Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2010 by 242CpTmR

VIEWS: 8 PAGES: 8

									Gospodarka odpadami w dokumentach strategicznych


Krajowy Plan Gospodarki Odpadami


    Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2010 r. nr 185, poz. 1243 z późn.zm.) krajowy plan
gospodarki odpadami aktualizowany jest co 4 lata. Obecnie aktualnym dokumentem jest „Krajowy Plan Gospodarki Odpadami
2014” (dalej: KPGO), który został przyjęty uchwałą Rady Ministrów nr 217 z dnia 24 grudnia 2010 r. (M.P. nr 101, poz. 1183).
Jest to nadrzędny dokument w zakresie gospodarki odpadami, z którym muszą być zgodne plany gospodarki odpadami
opracowywane na niższych szczeblach administracji. Nadrzędnym celem KPGO jest osiągnięcie systemu gospodarki odpadami
zgodnego    z   zasadą   zrównoważonego     rozwoju   oraz   z   polityką   ekologiczną   państwa,
w którym realizowane są zasady gospodarki odpadami wynikające z zobowiązań międzynarodowych oraz przepisów krajowych.
    Główne cele strategiczne wynikające z KPGO to:
     utrzymanie tendencji oddzielenia wzrostu ilości wytwarzanych odpadów od wzrostu gospodarczego kraju wyrażonego
     w PKB,
     zwiększenie udziału odzysku, w szczególności recyklingu w odniesieniu do szkła, metali tworzyw sztucznych oraz
     papieru       i      tektury,      jak      również      odzysku        energii
     z odpadów, zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska,
     zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowiska odpadów,
     zamknięcie do końca 2009 r. składowisk odpadów niespełniających przepisów prawa,
     utworzenie i uruchomienie bazy danych o produktach, opakowaniach i gospodarce odpadami (BDO).

   KPGO formułuje również dodatkowe cele szczegółowe dla poszczególnych grup odpadów. W przypadku odpadów
komunalnych są to:
    objęcie zorganizowanym systemem zbiórki odpadów komunalnych wszystkich mieszkańców najpóźniej do 2015 r.,
    objęcie wszystkich mieszkańców systemem selektywnego zbierania odpadów najpóźniej do 2015 r.,
    zmniejszenie    ilości  odpadów    komunalnych    ulegających   biodegradacji    kierowanych
     do składowiska odpadów, aby nie było składowanych:
    w 2013 więcej niż 50%,
    w 2020 więcej niż 35%,
   masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.
   zmniejszenie masy składowanych odpadów komunalnych do max 60% wytworzonych odpadów do końca 2014 r.,
   przygotowanie do ponownego wykorzystania i recykling materiałów odpadowych, przynajmniej takich jak papier, metal,
   tworzywa sztuczne i szkło z gospodarstw domowych i w miarę możliwości odpadów innego pochodzenia podobnych do
   odpadów z gospodarstw domowych na poziomie minimum 50% ich masy do 2020 r.

    Osiągnięcie wyżej wymienionych celów wymaga realizacji wielu działań, które wymienione są w KPGO:
   kontrola przez gminy stanu zawierania umów przez właścicieli nieruchomości z podmiotami prowadzącymi działalność w
    zakresie odbierania odpadów komunalnych, co skutkować powinno objęciem stosownymi umowami lub decyzjami 100
    % mieszkańców kraju,
   kontrolowanie przez gminy wypełniania (przez podmioty posiadające zezwolenie na prowadzenie działalności w
    zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości) obowiązków wyspecyfikowanych w ww.
    zezwoleniach dotyczących metod oraz miejsc prowadzenia odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
   doskonalenie systemów ewidencji gospodarowania odpadami komunalnymi,
   prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania poszczególnych frakcji odpadów komunalnych m.in.: odpadów
    zielonych z ogrodów i parków, papieru i tektury, odpadów opakowaniowych ze szkła w podziale na szkło bezbarwne
    i kolorowe, tworzyw sztucznych i metali, zużytych baterii i akumulatorów, itp. Pozostałe frakcje odpadów komunalnych
    mogą być zbierane łącznie, jako zmieszane odpady komunalne, choć w przypadku zapotrzebowania na kompost dobrej
    jakości wymagane jest wydzielenie odpadów biodegradowalnych ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych.

    Mając na uwadze możliwie duży stopień odzysku wytworzonych odpadów oraz właściwy sposób ich unieszkodliwiania,
konieczne jest ograniczenie składowania odpadów ulegających biodegradacji poprzez budowę linii technologicznych do ich
przetwarzania, głównie takich jak: kompostownie odpadów organicznych, linie mechaniczno-biologicznego przetwarzania
zmieszanych odpadów komunalnych, instalacje fermentacji odpadów (organicznych lub zmieszanych), zakłady termicznego
przekształcania zmieszanych odpadów komunalnych. Według KPGO podstawą gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce
mają być systemy rozwiązań regionalnych, w których uwzględnione będą wszystkie niezbędne elementy tej gospodarki w
odniesieniu do specyficznych uwarunkowań regionów.
    Systemy te powinny opierać się o zakłady zagospodarowania odpadów obejmujące regionalne instalacje do
przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkałego przez minimum 150 tys. mieszkańców. Zakłady te powinny zapewniać
następujący zakres usług:
     mechaniczno-biologiczne lub termiczne przekształcanie zmieszanych odpadów komunalnych i pozostałości z
     sortowni,
     składowanie przetworzonych zmieszanych odpadów komunalnych,
     kompostowanie odpadów zielonych,
     sortowanie poszczególnych frakcji odpadów komunalnych zbieranych selektywnie (opcjonalnie),
     zakład demontażu odpadów wielkogabarytowych (opcjonalnie),
     zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (opcjonalny).
    Jedynie w przypadku aglomeracji lub regionów, zamieszkałych przez co najmniej 300 tys. mieszkańców, preferowaną
metodą zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych jest ich termiczne przekształcanie.
    W ramach regionów wyznaczonych w wojewódzkich planach gospodarki odpadami gminy są zobowiązane do
prowadzenia wspólnej gospodarki odpadami komunalnymi oraz do zapewnienia wybudowania i utrzymania infrastruktury
gospodarki                                                  odpadami,
w szczególności zakładów zagospodarowania odpadów.
gospodarka odpadami w dokumentach strategicznych                                strona 1 z 8
    KPGO wskazuje na zasadność zmniejszenia ilości małych lokalnych składowisk odpadów komunalnych i zapewnienia
funkcjonowania składowisk ponadgminnych w ilości 5 do 15 (maksymalnie) obiektów w skali województwa do końca roku 2014,
o łącznej pojemności wystarczającej na co najmniej 15-letni okres eksploatacji, do których długość dojazdu nie będzie większa
niż 30 km (a jeśli większa – zasadnym jest zastosowanie przeładunkowego systemu transportu). W przypadku składowisk
odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, KPGO preferuje obiekty obsługujące obszar zamieszkiwany przez co najmniej
150 tys. mieszkańców.

     W zakresie odpadów innych niż komunalne, w tym niebezpiecznych, cele przedstawione w KPGO wynikają m.in. z
obowiązujących                uregulowań             prawnych             krajowych
i unijnych oraz tematycznych dokumentów strategicznych i programowych. Posługując się pewnym uogólnieniem można uznać,
iż dla ich realizacji sformułowano następujące kierunki działań:
      wdrażanie metod zagospodarowania odpadów niebezpiecznych spełniających kryteria najlepszych dostępnych
      technik (BAT), w tym opracowanie i wdrożenie innowacyjnych technologii w zakresie zagospodarowania
      poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych,
      minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów niebezpiecznych oraz minimalizacja strumienia odpadów
      niebezpiecznych poddawanych procesom unieszkodliwiania poprzez składowanie,
      rozwój    systemów   zbierania   odpadów   niebezpiecznych  ze   źródeł  rozproszonych   (małe
      i średnie przedsiębiorstwa), z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów
      komunalnych, w oparciu o:
        funkcjonujące sieci zbierania poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych,
        placówki handlowe, apteki, zakłady serwisowe oraz punkty zbierania poszczególnych rodzajów odpadów
         niebezpiecznych (np. przeterminowane lekarstwa, oleje odpadowe, baterie, akumulatory),
        stacjonarne lub mobilne punkty zbierania odpadów niebezpiecznych,
        regularne odbieranie odpadów niebezpiecznych od mieszkańców przez podmioty prowadzące działalność w
         zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski

   W dniu 14 maja 2002 roku Rada Ministrów przyjęła „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest
stosowanych na terytorium Polski”, który następnie zaktualizowano 14 lipca 2009 r. Realizacja Programu została przewidziana
na lata 2003 – 2032, głównie z uwagi na wieloletnią trwałość płyt azbestowo-cementowych i innych wyrobów stosowanych w
budownictwie, dużą ilość tych wyrobów oraz wysokie koszty usuwania. Cele „Programu …” sformułowane zostały następująco:
  sukcesywne eliminowanie stosowanych od wielu lat wyrobów zawierających azbest i oczyszczenie z nich terytorium Polski,
  eliminowanie      negatywnych     skutków      zdrowotnych      spowodowanych      kontaktem
   z azbestem,
  sukcesywna     likwidacja    negatywnego     oddziaływania     azbestu    na     środowisko
   i doprowadzenie do spełnienia wymogów ochrony środowiska.

    W   „Programie...”  przyjęto  założenie,  że   w  ciągu  trzydziestoletniego  okresu  jego  realizacji,
tj. od 2003 r. do 2032 r. nastąpi:
   wdrożenie stosowanych w Unii Europejskiej przepisów prawnych oraz norm postępowania z wyrobami zawierającymi
   azbest,
   oczyszczenie terytorium Polski z azbestu oraz usunięcie stosowanych od wielu lat wyrobów zawierających azbest,
   unieszkodliwianie odpadów azbestowych znajdujących się na drogach i placach,
   złożenie odpadów azbestowych na 84 składowiskach o powierzchni od 1 do 5 ha, zlokalizowanych na terenie całego kraju,
   wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych oddziaływaniem azbestu,
   likwidacja oddziaływania azbestu na środowisko.

   W tym celu zaplanowano realizację takich zadań, jak:
  prowadzenie działalności informacyjno-popularyzacyjnej na temat azbestu,
  prowadzenie działalności szkoleniowej dla pracowników administracji państwowej,
  utworzenie    Ośrodka   Referencyjnego   Badań    i  Oceny  Ryzyka   Zawodowego    Związanych
   z Azbestem,
  utworzenie bazy danych o lokalizacji, ilości i stanie istniejących wyrobów zawierających azbest, oraz utworzenie bazy
   danych niezbędnych do skutecznego monitorowania realizacji zadań przewidzianych „Programem...”,
  opracowanie wojewódzkich, powiatowych i gminnych planów ochrony przed szkodliwością azbestu oraz programów
   usuwania wyrobów zawierających azbest,
  wspieranie inicjatyw samorządu terytorialnego dotyczących oczyszczania miejsc publicznych z azbestu,
  budowę składowisk odpadów zawierających azbest,
  monitorowanie realizacji „Programu…”,
  usunięcie wyrobów zawierających azbest.

   Jako docelowy przyjęto 30-letni okres realizacji tego programu (rok 2032 jako termin osiągnięcia celów).
   Zgodnie z „Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” przyjętym przez Radę Ministrów RP 14 lipca
2009 r. do zadań samorządu gminnego należy:
   1. gromadzenie informacji o ilości, rodzaju i miejscach występowania wyrobów zawierających azbest oraz
     przekazywanie jej do marszałka województwa z wykorzystaniem dostępnego narzędzia informatycznego,
   2. przygotowywanie i aktualizacja programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, także w ramach
     planów gospodarki odpadami,
   3. organizowanie szkoleń lokalnych w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest dla nieruchomości bez
     korzystania z usług wyspecjalizowanych firm,
   4. organizowanie usuwania wyrobów zawierających azbest przy wykorzystaniu pozyskanych na ten cel środków
     krajowych lub unijnych z uwzględnieniem zasad zawartych w Programie,
gospodarka odpadami w dokumentach strategicznych                                 strona 2 z 8
   5. inspirowanie   właściwej    postawy    obywateli    w   zakresie    obowiązków   związanych
    z usuwaniem wyrobów zawierających azbest,
   6. współpraca z marszałkiem województwa w zakresie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest oraz
    opracowywania programów usuwania wyrobów zawierających azbest, w szczególności w zakresie lokalizacji
    składowisk odpadów zawierających azbest oraz urządzeń przewoźnych do przetwarzania odpadów zawierających
    azbest,
   7. współpraca z mediami w celu propagowania odpowiednich inicjatyw społecznych oraz rozpowszechniania informacji
    dotyczących zagrożeń powodowanych przez azbest,
   8. współpraca z organizacjami społecznymi wspierającymi realizację „Programu”,
   9. współpraca z organami kontrolnymi (inspekcja sanitarna, inspekcja pracy, inspekcja nadzoru budowlanego, inspekcja
    ochrony środowiska).


Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami (aktualizacja 2008)

   Celem dokumentu jest określenie systemu dobrej gospodarki odpadami na Opolszczyźnie uwzględniającej wymagania
środowiskowe, ekonomiczne i społeczne. Zaktualizowany Plan przedstawia propozycję nowoczesnego i skutecznego systemu
gospodarowania odpadami, zgodnego z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami, Polityką Ekologiczną Państwa, przepisami
oraz dobrymi praktykami w dziedzinie zarządzania systemami gospodarki odpadami. Dokonano analizy stanu aktualnego w
omawianej dziedzinie w odniesieniu do regionu. Zidentyfikowano występujące problemy i wskazano słabe strony istniejącego
stanu. W odniesieniu do analizy stanu aktualnego sformułowano cele i kierunki działań oraz zadania z zakresu gospodarki
odpadami mające na celu wyeliminowanie zidentyfikowanych nieprawidłowości.
   W oparciu o dokonane założenia i przyjęte cele, a także po uwzględnieniu szeregu uwag przekazanych przez ekspertów,
zaproponowano system gospodarki odpadami. Polega on na podziale województwa na Regiony Gospodarki Odpadami
Komunalnymi (północny, zachodni, wschodni i centralny), w ramach których będą realizowane przedsięwzięcia związane z
zagospodarowaniem wytwarzanych odpadów. W pierwszej kolejności uznano, iż koniecznym jest zintensyfikowanie
selektywnego zbierania odpadów oraz objęcie wszystkich mieszkańców systemem odbierania odpadów komunalnych.
Następnie zaproponowano 2 techniczne systemy gospodarowania odpadami. W wyniku analizy środowiskowej, ekonomicznej i
społecznej dokonano wyboru wariantu optymalnego. Polega on na kierowaniu zebranych odpadów do sortowni odpadów
zebranych selektywnie oraz zakładów produkcji paliwa alternatywnego, które będą dzieliły strumień odpadów na kolejne frakcje:
ulegającą biodegradacji (kierowaną następnie do zagospodarowania w instalacjach obróbki biologicznej ze wskazaniem na
fermentację), inertną (balast kierowany na składowisko), surowcową (nadającą się do odzysku materiałowego) oraz na paliwo
alternatywne (kierowane do termicznego przekształcenia,
– odzysku energetycznego – w cementowni, elektrowniach bądź w ciepłowniach komunalnych). Dokument wprowadził
rekomendacje dla pozostałości po procesie przerobu odpadów, tj. kryteria jakościowe dla paliwa alternatywnego oraz dla
pozostałości               po               procesie               mechaniczno,
– biologicznego przetwarzania odpadów. W kwestii zagospodarowania odpadów niebezpiecznych przewidziano do realizacji
takie działania, jak m.in.: wprowadzenie selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych, monitoring przepływu strumieni
odpadów, nadzór nad spełnianiem wymogów ochrony środowiska przez instalacje odzysku bądź unieszkodliwiania odpadów
niebezpiecznych. Oprócz działań technicznych zaproponowano szereg rozwiązań organizacyjnych mających ułatwić
wprowadzanie systemu, a także jego efektywne funkcjonowanie. Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami
przynosi dość skonkretyzowane, jak na ten poziom opracowania, wskazania i udziela rekomendacji dla konkretnych rozwiązań.
Pozwala to na zwiększenie egzekwowalności zapisów omawianego dokumentu. Dokument poddano procedurze oceny
oddziaływania na środowisko, której elementem było wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko. Wnioski z niej
wypływające wskazują na celowość opracowania niniejszego dokumentu oraz szereg pozytywnych skutków wynikających z
przyjęcia zaproponowanych w nim rozwiązań.

Regionalny program operacyjny województwa opolskiego na lata 2007 - 2013

   Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013 (RPO WO 2007-2013) został przyjęty
przez Komisję Europejską 1 października 2007 r. RPO WO 2007-2013 jest jednym z narzędzi realizacji Strategii Rozwoju
Województwa Opolskiego, co oznacza, że przyczynić się ma do osiągnięcia celów w niej określonych poprzez podejmowanie
działań, które uznano za najistotniejsze w latach 2007 - 2013 z punktu widzenia rozwoju regionu oraz które jednocześnie
kwalifikują się do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
   W Programie zagadnienia z zakresu ochrony środowiska uzyskały wysoką rangę. Jednym z celów strategicznych
dokumentu jest poprawa stanu środowiska naturalnego i ochrona przyrody oraz zapewnienie bezpieczeństwa
przeciwpowodziowego. Cel ten będzie osiągany poprzez realizację Osi Priorytetowej 4 - Ochrona środowiska. W zakresie
gospodarki odpadami za konieczne uznano zwiększenie stopnia segregacji, organizacji systemów zbierania odpadów oraz
ponownego ich wykorzystania. W ramach Programu wsparcie uzyskają między innymi działania dotyczące zamykania i
rekultywacji składowisk odpadów, segregacji i recyklingu, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania odpadów i biogazu
pochodzącego ze składowisk, oczyszczalni ścieków, kompostowni do celów energetycznych i ciepłowniczych zwłaszcza przez
małe elektrociepłownie lub bezpośrednio do celów technologicznych. W programie istotną rolę przypisano działaniom
zmierzającym do unieszkodliwiania i odzysku osadów z komunalnych oczyszczalni ścieków, jeżeli jest to możliwe wykorzystanie
ich do celów energetycznych oraz podjęcie działań mających na celu selekcję i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych.
Ze względu na brak w województwie opolskim składowiska na odpady zawierające azbest, szczególnie wspierane będą
działania dotyczące budowy składowiska lub rozbudowy już istniejących składowisk o kwatery na te odpady. Z uwagi na ogólny
charakter zapisów RPO WO 2007-2013 został przygotowany dodatkowy dokument pn. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych
RPO WO 2007-2013. W dokumencie tym w działaniu 4.1 Infrastruktura wodno - ściekowa oraz gospodarka odpadami ujęte
zostały szczegółowe informacje nt. planowanych działań w zakresie gospodarki odpadami, m.in. rodzaje projektów, typ
beneficjentów, maksymalna/minimalna kwota wsparcia na projekty z ww. zakresu.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego na lata 2007 - 2012
gospodarka odpadami w dokumentach strategicznych                                strona 3 z 8
  Plan zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego jest podstawowym dokumentem określającym zasady
organizacji struktury przestrzennej województwa oraz zasady i kierunki zagospodarowania przestrzennego w przekroju
podstawowych komponentów przestrzeni, w tym:
       podstawowych elementów sieci osadniczej,
       rozmieszczenia infrastruktury społecznej, technicznej i innej o znaczeniu ponadlokalnym,
       wymagań    w  zakresie   ochrony   środowiska    przyrodniczego  i  ochrony dóbr kultury,
        z uwzględnieniem obszarów podlegających szczególnej ochronie.

   Plan zagospodarowania przestrzennego województwa jako instrument kreowania rozwoju przestrzennego województwa
oraz koordynowania planowania zagospodarowania na poziomie regionalnym ustala kierunki transformacji podstawowych
elementów struktury funkcjonalno-przestrzennej województwa, uwzględniając zasady polityki państwa w dziedzinie
przestrzennego zagospodarowania zawarte w: „Koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju" oraz cele i kierunki
rozwoju regionu zawarte w „Strategii rozwoju województwa opolskiego na lata 2000 – 2015".

Gospodarka odpadami w dokumentach strategicznych miasta Opola

   „Strategia Rozwoju Miasta Opola – Stolicy Polskiej Piosenki – na lata 2004 - 2015” przyjęta została uchwałą nr
XXVI/220/04      Rady     Miasta     Opola    z     dnia     26    lutego     2004     r.
W dokumencie tym przedstawiono diagnozę społeczno-gospodarczą Opola, określono wizję miasta w roku 2015 i na tej
podstawie sformułowano misję, priorytety i kierunki rozwoju w latach 2004-2015, stanowiące podstawę realizacji polityki
rozwojowej miasta. Po upływie trzech lat, u progu nowego okresu programowania 2007 – 2013 wynikła potrzeba
znowelizowania Strategii Rozwoju i dostosowania jej zapisów do obecnej sytuacji społeczno – gospodarczej. Aktualizacja
Strategii została wprowadzona w życie uchwałą nr XIV/121/07 Rady Miasta Opola z dnia 28 czerwca 2007 r. Zaktualizowana
Strategia Rozwoju Miasta odwołuje się do określonej w pierwotnym dokumencie wizji miasta Opola w 2015 r.: „Opole,
nowoczesnym i bezpiecznym miastem, w którym mieszkańcy mogą na europejskim poziomie zaspokajać swoje potrzeby oraz
rozwijać i kształtować swoje postawy, uzdolnienia, aspiracje zawodowe, intelektualne, kulturalno-duchowe i twórcze, jak również
dbać o swój rozwój fizyczny”. Misja miasta jest zdefiniowana następująco: „Misją władz Opola jest stwarzanie warunków do
długofalowego, harmonijnego rozwoju opartego na wiedzy, przedsiębiorczości, zapewniającego wzrost zatrudnienia i poprawę
warunków życia mieszkańców z zachowaniem wartości kulturowych i środowiskowych”.
   Priorytetami wynikającymi ze Strategii są:
1. Zapewnienie właściwych warunków życia mieszkańcom.
2. Stymulowanie procesów rozwojowych i aglomeracyjnych miasta.
3. Zaspokojenie potrzeb i aspiracji rozwojowych mieszkańców.
      Z ww. priorytetów wynikają strategiczne cele rozwojowe, na które składają się konkretne działania. Te cele i działania,
które mają najsilniejszy związek z ochroną środowiska, wynikają z priorytetu pierwszego i są to:

Cel 1.1: Kształtowanie przestrzeni i zabudowy w sposób ułatwiający mieszkańcom realizację potrzeb życiowych:
        działanie 1.1.2: Zagospodarowanie placów, terenów zielonych miasta – kreowanie nowych obszarów
        rekreacyjno-wypoczynkowych miasta, uzupełnienie zieleni ochronnej
Cel 1.3: Systematyczna poprawa stanu wody, gleby i powietrza:
        działanie 1.3.1: Inwestycje w obiektach publicznych na rzecz ochrony powietrza (termomodernizacje,
        modernizacje, wymiana źródeł ciepła)
        działanie   1.3.2:   Rekultywacja    składowisk   komunalnych    oraz   skażonych   terenów
        i gruntów
        działanie 1.3.3: Rozwijanie systemu selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów komunalnych
        działanie 1.3.4: Monitoring w zakresie ochrony środowiska
Cel 1.4: Efektywne zarządzanie gospodarką wodno – ściekową:
        działanie 1.4.1: Budowa i rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej, urządzeń przesyłowo - magazynowych oraz
        urządzeń uzdatniania wody
        działanie 1.4.2: Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej
Cel 1.5: Wzrost bezpieczeństwa w mieście:
        działanie    1.5.1:    Przygotowanie     służb     ratowniczych    do    przeciwdziałania
        i  zwalczania  zagrożeń   życia  i  zdrowia  mieszkańców    miasta,  w  tym  zakup  sprzętu
        i urządzeń
        działanie   1.5.2:   Usprawnienie   i  doskonalenie   systemu   monitoringu   zagrożeń   życia
        i zdrowia mieszkańców
        działanie 1.5.3: Budowa, przebudowa urządzeń sterowania ruchem drogowym wraz z monitoringiem natężenia
        ruchu w mieście
     Narzędziem wykonawczym Strategii jest Program Rozwoju Miasta Opola.

Program Rozwoju Miasta Opola na lata 2007-2015

   Program Rozwoju Miasta Opola na lata 2007 - 2015 uchwalony został uchwałą Rady Miasta Opola nr XIV/122/07 w dniu
28 czerwca 2007 r. Jest on dokumentem planistycznym o charakterze operacyjnym – jego celem jest przedstawienie ważnych z
punktu widzenia Strategii Rozwoju Miasta przedsięwzięć samorządu służących realizacji priorytetów i celów rozwoju miasta,
określenie spodziewanych nakładów finansowych oraz rezultatów wdrażania, a także zapewnienie koncentracji środków
finansowych oraz ich efektywne wykorzystanie. Realizacja Programu podlega stałemu monitoringowi i jest przedmiotem analizy
Miejskiego   Komitetu    Monitorującego.   Działania   te  służą  identyfikowaniu ewentualnych  problemów
i określeniu kroków naprawczych, zapewniając tym samym prawidłową realizację projektów.
      Priorytety, cele i działania wynikające ze Strategii, mają być realizowane za pomocą następujących zadań mających
związek z gospodarką odpadami:
zadanie 1.3.2.1:         przedsięwzięcia realizowane na terenie składowiska odpadów komunalnych (modernizacja,
                 remont, inwestycje w infrastrukturę),
gospodarka odpadami w dokumentach strategicznych                                  strona 4 z 8
zadanie 1.3.4.1:       rekultywacja zdegradowanego terenu przy Alei Przyjaźni (likwidacja hałdy) oraz monitoring
               zrekultywowanego składowiska odpadów.
Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla miasta Opola

   „Program…” został przyjęty do realizacji na podstawie uchwały nr XLVIII/499/05 Rady Miasta Opola z dnia 23 czerwca
2005 r., a następnie zaktualizowano - uchwała nr LIV/571/09 z dnia 27 sierpnia 2009 r. Naczelną zasadą polityki ekologicznej
przyjętą w „Programie ...” jest zasada zrównoważonego rozwoju, oznaczająca harmonizację procesów rozwoju gospodarczego i
społecznego z ochroną zasobów i walorów środowiska. Uwzględniając misję, priorytety i cele rozwojowe w aspekcie ochrony
środowiska i kształtowania przyrodniczych podstaw rozwoju miasta, sformułowane w „Strategii rozwoju miasta Opola 2004 –
2015”,      nadrzędny      cel     „Programu      ...”    określono      jako     „Rozwój
i zaspokajanie potrzeb mieszkańców w harmonii z wymogami ochrony środowiska”. Nadrzędny cel „Programu ...” realizowany
jest przez cele strategiczne, sformułowane w głównych grupach problemowych. „Program ...” dla poszczególnych celów
strategicznych określa cele szczegółowe o charakterze średniookresowym (lata 2007 – 2010), cele krótkookresowe,
przewidziane do realizacji w latach 2004 – 2006 oraz kierunki działań, umożliwiające osiągnięcie założonych celów. Zawiera on
także program wykonawczy, określający konkretne przedsięwzięcia inwestycyjne i pozainwestycyjne, których wykonanie
realizuje priorytety ochrony środowiska dla miasta Opole.

   Integralną częścią dokumentu jest Plan Gospodarki Odpadami dla miasta Opola. Wyznaczył on następujące cele
strategiczne:
1. Stworzenie nowoczesnego kompleksowego systemu zarządzania odpadami komunalnymi.
2. Stworzenie nowoczesnego systemu nadzoru i kontroli nad gospodarką odpadami sektora przemysłowego.

   Jako główne cele krótkookresowe w gospodarce odpadami komunalnymi wyznaczono:
1)  budowę Centrum (zakładu) zbierania, odzysku, unieszkodliwiania, magazynowania odpadów na terenie miejskiego
   składowiska odpadów w Opolu,
2)  powołanie jednostki organizacyjnej ponadgminnej (lub rozszerzenie działalności istniejącej), która będzie eksploatować
   Centrum zbierania, odzysku, unieszkodliwiania, magazynowania odpadów (gmina Opole oraz gminy zainteresowane
   wejściem do zintegrowanego systemu zarządzania odpadami komunalnymi),
3)  podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców, edukacja ekologiczna,
4)  podniesienie poziomu selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych i makulatury,
5)  rozwój selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych, promocja wśród mieszkańców zabudowy jednorodzinnej
   indywidualnego kompostowania własnych odpadów zielonych,
6)  rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych,
7)  rozwój selektywnej zbiórki odpadów budowlanych,
8)  rozwój selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych.

   Dla sektora gospodarczego przewidziano następujące cele:
1)  budowa systemu kontroli zgodności z prawem gospodarki odpadami,
2)  utworzenie miejskiej bazy danych o odpadach sektora gospodarczego,
3)  działania informacyjno – edukacyjne dla małych i średnich podmiotów gospodarczych oraz rzemiosła z zakresu
   zapobiegania powstawaniu i wykorzystania odpadów,
4)  opracowanie planu gospodarki odpadami medycznymi i weterynaryjnymi,
5)  opracowanie programu eliminacji wyrobów zawierających azbest, opracowanie systemu dopłat / dotacji dla osób
   fizycznych.

     Analiza stanu bieżącego oraz prognozowany rozwój sytuacji wskazały na następujące wyzwania przed jakimi stoi miasto
Opole:
     spełnienie   wymogów     formalnych  w   zakresie   gospodarki   odpadami    komunalnymi,
      w szczególności zmniejszenia stopnia deponowania strumienia odpadów ulegających biodegradacji na składowiskach
      przy jednoczesnym uszczelnieniu całego systemu gospodarowania odpadami (objęcie 100% mieszkańców),
      zapobieżenie niekontrolowanym, negatywnym dla środowiska oraz miasta zjawiskom migracji strumienia odpadów
      komunalnych do szarej strefy oraz napływu odpadów spoza regionu (ościennych gmin),
      ucywilizowanie procesu usuwania i zagospodarowania odpadów azbestowych,
      w związku ze zwiększeniem strumienia komunalnych osadów ściekowych wystąpi konieczność zwiększenia stopnia
      zagospodarowania tego odpadu oraz jego energetycznego wykorzystania,
      zwiększenie     poziomu    zbierania   odpadów     zużytego    sprzętu    elektrycznego
      i elektronicznego, zwłaszcza z gospodarstw domowych.

   W   odniesieniu   do  stwierdzonych  problemów   oraz   nakreślonych   prognoz,   określono  cele
i kierunki działań na lata 2008 – 2011. Obejmują ona różne dziedziny, dla których określono cele krótko- i długookresowe. Dla
całego systemu gospodarki odpadami (dla poszczególnych grup odpadów wyznaczono cele o większym stopniu
szczegółowości) przedstawiają się one następująco:

Cel 1. Zwiększenie stopnia odzysku wytworzonych odpadów, zwłaszcza komunalnych.
     Miary:
       co najmniej 50% wytworzonego strumienia odpadów komunalnych poddawane jest zagospodarowaniu w celu
       oddzielenia frakcji nadających się do dalszego przerobu
       osiągnięcie ustawowych poziomów dotyczących zmniejszenia strumienia odpadów kierowanych do składowania,
       zwłaszcza odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
       100% wytwórców odpadów objętych jest systemem gospodarowania odpadami
gospodarka odpadami w dokumentach strategicznych                                strona 5 z 8
Cel 2. Efektywny system selektywnego zbierania odpadów
     Miary:
       100 % mieszkańców objętych systemem selektywnego odbierania posegregowanych odpadów
       powstanie systemu zbierania odpadów wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych: opakowaniowych,
        niebezpiecznych, frakcji ulegającej biodegradacji oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Cel 3. Sprawny system zarządzania gospodarką odpadami
     Miary:
       wyegzekwowanie      realizacji  obowiązków    dotyczących ewidencjonowania odpadów
       i odpowiedniej sprawozdawczości
       likwidacja szarej strefy demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji
       coroczna kontrola wszystkich podmiotów prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów
       komunalnych od ich wytwórców

   Dla tak określonych celów sformułowano następujące kierunki działań:

1.  Zwiększenie    efektywności    rozdziału   strumienia    odpadów     i  jego   zagospodarowania
   u źródła
Na kierunek ten składać się będzie:
     podniesienie efektywności selektywnego zbierania odpadów do poziomu 15% poprzez:
         uzupełnienie obecnej siatki systemów zbierania i odbierania odpadów;
         przeanalizowanie i podjęcie działań w tych miejscach, w których odbiór odpadów jest prowadzony
         nieefektywnie;
         prowadzenie miejskiej listy rankingowej efektywności odbioru i zbierania oraz firm obsługujących zbieranie i
         odbiór (wskazywanie najlepszych i najgorszych), a także jej publikowanie;
         zwiększenie poziomu estetyki i czystości w mieście,
         prowadzenie akcji edukacyjnej;
         utrzymanie systemu selektywnego zbierania odpadów w instytucjach publicznych (urzędy, szkoły, instytucje,
         zakłady);
     tworzenie   lokalnych   warunków    do   kompostowania     odpadów    z  terenów   zielonych
     i ogródków oraz odpadów kuchennych w zabudowie jednorodzinnej.

2. Redukcja strumienia odpadów trafiających na składowisko, w szczególności frakcji ulegającej biodegradacji
Na kierunek ten składać się będzie:
     wdrożenie    przyjętego    systemu   gospodarowania    odpadami,   w    ramach    którego
     w zakładzie zagospodarowania odpadów strumień odpadów zmieszanych poddawany jest segregacji w celu
     otrzymaniu paliwa alternatywnego oraz separacji balastu; zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji w
     istniejącej kompostowni; paliwo alternatywne dostarczane do przemysłowych instalacji (cementownie, elektrownie,
     ciepłownie) na terenie miasta i województwa;
     redukcja strumienia odpadów ulegających biodegradacji u źródła, na obszarach charakteryzujących się wysokim
     procentem zabudowy niskiej;

3.  Tworzenie i promocja rozwiązań z zakresu energetyki odnawialnej opartej na strumieniu odpadów lub odpadach
   zmagazynowanych
Na kierunek ten składać się będzie:
     energetyczne wykorzystanie odpadów w instalacjach termicznego przetwarzania (cementownie, elektrownie,
     ciepłownie komunalne);
     instalowanie   komór   do   wytwarzania    biogazów   (z  biomasy)   i   ich  wykorzystania
     w instalacjach energetycznych;
     wykorzystanie biogazu z zamkniętych składowisk oraz zamkniętych kwater na istniejących składowiskach;
     zintegrowanie zapowiadanej do powstania w 2008 Wojewódzkiej Strategii Energetyki Odnawialnej z niniejszym
     planem gospodarki odpadami;
     pozyskiwanie       inwestorów   do   przeprowadzenia    inwestycji  w    ramach   projektów
     JI lub partnerstwa Methan to Markets w celu redukcji gazów cieplarnianych emitowanych ze składowisk.

4.  Zintegrowanie gospodarki komunalnymi osadami ściekowymi z zakładami zagospodarowania odpadów oraz
   kontynuacja działań w celu spalania komunalnych osadów ściekowych w piecach obrotowych istniejących
   cementowni
Na ten kierunek składać się będzie:
  promocja rozwiązań technicznych służących suszeniu osadów i ich energetycznemu wykorzystaniu;
  projektowanie systemu gospodarki odpadami w porozumieniu z operatorami oczyszczalni ścieków, z myślą o
   zintegrowaniu ściekowej i odpadowej branży gospodarki komunalnej.

5. Wzmocnienie obecnego systemu zarządzania gospodarką odpadową
Na ten kierunek składać się będzie:
  budowa adekwatnego do wyzwań systemu kontroli i monitorowania gospodarki odpadami; system powinien dostarczać
   dane wiarygodne i pozwalające zamodelować stan gospodarki odpadami; w takiej sytuacji kluczowym jest objęcie nim
   podmiotów   odbierających   odpady  od  wytwórców  odpadów; przygotowanie  miasta do   rozliczenia
   z zakresu redukcji strumienia odpadów ulegających biodegradacji;
  wzmocnienie roli administracji w kreowaniu gospodarki odpadami;
  udział w działaniach na rzecz utworzenia Regionu Gospodarki Odpadami Komunalnymi, którego powstanie przewiduje
   WPGO.
gospodarka odpadami w dokumentach strategicznych                                 strona 6 z 8
   Określone cele i kierunki działań pozwoliły zaprojektować kształt systemu gospodarki odpadami oraz realizację szeregu
zadań wykonawczych, które szczegółowo przedstawiono w harmonogramie rzeczowo – finansowym. Przedstawiono również
źródła finansowania tych przedsięwzięć oraz montaż finansowy głównych przedsięwzięć. W kontekście nadzoru nad
wykonywaniem dokumentu przedstawiono działania związane z zarządzaniem gospodarką odpadami oraz monitoringiem
realizacji zapisów dokumentu i skuteczności podejmowanych działań. Wskazano, że kluczowa w rozwoju i doskonaleniu
systemu gospodarki odpadami jest rola administracji, zwłaszcza Urzędu Miasta Opola, który poprzez narzędzia prawne
i organizacyjne ma wpływ na kształtowanie się systemu opartego o nowoczesne zasady gospodarki odpadami w dużych
miastach.
   Z zaproponowanych wariantów gospodarki odpadami komunalnymi wybrano jeden jako przewidywany do dalszej
realizacji. Proponowany system zakłada wykorzystanie silnych stron miasta oraz stara się zintegrować politykę w zakresie
gospodarowania                                                   odpadami
z innymi dokumentami strategicznymi, w tym z koncepcją rozwoju zrównoważonego, rozwoju energetyki odnawialnej,
wykorzystania potencjału przemysłowego regionu. Propozycja ta opiera się na następujących podstawowych elementach:
      powołaniu regionu gospodarki odpadami komunalnymi i prowadzeniu w nim efektywnego odbierania, zbierania i
      rozdziału strumienia odpadów na poszczególne frakcje (surowce wtórne, odpady ulegające biodegradacji, balast);
      maksymalizacji   odzysku   energii   poprzez   produkcję  paliwa   alternatywnego   i   biogazu
      z konwersją do energii;
      odzysku energetycznym paliwa alternatywnego w instalacjach przygotowanych do korzystania z paliwa
      alternatywnego, mając na uwadze ich korzystne położenie.

   Wariant ten przedstawia się następująco:
1.  W regionie powinno być prowadzone intensywne selektywne zbieranie odpadów posegregowanych od mieszkańców i
   podmiotów gospodarczych (np. w podziale na tworzywa sztuczne, papier, szkło, bądź też ogólnie w podziale na odpady
   opakowaniowe i inne zmieszane), selektywne zbieranie odpadów opakowaniowych i niebezpiecznych oraz innych, oraz
   system odbioru odpadów zmieszanych obejmujący 100% mieszkańców. Dodatkowo przy punktach wytwarzania
   znacznych ilości odpadów ulegających biodegradacji będzie prowadzone ich selektywne zbieranie. Na terenach niskiej
   zabudowy (peryferia miast, tereny wiejskie, osiedla domów jednorodzinnych) konieczny jest rozwój selektywnego zbierania
   odpadów, za pomocą systemu workowego bądź pojemników przystosowanych do zbierania odpadów segregowanych,
   natomiast na terenach zabudowy typowo miejskiej i wielorodzinnej – rozwój selektywnego zbierania metodą donoszenia do
   kontenerów lub pawilonów. Możliwym jest zastosowanie także innych systemów zbierania, zależenie od lokalnych
   uwarunkowań i posiadanych środków. Koniecznym jest rozwój metod zagospodarowania odpadów ulegających
   biodegradacji już u źródła poprzez wdrażanie do stosowania przez mieszkańców terenów zabudowy jednorodzinnej
   przydomowych kompostowników.
2.  Na terenie miasta powinny powstać punkty (bądź jeden zbiorczy punkt) gromadzenia odpadów, do których mieszkańcy
   będą mogli dostarczać określone odpady powstające w sposób nieregularny oraz w małych ilościach. Do punktów (punktu)
   trafiałyby przede wszystkim odpady niebezpieczne i wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
   Zebrane odpady byłyby przekazywane do miejsc ich odzysku bądź unieszkodliwiania. Część z nich mogłaby być na
   bieżąco poddawana zagospodarowaniu (np. wielkogabarytowe). Zasadnym jest uruchomienie działalności punktu z
   objazdowym    zbieraniem   (odbieraniem)    wybranych   odpadów    wykonywanym    w   określonych
   i ogłaszanych terminach. W celu ograniczenia kosztów związanych z uruchomieniem punktów, celowym jest uzupełnienie
   choć części sieci punktów zbierania niektórych odpadów (zwłaszcza niebezpiecznych) o istniejące punkty handlowe
   i serwisowe.
3.  W systemie funkcjonować będzie uruchomiona sortownia dla odpadów zebranych selektywnie oraz linia produkcji paliwa
   alternatywnego, którego „bazą” są zmieszane odpady komunalne. Istotą tego punktu (etapu) jest wydzielenie frakcji
   przeznaczonej do produkcji paliwa alternatywnego, frakcji do dalszej obróbki mechaniczno-biologicznej, odpadów
   nadających się do odzysku materiałowego oraz odpadów niebezpiecznych. Szczegółowe ustalenia techniczne
   i technologiczne powinny zostać opracowane w dokumentach projektowych i w studiach wykonalności.
4.  Uruchomiona zostanie instalacja kompostowania odpadów ulegających biodegradacji zebranych selektywnie. Do
   kompostowni trafiałyby przede wszystkim odpady z utrzymania terenów zielonych oraz ogrodów, jednak zasadnym jest
   również zapewnienie możliwości kierowania do kompostowni odpadów ulegających biodegradacji wydzielonych
   selektywnie ze strumienia odpadów komunalnych wytwarzanych przez mieszkańców.
5.  Prowadzone będą działania planistyczne w celu powstania regionalnej instalacji mechaniczno – biologicznego
   zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji w ramach Regionu Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Ze
   względu na koszty środowiskowe i ekonomiczne prowadzenia instalacji, zasadność wykorzystywania odnawialnych źródeł
   energii oraz problemy z wykorzystaniem kompostu wytwarzanego z frakcji zmieszanych odpadów komunalnych ulegającej
   biodegradacji - rekomenduje się tworzenie instalacji fermentacji odpadów. Zapis ten nie wyklucza możliwości powstania
   kompostowni odpadów ulegających biodegradacji zebranych selektywnie lub wydzielonych ze strumienia zmieszanych
   odpadów komunalnych, w przypadkach uzasadnionych lokalną specyfiką (morfologią) odpadów i rachunkiem
   ekonomicznym. Oprócz frakcji wydzielonej z odpadów komunalnych w sortowniach, instalacja mogłaby być również
   zasilana odpadami z rolnictwa oraz innymi odpadami, których charakter uzasadnia ich zastosowanie w procesie
   fermentacji.
6.  Istotnym elementem systemu jest instalacja do produkcji paliwa alternatywnego, produkująca paliwo pod kątem jego
   odzysku energetycznego w cementowni, elektrowni lub w ciepłowniach komunalnych. Przygotowane paliwo alternatywne
   będzie kierowane do cementowni, elektrowni bądź ciepłowni komunalnych celem wykorzystania w procesie odzysku
   energetycznego.
7.  Zasadnym jest uruchomienie punktu do demontażu odpadów wielkogabarytowych. Oprócz typowych odpadów tego typu,
   pochodzących ze źródeł komunalnych, ważnym elementem może być tu prowadzenie działalności w zakresie
   rozdrobnienia opon wielkogabarytowych poprzez ich cięcie do rozmiarów zbliżonych do opon, które są przetwarzane w
   procesie odzysku energetycznego przez cementownie.
8.  Odpady niebezpieczne, które mieszkańcy uprzednio wyselekcjonują ze strumienia wytworzonych przez nich odpadów
   komunalnych, powinny być zbierane w oparciu o punkty gromadzenia odpadów niebezpiecznych, punkty sprzedaży
   wybranych produktów (leki, pestycydy, baterie i akumulatory). Dodatkowo firma zbierająca odpady komunalne powinna
   okresowo, z częstotliwością 2 razy do roku, dokonywać objazdowego zbierania (odbierania) odpadów po wcześniejszym
   zawiadomieniu mieszkańców (analogicznie można postąpić ze zbieraniem zużytego sprzętu elektrycznego i
   elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych).
gospodarka odpadami w dokumentach strategicznych                                strona 7 z 8
9.  Odpady budowlane byłyby zbierane i odbierane do kontenerów a następnie kierowane do odzysku w instalacjach odzysku
   (w tym do istniejącej kruszarki).

   Dokonano również analizy celów, kierunków i zadań ustanowionych w dokumencie pod kątem oddziaływania na
środowisko. Wykazała ona, że przewidywane rozwiązania są zgodne z celami strategicznymi wynikającymi z dokumentów
wyższego szczebla oraz przyczyniają się do ich realizacji. Uznano, iż zidentyfikowane problemy środowiskowe na terenie
miasta znajdują rozwiązanie w ramach zaproponowanych w PGO zadań do realizacji.   „Plan usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola na lata 2010-2032”
   Głównym celem opracowania „Planu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Opola na lata 2010-2032”,
który został przyjęty przez Radę Miasta Opola uchwałą nr LXXIV/793/10 w dniu 28 października 2010 r. jest zaplanowanie
usunięcia wyrobów azbestowych z terenu miasta i ich bezpieczne unieszkodliwienie.
   W trakcie inwentaryzacji pokryć dachowych wykonanych z płyt azbestowo-cementowych na terenie miasta Opola
pozyskano informacje o ilości i stanie wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych w mieście. Na podstawie uzyskanych
wyników inwentaryzacji można stwierdzić, iż na terenie miasta znajduje się 142.283 m2 wyrobów azbestowych, w tym po
przeliczeniu 2.590,8 Mg płyt azbestowo-cementowych.
   Odpady azbestowe z terenu miasta Opola mogą być przyjmowane przez Składowisko Odpadów Niebezpiecznych w
Jadwinówce (TRANSPORT METALURGIA Sp. z o.o.) i Składowisko Odpadów Przemysłowych „Mo-BRUK” w Wałbrzychu, a
także na pozostałych składowiskach w Polsce.
   Proces usuwania wyrobów zawierających azbest powinien być zakończony do końca 2032 roku. Przyjęto harmonogram
zgodny z „Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”.
   Na podstawie wyników inwentaryzacji płyt azbestowo-cementowych wykorzystywanych w budownictwie przyjęto, iż w
etapie I w latach 2010-2012 powinno zostać unieszkodliwionych 14 tys. m2 (259 Mg) odpadów azbestowych, w etapie
II w latach 2013-2022 – 64 tys. m2 (1.166 Mg), w etapie III w latach 2023-2032 także 64 tys. m2 (1.166 Mg).
   Szacunkowe koszty usunięcia płyt azbestowo-cementowych (łącznie z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych,
termomodernizacją budynków, modernizacją wind oraz likwidacją zsypów) wynoszą ok. 19,3 mln zł, w tym w pierwszym okresie,
tj. do 2012 roku - ok. 1,9 mln zł. Należy podkreślić, iż koszty zakupu i montażu nowych pokryć dachowych, termomodernizacji i
modernizacji obudów wind i zsypów stanowią ponad 90% kosztów realizacji Planu. Przewiduje się, że koszty te będą
pokrywane głównie przez właścicieli obiektów. Możliwe jest również wykorzystanie źródeł zewnętrznych finansowania części
działań, polegających na bezpiecznym usuwaniu wyrobów azbestowych, tj. środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu czy też kredytów preferencyjnych z BOŚ S.A. i BGŻ.
   Monitoring „Planu…” powinien być prowadzony w odniesieniu do poszczególnych budynków, co pozwoli na zaplanowanie i
weryfikację działań związanych z terminami usuwania azbestu.
gospodarka odpadami w dokumentach strategicznych                                strona 8 z 8

								
To top