Docstoc

ae

Document Sample
ae Powered By Docstoc
					                          ‫شروط خدمة !‪ Yahoo‬مكتوب‬
                                          ‫1. قبىه اىشزوط‬

‫أٛ٬ ذٌْ ك٢ !‪ٌٓ Yahoo‬طٞخ. ك٢ ششٝؽ جُخذٓس ٛزٙ، "أٗص" ضؼ٘٢ جُلشد جُز١ ٣غطخذّ خذٓحش !‪Yahoo‬‬
  ‫أٝ خذٓحش ٌٓطٞخ. " !‪ "Yahoo‬ضؼ٘٢ ‪ ٢ٛٝ( .Yahoo! Inc‬ششًس ضأعغص ك٢ جُٞ٫٣حش جُٔطكذز ٝضؼَٔ‬
 ‫ذٔٞؾد هٞجٗ٤ٖ جُٞ٫٣حش جُٔطكذز) ٝ"ٌٓطٞخ" ضؼ٘٢ ‪ ٢ٛٝ( .Maktoob.com Inc‬ششًس ضأعغص ك٢ ؾضس‬
  ‫جُؼزسجء جُرش٣طحٗ٤س ٝضؼَٔ ذٔٞؾد هٞجٗ٤ٖ ج٧سدٕ ك٤ٔح ٣طؼِن ذطوذ٣ْ خذٓحش ٌٓطٞخ جُٔر٤٘س أدٗحٙ). ضوذّ‬
         ‫ً‬
‫!‪ Yahoo‬خذٓحش !‪ٝ Yahoo‬ضوذّ ٌٓطٞخ خذٓحش ٌٓطٞخ (ًٝ٬ٛٔح ٓؼشف أدٗحٙ) ئُ٤ي ٝكنًًج ُششٝؽ جُخذٓس‬
 ‫جُٔؼٍٔٞ ذٜح ("ششٝؽ جُخذٓس") جُٔر٤٘س ك٢ ٛزج جُوغْ 1، ٝجُط٢ هذ ٣طْ ضكذ٣ػٜح ٖٓ هرِ٘ح ٖٓ ٝهص ٥خش‬
                                     ‫دٕٝ ضٞؾ٤ٚ ئشؼحس ئُ٤ي:‬

  ‫1. ٣طْ ضوذ٣ْ خذٓحش !‪ Yahoo‬ئُ٤ي ٓغ ٓشجػحز ششٝؽ جُخذٓس جُٔر٤٘س ك٢ ٛزج جُٔغط٘ذ ("ششٝؽ‬
                                  ‫خذٓس !‪)"Yahoo‬؛ ٝ‬
 ‫2. ٣طْ ضوذ٣ْ خذٓحش ٌٓطٞخ ئُ٤ي ٝكوًح ُششٝؽ جُخذٓس جُٔر٤٘س ك٢ جُوغْ 1 ٝ2 ٖٓ ٛزج جُٔغط٘ذ‬
                   ‫ٝششٝؽ جُخذٓس جُٔر٤٘س ك٢ (ششٝؽ خذٓس ٌٓطٞخ).‬

  ‫ٖٓ خ٬ٍ جُذخٍٞ ئُ٠ خذٓحش !‪ٝ Yahoo‬خذٓحش ٌٓطٞخ ٝجعطخذجٜٓح، كاٗي ضورَ ٝضٞجكن ػِ٠ جُطضجٓي‬
   ‫ذششٝؽ ٝأقٌحّ ششٝؽ جُخذٓس جُٔؼ٘٤س. ئػحكس ئُ٠ رُي، ػ٘ذ جعطخذجّ خذٓحش !‪ Yahoo‬جًُِٔٔٞس أٝ‬
  ‫جُٔشـِس جُٔكذدز، كاٗي ٝ!‪ Yahoo‬ضٌٞٗحٕ خحػؼ٤ٖ ٧٣س ٓرحدب ضٞؾ٤ٜ٤س ٓ٘شٞسز أٝ هٞجػذ ٓؼٍٔٞ ذٜح‬
 ‫ذ حُ٘غرس ُِخذٓحش جُٔزًٞسز، ٝجُط٢ هذ ٣طْ ٗششٛح ٝضؼذ٣ِٜح ٖٓ ٝهص ٥خش. ضؼطرش ًحكس جُٔرحدب جُطٞؾ٤ٜ٤س‬
 ‫ٝجُوٞجػذ جُٔزًٞسز (ذٔح ك٢ رُي دٕٝ قظش ع٤حعس جُطؼحَٓ ٓغ جُرش٣ذ جُؼشٞجت٢) أٜٗح ٓشُٔٞس ذح٩شحسز‬
    ‫ئُ٤ٜح ك٢ ششٝؽ خذٓس !‪ .Yahoo‬هذ ضوّٞ !‪ً Yahoo‬زُي ذؼشع خذٓحش أخشٟ ضكٌٜٔح ششٝؽ خذٓس‬
 ‫ٓخطِلس. ػِ٠ عر٤َ جُٔػحٍ، ض٘طرن ششٝؽ ٓخطِلس ػِ٠ أػؼحء ‪ T Yahoo! Dial&AT‬أٝ ‪T Yahoo! &AT‬‬
‫‪ .High Speed‬ػ٘ذ جعطخذجٓي ُخذٓحش ٓكذدز ًِٓٔٞس أٝ ٓشـِس ٖٓ هرَ ٌٓطٞخ، كاٗي ضٌٕٞ خحػؼًح ٧٣س‬
  ‫ضؼِ٤ٔحش أٝ هٞجػذ ٓطروس ػِ٠ جُخذٓحش جُٔزًٞس ز، ٝجُط٢ هذ ٣طْ ٗششٛح ٝضؼذ٣ِٜح ٖٓ ٝهص ٥خش. ضؼطرش‬
 ‫ًحكس جُطؼِ٤ٔحش ٝجُوٞجػذ جُٔزًٞسز أٜٗح ٓشُٔٞس ذح٩شحسز ئُ٤ٜح ك٢ ششٝؽ خذٓس ٌٓطٞخ. هذ ضوّٞ ٌٓطٞخ‬
                      ‫ًزُي ذؼشع خذٓحش أخشٟ ضكٌٜٔح ششٝؽ خذٓس ٓخطِلس.‬

                            ‫2. تفاصٍو خذٍاث !‪ Yahoo‬وخذٍاث ٍنتىب‬

                                           ‫خذٓحش ٌٓطٞخ‬

 ‫ضضٝد ٌٓطٞخ جُٔغطخذٓ٤ٖ ذآٌحٗ٤س جُذخٍٞ ئُ٠ ٓؿٔٞػس ؿ٘٤س ٖٓ جُٔٞجسد ذٔح ك٢ رُي دٕٝ قظش، أدٝجش‬
      ‫ج٫ضظح٫ش جُٔخطِلس ٝجُٔ٘طذ٣حش ٝخذٓحش جُطغٞم ٝخذٓحش جُركع ٝجُٔكطٟٞ جُٔخظض ٝجُرشٓؿس‬
           ‫جُٔٞعٞٓس ٖٓ خ٬ٍ شرٌس خظحتظٜح، ٝجُط٢ ضوغ طلكطٜح جُشت٤غ٤س ك٢ جُشجذؾ جُطحُ٢‬
   ‫‪"( www.maktoob.com‬شرٌس ٌٓطٞخ") ، ٝجُط٢ ٣ٌٖٔ جُذخٍٞ ئُ٤ٜح ٖٓ خ٬ٍ أ٣س ٝعحتَ أٝ أؾٜضز‬
  ‫ٓخطِلس ٓؼشٝكس ج٥ٕ أٝ ٣طْ ضطٞ٣شٛح ك٤ٔح ذؼذ، ذٔح ك٢ رُي دٕٝ قظش ذش٣ذ ٌٓطٞخ، ٌُٖٝ ٫ ٣شَٔ رُي‬
   ‫خذٓحش !‪ٓ( Yahoo‬ؼح، "خذٓحش ٌٓطٞخ"). أٗص ضذسى ًزُي ٝضٞجكن ػِ٠ إٔ خذٓحش ٌٓطٞخ هذ ضشَٔ‬
 ‫ئػ٬ٗحش ٝإٔ ج٩ػ٬ٗحش جُٔزًٞسز ػشٝس٣س ذحُ٘غرس ٌُٔطٞخ ُطضٝ٣ذ خذٓحش ٌٓطٞخ. أٗص ضذسى ًزُي ٝضٞجكن‬
  ‫ػِ٠ إٔ خذٓحش ٌٓطٞخ هذ ضشَٔ سعحتَ ٓكذدز ٖٓ ٌٓطٞخ، ٓػَ ئػ٬ٗحش جُخذٓحش ٝجُشعحتَ ج٩دجس٣س‬
 ‫ٝٗشش جش أخرحس ٌٓطٞخ، ٝإٔ جُشعحتَ جُٔزًٞسز ضؼطرش ؾضءجً ٖٓ ػؼٞ٣س ٌٓطٞخ ٝأٗي ُٖ ضٌٕٞ هحدسًج ػِىحخط٤حس‬
   ‫ػذّ جعط٬ٜٓح. ضخؼغ جُٔ٤ضجش جُؿذ٣ذز جُط٢ ضض٣ذ أٝ ضكغٖ ٖٓ خذٓحش ٌٓطٞخ جُكحُ٤س، ذٔح ك٢ رُي‬
          ‫ئطذجس خظحتض ؾذ٣ذز ٌُٔطٞخ، ُششٝؽ خذٓس ٌٓطٞخ ٓح ُْ ٣طْ ذ٤حٕ خ٬ف رُي طشجقس‬

                                          ‫خذٓحش !‪Yahoo‬‬

 ‫ضضٝد !‪ Yahoo‬جُٔغطخذٓ٤ٖ ذٔح ٣ِ٢: (1) ذش٣ذ !‪ٝ Yahoo‬ضغؿ٤َ جُذخٍٞ/ جُطغؿ٤َ ك٢ شرٌس ٌٓطٞخ؛‬
  ‫(2) ضضٝد جُٔغطخذٓ٤ٖ ذآٌحٗ٤س جُذخٍٞ ئُ٠ ٓؿٔٞػس ؿ٘٤س ٖٓ جُٔٞجسد، ذٔح ك٢ رُي دٕٝ قظش أدٝجش‬
‫ج٫ضظحٍ جُٔخطِلس ٝجُٔ٘طذ٣حش ٝخذٓحش جُطغٞم ٝخذٓحش جُركع ٝجُٔكطٟٞ جُٔخظض ٝجُرشٓؿس جُٔٞعٞٓس‬
 ‫ٖٓ خ٬ٍ شرٌس خظحتظٜح قٍٞ جُؼحُْ، ٝجُط٢ ٣ٌٖٔ جُذخٍٞ ئُ٤ٜح ٖٓ خ٬ٍ أ١ ٝعحتَ أٝ أؾٜضز ٓخطِلس‬
 ‫ٓؼشٝكس ج٥ٕ أٝ ٣طْ ضطٞ٣شٛح ك٤ٔح ذؼذ (ٓؼح، "خذٓحش !‪ .)"Yahoo‬أٗص ضذسى ًزُي ٝضٞجكن ػِ٠ إٔ خذٓحش‬
  ‫!‪ Yahoo‬هذ ضشَٔ ئػ٬ٗحش ٝإٔ ج٩ػ٬ٗحش جُٔزًٞسز ػشٝس٣س ذحُ٘غرس ُـ !‪ُ Yahoo‬طضٝ٣ذ خذٓحش !‪.Yahoo‬‬
  ‫أٗص ضذسى ًزُي ٝضٞجكن ػِ٠ إٔ خذٓحش !‪ Yahoo‬هذ ضشَٔ سعحتَ ٓكذدز ٖٓ !‪ٓ ،Yahoo‬ػَ ئػ٬ٗحش‬
 ‫جُخذٓحش ٝجُشعحتَ ج٩دجس٣س ٝٗششجش أخرحس !‪ٝ ،Yahoo‬إٔ جُشعحتَ جُٔزًٞسز ضؼطرش ؾضءجً ٖٓ ػؼٞ٣س !‪Yahoo‬‬
‫ٝأٗي ُٖ ضٌٕٞ هحدسجً ػِ٠ جخطحس ػذّ جعط٬ٜٓح. ضٌٕٞ أ٣س ٓ٤ضجش ؾذ٣ذز ضض٣ذ أٝ ضكغٖ ٖٓ خذٓحش !‪Yahoo‬‬
 ‫جُكحُ٤س، ذٔح ك٢ رُي ئطذجس خظحتض !‪ Yahoo‬ؾذ٣ذز، خحػؼس ُششٝؽ جُخذٓس، ٓح ُْ ٣طْ ذ٤حٕ خ٬ف رُي‬
‫طشجقس. أٗص ضذسى ٝضٞجكن ػِ٠ إٔ خذٓحش !‪ٓ Yahoo‬وذٓس "ًٔح ٛ٢" ٝإٔ !‪ ٫ Yahoo‬ضطكَٔ أ٣س ٓغإُٝ٤س‬
 ‫ػٖ ضٞه٤ص أٝ قزف أٝ ئعحءز ضغِ٤ْ أٝ كشَ ضخض٣ٖ أ٣س سعحتَ ُِٔغطخذّ أٝ أ٣س ئػذجدجش ضخظ٤ض. أٗص‬
   ‫ٓغإٍٝ ػٖ جُكظٍٞ ػِ٠ ئٌٓحٗ٤س جُذخٍٞ ئُ٠ خذٓحش !‪ٝ Yahoo‬هذ ضشَٔ ئٌٓحٗ٤س جُذخٍٞ جُٔزًٞسز‬
 ‫سعّٞ ؽشف غحُع (ٓػَ سعّٞ ٓضٝد خذٓس ج٩ٗطشٗص أٝ جُرع). أٗص ٓغإٍٝ ػٖ جُشعّٞ جُٔزًٞسز، ذٔح ك٢‬
   ‫رُي جُشعّٞ جُٔشجكوس ُؼشع ج٩ػ٬ٗحش أٝ ضغِ٤ٜٔح. ئػحكس ئُ٠ رُي، ٣ؿد ػِ٤ي ضٞك٤ش ًحكس جُٔؼذجش‬
               ‫جُ٬صٓس ُِذخٍٞ ئُ٠ خذٓحش !‪ٝ ،Yahoo‬أٗص ٓغإٍٝ ػٖ جُٔؼذجش جُٔزًٞسز.‬

                                ‫3. ٍعاىجت إرساه خذٍاث !‪Yahoo‬‬

  ‫أٗص ضذسى إٔ جُٔؼحُؿس جُل٘٤س ٝئسعحٍ خذٓحش !‪ ،Yahoo‬ذٔح ك٢ رُي ٓكطٞ٣حضي، هذ ضشَٔ ٓح ٣ِ٢: (أ)‬
  ‫ػِٔ٤حش ج٩سعحٍ ػِ٠ ػذز شرٌحش؛ ٝ(خ) ضـ٤٤شجش ُِطٞجكن أٝ جُطٌ٤ق ٓغ جُٔططِرحش جُل٘٤س ُشرٌحش أٝ‬
                                        ‫أؾٜضز ج٫ضظحٍ.‬

                ‫4. اىَحتىٌاث اىخاصت باىباىغٍِ أو اىزاشذٌِ فً خذٍاث !‪Yahoo‬‬

 ‫٣شؾ٠ ج٫ٗطرحٙ ذإٔ !‪ Yahoo‬هذ أٗشأش ٓغحقحش ٓكذدز ك٢ خذٓحش !‪ Yahoo‬ضكطٞ١ ػِ٠ ٓكطٞ٣حش خحطس‬
   ‫ذحُرحُـ٤ٖ أٝ جُشجشذ٣ٖ. ٣ؿد إٔ ٣ٌٕٞ ػٔشى 81 ع٘س ػِ٠ ج٧هَ ُِذخٍٞ ئُ٠ جُٔغحقحش جُٔزًٞسز‬
                                      ‫ٝجعطؼشجػٜح.‬

                            ‫5. اىتشاٍاث تسجٍيل فً خذٍاث !‪Yahoo‬‬

  ‫ٓوحذَ جعطخذجٓي ُخذٓحش !‪ ،Yahoo‬كاٗي ضؼِٖ أٗي هذ ذِـص عً٘ح هحٗٞٗ٤س ٩ذشجّ ػوذ ِٓضّ ٝأٗي ُغص‬
‫شخظًح ٓٔ٘ٞػًح ٖٓ جعط٬ّ خذٓحش !‪ Yahoo‬ذٔٞؾد هٞجٗ٤ٖ جُٞ٫٣حش جُٔطكذز أٝ أ٣س عِطس ٓخطظس أخشٟ.‬
   ‫أٗص ضٞجكن ًزُي ػِ٠ ٓح ٣ِ٢: (أ) ضوذ٣ْ ٓؼِٞٓحش طك٤كس ٝده٤وس ٝقحُ٤س ٝضحٓس ػٖ ٗلغي قغرٔح‬
     ‫٣طِرٚ ٗٔٞرؼ جُطغؿ٤َ ك٢ خذٓحش !‪"( Yahoo‬ذ٤حٗحش جُطغؿ٤َ") ٝ(خ) ج٫قطلحظ ذر٤حٗحش جُطغؿ٤َ‬
   ‫ٝضكذ٣ػٜح كٞسجً ٩ذوحتٜح طك٤كس ٝده٤وس ٝقحُ٤س ٝضحٓس. ئرج هٔص ذطضٝ٣ذ أ١ ٓؼِٞٓحش ؿ٤ش طك٤كس أٝ ؿ٤ش‬
     ‫ده٤وس أٝ ؿ٤ش قحُ٤س أٝ ؿ٤ش ضحٓس، أٝ ئرج ًحٗص ُذٟ !‪ Yahoo‬أعرحخ ٓؼوُٞس ُِشي ك٢ إٔ جُٔؼِٞٓحش‬
‫جُٔزًٞسز ؿ٤ش طك٤كس أٝ ؿ٤ش ده٤وس أٝ ؿ٤ش قحُ٤س أٝ ؿ٤ش ضحٓس، ٣ٌٕٞ ُذٟ !‪ Yahoo‬جُكن ٩٣وحف قغحذي أٝ‬
    ‫ئٜٗحتٚ ٝسكغ أ١ ٖٓ ًٝحكس ج٫عطخذجٓحش جُكحُ٤س أٝ جُٔغطورِ٤س ُخذٓحش !‪( Yahoo‬أٝ أ١ ؾضء ٜٓ٘ح).‬
  ‫!‪ٓ Yahoo‬ؼ٘٤س ذغ٬ٓس ًحكس ٓغطخذٓ٤ٜح ٝخظٞط٤طْٜ، ٝخحطس ج٧ؽلحٍ، ُٜٝزج جُغرد ٣ؿد ػِ٠ آذحء‬
 ‫ج٧ؽلحٍ ضكص عٖ 31 جُز٣ٖ ٣شؿرٕٞ ذحُغٔحـ ٧ؽلحُْٜ ذحُذخٍٞ ئُ٠ خذٓحش !‪ Yahoo‬إٔ ٣وٞٓٞج ذاٗشحء‬
  ‫قغحخ !‪ Yahoo‬ػحتِ٢. ػ٘ذٓح ضوّٞ ذاٗشحء قغحخ !‪ Yahoo‬ػحتِ٢ ٝئػحكس ؽلِي ئُ٠ جُكغحخ، كاٗي‬
   ‫ضشٜذ إٔ ػٔشى 81 ع٘س ػِ٠ ج٧هَ ٝأٗي جُٞط٢ جُششػ٢ ُِطلَ/ ج٧ؽلحٍ جُٔذسؼ/ جُٔذسؾ٤ٖ ك٢‬
 ‫قغحخ !‪ Yahoo‬جُؼحتِ٢. ذاػحكس ؽلَ ئُ٠ قغحخ !‪ Yahoo‬جُؼحتِ٢ كاٗي أ٣ؼح ضؼط٢ ؽلِي ئرٕ جُذخٍٞ‬
  ‫ئُ٠ ٓغحقحش ٓطؼذدز ٖٓ خذٓحش !‪٣ .Yahoo‬شؾ٠ إٔ ضطزًش إٔ خذٓحش !‪ٓ Yahoo‬خظظس ُؿزخ ؾٜٔٞس‬
  ‫ٝجعغ. ٝذ٘حء ػِ٠ رُي، ذظلطي جُٞط٢ جُششػ٢، كٖٔ ٓغإُٝ٤طي ضكذ٣ذ ٓح ئرج ًحٗص أ١ ٖٓ ٓغحقحش‬
         ‫ٝ/أٝ ٓكطٞ٣حش خذٓحش !‪( Yahoo‬قغرٔح ٛ٢ ٓؼشكس ك٢ جُوغْ 8 أدٗحٙ) ٓ٘حعرس ُطلِي.‬

                               ‫6. سٍاست اىخصىصٍت فً !‪Yahoo‬‬

 ‫ضٌٕٞ ذ٤حٗحش جُطغؿ٤َ ٝذؼغ جُٔؼِٞٓحش ج٧خشٟ ػ٘ي خحػؼس ُغ٤حعس جُخظٞط٤س جُخحطس ذ٘ح. ُِٔض٣ذ ٖٓ‬
          ‫جُٔؼِٞٓحش، هْ ذح٫ؽ٬ع ػِ٠ ع٤حعس خظٞط٤س !‪ Yahoo‬جٌُحِٓس ػِ٠ جُشجذؾ جُطحُ٢:‬
 ‫‪ ./http://info.yahoo.com/privacy/xa/yahoo‬أٗص ضذسى أٗٚ ٖٓ خ٬ٍ جعطخذجٓي ُخذٓحش !‪Yahoo‬‬
   ‫كاٗي ضٞجكن ػِ٠ ؾٔغ جُٔؼِٞٓحش جُٔزًٞسز ٝجعطخذجٜٓح (قغرٔح ٛٞ ٓر٤ٖ ك٢ ع٤حعس جُخظٞط٤س‬
   ‫جُٔؼٍٔٞ ذٜح)، ذٔح ك٢ رُي ٗوَ جُٔؼِٞٓحش جُٔزًٞسز ئُ٠ جُٞ٫٣حش جُٔطكذز ٝ/أٝ دٍٝ أخشٟ ُِطخض٣ٖ‬
                    ‫ٝجُٔؼحُؿس ٝج٫عطخذجّ ٖٓ هرَ !‪ٝ Yahoo‬جُششًحش جُٔشضرطس ذٜح.‬

                ‫7. حساب اىعضى وميَت اىسز اىخاصٍِ به وحَاٌته فً !‪Yahoo‬‬

 ‫عٞف ضغطِْ ًِٔس جُغش ٝجعْ جُكغحخ ػ٘ذ ئضٔحٓي ُؼِٔ٤س جُطغؿ٤َ ك٢ خذٓس !‪ .Yahoo‬أٗص ٓغإٍٝ‬
  ‫ػٖ ج٫قطلحظ ذغش٣س ًِٔس جُغش ٝجُكغحخ ٝٓغإٍٝ ضٔحًٓح ػٖ ًحكس جُ٘شحؽحش أُط٢ ضكذظ ػٖٔ ًِٔس‬
‫عشى أٝ قغحذي. أٗص ضٞجكن ػِ٠ ٓح ٣ِ٢: (أ) ضرِ٤ؾ !‪ Yahoo‬كٞسًج ذأ١ جعطخذجّ ؿ٤ش ٓظشـ ذٚ ٌُِٔس جُغش‬
‫أٝ جُكغحخ جُخحص ذي أٝ أ١ ٓخحُلس أخشٟ ُِكٔح٣س، ٝ(خ) جُكشص ػِ٠ جُخشٝؼ ٖٓ قغحذي ك٢ ٜٗح٣س ًَ‬
  ‫ؾِغس. ٫ ٣ٌٖٔ إٔ ضٌٕٞ !‪ٓ Yahoo‬غإُٝس ُٖٝ ضٌٕٞ ٓغإُٝس ػٖ أ١ خغحسز أٝ ػشس ٗحشة ػٖ ػذّ‬
                                      ‫جُطضجٓي ذٜزج جُوغْ 7‬
                                      ‫8. سيىك اىعضى فً !‪Yahoo‬‬

    ‫أٗص ضذسى إٔ ًحكس جُٔؼِٞٓحش أٝ جُر٤حٗحش أٝ جُ٘ظٞص أٝ جُرشجٓؽ أٝ جُٔٞع٤و٠ أٝ ج٧طٞجش أٝ جُظٞس أٝ‬
‫جُشعٞٓحش أٝ جُل٤ذ٣ٞ أٝ جُشعحتَ أٝ جُشؼحسجش أٝ جُٔٞجد ج٧خشٟ ("جُٔكطٞ٣حش") عٞجء ضْ ٗششٛح ذشٌَ ػحّ‬
 ‫أٝ ئسعحُٜح ذشٌَ خحص، ضٌٕٞ ػِ٠ جُٔغإُٝ٤س جُلشد٣س ُِشخض جُز١ أٗطؽ جُٔكطٞ٣حش جُٔزًٞسز. ٣ؼ٘٢‬
   ‫رُي أٗي أٗص ُٝ٤غص !‪ٓ Yahoo‬غإٍٝ ذحٌُحَٓ ػٖ ؾٔ٤غ جُٔكطٞ٣حش جُط٢ ضوّٞ ذشكؼٜح أٝ ٗششٛح أٝ‬
     ‫ئسعحُٜح ذحُرش٣ذ ج٩ٌُطشٝٗ٢ أٝ ٗوِٜح أٝ خ٬ف رُي ئضحقطٜح ػرش خذٓحش !‪ ٫ .Yahoo‬ضطكٌْ !‪Yahoo‬‬
   ‫ذحُٔكطٞ٣حش جُط٢ ٣طْ ٗششٛح ػرش خذٓحش !‪ً ٢ٛٝ Yahoo‬زُي ٫ ضؼٖٔ طكس جُٔكطٞ٣حش جُٔزًٞسز أٝ‬
‫ع٬ٓطٜح أٝ ؾٞدضٜح. أٗص ضذسى أٗٚ ذحعطخذجٓي خذٓحش !‪ Yahoo‬كاٗي هذ ضٌٕٞ ٓؼشػًح ُٔكطٞ٣حش ٓغ٤ثس أٝ‬
 ‫ؿ٤ش ٫توس أٝ ذـ٤ؼس. ُٖ ضٌٕٞ !‪ Yahoo‬ضكص أ١ ظشف ٓغإُٝس ذأ١ شٌَ ٖٓ ج٧شٌحٍ ػٖ أ٣س ٓكطٞ٣حش،‬
 ‫ذٔح ك٢ رُي دٕٝ قظش أ٣س أخطحء أٝ ئؿلح٫ش ك٢ أ٣س ٓكطٞ٣حش أٝ أ٣س خغحسز أٝ ػشس ٖٓ أ١ ٗٞع هذ ٣كذظ‬
 ‫ٗط٤ؿس ٫عطخذجّ أ٣س ٓكطٞ٣حش ضْ ٗششٛح أٝ ئسعحُٜح ذحُرش٣ذ ج٩ٌُطشٝٗ٢ أٝ ٗوِٜح أٝ خ٬ف رُي ئضحقطٜح ػرش‬
                                           ‫خذٓحش !‪.Yahoo‬‬

                         ‫أٗص ضٞجكن ػِ٠ ػذّ جعطخذجّ خذٓحش !‪ُٔ Yahoo‬ح ٣ِ٢:‬

 ‫سكغ أ٣س ٓكطٞ٣حش ٓكظٞسز أٝ ٓإر٣س أٝ ٜٓذدز أٝ ٓغ٤ثس أٝ ٓضػؿس أٝ ضوظ٤ش٣س أٝ جكطشجت٤س أٝ ٓرطزُس‬     ‫1.‬
    ‫أٝ كحقشس أٝ ضشٜ٤ش٣س أٝ ٓ٘طٌٜس ُخظٞط٤س جُـ٤ش أٝ ذـ٤ؼس أٝ ػ٘ظش٣س أٝ ػشه٤س أٝ خ٬ف رُي‬
           ‫ٓشكٞػس، أٝ ٗششٛح أٝ ئسعحُٜح ذحُرش٣ذ ج٩ٌُطشٝٗ٢ أٝ ٗوِٜح أٝ خ٬ف رُي ئضحقطٜح؛‬
                                      ‫ئ٣زجء جُوظش ذأ١ شٌَ؛‬   ‫2.‬
     ‫جٗطكحٍ شخظ٤س أ١ شخض أٝ ششًس، ذٔح ك٢ رُي دٕٝ قظش جٗطكحٍ شخظ٤س ٓٞظق ك٢‬            ‫3.‬
  ‫!‪ Yahoo‬أٝ ست٤ظ ٛ٤ثس أٝ دُ٤َ أٝ ٓؼ٤ق، أٝ ج٩د٫ء ذطظش٣ف خحؽة أٝ خ٬ف رُي ضكش٣ق جٗطٔحتي‬
                                   ‫ئُ٠ أ١ شخض أٝ أ٣س ششًس؛‬
 ‫ضضٝ٣ش جُؼ٘حٝ٣ٖ أٝ خ٬ف ر ُي جُط٬ػد ذحُٔؼشكحش ٖٓ أؾَ جخلحء ٓظذس أ٣س ٓكطٞ٣حش ضْ ئسعحُٜح ػرش‬       ‫4.‬
                                         ‫خذٓحش !‪.Yahoo‬‬
     ‫سكغ أ٣س ٓكطٞ٣حش ٫ ضِٔي جُكن ك٢ ئضحقطٜح ذٔٞؾد أ١ هحٕٗٞ أٝ ذٔٞؾد ػ٬هحش ضؼحهذ٣س أٝ‬       ‫5.‬
 ‫جتطٔحٗ٤س (ٓػَ جُٔؼِٞٓحش جُذجخِ٤س أٝ جُٔؼِٞٓحش ج٫ٓط٬ً٤س ٝجُغش٣س جُط٢ ٣طْ جُؼِْ ذٜح أٝ ج٩كظحـ‬
    ‫ػٜ٘ح ًؿضء ٖٓ ػ٬هحش ضٞظ٤ق أٝ ذٔٞؾد جضلحه٤حش ػذّ ئكظحـ)، أٝ ٗششٛح أٝ ئسعحُٜح ذحُرش٣ذ‬
                             ‫ج٩ٌُطشٝٗ٢ أٝ ٗوِٜح أٝ خ٬ف رُي ئضحقطٜح؛‬
  ‫سكغ أ٣س ٓكطٞ٣حش ض٘طٜي أ٣س ذشجءز جخطشجع أٝ ػ٬ٓس ضؿحس٣س أٝ عش ٜٓ٘س أٝ قوٞم ٌِٓ٤س أٝ ؿ٤شٛح‬      ‫6.‬
 ‫ٖٓ جُكوٞم ج٫ٓط٬ً٤س ("جُكوٞم") جُخحطس ذأ١ ؽشف، أٝ ٗششٛح أٝ ئسعحُٜح ذحُرش٣ذ ج٩ٌُطشٝٗ٢ أٝ‬
                                    ‫ٗوِٜح أٝ خ٬ف رُي ئضحقطٜح؛‬
  ‫سكغ أ٣س ٓٞجد ئػ٬ٗ٤س أٝ ضشٝ٣ؿ٤س ؿ٤ش ٓطِٞذس أٝ ؿ٤ش ٓظشـ ذٜح أٝ "ذش٣ذ ؿ٤ش ٓشؿٞخ ك٤ٚ" أٝ "ذش٣ذ‬    ‫7.‬
   ‫ػشٞجت٢" أٝ "سعحتَ ٓطغِغِس" أٝ "جقط٤حٍ ٛشٓ٢" أٝ أ١ شٌَ آخش ٖٓ جُطكش٣غ، ذحعطػ٘حء‬
   ‫ك٢ جُٔؿح٫ش (ٓػَ جُطغٞم) جُٔخظظس ُزُي جُـشع (٣شؾ٠ هشجءز ع٤حعس جُطؼحَٓ ٓغ جُرش٣ذ‬
     ‫جُؼشٞجت٢ جٌُحِٓس)، أٝ ٗششٛح أٝ ئسعحُٜح ذحُرش٣ذ ج٩ٌُطشٝٗ٢ أٝ ٗوِٜح أٝ خ٬ف رُي ئضحقطٜح؛‬
     ‫ضكٔ٤َ أ١ ٓٞجد ضكطٞ١ ػِ٠ ك٤شٝعحش ذشجٓؽ أٝ أ١ سٓٞص أٝ ِٓلحش أٝ ذشجٓؽ قحعٞخ أخشٟ‬        ‫8.‬
 ‫ٓظٔٔس ٩ػحهس أ٣س ذشجٓؽ أٝ ٓؼذجش قحعٞخ أٝ ٓؼذجش جضظحٍ، أٝ ضذٓ٤شٛح أٝ جُكذ ٖٓ ضشـ٤ِٜح، أٝ‬
          ‫ٗشش جُٔٞجد جُٔزًٞسز أٝ ئسعحُٜح ذحُرش٣ذ ج٩ٌُطشٝٗ٢ أٝ ٗوِٜح أٝ خ٬ف رُي ئضحقطٜح؛‬
    ‫ضؼط٤َ ع٤ش جُٔكحدغس جُطر٤ؼ٢ أٝ جُطغرد ك٢ "ضٔش٣ش" جُشحشس أعشع ٖٓ هذسز ٓغطخذٓ٢‬          ‫9.‬
   ‫خذٓحش !‪ Yahoo‬ج٥خش٣ٖ ػِ٠ جُطرحػس أٝ خ٬ف رُي جُطظشف ذطش٣وس ضإغش ذشٌَ عِر٢ ػِ٠‬
               ‫هذسز جُٔغطخذٓ٤ٖ ج٥خش٣ٖ ػِ٠ جُٔشحسًس ك٢ ػِٔ٤حش ضرحدٍ قو٤و٤س؛‬
   ‫جُطذخَ ك٢ خذٓحش !‪ Yahoo‬أٝ جُخٞجدّ أٝ جُشرٌحش جُٔطظِس ذخذٓحش !‪ ،Yahoo‬أٝ ضؼط٤ِٜح، أٝ‬       ‫01.‬
   ‫ٓخحُلس أ٣س ٓططِرحش أٝ ئؾشجءجش أٝ ع٤حعحش أٝ أٗظٔس ُِشرٌس جُٔطظِس ذخذٓحش !‪ ،Yahoo‬ذٔح‬
         ‫ك٢ رُي جعطخذجّ أ١ ؾٜحص أٝ ذشٗحٓؽ أٝ سٝض٤ٖ ُطؿ٘د ػ٘حٝ٣ٖ جعطرؼحد جُشؾَ ج٥ُ٢؛‬
 ‫ٓخحُلس أ١ هحٕٗٞ ٓكِ٢ أٝ ٝؽ٘٢ أٝ دُٝ٢ ٓؼٍٔٞ ذٚ ذوظذ أٝ ذذٕٝ هظذ، ذٔح ك٢ رُي دٕٝ قظش‬         ‫11.‬
   ‫ج٧ٗظٔس جُظحدسز ٖٓ هرَ ُؿ٘س ج٧ٝسجم جُٔحُ٤س ٝجُظشف ج٧ٓش٣ٌ٤س أٝ عٞم ج٧عْٜ ج٧ٓش٣ٌ٢ أٝ‬
                                ‫ٗحصدجى ٝأ٣س أٗظٔس ُٜح ٗلحر جُوحٕٗٞ؛‬
‫ضوذ٣ْ دػْ ٓحد١ أٝ ٓٞجسد (أٝ جخلحء أٝ ضٔٞ٣ٚ ؽر٤ؼس جُذػْ جُٔحد١ أٝ جُٔٞجسد أٝ ٓٞهؼٜح أٝ ٓظذسٛح‬     ‫21.‬
  ‫أٝ ٌِٓ٤طٜح) ئُ٠ أ٣س ٓ٘ظٔس (ٓ٘ظٔحش) ضْ ضكذ٣ذٛح ٖٓ هرَ قٌٞٓس جُٞ٫٣حش جُٔطكذز ػِ٠ أٜٗح‬
                ‫ٓ٘ظٔس ئسٛحذ٤س أؾ٘ر٤س ؽروح ُِوغْ 912 ٖٓ هحٕٗٞ جُٜؿشز ٝجُؿ٘غ٤س؛‬
                           ‫"ٓطحسدز" ج٥خش٣ٖ أٝ ذخ٬ف رُي ٓؼح٣وطْٜ؛‬     ‫31.‬
 ‫ؾٔغ ذ٤حٗحش شخظ٤س ػٖ ٓغطخذٓ٤ٖ آخش٣ٖ ك٤ٔح ٣طؼِن ذحُغِٞى ٝجُ٘شحؽحش جُٔكظٞسز جُٔر٤٘س‬          ‫41.‬
                                ‫ك٢ جُلوشجش أ-ّ أػ٬ٙ، أٝ ضخض٣ٜ٘ح.‬

 ‫أٗص ضوش ذإٔ !‪ Yahoo‬هذ ضوّٞ أٝ هذ ٫ ضوّٞ ٓغروًح ذكؿد جُٔكطٞ٣حش، ٌُٖٝ ٣ٌٕٞ ُذٟ !‪Yahoo‬‬
‫ٝجُٔكذد٣ٖ ٖٓ هرِٜح جُكن (ُٝ٤ظ ج٫ُطضجّ) ذطوذ٣شْٛ ٓ٘لشد٣ٖ، ذكؿد أ٣س ٓكطٞ٣حش ضٌٕٞ ٓطحقس‬
 ‫ػرش خذٓحش !‪ Yahoo‬أٝ سكؼٜح أٝ ئصجُطٜح. دٕٝ قظش ُٔح رًش أػ٬ٙ، ٣ٌٕٞ ُذٟ !‪ٝ Yahoo‬جُٔكذد٣ٖ‬
‫ٖٓ هرِٜح جُكن ك٢ ئصجُس أ٣س ٓكطٞ٣حش ضخحُق ششٝؽ جُخذٓس أٝ ضٌٕٞ خ٬ف رُي ؿ٤ش ٓكرزز. أٗص‬
 ‫ضٞجكن ػِ٠ أٗي ٣ؿد إٔ ضو٤ْ جعطخذجّ أ٣س ٓكطٞ٣حش ٝضطكَٔ ًحكس جُٔخحؽش جُٔشجكوس ُٜح، ذٔح‬
‫ك٢ رُي أ١ جػطٔحد ػِ٠ طكس جُٔكطٞ٣حش جُٔزًٞسز أٝ ضٔحٜٓح أٝ كحتذضٜح. ك٢ ٛزج جُخظٞص، أٗص‬
   ‫ضوش أٗٚ ٫ ٣ؿٞص ُي ج٫ػطٔحد ػِ٠ أ٣س ٓكطٞ٣حش ضْ ئ٣ؿحدٛح ٖٓ هرَ !‪ Yahoo‬أٝ ضوذ٣ٜٔح ئُ٠‬
‫!‪ Yahoo‬ذٔح ك٢ رُي دٕٝ قظش جُٔؼِٞٓحش جُٞجسدز ك٢ ُٞقس سعحتَ !‪ًٝ Yahoo‬حكس ج٧ؾضجء ج٧خشٟ‬
                                  ‫ٖٓ خذٓحش !‪.Yahoo‬‬

     ‫أٗص ضوش ٝضٞجكن ػِ٠ أٗٚ ٣ؿٞص ُـ !‪ Yahoo‬إٔ ضذخَ ٝضكحكع ٝضلظف ػٖ ٓؼِٞٓحش قغحذي‬
 ‫ٝجُٔكطٞ٣حش ئرج ًحٕ ٫صًٓح جُو٤حّ ذزُي ذٔٞؾد جُوحٕٗٞ أٝ ك٢ جػطوحد ػٖ قغٖ ٗ٤س ذإٔ جُذخٍٞ أٝ‬
   ‫ج٫قطلحظ أٝ ج٩كظحـ جُٔزًٞس ٫صّ ذشٌَ ٓؼوٍٞ ُٔح ٣ِ٢: (1) ج٫ُطضجّ ذحُؼِٔ٤س جُوحٗٞٗ٤س، (2)‬
 ‫ضطر٤ن ششٝؽ خذٓس !‪ )(3 ،Yahoo‬جُشد ػِ٠ ٓضجػْ إٔ أ٣س ٓكطٞ٣حش ض٘طٜي قوٞم جُـ٤ش، (4) جُشد‬
  ‫ػِ٠ ؽِرحضي ُخذٓس جُؼٔ٬ء، (5) قٔح٣س قوٞم !‪ٓٝ Yahoo‬غطخذٓ٤ٜح ٝجُؼحٓس، أٝ ٌِٓ٤طْٜ أٝ‬
                                   ‫ع٬ٓطْٜ جُشخظ٤س.‬

  ‫أٗص ضذسى إٔ خذٓحش !‪ٝ Yahoo‬جُرشجٓؽ جُٔطٔػِس ك٢ خذٓحش !‪ Yahoo‬هذ ضشَٔ ػ٘حطش قٔح٣س‬
  ‫ضغٔف ذكٔح٣س جُٔٞجد جُشهٔ٤س، ٝإٔ جعطخذجّ جُٔٞجد جُٔزًٞسز خحػغ ُوٞجػذ ج٫عطخذجّ جُط٢‬
 ‫قذدضٜح !‪/ٝ Yahoo‬أٝ ٓضٝدٝ جُٔكطٞ٣حش جُز٣ٖ ٣ضٝدٕٝ جُٔكطٞ٣حش ئُ٠ خذٓحش !‪٣ ٫ .Yahoo‬ؿٞص ُي‬
  ‫ٓكحُٝس ضؿحٝص أ١ ٖٓ هٞجػذ ج٫عطخذجّ جُٔطؼٔ٘س ك٢ خذٓحش !‪ ،Yahoo‬أٝ جُطكح٣َ ػِ٤ٜح. أ١‬
    ‫ضظٞ٣ش أٝ ٗشش أٝ ضٞص٣غ آخش أٝ ػشع ػحّ ؿ٤ش ٓظشـ ذٚ ُِٔٞجد جُط٢ ضْ ضضٝ٣ذٛح ك٢ خذٓحش‬
                      ‫!‪ ،Yahoo‬ذشٌَ ًحَٓ أٝ ؾضت٢، ٓٔ٘ٞع ٓ٘ؼًح ذحضًح.‬

                       ‫9. طبٍعت االتصاالث بٍِ اىىالٌاث عيى شبنت !‪Yahoo‬‬

  ‫ػ٘ذٓح ضوّٞ ذحُطغؿ٤َ ك٢ !‪ Yahoo‬كاٗي ضوش ذأٗي ذحعطخذجّ خذٓحش !‪٩ Yahoo‬سعحٍ سعحتَ ئٌُطشٝٗ٤س‬
      ‫(ذٔح ك٢ رُي دٕٝ قظش جُرش٣ذ ج٩ٌُطشٝٗ٢ ٝؿ٤شٛح ٖٓ جُ٘شحؽحش ػرش ج٩ٗطشٗص) عطغرد ئسعحٍ‬
 ‫جُٔشجع٬ش ػرش شرٌحش قحعٞخ !‪ٝ Yahoo‬جُط٢ ٣وغ ؾضء ٜٓ٘ح ك٢ ًحُ٤لٞسٗ٤ح ٝضٌغحط ٝك٤شؾ٤٘٤ح ٝؿ٤شٛح‬
 ‫ٖٓ جُٔٞجهغ ك٢ جُٞ٫٣حش جُٔطكذز، ٝضوغ أؾضجء ٜٓ٘ح ك٢ جُخحسؼ. ٗط٤ؿس ُزُي، ًٝزُي ٗط٤ؿس ُٜ٘ذعس شرٌس‬
  ‫!‪ٝ Yahoo‬جُٔٔحسعحش جُطؿحس٣س ٝؽر٤ؼس جُٔشجع٬ش ج٩ٌُطشٝٗ٤س، ٝقط٠ جُٔشجع٬ش جُط٢ ضرذٝ ذ٤ٖ جُٞ٫٣حش‬
     ‫ك٢ ؽر٤ؼطٜح، هذ ضإد١ ئُ٠ ئسعحٍ ٓشجع٬ش ذ٤ٖ جُٞ٫٣حش ذـغ جُ٘ظش ػٖ ٓٞهؼي جُٔحد١ ك٢ صٖٓ‬
 ‫ج٩سعحٍ. ذ٘حءً ػِ٤ٚ، كاٗي ذحُٔٞجكوس ػِ٠ ششٝؽ خذٓس !‪ٛ Yahoo‬زٙ كاٗي ضوش إٔ جعطخذجّ جُخذٓس ٣إد١‬
                              ‫ئُ٠ ػِٔ٤حش ئسعحٍ جُر٤حٗحش ذ٤ٖ جُٞ٫٣حش.‬

                ‫01. تحذٌزاث خ اصت ىالستخذاً اىذوىً واالٍتثاه ىالستٍزاد واىتصذٌز‬

 ‫ذح٫ػطشجف ذحُطر٤ؼس جُؼحُٔ٤س ُ٪ٗطشٗص، كاٗي ضٞجكن ػِ٠ ج٫ٓطػحٍ ٌُحكس جُوٞجػذ جُٔكِ٤س ذخظٞص جُغِٞى‬
  ‫ػرش ج٩ٗطشٗص ٝجُٔكطٞ٣حش جُٔورُٞس. هذ ٣ٌٕٞ جعطخذجّ خذٓحش !‪ٝ Yahoo‬ئسعحٍ جُرشٓؿ٤حش ٝجُطٌُ٘ٞٞؾ٤ح‬
    ‫ٝؿ٤شٛح ٖٓ جُر٤حٗحش جُطو٘٤س ٝٗششٛح ٝسكؼٜح ػرش خذٓحش !‪ ،Yahoo‬خحػؼًح ُوٞجٗ٤ٖ ٝأٗظٔس ج٫عط٤شجد‬
 ‫ٝجُطظذ٣ش. ٝذحُطكذ٣ذ كأٗص: (أ) ضؼِٖ أٗي ُغص ؽشكًح ٓكذدًج ك٢ أ٣س هحتٔس جعطػ٘حء ضظذ٣ش قٌٞٓ٤س، ذٔح ك٢‬
  ‫رُي دٕٝ قظش ج٧شخحص ٝجُششًحش جُٔشكٞػس ٖٓ هرَ جُٞ٫٣حش جُٔطكذز ٝهٞجتْ جُٔٞجؽ٘٤ٖ جُٔكذد٣ٖ‬
  ‫٫ػطرحسجش خحطس، ٝأٗي ُٖ ض٘وَ ذشجٓؽ ٝضٌُ٘ٞٞؾ٤ح ٝؿ٤شٛح ٖٓ جُر٤حٗحش جُطو٘٤س ػرش خذٓحش !‪ Yahoo‬ئُ٠‬
  ‫أؽشجف ٓكذد٣ٖ ك٢ جُوٞجتْ جُٔزًٞسز؛ (خ) ضٞجكن ػِ٠ ػذّ ٗوَ أ٣س ذشجٓؽ أٝ ضٌُ٘ٞٞؾ٤ح أٝ ؿ٤شٛح ٖٓ‬
  ‫جُر٤حٗحش جُطو٘٤س جُٔخحُلس ُوٞجٗ٤ٖ ج٫عط٤شجد ٝجُطظذ٣ش ج٧ٓش٣ٌ٤س أٝ ؿ٤شٛح ٖٓ هٞجٗ٤ٖ ج٫عط٤شجد ٝجُطظذ٣ش‬
                        ‫جُٔؼٍٔٞ ذٜح، أٝ سكؼٜح أٝ ٗششٛح ػرش خذٓحش !‪.Yahoo‬‬

              ‫11. اىَحتىٌاث اىتً ٌتٌ تقذٌَها أو إتاحتها ىشَيها فً خذٍاث !‪Yahoo‬‬

 ‫٫ ضذػ٢ !‪٤ٌِٓ Yahoo‬س جُٔكطٞ٣حش جُط٢ ضوذٜٓح أٗص أٝ ضط٤كٜح ُ٤طْ شِٜٔح ك٢ خذٓحش !‪ .Yahoo‬ؿ٤ش أٗٚ‬
    ‫ك٤ٔح ٣طؼِن ذحُٔكطٞ٣حش جُط٢ ضوذٜٓح أٝ ضط٤كٜح ُشِٜٔح ك٢ ٓغحقحش ك٢ خذٓحش !‪ Yahoo‬جُٔطحقس‬
 ‫ُِؼحٓس، كاٗي ضٔ٘ف !‪ Yahoo‬جُطشخ٤ض (جُطشجخ٤ض) جُؼحُٔ٤س ؿ٤ش جُٔكلٞظس جُكوٞم ٝؿ٤ش جُكظش٣س جُطحُ٤س،‬
                                      ‫قغرٔح ٣ٌٕٞ ٓ٘طروًح:‬

‫1. ك٤ٔح ٣طؼِن ذحُٔكطٞ٣حش جُط٢ ضوّٞ أٗص ذطوذ٣ٜٔح أٝ ئضحقطٜح ُ٤طْ شِٜٔح ك٢ ٓغحقحش ٓؿٔٞػحش‬
  ‫!‪ Yahoo‬جُٔطحقس ُِؼحٓس، ضشخ٤ض جعطخذجّ جُٔكطٞ٣حش جُٔزًٞسز ك٢ خذٓحش !‪ٝ Yahoo‬ضٞص٣ؼٜح‬
   ‫ٝضظٞ٣شٛح ٝضؼذ٣ِٜح ٝضر٘٤ٜح ٝضٔػ٤ِٜح ػًِ٘ح ٝػشػٜح ػًِ٘ح كوؾ ٧ؿشجع ضوذ٣ْ ٝضشٝ٣ؽ ٓؿٔٞػس‬
‫!‪ Yahoo‬جُٔكذدز جُط٢ ضْ ضوذ٣ْ جُٔكطٞ٣حش جُٔزًٞسز أٝ ئضحقطٜح ُٜح. ٣رو٠ جُطشخ٤ض جُٔزًٞس كوؾ‬
 ‫ُِٔذز جُط٢ ضخطحس ك٤ٜح ٓٞجطِس شَٔ جُٔكطٞ٣حش جُٔزًٞسز ك٢ خذٓحش !‪ٝ Yahoo‬عط٘طٜ٢ ك٢‬
     ‫أ١ ٝهص ضوّٞ أٗص ك٤ٚ أٝ ضوّٞ !‪ Yahoo‬ذاصجُس جُٔكطٞ٣حش جُٔزًٞسز ٖٓ خذٓحش !‪.Yahoo‬‬
   ‫2. ك٤ٔح ٣طؼِن ذحُظٞس أٝ جُشعٞٓحش أٝ جُظٞش أٝ جُل٤ذ٣ٞ جُط٢ ضوذٜٓح أٝ ضط٤كٜح ُ٤طْ شِٜٔح ك٢‬
    ‫ٓغحقحش ٓطحقس ُِؼحٓس ك٢ خذٓحش !‪ Yahoo‬ذخ٬ف ٓؿٔٞػحش !‪ ،Yahoo‬ضشخ٤ض جعطخذجّ‬
  ‫جُٔكطٞ٣حش جُٔزًٞسز ٝضٞص٣ؼٜح ٝضظٞ٣شٛح ٝضؼذ٣ِٜح ٝضر٘٤ٜح ٝضٔػ٤ِٜح ػِ٘ح ٝػشػٜح ػِ٘ح ك٢ خذٓحش‬
  ‫!‪ Yahoo‬كوؾ ُِـشع جُز١ ضْ ضوذ٣ْ جُٔكطٞ٣حش جُٔزًٞسز أٝ ئضحقطٜح ٧ؾِٚ. ٣رو٠ جُطشخ٤ض كوؾ‬
  ‫ؽٞجٍ ٓذز جخط٤حسى ج٫عطٔشجس ك٢ شَٔ جُٔكطٞ٣حش جُٔزًٞسز ك٢ خذٓحش !‪٘٣ٝ Yahoo‬طٜ٢ ك٢‬
      ‫جُٞهص جُز١ ضوّٞ ك٤ٚ أٗص أٝ !‪ Yahoo‬ذاصجُس جُٔكطٞ٣حش جُٔزًٞسز ٖٓ خذٓحش !‪.Yahoo‬‬
‫3. ك٤ٔح ٣طؼِن ذحُٔكطٞ٣حش ذخ٬ف جُظٞس أٝ جُشعٞٓحش أٝ جُظٞش أٝ جُل٤ذ٣ٞ جُط٢ ضوّٞ أٗص ذطوذ٣ٜٔح أٝ‬
‫ئضحقطٜح ُ٤طْ شِٜٔح ك٢ ٓغحقحش ٓطحقس ُِؼحٓس ٖٓ خذٓحش !‪ Yahoo‬ذخ٬ف ٓؿٔٞػحش !‪،Yahoo‬‬
 ‫ضشخ٤ظًح دجتًٔح ٝؿ٤ش هحذَ ُِ٘وغ ٝهحذَ ُِطشخ٤ض جُلشػ٢ ذحٌُحَٓ ٫عطخذجّ جُٔكطٞ٣حش جُٔزًٞسز‬
‫ٝضٞص٣ؼٜح ٝضظٞ٣شٛح ٝضؼذ٣ِٜح ٝضر٘٤ٜح ٝٗششٛح ٝضشؾٔطٜح ٝضٔػ٤ِٜح ػًِ٘ح ٝػشػٜح ػًِ٘ح (ذشٌَ ًحَٓ أٝ‬
 ‫ؾضت٢) ٝشَٔ جُٔكطٞ٣حش جُٔزًٞسز ك٢ أػٔحٍ أخشٟ ذأ١ شٌَ أٝ ٝع٤ِس ٓؼشٝكس ج٥ٕ أٝ ع٤طْ‬
                                      ‫ضطٞ٣شٛح ك٤ٔح ذؼذ.‬

‫جُٔغحقحش "جُٔطحقس ُِؼحٓس" ٖٓ خذٓحش !‪ ٢ٛ Yahoo‬جُٔغحقحش ٖٓ شرٌس خظحتض !‪ Yahoo‬جُط٢ ضوظذ‬
‫!‪ Yahoo‬ئضحقطٜح ُؼحٓس جُ٘حط. ػِ٠ عر٤َ جُٔػحٍ، ضشَٔ جُٔغحقحش جُٔطحقس ُِؼحٓس ٖٓ خذٓحش !‪Yahoo‬‬
 ‫ُٞقحش سعحتَ !‪ٝ Yahoo‬أؾضجء ٖٓ ٓؿٔٞػحش !‪ٝ Yahoo‬كِ٤ٌش (‪ )Flickr‬جُط٢ ضٌٕٞ ٓلطٞقس ُ٨ػؼحء ٝجُضٝجس.‬
  ‫ٝك٢ ؾٔ٤غ ج٧قٞجٍ، كإ جُٔغحقحش جُٔطحقس ُِؼحٓس ٖٓ خذٓحش !‪ Yahoo‬ضشَٔ ج٧ؾضجء ٖٓ ٓؿٔٞػحش‬
   ‫!‪ Yahoo‬جُٔوطظشز ػِ٠ ج٧ػؼحء ٝخذٓحش !‪ Yahoo‬جُٔخظظس ُِٔشجع٬ش جُخحطس ٓػَ ذش٣ذ !‪ Yahoo‬أٝ‬
‫جُٔغ٘ؿش (‪ ،!Yahoo )Messenger‬أٝ جُٔغحقحش خحسؼ شرٌس خظحتض !‪ٓ Yahoo‬ػَ أؾضجء ٖٓ ٓٞجهغ شرٌس‬
 ‫ج٩ٗطشٗص جُٔطحقس ػرش جُٜح٣رشض٤ٌغص أٝ ؿ٤شٛح ٖٓ جُشٝجذؾ، ٌُٖٝ ٫ ضوّٞ !‪ Yahoo‬ذحعطؼحكطٜح أٝ خذٓطٜح.‬

                                   ‫21. اىَساهَاث فً !‪Yahoo‬‬

  ‫ٖٓ خ٬ٍ ضوذ٣ْ ج٧كٌحس ٝ/أٝ ج٫هطشجقحش ٝ/أٝ جُٔغط٘ذجش ٝ/أٝ جُؼشٝع ("جُٔغحٛٔحش") ئُ٠ !‪ٖٓ Yahoo‬‬
‫خ٬ٍ طلكطٜح جُخحطس ذح٫هطشجقحش أٝ جُطـز٣س جُشجؾؼس، كاٗي ضوش ٝضٞجكن ػِ٠ ٓح ٣ِ٢: (أ) إٔ ٓغحٛٔحضي ٫‬
   ‫ضكطٞ١ ػِ٠ ٓؼِٞٓحش عش٣س أٝ جٓط٬ً٤س؛ (خ) إٔ !‪٤ُ Yahoo‬غص ضكص أ١ جُطضجّ ذحُغش٣س، طش٣ف أٝ‬
  ‫ػٔ٘٢، ك٤ٔح ٣طؼِن ذحُٔغحٛٔحش؛ (ؼ) إٔ !‪ٓ Yahoo‬خُٞس ذحعطخذجّ جُٔغحٛٔحش جُٔزًٞسز أٝ ج٩كظحـ‬
‫ػٜ٘ح (أٝ جخط٤حس ػذّ جعطخذجٜٓح أٝ ج٩كظحـ ػٜ٘ح) ٧١ ؿشع ٝذأ١ شٌَ ٝذأ٣س ٝع٤ِس قٍٞ جُؼحُْ؛ (د) أٗٚ‬
   ‫هذ ٣ٌٕٞ ُذٟ !‪ Yahoo‬ش٢ء ٓشحذٚ ُِٔغحٛٔحش ه٤ذ جُذسجعس أٝ جُططٞ٣ش؛ (ٛـ) إٔ ٓغحٛٔحضي ضظرف‬
‫ضِوحت٤ًح ًٌِٓح ُـ !‪ Yahoo‬دٕٝ أ١ جُطضجّ ػِ٠ !‪ Yahoo‬ضؿحٛي؛ ٝ(ٝ) ٫ ٣كن ُي جُكظٍٞ ػِ٠ أ١ ضؼٞ٣غ ٖٓ‬
                                ‫أ١ ٗٞع ٖٓ !‪ Yahoo‬ضكص أ٣س ظشٝف.‬

                          ‫31. ضَاُ اىتعىٌض الستخذاً خذٍاث !‪Yahoo‬‬

  ‫أٗص ضٞجكن ػِ٠ إٔ ضؼٖٔ !‪ٝ Yahoo‬ششًحضٜح جُطحذؼس ُٜح ٝجُٔشضرطس ذٜح ٝٓغإُٝ٤ٜح ًٝٝ٬تٜح ٝٓٞظل٤ٜح‬
   ‫ٝششًحتٜح ٝٓشخظ٤ٜح ذحُطؼٞ٣غ، ٝإٔ ضرو٤ْٜ ق٬ ً ٖٓ جُؼشس ػذ أ٣س ٓطحُرس أٝ ؽِد ذٔح ك٢ رُي أضؼحخ‬
  ‫جُٔكحٓحز جُٔؼوُٞس جُط٢ ٣وذٜٓح أ١ ٖٓ جُـ٤ش جُط٢ ضٌٕٞ ذغرد جُٔكطٞ٣حش جُط٢ ضوذٜٓح أٝ ض٘ششٛح أٝ‬
‫ضشعِٜح أٝ ضؼذُٜح أٝ خ٬ف رُي ضط٤كٜح ٖٓ خ٬ٍ خذٓحش !‪ Yahoo‬أٝ جعطخذجٓي ُخذٓحش !‪ Yahoo‬أٝ جضظحُي‬
 ‫ذخذٓحش !‪ Yahoo‬أٝ جٗطٜحًي ُششٝؽ خذٓس !‪ Yahoo‬أٝ جٗطٜحًي ٧٣س قوٞم أخشٟ، أٝ جُط٢ ض٘شأ ػٖ رُي.‬

                        ‫41. عذً إعادة االستخذاً اىتجاري ىخذٍاث !‪Yahoo‬‬

 ‫أٗص ضٞجكن ػِ٠ أ٫ ضوّٞ ذطظٞ٣ش أ١ ؾضء ٖٓ خذٓحش !‪ Yahoo‬أٝ ٗغخٜح أٝ ذ٤ؼٜح أٝ ٓرحدُطٜح أٝ جػحدز ذ٤ؼٜح‬
 ‫أٝ جعطـ٬ٍ جُخذٓحش جُٔزًٞسز أٝ أ١ جعطخذجّ ُٜح أٝ ئٌٓحٗ٤س دخٍٞ ئُ٤ٜح ٧٣س أؿشجع ضؿحس٣س (ذٔح ك٢ رُي‬
                        ‫جُٔكطٞ٣حش ٝج٩ػ٬ٗحش ٝجُرشجٓؽ ٝٓؼشف !‪ Yahoo‬جُخحص ذي).‬

            ‫51. اىََارساث اىعاٍت بخصىص استخذاً خذٍاث !‪ Yahoo‬واىتخشٌِ فٍها‬

‫أٗص ضوش أٗٚ ٣ؿٞص ُـ !‪ٝ Yahoo‬ػغ ٓٔحسعحش ٝقذٝد ػحٓس ذخظٞص جعطخذجّ خذٓحش !‪ ،Yahoo‬ذٔح ك٢ رُي‬
 ‫دٕٝ قظش أهظ٠ ػذد ٖٓ ج٧٣حّ جُط٢ ع٤طْ ك٤ٜح ج٫قطلحظ ذحُشعحتَ جُٔشعِس ذحُرش٣ذ ج٩ٌُطشٝٗ٢ أٝ ؿ٤شٛح‬
 ‫ٖٓ جُٔكطٞ٣حش جُٔشكٞػس، ٖٓ هرَ خذٓحش !‪ٝ ،Yahoo‬أهظ٠ ػذد ٖٓ جُشعحتَ جُٔشعِس ذحُرش٣ذ ج٩ٌُطشٝٗ٢‬
  ‫جُط٢ ٣ؿٞص ئسعحُٜح ٖٓ قغحخ ك٢ خذٓحش !‪ Yahoo‬أٝ جعطورحُٜح ك٤ٚ، ٝأهظ٠ قؿْ ٧٣س سعحُس ذحُرش٣ذ‬
  ‫ج٩ٌُطشٝٗ٢ ضْ ئسعحُٜح أٝ جعطورحُٜح ٖٓ هرَ قغحخ ك٢ خذٓحش !‪ٝ ،Yahoo‬أهظ٠ ٓغحقس هشص ع٤طْ‬
  ‫ضخظ٤ظٜح ػِ٠ خٞجدّ !‪٤ٗ Yahoo‬حذس ػ٘ي، ٝأهظ٠ ػذد ٖٓ جُٔشجش (ٝأهظ٠ ٓذز) ٣ؿٞص ُي ك٤ٜح جُذخٍٞ‬
   ‫ئُ٠ خذٓحش !‪ Yahoo‬ك٢ ٓذز صٓ٘٤س ٓكذدز. أٗص ضٞجكن ػِ٠ إٔ !‪ ٫ Yahoo‬ضطكَٔ أ٣س ٓغإُٝ٤س ػٖ‬
 ‫قزف أٝ ػذّ ضخض٣ٖ أ٣س سعحتَ ٝؿ٤شٛح ٖٓ جُٔشجع٬ش أٝ ؿ٤شٛح ٖٓ جُٔكطٞ٣حش جُط٢ ٣طْ ج٫قطلحظ ذٜح أٝ‬
  ‫ئسعحُٜح ٖٓ هرَ خذٓحش !‪ .Yahoo‬أٗص ضوش ذإٔ !‪ Yahoo‬ضكطلع ذكن ئُـحء ضغؿ٤َ أ١ قغحخ ؿ٤ش كؼحٍ‬
  ‫ُٔذز صٓ٘٤س ؽٞ٣ِس. أٗص ضوش ًزُي ذإٔ !‪ Yahoo‬ضكطلع ذكن ضؼذ٣َ ٛزٙ جُٔٔحسعحش ٝجُكذٝد جُؼحٓس ٖٓ‬
                                          ‫ٝهص ٥خش.‬

     ‫ع٤غٔف ُي ٓغ٘ؿش(‪ ،!Messenger) Yahoo‬ذٔح ك٢ رُي أ٣س ٗغخ ضٌٕٞ هحتٔس ػِ٠ جُشرٌس،‬
   ‫ُٝ٨شخحص جُز٣ٖ ضطٞجطَ ٓؼْٜ ذطخض٣ٖ ٓكحدغحضٌْ ك٢ قغحذحش !‪ Yahoo‬جُخحطس ذٌْ جُٔٞؾٞدز ك٢‬
   ‫خٞجدّ !‪٣ .Yahoo‬ؼ٘٢ رُي أٗي ضغطط٤غ جُذخٍٞ ٝجُركع ك٢ ضحس٣خ جُشعحتَ جُخحص ذي ٖٓ أ١ ؾٜحص‬
    ‫قحعٞخ ٓطظَ ذح٩ٗطشٗص. عٞجء ً٘ص ضغطخذّ جُٔ٤ضز جُٔزًٞسز أّ ٫، هذ ٣خطحس ٓغطخذٕٓٞ آخشٕٝ‬
   ‫جعطخذجٜٓح ٝضخض٣ٖ جُٔكحدغحش ٓؼي ك٢ قغحخ !‪ Yahoo‬جُخحص ذْٜ أ٣ؼًح. ئٕ ٓٞجكوطي ػِ٠ ششٝؽ‬
    ‫جُخذٓس ٛزٙ ضشٌَ ٓٞجكوطي ػِ٠ جُغٔحـ ُـ !‪ Yahoo‬ذطخض٣ٖ جُٔشجع٬ش جُٔزًٞسز ك٢ خٞجدٜٓح.‬

                                 ‫61. اىتعذٌالث عيى خذٍاث !‪Yahoo‬‬

 ‫ضكطلع !‪ Yahoo‬ذحُكن ك٢ أ١ ٝهص ٖٝٓ ٝهص ٥خش ذطؼذ٣َ خذٓحش !‪( Yahoo‬أٝ أ١ ؾضء ٜٓ٘ح) أٝ ئ٣وحكٜح،‬
‫ذشٌَ ٓإهص أٝ دجتْ، ذاشؼحس أٝ ذذٕٝ ئشؼحس. أٗص ضٞجكن ػِ٠ إٔ !‪ Yahoo‬ؿ٤ش ٓغإُٝس ضؿحٛي أٝ ضؿحٙ أ١‬
               ‫ٖٓ جُـ٤ش ػٖ أ١ ضؼذ٣َ أٝ ضؼِ٤ن أٝ ئ٣وحف ُخذٓحش !‪( Yahoo‬أٝ أ١ ؾضء ٜٓ٘ح).‬

                           ‫71. إّهاء إٍناٍّت اىذخىه إىى خذٍاث !‪Yahoo‬‬

  ‫٣ؿٞص ُي إٔ ضٜ٘٢ قغحذي ك٢ !‪ٝ Yahoo‬أ١ ػ٘ٞجٕ ذش٣ذ ئٌُطشٝٗ٢ ٓشجكن ٝئٌٓحٗ٤س جُذخٍٞ ئُ٠ خذٓحش‬
                           ‫!‪ٝ Yahoo‬رُي ذطوذ٣ْ ؽِد ئٜٗحء ئُ٠ !‪.Yahoo‬‬

  ‫أٗص ضٞجكن ػِ٠ أٗٚ ٣ؿٞص ُـ !‪ ،Yahoo‬دٕٝ ئشؼحس ٓغرن، إٔ ضٜ٘٢ أٝ ضكذ كٞسًج ٖٓ ئٌٓحٗ٤س دخُٞي ئُ٠‬
   ‫قغحذي ك٢ !‪ٝ Yahoo‬أ١ ػ٘ٞجٕ ذش٣ذ ئٌُطشٝٗ٢ ٓشجكن ُٚ ٝئٌٓحٗ٤س دخُٞي ئُ٠ خذٓحش !‪ ،Yahoo‬أٝ إٔ‬
 ‫ضٞهلٚ. ضشَٔ أعرحخ ج٩ٜٗحء أٝ جُكذ ٖٓ جُذخٍٞ أٝ ج٫٣وحف، دٕٝ قظش، ٓح ٣ِ٢: (أ) ٓخحُلحش أٝ جٗطٜحًحش‬
   ‫ُششٝؽ جُخذٓس أٝ ؿ٤شٛح ٖٓ ج٫ضلحه٤حش أٝ جُٔرحدب جُطٞؾ٤ٜ٤س جُٔشُٔٞس، (خ) جُطِرحش ٖٓ هرَ ًٝحُس‬
   ‫ض٘ل٤ز جُوحٕٗٞ أٝ ؿ٤شٛح ٖٓ جًُٞح٫ش جُكٌٞٓ٤س، (ؼ) ئ٣وحف خذٓحش !‪( Yahoo‬أٝ أ١ ؾضء ٜٓ٘ح) أٝ ضؼذ٣َ‬
 ‫جُٔٞجد ك٤ٜح، (د) ٓغحتَ أٝ ٓشٌ٬ش ك٘٤س أٝ أٓ٘٤س ؿ٤ش ٓطٞهؼس، (ٛـ) كطشجش ؽٞ٣ِس ٖٓ ػذّ جُلؼحُ٤س، (ٝ)‬
  ‫ٓشحسًطي ك٢ ٗشحؽحش جقط٤حُ٤س أٝ ؿ٤ش ششػ٤س، ٝ/أٝ (ص) ػذّ دكغ أ٣س سعّٞ ٓغطكوس ٖٓ هرِي ك٤ٔح‬
‫٣طؼِن ذخذٓحش !‪ .Yahoo‬أٗص ضٞجكن ًزُي ػِ٠ أٗٚ ٣طْ جُو٤حّ ذٌحكس ج٩ٜٗحءجش ٝضكذ٣ذجش جُذخٍٞ ٝج٩٣وحكحش‬
    ‫ذغرد، ذطوذ٣ش !‪٘ٓ Yahoo‬لشدز ٝإٔ !‪ Yahoo‬ؿ٤ش ٓغإُٝس ضؿحٛي أٝ ضؿحٙ أ١ ٖٓ جُـ٤ش ػٖ أ١ ئٜٗحء‬
              ‫ُكغحذي أٝ أ١ ػ٘ٞجٕ ذش٣ذ ٓشجكن ُٚ أٝ ئٌٓحٗ٤س جُذخٍٞ ئُ٠ خذٓحش !‪.Yahoo‬‬

   ‫٣شَٔ ئٜٗحء قغحذي ك٢ !‪ Yahoo‬أ١ ٖٓ أٝ ًَ ٓح ٣ِ٢: (أ) ئصجُس ئٌٓحٗ٤س جُذخٍٞ ئُ٠ ًَ أٝ ؾضء ٖٓ‬
 ‫جُؼشٝع دجخَ خذٓحش !‪( ،Yahoo‬خ) قزف ًِٔس جُغش جُخحطس ذي ًٝحكس جُٔؼِٞٓحش ٝجُِٔلحش ٝجُٔكطٞ٣حش‬
 ‫رجش جُؼ٬هس جُٔشجكوس ُكغحذي أٝ جُٔٞؾٞدز ك٤ٚ (أٝ أ١ ؾضء ٜٓ٘ح)، ٝ(ؼ) ٓ٘غ أ١ جعطخذجّ آخش ٌَُ أٝ ؾضء‬
                                       ‫ٖٓ خذٓحش !‪.Yahoo‬‬

                                       ‫81. اىتعاٍو ٍع اىَعيٍِْ‬

   ‫ضٌٕٞ ٓشجع٬ضي أٝ ضؼحٓ٬ضي جُطؿحس٣س ٓغ جُٔؼِ٘٤ٖ جُز٣ٖ ضؿذْٛ ك٢ أٝ ٖٓ خ٬ٍ خذٓحش !‪ Yahoo‬أٝ‬
 ‫ٓشحسًطي ك٢ ضشٝ٣ؿْٜ، ذٔح ك٢ رُي جُذكغ ٝضغِ٤ْ جُرؼحتغ أٝ جُخذٓحش رجش جُؼ٬هس ٝأ٣س ششٝؽ أٝ أقٌحّ‬
 ‫أٝ ػٔحٗحش أٝ ئػ٬ٗحش أخشٟ ٓشجكوس ُِطؼحٓ٬ش جُٔزًٞسز، كوؾ ذ٤٘ي ٝذ٤ٖ جُٔؼِٖ جُٔزًٞس. أٗص ضٞجكن ػِ٠‬
    ‫إٔ !‪ Yahoo‬ؿ٤ش ٓغإُٝس ػٖ أ٣س خغحسز أٝ أ١ ػشس ٖٓ أ١ ٗٞع ٣طْ ضٌرذٙ ٗط٤ؿس ٧١ ٖٓ جُطؼحٓ٬ش‬
                  ‫جُٔزًٞسز أٝ ٗط٤ؿس ُٞؾٞد جُٔؼِ٘٤ٖ جُٔزًٞس٣ٖ ك٢ خذٓحش !‪.Yahoo‬‬

                                              ‫91. اىزوابظ‬

‫هذ ضوّٞ خذٓحش !‪ Yahoo‬أٝ جُـ٤ش ذطضٝ٣ذ سٝجذؾ أٝ ؿ٤شٛح ٖٓ ٓٞجهغ أٝ ٓظحدس شرٌس ج٩ٗطشٗص. أٗص ضوش ٝضٞجكن‬
 ‫ػِ٠ إٔ !‪٤ُ Yahoo‬غص ٓغإُٝس ػٖ ئضحقس جُٔٞجهغ أٝ جُٔظحدس جُخحسؾ٤س جُٔزًٞسز، ٝ٫ ضؿ٤ش أ٣س ٓكطٞ٣حش‬
  ‫أٝ ئػ٬ٗحش أٝ ٓ٘طؿحش أٝ ٓٞجد أخشٟ ك٢ جُٔٞجهغ أٝ جُٔظحدس جُٔزًٞسز أٝ ٓطحقس ٜٓ٘ح، ٝٛ٢ ؿ٤ش ٓغإُٝس‬
 ‫ػٜ٘ح. أٗص ضوش ٝضٞجكن ًزُي ػِ٠ إٔ !‪ Yahoo‬ؿ٤ش ٓغإُٝس، ذشٌَ ٓرحشش أٝ ؿ٤ش ٓرحشش، ػٖ أ١ ػشس أٝ‬
 ‫خغحسز ذغرد أٝ ٣ضػْ أٜٗح ذغرد جعطخذجّ أ١ ٖٓ جُٔكطٞ٣حش أٝ جُرؼحتغ أٝ جُخذٓحش جُٔزًٞسز جُٔطحقس‬
              ‫ك٢ أٝ ػرش أ١ ٓٞهغ أٝ ٓظذس ٓزًٞس، أٝ ج٫ػطٔحد ػِ٤ٜح، أٝ ك٤ٔح ٣طؼِن ذزُي.‬

                                    ‫02. حقىق !‪ Yahoo‬االٍتالمٍت‬
    ‫أٗص ضوش ٝضٞجكن ػِ٠ إٔ خذٓحش !‪ٝ Yahoo‬أ٣س ذشجٓؽ ٫صٓس ٓغطخذٓس ك٤ٔح ٣طؼِن ذخذٓحش !‪Yahoo‬‬
   ‫("جُرشجٓؽ") ضكطٞ١ ػِ٠ ٓؼِٞٓحش جٓط٬ً٤س ٝعش٣س ٓكٔ٤س ذٔٞؾد هٞجٗ٤ٖ جٌُِٔ٤س جُلٌش٣س ٝؿ٤شٛح ٖٓ‬
  ‫جُوٞجٗ٤ٖ جُٔؼٍٔٞ ذٜح. أٗص ضوش ًزُي ٝضٞجكن ػِ٠ إٔ جُٔكطٞ٣حش جُٔشُٔٞس ك٢ ج٩ػ٬ٗحش أٝ جُٔؼِٞٓحش‬
 ‫جُٔوذٓس ُي ٖٓ خ٬ٍ خذٓحش !‪ Yahoo‬أٝ ٖٓ خ٬ٍ ٓؼِ٘٤ٖ ٓكٔ٤س ذكوٞم جُٔإُق أٝ جُؼ٬ٓحش جُطؿحس٣س أٝ‬
   ‫ػ٬ٓحش جُخذٓس أٝ ذشجءجش ج٫خطشجع أٝ ؿ٤شٛح ٖٓ جُكوٞم ج٫ٓط٬ً٤س ٝجُوٞجٗ٤ٖ. ذحعطػ٘حء ٓح ٛٞ ٓظشـ ذٚ‬
   ‫طشجقس ذٔٞؾد جُوٞجٗ٤ٖ جُٔؼٍٔٞ ذٜح أٝ قغرٔح ضْ جُطظش٣ف ذٚ ٖٓ هرَ !‪ Yahoo‬أٝ جُٔشخض جُٔ٘طرن‬
‫(ٓػَ جُٔؼِٖ)، كاٗي ضٞجكن ػِ٠ ػذّ ضؼذ٣َ خذٓحش !‪ Yahoo‬أٝ جُٔكطٞ٣حش جُٔزًٞسز أٝ جُرشجٓؽ، أٝ ضأؾ٤شٛح‬
 ‫أٝ جعطثؿحسٛح أٝ جهشجػٜح أٝ ذ٤ؼٜح أٝ ضٞص٣ؼٜح أٝ جسعحُٜح أٝ ٗششٛح أٝ ضٔػ٤ِٜح ػِ٘ح أٝ ج٣ؿحد أػٔحٍ جشطوحه٤س‬
                                 ‫ذ٘حء ػِ٤ٜح، عٞجء ذشٌَ ًِ٢ أٝ ؾضت٢.‬

    ‫ضٔ٘كي !‪ Yahoo‬قوًح ٝضشخ٤ظًح شخظ٤ًح ؿ٤ش هحذَ ُِ٘وَ ٝؿ٤ش قظش١ ٫عطخذجّ سٓض جُش٢ء جُخحص‬
 ‫ذرشجٓؿٜح ك٢ قحعٞخ ٝجقذ، شش٣طس أ٫ ضوّٞ (ٝأ٫ ضغٔف ٧١ ٖٓ جُـ٤ش ذحُو٤حّ) ذ٘غخ جُرشجٓؽ أٝ ضؼذ٣ِٜح‬
  ‫أٝ ئ٣ؿحد ػَٔ جشطوحه٢ ٜٓ٘ح أٝ ئُـحتٜح أٝ ٛ٘ذعطٜح أٝ ػٌظ ضشض٤رٜح أٝ ذخ٬ف رُي ٓكحُٝس جًطشحف أ١‬
 ‫سٓض ٓظذس، أٝ ذ٤ؼٜح أٝ جُط٘حصٍ ػٜ٘ح أٝ ئػحدز ضشخ٤ظٜح أٝ ٓ٘ف ٓظِكس ػٔحٕ ك٤ٜح أٝ ذخ٬ف رُي جُط٘حصٍ ػٖ‬
  ‫أ١ قن ك٤ٜح. أٗص ضٞجكن ػِ٠ ػذّ ضؼذ٣َ جُرشجٓؽ ذأ١ شٌَ أٝ ؽش٣وس ٝػذّ جعطخذجّ ٗغخ ٓؼذُس ٖٓ‬
  ‫جُرشجٓؽ ذٔح ك٢ رُي (دٕٝ قظش) ُـشع جُكظٍٞ ػِ٠ ئٌٓحٗ٤س دخٍٞ ؿ٤ش ٓظشـ ذٚ ئُ٠ خذٓحش !‪.Yahoo‬‬
‫أٗص ضٞجكن ػِ٠ أ٫ ضذخَ ئُ٠ خذٓحش !‪ Yahoo‬ذأ٣س ٝع٤ِس ذخ٬ف ٓح ٣ٌٕٞ ٖٓ خ٬ٍ جُٞجؾٜس جُط٢ ضوذٜٓح‬
                        ‫!‪٬ُ Yahoo‬عطخذجّ ك٢ جُذخٍٞ ئُ٠ خذٓحش !‪.Yahoo‬‬

                                         ‫12. اىتْاسه عِ اىضَاّاث‬

                                 ‫أٗص ضذسى ٝضٞجكن طشجقس ػِ٠ ٓح ٣ِ٢:‬

‫1. ٣ٌٕٞ جعطخذجٓي ُخذٓحش !‪ٝ Yahoo‬ذشجٓؿٜح ػِ٠ ٓغإُٝ٤طي ٝقذى. ٣طْ ضوذ٣ْ خذٓحش !‪Yahoo‬‬
‫ٝذشجٓؿٜح "ًٔح ٛ٢" ٝ"قغرٔح ضٌٕٞ ٓطحقس". ضط٘حصٍ !‪ٝ Yahoo‬ششًحضٜح جُطحذؼس ُٜح ٝجُٔشضرطس ذٜح‬
‫ٝٓغإُٝ٤ٜح ٝٓٞظل٤ٜح ًٝٝ٬تٜح ٝششًحتٜح ٝٓشخظ٤ٜح، ػٖ ًحكس جُؼٔحٗحش ٖٓ أ١ ٗٞع، عٞجء ًحٗص‬
‫طش٣كس أٝ ػٔ٘٤س، ذٔح ك٢ رُي دٕٝ قظش جُؼٔحٗحش جُؼٔ٘٤س ٌُِِٔ٤س أٝ جُشٝجؼ أٝ جُٔ٬ءٓس ُـشع‬
                                    ‫ٓكذد ٝػذّ ج٫ٗطٜحى.‬
  ‫2. ٫ ضوذّ !‪ٝ Yahoo‬ششًحضٜح جُطحذؼس ُٜح ٝجُٔشضرطس ذٜح ٝٓغإُٝ٤ٜح ٝٓٞظل٤ٜح ًٝٝ٬تٜح ٝششًحتٜح‬
 ‫ٝٓشخظ٤ٜح أ٣س ػٔحٗحش ُٔح ٣ِ٢: (1) إٔ ضٌٕٞ خذٓحش !‪ Yahoo‬أٝ ذشجٓؿٜح ِٓر٤س ُٔططِرحضي، (2)‬
    ‫إٔ خذٓحش !‪ٝ Yahoo‬ذشجٓؿٜح ُٖ ضٌٕٞ ٓطوطؼس ٝعطٌٕٞ ٓطحقس ك٢ جُٞهص جُٔ٘حعد ٝآٓ٘س‬
 ‫ٝخحُ٤س ٖٓ ج٧خطحء، (3) إٔ جُ٘طحتؽ جُط٢ هذ ٣طْ جُكظٍٞ ػِ٤ٜح ٖٓ جعطخذجّ خذٓحش !‪ Yahoo‬أٝ‬
  ‫ذشجٓؿٜح عطٌٕٞ ده٤وس أٝ ٓٞغٞهس، (4) إٔ ؾٞدز أ٣س ٓ٘طؿحش أٝ خذٓحش أٝ ٓؼِٞٓحش أٝ أ٣س ٓٞجد‬
   ‫أخشٟ ٣طْ ششجؤٛح أٝ جُكظٍٞ ػِ٤ٜح ٖٓ هرِي ٖٓ خ٬ٍ خذٓحش !‪ Yahoo‬أٝ ذشجٓؿٜح عطِر٢‬
                    ‫ضٞهؼحضي، ٝ(5) أٗٚ ع٤طْ ضظك٤ف أ٣س أخطحء ك٢ جُرشجٓؽ.‬
   ‫3. ٣طْ جُذخٍٞ ئُ٠ أ٣س ٓٞجد ٣طْ سكؼٜح أٝ خ٬ف رُي جُكظٍٞ ػِ٤ٜح ٖٓ خ٬ٍ جعطخذجّ خذٓحش‬
‫!‪ Yahoo‬أٝ ذشجٓؿٜح ذطوذ٣شى ٓ٘لشدًج ٝػِ٠ ٓغإُٝ٤طي جُخحطس، ٝعطٌٕٞ ٓغإٝ٫ ً ذح٫ٗلشجد ٝضط٘حصٍ‬
 ‫ذٔٞؾرٚ ػٖ أ١ ٖٓ ًٝحكس جُٔطحُرحش ٝأعرحخ جُذػحٟٝ ك٤ٔح ٣طؼِن ذأ٣س أػشجس ُ٘ظحّ قحعٞذي أٝ‬
‫دخُٞي ئُ٠ ج٩ٗطشٗص أٝ جُطكٔ٤َ أٝ ؾٜحص جُؼشع أٝ خغحسز جُر٤حٗحش جُط٢ ض٘طؽ ٖٓ ضكٔ٤َ أ١ ٖٓ‬
                                      ‫جُٔٞجد جُٔزًٞسز.‬
‫4. ٫ ض٘شة أ٣س ٗظ٤كس أٝ ٓؼِٞٓحش عٞجء شلٜ٤س أٝ خط٤س ضْ جُكظٍٞ ػِ٤ٜح ٖٓ هرِي ٖٓ !‪Yahoo‬‬
‫أٝ ٖٓ خ٬ٍ خذٓحش !‪ Yahoo‬أٝ ذشجٓؿٜح أٝ ٜٓ٘ح، أ١ ػٔحٕ ؿ٤ش ٓر٤ٖ طشجقس ك٢ ششٝؽ جُخذٓس.‬
 ‫5. هذ ضطؼشع ٗغرس هِ٤ِس ٖٓ جُٔغطخذٓ٤ٖ ئُ٠ ٗٞذحش طشع ػ٘ذ جُطؼشع ٧ٗٔحؽ ٓكذدز ٖٓ جُؼٞء‬
  ‫أٝ جُخِل٤حش ػِ٠ شحشس جُكحعٞخ أٝ أغ٘حء جعطخذجّ خذٓحش !‪ .Yahoo‬هذ ضكع ذؼغ جُكح٫ش‬
 ‫أػشجع جُظشع جُط٢ ُْ ٣طْ ًشلٜح عحذوًح قط٠ ُذٟ جُٔغطخذٓ٤ٖ جُز٣ٖ ُ٤ظ ُذ٣ْٜ ضحس٣خ ٖٓ‬
   ‫جُ٘ٞذحش أٝ جُظشع ك٢ جُغحذن. ئرج ً٘ص أٗص أٝ كشد ٖٓ ػحتِطي ُذ٣ٌْ قحُس ٖٓ جُظشع، ٣شؾ٠‬
   ‫جعطشحسز جُطر٤د هرَ جعطخذجّ خذٓحش !‪ .Yahoo‬ضٞهق كٞسًج ػٖ جعطخذجّ خذٓحش !‪Yahoo‬‬
‫ٝجعطشش ؽر٤ري ئرج ضؼشػص ٧١ ٖٓ ج٧ػشجع جُطحُ٤س أغ٘حء جعطخذجّ خذٓحش !‪ :Yahoo‬جُذٝجس، ضـ٤ش‬
     ‫جُشؤ٣س، جسضؼحػ جُؼ٤ٖ أٝ جُؼؼ٬ش، كوذجٕ جُٞػ٢، جُطٞٛحٕ، أ٣س قشًس ٫ ئسجد٣س، ضش٘ؿحش.‬
                                         ‫22. حذود اىَسؤوىٍت‬

    ‫أٗص ضذسى ٝضٞجكن طشجقس ػِ٠ إٔ !‪ٝ Yahoo‬ششًحضٜح جُطحذؼس ُٜح ٝجُٔشضرطس ذٜح ٝٓغإُٝ٤ٜح ٝٓٞظل٤ٜح‬
 ‫ًٝٝ٬تٜح ٝششًحتٜح ٝٓشخظ٤ٜح، ُ٤غٞج ٓغإُٝ٤ٖ ضؿحٛي ػٖ أ٣س أػشجس ضأد٣ر٤س أٝ ؿ٤ش ٓرحششز أٝ ػشػ٤س أٝ‬
‫خحطس أٝ ضرؼ٤س أٝ ضكز٣ش٣س، ذٔح ك٢ رُي دٕٝ قظش أػشجس كٞجش جُشذف أٝ قغٖ جُ٘٤س أٝ ج٫عطخذجّ أٝ جُر٤حٗحش‬
  ‫أٝ ؿ٤شٛح ٖٓ جُخغحتش ؿ٤ش جُِٔٔٞعس (قط٠ ُٞ ضْ ئذ٬ؽ !‪ Yahoo‬ذآٌحٗ٤س ج٧ػشجس جُٔزًٞسز) جُ٘حضؿس ٓٔح‬
‫٣ِ٢: (أ) جعطخذجّ أٝ ػذّ جُوذسز ػِ٠ جعطخذجّ خذٓس !‪( ،Yahoo‬خ) ضٌِلس جُكظٍٞ ػِ٠ ذؼحتغ ٝخذٓحش‬
   ‫ذذ٣ِس، (ؼ) جُذخٍٞ أٝ جُطـ٤٤ش ؿ٤ش جُٔظشـ ذٚ ُشعحتِي أٝ ذ٤حٗحضي، (د) ذ٤حٗحش أٝ عِٞى أ١ ٖٓ جُـ٤ش ك٢‬
                    ‫خذٓس !‪ ،Yahoo‬أٝ (ٛـ) أ٣س ٓغأُس أخشٟ ٓطؼِوس ذخذٓس !‪.Yahoo‬‬
                                       ‫32. االستثْاءاث واىقٍىد‬

  ‫٫ ضغٔف ذؼغ ٓ٘حؽن ج٫خطظحص ذحعطػ٘حء ذؼغ جُؼٔحٗحش أٝ ذكظش جُٔغإُٝ٤س ػٖ ج٧ػشجس جُؼشػ٤س أٝ‬
‫جُٔطشضرس، أٝ ذحعطػ٘حتٜح. ذ٘حء ػِ٠ رُي، هذ ٫ ض٘طرن ذؼغ جُو٤ٞد جُٔر٤٘س أػ٬ٙ ك٢ جُوغْ 12 ٝجُوغْ 22‬
                                            ‫ػِ٤ي.‬

                    ‫42. تحذٌز خاص ىخذٍاث !‪ Yahoo‬اىَتعيقت باىَسائو اىَاىٍت‬

‫ئرج ً٘ص ض٘ٞ١ ئ٣ؿحد أ٣س خذٓس أٝ ج٫ٗؼٔحّ ئُ٠ أ٣س خذٓس، أٝ جعط٬ّ أٝ ؽِد أ٣س أخرحس أٝ سعحتَ أٝ ئٗزجسجش‬
  ‫أٝ ؿ٤شٛح ٖٓ جُٔؼِٞٓحش ٖٓ خذٓحش !‪ Yahoo‬ك٤ٔح ٣طؼِن ذحُششًحش أٝ أعؼحس ج٧عْٜ أٝ ج٫عطػٔحسجش أٝ‬
‫ج٧ٝسجم جُٔحُ٤س، ٣شؾ٠ هشجءز جُوغٔ٤ٖ 12 ٝ22 أػ٬ٙ ٓشز أخشٟ. ٣٘طرن جُوغٔ٤ٖ جُٔزًٞس٣ٖ ػِ٤ي ذشٌَ‬
  ‫ٓؼحػق. ئػحكس ئُ٠ رُي كاٗٚ ُِ٘ٞع جُٔزًٞس ٖٓ جُٔؼِٞٓحش ضكذ٣ذًج، ٣ٌٕٞ ٓظطِف "ُ٤كطشط جُٔغطػٔش"‬
  ‫ٓ٘حعرًح. ٣طْ ضوذ٣ْ خذٓحش !‪٧ Yahoo‬ؿشجع ئػ٬ٓ٤س كوؾ، ٝ٫ ضٜذف أ٣س ٓكطٞ٣حش ٓشُٔٞس ك٢ خذٓحش‬
 ‫!‪٧ Yahoo‬ؿشجع جُطؿحسز أٝ ج٫عطػٔحس. ٫ ضٌٕٞ !‪ Yahoo‬أٝ ٓشخظٞٛح ٓغإُٝ٤ٖ ػٖ طكس أ٣س ٓؼِٞٓحش ضْ‬
 ‫ئسعحُٜح أٝ ئضحقطٜح ػرش خذٓحش !‪ ،Yahoo‬أٝ كحتذضٜح أٝ ضٞكشٛح، ٝ٫ ٣ٌٕٞٗٞ ٓغإُٝ٤ٖ ػٖ أ٣س هشجسجش ضؿحسز أٝ‬
                                ‫جعطػٔحس ضوّٞ ػِ٠ جُٔؼِٞٓحش جُٔزًٞسز.‬

                                   ‫52. ال ٌىجذ ٍستفٍذوُ ٍِ اىغٍز‬

‫أٗص ضٞكن ػِ٠ إٔ ٫ ٣ٌٕٞ ٛ٘حى أ١ ٓغطل٤ذ٣ٖ ٖٓ ٛزٙ ج٫ضلحه٤س ٖٓ جُـ٤ش ذحعطػ٘حء قغرٔح ٛٞ ٓ٘ظٞص‬
                      ‫ػِ٤ٚ طشجقس خ٬ف رُي ك٢ ششٝؽ خذٓس !‪ٛYahoo‬زٙ.‬

                                        ‫62. إشعار ٍِ !‪Yahoo‬‬

 ‫هذ ضضٝدى !‪ Yahoo‬ذاشؼحسجش، ذٔح ك٢ رُي ج٩شؼحسجش ذخظٞص جُطـ٤٤شجش ك٢ ششٝؽ خذٓس !‪ ،Yahoo‬ذٔح‬
 ‫ك٢ رُي دٕٝ قظش ػٖ ؽش٣ن جُرش٣ذ ج٩ٌُطشٝٗ٢ ٝجُرش٣ذ جُؼحد١ ٝجُشعحتَ جُ٘ظ٤س جُوظ٤شز ٝسعحتَ جُٞعحتؾ‬
 ‫جُٔطؼذدز ٝجُشعحتَ جُ٘ظ٤س ٝجُٔ٘شٞسجش ك٢ خذٓحش !‪ Yahoo‬أٝ ؿ٤شٛح ٖٓ جُٞعحتَ جُٔؼشٝكس ج٥ٕ أٝ جُط٢‬
‫هذ ٣طْ ضطٞ٣شٛح ك٤ٔح ذؼذ. هذ ٫ ٣طْ جعط٬ّ ج٩شؼحسجش جُٔزًٞسز ئرج ً٘ص هذ جٗطٌٜص ششٝؽ خذٓس !‪Yahoo‬‬
  ‫ٛزٙ ٖٓ خ٬ٍ جُذخٍٞ ئُ٠ خذٓحش !‪ Yahoo‬ذطش٣وس ؿ٤ش ٓظشـ ذٜح. ضشٌَ ٓٞجكوطي ػِ٠ ششٝؽ خذٓس‬
    ‫!‪ٛ Yahoo‬زٙ ٓٞجكوطي ػِ٠ إٔ ٣طْ جػطرحسى هذ جعطِٔص أ١ ٖٓ ًٝحكس ج٩شؼحسجش جُط٢ ًحٕ ع٤طْ‬
             ‫ضغِ٤ٜٔح ئُ٤ي ُٞ ُْ ضوْ ذحُذخٍٞ ئُ٠ خذٓحش !‪ Yahoo‬ذطش٣وس ؿ٤ش ٓظشـ ذٜح.‬

                              ‫72. ٍعيىٍاث اىعالٍاث اىتجارٌت ىـ !‪Yahoo‬‬

 ‫أٗص ضٞجكن ػِ٠ إٔ ًحكس جُؼ٬ٓحش جُطؿحس٣س ٝج٧عٔحء جُطؿحس٣س ٝػ٬ٓحش جُخذٓس جُخحطس ذـ !‪ٝ Yahoo‬ؿ٤شٛح‬
  ‫ٖٓ شؼحسجش !‪٤ٓٝ Yahoo‬ضجش أعٔحتٜح جُطؿحس٣س ٝأعٔحء ٓ٘طؿحضٜح ٝخذٓحضٜح ٛ٢ ػ٬ٓحش ضؿحس٣س ٌِٝٓ٤س‬
‫خحطس ذـ ‪"( .Yahoo! Inc‬ػ٬ٓحش !‪ .)"Yahoo‬أٗص ضٞجكن ػِ٠ ػذّ ػشع أٝ جعطخذجّ ػ٬ٓحش !‪ Yahoo‬ذأ٣س‬
                              ‫ؽش٣وس دٕٝ ضظش٣ف ٓغرن ٖٓ !‪.Yahoo‬‬

    ‫82. اإلشعار واإلجزاء ىتقذٌٌ ٍطاىباث باّتهاك حقىق اىَؤىف أو حقىق اىَينٍت اىفنزٌت فً‬
                                   ‫خذٍاث !‪Yahoo‬‬

 ‫ضكطشّ !‪ Yahoo‬قوٞم جٌُِٔ٤س جُلٌش٣س ُ٦خش٣ٖ، ٝٗكٖ ٗطِد ٖٓ ٓغطخذٓ٢ ٓٞهؼ٘ح جُو٤حّ ذزُي أ٣ؼًح. هذ‬
    ‫ضوّٞ !‪ ،Yahoo‬ك٢ جُظشٝف جُٔ٘حعرس ٝذطوذ٣شٛح، ذطؼط٤َ ٝ/أٝ ئٜٗحء قغحذحش جُٔغطخذٓ٤ٖ جُز٣ٖ هذ‬
‫٣ٌٕٞٗٞ ٓطؼذ٣ٖ ذشٌَ ٓطٌشس. ئرج ً٘ص ضؼطوذ أٗٚ هذ ضْ ٗغخ ػِٔي ذطش٣وس ضشٌَ جٗطٜحًًح ُكوٞم جُٔإُق،‬
‫أٝ ضْ جٗطٜحى قوٞم جٌُِٔ٤س جُلٌش٣س جُخحطس ذي خ٬ف رُي، ٣شؾ٠ ضضٝ٣ذ ًٝ٤َ قوٞم جُٔإُق ُذٟ !‪Yahoo‬‬
                                        ‫ذحُٔؼِٞٓحش جُطحُ٤س:‬

‫ضٞه٤غ ئٌُطشٝٗ٢ أٝ ٓحد١ ُِشخض جُٔلٞع ذحُطظشف ٗ٤حذس ػٖ ٓحُي جُٔظِكس ك٢ قوٞم جُٔإُق‬       ‫1.‬
                            ‫أٝ ؿ٤شٛح ٖٓ قوٞم جٌُِٔ٤س جُلٌش٣س؛‬
‫ٝطق ُ٨ػٔحٍ جُٔكٔ٤س ذكوٞم جُٔإُق أٝ ؿ٤شٛح ٖٓ جٌُِٔ٤س جُلٌش٣س جُط٢ ضضػْ أٗٚ ضْ جٗطٜحًٜح؛‬    ‫2.‬
                    ‫ٝطق ٌُٔحٕ جُٔٞجد جُط٢ ضضػْ أٜٗح ٓ٘طٌٜس، ك٢ جُٔٞهغ؛‬   ‫3.‬
                        ‫ػ٘ٞجٗي ٝسهْ ٛحضلي ٝػ٘ٞجٕ ذش٣ذى ج٩ٌُطشٝٗ٢؛‬   ‫4.‬
  ‫ذ٤حٕ طحدس ػ٘ي ذأٗي ضؼطوذ ذكغٖ ٗ٤س إٔ ج٫عطخذجّ ٓكَ جُ٘ضجع ؿ٤ش ٓظشـ ذٚ ٖٓ هرَ ٓحُي‬     ‫5.‬
                              ‫قوٞم جُٔإُق أٝ ًٝ٤ِٚ أٝ جُوحٕٗٞ؛‬
   ‫6. ذ٤حٕ طحدس ػ٘ي، ضْ ضوذ٣ٔٚ ضكص ؽحتِس ػوٞذس جُك٘ع ذحُ٤ٔ٤ٖ، إٔ جُٔؼِٞٓحش جُٔزًٞسز ك٢‬
‫ئشؼحسى طك٤كس ٝأٗي ٓحُي قوٞم جُٔإُق أٝ قوٞم جٌُِٔ٤س جُلٌش٣س أٝ ٓلٞع ذحُطظشف ٗ٤حذس ػٖ‬
                      ‫ٓحُي قوٞم جُٔإُق أٝ قوٞم جٌُِٔ٤س جُلٌش٣س.‬

   ‫٣ٌٔ٘ي ج٫ضظحٍ ذًٞ٤َ !‪٩ Yahoo‬شؼحسجش ٓطحُرحش جٗطٜحى قوٞم جُٔإُق أٝ ؿ٤شٛح ٖٓ قوٞم جٌُِٔ٤س‬
                                 ‫جُلٌش٣س، ػِ٠ جُؼ٘ٞجٕ جُطحُ٢:‬

                                           ‫عبز اىبزٌذ:‬

                                       ‫ًٝ٤َ قوٞم جُٔإُق‬

                                       ‫ػ٘ح٣س: ‪.Yahoo! Inc‬‬

                                        ‫107 ك٤شعص أك٤٘ٞ‬

                                  ‫عحٗ٢ ك٤َ، ًحُ٤لٞسٗ٤ح، 98049‬
                                          ‫عبز اىهاتف:‬

                                        ‫0805-943 (804)‬

                                          ‫عبز اىفامس:‬

                                        ‫1287-943 (804)‬

                                     ‫عبز اىبزٌذ اإلىنتزوًّ:‬

                                  ‫‪copyright@yahoo-inc.com‬‬

                        ‫92. ٍعيىٍاث عاٍت بخصىص شزوط خذٍت !‪Yahoo‬‬

 ‫ج٫ضلحم جٌُحَٓ. ضشٌَ ششٝؽ خذٓس !‪ٛ Yahoo‬زٙ ج٫ضلحم جٌُحَٓ ذ٤٘ي ٝذ٤ٖ !‪ٝ Yahoo‬ضكٌْ جعطخذجٓي‬
 ‫ُخذٓحش !‪ ٢ٛٝ ،Yahoo‬ضكَ ٓكَ أ٣س ٗغخس عحذوس ٖٓ ششٝؽ خذٓس !‪ٛ Yahoo‬زٙ ذ٤٘ي ٝذ٤ٖ !‪Yahoo‬‬
 ‫ك٤ٔح ٣طؼِن ذخذٓحش !‪ .Yahoo‬هذ ضٌٕٞ خحػؼًح ًزُي ُششٝؽ ٝأقٌحّ ئػحك٤س هذ ض٘طرن ػ٘ذ جعطخذجٓي أٝ‬
    ‫ششجتي ُخذٓحش !‪ Yahoo‬أخشٟ ٓكذدز أٝ خذٓحش ٓشضرطس أٝ ٓكطٞ٣حش ٖٓ جُـ٤ش أٝ ذشجٓؽ ٖٓ جُـ٤ش.‬

  ‫جخط٤حس جُوحٕٗٞ ٝجُٜ٤ثس جُوؼحت٤س. ضٞجكن أٗص ٝ !‪Yahoo‬ػِ٠ إٔ ششٝؽ خذٓس !‪ٛ Yahoo‬زٙ ٝجُؼ٬هس ذ٤ٖ‬
 ‫ج٧ؽشجف ضكٌْ ذٔٞؾد هٞجٗ٤ٖ ٝ٫٣س ًحُ٤لٞسٗ٤ح دٕٝ جُ٘ظش ئُ٠ أقٌحٜٓح جُخحطس ذطؼحسع جُوٞجٗ٤ٖ، ٝإٔ ٣طْ‬
‫ضوذ٣ْ أ١ ٖٓ ًٝحكس جُٔطحُرحش أٝ أعرحخ جُذػحٟٝ أٝ جُ٘ضجػحش (ذـغ جُ٘ظش ػٖ جُشأ١) جُ٘حشثس ٖٓ أٝ ك٤ٔح‬
  ‫٣طؼِن ذششٝؽ خذٓس !‪ Yahoo‬أٝ جُؼ٬هس ذ٤٘ي ٝذ٤ٖ !‪ ،Yahoo‬قظش٣ًح ُذٟ جُٔكحًْ جُٞجهؼس ك٢ ٓوحؽؼس‬
  ‫عحٗطح ً٬سج، ًحُ٤لٞسٗ٤ح أٝ ٓكٌٔس جُٔوحؽؼس ج٧ٓش٣ٌ٤س ُٔوحؽؼس شٔحٍ ًحُ٤لٞسٗ٤ح. ضٞجكن أٗص ٝ !‪Yahoo‬‬
 ‫ػِ٠ جُخؼٞع ُ٬خطظحص جُوؼحت٢ جُشخظ٢ ُِٔكحًْ جُٞجهؼس ػٖٔ ٓوحؽؼس عحٗطح ً٬سج، ًحُ٤لٞسٗ٤ح أٝ‬
 ‫شٔحٍ ٓوحؽؼس ًحُ٤لٞسٗ٤ح، ٝضٞجكوٕٞ ػِ٠ جُط٘حصٍ ػٖ أ١ ٖٓ ًٝحكس ج٫ػطشجػحش ػِ٠ ٓٔحسعس ج٫خطظحص‬
     ‫جُوؼحت٢ ػِ٠ ج٧ؽشجف ٖٓ هرَ جُٔكحًْ جُٔزًٞسز، ٝػِ٠ ضكذ٣ذ جٌُٔحٕ ك٢ جُٔكحًْ جُٔزًٞسز.‬

‫جُط٘حصٍ ٝجٗلظحُ٤س ج٧قٌحّ. ٫ ٣شٌَ ػذّ ه٤حّ !‪ Yahoo‬ذٔٔحسعس أ١ قن أٝ ذ٘ذ ك٢ ششٝؽ خذٓس !‪Yahoo‬‬
  ‫أٝ ضطر٤وٚ، ض٘حص٫ ً ػٖ جُكن أٝ جُر٘ذ جُٔزًٞس. ئرج ٝؾذش أ٣س ٓكٌٔس رجش جخطظحص هؼحت٢ إٔ أ١ ذ٘ذ ٖٓ‬
   ‫ذ٘ٞد ششٝؽ خذٓس !‪ Yahoo‬ؿ٤ش هحٗٞٗ٢، ٣ٞجكن ج٧ؽشجف ػِ٠ جُشؿْ ٖٓ رُي ػِ٠ إٔ ػِ٠ جُٔكٌٔس‬
 ‫جُغؼ٢ ٩ٗلحر ٗٞج٣ح ج٧ؽشجف ٣ؼٌغٜح جُر٘ذ، ٝضرو٠ جُر٘ٞد ج٧خشٟ ٖٓ ششٝؽ خذٓس !‪ Yahoo‬عحس٣س ٝٗحكزز‬
                                             ‫ضٔحًٓح.‬
  ‫ػذّ ٝؾٞد قن جُطؼحهد ٝػذّ هحذِ٤س جُطكٞ٣َ. أٗص ٝ!‪ Yahoo‬ضٞجكوحٕ ػِ٠ إٔ قغحذي ك٢ !‪ Yahoo‬ؿ٤ش‬
  ‫هحذَ ُِطكٞ٣َ ٝإٔ أ٣س قوٞم ك٢ ٓؼشف !‪ Yahoo‬جُخحص ذي أٝ ٓكطٞ٣حش قغحذي ض٘طٜ٢ ػ٘ذ ٝكحضي. ػ٘ذ‬
     ‫جعط٬ّ ٗغخس ٖٓ شٜحدز جُٞكحز، هذ ٣طْ جٜٗحء قغحذي ٝقزف ًحكس جُٔكطٞ٣حش ك٤ٚ ذشٌَ دجتْ.‬

  ‫جُغوٞؽ ذحُطوحدّ. أٗص ضٞجكن ػِ٠ أٗٚ ذـغ جُ٘ظش ػٖ أ١ هحٕٗٞ خ٬ف رُي، ٣ؿد ضوذ٣ْ أ٣س ٓطحُرس أٝ‬
  ‫عرد دػٟٞ ٗحشثس ػٖ أٝ ك٤ٔح ٣طؼِن ذحعطخذجّ خذٓحش !‪ Yahoo‬أٝ ششٝؽ خذٓس !‪ Yahoo‬خ٬ٍ ع٘س‬
            ‫ٝجقذز ٖٓ ظٜٞس جُٔطحُرس أٝ عرد جُذػٟٞ جُٔزًٞسز، ٝئ٫ ٣طْ ٓ٘ؼٜح ئُ٠ ج٧ذذ.‬

       ‫ئٕ ػ٘حٝ٣ٖ ج٧هغحّ ك٢ ششٝؽ جُخذٓس ُِطغٜ٤َ كوؾ ُٝ٤غص ُٜح أ٣س آغحس هحٗٞٗ٤س أٝ ضؼحهذ٣س.‬

                                          ‫03. االّتهاماث‬

         ‫٣شؾ٠ جُطرِ٤ؾ ػٖ أ٣س جٗطٜحًحش ُششٝؽ خذٓس !‪ Yahoo‬ئُ٠ ٓؿٔٞػس خذٓس جُؼٔ٬ء ُذ٣٘ح‬

‫.آخش ضكذ٣ع ذطحس٣خ 12 ٓح٣ٞ 0102‬

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:1
posted:6/23/2012
language:
pages:10