ISBN 80 86633 40 3

Document Sample
ISBN 80 86633 40 3 Powered By Docstoc
					Psychopedie
doc. PhDr. Jarmila Pipeková, Ph.D.

Specializace vědního oboru l
Poradenství a intervence v předškolním věku pro speciální pedagog , charakteristika dětského
věku: novorozenecké období - charakteristika, úroveň odrážení, prožívání, vliv prostředí,
projevy nepřizpůsobivosti, doporučení, rizikový novorozenec: příčiny, projevy, prognóza,
charakteristika dětského věku: kojenec – vývojové změny, předverbální období, kvalita
orientace, prožívání, sociální vlivy, obvyklé potíže, výchovné úkoly, Charakteristika dětského
věku: batole – motorický vývoj, vývoj řeči, rozvoj poznávacích procesů, sebeuvědomění a
emotivita, prostředí a psychika, výchovné problémy, doporučení, Charakteristika dětského
věku: předškolní věk – motorický vývoj, vývoj řeči, úroveň poznávacích procesů, sociální
chování, adaptace na prostředí, nevyrovnanost a výchovné obtíže, školní zralost, výchovné
působení.

Specialisation in the Field of Study 1
Counselling and intervention in the pre-school age for special teachers, Characteristic of new
born period: characteristic, level of the development, feelings, influence of the environment,
negative influences, recommendations. Risk new born baby: causes, prognosis. Characteristic
of childhood: infant – developmental changes, pre-lingual period, quality of orientation, social
influences, current troubles, educational tasks. Characteristic of childhood: toddle – motor
development, speech development, development of cognition, social behaviour, adaptation,
educational troubles, and recommendations. Characteristic of childhood: pre school age -
motor development, speech development, level of cognition, social behaviour, adaptation,
educational troubles, school mature, education.

Literatura:
ČAČKA, O. Psychologie dítěte. Tišnov: SURSUM, 1996, ISBN 80-85799-03-0.
KLENKOVÁ, J. Možnosti stimulace preverbálních a verbálních schopností vývojově
postižených dětí. Brno: Paido, 2000, ISBN 80-85931-91-5.
MATĚJČEK, Z. Praxe dětského psychologického poradenství. Praha: SPN, 1991.
OPATŘILOVÁ, D. Komunikace v poradenství. In VÍTKOVÁ, M. (ed.). Otázky speciálně
pedagogického poradenství. Základy, teorie, praxe. Brno: MSD, spol. s r. o., 2003, s. 194 –
200. ISBN 80-86633-08-X.
OPATŘILOVÁ, D. Pedagogická intervence v raném a předškolním věku u jedinců s dětskou
mozkovou obrnou. Brno: PdF MU, 2003. ISBN 80-210-3242-1.
PŘINOSILOVÁ, D. Vybrané okruhy speciálně pedagogické diagnostiky a její využití v praxi
speciální pedagogiky. Brno: MU, 2004, ISBN 80-210-3354-1.
ROUTNEROVÁ, M., BERÁNEK, J., HŘEBÍKOVÁ, M. Základy neurofyziologie pro
speciální pedagogy. Facilitace ontogenetického vývoje. Praha: IPPP ČR, 2001.
SVOBODOVÁ, J. Předškolní příprava dítěte s postižením hybnosti v SPC. Brno: MU, 1997,
ISBN 80-210-1495-4.
VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 1999,
ISBN 80-7178-214-9.
VÁGNEROVÁ, M., HADJ-MOUSSOVÁ, Z., ŠTĚCH, S. Psychologie handicapu. Praha:
UK, Karolinum, 2004, ISBN 80-7184-929-4.
Specializace vědního oboru 2
Psychopedie, pojem, předmět, cíle. Charakteristika jednotlivých stupňů MR. Výchova a
vzdělávání jedinců s mentálním postižením, speciální mateřská škola, základní škola
praktická, praktická škola, odborné učiliště, speciálně pedagogické centrum, školský zákon č.
561/2004 Sb., vyhláška č. 72/2005 Sb., vyhláška č. 73/2005 Sb., Rámcový vzdělávací
program pro předškolní vzdělávání, Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání
(RVP ZV) s přílohou pro lehkou mentální retardaci, průřezová témata.
Speciálně pedagogická diagnostika psychopedická, obsahová stránka diagnostiky,
metodologická stránka diagnostiky, diagnostické situace, školní zralost dítěte s mentálním
postižením, socializace osob s mentálním postižením. Poznávací procesy a zvláštnosti
utváření osobnosti osoby s mentální retardací. Psychický vývoj MR, poruchy řeči v oblasti
obsahové i formální, specifické poruchy řeči v závislosti na míře postižení a etiologii.
komunikace jedinců s mentálním postižením, alternativní formy komunikace, poradenství a
práce s rodinou postiženého dítěte/žáka.
Mateřská škola speciální – funkce diagnostická, reedukační, rehabilitační, léčebně výchovná,
reaspitní.
Základní škola praktická, vzdělávací program, učební plán, profesní orientace, činitelé
vyučovacího procesu, didaktické zásady, didaktické metody, vyučovací formy, modernizace
vyučovacího procesu, specifika jazyka českého, metodika počátečního psaní a čtení, specifika
výuky matematiky, základní problematika výuky prvouky, výtvarná a hudební výchova,
pracovní a tělesná výchova.
Praktická škola (1 a 2 roky) je určena pro absolventy základní školy praktické, základní školy
speciální a absolventy základní školy s nedokončeným vzděláním. Je zaměřena na přípravu
pro výkon jednoduchých činností v oblasti praktického života.
Odborné učiliště (2 a 3 roky) je určeno pro absolventy základní školu praktické, získané
vzdělání prohlubuje a rozšiřuje, získávají zde výuční list.
Speciálně pedagogické centrum pro mentálně postižené – je zpravidla součástí mateřské školy
speciální, základní školy praktické nebo základní školy speciální, vykonává speciálně
pedagogickou diagnostiku, poskytuje poradenské služby se zaměřením na pomoc při řešení
problémů se vzděláváním.

Specialisation in the Field of Study 2
Mentally disabled, aetiology, classification of mentall disability, diagnostics, charakteristics
of individual grades, education and upbringing of mentally disabled, system of schools,
special educational centres, special metodologies, alternative forms of communication, pre-
professional and professional work with mentally disabled, legislation, social care institutions,
stacionary centres, charity and non-state organizations.

Literatura
BARTOŇOVÁ, M. Současné trendy v edukaci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami v České republice. Brno: MSD, 2005. ISBN 80-86633-37-3.
BLAŽKOVÁ, R. Chodíme do školy (1-3). Praha: Septima, 1996
BLAŽKOVÁ, R. Chodíme do školy - pro nižší stupeň PŠ. Praha: Septima, 1996
ČERNÁ, M. Psychopedie. Praha: UK, 1995
DOLEJŠÍ, M. K psychologii mentálně retardovaných. Praha: Avicenum, 1996
FRANIOK, P. Vzdělávání osob s mentálním postižením. Ostrava: OU, 2005. ISBN 80-7368-
150-1.
HORT, V. Dětská a adolescentní psychiatrie. Praha: Portál, 2000
JAHODA, J. Hudební výchova pro 1. až 3. ročník speciálních škol. Praha: Septima, 1995
KARÁSKOVÁ, V. Tělesná výchova na ZvŠ. Praha: Septima, 1995
KLENKOVÁ, J. Kapitoly z logopedie I. Brno: Paido, 2000
KYSUČAN, J. Úvod do psychopedie. Olomouc: UP, 1986
KUBOVÁ, L. Speciálně pedagogická centra. Praha: Septima, 1995
MARKOVÁ, Z., STŘEDOVÁ, L. Mentálně postižené dítě v rodině. Praha: SPN, 1987
MONATOVÁ, L. Pojetí speciální pedagogiky z vývojového hlediska. Brno: Paido, 1997
PIPEKOVÁ, J. Osoby s mentálním postižením ve světle současných edukativních trendů.
Brno: MSD, 2006. ISBN 80-86633-40-3.
PIPEKOVÁ, J. (ed.) Kapitoly ze speciální pedagogiky. 2. rozšířené a přepracované vydání.
Brno: Paido, 2006. ISBN 80-7315-120-0.
PŘINOSILOVÁ, D. Vybrané okruhy speciálně pedagogické diagnostiky a využití v praxi.
Brno: MU, 1997, 2000.
PUESCHEL, S. Downův syndrom pro lepší budoucnost. Praha: Tech-Market, 1997
RUBINŠTEJNOVÁ, S. J. Psychologie mentálně zaostalého žáka. Praha: SPN, 1987
ŘÁDA, J. Výjimečné děti. Praha: Septima, 1995.
ŠIŠKA, J. Mimořádní dospělost. Praha: UK, 2005. ISBN 80-246-0992-4.
ŠVARCOVÁ, I. Mentální retardace. Praha: Portál, 2000
ŠVARCOVÁ, I. Základní otázky psychopedie. Praha: VÚP, 1997
ŠVARCOVÁ, I. Alternativní vzdělávací program zvláštní školy pro žáky romského etnika.
Praha: Septima, 1999
VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 1999
VALENTA, M. Péče o mentálně postižené v zahraničí. Olomouc. UP, 1994
VALENTA, M., MULLER, O. Psychopedie. Teoretické základy a metodika. Praha: Parta
2003.
VALENTA, M., KREJČÍŘOVÁ, O. Psychopedie - kapitoly z didaktiky mentálně
retardovaných. Olomouc: Netopejr, 1997
VANČOVÁ, A. Základy pedagogiky mentálne postihnutých. Bratislava: Sapientia, 2005.
ISBN 80-968797-6-6.
VAŠEK, Š. Pedagogika mentálne postihnutých. Bratislava: Sapientia, 1994
VÍTKOVÁ, M. Integrativní speciální pedagogika. Integrace školní a speciální. 2. rozšířené a
přepracované vydání. Brno: Paido, 2004. ISBN 80-7315-071-9.


Specializace vědního oboru 3
Psychopedie, pojem, předmět, cíle. Charakteristika jednotlivých stupňů MR. Výchova a
vzdělávání jedinců s mentálním postižením, speciální mateřská škola, základní škola
speciální, přípravný stupeň základní školy speciální, rehabilitační vzdělávací program,
vzdělávací programy pro děti/žáky s autismem, praktická škola, speciálně pedagogické
centrum, RVP ZV pro základní školu speciální.
Mateřská škola speciální
Přípravný stupeň základní školy speciální (1-3 roky), jeho účelem je umožnit vzdělávání
žákům, kteří vzhledem k těžšímu stupni mentální retardace nejsou schopni prospívat ani na
nižším stupni základní školy speciální, ale jsou u nich patrné určité předpoklady k rozvoji
rozumových schopností.
Základní škola speciální, vzdělávací program, učební plán, činitelé vyučovacího procesu,
didaktické zásady, didaktické metody, vyučovací formy, modernizace vyučovacího procesu,
specifika jazyka českého, metodika počátečního psaní a čtení, specifika výuky matematiky.
Praktická škola s jednoletou přípravou – praktická profesní příprava
Rehabilitační vzdělávací program základní školy speciální – je určen žákům s těžkým a
hlubokým mentálním postižením, s autismem a souběžným postižením více vadami.
Speciálně pedagogické centrum pro mentálně postižené
Chráněné dílny – je zde poskytovaná zvýšená ochrana a režim práce je přizpůsoben zdravotní
mu stavu pracujícího jedince
Aktivizační centra
Ústavy sociální péče pro mentálně postižené – klienti v pásmu středně těžké, těžké a hluboké
mentální retardace, s autismem a kombinovanými vadami.

Specialisation in the Field of Study 3
Mentally disabled, aetiology, classification of mentall disability, diagnostics, charakteristics
of individual grades, education and upbringing of mentally disabled, system of schools,
special educational centres, special metodologies, alternative forms of communication, pre-
professional and professional work with mentally disabled, legislation, social care institutions,
stacionary centres, charity and non-state organizations.


Literatura
BARTOŇOVÁ, M. Současné trendy v edukaci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami v České republice. Brno: MSD, 2005. ISBN 80-86633-37-3.
BLAŽKOVÁ, R. Chodíme do školy (1-3). Praha: Septima, 1996.
BLAŽKOVÁ, R. Chodíme do školy - pro nižší stupeň PŠ. Praha: Septima, 1996.
ČERNÁ, M. Psychopedie. Praha: UK, 1995.
DOLEJŠÍ, M. K psychologii mentálně retardovaných. Praha: Avicenum, 1996.
FRANIOK, P. Vzdělávání osob s mentálním postižením. Ostrava: OU, 2005. ISBN 80-7368-
150-1.
HORT, V. Dětská a adolescentní psychiatrie. Praha: Portál, 2000
KLEIN, F. Základy komunikace s těžce tělesně postiženými a těžce mentálně postiženými
dětmi. Aspekty bazálně dialektického principu výchovy. In Sborník: Kritické životní situace
dětí a mladistvých s tělesným a zdravotním postižením. Brno: MU, 1996
KLENKOVÁ, J. Kapitoly z logopedie I. Brno: Paido, 2000
KYSUČAN, J. Úvod do psychopedie. Olomouc: UP, 1986
KUBOVÁ, L. Speciálně pedagogická centra. Praha: Septima, 1995
KUBOVÁ, L. Alternativní komunikace, cesta ke vzdělávání těžce zdravotně postižených dětí.
Praha: Tech-Market, 1996
KUBOVÁ, l. Piktogramy - metodická příručka. Praha: Tech-Market, 1997
MARKOVÁ, Z., STŘEDOVÁ, L. Mentálně postižené dítě v rodině. Praha: SPN, 1987
MONATOVÁ, L. Pojetí speciální pedagogiky z vývojového hlediska. Brno: Paido, 1997
NESNÍDALOVÁ, R. Extrémní osamělost. Praha: Portál, 1997
O autismu - sborník příspěvků z mezinárodní konference. Brno: 1998
PIPEKOVÁ, J. Osoby s mentálním postižením ve světle současných edukativních trendů.
Brno: MSD, 2006. ISBN 80-86633-40-3.
PIPEKOVÁ, J. (ed.) Kapitoly ze speciální pedagogiky. 2. rozšířené a přepracované vydání.
Brno: Paido, 2006. ISBN 80-7315-120-0.
PŘINOSILOVÁ, D. Vybrané okruhy speciálně pedagogické diagnostiky a využití v praxi.
Brno: MU, 1997, 2000.
PUESCHEL, S. Downův syndrom pro lepší budoucnost. Praha: Tech-Market, 1997
RUBINŠTEJNOVÁ, S. J. Psychologie mentálně zaostalého žáka. Praha: SPN, 1987
ŘÁDA, J. Výjimečné děti. Praha: Septima, 1995
ŠIŠKA, J. Mimořádní dospělost. Praha: UK, 2005. ISBN 80-246-0992-4.
SCHOPLER, E. Autistické chování. Praha: Portál, 1997
SCHOPLER, E. Příběhy dětí s autismem a příbuznými poruchami vývoje. Praha: Portál, 1999
ŠVARCOVÁ, I. Mentální retardace. Praha: Portál, 2000
ŠVARCOVÁ, I. Základní otázky psychopedie. Praha: VÚP, 1997
ŠVARCOVÁ, I. Alternativní vzdělávací program zvláštní školy pro žáky romského etnika.
Praha: Septima, 1999
TEPLÁ, M. Přípravný stupeň pomocné školy. Praha: Tech-Market, 1999
VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 1999
VALENTA, M. Péče o mentálně postižené v zahraničí. Olomouc. UP, 1994
VALENTA, M., MULLER, O. Psychopedie. Teoretické základy a metodika. Praha: Parta
2003.
VALENTA, M., KREJČÍŘOVÁ, O. Psychopedie - kapitoly z didaktiky mentálně
retardovaných. Olomouc: Netopejr, 1997.
VANČOVÁ, A. Základy pedagogiky mentálne postihnutých. Bratislava: Sapientia, 2005.
ISBN 80-968797-6-6.
VANČOVÁ, A. Edukácia viacnásobne postihnutých. Bratislava: Sapientia, 2001.
VAŠEK, Š. Pedagogika mentálne postihnutých. Bratislava: Sapientia, 1994
VAŠEK, Š. Pedagogika viacnásobne postihnutých. Bratislava: Sapientia, 1999
VÍTKOVÁ, M. Integrativní speciální pedagogika. Integrace školní a speciální. 2. rozšířené a
přepracované vydání. Brno: Paido, 2004. ISBN 80-7315-071-9.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:57
posted:6/23/2012
language:Czech
pages:5