JAWATANKUASA PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) - DOC

Document Sample
JAWATANKUASA PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) - DOC Powered By Docstoc
					                Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)  2011
   SMKFB/MPBS/         /  /2011
  MANUAL PENTAKSIRAN
BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 2011


                         Merancang
                         Mentaksir
 Pentaksiran PBS
                         Menskor
                         Mengisi skor


   SMK FELDA BESOUT
   (Sekolah Bestari Luar Bandar)
   35600 SUNGKAI, PERAK
   Phone / Fax: 054311721
   E-mail: mail@smkbesout.edu.my
SMK Felda Besout, Sungkai                           1
                Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)  2011

                SENARAI KANDUNGANBIL            PERKARA                    MUKA SURAT1.  SENARAI KANDUNGAN                           2

2.  PENDAHULUAN                              4

3.  SENARAI MATA PELAJARAN PBS                       4

4.  JAWATANKUASA PENGURUSAN                        5

5.  JAWATANKUASA PELAKSANA / KERJA                     6

6.  TUGAS-TUGAS KETUA PENTAKSIR                      6

7.  TUGAS-TUGAS PENTAKSIR                         6

8.  PERLAKSANAAN PBS                            7

9.  BENTUK-BENTUK PBS                           7

10.  DOKUMEN-DOKUMEN PBS – PMR & SPM                    7

11.  TARIKH DAN JADUAL PERLAKSANAAN PBS                   8

12.  PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN PBS – KHB                 9

13.  PENYELARASAN                              10

14.  PEMANTAUAN                               10

15.  RUJUKAN                                12

16.  LAMPIRAN A – CARTA ORGANISASI PBS                   13

17.  LAMPIRAN B – TAKWIM TAHUNAN PBS                    13

18.  LAMPIRAN C – SURAT PERLANTIKAN PENTAKSIR                15

19.  LAMPIRAN D – CARTA ALIRAN PELAKSANAAN PBS               15

20.  LAMPIRAN E – CARTA ALIRAN KERJA PENYELARAS PBS             17

21.  LAMPIRAN F – CARTA ALIRAN PENGURUSAN KEMASUKAN MARKAH PBS       17

22.  LAMPIRAN G – KANDUNGAN FAIL INDUK PBS                 20

23.  LAMPIRAN H – SENARAI KETUA PENTAKSIR & PENTAKSIR            21

24.  LAMPIRAN 1 – BORANG PBS/LPI – PEMANTAU PELAKSANAAN PBS         30

25.  LAMPIRAN J - BORANG PBS/LP2 – SENARAI SEMAK PBS            32

26.  LAMPIRAN K - BORANG PBS/LP3 – PENYEDIAAN DOKUMEN & EVIDEN       34

27.  LAMPIRAN L - BORANG PBS/LP4 – LAPORAN PEMANTAUAN PBS          35     SMK Felda Besout, Sungkai                      2
               Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)  2011


BIL           PERKARA                    MUKA SURAT28.  LAMPIRAN M - BORANG PBS/3 - KEHADIRAN LAWATAN PEMANTAU        38

29.  LAMPIRAN N - BORANG PBS/1 – LAPORAN PELAKSANAAN PBS          39

30  LAMPIRAN O - BORANG PBS/2 – JADUAL LAWATAN PEMANTAU

   & PENTAKSIR                              40

31.  LAMPIRAN P - SURAT PEKELILING PBS SPM                 41

32  LAMPIRAN Q - SURAT PEKELILING PBS PMR                 42
    SMK Felda Besout, Sungkai                      3
                   Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)     2011

             PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

1.   PENDAHULUAN:

Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) merupakan salah satu komponen pentaksiran yang wajib
dilaksanakan di sekolah-sekolah yang menawarkan mata-mata pelajaran yang mempunyai komponen
pentaksiran sekolah pada peringkat PMR dan SPM, seperti kerja kursus, PEKA, PAFA, modul dan
lain-lain. Pentaksiran ini dilaksanakan secara berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran.
PBS hendaklah dirancang, ditadbir, diskor dan dilaporkan secara terancang mengikur prosedur yang
ditetapkan oleh LPM.

Buku Peraturan dan Panduan Peperiksaan SPM 2007 dan Buku Panduan dan Format Pentaksiran PMR
2007, yang dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia (LPM) boleh dijadikan asas rujukan yang
mengandungi senarai mata-mata pelajaran yang melibatkan PBS.

Semua calon sekolah yang mendaftar mata pelajar berkenaan wajib melaksanakan PBS. Bagi PMR
calon dikehandaki bagi sesetengah mata pelajaran PBS perlu dilaksanakan PBS sejak tingkatan 1 dan
manakala bagi calon SPM perlaksanaan PBS adalah sepanjang tempoh Pengajaran dan Pembelajaran di
Tingkatan Empat dan Tingkatan Lima.

Guru-guru Pentaksir dan calon-calon perlulah mematuhi setiap arahan yang terkandung dalam Buku
Format dan Panduan Pentaksiran Berasaskan sekolah (PBS).

Sekolah adalah bertanggungjawab melaporkan prestasi kerja kursus calon bagi pelajar-pelajar
Tingkaan Lima dan mengeluarkan pelaporan serentak dengan pengumuman dan penyerahan slip
keputusan SPM.

2.   SENARAI MATA PELAJARAN PBS

    2.1.   PMR


     BIL            MATA PELAJARAN                KOD
      1   Sejarah                             21/2
      2   Geografi                             23/2
      3   Bahasa Arab Komunikasi                      31/2
      4   Pendidikan Islam
            Tilawah & hafazan
                                         45/2
            Adab & Akhlak Islamiah
            Penilaian Asas Fardu Ain (PAFA)
         Sains
      5                                   55/3
            Pentaksir Kerja Amali (PEKA)
      6   Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB) – Kemahiran Teknikal       76/2
      7   Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB) – ERT              77/2
      SMK Felda Besout, Sungkai                           4
                 Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)    2011

    BIL           MATA PELAJARAN               KOD
    8   Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB) – Partanian          78/2
    9   Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB) – P&K             79/2
       Bahasa Melayu
    10
          Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah (PLBS)
       Bahasa Inggeris
    11
          Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah (PLBS)
       Pendidikan Kesenian
    12
          Format Pentaksiran mulai Tahun 2007 & terkini

   2.2.  SPM


       MATA PELAJARAN         KOD       BENTUK UJIAN
       BAHASA MELAYU 3        1103/3         ULBS
       BAHASA INGGERIS 3        1119/3         ULBS
          SCIENCE 3         1511/3         PEKA
        PEND. MORAL 2        1225/2      KERJA KURSUS
           PSV 3          2611/3      KERJA KURSUS
       SAINS PERTANIAN 3        3528/3      KERJA KURSUS
           ERT 3          3758/3      KERJA KURSUS
    LUKISAN KEJURUTERAAN 2        3759/3        PROJEK
        REKA CIPTA 2         3763/2        PROJEK
           ICT 2          3765/2        MODUL
          PHYSICS 4         4531/3         PEKA
        CHEMISTRY 4         4541/4         PEKA
          BIOLOGY          4551/4         PEKA


3.  PENUBUHAN JAWATANKUASA PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

   3.1.  JAWATANKUASA PENGURUSAN

       Pengerusi      :    Pengetua
       Naib pengerusi   :    Penolong Kanan
       Setiausaha     :    Setiausaha Peperiksaan
       AJK         :    Penolong Kanan HEM
                     Penolong Kanan Petang
                     Penolong Kanan Kokurikulum
                     Semua Ketua Bidang Mata Pelajaran
                     Semua Ketua Panitia (yang berkenaan)
                     Semua Ketua Pentaksir Sekolah
                     Guru Cemerlang    SMK Felda Besout, Sungkai                         5
                  Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)     2011

   3.2.   JAWATANKUASA PELAKSANA

       Pengerusi      :    Ketua Bidang Mata Pelajaran (berkenaan)
       Penyelaras      :    Setiausaha Peperksaan
       Setiausaha      :    Ketua-Ketua Panitia Mata Pelajaran (berkenaan)
       AJK         :    Ketua-Ketua Pentaksir Sekolah
                      Pentaksir-Pentaksir Sekolah

4.  TUGAS-TUGAS PENTAKSIRAN

   4.1   KETUA PENTAKSIR SEKOLAH

       1.   Menyelaras pentaksiran yang dilakukan bagi semua mata pelajaran yang
           terlibat
       2.   Menilai dan memberi skor kepada hasil kerja calon
       3.   merekod skor, menyimpan eviden dan dokumen-dokumen yang berkaitan
       4.   Menghantar skor yang telah diselaraskan ke Lembaga Peperiksaan secara ‘on-
           line’ dan salinan bercetak.

   4.2   PENTAKSIR SEKOLAH

       A   Sebelum

           1.   Menghadiri mesyuarat penyelarasan peringkat kawasan dan sekolah
           2.   Bertanggungjawab memberi taklimat dan penerangan kepada calon-
              calon sekolah

       B   Semasa

           1.   Membimbing dan membantu calon meningkatkan prestasi
           2.   Mengisi borang-borang penskoran individu dan lain-lain yang berkaitan
           3.   Memberi kerjasama kepada pentaksir negeri / kawasan dalam urusan
              penyelerasan

       C   Selepas

           1.   Mentaksir semula keja murid jika ada perubahan selepas di
              selaraskan oleh KPN / KPKw
           2.   Menyerahkan skor kepada SUP
           3.   Menyimpan rekod dan evidens di tempat selamat selama 6 bulan
              selepas keputusan diumumkan
           4.   Menyediakan laporan dan menyerahkannya kepada KPKw
           5.   Memastikan borang penskoran individu yan gberpindah sekolah
              dihantar ke sekolah baru
           6.   Menyediakan sijil PBS bagi setiap calon
           7.   Menyelesaikan kes-kes khas (jika ada)      SMK Felda Besout, Sungkai                          6
                     Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)    2011

5.    PELAKSANAAN PBS

          5.1   Dilaksanakan semasa P&P
          5.2   Dilaksanakan melalui evidens proses dan evidens produk
          5.3   Setiap calon mesti mempunyai semua markah / pencapaian PBS setelah tamat
              tempoh pelaksanaan
          5.4   Dokumen pelaksanaan perlu disediakan untuk membantu pentaksir, calon dan
              juga pentadbir sekolah
          5.5   Pemantauan secara berterusan dalam tempoh pelaksanaan pentaksiran

6.    BENTUK-BENTUK PBS

     6.1   Bagi PMR PBS terdiri daripada 5 bentuk iaitu:

          6.1.1  Kerja Kursus
          6.1.2  Modul
          6.1.3  Ujian Lisan Berasaskan Sekolah (ULBS)
          6.1.4  Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah (PLBS)
          6.1.5  Projek

7.    DOKUMEN-DOKUMEN PBS (PMR)


   BIL     MATA PELAJARAN                  DOKUMEN
                       Assessment Guide : Science Practical Work
   1         SAINS
                       Assessment (PEKA)~ PMR mulai 2007
                       Format Pentaksiran ~ PMR mulai 2005
   2        SEJARAH         Panduan Pelaksanaan & penilaian Kerja Kursus
                       Kerja Kursus
                       Panduan Kajian Geografi Tempatan ~ 2005
   3        GEOGRAFI         Panduan Pelaksanaan & Penilaian Kerja Kursus K2
                       Kerja Kursus & Panduan Penskoran K2~ 2011
                       Dokumen Pentaksiran ~ 2008
                            Kemahiran Teknikal (76/2)
   4           KHB             ERT (77/2)
                            Pertanian (78/2)
                            Perdagangan & Keusahawanan (79/2)
                       Panduan Pentaksiran ~ Mulai PMR 2010
          BAHASA ARAB
   5                    Markah Calon PMR 20011, diambil dari modul 2 (2010)
          KOMUNIKASI
                       modul 3 (2011)
                       Format Pentaksiran ~ 2005
                        Panduan penilaian Ujian Tilawah & hafazan
   6     PENDIDIKAN ISLAM
                        Panduan Pemerhatian Adab dan Akhlak Islamiah
                       Penduan Penilaian Asas Fardu Ain (PAFA)
   7      BAHASA MELAYU        Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah ~ 2003
   8     BAHASA INGGERUS        Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah ~ 2003        SMK Felda Besout, Sungkai                          7
                     Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)    2011

8.  TARIKH DAN JADUAL PELAKSANAAN

   8.1     TARIKH PERLAKSANAAN

         8.1.1   PENILAIAN MENENGAH RENDAH (PMR)
              i.  Tingkatan Satu (KHB sahaja) - Januari hingga Oktober.
              ii.  Tingkatan Dua (KHB sahaja) – Januari hingga Oktober.
              iii. Tingkatan Tiga – Februari hingga Julai.

         8.2.1   SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM)
              i.   Tingkatan Empat (Januari – Oktober)
              ii.  Tingkatan Lima (Januari- Julai)

   8.2     JADUAL PERLAKSANAAN PMR 2011
         (Ruj: KP/LP/005/08/03/01.Jld.5(13) bertarikh: 13 Disember 2010

         8.2.1   PENILAIAN MENENGAH RENDAH

              i.   Bagi Subjek-Subjek Science, Sejarah, Geografi, KHB, Bahasa. Arab
                  Komunikasi, Pendidikan Islam, dan Pendidikan Kesenian.


     BIL          PERKARA            TARIKH       TINDAKAN

      1   Tempoh Pelaksanaan PBS          4 Februari – 30 Julai    Sekolah
         Kemasukan markah PBS menggunakan
     2                          1 – 6 Ogos       Sekolah
         Aplikasi Kerja PMR 2011.
         Serah Disket markah dan cetakan
     3                          9 – 12 Ogos     Sekolah/PPD/JPN
         markah ke PPD/UPP JPN
         Serah salinan cetakan markah dan
     4                           20 Ogos        SPP JPN
         disket markah ke LPM

9.  PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN PBS – KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU [KHB]

   9.1     Dokumen Rujukan


   BIL     MATA PELAJARAN                  DOKUMEN
                        Dokumen Pentaksiran KHB – Kemahiran Teknikal (76/2)
   1          KHB KT
                        mulai PMR 2008
                        Dokumen Pentaksiran Kerja Kursus KHB – ERT (77/2)
   2          KHB ERT
                        mulai PMR 2008
                        Dokumen Pentaksiran Kerja Kursus KHB – Pertanian
   3       KHB Pertanian
                        (78/2) mulai PMR 2008
         KHB Perdagangan dan      Dokumen Pentaksiran Kerja Kursus KHB – Perdagangan
   4
          Keusahawanan        dan Keusahawanan (79/2) mulai PMR 2008
        SMK Felda Besout, Sungkai                          8
                     Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)    2011

   9.2    Masa Perlaksanaan

        Tingkatan 1   :    Januari – Disember 2009
        Tingkatan 2   :    Januari – Disember 2010
        Tingkatan 3   :    Januari – Julai 2011

   9.3    Jadual Perlaksanaan dan pengendalian markah PBS Mata Pelajaran Kemahiran Hidup
        Bersepadu (KHB)

                            MODUL PENTAKSIRAN
        TAHUN
                    TING 1          TING 2         TING 3
       PENTAKSIRAN
                     2009           2010         2011
                    MODUL 1     MODUL 2      MODUL 3    MODUL 4
        PMR 2011
                      /       /         /       /
    JUMLAH MARKAH           10%       10%        10%      10%

   9.4    Jumlah markah (40%) sahaja dilaporkan untuk dihantar ke LPM.

   9.5    Borang Pentaksiran Individu dan sesalinan Borang Pentaksiran Kelompok hendaklah
        disimpan di tempat selamat dan berkunci untuk tujuan rujukan.

10.  PENGENDALIAN MARKAH PBS PENDIDIKAN KESENIAN

   10.1   Tidak terlibat

11.  PENYELARASAN

   11.1   Proses untuk mempastikan pentaksiran PBS dilaksanakan dengan betul daan seragam
        dari segi kefahaman peraturan penskroran, penggunaan peraturan penskoran dan
        pemberian skor.

   11.2   Objektif penyelarasan adalah untuk:
           Pastikan penyelarasan dilaksanakan dengan adil, sahih dan amanah mengikut
            prosedur yang ditetapkan.
           Menentukan skor pentaksir dilakukan mengikut kreteria yang ditetapkan.
           Menentukan ketakalan skor.

   11.3   Jadual Penyelarasan:

          FASA          BULAN        TINGKATAN YANG DIPANTAU
           1      April hingga Oktober         Tingkatan 1 & 2
           2      April dan Julai             Tingkatan 3
       SMK Felda Besout, Sungkai                          9
                    Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)    2011

   11.4   Kekerapan Penyelarasan
        Setiap orang pentaksir mestilah diselaras oleh Penyelaras sama ada oleh Penyelaras
        Dalaman atau Penyelaras Luaran satu kali per mata pelajaran

   11.5   Carta aliran proses kerja penyelarasan

        Rujuk lampiran.

   11.6   Carta aliran proses penyelarasan skor

        Rujuk lampiran

   11.7   Perlantikan Penyelarasan Dalaman

            Ketua Bidang
            Guru Kanan (Mata Pelajaran Berkenaan)
            Ketua Panitia (Mata Pelajaran Berkenaan)
            Ketua Pantaksir Sekolah (Mata Pelajaran Berkaitan)
            Guru yang dilantik oleh Pengetua

12.  PEMANTAUAN

   12.1   Pemantauan ialah proses yang dijalankan untuk penjaminan kualiti bagi mendapatkan
        maklummat tentang pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah mengikut prinsip
        dan prosedur yang ditetapkan.

   12.2   Jadual Pemantauan


          FASA         BULAN       TINGKATAN YANG DIPANTAU
           1      Februari hingga Oktober      Tingkatan 1 & 2
           2      Mei dan Julai            Tingkatan 3

   12.3   Kekerapan Pemantauan

        Tiap-tiap pusat peperiksaan mestilah dipantau sama ada oleh Pemantau Dalaman atau
        Pemantauan Luaran satu kali per mata pelajaran per tahun.

   12.4   Kriteria Pelantikan Pemantau Dalaman

            Pengetua
            Penolong Kanan Akademik
            Ketua Bidang (mata pelajaran berkaitan)
            Guru Cemerlang (mata pelajaran berkaitan)
            Ketua Panitia (mata pelajaran berkaitan)
            Ketua Pentaksir Sekolah (mata pelajaran berkaitan)       SMK Felda Besout, Sungkai                         10
                   Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)      2011

            Guru yang dilantik oleh Pengetua.

13.  PANDUAN PELAKSANAAN KERJA KURSUS PSV ~ Kajian Rekaan Seni Visual Kertas 3.

    Tempoh Pelaksanaan : FEBRUARI HINGGA JULAI

     Buku panduan ini disediakan untuk memberi maklumat yang terperinci kepada guru dalam
mengendalikan pelaksanaan Kerja Kursus Kajian Rekaan Seni Visual (KRSV) bagi mata pelajaran
Pendidikan Seni Visual peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). Pendidikan Seni Visual (PSV) adalah
mata pelajaran elektif dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM).
     Setiap calon yang mendaftar mata pelajaran PSV peringkat SPM wajib menduduki 3 kertas
iaitu Kertas 1(2611/1):Teori Seni, Kertas 2 (2611/2): Seni Halus dan Kertas 3 (2611/3): Kerja Kursus
Kajian Rekaan Seni Visual. Proses penilaian akan dilaksanakan oleh guru mata pelajaran dan guru
pembimbing secara berterusan semasa proses pengajaran dan pembelajaran dan aktiviti-aktiviti luar
bilik darjah.
     Penilaian adalah berdasarkan proses menghasilkan produk meliputi portfolio dan penghasilan
artifak. Pengukuran dan penskoran dilakukan berdasarkan aspek dan kriteria yang telah ditetapkan
bagi menentukan gred dan keselarasan penilaian. Pelaksanaan dan penilaian kerja kursus ini dijalankan
dari Februari hingga Julai pada tahun semasa.

14.  PANDUAN PELAKSANAAN KERJA KURSUS PENDIDIKAN MORAL KERTAS 2

    Tempoh Pelaksanaan   :   MULAI FEBRUARI TINGKATAN 4, HINGGA JULAI
                   TINGKATAN 5

    Peperiksaan mata pelajaran Pendidikan Moral (Kertas 1225) bagi peringkat Sijil Pelajaran
Malaysia dilaksanakan melalui dua kertas ujian iaitu Kertas 1225/1 (Ujian Bertulis) dan Kertas
1225/2 (Kerja Kursus). Pentaksiran kerja kursus ini lebih bersifat formatif iaitu pentaksiran yang
berterusan dengan tujuan untuk membimbing, memaju dan mengembangkan nilai moral dalam diri
calon mengikut kemampuan mereka. Pentaksiran terhadap penghayatan dan amalan nilai memerlukan
masa yang panjang dan dibuat secara berterusan melalui pemerhatian tingkah laku calon, pelaporan
guru dan pendokumentasian hasil kerja. Proses pentaksiran ini dilakukan melalui dua elemen iaitu:

        Elemen Sahsiah : Penghayatan dan amalan nilai moral semasa berkomunikasi,
        membuat keputusan dan menyelesaikan sesuatu perkara.

        Elemen Iltizam : Keterlibatan secara bersungguh-sungguh dan
        kebertanggungjawaban calon dalam melaksanakan aktiviti Tugasan Harian dan Kerja
        Amal.
      SMK Felda Besout, Sungkai                           11
                   Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)     2011

13.  RUJUKAN

   13.1   [LPM.PMR.169/1/2007 Jld.1 (63) : bertarikh 1 Mac 2007 - Penilaian Menengah
        Rendah 2007: Perlaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS Bahasa Melayu,
        Bahasa Inggeris, Science, sejarah, Geografi, Kemahiran Hidup Bersepadu, Bahasa
        Arab Komunikasi dan Pendidikan Islam.

   13.2   SP LPM (SPM) Bil. 3/2007: Pengurusan dan Pengendalian Pentaksiran berasaskan
        Sekolah SPM 2007 – bertarikh 8 Januari 2007

   13.3   [KP/LP/005/08/06/01(5) bertarikh: 12 Disember 2008 – Penilaian Menengah Rendah
        2009: Pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Bahasa Melayu, Bahasa
        Inggeris, Science, Sejarah, Geografi, Kemahiran Hidup Bersepadu, Bahasa Arab
        Komunikasi, Pendidikan Islam dan Pendidikan Kesenian.

   13.4   KP/LP/005/08/07/01.Jld.2(01) bertarikh:25 Januari 2010 – PMR 2010, Pelaksanaan
        PBS Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Science, Sejarah, Geografi, Kemahiran Hidup
        Bersepadu (KHB), Bahasa Arab, Pendidikan Islam dan Pendidikan Kesenian.

   13.5   KP/LP.004.07.04.1(26) bertarikh: 28 Januari 2010 – Pentaksiran Berasaskan Sekolah
        (PBS) Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)

   13.6   KP/LP/005/08/03/01/Jld.5(13) bertarikh 13 Disember 2010: Penilaian Menengah
        Rendah 2011: Perlaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Bahasa Melayu,
        Bahasa Inggeris, Science, Sejarah, Geografi, Kemahiran Hidup Bersepadu, Bahasa
        Arab, Pendidikan Islam dan Pendidikan Kesenian.

   13.7   KP.LP/004/07/01/Jld.2(1) Bertarikh 2 Januari 2011: Jadual Kerja Tahun 2011:
        Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM), Pepriksaan Sijil Pelajaran Malaysia
        Ulangan (SPMU), Pentaksiran Berasaskan Sekolah.

   13.8   http://apps2.moe.gov.my/lpm/
       SMK Felda Besout, Sungkai                        12
           Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)  2011

                                LAMPIRAN A
        JAWATANKUASA PENGURUSAN
      PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)


              PENGERUSI
              (Pengetua)


            NAIB PENGERUSI
           (Penolong Kanan)


             SETIAUSAHA
          (Setiausaha Peperiksaan)


          AHLI JAWATAN KUASA
          PENOLONG KANAN HEM
         PENOLONG KANAN PETANG
       PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
        GURU BIMBINGAN & KAUNSELING
       GURU-GURU KANAN MATA PELAJARAN
       KETUA-KETUA PANITIA (BERKENAAN)
         KETUA-KETUA PENTAKSIR
           GURU CEMERLANG         JAWATANKUASA PELAKSANA
      PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)


            PENGERUSI
            KETUA BIDANG
           (Mengikut Bidang)


            SETIAUSAHA
            KETUA PANITIA
       (Mengikut Mata Pelajaran/Bidang)


       KETUA-KETUA PENTAKSIR SEKOLAH
           (Mengikut Bidang)


        PENTAKSIR-PENTAKSIR SEKOLAH
          (Mengikut Bidang)SMK Felda Besout, Sungkai                      13
              Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)     2011

                                     LAMPIRAN B

          TAKWIM TAHUNAN PAFA, PMR/SPM


 TARIKH            KETERANGAN              CATATAN

 5 Januari   Penilaian PAFA PMR / SPM

        Skema ‘Pencapaian Paling Minimum dan Sah
                                Untuk murid Lembam
Mulai 2 Mei  PAFA” KP 5206/8/70 Jld.13/(20) boleh
                                dan bermasalah
        digunakan

 30 Julai   Penilaian PAFA PMR/SPM tamat

        Tarikh akhir sekolah-sekolah menghantar     Salinan asal kedua-
        Borang Kelompok dan Borang Data Maklumat    dua jenis borang
 9 Julai
        Calon Gagal PAFA (jika berkaitan) ke PPD    hendaklah disimpan di
        masing-masing                  sekolah
        Tempoh Pemulihan / Bimbingan Insentif kepada
        murid yang bermasalah

2 – 30 Julai                          Pihak sekolah
        Pemantauan khas oleh JPN / JAIPk / PPD ke
        sekolah-sekolah yang tidak mencapai keputusan
        100%

11 – 16 Ogos  Disket PAFA PMR dikumpulkan melalui PPD

        Disket PAFA sampai ke Lembaga Peperiksaan.
23 Ogos –
        Markah bagi PAFA SPM dimasukkan secara on-
September
        line
  SMK Felda Besout, Sungkai                         14
                   Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)      2011

                                           LAMPIRAN C

      SMK FELDA BESOUT,
      (Sekolah Bestari Luar Bandar)
      35600 SUNGKAI
      PERAK DARUL RIDZUAN
      KOD SEKOLAH: AEA0037       Tel/Faks : 05-4311721
__________________________________________________________________________

                       Ruj. Kami   : SMKFB.02/03/001 (    )
                       Tarikh     :  FEBRUARI 2011
SMK Felda Besout,
35600 Sungkai, Perak.

Tuan,

PERLANTIKAN SEBAGAI PENTAKSIR SEKOLAH 2011

Dengan hormatnya perkara diatas dirujuk.

2.   Sukacitanya dimaklumkan bahawa tuan/puan/cik telah dilantik sebagai Ketua Pentaksir /

Pentaksir * Sekolah bagi _______________________________. Pentaksiran ini bermula pada 1

Februari sehingga 31 Julai 2011.


3.   Pihak sekolah amat berbesar hati diatas kesudian tuan/puan menerima perlantikan ini.

4.   Semoga tuan/puan dapat menjalankan tanggungjawab ini dengan penuh cemerlang.

Sekian, terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,

…………………………………........................
(HJH. SITI MARIAM BINTI JONED)
Pengetua
SMK Felda Besout,
35600 Sungkai.

s.k   PPD Daerah Batang Padang.
      SMK Felda Besout, Sungkai                           15
                   Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)    2011

                                         LAMPIRAN D

            CARTA ALIRAN PELAKSANAAN PBS DI SEKOLAH


TANGGUNGJAWAB                PROSES                 PERANTARA


                        Mula

SU SPM
                        Pendaftaran Calon        Pekeliling PBS
SU SPM
                        Menerima Pekeliling
Pengetua
                        Mesyuarat JK PBS        Pekeling
Pengetua
                        Melantik Ketua Pentaksir - KP  Surat Perlantikan
Pengetua
                        Melantik Pentaksir - PS     Surat Perlantikan
Pengetua
                        Hantar Senarai Pentaksir ke   Borang Senarai
                        JPN               Pentaksir
Ketua Pentaksir Sek
                        Mesyuarat peringkat Induk
Ketua pentaksir Sek
                        Taklimat kepada PS
KPS / PS
                        Taklimat kepada calon      Borang Profil
Pentaksir Sekolah                                Individu (BPI) /
                        Taksiran 1, 2, 3
           Taksiran 4
KPS / KPKw / PS    (Jika perlu)
                                        BPI

SU SPM
                        Pelaporan Calon (masuk skor)  Disket & Borang
Pengetua                                    Markah Induk
                        Pengetua semak & sah      -sda
SU SPM
                        Hantar disket & borang
                        markah Induk ke JPN

                        Selesai
       SMK Felda Besout, Sungkai                        16
                  Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)  2011

                                       LAMPIRAN E

           CARTA ALIRAN PROSES KERJA PENYELARASAN PBS


TANGGUNGJAWAB              PROSES               PERANTARA


                       MulaPengetua                   Pelantikan Penyelarasan  Surat Perlantikan

Penyelaras                  Taklimat Penyelarasan

                       Jadual Penyelarasan                       Lawatan Penyelarasan

                       Menyediakan Laporan                       Mesyuarat Pasca
                       Penyelarasan

                       Masalah                       Laporan Ke LPM                       Failkan
       SMK Felda Besout, Sungkai                      17
                 Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)   2011

                                      LAMPIRAN F
        CARTA ALIRAN PENGURUSAN KEMASUKAN MARKAH PBS


TANGGUNGJAWAB              PROSES                 PERANTARA


                            Mula

  Pengetua                 Mewujudkan JK PBS Sekolah   Pekeliling PBS

   SuP                    Menghadiri taklimat dan   Surat Panggilan
                       terima pekeliling kemasukan   JPN/LPM
                        markah/gred/skor PBS

   SuP                    Memberi taklimat dan
                      memaklum kepada GPK/GKMP
                      /Ketua Panitia/GMP , tarikh
                       akhir penghantaran markah

   KPS                    Menyediakan bahan dan    Borang Senarai
                          dokumen PBS

   KPS                   Menyelia pelaksanaan PBS   Pekeliling PBS

   KPS                   Memastikan semua evidens
                      proses dan produk disimpan 6
                        bulan selepas keputusan
                           diumumkan

   KPS                   Mengumpul Borang Markah
                          Induk PBS

   SuP                   Memastikan PS memasukan    Borang Markah
   KPS                   markah / gred / skor PBS     Induk
                       (SuP bertanggungjawab
                       mendapat dan memasukkan
                       markah calon tmbahan dari
                          sekolah asal)

   SuP                    Memastikan pentaksir
   KPS                    membuat semakan dan
                       pembetulan markah / gred /
                         skor PBs (jika ada)
      SMK Felda Besout, Sungkai                      18
                 Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)   2011TANGGUNGJAWAB              PROSES                 PERANTARA
PS                     Mencetak markah / gred /   Pekeliling PBS
SuP                     skor PBS

KPS                     Menghantar cetakan markah   Pekeling PBS
                      / gred / skor induk PBS ke  Sijil PBS
                      SPP JPN / PPD

SuP                     Memastikan semua sijil PBS  Pekeliling PBS
                      dicetak dan diiedarkan
                      kepada calon

Pengetua                  Memastikan bengkel, makmal,
GKMP                    studio disediakan dengan
SuP                     sempurna mengikut
                      spesifikasi yang ditetapkan
                      oleh LPMSuP                     Memfailkan semua dokumen                      Tamat
      SMK Felda Besout, Sungkai                      19
                  Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)  2011

                                       LAMPIRAN G
                KANDUNGAN FAIL INDUK PBS


                                SEMAKAN
BIL             PERKARA                       CATATAN
                               ADA   TIADA

 1  CD

2   DISKET

3   BUKU PENGENDALIAN PBS

4   SURAT PEKELILING

5   SURAT JEMPUTAN MESYUARAT

6   SENARAI JAWATANKUASA PERINGKAT SEKOLAH

7   BORANG PROFIL PBS

8   BORANG PENYELARASAN

9   CARTA ORGANISASI PERINGKAT SEKOLAH

10  MINIT MESYUARAT

11  SURAT LANTIKAN KETUA PENTAKSIR / PENTAKSIR

12  MAKLUMAT PENTAKSIR

13  JADUAL WAKTU PENGENDALIAN PBS

14  BORANG MARKAH INDUK

15  BORANG PEMANTAU PENYELARASAN

16  SURAT MAKLUMAN KEPADA IBU BAPA PENJAGA

17  SIJIL
       SMK Felda Besout, Sungkai                      20
                Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)   2011

                                    LAMPIRAN H

    SENARAI KETUA PENTAKSIR & PENTAKSIR MATA PELAJARAN 2011


BIDANG        SAINS         MATA PELAJARAN      SAINS SPM

KETUA PENTAKSIR MATA PELAJARAN
                                     TINGKATAN
BIL              NAMA & NO KP
                                      / KELAS
 1  HAZEDA BT MOHD RADZALI (KP)           800224086436        5

PENTAKSIR MATA PELAJARAN
                                     TINGKATAN
BIL              NAMA & NO KP
                                      / KELAS
 1  MAHRUSAH BINTI HARUN              690318075990       5A
 2  MOHAMMAD HALMI B MISWAN             770607087853       5S
 3  KAMARULZAMAN B MOHD MAHAYADIN          810924145029      4A, 4S
 4  MOHD ASRI B ISMAIL               710830085477      4C, 4D, 4K
 5  HAZEDA BT MOHD RADZALI             800224086436      5C, 5D, 5KBIDANG        SAINS         MATA PELAJARAN      SAINS PMR

KETUA PENTAKSIR MATA PELAJARAN
                                     TINGKATAN
BIL              NAMA & NO KP
                                      / KELAS
 1  NUR ‘IZZATI BT ALI               861231386372

PENTAKSIR MATA PELAJARAN
                                    TINGKATAN /
BIL              NAMA & NO KP
                                      KELAS
 1  NUR ‘IZZATI BT ALI              861231386372    1C,1K,2A,2D
 2  MAHRUSAH BT HARUN               690318075290       3AN,3C
 3  NOORLIZA BT MOHD NOH              820710015172   3A,3D,3K,IAN
 4  ASMAHANI BT AHMAD SUHAIRUN          870927085126    IC,ID,2C,2K
 5  HAZEDA BT MOHD RADZALI            800224086436        2AN
     SMK Felda Besout, Sungkai                       21
                Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)    2011

BIDANG        SAINS          MATA PELAJARAN       FIZIK

KETUA PENTAKSIR MATA PELAJARAN
                                     TINGKATAN
BIL              NAMA & NO KP
                                      / KELAS
 1  KAMARULZAMAN B MOHD MAHAYADIN          810924145029

PENTAKSIR MATA PELAJARAN
                                    TINGKATAN /
BIL              NAMA & NO KP
                                      KELAS
 1  KAMARULZAMAN B MOHD MAHAYADIN         810924145029   5SC1,5SC2,4SC1
 2  HABIBAH BT YUSOF               841228085810       4SC2

BIDANG        SAINS          MATA PELAJARAN       KIMIA

KETUA PENTAKSIR MATA PELAJARAN
                                     TINGKATAN
BIL              NAMA & NO KP
                                      / KELAS
 1  MOHAMMAD HALMI B MISWAN             770607087853

PENTAKSIR MATA PELAJARAN
                                    TINGKATAN /
BIL              NAMA & NO KP
                                      KELAS
 1  MOHAMMAD HALMI B MISWAN            770607087853     5SC1,5SC2
                                    4SC1 , 4SC2

BIDANG        SAINS         MATA PELAJARAN       BIOLOGI

KETUA PENTAKSIR MATA PELAJARAN
                                     TINGKATAN
BIL              NAMA & NO KP
                                      / KELAS
 1  NOORLIZA BT MOHD NOH               820710015172

PENTAKSIR MATA PELAJARAN
                                     TINGKATAN
BIL              NAMA & NO KP
                                      / KELAS
 1  HJH SITI MARIAM BT JONED            591216055180       5SC1
 2  NOORLIZA BT MOHD NOH              820710015172       4SC1
     SMK Felda Besout, Sungkai                       22
                Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)    2011

BIDANG     TEKNIK & VOKASIONAL      MATA PELAJARAN       KH – KT

KETUA PENTAKSIR MATA PELAJARAN
                                     TINGKATAN
BIL              NAMA & NO KP
                                      / KELAS
 1  MOHD AFZAM BIN MAT HUSIN            710101-03-8793

PENTAKSIR MATA PELAJARAN
                                     TINGKATAN
BIL              NAMA & NO KP
                                      / KELAS
                                       3AN, 3A,
 1  MOHD AFZAM BIN MAT HUSIN            710101-03-8793     3C, 3D, 3K,
                                       2AN, 1AN
 2  AHMAD SAZILI BIN AYIT              720808086261       3AN
                                       2A, 2C, 2D,
 3  NOR AZUAN BIN HASSIM              811012085191      2K, 1A, 1C,
                                        1D, 1K

BIDANG     TEKNIK & VOKASIONAL      MATA PELAJARAN      KH – ERT

KETUA PENTAKSIR MATA PELAJARAN
                                     TINGKATAN
BIL              NAMA & NO KP
                                      / KELAS
 1  AMINAH LIZA BINTI ARUM SHAH           681202085636

PENTAKSIR MATA PELAJARAN
                                    TINGKATAN /
BIL              NAMA & NO KP
                                      KELAS
                                    2A, 2C, 2D,
 1  AMINAH LIZA BINTI ARUM SHAH          681202085636    2K, 1A, 1C, 1D,
                                       1K
 2  NORHAYATTI BINTI AHMAD            750307085882       3D, 3K
 3  AHMAD SAZILI BIN AYIT             720808086261       3A, 3C

BIDANG     TEKNIK & VOKASIONAL      MATA PELAJARAN      KH – PERT

KETUA PENTAKSIR MATA PELAJARAN
                                     TINGKATAN
BIL              NAMA & NO KP
                                      / KELAS
 1  MOHD FARIDI YUSLI BIN YAHYA          661017-08-5193
     SMK Felda Besout, Sungkai                       23
                Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)  2011

PENTAKSIR MATA PELAJARAN
                                    TINGKATAN /
BIL             NAMA & NO KP
                                     KELAS
                                   2A, 2C, 2D, 2K,
 1  YUSMAHNIZAM BIN YUSOF
                                    1A, 1C, 1D, 1K
 2  MOHD FARIDI YUSLI BIN YAHYA         661017-08-5193   3A, 3C, 3D, 3K

BIDANG     TEKNIK & VOKASIONAL      MATA PELAJARAN      ERT (SPM)

KETUA PENTAKSIR MATA PELAJARAN
                                     TINGKATAN
BIL              NAMA & NO KP
                                      / KELAS
 1  NOR AINI BINTI SAMANURI             710221085690

PENTAKSIR MATA PELAJARAN
                                    TINGKATAN /
BIL             NAMA & NO KP
                                     KELAS
 1  NOR AINI BINTI SAMANURI           710221085690     5C, 5D, 4D

BIDANG     TEKNIK & VOKASIONAL     MATA PELAJARAN      REKA CIPTA

KETUA PENTAKSIR MATA PELAJARAN
                                     TINGKATAN
BIL              NAMA & NO KP
                                      / KELAS
 1  MOHD ILYAS BIN IMAM              831029-06-5471

PENTAKSIR MATA PELAJARAN
                                     TINGKATAN
BIL              NAMA & NO KP
                                      / KELAS
                                     5A, 5D, 44A,
 1  MOHD ILYAS BIN IMAM              831029-06-5471
                                      4C, 4D
 2  ZULAZRI BIN MD ZAIN              830810085871       5A

BIDANG     TEKNIK & VOKASIONAL      MATA PELAJARAN    SAINS PERTANIAN

KETUA PENTAKSIR MATA PELAJARAN
                                     TINGKATAN
BIL              NAMA & NO KP
                                      / KELAS
 1  MOHD FARIDI YUSLI BIN YAHYA          661017-08-5193
     SMK Felda Besout, Sungkai                      24
                Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)     2011

PENTAKSIR MATA PELAJARAN
                                     TINGKATAN
BIL              NAMA & NO KP
                                      / KELAS
                                       5SC2, 5C,
 1  MOHD FARIDI YUSLI BIN YAHYA          661017-08-5193      4SC2, 4A,
                                        4C

BIDANG     TEKNIK & VOKASIONAL      MATA PELAJARAN         ICT

KETUA PENTAKSIR MATA PELAJARAN
                                     TINGKATAN
BIL              NAMA & NO KP
                                      / KELAS
 1  ISMAIL BIN YAHAYA                670702086703

PENTAKSIR MATA PELAJARAN
                                    TINGKATAN /
BIL             NAMA & NO KP
                                     KELAS
 1  ISMAIL BIN YAHAYA             670702086703    5SC1, 5SC2, 4A
 2  MAHATHIR BIN ABD RAHMAN          800415085823     4SC1, 4SC2

BIDANG     TEKNIK & VOKASIONAL      MATA PELAJARAN         LK

KETUA PENTAKSIR MATA PELAJARAN
                                     TINGKATAN
BIL              NAMA & NO KP
                                      / KELAS
 1  ZULAZRI BIN MD ZAIN               830810085871

PENTAKSIR MATA PELAJARAN
                                     TINGKATAN
BIL              NAMA & NO KP
                                      / KELAS
                                     5SC1, 5SC2,
 1  ZULAZRI BIN MD ZAIN              830810085871
                                     4SC1, 4SC2

BIDANG       KEMANUSIAAN        MATA PELAJARAN      SEJARAH

KETUA PENTAKSIR MATA PELAJARAN
                                     TINGKATAN
BIL              NAMA & NO KP
                                      / KELAS
 1  RIZANA BINTI MOHD RAFIAI            760502085238
     SMK Felda Besout, Sungkai                       25
                Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)   2011

PENTAKSIR MATA PELAJARAN
                                     TINGKATAN
BIL              NAMA & NO KP
                                      / KELAS
 1  RIZANA BINTI MOHD RAFIAI            760502085238      3D, 3C
 2  NORHAYATI BT MD SAAD              760418085286       3K
 3  HJ. IDRIS BIN JOHARI              608410430085      3AN , 3A

BIDANG       KEMANUSIAAN        MATA PELAJARAN      GEOGRAFI

KETUA PENTAKSIR MATA PELAJARAN
                                     TINGKATAN
BIL              NAMA & NO KP
                                      / KELAS
 1  FAZILAH BINTI AWANG KECHIK           740203085942

PENTAKSIR MATA PELAJARAN
                                     TINGKATAN
BIL              NAMA & NO KP
                                      / KELAS
 1  FAZILAH BINTI AWANG KECHIK           740203085942      3A, 3D, 3K
 2  NOR HAYATI BT HJ MAT SAAD           760418-08-5286      3AN, 3C

BIDANG       KEMANUSIAAN        MATA PELAJARAN     P. ISLAM (PMR)

KETUA PENTAKSIR MATA PELAJARAN
                                     TINGKATAN
BIL              NAMA & NO KP
                                      / KELAS
 1  TENGKU ZAHID BIN RAJA MUSTAFA          730260035615

PENTAKSIR MATA PELAJARAN
                                     TINGKATAN
BIL              NAMA & NO KP
                                      / KELAS
 1  TENGKU ZAHID BIN RAJA MUSTAFA          730260035615       3AN
 2  SOBRI BIN ABD RAHMAN              660306025061       3K, 3C
 3  MUNIRAH BINTI BAHARI              841018085062       3D
 4  ARIF RASIDIN BIN AWANG             690105036415       3A
     SMK Felda Besout, Sungkai                       26
                Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)   2011

BIDANG       KEMANUSIAAN        MATA PELAJARAN    P. ISLAM (SPM)

KETUA PENTAKSIR MATA PELAJARAN
                                     TINGKATAN
BIL              NAMA & NO KP
                                      / KELAS
 1  SOBRI BIN ABD RAHMAN              660306025061

PENTAKSIR MATA PELAJARAN
                                    TINGKATAN /
BIL              NAMA & NO KP
                                     KELAS
 1  SOBRI BIN ABD RAHMAN             660306025061       5A, 5S
 2  TENGKU ZAHID BIN RAJA MUSTAFA        730260035615     5SC2, 5C
 3  NIK ABD HADI BIN RAJA ABDULLAH        690811085305    5SC1, 5D, 5K

BIDANG       KEMANUSIAAN        MATA PELAJARAN     PSV (SPM)

KETUA PENTAKSIR MATA PELAJARAN
                                     TINGKATAN
BIL              NAMA & NO KP
                                      / KELAS
 1  ROSANIZAM BIN ELIAS               720124086017

PENTAKSIR MATA PELAJARAN
                                     TINGKATAN
BIL              NAMA & NO KP
                                      / KELAS
 1  ROSANIZAM BIN ELIAS               720124086017      5D, 5K, 5S
 2  FARHANA HAZWANEE NORA BT ABDULLAH        700722135617       5C

BIDANG        BAHASA          MATA PELAJARAN    B MELAYU (PLBS)

KETUA PENTAKSIR MATA PELAJARAN
                                     TINGKATAN
BIL              NAMA & NO KP
                                      / KELAS
 1  SHARIFAH BINTI ADNAN              671015085260

PENTAKSIR MATA PELAJARAN
                                     TINGKATAN
BIL              NAMA & NO KP
                                      / KELAS
                                       3AN, 3D,
 1  SHARIFAH BINTI ADNAN              671015085260
                                        2AN
     SMK Felda Besout, Sungkai                       27
                Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)   2011

                                     TINGKATAN
BIL              NAMA & NO KP
                                      / KELAS
 2  SITI SALIMAH BINTI ROMELI            661220025292      3A, 3K
 3  FAZILAH BINTI AWANG KECHIK           740203085942      4S, 3C
 4  KHAIRUL RIJAL BIN DZOHRI            721129105875      3C, 1AN
 5  SHAHRUL HILMI BIN AYOB             721126025597      2C, 1A, 1C
 6  ABDUL RAHIM BIN GHAZALI             661002025219      2K, 2A
 7  MOHD REDZUAN BIN WAHAB             830902085465       2K
 8  MOHD KASSIM BIN HARUN              640113106027      1K, 1D, 2D

BIDANG        BAHASA          MATA PELAJARAN    B MELAYU (ULBS)

KETUA PENTAKSIR MATA PELAJARAN
                                     TINGKATAN
BIL              NAMA & NO KP
                                      / KELAS
 1  MAHANI BINTI MOKHTAR              671231085732

PENTAKSIR MATA PELAJARAN
                                    TINGKATAN /
BIL              NAMA & NO KP
                                     KELAS
 1  MAHANI BINTI MOKHTAR             671231085732    5K, 4SC2, 4C
 2  NOR AINI BINTI KAMARUDIN           681101086162        5D
 3  NOR AFIZAH BINTI MUHAMED           730113035782     5SC1, 5C, 5S
 4  MAZIDAH BT ABD MAJID             680726086176    5SC2, 5K, 5A
 5  MOHD HASHIM BIN OSMAN            640206085739     4SC1, 4K, 4S
 6  RIZANA BINTI MOHD RAFIAI          760502085238         4A
 7  FAZILAH BINTI AWANG KECHIK         740203085942         4S
 8  MAHHADEE BIN RAMLEE, PPT           680901085331        4D

BIDANG        BAHASA          MATA PELAJARAN    B INGGERIS (PLBS)

KETUA PENTAKSIR MATA PELAJARAN
                                     TINGKATAN
BIL              NAMA & NO KP
                                      / KELAS
 1  NORIZAN BINTI ADNAN               730205085736
     SMK Felda Besout, Sungkai                      28
                Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)   2011

PENTAKSIR MATA PELAJARAN
                                    TINGKATAN /
BIL              NAMA & NO KP
                                     KELAS
 1  NORIZAN BINTI ADNAN             730205085736        3D
 2  RAMLI BIN MAT DESA              630121025391       3C, 3K
 3  RIZLAN BIN EMBRAN              730702086369        3A
 4  EZAZUL BAHRIN BIN ESA            760128145009        3AN
 5  OTHMAN BIN JAAFAR              700108086027    2A, 2C, 2D, 2K
 6  ROSILAWATI BINTI MOHD RASLI         861105387371    1A, 1C, 1D, 1K

BIDANG        BAHASA          MATA PELAJARAN   B INGGERIS (ULBS)

KETUA PENTAKSIR MATA PELAJARAN
                                     TINGKATAN
BIL              NAMA & NO KP
                                      / KELAS
 1  NUR HAFIDAH BINTI ABDUL MUES          841010145294

PENTAKSIR MATA PELAJARAN
                                    TINGKATAN /
BIL              NAMA & NO KP
                                     KELAS
                                   5K, 5SC1, 4SC1,
 1  NUR HAFIDAH BINTI ABDUL MUES         841010145294
                                      4C
 2  RAMLI BIN MAT DESA              630121025391     5D, 5C, 4K
 3  EZAZUL BAHRIN BIN ESA            760128145009    5A, 5SC2, 5S
 4  NORIZAN BINTI ADNAN             730205085736    5S, 4D, 4A, 4K

BIDANG        BAHASA          MATA PELAJARAN      B ARAB

KETUA PENTAKSIR MATA PELAJARAN
                                     TINGKATAN
BIL              NAMA & NO KP
                                      / KELAS
 1  HALIMI BIN KASDI                690208015721

PENTAKSIR MATA PELAJARAN
                                     TINGKATAN
BIL              NAMA & NO KP
                                      / KELAS
                                       3AN, 2AN,
 1  HALIMI BIN KASDI                690208015721
                                        1AN
     SMK Felda Besout, Sungkai                      29
                 Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)    2011

                                        LAMPIRAN I
                                      Borang PBS / LP1

     PEMANTAUAN PELAKSANAAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

Nama Sekolah:
Mata Pelajaran:
Nama Pemantau:
Jawatan:

1.  PENGURUSAN DOKUMEN PBS
    BIL           PERKARA             1  2  3    CATATAN
   1.1 Buku Panduan / Manual PBS (LPM)
   1.2 Sukatan Pelajaran & Huraian Sukatan Pelajaran

2.  PENGURUSAN FAIL INDUK
   BIL            PERKARA            1  2  3    CATATAN
   2.1 Surat Pekeliling Pelaksanaan PBS
   2.2 Surat Pemberitahuan PBS Kepada Ibu Bapa
   2.3 Surat Pemberitahuan PBS Kepada Pelajar
   2.4 Pembentukan Jawatankuasa PBS Sekolah
   2.5 Pembentukan jawatankuasa Pemantau PBS
   2.6 Pembentukan Jawatankuasa Kes Khas
   2.7 Minit Mesyuarat PBS
   2.8 Senarai Ketua Pentaksir & Pentaksir
   2.9 Jadual Kerja Pelaksanaan PBS
   2.10 Jadual Kerja Pelaksaaan PBS diedar kepada
      pentaksir dan di tampal

3.  PENGURUSAN FAIL MATA PELAJARAN PBS
   BIL           PERKARA             1  2  3    CATATAN
   3.1 Surat Perlantikan Pentaksir
   3.2 Ketua Pentaksir memberi taklimat
   3.3 Setiap calon mempunyai fail PBS (jika perlu)

4.  PELAKSANAAN PBS
   BIL             PERKARA           1  2  3    CATATAN
   4.1  PBS dilaksanakan semasa proses P&P (BRM) atau
      aktivitti kokurikulum
   4.2  Penyediaan Borang Skor Individu (BSI) dan Borang
      Markah Induk (BMI)
   4.3  Hasil Kerja / evidens pelajar
     SMK Felda Besout, Sungkai                        30
                              Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)  2011


5.      PEMANTAUAN PBS
       BIL           PERKARA                      1  2  3  CATATAN
       5.1 Pengetua / PK melaksana pemantauan
       5.2 Evidens pentaksiran disimpan di tempat selamat

Tandatangan Pemantau

..............................................    Nota  1 – Tiada maklumat
(                        )     2 – Kurang lengkap / Tidak mencukupi
                              3 – Lengkap / Mencukupi
           SMK Felda Besout, Sungkai                              31
                  Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)  2011

                                      LAMPIRAN J
                                    Borang PBS / LP2
                 SENARAI SEMAK
            PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

NAMA SEKOLAH :

                             Tiada ; 0
Bil             Perkara                        Catatan
                             Ada : 1
                             0   1
1.0  Jadual Kerja Pentaksiran
    Disediakan
    Diedarkan
    Dipamerkan
    Dipatuhi
2.0  Prosedur Kerja Pentaksiran
    Disediakan
    Diedarkan
    Dipatuhi
3.0  Pelantikan Pentaksir mengikut kriteria
4.0  Jawatankuasa Penyelaras Pentaksir Sekolah
    Ditubuhkan
    Bermesyuarat
    Minit mesyuarat disediakan
    Penyelarasan dibuat
    Carta organisasi Pemantau Sekolah
    Carta organisasi Pentaksir Sekolah
5.0  Taklimat kepada calon
6.0  Makluman kepada ibu bapa / penjaga
7.0  Pengendalian Pentaksiran
    Semasa P&P
    Di luar waktu P&P
8.0  Borang Profil Individu (Borang Skor Individu)
    Dilengkapkan
    Difailkan
    Disimpan dengan selamat
9.0  Borang Markah Induk
    Dilengkapkan
    Difailkan
    Disimpan dengan selamat
10.0  Bahan Bukti (Dokumen / Evidens)
    Fail pentaksir
    Pita audio/video/CD (jika ada)
    Surat pekeliling
     SMK Felda Besout, Sungkai                       32
                         Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)     2011

    Buku Panduan PBS
    Hasil kerja pelajar
    Buku Rekod Mengajar
    JUMLAH SKOR
Terdapat Kes-Kes Khas

Nota:
a.   Sekolah perlu lengkapkan Lampiran A – Senarai Semak PBS.
b.   Pemantau Luar perlu lengkapkan Lampiran A – Senarai Semak PBS sekali sahaja (untuk
    semua Mata Pelajaran) bagi setiap sekolah yang dipantau.NAMA PEMANTAU     : ................................................Tandatangan      : ................................................  Tarikh : .............
      SMK Felda Besout, Sungkai                                33
                    Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)      2011

                                LAMPIRAN K
                               Borang PBS/LP3
   PENYEDIAAN DOKUMEN / EVIDENS PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

              JENIS-JENIS FAIL DAN ISI KANDUNGAN
   (Pihak sekolah diminta menyediakan fail-fail dan isi kandungannya yang disenarai di bawah)

                                            Ada   Tiada
A   BUKU-BUKU PANDUAN PBS / MANUAL-MANUAL PBS                    (/)    (X)
    Rujuk Senarai / Lampiran Buku Panduan PBS/Manual PBS

B   FAIL UTAMA PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)
    Mengandungi dokumen-dokumen seperti di bawah dan hendaklah
    disimpan di dalam fail berkulit keras.
    Dokumen Bil. 1,2,3,4 : digunakan pada setiap tahun kecuali hal-hal dipinda
    Dokumen Bil. 5,6,7,8,9,10,11,12,13: disediakan bagi tahun semasa sahaja

Bil                   Dokumen
 1   Pekeliling PBS
 2   Senarai/Lampiran Mata Pelajaran Komponen PBS
 3   Senarai/lampiran Buku Panduan PBS/Manual PBS
 4   Instrumen/Borang Pemantauan PBS
 5   Surat Pemberitahuan pelaksanaan PBS di sekolah
 6   Carta Organisasi JK PBS peringkat sekolah
 7   Carta Organisasi JK Pemantau Dalaman sekolah
 8   Carta Organisasi JK Kes Khas PBS sekolah
 9   Minit mesyuarat JK PBS peringkat sekolah
10   Jadual Pelaksanaan PBS/Pelan Tindakan PBS di sekolah
11   Surat makluman kepada pelajar mengenai pelaksanaan PBS di sekolah
12   Surat makluman kepada ibu bapa / penjaga mengenai pelaksanaan PBS
13   Senarai semak PBS – Lampiran A

C   FAIL UTAMA disediakan bagi SETIAP MATA PELAJARAN
    Mengandungi dokumen-dokumen seperti di bawah dan hendaklah disimpan di dalam
    fail berkulit nipis/keras

Bil                   Dokumen
 1   Surat-surat pelantikan sebagai pentaksir sekolah bagi mata pelajaran
2   Borang markah Induk bagi mata pelajaran berkenaan
3   Lain-lain dokumen berkaitan, jika ada

D   FAIL PELAJAR – disediakan BAGI SETIAP PELAJAR BAGI SETIAP MATA PELAJARAN
    Perkara (D) dan (E) adalah berkaitan.
    Setiap pelajar mesti mempunyai SATU FAIL bagi setiap mata pelajaran
    Mengandungi dokumen-dokumen seperti berikut dan disimpan dalam fail berkulit nipis/      SMK Felda Besout, Sungkai                           34
                   Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)  2011

   keras.

Bil                  Dokumen
 1  Borang Markah Individu
2   Hasil Kerja Pelajar
3   Folio Pelajar (jika ada)

E   JENIS-JENIS FAIL PELAJAR BAGI SETIAP MATA PELAJARAN

FAIL PELAJAR TINGKATAN 1,2 DAN 3
Fail ini disediakan bagi setiap pelajar
Digunakan ketika pelajar berada di Tingkatan 1 hingga tingkatan 3
Mata Pelajaran terlibat:

Bil                Mata Pelajaran
 1  KHB – 76
2   KHB -77
3   KHB – 78
4   KHB – 79
5   PAFA
6   PEKA SAINS
7   PLBS – BAHASA MELAYU
8   PLBS – BAHASA INGGERIS

FAIL PELAJAR TINGKATAN 3 SAHAJA
Fail ini disediakan bagi setiap pelajar
Digunakan ketika pelajar berada di Tingkatan 3 sahaja.
Mata Pelajaran terlibat:

Bil                 Mata Pelajaran
 1  UJIAN TILAWAH & HAFAZAN DAN ADAB & AKHLAK
2   GEOGRAFI
3   SEJARAH
4   Lain-lain mata pelajaran berkenaan

FAIL PELAJAR TINGKATAN 4 & 5
Fail ini disediakan bagi setiap pelajar
Digunakan ketika pelajar berada di Tingkatan 4 dan 5.
Mata Pelajaran terlibat:

Bil                Mata Pelajaran
 1  PAFA
2   ULBS – BAHASA MELAYU
3   ULBS – BAHASA INGGERIS
4   PEKA KIMIA      SMK Felda Besout, Sungkai                        35
                   Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)  2011

 5  PEKA BIOLOGI
 6  PEKA FIZIK
 7  PEKA SAINS
 8  MATA PELAJARAN VOKASIONAL (MPV)
 9  PEKA SAINS TAMBAHAN
10  REKA CIPTA
11  LUKISAN KEJURUTERAAN
12  Lain-lain mata pelajaran berkenaan

FAIL PELAJAR TINGKATAN 5 SAHAJA
Fail ini disediakan bagi setiap pelajar
Digunakan ketika pelajar berada di Tingkatan 5 sahaja.
Mata Pelajaran terlibat:

Bil                 Mata Pelajaran
 1  PENDIDIKAN SENI VISUAL (PSV)
2   Lain-lain mata pelajaran berkenaan
      SMK Felda Besout, Sungkai                        36
                                     Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)                     2011

                                   LAMPIRAN L
                                  Borang PBS/LP4
      SEKTOR PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN, JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

              LAPORAN PEMANTAUAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

                       DAPATAN PEMANTAUAN PELAKSAAAN PBS
                     (Laporan ini dikemukakan kepada sekolah dan JPN/PPD
Nama Sekolah                                     Kod Sekolah
No. Telefon                                      Tarikh
Nama Pemantau                                     Tempat Berkhidmat

Objektif Pemantauan:
   1 Memastikan pelaksanaan program PBS berjalan lancar
     Memastikan mendapatkan maklumat pelaksanaan program PBS dan menyampaiikan laporan
  2
     kepada urus setia di JPN
                  DAPATAN PEMANTAUAN
Komen dan Cadangan
Aspek yang perlu diberi fokus dalam melaporkan dapatan:
(Rujuk kepada Instrumen pemantauan)
1.   Kekuatan
2.      Kelemahan
3.      Tindakan
4.      Cadangan
Tandatangan Pemantau Luar / Dalaman                       Tandatangan Pengetua

.......................................................................     ..........................................................................
           SMK Felda Besout, Sungkai                                                        37
              Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)  2011

                                   LAMPIRAN M
              Borang Kehadiran Lawatan Pemantau PBS ke Sekolah/PBS/3

           JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK
          (SEKTOR PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN)

     BORANG KEHADIRAN LAWATAN PEMANTAU PBS KE SEKOLAH
            DAERAH BATANG PADANG

   SEKOLAH YANG        TANDATANGAAN
BIL                            CATATAN / TARIKH
    DIPANTAU          PENGETUA
   SMK Felda Besout, Sungkai                      38
                Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)  2011

                                                       LAMPIRAN N
                                                      Lampiran PBS/1
                      SEKTOR PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN
                       JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

             LAPORAN PELAKSANAAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH TAHUN 2011

PEPERIKSAAN :
DAERAH : BATANG PADANG
MATA PELAJARAN :

           PENGURUSAN           PENGURUSAN                        ULASAN
     NAMA             PENGURUSAN           PELAKSANAAN   PEMANTAUAN  SKOR
BIL          DOKUMEN            FAIL MATA                      PELAKSANAAN
    SEKOLAH            FAIL INDUK             PBS      PBS   MARKAH
             PBS             PELAJARAN                         PBS
Skor Markah    Ulasan
1-20       Tidak Memuaskan
21-40       Kurang Memuaskan
41-60       Sederhana
61-80       Baik
81-100      Sangat Baik / Cemerlang
     SMK Felda Besout, Sungkai                      39
                            Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)        2011

                                                       LAMPIRAN O
                                                       Lampiran PBS/2
          JADUAL LAWATAN PEMANTAUAN & PENYELARASAN SKOR
        PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) PEPERIKSAAN PMR / SPM

MATA PELAJARAN: .................................................................................

                                         TARIKH: ...........  TARIKH: ...........
                                         MASA: .............  MASA: .............
 BIL    NAMA PEMANTAU               SEKOLAH
                                          SEKOLAH YANG     SEKOLAH YANG
                                           DIPANTAU       DIPANTAU


  1
  2
  3
  4
         SMK Felda Besout, Sungkai                                    40
           Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)   2011

                                LAMPIRAN P
                              Pekeliling PBS SPM
SMK Felda Besout, Sungkai                      41
           Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)   2011

                                LAMPIRAN Q
                              Pekeliling PBS PMR
SMK Felda Besout, Sungkai                      42

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:1023
posted:6/23/2012
language:Malay
pages:42