v Celali Takvim Sel�uklu sultani Celalettin Meliksah a sunuldu by O998zF0H

VIEWS: 103 PAGES: 1

									 TARİHE GİRİŞ VE TARİH ÖNCESİ          TARİH YAZICILIĞININ GEÇİRDİĞİ
     DÖNEMLER:                      AŞAMALAR:
                        Hikayeci (Nakilci) Tarih: Olaylar hikaye
TARİH: Toplumların geçmişteki yaşayış-     biçiminde mübalağalı biçimde ele alınır.
larını, oluşturdukları kültür ve uygarlığı,  Sebep-sonuç ilişkisi yoktur.
yer ve zaman göstererek, neden-sonuç      Öğretici Tarih (Pragmatik): Olaylardan
ilişkisi  içinde  belgelere  dayanarak  ders çıkarmak suretiyle, toplumun ahlak ve
inceleyen ve anlatan bilimdir.         karakterini    geliştirmeyi    amaçlar.
ÖZELLİKLERİ:                  Kahramanlar ön plana çıkartılır.
    Geçmiş olayları inceler.       Sosyal   Tarih:   Olayların   duygusal
    İnsanlar meydana getirir.       yönlerini dikkate almadan açıklayan tarih
    Belgelere dayanmalıdır.        anlayışıdır.
    Yer ve zaman belirtilmeli.      Neden-Nasılcı (Bilimsel) Tarih: Olaylar
    Sebep-sonuç ilişkisi.         sebep-sonuç ilişkisi içinde, neden ve nasıl
    Objektif olunmalı.          sorularına cevap aranarak incelenir.
    Tarihi olaylar tekrarlanamaz(deney-  Kronik Tarih: Her yılın olayları,
gözlem yapılamaz).               aralarında   herhangi    bir   bağlantı
TARİHİN KAYNAKLARI:              gözetilmeden arka arkaya sıralanır.
Yazısız Kaynaklar: Her türlü araç ve      Not: Tarih yazıcılığı Hitit krallarının
gereçler, toprak, taş ve kemikten yapılmış   tutturduğu yıllıklarla (anal) başlar.
eşyalar, mağara resimleri, kabartmalar,
mezarlar, anıtlar, insan ve hayvan           TARİH ÇEŞİTLERİ:
iskeletleri.                  Zamana Göre: İlkçağ uygarlıkları vs.
Yazılı Belgeler: Kitabe, biyografi,      Mekana Göre: Orta Asya Türk Tarihi.
yıllıklar, kitaplar, resmi yazışmalar,     Konuya Göre: Siyasi tarih, Kültür tarihi.
mühürler,    fermanlar,   kanunnameler,
paralar, takvimler, antlaşmalar ve kil            TAKVİMLER:
tabletler.                   Güneş yılı esaslı (Miladi) Takvim
                            Güneş yılı esaslıdır. 365 gün 6 saat.
  TARİHE YARDIMCI BİLİMLER:              4 yılda bir Şubat 29 çeker.(artık yıl)
Arkeoloji: Kazı bilimidir. Tarih öncesi        İlk Mısırlılar buldu, Roma geliştirdi
araştırmalarda tarihe yardımcı olan en         Başlangıç Hz.İsa’nın doğumu.
önemli bilimdir.                    26 Aralık 1925’te T.C. kabul etti.
Etnografya: Öz kültür bilimidir.        Ay yılı esaslı (Hicri) Takvim
Epigrafya: Anıt, kitabe bilimidir.           Ay yılı esaslıdır.354 gün. Ay’ın
Paleografya: Eski yazı bilimidir. Tarih    Dünya etrafında 12 kez dönmesidir.
devirlerini aydınlatmada tarihe yardımcı en      Başlangıç hicrettir (622).
önemli bilimdir.                    Hz. Ömer zamanında kullanılmaya
Nümizmatik (Meskukat): Eski paraları      başlandı.
inceler.                    Türkeler’in Kullandığı Takvimler:
Kronoloji: Zaman ve takvim bilimidir.         On İki Hayvanlı Türk Takvimi.
Filoloji: Dil bilimidir.                Hicri Takvim.
Diplomatik: Belgeler ve yazışmalar           Celali Takvim(Selçuklu sultanı
bilimidir.(Antlaşma ve fermanları inceler).  Celalettin Melikşah’a sunuldu).
Antropoloji: Irk bilimidir.              Rumi Takvim (XVIII. ve XIX.
Heraldik: Arma bilimidir.           yy’da Osmanlı).
Sigilografya: Mühür bilimi.              Takvim-i Garbi (XX.yy başlarında
Coğrafya: Yer bilimi.             Osmanlıda).
Sosyoloji: Toplum bilimidir.              Miladi Takvim (T.C. dönemi).

								
To top