LS BE Netdansk DA

Document Sample
LS BE Netdansk DA Powered By Docstoc
					LÆRINGSTILE – UDNYT DIT
POTENTIALE
  om læringsstile og om at bruge sig
       selv på den rigtige måde NetDansk
HVAD ER LÆRINGSSTILE?
  Læringsstile er de måder vi optager, bearbejder, lagrer og husker ny
  og svær information på.
  Og læringsstile er dermed de allervigtigste værktøjer for vores
  opbygning af viden.
  Langt de fleste har ikke på forhånd nogen ide om deres
  læringsstilsprofil, og ofte er folk lidt flove over deres måde at studere
  på fordi den ikke falder i tråd med det ”man” anser for den rigtige
  måde.
  Men der er ingen rigtig måde at lære på.
  Enhver lærer på sin helt egen måde, men uden at kende den, altså
  uden at vide noget om sine præferencer kan man ikke lære effektivt
  – og somme tider kan man slet ikke lære.
HVAD ER LÆRINGSSTILE?
  Der findes mange forskellige tilgange til begrebet
  læringsstil.
  Vi vælger en teori der er udviklet af Rita og Ken Dunn og
  en test udviklet af Rita Dunn og Susan Rundle.
  Denne test, Building Excellence, giver dig
    din læringsstilsprofil,
    en række strategier og gode råd, du kan tage op for at lære så
    effektivt som muligt.
  I præsentationen her gennemgås testens enkelte dele så
  du har en forståelse af hvad det hele går ud på.
HUSK
  Der er ikke gode og dårlige læringsstile.
  Alle profiler er absolut ligeværdige.
  Din profil er relativt stabil – den vil altså ikke ændre sig radikalt, og når
  der indtræder ændringer er det over perioder på 2-3 år.

  NetDansk er tilrettelagt efter læringsstile.
  Øvelserne udnytter de forskellige sanser – så vidt det har været
  muligt.
  Og så må du selv udnytte den viden testen har givet dig.
  Brug den feedback, du har fået, efter du har tager Building-
  Excellence-testen.
BUILDING EXCELLENCE…The Learning Individual®
  Det Lærende Menneske - “Kend dig selv”
  Læring er afgørende for alt, hvad vi
   foretager os, så derfor er det
  afgørende for vores læring, at vi
    kender vores læringsstile.
De gamle ægyptere
troede, at hjertet
var sædet for både
intelligens og
følelser.
De tilskrev ikke
hjernen nogen
betydning og
fjernede den helt
fra den afdødes
krop under
mumificeringen.
Building Excellence-Testen (BE-testen)


 BE-testen er et online værktøj til
 vurdering af læring og effektivitet.
  (copyright ‘96, ‘98, ‘99, ‘00 R. Dunn & S. Rundle).


 BE opererer på 21 afgørende variabler,
 som fremmer eller hæmmer læringen, og
 som har betydning for, hvor effektivt den
 enkelte (i) koncentrerer sig om, (ii)
 bearbejder, (iii) internaliserer og (iv)
 husker ny og svær information.
    Profil for Læring og Effektivitet

 BE-testen genererer en personlig profil for
 lærings- og effektivitetsstil (LPS).
 Denne profil indeholder:
    en sammenfatning af testen på en side
    udførlige beskrivelser af ens præferencer
    anbefalede strategier
    en personlig udviklingsplan for mere
    effektiv læring og større effektivitet.
      Hvordan læses BE-profilen?

   0      LIDT     MERE       MEST


   Et       Et      Et    Et væsentligt
uvæsentligt  uvæsentligt  væsentligt   element som
 element     element    element    man skal
 som man     som man    som man      være
normalt ikke    kun i   skal være   opmærksom
 behøver    begrænset  opmærksom    på hele tiden.
  være     omfang   på en stor
opmærksom    behøver   del af tiden.
   på.      være
        opmærksom
           på.
    Hvordan læses BE-profilen?


    MINDST        MINDRE


 UNDER INGEN         IKKE
OMSTÆNDIGHEDER
 en effektiv måde at  en effektiv måde at
 huske ny og svær    huske ny og svær
  information på.    information på.
     Perceptuelle Elementer


Den sans man
foretrækker
når man skal
 optage ny            - og den
  og svær           sans der er
information,           bedst når
                 man skal
                 huske ny
                  og svær
               information.
           Perceptuelle Elementer

           Visuel     Visuel     Taktil og/eller
  Auditiv                                Verbal
           Billede     Tekst      Kinæstetisk


  Husker      Husker      Husker       Husker      Husker
 bedst ved at   bedst ved at   bedst ved at   bedst ved at   bedst ved at
  LYTTE        SE      LÆSE       HANDLE     DISKUTERE
    til et    (skabe)    skrevet eller   snarere end    ny og svær
  foredrag,     mentale    trykt tekst   ved at sidde    information
   til en    billeder af  (bøger, noter,    og lytte,   med andre.
 præsentation   det, de hører  e-mails osv.).   læse eller
  eller til en  eller læser.            tænke over
båndoptagelse.                   informationen.
         Perceptuelle Elementer – Eksempel

         Mindst  Mindre  Lidt  0  Lidt  Mere  Mest
  ÷ Auditiv                            + Auditiv
              Mindre


  ÷ Visuel                            + Visuel
   Billede                     Mere     Billede


  ÷ Visuel                             + Visuel
   Tekst                  Lidt         Tekst


  ÷ Taktil                            + Taktil
   og/eller                    Mere     og/eller
Kinæstetisk                             Kinæstetisk

  ÷ Verbal                            + Verbal
(Internaliseret                       Mest  (Internaliseret
 kinæstetisk)                           kinæstetisk)
Psykologiske Elementer
  Den måde man foretrækker at
 bearbejde ny og svær information på.
Den måde man træffer beslutninger og
     løser problemer på.
         Analytisk / Global

ANALYTISKE PERSONER…
                    Samlet
…optager og bearbejder bedst      koncept
                    først
ny og svær information når
denne præsenteres i logiske
skridt og det samlede koncept
præsenteres gradvist.      GLOBALE PERSONER…

                … optager og bearbejder
                bedst ny og svær
                information når der
                bruges humor og
                metaforer. Globale må
                kende det samlede
                koncept før detaljerne
                giver mening.
          Analytisk / Global

PERSONER DER ER BÅDE
ANALYTISKE OG GLOBALE…
                    Samlet
                    koncept
… bruger analytiske og          først
globale tilgange på skift.
Personer med denne
præference påtager sig ofte
rollen som formidler, fordi de
uden vanskeligheder kan
tolke hvad både analytiske
og globale personer siger.
         Reflektiv / Impulsiv

Reflektive personer         Impulsive personer
har brug for tid til         fortrækker at blive
at overveje, hvilke         præsenteret for få
muligheder de              detaljer, når de
har, før de træffer             skal træffe
beslutninger og             beslutninger og
løser problemer.            løse problemer.

I ekstreme tilfælde fører   I ekstreme tilfælde fører
denne indstilling til     denne indstilling til, at en
handlingslammelse!        global person ikke kan
                  give plads til andre!
      Psykologiske Elementer - Eksempel


       Mest  Mere   Integreret (både/og)  Mere  Mest
Analytisk      Mere                     Global
      Mest  Mere  Lidt   0    Lidt  Mere  Mest
Reflektiv  Mest                         Impulsiv
“I used to be
 indecisive
 but now I’m
not so sure.”

Boscoe Pertwee
Forfatter fra det 18. årh.
 Den måde de
   fysiske
  omgivelser
påvirker ens evne
   til at
 koncentrere sig
 længere tid ad
  gangen på.
        Miljømæssige Elementer

                          Arbejdsstilling og
   Lyd       Lys      Temperatur
                           arbejdsplads


Koncentrerer   Kan du bedst   Koncentrerer   Koncentrerer
du dig bedst   arbejde i godt  du dig bedst   du dig bedst
 med lyd i     lys, eller  når du sidder   når du sidder
baggrunden,   fortrækker du   i et varmt   ved et bord på
eller skal du  dæmpet eller   rum, eller når   en skrive-
 have ro?     indirekte   du sidder i et   bordsstol
          belysning?   køligere rum?   el.lign., eller
                           foretrækker
                           du en mere
                           afslappet
                          arbejdsstilling
                           og arbejds-
                            plads ?
         Miljømæssige Elementer – Eksempel

         Mest  Mere  Lidt  0  Lidt  Mere  Mest
     Ro   Mest                     Lyd     Lidt                          Meget
         Mest
     lys                          lys     Høj                          Lav
             Mere
 temperatur                          temperatur  Afslappet                          Formel
   arbejds-             0            arbejds-
  stilling og                         stilling og
arbejdsplads                          arbejdsplads
Biologisk betingede
 præferencer der
 er afgørende for
  ens evne til at
 bevare sit fokus i
 læring og/eller
   arbejde.
       Fysiologiske Elementer


   Tidspunkt     Spise, drikke    Bevægelse
              osv.

Hvornår på dagen er  Koncentrerer du    Bliver du
 du mest effektiv:  dig bedst når du    urolig og
            småspiser og    rastløs når du
 Tidligt på dagen?  drikker kaffe, te,   sidder og
             vand eller     arbejder
Ud på formiddagen/  softdrinks mens    samme sted
   tidligt på     du arbejder,    længere tid
 eftermiddagen?    eller når du er   ad gangen?
              færdig?
   Sent på
 eftermiddagen?

  Om aftenen?
         Fysiologiske Elementer – Eksempel
              0    Lidt     Mere     Mest    Tidligt på dagen                     Mest


   Ud på formiddagen/
                  Lidt
tidligt på eftermiddagen

       Sent på
                  Lidt
                 Moderate
    eftermiddagen


      Om aftenen               Mere              Mest      Mere     Lidt  0   Lidt  Mere  Mest


  Behersket behov                                     Stort behov
     for spise,    Mest                               for spise,
     drikke osv.                                    drikke osv.

      Behersket                                    Stort
        behov                             Mere     behov for
    for bevægelse                                    bevægelse
“I think that only
daring speculation
can lead us further
and not accumulation
of facts.”

Albert Einstein
1879-1955
 De præferencer
der har betydning
 for hvordan man
 kaster sig ud i
 udfordrende og
 svære opgaver.
        Emotionelle Elementer

Motivation   Vedholdenhed   Tilpassethed   Struktur
  Positivt   Foretrækker   Foretrækker   Vil du gerne
 feedback    du at gøre   du at arbejde  have andre til
 fra andre    en opgave   med opgaver    at give dig
 (fremmed   færdig, før du  på din egen    arbejds-
motivation).  tager fat på    måde?     metoder?
          en ny?
 Positivt            Foretrækker  Foretrækker
 feedback    Fortrækker   du at arbejde  du at skabe
fra dig selv    du at    med opgaver   dine egne
  (egen     arbejde    på den måde,   arbejds-
motivation).   på flere     du mener,   metoder?
         opgaver    andre synes,
        samtidig?     de skal
                  klares?
         Emotionelle Elementer - Eksempel

         Mest  Mere  Lidt  0  Lidt  Mere  Mest
     Egen                          Fremmed
  motivation
                    0            motivationVedholdenhed:                          Vedholdenhed:
   flere ting  Mest
                                én ting
  ad gangen                          ad gangen


÷ Tilpassethed         Lidt              + Tilpassethed
  ÷ Struktur      Mere                  + Struktur
   De
konstellationer
 man lærer og
 samarbejder
  bedst i.
       Sociologiske Elementer

  Teamarbejde      Autoritet    Afveksling

   Er du mest     Arbejder du    Foretrækker
 produktiv når du   godt sammen       du
 arbejder sammen    med en person,   rutinearbejde
 med en anden, i   der er ekspert   med kendte
mindre grupper eller  på området?     metoder?
  i større team?
            Er du mindre   Keder du dig,
            effektiv når en  når du skal
            anden ser dig    gøre det
            over skulderen,  samme igen
             når du læser    og igen?
            eller arbejder?
         Sociologiske Elementer – Eksempel

         0     Lidt     Mere     Mest  Alene/i par                     Mest


Mindre gruppe               Mere


 Større team      Lidt
            Moderate
           Mest     Mere     Lidt     0  Lidt  Mere  Mest   Mindre                                      Mere
   autoritet                         0            autoritet

   Mindre                                      Mere
  afveksling                         0            afveksling
   LÆRINGSSTILE:
Din hjerne ved selv hvad den vil!

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:6
posted:6/23/2012
language:
pages:34