BORANG PENILAIAN KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN by HC120623153727

VIEWS: 80 PAGES: 1

									            BORANG PENILAIAN KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN


NAMA PELAJAR            :___________________________________ TINGKATAN: _______

  ELEMEN                     ASPEK      MARKAH  MARKAH
                                   PENUH  DIPEROLEHI
               1. Format                3
               2. Kekemasan dan kebersihan       3
               3. Bahasa                3
   UMUM          4. Konsep Istilah Geografi        3
               5. Penghargaan              3
               6. Pendahuluan              2
               7. Lampiran               2
               8. Rujukan                2
               9. Kawasan Kajian            2
               10. Kaedah Kajian            2
                JUMLAH                25
      1. Penyampaian maklumat                   6
KEMAHIRAN 2. Menaksir Maklumat                     6
KOMUNIKASI 3. Menganalisis Maklumat                  6
      4. Merumus Maklumat                     7
                           JUMLAH      25
               1. Mengumpul dan merekod         3
               2. Membina jadual            2
               3. Melukis carta/graf/peta tematik    5
KEMAHIRAN           4. Melukis rajah             5
 AMALI            5. Mengukur/mengira           5
               6. Melukis peta             5
                              JUMLAH   25
               1. Mengenalpasti masalah         5
KEMAHIRAN
               2. Kenalpasti punca           7
               masalah/isu/kesan
               3. Cara mengatasi masalah        8
               JUMLAH                 20
               1. Kesimpulan              3
               2. Unsur Patriotisme           2
  RUMUSAN
                             JUMLAH    5
                           JUMLAH BESAR   100......................................................
Tandatangan Guru Penilai.

								
To top