Vergadering gemeenteraad van - DOC

Document Sample
Vergadering gemeenteraad van - DOC Powered By Docstoc
					Gemeenteraad van 26/06/2008
Tegenwoordig : BELGRADO Marcel, Burgemeester - Voorzitter,
THAELEMANS Marie-Jeanne, VEREERTBRUGGHEN Joos, SNAUWAERT Dirk,
VERBEKE Wim, Schepenen,
VAN SCHEL Louis, HEYVAERT Roger, LATHOUWERS Jan, VAN HOOREBEECK
Maries, VAN SCHEL Johan, DE RIDDER Steven, CORNELIS Herwig, NOENS
Jörgen, BAUDEWIJNS Bruno, MEYEN Ivo, DE BOECK Emiel, VAN DEN BRANDE
Jo, KERREMANS Willy, GALAND Dominique, DE VELDER Bernadette,
HARDEMAN Evert, Raadsleden,
DE CLERCK Ellen, Gemeentesecretaris.

Is verontschuldigd : EMMERECHTS Jos, Schepen, AERTS Pol,
Is afwezig: DE KLIPPEL Virginie, VAN DAM Nancy, Raadsleden,

Vanaf punt 4 vervoegt DE KLIPPEL Virginie, Raadslid de vergadering.
Vanaf punt 28 vervoegt VAN DAM Nancy, Raadslid de vergadering.

De voorzitter verklaart de zitting voor geopend te 20 uur en vangt aan met een aantal
mededelingen.
De voorzitter vraagt de aanwezige raadsleden om volgend punt aan de dagorde toe te
voegen: ‘PERSONEELSZAKEN : OCMW - ONTSLAG RAADSLID EN AANSTELLING
OPVOLGER - AKTENEMING.’
Met algemene stemmen wordt dit punt toegevoegd aan de dagorde van de openbare
vergadering; het zal behandeld worden als punt 26.
De voorzitter deelt mee dat de bijkomende punten zullen behandeld worden onder de punten
27 tot en met 35.
Er is publiek aanwezig in de zittingzaal

De voorzitter gaat over tot de dagorde van de

OPENBARE VERGADERING

1)  SECRETARIAAT: GEWESTELIJKE GEMENGDE BRANDWEER
   LONDERZEEL: MEDEFINANCIERING ZIEKENWAGEN.

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van
bestuurshandelingen;
Gelet op art. 42 en art. 43 van het gemeentedecreet (15 juli 2005);
Gelet op het feit dat het werkgebied van het brandweerkorps van Londerzeel (gewestelijke
gemengde brandweerdienst Londerzeel) zich o.a. uitstrekt over het grondgebied van onze
gemeente;
Gelet op het schrijven van 6 mei 2004 van de federale Overheidsdienst Volksgezondheid
waarin gesteld wordt dat vanuit het ministerie geen ziekenwagens meer ter beschikking
gesteld worden;
Gelet op de noodzaak om over voldoende ziekenwagens te beschikken om de taken binnen
de D.H.G. te kunnen uitvoeren;
Gelet op het feit dat de bestaande ziekenwagens dateren van 1999,2003 en 2005 en
respectievelijk 151.000, 110.000 en 66.000 kilometer op de teller staan hebben;
Gelet op het feit dat er de voorbije 3 jaar voor € 5400 herstellingen dienden uitgevoerd aan
de ziekenwagen Mercedes Sprinter van 1999;
Gelet op het aankoopbedrag van € 150.000;
Gelet op het feit dat medefinanciering een evenredige en evenwaardige last legt op alle
inwoners van die gemeenten die er rechtstreeks bij betrokken zijn, en er derhalve voordeel
bij hebben;
Gelet op het feit dat in het verleden reeds 2 ziekenwagens werden aangekocht via
medefinanciering (kredieten uit het Fonds Rollend Materieel);
Gelet op het ontwerp van medefinancieringsvoorstel;
Gelet op het feit dat de aldus becijferde “prefinancieringsbijdrage” in hoofde van onze
gemeente maximaal € 48.384 bedraagt;
Gelet op het feit dat deze prefinanciering, na twee jaar, normaliter zal resulteren in een
reductie van de provinciale bijdrage met € 27.181;
Gelet op het feit dat de netto bijdrage van onze gemeente uiteindelijk zal neerkomen op
€ 21.203;
Dat het derhalve aangewezen lijkt de “prefinancieringsbijdrage” van onze gemeente
begrotingstechnisch te voorzien als zijnde een “buitengewone toelage” van ons bestuur, naar
de gemeente Londerzeel toe;
Gelet op het aldus gekwalificeerde bedrage van een functionele ziekenwagen;
Gelet op het feit dat de aanschaf ervan kennelijk slechts kan, indien alle bediende gemeenten
unaniem akkoord gaan met de aankoop van bedoeld voertuig, alsmede met het voorgestelde
principe van de medefinanciering.
Met algemene stemmen.

BESLUIT:

Art. 1: De gemeenteraad gaat akkoord met de medefinanciering van de ziekenwagen voor de
Gewestelijke Gemengde Brandweerdienst Londerzeel.
Art. 2: De nodige kredieten, zijnde €48.384 zullen worden voorzien in de volgende
begrotingswijziging.
Art. 3: Onderhavige beslissing zal ter kennisgeving worden overgemaakt aan de gemeente
Londerzeel en de hogere overheid.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2) SECRETARIAAT: VERLENEN VAN EEN TOELAGE AAN HET HALLE-
   VILVOORDE COMITÉ.

De voorzitter, burgemeester Marcel Belgrado vraagt raadslid Jörgen Noens om voor
rechtzetting in een infoblad te zorgen. Daar werd door het raadslid meegedeeld dat het om
een toelage van € 5000,- zou gaan terwijl het een toelage van € 500 betreft.

Overwegende dat de federale staat samengesteld is uit gemeenschappen ( de Vlaamse
Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap) en gewesten ( het
Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Gewest) (art.1,2 en 3 van de G.W.);
Overwegende dat de federale staat is ingedeeld in 4 taalgebieden: het Nederlandse
taalgebied, het Franse taalgebied, het tweetalig gebied Brussel-hoofdstad en het Duitse
taalgebied (art.4 van de G.W.);
Overwegende dat elke gemeente van het Rijk deel uitmaakt van één van deze taalgebieden;
Overwegende dat de regeling ingevoerd door de wet(ten) van 13 december 2002 tot
wijziging van het kieswetboek en bijlage, waardoor overal in het land provinciale
kieskringen zijn ingesteld, met uitzondering van de provincie Vlaams-Brabant, dus
onmiskenbaar strijdig is met deze grondwettelijke indeling van het land en een discriminatie
inhoudt tegenover de kandidaten en kiezers van de provincie Vlaams-Brabant en van het
Nederlandse taalgebied;
Overwegende dat door de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde te handhaven, de wetgever de
kandidaten van de provincie Vlaams-Brabant op een andere wijze behandelt dan de
kandidaten van de andere provincies, vermits, enerzijds, zij die kandidaat zijn in de kieskring
Brussel-Halle-Vilvoorde in concurrentie moeten treden met kandidaten die elders dan in die
provincie kandideren, en, anderzijds, zij die kandidaten in de kieskring Leuven niet op
dezelfde wijze worden behandeld als zij die kandideren in de kieskring Brussel-Halle-
Vilvoorde;
Overwegende dat het arrest van het Grondwettelijk Hof nr. 73/2003 van 26 mei 2003
bijgevolg expliciet stelt dat de regeling zoals ingevoerd bij wet van 13 december 2002
strijdig is met het gelijkheidsbeginsel, beschermd door de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet;
Overwegende de resolutie van het Vlaams parlement van 10 december 2003 ter
ondersteuning van het actieplan van de Staten-Generaal van de burgemeesters en schepenen
van Halle-Vilvoorde;
Gelet op de resolutie van de provincieraad van Vlaams-Brabant van 5 november 2003;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 31.08.2006 zijnde goedkeuring van een
resolutie ter ondersteuning van de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde en van
het gerechtelijk arrondissement Brussel;
Gelet op de resolutie van de gemeenteraad d.d. 22.02.2007 betreffende de bevestiging van
het standpunt van de staten-generaal van 20 mei 2005 te Zemst;

Gelet dat het Halle-Vilvoorde-Comité (afgekort HAVICO) zich sinds haar ontstaan achter
de eisen tot splitsing van het kiesarrondissement en het gerechtelijk arrondissement Brussel-
Halle-Vilvoorde heeft geschaard;
Dat Havico reeds meer dan 7 jaar achter de acties van de burgemeesters en de Colleges van
burgemeester en schepenen van Halle-Vilvoorde staat;
Dat Havico reeds meer dan 7 jaar acties, logistieke en financiële steun organiseert teneinde
de splitsing van het BHV te verwezenlijken;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 27.09.2007, houdende de oprichting van
een gemeenteraadscommissie voor de vrijwaring en bevordering van het Vlaams karakter
van Meise;
Gelet op het voorstel van de Commissie voor de vrijwaring en bevordering van het Vlaams
karakter van Meise d.d. 14.05.2008 om aan Havico een toelage van 500 Euro toe te kennen;
Met algemene stemmen.

BESLUIT:

Art.1: De Gemeenteraad te verzoeken aan het Halle-Vilvoorde-Comité een toelage van 500
(vijf honderd) euro toe te kennen ter ondersteuning van hun acties ten voordele van de
splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde en van het gerechtelijk arrondissement;

Art.2: Deze toelage zal ingeschreven worden in de eerstvolgende begrotingswijziging.

Art.3: Dit besluit wordt overgemaakt aan de gouverneur van Vlaams –Brabant;

Art.4: Een afschrift van dit besluit wordt ter informatie overgemaakt aan de colleges van
burgemeester en schepenen van het arrondissement Halle-Vilvoorde.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3) BOEKHOUDING: DIENSTJAARREKENING 2007 - VASTSTELLING.

Gelet op de artikelen 171 en volgende van het nieuwe gemeentedecreet.
Gelet op art. 78 van het KB van 02 augustus 1990 houdende het Algemeen Reglement op de
Gemeentelijke Comptabiliteit.
Gelet op de cijfers en documenten m.b.t. het dienstjaar 2007 door de gemeenteontvanger
ingediend, met name de begrotingsrekening, balans, resultatenrekening en toelichting “In de
Rand”.
Met 12 stemmen voor en 9 onthoudingen.

BESLUIT:

De begrotingsrekening, balans en resultatenrekening dienstjaar 2007 als volgt vast te stellen:
De begrotingsrekening 2007
                Gewone dienst      Buitengewone dienst
Vastgestelde rechten      € 32.249.550,32     € 7.549.818,77
Oninbare            €    1.184,66         € 0,00
Netto rechten         €32.248.365,66     € 7.549.818,77
Vastgelegde uitgaven         € 29.251.623,98       € 13.310.087,30
Begrotingsresultaat          € 2.996.741,68        € -5.760.268,53
Vastgestelde rechten         € 32.249.550,32       € 7.549.818,77
Oninbare               €   1.184,66            € 0,00
Netto rechten             € 32.248.365,66       € 7.549.818,77
Aanrekeningen             € 28.827.590,22       € 6.716.096,42
Boekhoudkundig resultaat       € 3.420.775,44        € 833.722,35
Vastgestelde uitgaven         € 29.251.623,98       € 13.310.087,30
Aanrekeningen             € 28.827.590,22       € 6.716.096,42
Over te dragen            € 424.033,76         € 6.593.990,88

De balans per 31 december 2007
Actief:           € 91.490.878,00
Passief           € 91.490.878,00

Resultatenrekening
                    Kosten            Opbrengsten
Courante verrichtingen         € 22.243.838,00       € 24.215.469,00
Niet-kasverrichtingen         € 2.191.313,00        € 4.109.615,00
Uitzonderlijke verrichtingen      €   55.584,00       € 5.329.122,00
Totaal                 € 29.790.735,00       € 34.404.206,00
Batig resultaat             € 4.613.471,00.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4) BOEKHOUDING: BUDGETWIJZIGING 2 - GEWONE EN BUITENGEWONE
   DIENST - DIENSTJAAR 2008.

Schepen Dirk Snauwaert vraagt het woord.
Hij vraagt de raadsleden of ze akkoord kunnen gaan om de bedragen van 3 artikelnummers
te verhogen. De schepen verklaart de laattijdigheid van zijn vraag. Het bijkomend onderzoek
aan de Boskapel waarvan de resultaten werden meegedeeld aan het bestuur op 16 juni 2008,
toont aan dat er meerwerken uit te voeren zijn. Derhalve zou het artikel 790-10/723-54 met
€ 2.500,- verhoogd moeten worden zodat de werken tegen het einde van de zomer afgerond
kunnen worden.
Het tweede artikelnummer is 930-01/733-51 voor het RWZI Oppem. Hiervoor is
correspondentie binnengekomen half juni; De kost is groter dan de raming en het artikel zou
met € 2.500,- verhoogd moeten worden. Het laatste aan te passen artikel is 930-11/733-51
voor het RUP van bedrijf Cornelis. Op dit artikelnummer is een verhoging van € 4.000,-
nodig.

Raadslid Virginie De Klippel vervoegt de gemeenteraad.

Gelet op het ontwerp van de budgetwijziging nr. 2 van 2008.
Gelet op de vergadering van de begrotingscommissie van 09 juni 2008.
Gelet op het decreet van 13 april 1999 tot wijziging van het decreet van 28 april 1993,
houdende de regeling voor het Vlaams Gewest van het administratief toezicht op de
gemeenten, meer bepaald het instellen van een algemeen toezicht op de
gemeentebegrotingen.
Met 12 stemmen voor en 10 onthoudingen.

BESLUIT:

Artikel 1: De begrotingswijziging nr. 2 – 2008 als volgt vast te stellen:
      Gewone dienst:


                     Volgens oorsprong-
                                 Verhoging    Verlaging    Na de voorgestelde
                     kelijke begroting of
                                 +        -        wijziging
                     de vorige wijziging

Alg. resultaat begrotingsrekening 2006      6.960.039,98                      6.960.039,98
Resultaat begrotingsrekening 2007        6.839.075,27-   3.299.810,18       0,00    3.539.265,09-
(geraamd/definitief)
Alg. resultaat begrotingsrekening 2007
                          120.964,71                      3.420.774,89
(geraamd/definitief)
Begrotingswijziging 2008

Ontvangsten van het eigen dienstjaar      24.213.115,91     7.191,15   86.325,95     24.133.981,11
Uitgaven van het eigen dienstjaar        26.024.216,51    187.572,24  151.782,80     26.060.005,95

Ontvangsten vorige dienstjaren           58.440,40    250.281,56       0,00      308.721,96
Uitgaven vorige dienstjaren             41.595,77     82.954,43       0,00      124.550,20

Ontvangsten overboekingen             5.700.000,00       0,00     0,00      5.700.000,00
Uitgaven overboekingen               3.626.640,20  3.850.000,00  129.280,79      7.347.359,41
Geraamd resultaat van de begroting
                          279.103,83   3.863.053,96-  194.737,64      3.389.212,49-
2008

                                                  31.562,40

      Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2008
      Buitengewone dienst:

                     Volgens oorsprong-
                               Verhoging     Verlaging      Na de voorgestelde
                     kelijke begroting of
                               +         -          wijziging
                     de vorige wijziging
Alg.resultaat begrotingsrekening 2006      2.447.935,07                       2.447.935,07
Resultaat begrotingsrekening 2007         238.040,51-     0,00     1.376.172,24     1.614.212,75-
(geraamd/definitief)

Alg. resultaat begrotingsrekening 2007
                        2.209.894,56                       833.722,32
(geraamd/definitief)
Begrotingswijziging 2008

Ontvangsten van het eigen dienstjaar      5.441.900,00   3.318.147,00   200.000,00       8.560.047,00
Uitgaven van het eigen dienstjaar       9.755.633,75   3.527.506,38  1.068.000,00      12.215.140,13

Ontvangsten vorige dienstjaren            0,00       0,00      0,00           0,00
Uitgaven vorige dienstjaren           183.906,45    422.712,83      0,00        606.619,28

Ontvangsten overboekingen           3.626.640,20       0,00   129.280,79       3.497.359,41
Uitgaven overboekingen                 0,00       0,00      0,00           0,00
                            0,00
Geraamd resultaat v.d. begroting 2008     871.000,00-    632.072,21-   738.719,21       764.353,00-
      Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2008                     69.369,32
Artikel 2: De begrotingswijziging nr.2 van 2008 over te maken aan de heer gouverneur van
de provincie Vlaams-Brabant, na de voorgeschreven bekendmaking overeenkomstig het
gemeentedecreet.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5) BOEKHOUDING: HUUR 5 MULTIFUNCTIONELE KOPIEERAPPARATEN (4
   BASISSCHOLEN EN AVC) VOOR EEN PERIODE VAN 60 MAANDEN -
   GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE.

Overwegende dat in het kader van de opdracht met als voorwerp “Huur 5 multifunctionele
kopieerapparaten basisscholen en AVC” een bestek met nr. 2008/031 werd opgemaakt door
de Dienst Financiën;
Overwegende dat de uitgave voor de totale opdracht op 5 jaar met als voorwerp “Huur 5
multifunctionele kopieerapparaten basisscholen en AVC” wordt geraamd op € 140.000,00
excl. btw of € 169.400,00 incl. 21 % btw;
Overwegende dat bijgevolg voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
algemene offerteaanvraag;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende
de bevoegdheden van de gemeenteraad, en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald de artikels 248 tot en met 264
betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en
latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken,
en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, § 1;
Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld
besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen;
Gelet op het krediet dat voorzien is op de resp. artikelen 722-01/123-12, 722-02/123-12,
722-03/123-12, 722-04/123-12 en 735/123-12 van de gewone dienst budget 2008.
Met algemene stemmen.

BESLUIT:

Goedkeuring wordt gehecht aan het bestek met nr. 2008/031 en de raming voor de opdracht
met als voorwerp “Huur 5 multifunctionele kopieerapparaten basisscholen en AVC”,
opgesteld door de Dienst Financiën. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien
in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de
overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De
kostenraming bedraagt € 140.000,00 excl. btw of € 169.400,00 incl. 21 % btw.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de algemene offerteaanvraag.
De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal gefinancierd worden met het krediet dat
voorzien is op de resp. artikelen 722-01/123-12, 722-02/123-12, 722-03/123-12, 722-04/123-
12 en 735/123-12 van de gewone dienst budget 2008.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6) PATRIMONIUM: GRONDINNEMINGEN WIJK OPPEM - COLLECTOR
   21031.

Overwegende dat Aquafin voorziet in de aanleg van een rioolwaterzuiveringsinfrastructuur
op het perceel Meise 2de afdeling Sectie G 101x7 en in de ondergrond van het perceel Meise
2de afdeling, Sectie G 140, volgens het project “Collector Oppem”, waarvan de aanduidingen
vermeld zijn op het grafisch plan in bijlage.
Overwegende dat Aquafin hiervoor wenst over te gaan tot een inneming in volle eigendom
met een oppervlakte van ongeveer 30 m² in het perceel Sectie G 101x7, mits een prijs van
1.867,50 euro (30 m² x 50 euro/m² = 1.500,00 euro + 367,50 euro (24,5 %
wederbeleggingsvergoeding)) en een ondergrondse inneming in het perceel Sectie G 140k4,
mits een prijs van 25 euro.
Gelet op het schattingsverslag van de heer Ontvanger der Registratie dd. 08.12.07.
Gelet op de voorafgaande terreinbeschrijvingen.
Gelet op het ontwerp van verkoopbelofte en het ontwerp van overeenkomst tot vestiging van
erfdienstbaarheden.
Gelet op artikel 686 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.
Overwegende dat voormelde innemingen het voorwerp zal uitmaken van een notariële akte
die zal verleden worden voor notaris Stefaan Van den Eynde, Kapittellaan 7 te 1860 Meise,
binnen de 4 maanden na aanvang van de werken.
Gezien de personen dienen aangeduid, welke zullen gelast worden met de ondertekening van
de verkoopbelofte, de overeenkomst tot vestiging van erfdienstbaarheden en de notariële
akten.
Gelet op artikel 252 van het gemeentedecreet d.d. 06.07.05.
Met algemene stemmen.

BESLUIT:

Artikel 1: Akkoord te gaan met:
1) een inneming in volle eigendom (inneming 1) met een oppervlakte van ongeveer 30 m² in
het perceel, gelegen te Meise 2de afdeling, Sectie G nr. 101x7, volgens het grafisch plan, mits
een prijs van 1.867,50 euro (30 m² x 50 euro/m² = 1.500,00 euro + 367,50 euro (24,5 %
wederbeleggingsvergoeding))
Artikel 2: Aquafin te verzoeken de werkzones 9 en 10 te herstellen in de oorspronkelijke
toestand volgens de plaatsbeschrijving.
Artikel 3: Het ontwerp van verkoopbelofte en het ontwerp van overeenkomst tot vestiging
van erfdienstbaarheden goed te keuren.
Artikel 4: De Burgemeester en de Gemeentesecretaris te gelasten met de ondertekening van
de verkoopbelofte en de overeenkomst tot vestiging van erfdienstbaarheden en de notariële
akten.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7) PATRIMONIUM: KERKFABRIEK O.L.V. BOODSCHAP - MEUZEGEM -
   REKENING 2007 - ADVIES.

Gezien de rekening over het jaar 2007 van de kerkfabriek O.L.V. Boodschap – Meuzegem
als volgt sluit:
Ontvangsten           Uitgaven           Saldo
€ 3.506,96           € 3.857,19          € 350,23
Met algemene stemmen.

BESLUIT:

Gunstig advies uit te brengen over de rekening 2007 van voornoemde kerkfabriek, en ze
door te zenden aan de provinciegouverneur.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8) PATRIMONIUM: DRIESSTRAAT: GRATIS GRONDAFSTAND.

Gezien de beslissing van de gemeenteraad d.d. 24.04.08, houdende de akkoordverklaring
met de plaatselijke wijziging van de rooilijnbreedte van de Bloemenlaan, zoals voorgesteld
op het opmetingsplan, opgemaakt op 06.07.07 door de heer Julien Van den Borre, beëdigd
landmeter.
Gezien de bouwvergunning d.d. 19.05.08, afgeleverd aan de echtgenoten Snoeckx-Van den
Eynde, Driesstraat 27 – 1861 Meise tot het verbouwen van een driegevelwoning, langsheen
de Driesstraat 27, Meise 2de afdeling, Sectie F 294x.
Overwegende dat aan de bouwheer de verplichting wordt opgelegd een strook grond van 2a
15ca, zoals aangeduid op voormeld opmetingsplan, gratis af te staan aan de gemeente ter
realisatie van de nieuwe rooilijn.
Gezien het getuigschrift van de heer Bewaarder der Hypotheken.
Gezien de afstand tot algemeen nut geschiedt, met name om de strook grond in te lijven in
het openbaar domein van de gemeente.
Gezien de grondafstand onderhands kan gebeuren bij administratieve akte.
Gezien de personen dienen aangeduid welke zullen gelast worden met de ondertekening van
de administratieve akte.
Gezien het rondschrijven van de heer Gouverneur van Brabant d.d. 22.03.82 nr. 14/26-
8977B, betreffende vervreemdingen, verwervingen en ruilingen van onroerende goederen en
rechten.
Gezien het decreet d.d. 28.04.93, houdende regeling voor het Vlaamse Gewest, van het
administratief toezicht op de gemeenten, en latere wijzigingen.
Gelet op artikel 252 van het nieuwe gemeentedecreet d.d. 06.07.05.
Met algemene stemmen.

BESLUIT:

Artikel 1: Over te gaan tot de overname ten kosteloze titel van een strookje grond, gelegen te
langsheen de Driesstraat 27, gekadastreerd Meise 2de afdeling Sectie F deel van nr. 294x,
groot volgens opmeting 2a 15ca, eigendom van de echtgenoten Snoeckx-Van den Eynde,
wonende te 1861 Meise, Driesstraat 27.
Artikel 2: Het opmetinsplan, opgemaakt door de heer Julien Van den Borre, beëdigd
landmeter op 06.07.07, goed te keuren.
Artikel 3: Het goed te bestemmen voor openbaar nut, namelijk om te worden ingelijfd in in
het openbaar domein van de gemeente.
Artikel 4: De Schepen van Patrimonium en de Gemeentesecretaris te gelasten met de
ondertekening van de administratieve akte.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9) INFORMATIE: TOERISME - VERLENGING CONVENANT TOERISTISCH
   RECREATIEF ACTIEPLATFORM (TRAP) GROENE GORDEL

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 29/04/2004 houdende de deelname aan het
Toeristische Recreatief Actieplatform Groene Gordel.
Overwegende dat de samenwerking al resulteerde in een aantal verwezenlijkingen en er voor
de periode 2008-2013 een strategisch beleidsplan werd uitgewerkt met als doel het toerisme
in de regio verder uit te bouwen.
Overwegende dat de huidige overeenkomst ten einde liep op 31 december 2007 en het
wenselijk is dat deze convenant wordt verlengd.
Overwegende dat de jaarlijkse bijdrage 0,50 euro/inwoner bedraagt en voor Meise 18 464 x
0,50 euro = 9232 euro is.
Met algemene stemmen.

BESLUIT:

Kennis te nemen van het beleidsplan “Toerisme en Recreatie Groene Gordel 2008-2013”.
Het convenant Toeristisch Recreatief Actieplatform (TRAP) Groene Gordel, voor de periode
2008-2013 goed te keuren.
De kosten van 9232 euro, hieraan verbonden te verrekenen op rek. 762-123-48 van de
gemeentebegroting.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10) INFORMATIE: STRAATNAMEN - VASTSTELLEN NIEUWE
  STRAATNAMEN 2008 - DEEL 1- DEFINITIEVE BESLISSING

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 24 april 2008 waarin de raad zich principieel
akkoord verklaarde met de nieuwe straatnamen die door de straatnamencommissie werden
voorgesteld voor diverse nieuw aangelegde wegen in de gemeente.
Overwegende dat de cultuurraad hierover een gunstig advies gaf en er na onderzoek geen
bezwaren werden geopperd.
Met algemene stemmen.

BESLUIT:

Zich definitief akkoord te verklaren met de nieuwe straatnamen:
Hof te Wilderweg voor de nieuwe weg gelegen tussen de Karel Baudewijnslaan, de
Godshuisstraat en de Driesstraat.
Mgr. Daelemansstraat en Goudsmidweg voor de nieuwe wegen gelegen tussen de Sint-
Elooiweg , de Hasseltbergstraat en Zerlegem.
Klein Moerhof voor de nieuwe weg gelegen tussen de Hoogstraat, de Wilgenlaan en de
Guido Gezellelaan.
Boomkensstraat voor de nieuwe weg gelegen tussen de Mechelbaan en de Oude
Vilvoordsebaan.
Zuurbos voor de nieuwe weg gelegen tussen de Broekstraat en de Grensstraat.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11) INFORMATIE: STRAATNAMEN - PRINCIPIËLE GOEDKEURING NIEUWE
   STRAATNAMEN 2008 - DEEL 2

Raadslid Willy Kerremans vraagt het woord. Hij wil een pleidooi houden om één bepaalde
nieuwe straatnaam niet goed te keuren, nl. de straat die de toegangsweg is tot het
bedrijvenpark Westrode, de verbindingsweg parallel aan de A12, zijnde de enige toegang tot
het bedrijvenpark, … een belangrijke straat die elke bezoeker zal opzoeken of intikken in de
GPS. De door het schepencollege voorgestelde naam is de ‘Kapellekensbos’. Raadslid
Kerremans wil zich niet inlaten in negativisme en een pleidooi houden waarom deze naam
niet goed is, alhoewel er redenen zat zijn… er is daar helemaal geen bos noch kapellekens.
Wenst men een verwijzing naar de Boskapel dan is dit niet correct gezien deze aan de
overkant gelegen is. Hij wil de raad vragen om de naam voorgesteld door de drie
deskundigen die deel uitmaken van de straatnamencommissie goed te keuren, namelijk ‘Hof
van Jerichostraat’.
Waarom deze naam? Ondermeer omdat dit oud pachthof volgens een plan van 1850 net op
de plaats lag waar de toegang tot het bedrijvenpark komt, nl. de kruising van de A12 en de
Beekstraat/Boskantstraat, symbolischer kan het niet mooier. Volgens het raadslid: Duidelijk
een brug naar het verleden. Volgens het raadslid kunnen we op zijn minst in onze
toponiemen het rijke verleden gedenken.
Vanwaar deze naam? Het gaat volgens raadslid Kerremans helemaal niet over de stad
Jericho, het is een pachthof, genoemd naar het bezittende klooster “Het Klooster van
Jericho” uit Brussel, en waarvan de naam luidt: “Monesterium Beatae, rosea, Plantatae
Jericho”. Duidelijk een eretitel van de Maagd Maria, nl. Roos van Jericho. Dit is zeker geen
stad maar een woestijnplant. Deze plant sluit zich in de droogte en bloeit terug open bij
regen. De verwijzing naar de Maagd Maria komt voort uit de legende dat er bij iedere stap
die Maria deed, bij haar vlucht door de woestijn, een bloem tevoorschijn kwam, nl. de roos
van Jericho.
Het pachthof behoorde toe aan dit prachtig klooster te Brussel, het bewuste klooster van
Jericho ook Wit-vrouwenklooster genoemd waarvan het raadslid een gravure bij heeft. Het
raadslid geeft dit rond aan de aanwezige raadsleden. De prachtige inrijpoort van het klooster
is nog lang blijven bestaan op de Graanmarkt en in het Rosierenstraatje wat ook naar het
klooster verwijst. De stad Brussel geeft ons het goede voorbeeld. Trouwens Rozenkrans, en
Rozenhoede verwijzen hier ook naar; zelfs de kerk van Westrode verwijst naar ‘Onze-Lieve-
Vrouw van de Rozenkrans kerk’. Het is zelfs waarschijnlijk dat de nabijheid van deze hoeve,
waar de kloosterlingen in tewerk gesteld waren, de aanleiding is geweest van de
Mariaviering aldaar, 350 jaar geleden in de Boskapel, gelegen op een 500-tal meter. Het
klooster te Brussel had ook een sterke band met onze streek. Volgens raadslid Willy
Kerremans zijn er dus redenen genoeg om een link te bewaren met deze geschiedenis van
onze gemeente en herhaalt zijn voorstel om Hof van Jerichostraat te kiezen.

Schepen Joos Vereertbrugghen denkt dat over 200 jaar de mensen die in de geschiedenis
gaan zoeken ook de Boskapel gaan terugvinden en dus ook een link hebben met het
verleden.

Raadslid Willy Kerremans repliceert dat er al verschillende blunders gemaakt werden door
deze raad en dat dit de volgende is. Het bos ervoor gelegen is het Leefdaalbos. Volgens hem
zal het bestuur met gemak het ‘Gulden Blunderboek’ halen.

De voorzitter, burgemeester Marcel Belgrado, stelt voor het punt zoals het werd ingediend te
stemmen.

Gelet op het besluit van het college van Burgemeester en Schepenen van 26/11/2007 waarin
besloten werd de straatnamencommissie te vragen namen voor te stellen voor de nieuwe
wegen in de gemeente.
Gelet op de verslagen van de vergaderingen van de straatnamencommissie van 3 maart en
24 april
Overwegende dat het schepencollege in zitting van 26 mei 2008 volgende straatnamen
voorstelt:
Muntweg - voor de weg tussen de Kleine Klepperstraat en de Nieuwelaan
Rootputtenweg – voor de weg naar het afritcomplex in de industriezone in Westrode
Klein Neromhof – voor Tracé A op bijgevoegd plan
Boskantlaan – voor tracé B op bijgevoegd plan
Kapellekensbos – voor tracé C op bijgevoegd plan
Met 14 stemmen voor en 8 stemmen tegen.

BESLUIT:

Principieel akkoord te gaan met volgende nieuwe straatnamen:
Muntweg
Rootputtenweg
Klein Neromhof
Boskantlaan
Kapellekensbos.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12) INFORMATIE: DRUKKEN INFOKRANT - INSTELLEN
   GUNNINGSPROCEDURE

Gelet op het besluit van de gouverneur van Vlaams Brabant van 30 april 2008 houdende de
schorsing van de gunning van het drukwerk van de infokrant 2008-2009.
Overwegende dat de procedure voor het gunnen van het drukwerk voor de gemeentelijke
infokrant opnieuw dient opgestart te worden.
Gelet op de wet van 24-12-1993, het KB van 08-01-1996 en van 26-09-1996 betreffende de
overheidsopdrachten van aannemingen van werken, leveringen en diensten.
Gelet op art 234 van de gemeentewet.
Overwegende dat de voorwaarden werden aangepast om te voldoen aan de bovenvermelde
wetten en KB.
Met algemene stemmen.
BESLUIT:

De voorwaarden en wijze van gunnen zoals hier bijgevoegd goed te keuren evenals de
kostenraming van 33.500 euro voor 10 exemplaren per jaar met de mogelijkheid tot
verlenging van 1 jaar.
De onderhandelingsprocedure als wijze van gunnen vast te stellen.
De kosten te boeken op art. 104/01 123-06 van de begroting.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13) ONDERWIJS: AUDIOVISUEEL CENTRUM CVO - AANKOOP
   INFORMATICAMATERIAAL - VASTSTELLEN VAN VOORWAARDEN EN
   WIJZE VAN GUNNEN

Gelet op het schrijven, bij het gemeentebestuur van Meise toegekomen op 02.06.2008, van
Ria Cauchie, directeur van het Audiovisueel Centrum CVO.
Gelet dat voor het Audiovisueel Centrum CVO informaticamateriaal dient aangekocht te
worden, nl. 20 werkstations en 20 TFT schermen.
Gelet dat het maximum bedrag geraamd wordt op € 24.700,00 (BTW inbegrepen).
Gelet dat hiervoor op de gemeentebegroting 2008 krediet voorzien werd op artikel 735/742-
53.
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming
van werken, leveringen en diensten, inzonderheid art. 17§2,1°,a.
Gelet op het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken,
inzonderheid artikel 120, eerste lid.
Gelet op het Koninklijk Besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken,
inzonderheid artikel 3.
Gelet op art. 28 van het Decreet van de Vlaamse Raad van 28 april 1993 op het
administratief toezicht.
Gelet op het gemeentedecreet.
Met algemene stemmen.

BESLUIT:

Art. 1 – Het bestek voor de aankoop van informaticamateriaal voor het Audiovisueel
Centrum CVO en de raming voor een bedrag van € 24.700,00 (BTW inbegrepen) wordt
goedgekeurd.
Art. 2 – De wijze van gunnen wordt bepaald volgens de onderhandelingsprocedure, zonder
bekendmakingsregels bij de aanvang van de procedure.
Art. 3 – De uitgave zal verrekend worden op artikel 735/742-53 van de begroting 2008 en
gefinancierd met een overboeking.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14) ONDERWIJS: AUDIOVISUEEL CENTRUM CVO - CENTRUMREGLEMENT

Gelet op het Decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, inzonderheid
art. 39 en 120.
Gelet dat een bestuur voor elk centrum voor volwassenenonderwijs, een centrumreglement
moet opstellen dat de betrekkingen tussen het bestuur en de cursisten regelt.
Gelet dat het centrumreglement volgende minimumbepalingen moet bevatten : de
bijdrageregeling, het reglement van orde, het evaluatiereglement en informatie over de
regionale ombudsdienst.
Gelet op het protocol-akkoord van het ABOC d.d. 10.06.2008.
Gelet op het gemeentedecreet.
Met algemene stemmen.
BESLUIT:

Art. 1 : Het centrumreglement goed te keuren.
Het agogisch project van elk centrum maakt integraal deel uit van het centrumreglement.
Art. 2 : Het centrumreglement met inbegrip van het agogisch project, wordt ter beschikking
gesteld via de website van het centrum zodat de cursisten het makkelijk kunnen raadplegen.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15) JEUGD EN GEZIN: TUSSENTIJDSE UITBETALING
   INFRASTRUCTUURTOELAGEN

Gelet op het jeugdwerkbeleidsplan 2008-2010.
Gelet op het gemeentelijk reglement inzake de subsidiëring van het jeugdwerk te Meise.
Overwegende dat de toelagen voor de infrastructuur 16.332,12 euro bedragen.
Gelet op de tussentijdse indiening van de facturen van Chiro Meise en JH ’t Sloefke.
Met algemene stemmen.

BESLUIT:

De tussentijdse uitbetaling van de infrastructuurtoelagen als volgt vast te stellen:
Chiro Meise         734-0021468-40        € 4.123,82
JH ’t Sloefke        088-2400866-14        € 1.573,00.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16) JEUGD EN GEZIN: WORKSHOPS SPEELPLEINWERKING -
   VERSCHUIVING KREDIET.

Gelet op de workshops voor de speelpleinwerking waarbij op artikel 761 01/124 06 niet
meer voldoende krediet is voorzien.
Overwegende dat op artikel 761 01/124 02 voldoende krediet aanwezig is.
Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen d.d. 16.06.2008 om
kredietaanpassingen door te voeren;
Gelet op artikel 155 van het gemeentedecreet.
Gelet dat het tot de bevoegdheid van het College van Burgmeester en Schepenen behoort om
interne kredietaanpassingen door te voeren.
Gelet dat zowel de Gemeenteraad als de financieel beheerder van dergelijke
kredietverschuiving dienen op de hoogte gebracht te worden.

BESLUIT:

De gemeenteraad neemt kennis van de beslissing van het College van Burgemeester en
Schepenen d.d. 16.06.2008 waarbij volgende interne kredietaanpassingen worden
doorgevoerd:
het artikel 761 01/124 02 te verminderen met € 600,00.
het artikel 761 01/124 06 te vermeerderen met € 600,00.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17) SPORT: TOELAGEN SPORTVERENIGINGEN 2006-2007

Gelet op de cultuurpactwet van 16 juli 1973 inzake de gemeentelijke toelagen in de culturele
sfeer, waarbij artikel 10 bepaalt dat de regels inzake erkenningen subsidiëring in geld of
natura van geregelde culturele activiteiten slechts mogen worden vastgesteld krachtens een
beraadslaging van de vertegenwoordigende raad, in casu de gemeenteraad.
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en de
aanwending van sommige toelagen.
Gelet op het advies uitgebracht door de leden van de beheerraad van de sportraad op 27 mei
2008 met betrekking tot de verdeling van de gemeentelijke subsidies voor het dienstjaar
2007 onder de aangesloten sportverenigingen.
Overwegende dat op de begroting van het dienstjaar 2008, onder artikel 764/332-02 de
nodige kredieten beschikbaar zijn ;
Overwegende dat 44 sportverenigingen in aanmerking komen voor een gemeentelijke
subsidie.
Met algemene stemmen.

BESLUIT:

Art.1. :Goedkeuring te verlenen tot het uitbetalen van volgende toelagen :

LRV St. Elooi Meise           242,03
Sprinters Nerom             137,24
E. Merckx Vrienden           211,71
WTC De Fietsvrienden          174,47
Dries Sport               137,24
Veloclub Imde              174,47
Kilometervreters            118,62
Gym en Dans              2031,59
WTC Volle Potspurters          174,47
WSV ’t Fluitekruid           611,99
Wandelclub Cracks            807,48
Recreatie Pimpernel           458,39
St. Elooitrotters            267,56
Yoga VTB                351,34
Psychos Roller Hockey Club       588,72
Tennisclub Nekker            360,65
FC Imde                 435,12
Judoclub Mansio            1.068,12
Gym Tonic                169,82
KFC Meise                100
ZVK Mini-Westrode            74,47
WC Wielervrienden Rode         137,24
ZVK Cracks Wolvertem          490,97
Motoclub Meise             397,88
Duivenmaatschappij Meise-Wolv.     137,24
SC Oppem                244,29
Volleybalclub Wolvertem        1.203,10
Volleybalclub Meise           928,49
Badminton Wolvertem           989,00
Zwemclub Aart             2.208,46
Duikersclub Sharks           365,30
SC Wolvertem              100
WTC Cycling Ladies           286,18
Joggingclub Meelopers Meise       705,08
Petanqueclub ‘t Varkentje        323,41
ZVK Veteranen              37,24
Veloclub Slozen Sportief         37,24
VVC Ballen aan de kant         151,20
VC Katastroof              202,40
Duikclub Idea              221,02
Spova                  518,90
WTC Vals Plat              286,18
WTC Volle Potvrienden          137,24
ZVK Rapid Eversem            100
vzw Excess              1.514,95
Zwemclub Plat water           281,52

Art.2: Door iedere vereniging een aanvraagformulier tot uitkering van de toelage te laten
invullen volgens opgelegd model.
Art.3: De verenigingen vrij te stellen van de door de wet van 14.11.1983 voorgeschreven
verplichtingen met uitzondering evenwel van artikel 3 en artikel 7 eerste lid 1°.
Art.4: De nog onbetaalde rekeningen van verenigingen die niet voldeden aan hun financiële
verplichtingen van het afgelopen seizoen voor het gebruik van de gemeentelijke
sportinfrastructuur, beheerd door de gemeentelijke VZW Sport en Recreatie, dienen eerst
aangezuiverd te worden vooraleer aan deze verenigingen de toelagen zullen uitgekeerd
worden.
Art.5: Afschrift van deze beslissing zal voor uitvoering gegeven worden aan dhr. Cedric De
Ridder, Gemeenteontvanger.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18) RUIMTELIJKE ORDENING: RUP 'BEDRIJF CORNELIS' - AANSTELLING
   ONTWERPER

Gelet op het besluit van de gemeenteraad d.d. 27/03/2008 houdende de principiële
goedkeuring tot opmaak van het RUP ‘Bedrijf Cornelis’.
Gelet op het besluit van de gemeenteraad d.d. 27/03/2008 houdende de goedkeuring van het
ontwerp van overeenkomst, samen met het programma om over te gaan tot de opmaak van
het RUP ‘Bedrijf Cornelis’.
Gelet op het besluit van het schepencollege op 21/04/2008 houdende de goedkeuring van de
lijst van de aan te schrijven studiebureaus.
Overwegende dat het Ontwerpbureau Omgeving, Uitbreidingstraat 390, 2600 Berchem-
Antwerpen in een schrijven van 21/05/2008 meedeelt omwille van hun huidige
werkzaamheden en het feit dat ze kwaliteitsvolle producten wensen af te leveren niet kunnen
ingaan op de uitnodiging.
Overwegende dat één kandidatuur werd ingediend, namelijk deze van het Ontwerpbureau
Grontmij, Hanswijkvaart 51, 2800 Mechelen.
Gelet op het aanbestedingsverslag.
Overwegende dat Grontmij de opdracht kan uitvoeren aan 11.432,66 Euro (BTW inclusief).
Overwegende dat op artikel 930 11/733-51 van de gemeentebegroting 2008 een krediet van
7.500 Euro werd voorzien; dat het gemeentelijk aandeel meer dan 10 % boven de raming ligt
en het onder de bevoegdheid valt van de gemeenteraad zich hiermee akkoord te verklaren.
Gelet op het visum van de financieel beheerder d.d. 30/06/2008.
Gelet op het decreet van 18.5.1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening en
de gemeenteraad bevoegd is voor de aanstelling van de ontwerper voor een gemeentelijk
RUP.
Met algemene stemmen.

BESLUIT:

1. De gemeenteraad verklaart zich akkoord met het totaal gunningsbedrag 11.432,66 Euro
(BTW inclusief) meer dan 10 % boven het geraamd bedrag. De meerkost zijnde 3932,66
Euro op te nemen in de eerstvolgende begrotingswijziging.
2. Het Ontwerpbureau Grontmij, Hanswijkvaart 51, 2800 Mechelen wordt aangeduid als
ontwerper voor de opmaak van het RUP ‘Bedrijf Cornelis’ tegen de basisprijs 11.432,66
Euro (BTW inclusief).
3. De burgemeester en gemeentesecretaris worden gelast met de ondertekening van de
overeenkomst;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19) RUIMTELIJKE ORDENING: RUP 'RWZI OPPEM EN BUURTSPEELPLEIN' -
   AANDUIDING ONTWERPER

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 28/02/2008 houdende de principiële
goedkeuring om over te gaan tot de opmaak van het RUP “RWZI Oppem en
Buurtspeelplein” met onteigening ten algemene nutte en de goedkeuring van het addendum
bij de overeenkomst samen met het programma voorbereidende fase.
Gelet op het ontwerp van overeenkomst, samen met het programma om over te gaan tot de
opmaak van een RUP ‘RWZI Oppem en buurtspeelplein’.
Overwegende dat de gemeente voor de opmaak van dit RUP samenwerkt met de diensten
van Aquafin ingevolge de inrichting van een RWZI binnen het plangebied.
Gelet op het besluit van het schepencollege op 17/03/2008 houdende de goedkeuring van de
lijst van de aan te schrijven studiebureaus.
Overwegende dat het Ontwerpbureau Technum, Ilgatlaan 23, 3500 Hasselt in een schrijven
van 28/04/2008 meedeelt omwille van praktische redenen niet te kunnen ingaan op de
uitnodiging.
Overwegende dat twee kandidaturen werden ingediend, namelijk deze van:
- Ontwerpbureau VDS Planning, Bruulstraat 47, 9450 Haaltert.
- Ontwerpbureau Grontmij, Hanswijkvaart 51, 2800 Mechelen.
Gelet dat ingevolge het hogervermeld collegebesluit van 17/03/2008 de opdracht werd
gegeven aan de diensten van Aquafin om de ontvangen offertes te evalueren in functie van
de gestelde gunningscriteria en het college een gemotiveerd aanbestedingsverslag over te
maken.
Gelet op het aanbestedingsverslag, opgemaakt door Aquafin en aan de gemeente
overgemaakt op 27 mei 2008 – ref. 21.626/795.
Overwegende dat de prijsofferte van de beide studiebureaus werden vergeleken en hieruit
blijkt dat VDS Planning duidelijk de meest gunstige timing en prijs biedt.
Overwegende dat VDS Planning de opdracht kan uitvoeren aan 8.500 Euro + 21 % BTW =
10.285 Euro.
Overwegende dat de overeenkomst tussen nv Aquafin en het gemeentebestuur bepaalt dat
het gemeentebestuur de kosten met betrekking tot de ontwikkeling van het buurtspeel voor
haar rekening neemt en de rest voor rekening is van de nv Aquafin; dat de beide
studiebureau ’s bevestigen dat de kostprijsverdeling tussen het plandeel waterzuivering en
het plandeel buurtspeelplein 50/50 is.
Overwegende dat het gemeentelijk aandeel voor de opmaak van voormeld RUP bijgevolg
komt op 5.142,50 Euro (BTW inclusief).
Overwegende dat artikel 930 01/733-51 van de gemeentebegroting 2008 een krediet van
4.000 Euro heeft voorzien; dat het gemeentelijk aandeel meer dan 10 % boven de raming ligt
en het onder de bevoegdheid valt van de gemeenteraad zich hiermee akkoord te verklaren.
Gelet op het visum van de financieel beheerder d.d. 30/06/2008..
Gelet op het decreet van 18.5.1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening en
de gemeenteraad bevoegd is voor de aanstelling van de ontwerper voor een gemeentelijk
RUP.
Met algemene stemmen.

BESLUIT:

1. De gemeenteraad verklaart zich akkoord met het totaal gunningsbedrag ten laste van de
gemeente zijnde 5.142,50 Euro, meer dan 10 % boven het geraamd bedrag.
2. Het Ontwerpbureau VDS Planning, Bruulstraat 47, 9450 Haaltert wordt aangeduid als
ontwerper voor de opmaak van het RUP ‘RWZI Oppem en buurspeelplein’ tegen de
basisprijs van 10.285 Euro (BTW inclusief) waarvan 5.142,50 Euro ten laste van de nv
Aquafin en 5.142,50 Euro ten laste van het gemeentebestuur.
3. De burgemeester en gemeentesecretaris worden gelast met de ondertekening van de
overeenkomst.
4.Een afschrift van deze beslissing over te maken aan nv Aquafin, mevrouw Tina Pagacnik,
Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20) LEEFMILIEU: SUBSIDIE BOREAS 2008

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 29/11/2007 houdende toekenning van een
subsidie aan Boreas berekend tegen 0,50 EUR per inwoner (bevolkingscijfer op 1/1/2007);
Overwegende dat het past om voor het werkjaar 2008 de inspanningen die Boreas doet voor
het welzijn van de inwoners van de gemeente opnieuw financieel te ondersteunen;
Overwegende dat de begroting 2008 voorziet in een subsidie aan Boreas, dat het
bevolkingscijfer op 1/1/2008 18.468 bedroeg zodat de subsidie aan Boreas op 9.234,00 EUR
wordt berekend;
Overwegende dat het past aan de omliggende gemeenten te vragen of en welke bijdrage ze
leveren te voordele van Boreas.
Met algemene stemmen.

BESLUIT:

Art. 1: Aan Boreas een subsidie toe te kennen van 9.234,00 EUR , te weten 0,50 EUR per
inwoner op 1/1/2008, voor de werking van 2008.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21) TECHNISCHE DIENST: GOEDKEURING VAN DE GEMEENTE OM DE
   PROVINCIEWEG WOLVERTEM-TEMSE TUSSEN MP 9K.757 EN MP
   15K.100 OP HET GRONDGEBIED MEISE OVER TE NEMEN.

De voorzitter, Marcel Belgrado, vraagt om dit punt uit te stellen zodanig dat er meer tijd is
om opnieuw te onderhandelen over het bedrag van de financiële compensatie.

Dit punt wordt met algemene stemmen afgevoerd van de dagorde.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22) TECHNISCHE DIENST: AANLEG RIOOL GODSHUISSTRAAT 2DE FASE -
   BEPALEN VOORWAARDEN EN WIJZE VAN GUNNEN.

Gelet de beslissing van de gemeenteraad d.d. 7 november 2002 houdende de principiële
beslissing om de weg en riolering te vernieuwen in het 2de deel van de Godshuisstraat, samen
met de aanleg van een verbindingsweg tussen de Godshuisstraat en de Karel Baudewijnslaan
als ontsluiting van het rusthuis.
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 27 maart 2008 houdende de overeenkomst
tussen ons bestuur en Aquafin waarbij aan Aquafin de opdracht gegeven werd om op te
treden als leidinggevend bestuur.
Gelet op de wegen- en rioleringswerken in uitvoering voor de aanleg van de collector
Wolvertem-Rossem fase B welke door Aquafin werden gegund ten gevolge van een
openbare aanbesteding voor een totaal bedrag van € 9 719 899,76 excl. btw.
Gelet op het lastenboek, plannen , meetstaat en raming opgesteld door het Studiebureau
Grontmij voor een bedrag van € 1 588 428,64.
Gelet op het krediet € 1 500 000 voorzien op artikel 877.01-732-51 van de huidige
begrotingswijziging.
Gezien Aquafin deze opdracht kan gunnen via onderhandelingsprocedure op basis van
artikel 17 § 2 – 2°a (meerwerken tot 50% van het gunningsbedrag, welke onafscheidelijk zijn
van de hoofdopdracht).
Gezien deze nieuwe werken in de Godshuisstraat aansluiten op de collectorwerken in
uitvoering , waarvoor diverse wegomleidingen dienen aangelegd, best gelijktijdig worden
uitgevoerd, waardoor de verkeershinder beperkt wordt.
Gezien bovendien de nieuwe werken op diverse plaatsen dienen aan te sluiten aan de
collectorwerken in uitvoering , waardoor onnodige wegherstellingen kunnen vermeden
worden.
Gelet op het schrijven d.d. 27 november 2007 van de diensten van de gouverneur van de
provincie Vlaams-Brabant, waarbij ons advies werd gegeven omtrent de gunningswijze van
deze opdracht.
Gelet op de openbare aanbesteding d.d. 15 juni 2007 voor de aanleg van de collectorwerken
welke werden gegund voor 8 % lager dan de raming, waardoor wij kunnen rekenen op
bijzonder lage inschrijvingsprijzen.
Met algemene stemmen.
BESLUIT:

Het lastenboek, de plannen en de samenvattende opmetingsstaat voor een geraamd bedrag
van € 1 588 428,64 goed te keuren voor de wegen- en rioleringswerken Godshuisstraat 2de
fase en verbinding Godshuisstraat – Karel Baudewijnslaan.
Akkoord te gaan om deze werken te laten gunnen via de onderhandelingsprocedure
overeenkomstig artikel 17 § 2 – 2 a (meerwerken tot 50% van het basisbedrag) door
Aquafin.
Deze werken te laten aansluiten bij de collectorwerken Wolvertem-Rossem fase B en dit om
de wegomleidingen en verkeershinder tot een strikt minimum te beperken.
De uitgaven te boeken op artikel 877.01/732.51 deels te financieren d.m.v. een lening en de
subsidie van het Vlaams Gewest.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23) TECHNISCHE DIENST: MATERIALEN VOOR BESTRIJDING ONKRUID -
   VERSCHUIVING KREDIET.

Gelet op de aankoop van verschillende soorten bestrijdingsmiddelen, waarbij op artikel
875/124/02 geen voldoende krediet meer voorzien is.
Overwegende dat op artikel 875/124/06 nog een krediet voorzien is van 89.714,94 Euro.
Overwegende dat het past een kredietverschuiving te voorzien.
Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen d.d. 02.06.2008 om
kredietaanpassingen door te voeren;
Gelet op artikel 155 van het gemeentedecreet.
Gelet dat het tot de bevoegdheid van het College van Burgmeester en Schepenen behoort om
interne kredietaanpassingen door te voeren.
Gelet dat zowel de Gemeenteraad als de financieel beheerder van dergelijke
kredietverschuiving dienen op de hoogte gebracht te worden.

BESLUIT:

De gemeenteraad neemt kennis van de beslissing van het College van Burgemeester en
Schepenen d.d. 16.06.2008 waarbij volgende interne kredietaanpassingen worden
doorgevoerd:
het artikel 875/124/06 te verminderen met 5000 Euro
het artikel 875/124/02 te vermeerderen met 5000 Euro.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24) MONUMENTEN/TECHNISCHE DIENST: SINT STEFANUSKERK OPPEM:
   DRINGENDE INSTANDHOUDINGSWERKEN GEVEL - GOEDKEURING
   AANGEPASTE RAMING.

Overwegende dat in het kader van de opdracht met als voorwerp “Sint Stefanuskerk Oppem :
Dringende instandhoudingswerken gevel.” een bestek met nr. 2008/013 werd opgemaakt
door de Technische Dienst;
Overwegende dat de uitgave wordt geraamd op € 13.875,55 excl. btw of € 16.789,42 incl. 21
% btw;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 28 februari 2008 betreffende de goedkeuring
van de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van de opdracht, met name de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 13 mei 2008
betreffende het starten van de procedure waarin volgende firma’s uitgenodigd werden om
deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure:
- Building nv, Welvaartstraat 22 te 2200 Herentals;
- Van de Velde nv, Guldendal 22 te 1850 Grimbergen;
- Moreels, Jeruzalemstraat 43 te 9420 Mere;
- Van de Kerckhove, Oostrozebekestraat 54 te 8770 Ingelmunster;
- Verstraete-Van Hecke nv, Fotografielaan 26 te 2610 Wilrijk;
- Van Poppel nv, Oude Liersebaan 233 te 2800 Mechelen;
- Vlaeminck, Van Amstelstraat 63 te 2000 Antwerpen;
- Consteca, Oudstrijdersstraat 33 te 1880 Kapelle-op-den-Bos;
Gelet op het feit dat de inschrijvingen het bestuur ten laatste op 4 juni 2008 dienden te
bereiken ;
Gelet op het feit dat 4 offertes werden ontvangen namelijk van:
- Van de Kerckhove, Oostrozebekestraat 54 te 8770 Ingelmunster (€ 22.062,87 excl. btw of €
26.696,07 incl. 21 % btw);
- Van de Velde nv, Guldendal 22 te 1850 Grimbergen (€ 36.297,12 excl. btw of € 43.919,52
incl. 21 % btw);
- Building nv, Welvaartstraat 22 te 2200 Herentals (€ 16.024,77 excl. btw of € 19.389,97
incl. 21 % btw);
- Verstraete-Van Hecke nv, Fotografielaan 26 te 2610 Wilrijk (€ 32.532,12 excl. btw of €
39.363,87 incl. 21 % btw);
Gelet op het verslag van nazicht van de offertes van 9 juni 2008 opgesteld door de
Technische Dienst.
Gelet op het voorstel van de ontwerper om, rekening houdende met voormelde elementen, de
werken te gunnen aan de meest voordelige regelmatige bieder nl. Building nv,
Welvaartstraat 22 te 2200 Herentals tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van €
16.024,77 excl. btw of € 19.389,97 incl. 21 % btw;
Overwegende dat de offerte van deze inschrijver regelmatig is, doch dat het
inschrijvingsbedrag excl. btw (€ 16.024,77) de goedgekeurde raming (€ 13.875,55) met meer
dan 10 % overschrijdt;
Overwegende dat er geen aanleiding is om deze opdracht niet te gunnen;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende
de bevoegdheden van de gemeenteraad, en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald de artikels 248 tot en met 264
betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen,
inzonderheid artikel 17, § 2, 1° a;
Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en
latere wijzigingen, inzonderheid artikel 120;
Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken,
en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, § 2;
Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld
besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen;
Gelet op het krediet dat voorzien is in het budget van 2008, op artikel 79008/724/54 van de
buitengewone dienst;
Overwegende dat de financiering van dit krediet gebeurt met eigen middelen en subsidies;
Met algemene stemmen.

BESLUIT:

De bijgevoegde aangepaste raming ten belope van € 16.024,77 excl. btw of € 19.389,97 incl.
21 % btw voor de opdracht met als voorwerp “Sint Stefanuskerk Oppem : Dringende
instandhoudingswerken gevel.”, wordt goedgekeurd.
De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal gefinancierd worden met het krediet dat
voorzien is in het budget van 2008, op artikel 79008/724/54 van de buitengewone dienst.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25) MONUMENTEN/TECHNISCHE DIENST: BOSKAPEL IMDE : DEEL 1
  KLEURONDERZOEK - DEEL 2 ONDERZOEK VAN DE GLASRAMEN -
  PERCEEL 1 : KLEURONDERZOEK - GOEDKEURING VERREKENING 1.

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 14 april 2008
betreffende de gunning van de opdracht met als voorwerp “Boskapel Imde : Deel 1
Kleuronderzoek - Deel 2 Onderzoek van de glasramen. - Perceel 1 : Kleuronderzoek” aan
Studiebureau MonumentenzorgCaroline Vandegehuchte, Lichtveld 29 te 3980
TESSENDERLO tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 6.775,00 excl. btw of €
8.197,75 incl. 21 % btw, en waarbij de uitvoering dient te gebeuren overeenkomstig de
lastvoorwaarden vastgelegd in het bijzonder bestek nr. 2008/012;
Overwegende dat tijdens de uitvoering van de opdracht bleek dat het noodzakelijk was
volgende wijzigingen aan te brengen:

     HV in meer            € 1.936,00
     HV in min          -  € 0,00
     Bijwerken          +  € 0,00
     Algemeen totaal       =  € 1.936,00
     btw             +  € 406,56
     TOTAAL            =  € 2.342,56

Deze verrekening overschrijdt het toewijzingsbedrag met 28,58%. Het totale bestelbedrag na
verrekeningen bedraagt nu € 10.540,31 incl. btw;
Gelet op het verslag van het Architectenbureau Van Severen i.v.m. de restauratie van de
Boskapel Imde - vergadering van. 5 juni 2008.
Gelet op het verzoek van Monumenten en Landschappen waarbij verzocht wordt nog een
bijkomend stratigrafisch onderzoek te laten uitvoeren van het plafond van de sacristij, dit
om de eventuele kleursetting van de 17de eeuwse profilering te achterhalen.
Overwegende dat voor deze verrekening geen termijnsverlenging wordt toegekend;
Gelet op het gunstig advies van de Technische Dienst;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende
de bevoegdheden van de gemeenteraad, en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald de artikels 248 tot en met 264
betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en
latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken,
en latere wijzigingen;
Overwegende dat voor deze uitgave kredieten vastgelegd zijn in de begrotingswijziging nr. 2
(2008) op artikel 790-10/723/54, heden goedgekeurd.
Met algemene stemmen.

BESLUIT:

Goedkeuring wordt gehecht aan Verrekening 1 van de opdracht met als voorwerp “Boskapel
Imde : Deel 1 Kleuronderzoek - Deel 2 Onderzoek van de glasramen. - Perceel 1 :
Kleuronderzoek” voor het totaal bedrag in meer van € 1.936,00 excl. btw of € 2.342,56 incl.
21 % btw.
De kosten van deze verrekening worden verrekend in de begrotingswijziging nr. 2 (2008) op
artikel 790-10/723/54 heden goedgekeurd.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26) PERSONEELSZAKEN: OCMW - ONTSLAG RAADSLID EN AANSTELLING
   OPVOLGER - AKTENEMING.

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 02/01/07, houdende de verkiezing van de
OCMW-raadsleden en hun opvolgers.
Gelet op de ontslagbrief d.d. 29/03/07 van Herwig Cornelis als lid van de Raad voor
Maatschappelijk Welzijn.
Gelet dat Rita Van Schel; 1ste opvolger van Herwig Cornelis; de eed heeft afgelegd als
OCMW-raadslid in handen van de voorzitter van de gemeenteraad op 26/04/07.
Gelet op de ontslagbrief d.d. 24/06/08 van Rita Van Schel.
Gelet dat Niki De Proft, 2de opvolger, niet meer woonachtig is in de gemeente en bijgevolg
niet meer voldoet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden.
Gelet dat art. 17 van de wet van 08/07/76, betreffende de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn bepaalt dat wanneer een werkend lid vóór het verstrijken van zijn
mandaat ophoudt deel uit te maken van de raad voor maatschappelijk welzijn en hij geen
opvolger of opvolgers meer heeft, alle nog in functie zijnde gemeenteraadsleden die de
voordracht van het te vervangen lid hadden ondertekend, gezamenlijk een kandidaat-
werkend lid en één of meer kandidaat-opvolgers kunnen voordragen.
Gelet dat in geval deze kandidaten en de kandidaat-opvolgers gekozen zijn verklaard in de
orde van hun voordracht.
Gelet dat de voordrachtsakte ondertekend is door alle nog in functie zijnde
gemeenteraadsleden, die de voordracht van het te vervangen OCMW-raadslid hadden
ondertekend.
Gelet op het feit dat het voorgedragen werkend lid voldoet aan de
verkiesbaarheidsvoorwaarden van artikel 7 van de organieke wet van 08/07/76, betreffende
de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, zoals laatst gewijzigd door het decreet van
07/07/06.
Gelet dat het voorgedragen werkend lid zich niet in een situatie van onverenigbaarheid
bevindt als bedoeld in art. 8 en 9 van de organieke wet van 08/07/76, betreffende de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn, zoals laatst gewijzigd door het decreet van
07/07/06.

BESLUIT:

Art. 01: De gemeenteraad neemt kennis van het ontslag van Rita Van Schel op 24/06/08.
Art. 02: De gemeenteraad neemt kennis van de voordrachtsakte die Eduard Pelicaen aanduidt
als werkend lid van het OCMW.
Art. 03: De gemeenteraad keurt de geloofsbrieven van het voorgedragen werkend lid van het
OCMW goed.
Art. 04: Het proces-verbaal wordt overgemaakt aan de Voorzitter van het OCMW en aan de
Vlaamse Regering.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27) INFOAVOND - HOORZITTING - RAADSLID ROGER HEYVAERT.

Raadslid Roger Heyvaert kaart volgend probleem aan:
Op dinsdag 10 Juni vond een hoorzitting plaats rond verkeersveiligheid-mobiliteit en
herinrichting van het centrum Rossem-Meuzegem. Daar werd er tevens ook gesproken over
herinrichting van voet -en fietspaden onder meer in Rossem evenals in Meuzegem .Dat de
volgende morgen de kranen en de buldozer om 7uur reeds aan de slag waren getuigt volgens
het raadslid van weinig respect tegenover deze mensen die aanwezig waren op de
hoorzitting. Er werd niets gezegd over de aanvang van deze werken, wel werd er gevraagd
hoe ze als inwoners van Rossem de herinrichting van het centrum [parking] zagen!
Op bepaalde vragen die betrekking hadden met deze werken wenste en wilde de ingenieur
niets antwoorden, daar had hij spreekverbod over gekregen alsook zo voor nog uit te voeren
werken in Meuzegem. Dat de voetpaden in Rossem reeds goedgekeurd waren, goed dat
wisten we, aanvangsdatum der werken dat wist toch ook de Schepen van mobiliteit?
Dit kan niet en daarom volgende vragen aan Schepen van Mobiliteit en Schepen van
Openbare Werken:
1.Is er dan geen overleg of gesprek over zulke uit te voeren werken wat toch zeker in
samenspraak ZOU moeten gebeuren onder deze 2 schepenen op de vooravond van het
schepencollege voorafgaand op deze HOORZITTING.
2.Waarom werden de aangelanden niet op de hoogte gebracht van de aanvang der werken?
3.Werd er een plaatsbeschrijving van deze vlak aangrenzende woningen gemaakt?
4.Wat indien er zich scheuren of barsten zouden voordoen?
5.Gaat men er in de toekomst voor zorgen dat zulke toestanden zich niet meer voordoen?
Deze mensen konden de volgende morgen niet meer uit hun woning: ze stonden
LETTERLIJK en FIGUURLIJK met hun beide voeten in het water. Raadslid Roger
Heyvaert is ter plaatse gaan kijken na een telefoontje van de mensen. s’ Ochtends vroeg
begonnen de werken en pas om 11.00 uur kregen de mensen een briefje in hun bus om de
bewoners te verwittigen terwijl de werken dan al bezig waren.

Op verzoek van schepen Emmerechts die verontschuldigd is zal raadslid Emiel De Boeck de
door raadslid Roger Heyvaert gestelde vragen beantwoorden.
De verschillende projecten worden volgens raadslid De Boeck door raadslid Heyvaert door
elkaar gehaald, het is nochtans niet moeilijk om te begrijpen.
Het gaat hier over 2 onderwerpen:
1. De aanleg van de voetpaden. De kredieten voor de aanleg van de voetpaden zijn
opgenomen in de begroting 2008. De werken werden al goedgekeurd door de gemeenteraad.
2. De parking. In de reeds goedgekeurde werken is de herinrichting van de parkings in
Rossem niet begrepen. (zie lastenboek)
De infoavond handelde over mobiliteit, verkeerveiligheid en inrichting van het centrum van
Rossem. Hiervoor zijn nog geen kredieten goedgekeurd.
Antwoorden op de vragen:
Over de aanleg van de voetpaden kan het volgende gemeld worden. De aannemer heeft met
dezelfde brief, waarin het bevel tot aanvang der werken werd gegeven voor de aanleg van de
parking naast het kerkhof van Wolvertem-centrum, het bevel gekregen om de voetpaden aan
te leggen in Rossem. Telefonisch werd hij nadien meerdere malen verzocht de werken aan te
vatten. Zonder te verwittigen is hij dan toch begonnen de dag na de hoorzitting.
De gemeentelijke ingenieur was op de zitting aanwezig als verslaggever. Dat hij niet
antwoordde was zijn recht. Om de vragen te beantwoorden was een studiebureau ingehuurd.
In het verleden werden bij aanleg van voetpaden, bij ons weten nooit plaatsbeschrijvingen
opgesteld. De aannemers zijn verantwoordelijk, zij dienen de nodige voorzorgen te nemen en
hebben hiertoe een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid.
Toen het voetpad voor de deur van raadslid Heyvaert werd aangelegd, werd volgens raadslid
De Boeck ook geen plaatsbeschrijving opgesteld. Zelfs Aquafin doet geen
plaatsbeschrijvingen

Raadslid Roger Heyvaert zegt dat dit toch zou moeten zeker bij zulke oude woningen waar
het voetpad tegen de woning gelegen is. Hij vraagt raadslid De Boeck of hij het hen
aangeraden heeft om een plaatsbeschrijving te doen.

Over het feit dat mensen niet meer uit hun woningen konden, heeft raadslid De Boeck geen
weet over ontvangen klachten. Schepen Emmerechts deelde hem mee dat alle inwoners van
Rossem die met hem contact hadden genomen zeer tevreden waren en dat hij maar één
klacht had ontvangen, namelijk die van raadslid Roger Heyvaert.

Raadslid De Boeck ontving al meerdere dankwoorden voor het genomen initiatief. Wat
volgens hem ook gezegd wordt is: eindelijk krijgt Rossem iets waarop ze al lang recht
hebben, nl. veilige voetpaden. Iemand die 1 jaar gemeenteraadslid, 5 jaar schepen van
openbare werken en 12 jaar burgemeester was had mogelijkheden genoeg om voor zijn dorp
iets te ondernemen.
Deze coalitie heeft 2 jaar geleden geluisterd naar de stem van de inwoners aldaar. Nu wordt
hun vraag beantwoord aldus raadslid Emiel de Boeck.

Raadslid Roger Heyvaert vindt het zonde dat de mooie kasseisteentjes in Rossemdorp
vervangen worden door klinkers met betonnen borduren. Hij vraagt of deze mooie stenen
niet terug in herbruik genomen kunnen worden in de dorpskern. Indertijd werd in Meise
volgens raadslid Hevyaert hetzelfde gedaan op vraag van raadslid Steven De Ridder.

Raadslid Steven De Ridder antwoordt dat het juist omgekeerd was. Hij vroeg ze te
verwijderen in plaats van te herplaatsen. Ook hij is ter plaatse gaan zien. Rond de kerk van
Rossem ligt al jaren allemaal asfalt. Hij heeft de arbeiders daar bezig gezien, ze leveren daar
volgens het raadslid goed werk er hij kan er niets op aanmerken. Er worden klinkers gebruikt
voor de voetpaden omdat dit ondermeer voor de rolstoelgebruikers veel veiliger is.

Volgens burgemeester Marcel Belgrado kan in de 2de fase een deel van de parking in die
kasseitjes komen als er een deel van het asfalt wordt weggedaan. Schepen Emmerechts heeft
raadslid De Ridder meegedeeld dat die kasseisteentjes terug heraangelegd gaan worden.

Raadslid Roger Heyvaert blijft erbij dat het mooier oogt met kasseistenen.

Raadslid Steven De Ridder verwijst naar een situatie in Mollem waar er niettegenstaande er
een klassering is, ook gewerkt werd met klinkers.

Raadslid Roger Heyvaert meent dat er ook in Meuzegem reeds plannen zouden zijn.

Dit wordt ontkend.

Raadslid Heyvaert vraagt of het dan onjuist is dat er 2 studiebureaus zijn aangesteld. Hij
meent een beslissing daarvan gezien te hebben.

Raadslid Marie-Jeanne Thaelemans antwoordt dat er voor de hoorzittingen inzake mobiliteit
en verkeersveiligheid een studiebureau is aangesteld terwijl raadslid Emiel De Boeck stelt
dat er een studiebureau is aangesteld voor lasten en plannen in Meuzegem.

Raadslid Roger Heyvaert vraagt of het mogelijk is een afschrift van beide aanstellingen te
krijgen.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28) TOEKENNEN VAN ERE-BURGER - RAADSLID ROGER HEYVAERT.

Raadslid Roger Hevyaert neemt het woord. Gezien er in het verleden reeds 2 personen de
titel van Ere-Burger verkregen hebben voor de verdienste welke ze aan de gemeente
verleend hebben,en het nu meer dan tijd is om een persoon voor te dragen welke verdienste
door ons bestuur meer dan gekend is onder andere:
het schenken van 2 beiaarden aan de gemeente, het schenken van de home van Gijsel aan de
gemeente, het schenken van de gronden van het kerkhof van Meise, het meermaals
openstellen van zijn mooi verzorgd domein en nog zovele andere gunsten aan de gemeente.
Daarom stelt raadslid Roger Heyvaert het volgende voor:
De gemeenteraad verklaart zich principieel akkoord uit dankbaarheid en met eer:
Baron van Gijsel van Meise voor te dragen als Ere-Burger van de gemeente Meise.

De voorzitter, burgemeester Marcel Belgrado stelt dat er vroeger reeds een poging gedaan
werd door de Cultuurraad om 4 personen tot Ere-burger van de gemeente te benoemen
waaronder Baron van Gysel. Met veel moeite werden er daar destijds 2 van aanvaard.
Hij heeft contact gehad met Baron van Gysel van Meise en die vroeg uitdrukkelijk om mede
te delen dat hij binnen een afzienbare tijd een cultureel initiatief zal nemen in de gemeente,
namelijk de oprichting van een museum gewijd aan prinses Charlotte van België. Daarom
verzocht hij de burgemeester de beslissing omtrent het ere-burgerschap uit te stellen.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29) VOORSTEL TOT HET VERSTREKKEN VAN DE OPDRACHT AAN DE
   AFGEVAARDIGDEN VAN DE GEMEENTE MEISE IN DE RAAD VAN
   BESTUUR VAN SIBELGAS TOT INDIENING VAN EEN VOORSTEL TOT
   VERLAGING VAN DE DISTRIBUTIENETTARIEVEN INZAKE GAS EN
   ELEKTRICITEIT - RAADSLID EVERT HARDEMAN.

Raadslid Evert Hardeman stelt dat de koopkracht van de gezinnen tijdens het laatste jaar een
aanzienlijke afname kende. De energiefacturen leggen een steeds groter beslag op het budget
van de gezinnen. De gestegen elektriciteits- en gasprijzen tasten de concurrentiepositie van
de Vlaamse ondernemingen en dus onze exportpositie aan en de hogere energieprijzen
worden doorgerekend aan de consument. Volgens berekeningen van de CREG (Commissie
voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas) zal een gemiddeld Vlaams huisgezin in
2008 ten opzichte van vorig jaar 100 euro meer betalen voor zijn elektriciteit en 200 euro
meer voor zijn aardgasverbruik. Volgens dezelfde berekeningen van de CREG wordt 47%
van de stijging van de elektriciteitsfactuur veroorzaakt door de stijging van de
distributienettarieven en kan 12% van de stijging van de gasfactuur worden toegeschreven
aan de stijging van de distributienettarieven.
De distributienettarieven maken 30% van de elektriciteitsprijs en 20% van de gasprijs uit,
volgens het raadslid. De gemeente Meise behoort tot het distributiegebied van en neemt deel
aan de gemengde intercommunale Sibelgas, die op haar beurt aandeelhouder is van Eandis.
Sibelgas keerde in 2007 dividenden ten bedrage van 212.057 euro (gas) en 233.803 euro
(elektriciteit) uit aan de gemeente Meise. Dividenden zijn uitkeringen van winst. Sibelgas
maakt dus winst op kap van de elektriciteits- en gasverbruiker. Een overheidsdienst, die
bovendien een monopolie heeft, hoeft geen winst te maken (dit in tegenstelling tot privé-
ondernemingen). De gemeente Meise spijst zijn kas met een deel van deze winst en een deel
van het distributienettarief is dus eigenlijk een verkapte gemeentebelasting meent raadslid
Hardeman. Daarom wenst hij volgend voorstel ter goedkeuring aan de gemeenteraad voor te
leggen:
‘De gemeenteraad draagt de afgevaardigden van de gemeente Meise in de Raad van Bestuur
van Sibelgas op om tijdens de eerstvolgende vergadering van dit orgaan een voorstel in te
dienen tot substantiële verlaging van de distributienettarieven voor aardgas en elektriciteit. ‘

Volgens raadslid Emiel De Boeck kregen de leden van de raad van bestuur van Sibelgas
enkele weken geleden een toelichting over de wijze waarop de distributienettarieven tot
stand komen, dit naar aanleiding van persartikels die daarover pas verschenen waren. Van
deze informatie wenst het raadslid gebruik te maken om een bondige toelichting te kunnen
geven op de vraag van raadslid Hardeman.

‘In de pers verscheen berichtgeving waarin meegedeeld werd dat in 2008 elk Vlaams
huisgezin, voor elektriciteit €100,00 en voor gas €200 meer zal betalen.
De Vlaamse Regulator de CREG, deelde mee dat distributienettarieven voor elektriciteit met
25% zouden stijgen en deze voor gas met 15%.
De Vlaamse gemengde distributienetbeheerders wensen deze verklaringen te nuanceren.
De DBN-tarieven voor elektriciteit en gas zijn een reflectie van alle kosten die noodzakelijk
zijn om de opdrachten van de DBN uit te voeren. De CREG keurt de tarieven goed.
De DBN-tarieven maken ongeveer 30% uit van de gas- en elektriciteitsprijs.
Sinds 2004 zijn de DBN-tarieven voor een gemiddelde huishoudelijke klant met een normaal
verbruikstarief, in totaal met minder dan 4% toegenomen voor zowel elektriciteit als gas.
De DBN hebben niet-beheersbare kosten en beheersbare kosten.
De niet-beheersbare kosten zijn:
-werkingskosten, heffingen, belastingen, opgelegde kostenverminderingen
- openbare dienstverplichtingen: Rationeel energiegebruik, budgetmeters, openbare
verlichting, 100 kwh gratis.
Deze kosten worden van overheidswege aan de DBN opgelegd en zijn de laatste 4 jaar flink
toegenomen. De DBN hebben zelf geen impact op deze niet beheersbare kosten.
De beheersbare kosten zijn:
De eigen operationele kosten o.a. bezoldigingen, sociale lasten, aankoop van goederen en
diensten.
Deze eigen beheerskosten zijn voor de Vlaamse DBN in de periode 2004 tot en met 2008 fel
gedaald voor elektriciteit met -20,5% en voor aardgas met -14,1%.
De beheerskosten, de enige factor waarop de DBN operationeel kunnen ingrijpen, zijn dank
zij de eigen efficiënte inspanningen, de voorbij jaren substantieel gedaald in reële termen.
Nog, volgens onze DBN:
- zullen deze inspanningen in de toekomst worden verder gezet, maar besparingen kunnen
niet eindeloos worden volgehouden.
- een benchmarkt wijst uit dat de Vlaamse gemengde DBN het hoogst scoren op vlak van
effectiviteit en performantie en dat ze de meeste besparingen hebben gerealiseerd. ‘

Raadslid Evert Hardeman gaat akkoord dat de tarieven voldoende hoog moeten zijn om uit
de kosten te geraken. Met 5,15% op het geïnvesteerde vermogen moet een overheidsbedrijf
volgens hem winst maken hetgeen niet nodig is voor een overheidsbedrijf. Hij vindt het niet
kunnen dat de verbruiker voor hun monopoliepositie moet betalen en vindt dat de
aardgasgebruiker niet dient op te draaien voor de financiering van de gemeente.

Raadslid Emiel De Boeck antwoordt dat hij nogmaals een brief wil schrijven aan Sibelgas
maar dat zal volgens hem niet veel uithalen; hij ontkent ook dat het hier gaat om een
monopoliepositie van een overheidsbedrijf, dat het een gemengde intercommunale betreft.

Raadslid Evert Hardeman vraagt zijn punt ter stemming voor te leggen.

Raadslid Herwig Cornelis wil vooralsnog op dit punt inpikken. Het is volgens het raadslid
een oud zeer, de gemeente krijgt al jaren een serieuze toelage van Sibelgas. In België wordt
de prijs van aardgas en olie al jaren aan mekaar gekoppeld, dit is artificieel, niet objectief en
zou moet doorbroken worden.

Raadslid Steven De Ridder stelt dat de dividenden die Sibelgas aan de gemeente uitkeert een
serieus bedrag is. Wat als die uitkeringen niet meer binnenkomen? Gaan we dan de
belastingen verhogen? Volgens het raadslid is dit een broekzak/vestzak operatie.

Raadslid Johan Van Schel zegt dat hij zelf als gewezen schepen van financiën akkoord moet
gaan met de stelling van raadslid De Ridder. Als die bedragen niet meer binnenkomen
moeten er andere inkomsten gezocht worden. Bovendien vindt hij de stijging van de prijzen
niet eens zo slecht; hij meent dat het de mensen zal stimuleren om hun verbruik te beperken.

De voorzitter, burgemeester Marcel Belgrado meent dat elk raadslid wel akkoord kan gaan
dat Sibelgas nogmaals aangesproken wordt en legt het punt ter stemming voor.

Met algemene stemmen wordt het voorstel van raadslid Hardeman aangenomen.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30) GELUIDSSCHERMEN LANGS A12-AUTOSNELWEG - RAADSLID EVERT
   HARDEMAN.

Op de vorige gemeenteraad, 29 mei, vertelde de schepen van mobiliteit dat zij de dag nadien,
op vrijdag 30 mei, een onderhoud zou hebben met het hoofd van de dienst ‘Wegen en
Verkeer Vlaams-Brabant’ over de geluidsschermen langs de A12. Raadslid Evert Hardeman
had graag vernomen wat het hoofd van de dienst ‘Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant’
medeelde. Wanneer wordt er begonnen met de bouw van de geluidsschermen ter hoogte van
de wijk De Nekker? In 2008 of in 2009?
Tevens had raadslid Hardeman graag vernomen of de geluidsschermen of –bermen
langsheen de A12 ter hoogte van de dorpskernen van meise, Wolvertem, Imde en Westrode
er komen. Zo ja, wanneer?

Schepen Marie-Jeanne Thaelemans bevestigt dat zij inderdaad op vrijdag 30 mei een
vergadering had met het hoofd van de dienst ‘Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant’ en dat een
verslag van deze vergadering werd opgemaakt door de milieuambtenaar.
Schepen Marie-Jeanne Thaelemans geeft na voorlezing van het integrale verslag een kopij
van het verslag aan raadslid Evert Hardeman.

De burgemeester bevestigt dat dit een goede samenvatting is van het gesprek en er niets meer
aan toe te voegen is.

De geluidsschermen aan de Nekker zijn volgens Wegen Vlaams-Brabant in 2009 gepland
deelt de schepen mee.

Raadslid Evert Hardeman vraagt of de rest er dan later komt.

Schepen Marie-Jeanne Thaelemans antwoordt dat de latere planning nog zal doorgegeven
worden door Wegen Vlaams Brabant en verwijst naar het verslag.

Raadslid Hardeman denkt dat indien de realisatie niet gebeurt voor de volgende verkiezingen
partijen hierop zullen afgerekend worden.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31) INGERICHTE PLAATS VOOR HONDEN - RAADSLID NANCY VAN DAM.

Raadslid Nancy Van Dam wenst de verschillende problemen in de wijk Molenkouter aan te
kaarten. Deze werden uiteengetrokken in verschillende punten en het raadslid wenst ze te
bundelen tot één punt.

Schepen Marie-Jeanne Thaelemans stelt dat het raadslid telkens een probleem aankaarte en
daar een voorstel op formuleerde. Volgens haar zijn het dan ook afzonderlijke punten.

Raadslid Van Dam merkt op dat er op het plein met het kapelletje een verbodsbord staat. Dit
bord verwijst ernaar dat mensen met huisdieren zich moeten begeven naar een nabijgelegen
plaats ingericht voor honden. Die is echter nergens in de buurt te bemerken. Het raadslid stelt
dan ook voor een deftig groot hondenplein ter beschikking te stellen. Daarmee worden
volgens haar de burenroddels dat de honden voor hun huis hun behoefte doen vermeden.
Volgens het raadslid zijn er in de buurt nog grasvlakten die geen bestemming hebben en
volgens haar zal het ook bevorderend werken voor het contact met de buurtbewoners
onderling. Nu nemen de mensen die met hun hond gaan wandelen een zakje mee, maar met
die zakjes kunnen ze nergens terecht. Ze kunnen de zakjes nergens weggooien omdat er geen
vuilbakjes beschikbaar zijn.

Schepen Marie-Jeanne Thaelemans stelt dat de infoborden, die slechts een samenvatting van
het politiereglement verwoorden, verwijzen naar afdeling 10.2 van titel 2 van het
gemeentelijk politiereglement dat stelt “honden zijn niet toegelaten op openbare
speelterreinen en speelweiden of sportterreinen, tenzij de plaatsen die hiertoe zijn ingericht
of aangeduid”. Dergelijke formulering is van toepassing ongeacht of er reeds
hondenpoeptoiletruimten zijn gerealiseerd. De formulering geldt voor nagenoeg alle speel-
en sportterreinen.

Inzake het ontbreken van toiletruimten stelt de schepen dat er momenteel inderdaad geen
hondenpoeptoiletruimten beschikbaar zijn, maar de begroting voor 2008 voorziet reeds in de
aanleg van één proeftoiletruimte, waarschijnlijk in de Kleine Wouwer. Indien deze positief
onthaald wordt en een succes, kan dit uitgebreid worden naar andere probleemlocaties.
De voorzitter, burgemeester Marcel Belgrado merkt op dat er indertijd in de wijk Oppem ook
geprobeerd werd om dergelijk voorstel uit te werken. Iedereen klaagde onmiddellijk dat zij
een degelijke ingerichte plaats voor honden niet voor hun deur wilden. De voorzitter stelt
raadslid Van Dam voor om voor haar winkel één parking weg te nemen en die aldus in te
richten en dat zij dan sociale controle kan uitoefenen.

Raadslid Nancy Van Dam antwoordt dat als dergelijke maatregel genomen wordt ten bate
van de gemeenschap zij daar onmiddellijk akkoord mee kan gaan. Zij vraagt dan wel de
plaats naast de 2de parking te nemen want eerst moet de parking voor mindervaliden er nog
komen. Het raadslid meldt dat de oude fietsstalling wel reeds werd verwijderd maar er nog
was blijven liggen.

Schepen Marie-Jeanne Thaelemans merkte het ook reeds en meldde dit al aan de bevoegde
dienst, maar de technische dienst heeft het nu zeer druk o.a. met de verhuis.

Burgemeester Marcel Belgrado meldt dat er een actie vanuit de politie loopt om zakjes te
deponeren in de riool of mee naar huis te nemen.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32) SLUIPVERKEER - RAADSLID NANCY VAN DAM.

Raadslid Nancy Van Dam vernam dat de toegang Sint Martenslinde en de Holleweg zou
worden afgesloten door paaltjes om het verkeer om te leiden via de Legerbosstraat en de
Sikkelgemstraat. Volgens haar zal dit volgende problemen met zich meebrengen:
- meer gevaar voor een groter aantal inwoners;
- geen mogelijkheid meer om van de Sikkelgemstraat een speelstraat te maken in de zomer;
- meer verbruik van benzine en mazout doordat de afstand wordt vergroot, zowel voor de
bewoners als voor de sluiprijders.
Daarom stelt raadslid Nancy Van Dam voor om meer politietoezicht te laten houden tijdens
bepaalde uren en een preventiecampagne op touw te zetten en eventueel nadien te
verbaliseren.

Schepen Marie-Jeanne Thaelemans antwoordt dat het sluipverkeer momenteel ook deels te
wijten is aan de werken en de verkeersomleidingen in de omgeving. Zij weet niet waar
raadslid Van Dam vernomen heeft dat er paaltjes zouden komen aan de toegang tot de
Holleweg; Ze raadt het raadslid aan om de collegebeslissingen goed te lezen.
De beslissing van het college betreft een voorstel tot proefopstelling om het sluipverkeer
tegen te gaan in de Sint Martenslinde. Er is geen sprake van de Holleweg in de beslissing
van het college.

Volgens raadslid Steven De Ridder is dit alles sterk overroepen; hij stelt dat er daar geen
sluipverkeer is.

Raadslid Johan Van Schel treedt raadslid De Ridder bij.

Beide raadsleden weten ook welke bewoner die geruchten verspreidt.

Raadslid Johan Van Schel verwijt schepen Thaelemans dat zij deze maatregel enkel wil
nemen om één particulier een pleziertje te doen.

Schepen Marie-Jeanne Thaelemans vraagt raadslid Nancy Van Dam nogmaals waar zij haar
informatie haalt. Zij verzoekt het raadslid om niet af te gaan op roddels en de
collegebeslissingen goed te lezen.

Raadslid Johan Van Schel verwijt de schepen ook af te gaan op roddels.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33) GEVAARLIJKE VERKEERSSITUATIE - RAADSLID NANCY VAN DAM.

Raadslid Nancy Van Dam stelt dat er een probleem is in de Sint Martenslinde op de hoek
met de Holleweg. De omheining daar zou deftig gesnoeid moeten worden. Volgens raadslid
Nancy Van Dam belemmert deze haag niet enkel het zicht maar wordt er ook een deel van de
openbare weg door in beslag genomen. In de omheining zit een elektriciteitskast en een
lantaarn verwerkt. Er spelen regelmatig kinderen op de hoek en de wagenbestuurders moeten

daarvoor meermaals flink op de remmen gaan staan om ongelukken te vermijden. Als men
vanuit de Sint-Martinusbaan de Kapellelaan oprijdt wordt het zicht belemmerd door een
sierplant. Men moet volgens raadslid Van Dam tot op het fietspad rijden om links te kunnen
kijken of er geen fietser of wagen aankomt. Fietsers rijden soms aan 25/30 per uur en dan
moeten ze ook bruusk remmen om ongelukken te vermijden, wat dan meestal gevolgd wordt
door een reeks scheldwoorden naar de autobestuurder toe die dergelijke situatie niet kan
vermijden. Raadslid Van Dam stelt dan ook voor om de betrokken personen er alert op te
maken dat ze op deze manier de weggebruiker, onbewust, in gevaar brengen en de vraag te
stellen het nodige onderhoud te doen. Zij heeft nooit gezegd dat het daar niet proper is en
wenst geen personen te viseren maar het gaat voor haar om een maatregel i.v.m.
verkeersveiligheid. Volgens het politiereglement moten bepaalde afmetingen gerespecteerd
worden, zoals een maximum hoogte van 80 cm aan de straatkant. Het enige dat zij het
bestuur vraagt is om de bewoners hierop te wijzen.

Schepen Marie-Jeanne Thaelemans stelt dat de gemeente jaarlijks talloze brieven inzake
overhangende takken en in te snoeien hagen schrijft. De basis van deze brieven wordt
gevormd door het politiereglement.

“2.1.3 De bewoners van een onroerend goed zijn ertoe gehouden ervoor te zorgen dat de
bomen en planten zodanig gesnoeid worden dat geen enkele tak ervan over de rijweg hangt
op minder dan 4,5 m boven de grond of het verkeer hindert en over de gelijkgrondse berm of
trottoir hangt op minder dan 2,5 m boven de grond.
Indien hieraan binnen de door de burgemeester vooropgestelde termijn geen gevolg gegeven
wordt, zullen de nodige werken van ambtswege en op kosten van de eigenaar uitgevoerd
worden, dit alles onverminderd de straffen door dit reglement bepaald.”

Het spreekt dan ook voor zich dat de gemeente een brief zal schrijven indien het onderhoud
niet gebeurt conform het politiereglement en/of indien een gevaarlijke verkeerssituatie
ontstaat. Maar op de foto ingediend door raadslid Van Dam is de haag perfect gesnoeid en of
er nu een haag of houten borden staan dan zou het zicht nog hetzelfde zijn. De schepen zou
zelfs durven stellen dat de haag de snelheid net vertraagt.

Raadslid Nancy Van Dam zegt dat er van haar niets moet gebeuren. Zij stelt enkel gewoon
een probleem vast en het is aan het bestuur om oplossingen te zoeken.

Schepen Marie-Jeanne Thaelemans antwoordt dat normale mensen wanneer zij dergelijke
problemen vaststellen gewoon even naar de gemeente bellen of schrijven. Zij vindt dit geen
agendapunt voor een gemeenteraad.

Raadslid Van Dam zegt dat zij niemand wil aanvallen of viseren maar dat zij reeds meerdere
malen verschillende mails verstuurde en dat hier zelden of nooit een antwoord op komt.
Ondermeer zou zijn nog geen antwoord hebben gekregen op een schrijven van 21 april 2008,
dat gericht was aan alle leden van het college.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
34) GRAFFITI - RAADSLID NANCY VAN DAM.

Raadslid Nancy Van Dam stelde vast dat de bushaltes op de Kasteeldreef en de
elektriciteitskasten op de Legerbos onder de graffiti zitten.
Zij stelt voor de nodige maatregelen te treffen om de bushokjes en de cabines in hun
oorspronkelijke staat te brengen.

Schepen Wim Verbeke antwoordt dat schepen Jos Emmerechts hem meedeelde dat dit
karweitje gedurende de vakantie door jobstudenten zou opgeknapt worden.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
35) ONKRUID ACHTERZIJDE LEGERBOSSTRAAT - RAADSLID NANCY VAN
   DAM.

Raadslid Nancy Van Dam merkt op dat de beplanting, aan de achterkant van de huizen
gelegen in de Legerbosstraat overwoekerd is van wingerd. Dit brengt volgens het raadslid
ook schade en onkruid mee voor de privé-tuinen van de buurtbewoners. Vorig jaar werden
meerdere planten stuk gespoten. Zij stelt dan ook voor een onderhoud te doen van de borders
van de graspleinen en het nodige te doen om het onkruid een halt toe te roepen.

De voorzitter, burgemeester Marcel Belgrado antwoordt dat het bestuur al veel dingen heeft
kunnen realiseren en dat er nog veel gedaan moet worden. Iedereen wil plantsoenen en
parken maar deze moeten ook onderhouden worden. De laatste tijd hebben alle diensten het
behoorlijk zwaar. Iedereen wordt overstelpt door werk onder andere ook door de verhuis.
Het bestuur had een verhuisfirma kunnen inhuren maar er werd voor gekozen om alles door
het eigen personeel te laten doen.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gezien de dagorde van de openbare vergadering thans afgewerkt is, schorst de heer
voorzitter de zitting te 21.10 uur voor de rondvraag.

Op verzoek van de heer voorzitter verlaat het publiek de zittingzaal.

De heer voorzitter verklaart de zitting terug voor geopend te 21.12 uur.

De deuren der zittingzaal worden gesloten en de raad gaat over tot de behandeling der punten
van de BESLOTEN VERGADERING.


Het verslag der vorige zitting is goedgekeurd ingevolge toepassing van artikel 33 van het
gemeentedecreet.

Gezien de dagorde thans afgewerkt is, heft de heer voorzitter te 21.15 uur de zitting op.

Te Meise, 26 juni 2008.

In opdracht:


Ellen DE CLERCK                                   Marcel BELGRADO
Gemeentesecretaris                                     Burgemeester


DAGORDE gemeenteraad van 26/06/2008.


OPENBARE VERGADERING


1)  SECRETARIAAT: GEWESTELIJKE GEMENGDE BRANDWEER LONDERZEEL:
   MEDEFINANCIERING ZIEKENWAGEN.
2)  SECRETARIAAT: VERLENEN VAN EEN TOELAGE AAN HET HALLE-
   VILVOORDE COMITÉ.
3)  BOEKHOUDING: DIENSTJAARREKENING 2007 - VASTSTELLING.
4)  BOEKHOUDING: BUDGETWIJZIGING 2 - GEWONE EN BUITENGEWONE
   DIENST - DIENSTJAAR 2008.
5)  BOEKHOUDING: HUUR 5 MULTIFUNCTIONELE KOPIEERAPPARATEN (4
   BASISSCHOLEN EN AVC) VOOR EEN PERIODE VAN 60 MAANDEN -
   GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE.
6)  PATRIMONIUM: GRONDINNEMINGEN WIJK OPPEM - COLLECTOR 21031.
7)  PATRIMONIUM: KERKFABRIEK O.L.V. BOODSCHAP - MEUZEGEM -
   REKENING 2007 - ADVIES.
8)  PATRIMONIUM: DRIESSTRAAT: GRATIS GRONDAFSTAND.
9)  INFORMATIE: TOERISME - VERLENGING CONVENANT TOERISTISCH
   RECREATIEF ACTIEPLATFORM (TRAP) GROENE GORDEL
10)  INFORMATIE: STRAATNAMEN - VASTSTELLEN NIEUWE STRAATNAMEN
   2008 - DEEL 1- DEFINITIEVE BESLISSING
11)  INFORMATIE: STRAATNAMEN - PRINCIPIËLE GOEDKEURING NIEUWE
   STRAATNAMEN 2008 - DEEL 2
12)  INFORMATIE: DRUKKEN INFOKRANT - INSTELLEN GUNNINGSPROCEDURE
13)  ONDERWIJS: AUDIOVISUEEL CENTRUM CVO - AANKOOP
   INFORMATICAMATERIAAL - VASTSTELLEN VAN VOORWAARDEN EN
   WIJZE VAN GUNNEN
14)  ONDERWIJS: AUDIOVISUEEL CENTRUM CVO - CENTRUMREGLEMENT
15)  JEUGD EN GEZIN: TUSSENTIJDSE UITBETALING
   INFRASTRUCTUURTOELAGEN
16)  JEUGD EN GEZIN: WORKSHOPS SPEELPLEINWERKING - VERSCHUIVING
   KREDIET.
17)  SPORT: TOELAGEN SPORTVERENIGINGEN 2006-2007
18)  RUIMTELIJKE ORDENING: RUP 'BEDRIJF CORNELIS' - AANSTELLING
   ONTWERPER
19)  RUIMTELIJKE ORDENING: RUP 'RWZI OPPEM EN BUURTSPEELPLEIN' -
   AANDUIDING ONTWERPER
20)  LEEFMILIEU: SUBSIDIE BOREAS 2008
21)  TECHNISCHE DIENST: GOEDKEURING VAN DE GEMEENTE OM DE
   PROVINCIEWEG WOLVERTEM-TEMSE TUSSEN MP 9K.757 EN MP 15K.100 OP
   HET GRONDGEBIED MEISE OVER TE NEMEN.
22)  TECHNISCHE DIENST: AANLEG RIOOL GODSHUISSTRAAT 2DE FASE -
   BEPALEN VOORWAARDEN EN WIJZE VAN GUNNEN.
23)  TECHNISCHE DIENST: MATERIALEN VOOR BESTRIJDING ONKRUID -
   VERSCHUIVING KREDIET.
24)  MONUMENTEN/TECHNISCHE DIENST: SINT STEFANUSKERK OPPEM:
   DRINGENDE INSTANDHOUDINGSWERKEN GEVEL - GOEDKEURING
   AANGEPASTE RAMING.
25)  MONUMENTEN/TECHNISCHE DIENST: BOSKAPEL IMDE : DEEL 1
   KLEURONDERZOEK - DEEL 2 ONDERZOEK VAN DE GLASRAMEN -
   PERCEEL 1 : KLEURONDERZOEK - GOEDKEURING VERREKENING 1.
26)  PERSONEELSZAKEN: OCMW - ONTSLAG RAADSLID EN AANSTELLING
   OPVOLGER - AKTENEMING.
27)  INFOAVOND - HOORZITTING - RAADSLID ROGER HEYVAERT.
28)  TOEKENNEN VAN ERE-BURGER - RAADSLID ROGER HEYVAERT.
29)  VOORSTEL TOT HET VERSTREKKEN VAN DE OPDRACHT AAN DE
   AFGEVAARDIGDEN VAN DE GEMEENTE MEISE IN DE RAAD VAN BESTUUR
   VAN SIBELGAS TOT INDIENING VAN EEN VOORSTEL TOT VERLAGING
   VAN DE DISTRIBUTIENETTARIEVEN INZAKE GAS EN ELEKTRICITEIT -
   RAADSLID EVERT HARDEMAN.
30)  GELUIDSSCHERMEN LANGS A12-AUTOSNELWEG - RAADSLID EVERT
   HARDEMAN.
31)  INGERICHTE PLAATS VOOR HONDEN - RAADSLID NANCY VAN DAM.
32)  SLUIPVERKEER - RAADSLID NANCY VAN DAM.
33)  GEVAARLIJKE VERKEERSSITUATIE - RAADSLID NANCY VAN DAM.
34)  GRAFFITI - RAADSLID NANCY VAN DAM.
35)  ONKRUID ACHTERZIJDE LEGERBOSSTRAAT - RAADSLID NANCY VAN
   DAM.


BESLOTEN VERGADERING


B.1) ONDERWIJS : GEMEENTELIJKE BASISSCHOLEN - KENNISNAME ONTSLAG

**************************************************************************

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:72
posted:6/23/2012
language:
pages:30