały grunty orne (916,9 ha), łąki (51,3 ha) i pastwiska (79,9 ha). Sady
  zajmowały powierzchnię tylko 9,2 ha.
Tytuł: Plan Odnowy Miejscowości Gościno
         Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitalizacji Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza
         Parsęty na bazie polsko-niemieckiego Markowego Produktu Turystycznego „Szlak Solny”


Wersja z dnia: 2009-01-19                                        Strona: 9


  Wykres 1. Użytkowanie gruntów w miejscowości na tle gminy.


  miejscow ość G ościno            17,7


      G mina G ościno        11,3


  miejscow ość G ościno        10,1


      G mina G ościno           18,7


  miejscow ość G ościno                                  72,2


      G mina G ościno                                70,0


               0   10     20   30    40   50   60   70     80

                              Udział %


               - Użytki rolne      - Lasy    - Pozostałe grunty i nieużytki


  Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy w Gościnie  Porównując dane statystyczne dotyczące użytkowania gruntów w miejscowości i na terenie gminy
  można stwierdzić, iż:
       Powierzchnia użytków rolnych w miejscowości Gościno stanowiła 72,2% powierzchni wsi. Dla
       porównania udział powierzchni użytków rolnych do powierzchni całej gminy Gościno wynosiła
       70,0%.
       Powierzchnia lasów w miejscowości Gościno stanowiła 10,1% jej powierzchni. Dla porównania
       udział powierzchni lasów do powierzchni całej gminy Gościno wynosił 18,7%.
       Powierzchnia pozostałych gruntów i nieużytków w miejscowości Gościno stanowiła aż 17,7% jej
       powierzchni. Dla porównania udział powierzchni pozostałych gruntów i nieużytków do
       powierzchni całej gminy Gościno wynosił 11,3%.
    2.4.     Sytuacja demograficzna


  Miejscowość Gościno według stanu na 02-01-2009 roku liczyła 2.687 mieszkańców. Dla porównania w
  roku 2006 miejscowość liczyła 2.335 osób. W ciągu 2 ostatnich lat nastąpił wzrost liczby ludności o 352
  osoby. Liczba mieszkańców wsi stanowiła na koniec 2008 roku 51,2 % ogólnej liczby ludności gminy
  Gościno.
Tytuł: Plan Odnowy Miejscowości Gościno
       Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitalizacji Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza
       Parsęty na bazie polsko-niemieckiego Markowego Produktu Turystycznego „Szlak Solny”


Wersja z dnia: 2009-01-19                                      Strona: 10


    2.5.   Rynek pracy i bezrobocie

  Liczba zarejestrowanych bezrobotnych z Gościna (wg danych z Powiatowego Urzędu Pracy) na koniec
  2008 roku wynosiła 103 osób, w tym odnotowano 20 osoby długotrwale bezrobotne. Udział osób
  bezrobotnych w całkowitej liczbie mieszkańców wsi wynosił 3,8%, podczas gdy średnia dla całej gminy
  była niższa i wynosiła 4,7%.


  Wykres 2. Udział % osób bezrobotnych z miejscowości Gościno na tle gminy.
       42%                            58%                  1  2


  Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy w Gościnie  Osoby pozostające bez pracy w miejscowości Gościno stanowiły prawie połowę (tj. 41,70%) ogółu
  bezrobotnych w gminie Gościno.


    2.6.   Pomoc społeczna

  Liczba osób korzystających z pomocy z społecznej na koniec 2008 roku wynosiła 57 osób, w tym
  odnotowano 57 osób korzystających z pomocy społecznej z powodu ubóstwa. Udział osób
  korzystających z pomocy społecznej w całkowitej liczbie mieszkańców miejscowości wynosił 2,1%,
  podczas gdy średnia dla całej gminy wynosiła 3,8%.
Tytuł: Plan Odnowy Miejscowości Gościno
       Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitalizacji Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza
       Parsęty na bazie polsko-niemieckiego Markowego Produktu Turystycznego „Szlak Solny”


Wersja z dnia: 2009-01-19                                      Strona: 11


  Wykres 3. Udział osób korzystających z pomocy z społecznej z miejscowości Gościno na tle gminy.                             28%
        72%

                  1   2

  Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy w Gościnie  Osoby korzystające z pomocy społecznej w miejscowości Gościno stanowiły 28,2% ogółu beneficjentów
  ośrodka pomocy społecznej w gminie Gościno.
    2.7.   Gospodarka

  Liczba podmiotów gospodarczych na koniec 2008 roku wynosiła 216 i była o 4 podmioty wyższa niż w
  roku 2006 i o 16 podmiotów wyższa niż w roku 2007. Zatem obserwujemy dynamikę wzrostową w
  gospodarce na terenie Gościna.


  Tabela 1. Liczba podmiotów gospodarczych w miejscowości Gościno.

             Wyszczególnienie               2006  2007  2008

  Liczba podmiotów gospodarczych                   196  200   216
  Źródło: Urząd Gminy w Gościnie  Głównymi pracodawcami w miejscowości są:
    Arla-Foods SA w Gościnie
    Nadleśnictwo Gościno
    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Gościnie
    „Aro” – sklep spożywczy
    Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Gościnie
Tytuł: Plan Odnowy Miejscowości Gościno
       Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitalizacji Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza
       Parsęty na bazie polsko-niemieckiego Markowego Produktu Turystycznego „Szlak Solny”


Wersja z dnia: 2009-01-19                                      Strona: 12


    Piekarnia –Cukiernia ARKAN Arkadiusz Kantek
    Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ERICA” Sp. z o.o. w Gościnie
    „Raifpol” Zakład Produkcyjny Sp. z o.o.
    2.8.   Kultura - życie kulturalne.

  W Gościnie cyklicznie organizuje się następujące imprezy kulturalne:
    Święto Gminy Gościno – obchodzone przez cały tydzień, rozpoczyna się w dniu 4 marca dla
    upamiętnienia wydarzeń historycznych z roku 1945, pod obeliskiem poświęconym pionierom
    Gościna. Święto rozpoczyna się uroczyście mszą świętą. Kolejne dni święta obchodzone są na
    sportowe, odbywają się turnieje halowej piłki nożnej, siatkówki oraz rozgrywki tenisa stołowego.
    Dożynki Gminne.
    Impreza pod nazwą „Gminny Przegląd Teatralny”, w którym biorą udział szkolne grupy teatralne
    „Niby na niby” ze Szkoły Podstawowej w Robuniu i „Małolat” ze Szkoły Podstawowej w Gościnie.
    Organizatorami przeglądów są Urząd Gminy oraz Biblioteka Publiczna w Gościnie.
    Impreza „Zapusty w obrzędach polskich” – przygotowywane przez Klub Miłośników Sztuki Ludowej
    „Pętelka” i Bibliotekę Publiczną w Gościnie. Kulminacyjnym punktem imprezy są konkursy w trzech
    kategoriach: delicje karnawałowe, potrawy postne i nalewki.
    Turniej Recytatorski „Ptaki, Ptaszki i Ptaszęta Polne” – udział bierze w turnieju około 30 uczniów, są
    to eliminacje do Powiatowego Turnieju Recytatorskiego w Kołobrzegu.
    Ogólnopolski nurt „Dnia Niezapominajki”.
    Święto Patrona – Św. Franciszka z Asyżu, obchodzone w dniu 4 października.
    „Święto Ogórka” obchodzone w dniu 1 września.
    W październiku odbywa się „Światowy Tydzień Ochrony Środowiska” – organizowane są konkursy
    wiedzy o środowisku, gry, zabawy, konkursy sportowe.
Tytuł: Plan Odnowy Miejscowości Gościno
       Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitalizacji Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza
       Parsęty na bazie polsko-niemieckiego Markowego Produktu Turystycznego „Szlak Solny”


Wersja z dnia: 2009-01-19                                      Strona: 13


3. Inwentaryzacja zasobów

    3.1.   Zasoby przyrodnicze


    3. 1. 1   Lasy

    Według stanu na dzień 31.12.2008 roku powierzchnia lasów wynosiła 147,1 ha, co stanowiło 10,1%
    ogólnej powierzchni miejscowości. Dla porównania całkowita powierzchnia lasów na terenie gminy
    wynosiła 2.168 ha, tj. 18,7% powierzchni gminy.
    Powierzchnia lasów znajdująca się w granicach administracyjnych miejscowości stanowiła 6,8%
    powierzchni wszystkich lasów na terenie gminy.


    3. 1. 2   Wody powierzchniowe

    Przez miejscowość przepływa rzeka Gościnka (siedlisko bytowania ryb z gatunku łososiowatych). Na
    obszarze Gościna znajduje się staw (jezioro) rybne, nie posiada jednak aktualnego pozwolenia
    wodno-prawnego. Na terenie miejscowości występują kompleksy obszarów zmeliorowanych, są to
    głównie grunty orne. Zabiegi melioracyjne polegają przede wszystkim na osuszaniu gruntów ornych
    w niewielkim tylko stopniu na nawodnieniu łąk. Istnieje zagrożenie zaburzenia sprawności działania
    systemów melioracyjnych w gminie na skutek zaniedbań w pielęgnacji obszarów zmeliorowanych
    (szczególnie łąk) i konserwacji samego systemu na przestrzeni ostatnich lat.


    3. 1. 3   Formy ochrony przyrody

    Na terenie Gościna przy ulicy IV Dywizji Wojska Polskiego znajduje się jedyny w miejscowości obiekt
    o statucie pomnika przyrody – miłorząb, o obwodzie pnia 253 cm i wysokości 15 m.    3. 1. 4   Inne zasoby

    W miejscowości Gościno występują złoża piasku oraz kruszywa naturalnego. Obecnie eksploatuje się
    tylko piasek na skalę lokalną z jednego złoża “Gościno II”, oraz sporadycznie z wyrobisk (tzw.
    punktów eksploatacyjnych). Ponadto występują złoża torfu - od wielu lat nie eksploatowane.
Tytuł: Plan Odnowy Miejscowości Gościno
       Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitalizacji Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza
       Parsęty na bazie polsko-niemieckiego Markowego Produktu Turystycznego „Szlak Solny”


Wersja z dnia: 2009-01-19                                      Strona: 14


    Stanowią one jednak ogromny potencja gospodarczy Gminy i w latach 2007-2013 zostanie
    opracowany specjalny program ich zagospodarowania.
    3.2.   Zasoby kulturowe


    3. 2. 1   Zabytki architektury sakralnej i miejsca kultu religijnego

    Wśród zachowanej historycznej zabudowy sakralnej oraz miejsc kultu religijnego, na szczególną
    uwagę zasługują:
      Kościół parafialny p.w. Św. Andrzeja Boboli, pochodzący z 1865 roku kościół neoromański,
      zbudowany z kamienia polnego. Zlokalizowany na południowym skraju miejscowości, na
      wzgórzu, przy dawnym cmentarzu przykościelnym. Kościół jest obiektem zakwalifikowanym do
      wpisu do rejestru zabytków. W kościele znajduje się chrzcielnica kamienna w kształcie kielicha,
      wykuta z jednego głazu wapienia gotlandzkiego, z przełomu XII i XIII wieku. Jest to jeden z
      nielicznych zabytków sakralnych tego typu na Pomorzu Zachodnim. Kościół w średnim stanie
      technicznym. Planuje się modernizację kościoła.
      Dawny cmentarz przykościelny, datowany na XIII wiek. Cmentarz nieczynny. Na terenie
      cmentarza znajduje się pomnik poległych w I wojnie światowej (1914-18) oraz głaz pamiątkowy
      pamięci niemieckich obywateli Gościna. Planuje się renowację zabytkowego cmentarza.
      Kaplica cmentarna, murowana z 3 ćwierćwiecza XIX w., w stylu neogotyckim, położona na
      dawnym cmentarzu ewangelickim.
      Dawny cmentarz ewangelicki, o powierzchni 1,36 ha pochodzący z 2 połowy XIX wieku. Na
      terenie cmentarza zachowane są fragmenty nagrobków z końca XIX w. i początku XX w.,
      starodrzew i ogrodzenie. Na cmentarzy kaplica cmentarna. Cmentarz w złym stanie - nieczynny.
      Cmentarz komunalny przy ul. Mickiewicza o powierzchni 1,6 ha. Cmentarz pochodzi z 1960
      roku, czynny – w średnim stanie. Charakter rozplanowania cmentarza jest regularny, o
      czytelnych granicach.
Tytuł: Plan Odnowy Miejscowości Gościno
       Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitalizacji Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza
      Parsęty na bazie polsko-niemieckiego Markowego Produktu Turystycznego „Szlak Solny”


Wersja z dnia: 2009-01-19                                     Strona: 15


             Zdjęcie 1. Kościół Parafialny p.w. Św. Andrzeja Boboli w Gościnie
    3. 2. 2    Zabytkowe domy mieszkalne

    Na terenie Gościna znajduje się kilkadziesiąt domów mieszkalnych o wartościach zabytkowych.
    Domy te wskazane zostały do objęcia ewidencją gminną zabytków nie wpisanych do rejestru
    (Tabela 4).


    3. 2. 3    Zespoły pałacowo-parkowe, dworskie

      Dwór klasycystyczny w Gościnie Dworze, pochodzący z końca XVIII i początku XIX w. Obecnie
      dwór wykorzystywany jest na cele biurowe. Parterowy dwór zbudowany jest na kamiennym
      fundamencie, w konstrukcji ryglowej, wypełnionej gliną i cegłą, otynkowany i ozdobiony
      boniowaniem. Dwór usytuowany jest w południowo-wschodniej części wsi, fasadą zwrócony na
      północny-zachód, w kierunku podwórza gospodarczego. Naczółkowy dach został pokryty
      łupkiem. Obiekt ten jest dziś jedną z nielicznych, zachowanych na terenie województwa
Tytuł: Plan Odnowy Miejscowości Gościno
       Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitalizacji Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza
      Parsęty na bazie polsko-niemieckiego Markowego Produktu Turystycznego „Szlak Solny”


Wersja z dnia: 2009-01-19                                             Strona: 16


      zachodniopomorskiego szachulcowych budowli dworskich o charakterystycznej malowniczej
      bryle pochodzącej z tego okresu. W bardzo dobrym stanie technicznym.
      Dawny park krajobrazowy otaczający dwór w Gościnie Dworze, silnie zdewastowany, znajduje
      się na południowy-wschód od budynku dworu. Park pochodzi z przełomu XIX i XX wieku.
      Park przy kościele parafialnym p.w. Św. Andrzeja Boboli. W parku znajduje się głaz 2-metrowej
      długości wyrastający z ziemi na wysokość do 1 metra. Przed II wojną światową Niemcy
      nazywali go „Katrinenstein”, co daje się przetłumaczyć jako „Kamień Katarzyny”. Głaz związany
      jest z legendą Katarzyny von Grabs, córki rycerza z okolicznego grodu.

                                                LEGENDA O KAMIENIU KATARZYNY
      Z nim to wiąże się barwna opowieść o Katarzynie von Grabs. Według miejscowej legendy jest to wieczne miejsce
      spoczynku owej legendarnej dziewczyny. Katarzyna miała brata, który bardzo się od niej różnił. Ona była niezwykle
      pobożną, młodą szlachcianką, jej brat natomiast człowiekiem żądnym uciech tego świata. Gdy biskup Herman von
      Gleichen założył parafię w Gościnie. Katarzyna chciała zrobić dla kościoła coś wyjątkowego. Wszystko wskazywało, że
      brat jako dziedzic rodowych włości nie będzie chciał zbytnio dzielić się majątkiem. Katarzyna nierozważnie zdecydowała
      się na krok, który do końca życia dręczył jej sumienie - skrytobójczo otruła rodzonego brata. Ten straszny czyn szybko
      wyszedł na jaw i Katarzynę wtrącono do więzienia, a następnie ówczesnym zwyczajem skazano na śmierć przez łamanie
      kołem. Zrozpaczeni rodzice pragnęli ocalić choć jedno ze swych dzieci i wystąpili o nadzwyczajny akt łaski do samego
      papieża. Biskupa Rzymu przekonało to, że czyn swój, choć okropny, popełniła młoda dziewczyna mając na uwadze
      dobro kościoła. Katarzynie darowano życie, ale odbyć miała ciężką pokutę. Musiała między innymi odbyć pieszą
      pielgrzymkę do Grobu Chrystusa w Ziemi Świętej, a idąc każdego dnia o określonej porze, w geście żalu za popełniony
      czyn pełznąć na kolanach z kołem (symbolem swoich tortur i ocalonego cudownie życia) zawieszonym na ramieniu.
      Katarzyna von Grabs dopełniła nałożonej pokuty i po latach w zdrowiu wróciła do rodzinnego Gościna. Odtąd wszystkie
      siły oddała służbie Bogu. Zaskarbiła powszechny szacunek ubogich, których zawsze z otwartymi ramionami witała pod
      swym dachem. Tę grzesznicę często po latach nazywano „świętą”. Gdy umarła pochowano ją nieopodal ukochanego
      kościoła, na polu należącym do młyna, pod wspomnianym kamieniem.


          Zdjęcie 2. „Kamień Katarzyny” w parku przy Kościele Parafialnym w Gościnie
Tytuł: Plan Odnowy Miejscowości Gościno
       Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitalizacji Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza
       Parsęty na bazie polsko-niemieckiego Markowego Produktu Turystycznego „Szlak Solny”


Wersja z dnia: 2009-01-19                                          Strona: 17    3. 2. 4    Obiekty kulturalne użyteczności publicznej

    W Gościnie funkcjonuje Biblioteka Publiczna, która zajmuje pomieszczenie na parterze budynku
    Urzędu Gminy w Gościnie (pomieszczenia wypożyczalni, czytelni - 14 miejsc, informatorium i
    zaplecze socjalne). W roku 2004 w bibliotece uruchomione zostały 3 stanowiska komputerowe z
    dostępem do Internetu. Od 2004 do biblioteki zostało dołączone także nowe pomieszczenie (30 m2).
    Remont został wykonany w ramach dofinansowania ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego
    Rozwoju Regionalnego (ZPORR). Nowe pomieszczenie służy jako miejsce spotkań dla zespołu
    śpiewaczego „Podlotki” a także jest miejscem prac twórców ludowych działających w Klubie
    Miłośników Sztuki Ludowej „Pętelka”. Celem biblioteki jest komputeryzacja księgozbioru biblioteki.
    Stan techniczny budynku biblioteki jest bardzo dobry.


    Ponadto w miejscowości trwa adaptacja budynku handlowego na Dom Kultury. Adaptacja budynku
    jest dofinansowana przez Ministra Kultury w ramach Programu Operacyjnego "Rozwój Infrastruktury
    Kultury i Szkół Artystycznych”.    3. 2. 5    Inne obiekty

    Na terenie Gościna i Gościna Dwór znajdują się 4 obiekty kulturowe zakwalifikowane do wpisu do
    rejestru zabytków.


    Tabela 2. Obiekty kulturowe zakwalifikowane do wpisu do rejestru zabytków nieruchomych.

    L.p.  Miejscowość              Obiekt               Datowanie       Styl

    1.    Gościno     Kościół parafialny p.w. św. Andrzeja Boboli,     1865 r.     neoromański,
                       murowany (kamienny)
    2.    Gościno    Pomnik poległych w I wojnie światowej (1914-18)    po 1918 r.
                  na dawnym cmentarzu przykościelnym
    3.    Gościno     Kaplica cmentarna, ul. Mickiewicza, murowana     3 ćw. XIX w.    neogotyk

    4.   Gościno Dwór          Dwór z początku XIX w.          pocz. XIX w.    klasycyzm,
               z parkiem krajobrazowym i zabudowaniami folwarcznymi   I pocz. XX w.    historyzm

    Źródło: „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gościno” (2000).


    Na terenie Gościna znajdują się także inne obiekty o wartościach zabytkowych wskazane do objęcia
    ewidencją gminną zabytków nie wpisane do rejestru zabytków (Tabela 4).
Tytuł: Plan Odnowy Miejscowości Gościno
        Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitalizacji Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza
        Parsęty na bazie polsko-niemieckiego Markowego Produktu Turystycznego „Szlak Solny”


Wersja z dnia: 2009-01-19                                             Strona: 18


    Tabela 3. Obiekty o wartościach zabytkowych wskazane do objęcia ewidencją gminną zabytków nie
    wpisane do rejestru zabytków.

    L.p.     Miejscowość          Nr adm.  Obiekt
    1.   Gościno ul. IV Dywizji     WP       Dom szach./mur., koniec XIX w., neoklasycyzm, gzymsy, ogrodzenie
    2.   Gościno ul. IV Dywizji     WP   1   Dom, mur./szach., lata 20-te XX w.,
    3.   Gościno ul. IV Dywizji     WP   3   Dom, mur./szach., pocz. XX w., przebudowa lata 80-te XX w.
    4.   Gościno ul. IV Dywizji     WP   5   Dom, mur./szach., około 1910-15 r., secesja
    5.   Gościno ul. IV Dywizji     WP   7   Dom, mur., początek XX w.,
    6.   Gościno ul. IV Dywizji     WP   10   Dom, mur./szach., pocz. XX w., przebudowa lata 80-te XX w.
    7.   Gościno ul. IV Dywizji     WP   11   Dom, mur./szach., koniec XIX w., neoklasycyzm.
                               Budynek gospodarczy, mur., pocz. XX w.
    8.   Gościno  ul.  IV  Dywizji  WP   12   Dom, mur., pocz. XX w., neoklasycyzm
    9.   Gościno  ul.  IV  Dywizji  WP   13   Dom, mur./szach., pocz. XX w.,przebudowa 2 poł. XX w.
    10.   Gościno  ul.  IV  Dywizji  WP   16   Dom, mur., pocz. XX w.,
    11.   Gościno  ul.  IV  Dywizji  WP   17   Dom, mur./szach., pocz. XX w., neoklasycyzm.
                               Stodoła, mur./szach., koniec XIX w.,
    12.   Gościno ul. IV Dywizji WP       18   Dom, mur./szach., pocz. XX w., przebudowa 2 poł. XIX w.
    13.   Gościno ul. IV Dywizji WP       19   Dom, mur./szach., kon. XIX w., lata 80-te XX w.,
                               Budynek gospodarczy, szach./mur./drewn., kon. XIX w.
    14.   Gościno ul. IV Dywizji WP       21   Dom, mur./szach., kon. XIX w., pocz. XX w.
    15.   Gościno ul. IV Dywizji WP       23   Dom, mur., pocz. XX w., stodoła, mur, pocz. XX w.,
                               obora, mur, pocz. XX w.,
    16.   Gościno  ul.  IV Dywizji WP     26   Dom, mur., l. 30-te XX w., przebudowany
    17.   Gościno  ul.  IV Dywizji WP     27   Dom, mur., pocz. XX w., eklektyzm
    18.   Gościno  ul.  IV Dywizji WP     28   Dom, szach., 2 poł. XIX w., przebudowany
    19.   Gościno  ul.  IV Dywizji WP     29   Dom, szach./mur., kon. XIX w., przebudowany
    20.   Gościno  ul.  IV Dywizji WP     32   Dom, szach., kon. XIX w., przebudowa XX w.,
    21.   Gościno  ul.  IV Dywizji WP     33   Dom, szach./mur., kon. XIX w., przebudowa 2 poł. XX w.,
    22.   Gościno  ul.  IV Dywizji WP     34   Dom, mur./szach., kon. XIX w., neoklasycyzm
    23.   Gościno  ul.  IV Dywizji WP     35   Dom, szach., kon. XIX w., przebudowany
    24.   Gościno  ul.  IV Dywizji WP     36   Dom, szach./mur., kon. XIX w.,
    25.   Gościno  ul.  IV Dywizji WP     38   Dom, mur., 1 ćw. XX w.,
    26.   Gościno  ul.  IV Dywizji WP     39   Dom, szach., kon. XIX w.,
    27.   Gościno  ul.  IV Dywizji WP     40   Dom, szach., kon. XIX w.,
    28.   Gościno  ul.  IV Dywizji WP     43   Dom, mur., l. 30-te XX w.,
    29.   Gościno  ul.  IV Dywizji WP     45   Dom, mur., 1910 r., eklektyzm z elementami secesji,
    30.   Gościno  ul.  IV Dywizji WP     47   Dom, szach., 2 poł. XIX w. pocz. XX w.
    31.   Gościno  ul.  IV Dywizji WP    49 - 51  Dom, szach., 2 poł. XIX w., pocz. XX w.,
    32.   Gościno  ul.  IV Dywizji WP     50   Dom, szach., kon. XIX w.,
    37.   Gościno  ul.  IV Dywizji WP     53   Dom, mur, ok. 1910-1920 r., secesja
    38.   Gościno  ul.  IV Dywizji WP     56   Dom, mur., pocz. XX w.,
    39.   Gościno  ul.  IV Dywizji WP     58   Dom, mur., 1910-1920 r., eklektyzm
    40.   Gościno  ul.  IV Dywizji WP     59   Dom, szach., kon. XIX w.,
    41.   Gościno  ul.  IV Dywizji WP     60   Dom, mur., pocz. XX w., przebudowany
    42.   Gościno  ul.  IV Dywizji WP     61   Dom, mur., 1910-20, neoklasycyzm
    43.   Gościno  ul.  IV Dywizji WP     62   Dom, mur., 1890-1900, neoklasycyzm, l. 70-te XX w.
    44.   Gościno  ul.  IV Dywizji WP     64   Dom, mur./szach., XIX/XX w., eklektyzm z elementami neoklasycyzmu
    45.   Gościno  ul.  IV Dywizji WP     66   Dom – dawne kino mur./szach., pocz. XX w.,
    46.   Gościno  ul.  Grunwaldzka      1   Dom, mur./szach., l. 20-te XX w.,
    47.   Gościno  ul.  Karlińska       1   Dom Opieki Społecznej, mur./szach., pocz. XX w.
    48.   Gościno  ul.  Karlińska       2   Dom - posterunek Energetyczny, mur./szach., 1910-20
    49.   Gościno  ul.  Karlińska       3   Dom, mur./szach., pocz. XX w.,, przebud. 2 poł. XX w.
    50.   Gościno  ul.  Karlińska           Kuźnia, mur., pocz. XX w.
    51.   Gościno  ul.  Kolejowa       2    Dom, mur., 1910-20, eklektyzm
    52.   Gościno                    Dawny Gminny Ośrodek Kultury, mur., l. 30-te XX w.
    53.   Gościno  ul. Kościelna        1    Dom, szach./mur., kon. XIX w., pocz. XX w.
    54.   Gościno  ul. Kościelna        4    Dom, szach., kon. XIX w., przebud. 2 poł. XX w.
    55.   Gościno  ul. Kościelna        5    Dom, szach., pocz. XX w., przebud. 2 poł. XX w.
Tytuł: Plan Odnowy Miejscowości Gościno
       Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitalizacji Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza
       Parsęty na bazie polsko-niemieckiego Markowego Produktu Turystycznego „Szlak Solny”


Wersja z dnia: 2009-01-19                                           Strona: 19

    56.  Gościno ul. Kościelna      9    Dom, szach., kon. XIX w., przebud. 2 poł. XX w.
    57.  Gościno ul. Kościelna      12    Dom, szach., kon. XIX, przebud. 2 poł. XX w.,
                            Budynek gospodarczy, szach., kon. XIX w., przebud. 2 poł. XX  w.
    58.  Gościno ul. Kościelna      15    Młyn, mur., 1 ćw. XX w., przebud. 2 poł. XX w.
                            Budynek gosp., szach./mur., pocz. XX w., przebud.
    59.  Gościno  ul.  Kościelna    17    Dom, mur., lata 1910-20 r.
    60.  Gościno  ul.  Kościuszki    2    Dom, szach., 2 poł. XIX, pocz. XX w.
    61.  Gościno  ul.  Kościuszki    3    Willa, mur., 1910-1920, eklektyzm
    62.  Gościno  ul.  Kościuszki    4    Dom, mur./szach., pocz. XX w.
    63.  Gościno  ul.  Lipowa      1    Dom, mur./szach., kon. XIX w.
    64.  Gościno  ul.  Lipowa      2    Poczta, mur., 1 ćw. XX w., przebud. lata 70-te XX w.
    65.  Gościno  ul.  Lipowa      3    Dom, mur., pocz. XX w., eklektyzm
    66.  Gościno  ul.  Lipowa      4    Dom, mur., 1 ćw. XX w.
    67.  Gościno  ul.  Lipowa      6    Dom, mur., pocz. XX w.
    68.  Gościno  ul.  Lipowa      7    Dom, mur., pocz. XX w., eklektyzm
    69.  Gościno  ul.  Lipowa     12    Dom, mur., l. 30-te XX w.
    70.  Gościno  ul.  Lipowa     14    Dom, mur./szach., l. 30-te XX w.
    71.  Gościno  ul.  Lipowa     16    Dom, mur., l. 30-te XX w.
    72.  Gościno  ul.  Mickiewicza       Sklep – magazyn – budynek mieszkalny, mur., pocz. XX w.,
                            przebudowa lata 80-te XX w.
    73.  Gościno ul. Mickiewicza     1    Dom, mur./szach., pocz. XX w., eklektyzm, przebudowa lata   80-te XX
                            w.,
    74.  Gościno ul. Mickiewicza     2    Dom, mur., 1928 r.
    75.  Gościno ul. Mickiewicza     3    Dom, mur./szach., pocz. XX w., eklektyzm, przebudowa lata   80-te XX
                            w.
    76.  Gościno ul. Mickiewicza     4    Dom, szach./mur., kon. XIX w.
    77.  Gościno ul. Mołtowska      8-9,   Kolonia domów, mur., lata 20-te XX w., przebudowa 2 poł. XX  w.
                      10-11,12
    78.  Gościno  ul. Prywatna          Kolonia domów, mur., l. 20-te XX w.
    79.  Gościno  Żalno             Rządcówka, mur., 1910-20, eklektyzm
    80.  Gościno  Żalno             Budynek gospodarczy – stodoła, mur., 1926 r.
    81.  Gościno  Żalno         5    Dom, mur., 1910-15, secesja, przebudowa 2 poł. XX w.
    82.  Gościno  Żalno         27    Dom, szach., XIX w., wł. A. Glapiński
    83.  Gościno  Dwór          9    Dom, mur./szach., pocz. XX w.
    84.  Gościno  Dwór         13    Dom, mur., pocz. XX w.
    85.  Gościno  Dwór         15    Dom, mur., pocz. XX w.

    Źródło: „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gościno” (2000).
    Na szczególną uwagę zasługują: murowany młyn wodny z początku XX wieku (zły stan),
    wartościowa zabudowa ul. IV Dywizji Wojska Polskiego oraz budynek obecnego Domu Pomocy
    Społecznej. Zabudowa ul. IV Dywizji Wojska Polskiego składa się z budynków mieszkalnych i drugiej
    linii gospodarstw w głębi, z domami w tylnej części siedliska. Układ ten wymaga zachowania i
    ochrony z utrzymaniem granic własnościowych zbliżonych do przedwojennych (zabudowa z złym
    stanie technicznym). Budynek Domu Pomocy Społecznej powstał z inicjatywy pani von
    Braunschweig. Niegdyś pełnił funkcję szpitala, następnie szpitala wojskowego, potem szpitala
    cywilnego, następnie Domu Małego Dziecka, a obecnie budynek ten służy jako DPS.
    W Gościnie jest także pamiątka po Janie Pawle II - Dąb papieski nr 38. Posadzony z żołędzi
    najstarszego dębu w Polsce poświęconych przez Jana Pawła II.
Tytuł: Plan Odnowy Miejscowości Gościno
        Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitalizacji Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza
        Parsęty na bazie polsko-niemieckiego Markowego Produktu Turystycznego „Szlak Solny”


Wersja z dnia: 2009-01-19                                      Strona: 20                  Zdjęcie 3. Dom Pomocy Społecznej w Gościnie
    3.3.   Zasoby oświatowe

  W Gościnie przy ulicy Kościuszki 5 mieści się Zespół Szkół. W skład zespołu wchodzą szkoła
  podstawowa oraz przedszkole z oddziałami integracyjnymi. Ponadto przy ulicy Grunwaldzkiej 14
  znajduje się Gimnazjum. Według stanu na dzień 31.12.2008 roku:
      Szkoła podstawowa liczyła 12 oddziałów, uczęszczało do niej 293 uczniów, a liczba nauczycieli
      wynosiła 23 osoby. Stan techniczny budynku szkoły podstawowej jest średni.
      Gimnazjum liczyło 9 oddziałów, uczęszczało do niego 215 uczniów, a liczba nauczycieli wynosiła
      21 osób. Gimnazjum znajduje się w nowo wybudowanym obiekcie - stan techniczny budynku
      jest bardzo dobry.
      Przy szkole podstawowej funkcjonuje przedszkole z oddziałami integracyjnymi, z 4 oddziałami,
      do których uczęszczało 85 dzieci, nad którymi opiekę sprawowało 6 osób. Stan techniczny
      pomieszczeń „zerówki” jest średni.


  Planuje się wykonanie remontu budynku szkoły Zespoły Szkół Podstawowych w Gościnie, wyposażenie
  w sprzęt sportowy sali gimnastycznej, a także wykonanie remontu i wyposażenie sal przedszkola w
  Gościnie.
Tytuł: Plan Odnowy Miejscowości Gościno
        Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitalizacji Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza
        Parsęty na bazie polsko-niemieckiego Markowego Produktu Turystycznego „Szlak Solny”


Wersja z dnia: 2009-01-19                                           Strona: 21
    3.4.   Zasoby infrastrukturalne


    3. 4. 1    Sieć komunikacyjna
    Przez miejscowość Gościno przebiegają: droga wojewódzka nr 162 Kołobrzeg – Gościno – Świdwin,
    kilka dróg powiatowych oraz drogi gminne.


      Droga wojewódzka nr 162 Kołobrzeg – Gościno – Świdwin - to jedyna droga wojewódzka w
      obszarze Gminy, nawierzchnia twarda, bitumiczna (obecnie w przebudowie), Droga przecina
      gminę z południa na północ. Zarządcą drogi jest Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
      w Koszalinie. Stan nawierzchni drogi po przebudowie, powinien być bardzo dobry.


      Drogi   powiatowe  (administrowane    przez   Zarząd   Dróg  Powiatowych   w   Kołobrzegu)
      przebiegające przez teren miejscowości Gościno to:


      Tabela 4. Wykaz dróg powiatowych przebiegających przez Gościno.
                                    Długość na
        L.p.  Nr drogi       Przebieg drogi                   Nawierzchnia
                                    terenie gminy
        1   Nr0250Z       Gościno – Karlino        6,4 km          asfalt
        2   nr 0288Z    Gościno – Robuń – Karwin        7,9 km    7,5 km asfalt, 0,4 km bruk
        7   Nr0257Z       Gościno – Nieżyn         3,3 km    0,3 km asfalt, 3,0 km grunt
        8   Nr0263Z      Gościno – Pławęcino         3,1 km    2,9 km asfalt, 0,2 km bruk
        9   nr 0264Z    Gościno – Kamica – Trzyniik      4,4 km         asfalt
      Źródło: Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Gościno (2005)      Stan techniczny nawierzchni dróg powiatowych jest zły.


      Drogi gminne przebiegające przez teren Gościna to:
         ul. Matejki (190 m – asfalt, stan nawierzchni bardzo zły)
         ul. Wyspiańskiego (150 m – asfalt, stan nawierzchni bardzo zły)
         ul. Grunwaldzka (850 m – asfalt, 400 m - gruntowa, stan nawierzchni bardzo zły)
         ul. Kolejowa (260 m – asfalt, stan nawierzchni bardzo zły)
         ul. Torowa (950 m – asfalt, stan nawierzchni bardzo zły)
         ul. Kościuszki (275 m – asfalt, stan nawierzchni bardzo zły)
         ul. Kościelna (440 m – bruk, 200 m – żużel i kamienie, stan nawierzchni bardzo zły)
         ul. Cicha (100 m – żużel)
         ul. Rubinowa (150 m – żużel)
Tytuł: Plan Odnowy Miejscowości Gościno
       Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitalizacji Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza
       Parsęty na bazie polsko-niemieckiego Markowego Produktu Turystycznego „Szlak Solny”


Wersja z dnia: 2009-01-19                                      Strona: 22


        ul. Szafirowa (325 m - miał kamienny)
        ul. Krótka (150m – żużel)
        ul. Prywatna (150 m – żużel)
        ul. Spokojna (160 m – żużel)
        ul. Lipowa (450 m – grunt)
        Gościno Dwór (asfalt, stan nawierzchni bardzo zły)
     Stan techniczny nawierzchni dróg gminnych jest zły. Drogi gminne są administrowanych oraz
     Urząd Gminy w Gościnie.


     W celu poprawy infrastruktury drogowej miejscowości realizuje się bądź planuje się
     zrealizowanie następujących przedsięwzięć:
        Budowa ul. Brylantowej do drogi powiatowej Nr 0250Z w Gościnie dł. 0,8 km (budowa
        nawierzchni drogi, odwodnienie wód opadowych, budowa chodników oświetlenie)
        Budowa ulicy Grunwaldzkiej dł. 0,85km (budowa nowej nawierzchni drogi, odwodnienie
        oświetlenie, budowa ciągu pieszo-rowerowego)
        Budowa ulicy Kościelnej dł. 0,45 km (budowa nowej nawierzchni drogi, odwodnienie
        oświetlenie, budowa ciągu pieszo-rowerowego)
        Budowa na ulicy Ogrodowej w Gościnie oświetlenia i chodników oraz odwodnienia
        Przebudowa ulicy Rubinowej w Gościnie dł. 0,25 km (budowa nawierzchni drogi,
        odprowadzenie wód odpadowych, budowa chodników)
        Przebudowa ulicy Szafirowej w Gościnie dł. 0,45 km (budowa nawierzchni drogi,
        odprowadzenie wód odpadowych, budowa chodników)
        Remont i przebudowa drogi Nr 882003Z z Ołużnej do drogi powiatowej Nr 0257Z w
        Gościnie przy mleczarni długość 4,5 km.
        Remont i przebudowa ulicy Kościuszki w Gościnie dł. 0,9 km - przebudowa nawierzchni
        drogi, odwodnienie częściowe, budowa chodników, oświetlenie.
        Remont i przebudowa ulic: Cicha, Krótka, Prywatna i Spokojna w Gościnie – przebudowa
        nawierzchni drogi, odwodnienie, budowa chodników, oświetlenie.


    Chodniki położone na terenie miejscowości, są w złym stanie technicznym (2,5 km). W bardzo
    dobrym stanie technicznym są tylko nowo położone chodniki o powierzchni 500 m2.


    Na terenie gminy Gościno stopień zaspokojenia potrzeb komunikacyjnych jest wystarczający.
    Przewozy  zbiorowe  realizowane  są  przez  3  firmy:  PKS  Kołobrzeg,  PKS  Świdwin  oraz
Tytuł: Plan Odnowy Miejscowości Gościno
       Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitalizacji Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza
      Parsęty na bazie polsko-niemieckiego Markowego Produktu Turystycznego „Szlak Solny”


Wersja z dnia: 2009-01-19                                     Strona: 23


    przedsiębiorstwo „AN-JAN”. Główne kierunki komunikacyjne to Kołobrzeg (linia A), Białogard (linia
    B) oraz Świdwin (linia C). W Gościnie znajdują się 4 przystanki autobusowe.
    W miejscowości Gościno w przeszłości funkcjonowała stacja kolei wąskotorowej. Przez gminę
    Gościno prowadziła kolej wąskotorowa o prześwicie 1000 mm. Trzy odcinki linii kolejowej z Gościna
    zostały otwarte w 1895 roku. Pierwszy odcinek do Skrzydłowa przez Rymań Wąsk., (wydłużony w
    1899 roku) przez wieś Tąpadły do Gryfic Wąsk. Druga przez Lepino Trójkąt do Sławoborza i trzecia
    do Kołobrzegu Wąsk. Czwarta linia przez Gościno do wsi Pobłocie Wielkie została otwarta w 1909
    roku (w 1915 roku wydłużono ją do Karlina Wąsk.). W 1961 r. zamknięto odcinki do Kołobrzegu
    Wąsk. i Karlina Wąsk., które później rozebrano. W 1989 roku zostały zamknięte ostatnie linie do
    Tąpadeł i Lepina Trójkątu. Istniejąca sieć kolei wąskotorowej jest nieczynna i docelowo zakłada się
    jej fizyczną likwidację, a w jej miejsce powstanie ścieżki rowerowej.


    3. 4. 2   Gospodarka wodna

    Źródłem zaopatrzenia mieszkańców w wodę jest ujęcie w Gościnie. Ujęcie składa się z dwóch studni
    głębinowych o wydajności 104m3/godzinę i 100m3/godzinę). Docelowo ujęcie ulegnie likwidacji, a
    zasilanie sieci wodociągowej będzie się odbywało z ujęcia w Rościęcinie poprzez hydrofornię w
    miejscowości Charzyno i projektowany przewód wodociągowy. Rozbudowę sieci wodociągowej
    przewiduje się w ramach Funduszu Spójności. Przewidywana długość projektowanych wodociągów
    w miejscowości Gościno wyniesie 1.721 m o średnicy 110 mm oraz na odcinku Gościno – Lubkowice
    1.746 m o średnicy 250 mm.


    Z wodociągu korzystają prawie wszyscy mieszkańców wsi (stopień zwodociągowania wynosi 97%).
    Dla porównania stopień zwodociągowania gminy Gościno wynosi 89,1%.


    Wykres 4. Stopień zwodociągowania miejscowości na tle gminy.
Tytuł: Plan Odnowy Miejscowości Gościno
       Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitalizacji Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza
       Parsęty na bazie polsko-niemieckiego Markowego Produktu Turystycznego „Szlak Solny”


Wersja z dnia: 2009-01-19                                      Strona: 24
    miejscow ość                              97,0
     G ościno
       G mina                           89,1
            0,0  20,0   40,0     60,0  80,0      100,0
                    Udział %

    Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy w Gościnie    3. 4. 3      Gospodarka ściekowa

    Na terenie miejscowości istnieje sieć kanalizacyjna, którą ścieki dopływają do mechaniczno-
    biologicznej oczyszczalni ścieków. Odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest rzeka Gościnka.
    Oczyszczalnia w Gościnie przekazana została do Spółki MWiK Kołobrzeg. Zaprojektowana
    przepustowość oczyszczalni to 950 m3/dobę.
    Stopień skanalizowania wsi wynosi 80,0%, podczas gdy stopień skanalizowania gminy Gościno
    kształtuje się na poziomie zdecydowanie wyższym, tj. 44,8%.


    Wykres 5. Stopień skanalizowania miejscowości na tle gminy.    miejscow ość                       80,0
     G ościno
       G mina             44,8
            0,0  20,0  40,0      60,0  80,0      100,0
                    Udział %

    Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy w Gościnie    Obecnie, w ramach Funduszu Spójności realizowany jest przedsięwzięcie, które przewiduje
    likwidację oczyszczalni ścieków. Ścieki będą przetłaczane poprzez projektowane pompownie i
Tytuł: Plan Odnowy Miejscowości Gościno
       Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitalizacji Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza
       Parsęty na bazie polsko-niemieckiego Markowego Produktu Turystycznego „Szlak Solny”


Wersja z dnia: 2009-01-19                                      Strona: 25


    przewód tłoczny do projektowanej pompowni w Charzynie w gminie Siemyśl. Przybliżona długość
    projektowanych kanałów ściekowych wyniesie 335 m (w tym 295 m o średnicy 160 mm oraz 40 m o
    średnicy 200 mm) - przy 2 pompowniach sieciowych z przewodami tłocznymi o długości 965 m (w
    tym 556 m o średnicy 90 mm i 409 m o średnicy 200 mm.) - 3 pompy.


    3. 4. 4   Gospodarka odpadami

    Na terenie miejscowości Gościno nie ma składowiska odpadów.


    3. 4. 5   Sieć gazowa

    Miejscowość Gościno zasilona jest w gaz poprzez gazociąg wysokiego ciśnienia relacji Gorzysław –
    Karlino ze stacją redukcyjno-pomiarową w Lubkowicach, skąd poprzez układ gazociągów niskiego
    ciśnienia (w Gościnie) oraz średniego ciśnienia, zasilane są miejscowości Gościno, Myślino i Robuń.    3. 4. 6   Telekomunikacja

    Tradycyjna sieć telekomunikacyjna na terenie miejscowości jest głównie obsługiwana przez TP S.A.
    W Gościnie prawie wszyscy abonenci telekomunikacji przyłączeni są do najnowszej generacji
    cyfrowej centrali telefonicznej (S12J w Gościnie), która poprzez łącza cyfrowe zapewnia niezbędną
    ilość i jakość usług miejscowych, międzymiastowych i międzynarodowych. Gospodarstwa domowe
    mają zatem możliwość stałego podłączenia do sieci Internet poprzez łącza TP S.A, jak również łącza
    radiowe.
    3.5.   Zasoby rekreacyjne (turystyka, sport i rekreacja)

  Na terenie miejscowości Gościno są dwa boiska sportowe: stadion o nawierzchni trawiastej oraz
  przyszkolne boisko o nawierzchni trawiastej. Ogólnie boiska sportowe nie zaspokajają podstawowych
  potrzeb mieszkańców Gościna.
  W celu poprawy infrastruktury sportowej w Gościnie realizuje się, bądź planuje się zrealizowanie
  następujących przedsięwzięć:
    Budowa zaplecza sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Podstawowych w Gościnie.
    Modernizacja stadionu w Gościnie wraz z zapleczem dla sportowców i hotelem.
Tytuł: Plan Odnowy Miejscowości Gościno
       Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitalizacji Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza
      Parsęty na bazie polsko-niemieckiego Markowego Produktu Turystycznego „Szlak Solny”


Wersja z dnia: 2009-01-19                                     Strona: 26


    Zespół boisk sportowych przy Zespole Szkół Podstawowych w Gościnie
    Zespół boisk sportowych przy Gimnazjum w Gościnie.
    Budowa ściany wspinaczkowej przy Gimnazjum w Gościnie.
  W Gościnie działają następujące kluby sportowe:
    Klub Sportowy „Olimp” Gościno,
    Uczniowski Klub Sportowy „Zenit” przy Gimnazjum w Gościnie,
    Uczniowski Klub Sportowy „Sprinter” przy Szkole Podstawowej w Gościnie,
    Stowarzyszenie Sportowe Piłki Siatkowej „Pawlaki” w Gościnie,
    Uczniowski Klub Sportowy „Palestra” przy Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej w Gościnie.
  Łącznie w klubach startuje około 400 zawodników. Kluby biorą udział w rozgrywkach prowadzonych
  przez Koszaliński Okręgowy Związek Piłki Nożnej, Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych oraz w
  rozgrywkach międzyszkolnych. Klub sportowy „Olimp” Gościno występuje w klasie A rozgrywek
  Koszalińskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej, zajmując w ostatnich latach czołowe lokaty w lidze.
  „Olimp” Gościno prowadzi także drużyny młodzieżowe.


  W Gościnie cyklicznie organizowane są następujące imprezy sportowe, w tym szczególnie istotne dla
  rozwoju ruchu turystycznego:
    Ogólnopolski Wieloetapowy Wyścig Kolarski „O Puchar Bałtyku” – trasa wyścig ma około 30 km i
    przebiega ulicami Gościna, a następnie pętlą przez Dąbrowo, Pustawy, Świelubie, Mołtowo do
    Gościna.
    Turniej piłki siatkowej o „Puchar Wójta Gminy Gościno”, organizowany przez Stowarzyszenie
    Sportowe Piłki Siatkowej PAWLAKI Gościno, który odbywa się w ramach obchodów Święta Gminy.
    Mecze rozgrywane są w kategorii mężczyzn i kobiet.
    Międzynarodowy turniej juniorów w piłkę nożną (gościnnie występuje wówczas drużyna z Niemiec -
    „Stahl” Finow).
    Turniej amatorskiej ligi piłki halowej, który odbywa się w hali sportowej Gimnazjum w Gościnie.
    Turniej piłkarski „Piłkarska Kadra Czeka”.
    Turniej piłkarski „Z Podwórka na Stadiony”.


  W porównaniu z innymi obszarami Pomorza Zachodniego, okolice Gościna jawią się jako teren o lokalnie
  dużych walorach przyrodniczych. Można tu zobaczyć porośnięte bukowymi lasami morenowe wzgórza,
  mieszane i liściaste lasy znajdujące się na północy na terenach nadmorskich, a także olbrzymie połacie
Tytuł: Plan Odnowy Miejscowości Gościno
       Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitalizacji Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza
       Parsęty na bazie polsko-niemieckiego Markowego Produktu Turystycznego „Szlak Solny”


Wersja z dnia: 2009-01-19                                        Strona: 27


  sosnowych lasów pochodzących z gospodarczych nasadzeń prowadzonych już od końca XIX wieku.
  Jednak  pomimo   walorów  krajobrazowych    oraz  kulturowych  miejscowości,    zagospodarowanie
  turystyczne i rekreacyjne Gościna, nie są zadowalające.
  Uboga jest także baza noclegowa i gastronomiczna (baza hotelowa przy internacie Zespołu Szkół
  Gospodarki Żywnościowej w Gościnie - 36 miejsc noclegowych, pokoje 3-4 osobowe, Gospodarstwo
  Rolne Państwa Kuks - 15 miejsc noclegowych w 5 pokojach, mniejsze gospodarstwa agroturystyczne).


  W celu umocnienia funkcji turystyczno-rekreacyjnej miejscowości realizuje się bądź planuje się
  zrealizowanie następujących przedsięwzięć:
    Rozbudowa bazy hotelowej w Gościnie.
    Zagospodarowanie terenu zielonego w Gościne przy Domu Kultury (Skate Park, plac zabaw, grill
    wiejski).
    Budowa muszli koncertowej w Gościnie.
    Adaptacja młynu w Gościnie na lokal usługowy, hotel i restaurację.
    Budowa ścieżki rowerowej nasypem kolejowym Ząbrowo – Gościno - Dargocice - Ramlewo (12 km).
    Budowa ścieżki rowerowej Pobłocie Małe - Myślino – Gościno - Pławęcino (długość 10 km).
    Budowa ścieżki rowerowej Ząbrowo - Lubkowic I, II połączone z Gościnem (długość 2,5 km).4. Analiza SWOT
Mocne strony                        Słabe strony
Miejscowość stanowi centrum administracyjne i usługowe   Zmniejszająca się liczba mieszkańców
gminy
Położenie w pobliżu Kołobrzegu i pasa nadmorskiego     Zły stan techniczny obiektów zabytkowych
Zwiększająca się liczba podmiotów gospodarczych      Zły stan techniczny dróg
Funkcjonowanie w miejscowości organizacji         Słabo rozwinięta baza sportowo-rekreacyjna
pozarządowych
Walory przyrodnicze                    Słabo rozwinięta baza noclegowa i gastronomiczna
Zasoby kulturowe
Dostęp mieszkańców do obiektów i instytucji kultury
(biblioteka, dom kultury)
Dostęp do placówek oświatowych i wychowawczych
Dostępność komunikacyjna - droga wojewódzka,
powiatowe i gminne
Ujęcia wody oraz oczyszczalni ścieków zlokalizowane w
miejscowości
Bardzo wysoki stopień zwodociągowanie miejscowości
Bardzo wysoki stopień skanalizowania miejscowości
Dostęp do sieci gazu ziemnego
Dostęp do obiektów sportowych (stadion, sala sportowa)
Tytuł: Plan Odnowy Miejscowości Gościno
       Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitalizacji Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza
       Parsęty na bazie polsko-niemieckiego Markowego Produktu Turystycznego „Szlak Solny”


Wersja z dnia: 2009-01-19                                       Strona: 28


Położenie na szlaku rowerowym


Szanse                          Zagrożenia
Korzystne położenie komunikacyjne miejscowości w     Brak zaangażowana społeczności lokalnej w rozwój
układzie sieci drogowej                 miejscowości
Atrakcyjne położenie miejscowości (turystycznie i    Emigracja zarobkowa i zmniejszenie liczby mieszkańców
rekreacyjnie)
Możliwość wykorzystania zasobów kulturowych w promocji  Kontynuacja tendencji spadkowej liczby mieszkańców
miejscowości
Możliwość wykorzystania zasobów surowcowych       Ograniczone możliwości finansowe budżetu gminy
Rozwój gminy w aspekcie współpracy międzynarodowej    Ograniczone możliwości uzyskania pracy i niskie zarobki
Możliwość pozyskania środków finansowych Unii      Wzrost bezrobocia.
Europejskiej na inwestycje
Wykorzystanie środków z funduszy UE przez
stowarzyszenia i organizacje pozarządowe
Zakładany wzrost gospodarczy o spadek inflacji w kraju
Możliwość restrukturyzacji zainwestowania byłych
gospodarstw PGR i przeznaczenia ich części na inne
funkcje
Szansa tworzenia nowych siedlisk rolnych na bazie
użytków rolnych byłych PGR.
5. Kierunki rozwoju miejscowości Gościno

Proponowane kierunki rozwoju miejscowości:


    Wykorzystanie posiadanych zasobów kulturowo-przyrodniczych.
    Wykorzystanie posiadanych zasobów przyrodniczych.
    Wykorzystanie posiadanych zasobów surowcowych.
    Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej
    Przebudowa układu komunikacyjnego - budowa obwodnicy drogi wojewódzkiej od strony zachodniej
    Pełne uzbrojenie miejscowości we wszystkie media infrastruktury technicznej.
    Poprawa stanu technicznego dróg.
    Zagospodarowanie terenów po linii kolei wąskotorowej
    Rozwój mieszkalnictwa indywidualnego.
    Stworzenie mieszkańcom korzystnych warunków życia i rozwoju.
    Zwiększenie zaangażowania mieszkańców w rozwój miejscowości.
    Wspieranie działalności organizacji pozarządowych na terenie miejscowości.
Tytuł: Plan Odnowy Miejscowości Gościno
        Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitalizacji Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza
        Parsęty na bazie polsko-niemieckiego Markowego Produktu Turystycznego „Szlak Solny”


Wersja z dnia: 2009-01-19                                      Strona: 29
6. Planowane działania w latach 2007-2013

Na obecnym etapie opracowania Planu Odnowy Miejscowości Gościno zaplanowano realizację pięciu zadań
inwestycyjnych, dla których przygotowano szczegółowe karty informacyjne oraz trzydzieści dziewięć
przedsięwzięć inwestycyjnych, które ze względu na niski stopień szczegółowości przedstawiono w tabeli w
punkcie 6.6. „Lista pozostałych projektów planowanych na terenie miejscowości Gościno”. Są to inwestycje
realizowane zarówno przez Gminę Gościno, jak i prywatnych przedsiębiorców. Należy przy tym nadmienić,
że lista przedstawionych zadań inwestycyjnych na lata 2007-2013 nie jest listą zamkniętą.Dwie z przedstawionych w kartach informacyjnych inwestycje traktowane są przez Gminę priorytetowo, są
nimi:

    -  Zakup wyposażenia do Domu Kultury w Gościnie ,

    -  Zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury – centrum kulturalno - rekreacyjne w Gościnie.
    6.1.   Zakup wyposażenia do Domu Kultury w Gościnie
                  KARTA INFORMACYJNA PROJEKTU

                         Zakup wyposażenia do Domu Kultury w Gościnie
Tytuł/nazwa projektu/zadania

Wnioskodawca               Gmina Gościno
                     Projekt zakłada zakup wyposażenia do Domu Kultury w Gościnie. W
                     ramach projektu zostanie wyposażona:      sala do nauki tańca,
                     pomieszczenie rekreacyjne, scena wraz z salą widowiskową,
Opis projektu               garderoba, pokój chóru i twórczości plastycznej, pomieszczenie
                     zaplecza kuchennego, antresola, pomieszczenie gospodarcze.
                     Projekt zakłada zakup wyposażenia związanego z kultywowaniem
                     tradycji społeczności lokalnej do Domu Kultury w Gościnie . W
Uzasadnienie projektu           ramach projektu zostanie wyposażona:   sala do nauki tańca,
                     pomieszczenie rekreacyjne, scena wraz z salą widowiskową,
                     garderoba wraz z zakupem strojów, pokój chóru i twórczości
Tytuł: Plan Odnowy Miejscowości Gościno
      Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitalizacji Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza
      Parsęty na bazie polsko-niemieckiego Markowego Produktu Turystycznego „Szlak Solny”


Wersja z dnia: 2009-01-19                                     Strona: 30


                    plastycznej, pomieszczenie    zaplecza  kuchennego,   antresola,
                    pomieszczenie gospodarcze.
                    Celem projektu jest udostępnienie młodzieży podstawowej i
                    unowocześnionej   bazy  kulturalno-oświatowej dla  potrzeb
                    pielęgnowania dziedzictwa kulturalnego, wychowania fizycznego
                    sportu i rekreacji ruchowej, aktywności kulturowej. Także celem
                    projektu jest przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i
                    podniesienia aktywizacji społeczności oraz wyrównania dostępu do
                    dóbr i usług kultury oraz poprawie warunków funkcjonowania
                    gminnej instytucji kultury.
                    Zaplecze infrastruktury kulturalno-oświatowej jest zachętą dla
                    młodych ludzi aby kształtowali zdolności kulinarne, a także
                    plastyczne, muzyczne, twórczość literacką i poetycką, tkactwo,
                    rękodzielnictwo. Z takimi tradycjami kulturowymi oraz dobrze
                    wyposażoną i różnorodną infrastrukturą kulturalno-oświatową,
                    istnieje prawdopodobieństwo , że coraz więcej młodzieży oraz osób
                    dorosłych będzie wybierało karierę kulturową .
                    Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy wizerunku Gminy
                    wśród jej mieszkańców oraz ludności sąsiadujących Gmin. Realizacja
                    projektu stricte nastawionego na użyteczność publiczną odbije się
                    dodatnio na wyobrażeniach mieszkańców i lokalnej społeczności na
                    terenie Gminy i jej władz. Jednocześnie przyczyni się do większego
                    zainteresowania młodzieży dziedzictwem kultury, w tym dorobkiem
                    twórczości ludowej oraz nauki tańca, co być może wykształci
                    alternatywne spędzanie czasu wolnego oraz poprawi dysproporcje
                    pomiędzy dużymi ośrodkami miejskimi a małymi wiejskimi.
                    Głównym problemem naszej wiejskiej społeczności jest brak
                    warunków do rozwijania zainteresowań oraz zagospodarowania
                    czasu wolnego przez młodzież    lokalną. Młodzież nie jest
                    przygotowana do racjonalnego wykorzystania wolnego czasu,
                    wypełnia go w sposób nieplanowany. Jest to najczęściej w naszej
                    współczesnej kulturze oglądanie telewizji oraz gry komputerowe,
                    przesiadywania na przystankach autobusowych. Powyższe fakty
                    wskazują, jak ważnym staje się problem przygotowania dzieci i
                    młodzieży do pełnowartościowego spędzenia czasu wolnego.
                    Wychowanie, przygotowanie dzieci i młodzieży do czynnego udziału
                    w życiu społecznym i do racjonalnego spożytkowania czasu wolnego
                    zależne jest od środowiska z nią współdziałającego. Do środowiska
                    takiego zalicza się m.in. dom rodzinny oraz instytucje kulturalno-
                    oświatowe.
                    Właśnie Dom Kultury jest najdogodniejszym miejscem dla akcji w
                    zakresie wielu dziedzin aktywności kulturalnej, turystyczno-
                    krajoznawczej.  Także  zauważyliśmy  potrzebę właściwego
                    wyposażenia Domu Kultury dla działających klubów sportowych
                    oraz klubu miłośników sztuki ludowej „Pętelka”, Zespołu
                    Śpiewaczego „Podlotki” oraz Klubu Seniora, którzy nie
                    posiadają miejsca do wspólnych spotkań. Brak jest wyposażenia
                    przeznaczonego na wystawy, aby pielęgnować dziedzictwo
Tytuł: Plan Odnowy Miejscowości Gościno
       Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitalizacji Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza
       Parsęty na bazie polsko-niemieckiego Markowego Produktu Turystycznego „Szlak Solny”


Wersja z dnia: 2009-01-19                                     Strona: 31


                    kulturowe w rękodzielniczej sztuce ludowej poprzez promowanie
                    twórczości ludowej. Koła gospodyń wiejskich także narzekają na
                    brak wyposażenia oraz grupy taneczne nie mają, gdzie ćwiczyć i
                    się rozwijać.
                    Zatem wyposażenie Domu kultury jest inwestycją przyszłościową, z
                    bogatym wyposażeniem, właściwe prowadzony, staje się ośrodkiem
                    zainteresowań  danym   regionem, wzbogaca   wiadomości
                    społeczeństwa o sztukę regionu.


                    W ramach projektu zostanie wyposażona:      sala do nauki tańca,
                    pomieszczenie rekreacyjne, scena wraz z salą widowiskową,
Skwantyfikowane efekty projektu     garderoba, pokój chóru i twórczości plastycznej, pomieszczenie
na poziomie produktu
                    zaplecza kuchennego, antresola, pomieszczenie gospodarcze.Instytucje/Podmioty
zaangażowane w realizację            Gmina Gościno – wnioskodawca
projektu
Właściciel i zarządzający            Właściciel: Gmina Gościno,
inwestycją po jej zakończeniu          Zarządzający: Urząd Gminy w Gościnie.
         Rodzaj        Przybliżona data sporządzenia / uzyskania
         dokumentu/decyzji
         a) dokumentacja    NIE DOTYCZY
         techniczna
         b) kosztorysy     NIE DOTYCZY
Gotowość
projektu do    c) pozwolenie na   NIE DOTYCZY
realizacji    budowę
         d) Studium      NIE DOTYCZY
         wykonalności
         e) inne niezbędne
         do realizacji     Nie dotyczy
         projektu
Własność gruntów/obiektów        Gmina Gościno
niezbędnych do realizacji
         Etapy/planowane      2007      2008     2009      2010    2011-2013
         działania
         Wyposażenie sali
                                      x
Harmonogram tanecznej
realizacji     Wyposażenie                       x
projektu      pomieszczenia
          rekreacyjnego
          Wyposażenie                       x
          szatni
Tytuł: Plan Odnowy Miejscowości Gościno
      Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitalizacji Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza
      Parsęty na bazie polsko-niemieckiego Markowego Produktu Turystycznego „Szlak Solny”


Wersja z dnia: 2009-01-19                                     Strona: 32


         Wyposażenie                       x
         sceny  i  Sali
         widowiskowej
         Wyposażenie                       X
         garderoby
         Wyposażenie                       X
         pokoju chóru    i
         twórczości
         plastycznej
         Wyposażenie                       x
         zaplecza
         kuchennego
         Zagospodarowanie                    x
         antresoli
         Wyposażenie                       x
         pomieszczenia
         gospodarczego
                      2007      2008     2009      2010    2011-2013
         Wyposażenie   sali
                                   50 000,00
         tanecznej
         Wyposażenie
         pomieszczenia                    65 000,00
         rekreacyjnego
         Wyposażenie
                                   55 000,00
         szatni
         Wyposażenie
         sceny  i  Sali                 100 000,00
Szacunkowe    widowiskowej
koszty
         Wyposażenie
realizacji                              40 000,00
         garderoby
projektu
w rozbiciu na   Wyposażenie
lata [PLN]    pokoju chóru    i
                                   30 000,00
         twórczości
         plastycznej
         Wyposażenie
         zaplecza                      50 000,00
         kuchennego
         Zagospodarowanie
                                   90 000,00
         antresoli
         Wyposażenie
         pomieszczenia                    20 000,00
         gospodarczego
                        Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów
Źródła finansowania projektu          Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
                        na lata 2007-2013, oś priorytetowa 3. Jakość życia na
                        obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej,
Tytuł: Plan Odnowy Miejscowości Gościno
       Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitalizacji Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza
       Parsęty na bazie polsko-niemieckiego Markowego Produktu Turystycznego „Szlak Solny”


Wersja z dnia: 2009-01-19                                      Strona: 33


                         działanie Odnowa i rozwój wsi- 75%,
                         środki własne Gminy Gościno - 25%, Promesa Ministra
                         Kultury


    6.2.   Zagospodarowanie       terenu    przy  Domu    Kultury    –   centrum
      rekreacyjne w Gościnie
                  KARTA INFORMACYJNA PROJEKTU

                     Zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury – centrum kulturalno -
Tytuł/nazwa projektu/zadania
                     rekreacyjne w Gościnie

Wnioskodawca               Gmina Gościno
                     Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie terenu przy Domu
                     Kultury w Gościnie. Mające tam powstać centrum rekreacyjne będzie
                     obejmować głównie:
                       -  muszlę koncertową,
                       -  grill wiejski,
                       -  plac zabaw,
                       -  ogródek jordanowski
                       -  i obiekty towarzyszące.
                     Muszla koncertowa: w ramach obiektu planuje się zakup siedlisk dla
                     ok. 100 osób
                     Plac zabaw: w ramach placu zaprojektowano budowę elementów do
                     ćwiczeń i zabaw o wysokości 2,10m w skład którego wchodzą:
                     podesty, pochylnie, zjeżdżalnie, ruchome kładki, płaszczyzny z
                     oponami, drążkami, drabinkami skośne, wieże, oraz huśtawki
                     podwójne z siedzeniem z gumy, tor przeszkód, huśtawki podwójne
Opis projektu              3szt., huśtawki ważki - 3 szt., zjeżdżalnia słoń- 1 szt., kolorowe
                     sprężynowce (konik, kogut, żyrafa, skuter, koniczynka), zestaw
                     sprawnościowy z drewna (drabinka skośna, przeplotnia, wieża
                     główna, pomost średni, pomost skośny długi, zjeżdżalnia, słupek ze
                     szczebelkami, drabinka pionowa i pozioma), zjazd linowy – 1 szt.,
                     domek plastikowy „Willa Ania”, piaskownica sześciokątna drewniana
                     – 2 szt., ławki - 5 szt., karuzela tarczowa - 1szt., karuzela krzyżowa
                     – szt.1 , Zestaw Maluch (zjeżdżalnia, drabinki, kładka) - szt.1.
                     Ogrodzenie terenu: zaprojektowano nowe ogrodzenie z dwiema
                     furtkami i dwiema bramami, składające się z siatki ogrodzeniowej i
                     słupków metalowych o wysokości 180cm.
                     Plac i parking: zaprojektowano drogę dojazdową, parking na 20
                     samochodów osobowych, 2 autobusy, plac wewnętrzny.
                     Trawniki: Zaprojektowano trawniki z żywopłotem i krzewami
                     ozdobnymi.
                     Inwestycja będzie realizowana w ramach kompleksowego zadania.
                     Głównym problemem miejscowości Gościno jest brak warunków do
Uzasadnienie projektu
                     rozwijania zainteresowań oraz zagospodarowania czasu wolnego
Tytuł: Plan Odnowy Miejscowości Gościno
      Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitalizacji Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza
      Parsęty na bazie polsko-niemieckiego Markowego Produktu Turystycznego „Szlak Solny”


Wersja z dnia: 2009-01-19                                     Strona: 34


                    przez lokalnych mieszkańców w tym głównie przez młodzież.
                    Centrum kulturalno - rekreacyjne ma za zadanie skupienie życia
                    towarzyskiego i społecznego mieszkańców Gościna.
                    Realizacja projektu pozwoli również na zapewnienie podstawowej
                    bazy sportowej-rekreacyjnej dla młodzieży i dla dzieci w wieku
                    przedszkolnym, która to przyniesie długoterminowe korzyści
                    m. in. przyczyni się do:
                      -  wykorzystania kultury fizycznej jako powszechnej        i
                        skutecznej formy walki z alkoholizmem i narkomanią,
                      -  rywalizacji sportowej i zasad fair play, co przedłoży się
                        później na lepsze współżycie oraz zachowanie w
                        społeczeństwie, rodzinie czy szkole,
                      -  aktywnej formy spędzania czasu wolnego oraz krzewienia
                        postaw prosportowych wśród dzieci i młodzieży,
                      -  poprawy stanu zdrowia i ogólnej sprawności fizycznej dzieci
                        i młodzieży.
                    W ramach projektu planuje się osiągnięcie następujących efektów:
                     - wybudowana muszla koncertowa na 100 miejsc,
Skwantyfikowane efekty projektu      - wybudowany 1 plac zabaw z elementami do ćwiczeń,
na poziomie produktu           - udostępnienie 20 miejsc parkingowych,
                     - wybudowany 1 ogródek jordanowski.

Instytucje/Podmioty
zaangażowane w realizację            Gmina Gościno – wnioskodawca
projektu
Właściciel i zarządzający            Właściciel: Gmina Gościno,
inwestycją po jej zakończeniu          Zarządzający: Urząd Gminy w Gościnie.
         Rodzaj        Przybliżona data sporządzenia / uzyskania
         dokumentu/decyzji
         a) dokumentacja   Nie: II kw. 2009
         techniczna
         b) kosztorysy    Nie: II kw. 2009
Gotowość
projektu do    c) pozwolenie na   Nie: II kw. 2009
realizacji    budowę
         d) Studium      -
         wykonalności
         e) inne niezbędne
         do realizacji    -
         projektu
Własność gruntów/obiektów       Własność Gminy
niezbędnych do realizacji
Harmonogram Etapy/planowane        2007      2008     2009      2010    2011-2013
realizacji    działania
projektu                                 x
Szacunkowe    Etapy/planowane
                      2007      2008     2009      2010    2011-2013
koszty      działania
Tytuł: Plan Odnowy Miejscowości Gościno
       Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitalizacji Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza
       Parsęty na bazie polsko-niemieckiego Markowego Produktu Turystycznego „Szlak Solny”


Wersja z dnia: 2009-01-19                                      Strona: 35


realizacji
projektu                                    500 000
w rozbiciu na
lata [PLN]
                         Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów
                         Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
                         na lata 2007-2013, oś priorytetowa 3. Jakość życia na
Źródła finansowania projektu
                         obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej,
                         działanie Odnowa i rozwój wsi- 75%,
                         środki własne Gminy Gościno - 25%, Promesa Ministra
                         Kultury
    6.3.   Budowa zespołu boisk sportowych oraz ściany wspinaczkowej przy
      Gimnazjum w Gościnie.


                  KARTA INFORMACYJNA PROJEKTU

                     Budowa zespołu boisk sportowych w ramach Programu „Moje boisko
Tytuł/nazwa projektu/zadania
                     – ORLIK 2012” przy Gimnazjum w Gościnie

Wnioskodawca               Gmina Gościno
                     Przedmiotem projektu jest budowa obiektu sportowego przy
                     Gimnazjum w Gościnie.
                     W ramach projektu przewidziano boiska sportowe o następującym
                     przeznaczeniu:
                         - tenis/siatkówka
Opis projektu                   - koszykówka
                         - piłka ręczna/nożna
                         - bieżnia lekkoatletyczna,
                         - skocznia w dal
                         - ściana wspinaczkowa
                      W chwili obecnej uczniowie Gimnazjum korzystają z placu przy
                      Gimnazjum, który jest w bardzo złym stanie technicznym tworząc
                      prowizoryczne boiska.
                      Najbliższe boiska znajdują się na stadionie (trawiaste) w Gościnie.
                      Są to boiska trawiaste, w związku z czym również nie spełniają
Uzasadnienie projektu           potrzeb dzieci.
                      Realizacja projektu pozwoli na zapewnienie podstawowej bazy
                      sportowej i rekreacyjnej dla młodzieży, która to przyniesie
                      długoterminowe korzyści m. in. przyczyni się do:
                       -  Zwiększenia  liczby  uczniów  wykorzystujących  powstałą
Tytuł: Plan Odnowy Miejscowości Gościno
      Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitalizacji Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza
      Parsęty na bazie polsko-niemieckiego Markowego Produktu Turystycznego „Szlak Solny”


Wersja z dnia: 2009-01-19                                     Strona: 36


                        infrastrukturę sportową w czasie zajęć wychowania
                        fizycznego
                      - Poprawy dostępu do sportu lokalnej młodzieży
                      - Wzrostu zainteresowania sportem
                      - Poprawy i unowocześnienia bazy sportowej i rekreacyjnej
                      - Stworzenia warunków rozwoju placówki szkolnej
                      - Poprawy dysproporcji w zakresie dostępu do nowoczesnej
                        bazy sportowej i rekreacyjnej pomiędzy dużymi ośrodkami
                        miejskimi a obszarami wiejskimi
                     Dostęp dzieci i młodzieży do podstawowej i unowocześnionej bazy
                     sportowej i rekreacyjnej pozwoli z kolei na:
                       -  poprawę stanu wydolności i sprawności fizycznej dzieci
                       -  profilaktykę zdrowego stylu życia
                       -  kreowanie nowych talentów sportowych
                       -  poprawę sprawności motorycznej dzieci
                       -  prawidłowy rozwój postawy dzieci
                       -  rozwój pozytywnych wartości u dzieci
                       -  realizację zadań relaksacyjnych np. pikniki rodzinne
                       -  nowych dyscyplin sportowych dotychczas nie uprawianych
                         na terenie Gminy (tenis, badminton)


                    W ramach projektu planuje się osiągnięcie następujących efektów:
                     - wybudowane boisko tenis/siatkówka - 666 m2
                                               2
                       -  wybudowane bosko do koszykówki - 510m
Skwantyfikowane efekty projektu                                    2
na poziomie produktu             -  wybudowane boisko do piłki ręcznej/nożnej - 968 m
                       -  wybudowane boisko do bieżni lekkoatletycznej - 805m2
                                           2
                       -  wybudowana skocznia w dal - 177 m
Instytucje/Podmioty
                         Gmina Gościno – wnioskodawca
zaangażowane w realizację
                         Gimnazjum w Gościnie – organizacja zajęć dla dzieci
projektu
Właściciel i zarządzający            Właściciel: Gmina Gościno,
inwestycją po jej zakończeniu          Zarządzający: Gimnazjum w Gościnie.
         Rodzaj        Przybliżona data sporządzenia / uzyskania
         dokumentu/decyzji
         a) dokumentacja   Tak
         techniczna
         b) kosztorysy    Tak
Gotowość
projektu do    c) pozwolenie na   Tak
realizacji    budowę
         d) Studium      Nie
         wykonalności
         e) inne niezbędne
         do realizacji    Nie dotyczy
         projektu
Własność gruntów/obiektów       Gmina Gościno
niezbędnych do realizacji
Tytuł: Plan Odnowy Miejscowości Gościno
      Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitalizacji Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza
      Parsęty na bazie polsko-niemieckiego Markowego Produktu Turystycznego „Szlak Solny”


Wersja z dnia: 2009-01-19                                     Strona: 37


         Etapy/planowane     2007      2008     2009      2010      2011-2013
         działania
         Roboty
         przygotowawcze i                    x
         ziemne dla
         drenażu
Harmonogram
         Roboty ziemne i
realizacji                                x
         przygotowawcze
projektu
         pod boiska
         Nawierzchnia                      x
         boisk
         Urządzenia i
         elementy małej                     x
         architektury
                      2007      2008     2009      2010      2011-2013
         Roboty
         przygotowawcze i                   196 326,49
         ziemne dla
Szacunkowe
         drenażu
koszty
realizacji    Roboty ziemne i
         przygotowawcze                    61 992,38
projektu
w rozbiciu na   pod boiska
lata [PLN]    Nawierzchnia                     821 466,65
         boisk
         Urządzenia i
         elementy małej                    129 019,72
         architektury
                        Ministerstwo Sportu i Turystyki    –  33%  i  Marszałek
Źródła finansowania projektu
                        Województwa – 33%
                        środki Gminy Gościno - 33 %
Tytuł: Plan Odnowy Miejscowości Gościno
       Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitalizacji Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza
       Parsęty na bazie polsko-niemieckiego Markowego Produktu Turystycznego „Szlak Solny”


Wersja z dnia: 2009-01-19                                      Strona: 38


    6.4.   Remont zabytkowego Kościoła w Gościnie.


                  KARTA INFORMACYJNA PROJEKTU

Tytuł/nazwa projektu/zadania       Remont zabytkowego Kościoła w Gościnie

Wnioskodawca               Rada Sołecka
                     Przedmiotem projektu jest remont zabytkowego Kościoła w Gościnie.
                     Zakres inwestycji będzie obejmował prace remontowe wewnątrz i
                     zewnątrz obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół kościoła.
                     Jest to jeden z nielicznych zabytków sakralnych tego typu na
Opis projektu              Pomorzu Zachodnim. W kościele znajduje się w nim chrzcielnica z
                     przełomu XII i XIII wieku, w kształcie kielicha, wykuta z jednego
                     głazu wapienia gotlandzkiego.


                     Kościół wymaga gruntownego remontu, częściowej odnowy, przede
                     wszystkim ze względu na jego wartość historyczną (wpisany jest do
                     rejestru zabytków pod numerem A-307 jako zabytek nieruchomy
                     wraz z otoczeniem.) Wymieniony zabytek zlokalizowany jest na
                     terenie części działki nr 296 o pow. 0,8825ha stanowiącej użytek
                     oznaczony „Bi” – inne tereny zabudowane o pow. 0,2740 ha.
                     Dzisiejsze Kościoły budowane są w nowoczesnych formach i nie
                     mają już tego charakteru, więc tym bardziej nie można pozwolić na
                     to, aby takie dziedzictwo ulegało coraz większemu niszczeniu na
                     skutek braku odpowiedniej renowacji i zabezpieczeń.
Uzasadnienie projektu
                     Z Kościoła korzystają również szkoły, które prowadzą w nim
                     kształcące zajęcia dla dzieci i młodzieży np. Jasełka
                     Bożonarodzeniowe, Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom i inne, które
                     wpływają pozytywnie na ich rozwój emocjonalny, wzajemne relacje i
                     sprawiają, że stają się wrażliwi na otaczający je świat i jego
                     problemy. Bezpieczeństwo tych dzieci jest również powodem, dla
                     którego powinny zostać przeprowadzone prace remontowe.
                     Zagospodarowanie terenu wokół Kościoła poprzez odpowiednie
                     zabezpieczenia (budowa ogrodzenia) ma na celu zabezpieczenie
                     budynku przed zjawiskiem wandalizmu.
                     W ramach projektu planuje się osiągnięcie następujących efektów:
Skwantyfikowane efekty projektu
                       1 zabezpieczony obiekt dziedzictwa kulturowego
na poziomie produktu
Instytucje/Podmioty
zaangażowane w realizację             Gmina Gościno , Rada Sołecka- wnioskodawca
projektu
                         Właściciel: Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Andrzeja
Właściciel i zarządzający             Boboli w Gościnie,
inwestycją po jej zakończeniu           Zarządzający: Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Andrzeja
                         Boboli w Gościnie.
Gotowość      Rodzaj        Przybliżona data sporządzenia / uzyskania
projektu do     dokumentu/decyzji
Tytuł: Plan Odnowy Miejscowości Gościno
       Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitalizacji Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza
       Parsęty na bazie polsko-niemieckiego Markowego Produktu Turystycznego „Szlak Solny”


Wersja z dnia: 2009-01-19                                     Strona: 39


realizacji   a) dokumentacja     Nie: 2008/2009
        techniczna
        b) kosztorysy      Nie: 2008/2009
        c) pozwolenie na    Nie: 2008/2009
        budowę
        d) Studium       Nie
        wykonalności
        e) inne niezbędne    Nie: wymagane pozwolenie wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
        do realizacji      w Szczecinie
        projektu
Własność gruntów/obiektów        Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Andrzeja Boboli w Gościnie
niezbędnych do realizacji
        Etapy/planowane        2007     2008     2009      2010    2011-2013
        działania
        Dokumentacja                                      x
        techniczna
        Prace remontowo
Harmonogram –budowlane                                         x
realizacji   zewnątrz Kościoła
projektu    Prace remontowo
        –budowlane                                       x
        zewnątrz Kościoła
        Odrestaurowanie
        zabytków                                        x
        ruchomych
                       2007     2008     2009      2010    2011-2013
          Dokumentacja                                    15 000,00
          techniczna
Szacunkowe     Prace remontowo
koszty       – budowlane                                    600 000,00
realizacji     zewnątrz Kościoła
projektu      Prace remontowo
w rozbiciu na   – budowlane                                    500 000,00
lata [PLN]     zewnątrz Kościoła
          Odrestaurowanie
          zabytków                                     200 000,00
          ruchomych
                         Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach
                         Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Źródła finansowania projektu           Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa
                         6 Kultura i rewitalizacja - 75%,
                         środki Gminy Gościno oraz Parafia Rzymsko-Katolickiej p.w.
                         św. Andrzeja Boboli w Gościnie - 25 %
Tytuł: Plan Odnowy Miejscowości Gościno
       Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitalizacji Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza
       Parsęty na bazie polsko-niemieckiego Markowego Produktu Turystycznego „Szlak Solny”


Wersja z dnia: 2009-01-19                                      Strona: 40


    6.5.   Zagospodarowanie       terenu    zielonego    przy   Zespole    Szkół  i
      Przedszkolu w Gościnie - zespół boisk wraz z wyposażeniem ogródka
      jordanowskiego
                  KARTA INFORMACYJNA PROJEKTU

                     Zagospodarowanie terenu zielonego przy Zespole Szkół i Przedszkolu
Tytuł/nazwa projektu/zadania       w Gościnie - zespół boisk wraz z wyposażeniem ogródka
                     jordanowskiego

Wnioskodawca               Gmina Gościno
                     Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie terenu zielonego
                     wokół Zespołu Szkół Podstawowych i Przedszkola w Gościnie
                     poprzez budowę centrum sportowo-rekreacyjnego obejmującego:
                       -  zespół boisk do koszykówki, piłki ręcznej, siatkówki,
                       -  bieżnię lekkoatletyczną, plac do skoku wzwyż i skoku w dal,
                       -  budowę zielonej Sali lekcyjnej z małą estradą - plac
Opis projektu                   rekreacyjny,
                       -  doposażenie placu zabaw - ogródka jordańskiego o tor
                         przeszkód, huśtawki, zjeżdżalnie,
                       -  budowę infrastruktury technicznej w tym m.in.: drogę
                         dojazdową, chodniki, kanalizację drenażową i deszczową.


                     W chwili obecnej szkoła posiada jedyne boiska trawiaste o bardzo
                     złym stanie technicznym z prowizorycznymi bramkami, co utrudnia
                     rozwój dzieci i młodzieży. Nowo powstałe boiska będą
                     ogólnodostępne dla uczniów i mieszkańców Gminy oraz działających
                     Klubów sportowych.
                     Realizacja projektu pozwoli na zapewnienie podstawowej bazy
                     sportowej i rekreacyjnej dla młodzieży i dla przedszkolaków, która
                     to przyniesie długoterminowe korzyści m. in. przyczyni się do:
                       -  zwiększenia liczby uczniów wykorzystujących powstałą
                         infrastrukturę sportową w czasie zajęć wychowania
                         fizycznego,
Uzasadnienie projektu
                       -  poprawy dostępu do sportu lokalnej młodzieży,
                       -  wzrostu zainteresowania sportem,
                       -  poprawy i unowocześnienia bazy sportowej i rekreacyjnej,
                       -  stworzenia warunków rozwoju placówki szkolnej,
                       -  poprawy dysproporcji w zakresie dostępu do nowoczesnej
                         bazy sportowej i rekreacyjnej pomiędzy dużymi ośrodkami
                         miejskimi a obszarami wiejskimi .

                     Dostęp dzieci i młodzieży do podstawowej i unowocześnionej bazy
                     sportowej i rekreacyjnej pozwoli na:
                       -  poprawę stanu wydolności i sprawności fizycznej dzieci,
Tytuł: Plan Odnowy Miejscowości Gościno
      Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitalizacji Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza
      Parsęty na bazie polsko-niemieckiego Markowego Produktu Turystycznego „Szlak Solny”


Wersja z dnia: 2009-01-19                                     Strona: 41


                      -profilaktykę zdrowego stylu życia,
                      -kreowanie nowych talentów sportowych,
                      -poprawę sprawności motorycznej dzieci,
                      -prawidłowy rozwój postawy dzieci,
                      -rozwój pozytywnych wartości u dzieci,
                      -realizację zadań relaksacyjnych np. pikniki rodzinne,
                      -wprowadzenie nowych dyscyplin sportowych dotychczas nie
                       uprawianych na terenie Gminy (tenis, badbington),
                     - zagospodarowaniu miło czasu spędzonego na powietrzu
                       przedszkolakom.
                    W ramach projektu planuje się osiągnięcie następujących efektów:
                      -  wybudowana bieżnia do biegu na 60mb + 20m na
                        zabezpieczenia wyłożona żużlem,
                      -  wybudowana skocznia do skoku w dal 18m na rozbieg, 6m
                        skocznia, 3m szeroka,
                      -  wybudowane boiska do kosza 25m na 15m,
Skwantyfikowane efekty projektu       -  wybudowane boisko do siatkówki 18m na 9 + 1m
na poziomie produktu              zabezpieczenie  nawierzchnia  kortowa (boisko do
                        wykorzystania także do badbingtona),
                      -  wybudowane boisko do piłki ręcznej 27x14 m
                      -  wybudowana droga i plac o pow. 1 116 m2 (utwardzone
                        kostką betonową),
                      -  wybudowane chodniki 966 m2       (utwardzone  kostką
                        betonową), drogi żwirowe 389m 2
                        Gmina Gościno – wnioskodawca,
Instytucje/Podmioty               Zespół Szkół w Gościnie – organizacja imprez i zajęć dzieci i
zaangażowane w realizację            młodzieży,
projektu                    Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi – organizacja
                        imprez i zajęć dla dzieci.
                        Właściciel: Gmina Gościno,
Właściciel i zarządzający
                        Zarządzający: Zespół Szkół w Gościnie, Przedszkole z
inwestycją po jej zakończeniu
                        Oddziałami Integracyjnymi.
        Rodzaj         Przybliżona data sporządzenia / uzyskania
        dokumentu/decyzji
        a) dokumentacja     Tak: grudzień 2004r.
        techniczna
        b) kosztorysy      Tak: styczeń 2007r.
Gotowość
projektu do  c) pozwolenie na    Tak: grudzień 2004r.
realizacji   budowę
        d) Studium       Tak: styczeń 2005r.
        wykonalności
        e) inne niezbędne
        do realizacji      Nie dotyczy
        projektu
Własność gruntów/obiektów       Gmina Gościno
Tytuł: Plan Odnowy Miejscowości Gościno
        Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitalizacji Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza
        Parsęty na bazie polsko-niemieckiego Markowego Produktu Turystycznego „Szlak Solny”


Wersja z dnia: 2009-01-19                                       Strona: 42


niezbędnych do realizacji
        Etapy/planowane        2007      2008     2009      2010    2011-2013
        działania
        Nawierzchnia                         x
        boisk
Harmonogram Branża drogowa                          x
realizacji   Kanalizacja
projektu    deszczowo-                          x
        drenażowa
        Wyposażenie
        Ogródka                            x
        Jordanowskiego
        Etapy/planowane
                        2007      2008     2009      2010    2011-2013
        działania
           Nawierzchnia                     360 235,51
Szacunkowe
           boisk
koszty
           Branża drogowa                    405 169,87
realizacji
projektu       Kanalizacja
w rozbiciu na     deszczowo-                      208 739,79
lata [PLN]      drenażowa
           Wyposażenie
           Ogródka                        34 300,00
           Jordanowskiego
                          Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach
                          Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Źródła finansowania projektu            Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa
                          7. Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia - 50%
                          lub Minister Sportu i Turystyki – 50%
                          środki Gminy Gościno - 50 %


     6.6.   Lista pozostałych projektów planowanych na terenie miejscowości
       Gościno

       Tytuł/nazwa                   Termin     Wartość       Źródło
Lp.                   Wnioskodawca
      projektu/zadania                 realizacji   inwestycji    finansowania
      Budowa zaplecza sali
                                               Budżet Gminy,
 1  gimnastycznej przy Zespole Szkół  Gmina Gościno
                              2010-2011     300 000      EFRROW
        w Gościnie
     Zakup wyposażenia do                                Budżet Gminy,
    pomieszczenia przeznaczonego                               EFRR,
 2                    Gmina Gościno
    na siłownie w Gimnazjum w               2009      50 000
         Gościnie                                    EFRROW

    Budowa centrum sportowo-
    reakcyjnego z zapleczem dla                              Budżet Gminy,
 3                    Gmina Gościno   2010-2011    4 000 000
     sportowców na stadionie w                                EFRR
         Gościnie
 4   Przebudowa drogi Kościelnej   Gmina Gościno   2010-2013    1 044 694    Gmina, EFRR
Tytuł: Plan Odnowy Miejscowości Gościno
       Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitalizacji Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza
       Parsęty na bazie polsko-niemieckiego Markowego Produktu Turystycznego „Szlak Solny”


Wersja z dnia: 2009-01-19                                      Strona: 43


    Przebudowa drogi gminnej w
 5    ciągu ul. Grunwaldzkiej w    Gmina Gościno
         Gościnie                2010-2011    1 352 264    Gmina, EFRR

    Przebudowa drogi gminnej w
 6                    Gmina Gościno  2010-2011     428 671     Gmina, EFRR
   ciągu ul. Kościuszki w Gościnie
   Budowa ulicy Brylantowej do
   drogi powiatowej Nr 0250Z w
 7     Gościnie dł.0,8km.      Gmina Gościno
                             2010-2013     174 654     Gmina, EFRR

     Modernizacja chodników,                              Budżet Gminy,
 8                    Gmina Gościno  2010-2011    2 000 000
      parkingów, placów                                  EFRR
   Przebudowa ulicy Szafirowej w                             Budżet Gminy,
 9                    Gmina Gościno  2010-2011     777 607
      Gościnie dł.0,4km.                                 EFRR
   Przebudowa ulicy Rubinowej w                             Budżet Gminy,
10                    Gmina Gościno  2010-2011     341 353
        Gościnie                                     EFRR
   Remont oraz dobudowa piętra w                             Budżet Gminy,
11                    Gmina Gościno  2010-2013      b.d
    Zespole Szkól w Gościnie                                EFRR
    Remont części dachu holu
   szkolnego i stolarki drewnianej w                           Budżet Gminy,
12                    Gmina Gościno  2010-2013    295 461,39
    Zespole Szkół i Przedszkolu w                              EFRR
         Gościnie
   Zagospodarowanie budynku po                              Budżet Gminy,
13                    Gmina Gościno  2009-2013    1 000 000
      byłej masarni                                 EFRR, EFRROW
   Zakup i montaż wewnętrznego
    urządzenia dźwigowego oraz
                                              Gmina Gościno,
14  windy zewnętrznej przeznaczonej   Gmina Gościno  2010-2013     250 000
                                              PEFRON , EFRR
   dla osób niepełnosprawnych w
     Domu Kultury w Gościnie
                                              Budżet Gminy,
15      Budowa basenu        Gmina Gościno  2009-2013      b.d
                                                EFRR
    Przekształcanie gospodarstw
                                              Środki prywatne,
16  rolnych- tworzenie gospodarstw   Przedsiębiorca  2009 - 2013     b.d.
                                              EFRR, EFRROW
   agroturystycznych w Gościnie
   Budowa kompleksu usługowo –
   warsztatowego rozbudowa już                              Środki prywatne,
17                    Przedsiębiorca  2009-2013      b.d.
    istniejących budynków w                               EFRROW, EFRR
         Gościnie
                                              Środki prywatne,
18  Budowa stacji Paliw w Gościnie   Przedsiębiorca   2010      300 000
                                              EFRROW, EFRR
     Modernizacja budynków
                                               Spółdzielnia
    mieszkaniowych, urządzeń
                                              mieszkaniowa,
19  kotłowni osiedlowej, urządzeń do  Gmina Gościno  2009-2013     200 000
                                               fundusze
   odbioru TV, zaopatrzenie lokali w
                                               pomocowe
       gaz w Gościnie
   Budowa świetlicy osiedlowej,
    zagospodarowanie placów
    zielonych (plac zabaw) ,                               Spółdzielnia
   modernizacja dróg osiedlowych,                             mieszkaniowa,
20                    Gmina Gościno  2009-2013     60 0000
    chodników, parkingów w                                fundusze
        Gościnie                                   pomocowe
Tytuł: Plan Odnowy Miejscowości Gościno
       Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitalizacji Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza
       Parsęty na bazie polsko-niemieckiego Markowego Produktu Turystycznego „Szlak Solny”


Wersja z dnia: 2009-01-19                                      Strona: 44


    Adaptacja młyna na lokal
                                              Środki prywatne,
21    usługowo- hotelowo-      Przedsiębiorca  2009-2013     200 000
                                              EFRROW, EFRR
    restauracyjny w Gościnie
   Oczyszczanie stawu młyńskiego
   na działce nr 450, oczyszczanie                            Środki prywatne,
22                    Przedsiębiorca  2009-2013     50 000
    koryta rzeki i pielęgnacja,                             EFRROW, EFRR
   zarybianie stawu w Gościnie
      Produkcja elementów
                                              Środki prywatne,
23  architektonicznych do wystroju   Przedsiębiorca  2009 - 2013    200 000
                                              EFRROW, EFRR
    wnętrz i ogrodów w Gościnie
   Budowa myjni samochodowej                              Środki prywatne,
24                    Przedsiębiorca  2010-2013     200 000
   wraz z warsztatem w Gościnie                             EFRROW, EFRR
    Odnowa, zagospodarowanie
                                              Gmina, fundusze
25   terenu przy GOPS, ŚDS w     Gmina Gościno    2009      100 000
                                               pomocowe
        Gościnie
     Adaptacja budynku na
                                              Gmina, fundusze
26  mieszkania socjalne dla rodzin w  Gmina Gościno  2009-2013    1 000 000
                                               pomocowe
         Gościnie
    Budowa kanalizacji tłocznej                             Gmina, Fundusz
27                    Gmina Gościno  2009-2010    2 850 000
    Goscino – Ołużnej dł. 8 km.                              Spójności
   Budowa kanalizacji grawitacyjnej                           Gmina, Fundusz
28                    Gmina Gościno  2009-2010     1500 000
     w Gościnie dł. 8 km.                                Spójności
   Budowa sieci wodociągowej
    (wodociąg przesyłowy, sieć                             Gmina, Fundusz
29                    Gmina Gościno  2009-2010     416 800
   wodociągowa rozprowadzająca)                              Spójności
       w Gościnie
     Budowa kanalizacji na ul                             Gmina, Fundusz
30                    Gmina Gościno  2009-2010     200 000
   .Kościelnej dł. 0,5 km w Gościnie                            Spójności
    Rozbudowa i modernizacja
   gospodarstw agroturystycznych                             Środki prywatne,
31                    Przedsiębiorca  2009 - 2013   1 000 000
    w Gościnie z przydomowa                               EFRROW, EFRR
    oczyszczalniom ścieków
     Podnoszenie poziomu
   wykształcenia rolników, celem
   dostosowania gospodarstw do
32                    Gmina Gościno  2009-2013     100 000    ODR, EFRROW
    wymogów UE oraz tworzenia
   dodatkowych form dochodów
    poza rolnictwem w Gościnie
33  Budowa Euroboiska w Gościnie    Gmina Gościno    2010     2 834 038    Gmina, EFRR
   Budowa hali na stadionie w
34      Gościnie          Gmina Gościno  2009-2013    1 500 000    Gmina, EFRR

   Termomodernizacja budynku
35    Urzędu Gminy Gościna      Gmina Gościno  2009-2010     439 767     Gmina, EFRR

   Remont drogi - ulicy IV DWP 74-
36    76 (koło Zespołu Szkół     Gmina Gościno    b.d       b.d      Gmina , EFRR
    Gospodarki Żywnościowej)
   Termomodernizacja i remont
   budynków mieszkaniowych w      Wspólnota                    Środki prywatne,
37                            2009-2010      b.d.
        Gościnie         mieszkaniowa                     EFRROW
Tytuł: Plan Odnowy Miejscowości Gościno
       Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitalizacji Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza
       Parsęty na bazie polsko-niemieckiego Markowego Produktu Turystycznego „Szlak Solny”


Wersja z dnia: 2009-01-19                                      Strona: 45


    Termomodernizacja i remont
    budynków mieszkaniowych                              Środki prywatne,
38                   Przedsiębiorca   2009-2010      b.d.
   Spółdzielni Zatorze w Gościnie                              EFRROW

   Budowa i przebudowa sieci dróg                             Gmina, EFRR,
39  gminnych : Ulica Cicha, Krótka,  Gmina Gościno   2009-2013     796 383
                                              środki krajowe
     Prywatna i Spokojna


Oznaczenie zastosowanych skrótów:
EFRROW – Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;
EFOiGR – Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (Sekcja Orientacji);
EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (jeżeli nie podano inaczej – środki Regionalnego
Programu Operacyjnego);
FS – Fundusz Spójności.
7. Plan finansowy realizacji odnowy miejscowości Gościno
    Plan finansowania projektów zawartych w Planie Odnowy Miejscowości Gościno jest montażem
szacunkowym i przedstawia potencjalne, a nie już uchwalone źródła finansowania. Plan finansowy
przedstawia pięć priorytetowych inwestycji w miejscowości Gościno, przedstawionych w rozdziale 6. w
kartach informacyjnych projektu.

Oznaczenie zastosowanych skrótów:
EFRROW – Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;
EFOiGR – Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (Sekcja Orientacji);
EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (jeżeli nie podano inaczej – środki Regionalnego
Programu Operacyjnego);
FS – Fundusz Spójności;
GFOŚiGW – Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
BGG – Budżet Gminy Gościno;
POIiŚ – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko;
WFOŚiGW – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Tytuł: Plan Odnowy Miejscowości Gościno
            Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitalizacji Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza
            Parsęty na bazie polsko-niemieckiego Markowego Produktu Turystycznego „Szlak Solny”


   Wersja z dnia: 2009-01-19                                             Strona: 46


   Tabela 5. Plan finansowy odnowy miejscowości Gościno na lata 2007-2013

                                                Szacunkowe koszty realizacji projektu
                                   Szacowane           w rozbiciu na lata [PLN]
                  Czas      Źródła
Lp.   Nazwa projektu                       koszty realizacji
                 realizacji  finansowania
                                     [PLN]     2007      2008     2009    2010 - 2013

                        75% - EFRROW
    Zakup wyposażenia do           25%- BGG,
1                 2009                500 000,00    -        -     500 000,00     -
   Domu Kultury w Gościnie         Promesa Ministra
                          Kultury
   Zagospodarowanie
                        75% - EFRROW
   terenu   przy  Domu
                         25% - BGG,
2   Kultury   –  centrum   2009                500 000,00    -        -     500 000,00     -
                       Promesa Ministra
   kulturalno - rekreacyjne
                          Kultury
   w Gościnie
   Budowa zespołu boisk          33% Ministerstwo
   sportowych w ramach           Sportu i Turystyki,
3   programu „Moje boisko    2009    33% Marszałek     1 208 805,24    -        -     1 208 805,24    -
   – ORLIK 2012” przy            Województwa
   Gimnazjum w Gościnie            33% - BGG

   Remont   zabytkowego   2010-     75% - EFRR
4                                   1 315 000,00    -        -       -     1 315 000,00
   Kościoła w Gościnie     2013     15% - BGG
   Zagospodarowanie               50% -
   terenu zielonego przy           Ministerstwo
5                 2009                1 008 445,17    -        -     1 008 445,17    -
   Zespole   Szkół   i        Sportu i Turystyki
   Przedszkolu w Gościnie           50% - BGG
      SUMA                            4 532 250,41   0,00      0,00    3 217 250,41  1 315 000,00


 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Gościnie   8. Oczekiwane wskaźniki osiągnięć
        Wszystkie zadania inwestycyjne uwzględnione w Planie Odnowy Miejscowości zostaną objęte
   monitoringiem, który, prowadzony na bieżąco, dostarczać będzie danych obrazujących postęp we wdrażaniu
   poszczególnych projektów inwestycyjnych, a tym samym całego Planu Odnowy Miejscowości. Pozwoli to na
   całościową ocenę założeń tego dokumentu oraz stopnia jego realizacji.
        Monitoring projektów ma na celu racjonalne, sprawne i efektywne wykorzystanie środków budżetu
   Gminy oraz środków pochodzących z zewnętrznych źródeł pomocowych.
        W celu monitorowania postępów we wdrażaniu projektów inwestycyjnych oraz oceny ich realizacji,
   należy wskazać skwantyfikowane cele projektów na poziomie produktu. Stanowią je wskaźniki produktu -
   określające bezpośredni, materialny efekt realizacji przedsięwzięcia mierzony konkretnymi wielkościami.
        Wskaźniki te zostały określone i skwantyfikowane przy opisie każdego projektu w karcie
   informacyjnej w rozdziale 6 Planowane działania w latach 2007-2013. Pomiar wskaźników produktu będzie
   prowadzony w ramach sprawozdawczości z realizacji poszczególnych projektów.
    Tytuł: Plan Odnowy Miejscowości Gościno
        Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitalizacji Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza
        Parsęty na bazie polsko-niemieckiego Markowego Produktu Turystycznego „Szlak Solny”


Wersja z dnia: 2009-01-19                                      Strona: 47


     W ramach systemu monitoringu należy również określić wskaźniki rezultatu, które w przypadku
inwestycji wskazanych w POM można zaprezentować łącznie dla wszystkich projektów. Wskaźniki rezultatu
informują, jaki efekt zostanie osiągnięty bezpośrednio po zrealizowaniu wskaźników produktu, na przykład
rezultatem modernizacji odcinka drogi będzie poprawa bezpieczeństwa ruchu mierzone spadkiem liczby
wypadków, w tym śmiertelnych.
     Dla Planu Odnowy Miejscowości Gościno przyjęto osiągnięcie następujących rezultatów:
     wyposażenie Domu Kultury;
     powierzchnia placu zabaw i terenów kulturalno-rekreacyjnych udostępniona w ramach realizacji
     inwestycji;
     powierzchnia boisk sportowych udostępniona w ramach realizacji inwestycji;
     powierzchnia zabytkowego kościoła udostępniona w ramach realizacji inwestycji;
     liczba osób korzystających ze Domu Kultury, placu zabaw, boisk sportowych itp.;
     liczba nowych miejsc pracy utworzonych dzięki realizacji inwestycji.


     Analiza stopnia realizacji założonych wskaźników posłuży następnie do przeprowadzenia ewaluacji
projektu. Zbiorcza ocena projektów ujętych w Planie Odnowy Miejscowości pozwoli na ewaluację całego
Planu.9. System wdrażania
     Projekty realizowane w ramach Planu Odnowy Miejscowości Gościno będą wdrażane przez podmioty
zgłaszające poszczególne inwestycje. W zdecydowane większości będzie to Gmina, która uzgadnia realizację
zadań z Radą Sołecką. Gmina wyznacza jednostkę (osobę) odpowiedzialną za koordynację realizacji zadania
oraz jednostkę odpowiedzialną za nadzorowanie wykonania inwestycji. Wszystkie procedury związane z
przeprowadzeniem przetargów i rozliczeniem inwestycji są prowadzone przez Gminę.
     Nad realizacją całego POMu będzie czuwać Koordynator realizacji Planów Odnowy Miejscowości
wskazany zarządzeniem przez Wójta Gminy.
     W przypadku podmiotów zewnętrznych, które zgłosiły swoje projekty do POM, nie zakłada się
nadzoru ze strony Gminy nad wykonaniem ich zadań. Powinny one jednak informować Koordynatora
realizacji POM o przystąpieniu i wykonaniu projektu.
Tytuł: Plan Odnowy Miejscowości Gościno
        Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitalizacji Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza
        Parsęty na bazie polsko-niemieckiego Markowego Produktu Turystycznego „Szlak Solny”


Wersja z dnia: 2009-01-19                                      Strona: 48


10. Sposoby monitorowania, oceny, aktualizacji i komunikacji
   społecznej
    Określony system wdrażania Planu Odnowy Miejscowości wywołuje zgodny z nim system
monitorowania i oceny (ewaluacji) całego dokumentu. Monitoring i ewaluacja polegają na dokonywaniu
okresowej oceny stopnia realizacji działań zapisanych w dokumencie strategicznym i wprowadzeniu
modyfikacji zgodnie ze zmieniającymi się warunkami zewnętrznymi i wewnętrznymi wpływającymi na rozwój
społeczny i gospodarczy miejscowości. Do monitoringu i oceny Planu Odnowy Miejscowości zobowiązuje się
Gminę Gościno, zatwierdzając Plan Odnowy Miejscowości.
    Wprowadzenie systemu monitoringu i ewaluacji pomoże rozwiązać problem dezaktualizacji założeń
Planu Odnowy Miejscowości, wynikających ze zmieniających się warunków działania samorządu,
prawodawstwa i innych czynników mogących deformować zasadność podejmowanych działań w ramach
niniejszego dokumentu. Zakłada się również możliwość tworzenia dodatkowych kart projektów, które będą
wpisywać się w założone cele operacyjne. Monitoring prowadzony będzie wyłącznie na podstawie stopnia
osiągnięcia podstawowych wskaźników produktu i rezultatu danego projektu. Uwzględniając powyższe
przesłanki, można zagwarantować rozwój Planu Odnowy Miejscowości wraz z jednoczesnym rozwojem
gospodarczym i społeczno-kulturalnym miejscowości Gościno. W gestii samorządu pozostanie zatwierdzenie
drogą uchwały zmian w zapisach Planu.
         Sposoby monitorowania:
             Monitoring – śledzenie, czyli ocena realizacji Planu Odnowy Miejscowości, odbywać
      się będzie na poziomie oceny realizacji poszczególnych projektów inwestycyjnych:
      -   Każdy projekt powinien posiadać kartę oceny realizacji projektu. Wzór karty oceny realizacji
         projektu został podany poniżej;
      -   Bieżąca ocena powinna pozwolić na natychmiastowe dostosowanie działań lub ich
         elementów do zmieniających się warunków zewnętrznych (np. inne źródła finansowania,
         przesunięcie harmonogramu realizacji, czy zmiana zadań);
      -   Odpowiedzialność za prowadzenie procedury monitoringu spoczywa na jednostkach
         koordynujących poszczególne projekty;
      -   Jednostki koordynujące są odpowiedzialne za przygotowania kart ocen realizacji działań
         strategicznych;
      -   Proponuje się, aby bieżąca ocena realizacji Planu Odnowy Miejscowości (monitoring)
         odbywała się raz do roku;
Tytuł: Plan Odnowy Miejscowości Gościno
       Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitalizacji Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza
       Parsęty na bazie polsko-niemieckiego Markowego Produktu Turystycznego „Szlak Solny”


Wersja z dnia: 2009-01-19                                      Strona: 49


     -   Karty oceny projektu będą składane do Zespołu zarządzania Planem Odnowy Miejscowości,
        który przygotuje zbiorcze Sprawozdanie z realizacji Planu Odnowy Miejscowości i przekaże
        je dalej do Koordynatora zarządzania strategicznego.


        Ocena (ewaluacja) Planu Odnowy Miejscowości
        Ocena (ewaluacja) to procedura polegająca na badaniu przyczyn rozbieżności miedzy
     zakładanymi efektami a rzeczywistymi (na podstawie karty ocen projektu), z jednoczesnym
     wprowadzeniem zmian, które mają na celu dostosowanie Planu Odnowy Miejscowości do
     określonych wymagań. Zakłada się, że ocena będzie prowadzona każdego roku.
        Ocena Planu Odnowy Miejscowości odbywać się będzie poprzez następujące działania:
     -   Analiza poszczególnych kart ocen realizacji projektów i bieżące reagowanie na zmieniające
        się warunki. Analiza będzie dokonywana przez Zespół zarządzania Planem Odnowy
        Miejscowości;
     -   Okresowy, tzn. przynajmniej raz w roku, przegląd realizacji Planu Odnowy Miejscowości na
        sesjach Rady Gminy oraz zebraniach Rady Sołeckiej Gościno, poświęconych realizacji Planu
        Odnowy Miejscowości. Sesja i zebrania będą miały charakter sesji/zebrań strategicznych, na
        których wprowadzane będą zmiany do Planu Odnowy Miejscowości. Uczestnikami sesji
        strategicznych, poza Radnymi Gminy Gościno oraz członkami Rady Sołectwa Gościno będą
        przedstawiciele różnych środowisk;
     -   Sesja strategiczna powinna wyprzedzać sesje dotyczące projektowania budżetu Gminy,
        wskazując na nowe kierunki prac nad budżetem.

        Program sesji/zebrania strategicznego powinien uwzględniać:
     -   Ocenę Planu Odnowy Miejscowości na podstawie kart ocen projektów;
     -   Propozycje nowych działań z uzasadnieniem wprowadzenia lub rezygnacji, jeżeli dane
        zadanie było wpisane w Plan Odnowy Miejscowości;
     -   Dyskusja, głosowanie, zatwierdzenie.

Wzór karty oceny realizacji projektu
           KARTA OCENY REALIZACJI PROJKETU
Cel operacyjny:
Tytuł projektu:
Podejmowane działania w celu
realizacji projektu:
Efekty (wskaźniki)
Stopień rozbieżności pomiędzy
efektami zakładanymi i
osiągniętymi:
Tytuł: Plan Odnowy Miejscowości Gościno
       Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitalizacji Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza
       Parsęty na bazie polsko-niemieckiego Markowego Produktu Turystycznego „Szlak Solny”


Wersja z dnia: 2009-01-19                                      Strona: 50


Napotkane problemy w trakcie
realizacji projektu:
Proponowana modyfikacja
projektu:
Dalsze finansowanie:


    Komunikacja społeczna
    Prace nad wdrażaniem i zmianami w Planie Odnowy Miejscowości powinny przebiegać w
uzgodnieniu społecznym, dlatego zachęca się, aby co dwa lata w pracach zespołu zarządzającego POM
wzięli udział zaproszeni goście, tzw. liderzy społeczni.
    Główne zadania i projekty, wynikające z planu rozwoju, zostaną udostępnione mieszkańcom
poprzez stronę internetową gminy Gościno. Takie przedstawienie Planu Odnowy Miejscowości Gościno
pozwoli na jego upublicznienie w szerokim kręgu mieszkańców oraz stworzy możliwość jak największego
uczestnictwa mieszkańców przy jego wdrażaniu.
Tytuł: Plan Odnowy Miejscowości Gościno

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:6
posted:6/23/2012
language:
pages:50