ZMLUVA OP REVODE VLASTN�CTVA BYTU by a5vokX5v

VIEWS: 0 PAGES: 8

									          ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCTVA BYTU
 uzavretá podľa zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení
                 neskorších právnych predpisov
 a príslušných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. (ďalej len Občiansky zákonník), v znení neskorších
                    právnych predpisov.


                         I.
                      Zmluvné strany

1.1.  Kupujúci

    Meno :
    Adresa:
    Rodné číslo:
    IČO:
    IČ DPH:
    Zastúpená:
    Banka:
    Číslo účtu:    (ďalej len “Kupujúci“)


1.2. Predávajúci
   Názov spoločnosti:          Lojzo Real,s.r.o.
   Zapísaná v:               Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro
                     vložka č. 16728/R
    Sídlo:              Dvory 1468/10, 020 01 Púchov
    Konajúci:             Ing. Roman Svatoň – konateľ konajúci samostatne
                       Ing. Alica Svatoňová – konateľ konajúci samostatne
    IČO:               36 358 479
    IČ DPH:              SK202208716
    Bank. spojenie:          SLSP, a.s.
    Číslo účtu:            0363843648/0900

    (ďalej len „Predávajúci“)


    Predávajúci a Kupujúci uzatvárajú medzi sebou v zmysle ustanovenia § 5 a nasl. zák. č.182/1993
    Z.z. zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len
    „zákon“), túto zmluvu o prevode vlastníctva bytu (ďalej len ako “Zmluva“).
Zmluva o prevode vlastníctva bytu č ….. a garáž. státie č. ….. v komplexe Rubicon   strana 1 z 8
                         II.
                       Predmet zmluvy

2.1.   Predmetom tejto Zmluvy je prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam:

    (a)               k Bytu č. ... , nachádzajúcom sa na ….. poschodí bytového domu na
       ulici Dvory súp. číslo ….. , vchod č. ….. v Púchove, ktorý je postavený na parcele č........,
       zapísaný na liste vlastníctva č. …... , katastrálne územie Púchov (ďalej len „Byt“). K
       Bytu prináleží Sklad č. ….. nachádzajúci sa na …... poschodí s podlahovou plochou …..
       m2.
    (b)               k Bytu prislúchajúceho spoluvlastníckeho podielu na spoločných
       častiach, spoločných zariadeniach a príslušenstve bytového domu, v ktorom sa Byt
       nachádza, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu …..........,
    (c)               k Bytu prislúchajúceho spoluvlastníckeho podielu o veľkosti
       …............... na pozemku zastavanom bytovým domom parcela č. …............., druh
       pozemku zastavané plochy a nádvoria (ďalej len „Zastavaný pozemok“),
    (d)               k Bytu prislúchajúceho spoluvlastníckeho podielu na pozemku
       priľahlom k bytovému domu parcela č. ….............. druh pozemku zastavané plochy a
       nádvoria, o výmere …......... m2 (ďalej len „Priľahlý pozemok“) zapísanom na liste
       vlastníctva č. …............., katastrálne územie Púchov, vo veľkosti spoluvlastníckeho
       podielu …................,
    (e)               k Iný nebytový priestor č. …...........(ďalej len „Garážové státie č.
       …“) predstavujúci spoluvlastnícky podiel o veľkosti …..... na tomto nebytovom priestore ,
       ktorý plní účel garážových státí označených na podlahe č. …...............a spoluvlastnícky
       podiel na spoločných častiach a zariadeniach o veľkosti ….......... Podielu ….........
       zodpovedá Garážové státie č. ….... s podlahovou plochou …....... m2, ktoré sa nachádza
       v suteréne pod bytovým komplexom Rubicon spojené s vjazdom s polyfunkčnou budovou
       so súpisným číslom …............. , postavenou na parcele č. …....., a zapísaný na liste
       vlastníctva č. ….............
    (f)               k spoluvlastníckemu podielu na Iný nebytový priestor č. ….......
       a.   prislúchajúci spoluvlastnícky podiel na pozemku zastavanom nebytovým
          priestorom č.s. …...... parc. …........ o výmere …......... m2, druh pozemkov zastavané
          plochy a nádvoria (ďalej len „Zastavaný pozemok“)zapísaný na liste vlastníctva č.
          …........., katastrálne územie Púchov, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu …...
       b.   prislúchajúci spoluvlastnícky podiel na priľahlom pozemku parcela č. ….............
          druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere …........... m2 ( ďalej len
          „ Priľahlý pozemok“ ) zapísanom na liste vlastníctva č. ….........., katastrálne územie
          Púchov o veľkosti spoluvlastníckeho podielu ….....................


2.2. Predávajúci predáva zo svojho výlučného vlastníctva Nehnuteľnosti so všetkým zákonným
   príslušenstvom a so všetkými právami a povinnosťami s nimi spojenými do výlučného
   vlastníctva Kupujúceho za kúpnu cenu podľa článku IV. Zmluvy a za ďalších podmienok
   stanovených v tejto Zmluve a Kupujúci kupuje Nehnuteľnosti so všetkým zákonným
   príslušenstvom a so všetkými právami a povinnosťami s nimi spojenými do svojho výlučného
   vlastníctva za kúpnu cenu podľa článku IV. Zmluvy a za ďalších podmienok stanovených
   v tejto Zmluve .

                        III.
    Popis Bytu, nebytového priestoru, spoločných častí domu, spoločných zariadení domu,
             príslušenstva domu a úprava práv k pozemku

3.1. Byt pozostáva z …. obytných miestností a príslušenstva Bytu, ktorými sú kuchyňa, obývačka,
   spálňa, predsieň, kúpeľňa, WC, balkón (s plochou ….....m2), o celkovej podlahovej ploche
   Bytu …....... m2 , Byt bez plochy balkóna a skladu je …............ m². Okná Bytu sú plastové,


Zmluva o prevode vlastníctva bytu č ….. a garáž. státie č. ….. v komplexe Rubicon     strana 2 z 8
    vstupné dvere …..........., v izbách je …..............., v kúpeľni a vo WC je …........... Kúpeľňa je
    vybavená …....................................... Vykurovanie je ústredné, príprava TÚV je zabezpečená
    vlastnou bytovou KOST stanicou. Súčasťou Bytu je jeho vnútorné vybavenie, ktoré tvorí najmä:
    vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, tripple play bytové prípojky a k nim príslušné
    zariaďovacie predmety, zvonček, domáci telefón, vodomery a poštová schránka.
3.2.  Vlastníctvo Bytu vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými dverami do
    Bytu a do príslušenstva umiestneného mimo Bytu, vrátane zárubní a hlavnými uzavieracími
    ventilmi prívodu teplej a studenej vody a elektrickými poistkami pre Byt.
3.3.  Spoločnými časťami bytového domu sú najmä: základy domu, strecha, obvodové múry,
    priečelia a priestor vo vnútro bloku, vchody, schodiská, chodby, závetria, vodorovné nosné
    a izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie.
3.4.  Spoločnými zariadeniami bytového domu sú najmä: výťahy, miestnosť pre upratovačku,
    ventilačné komíny, vodovodné, kanalizačné, elektrické a teplonosné prípojky, prípojky studenej
    a teplej vody po ventily, odpadové stúpačky vrátane odbočky, elektroinštalácie výťahu,
    elektroinštalácie od skríň merania po istič, osvetlenia v spoločných častiach a zariadeniach,
    bleskozvody, elektrický vrátnik vrátane rozvodov.
    3.4.1 Súčasťou spoločných zariadení bytového domu nie sú: slaboprúdové rozvody (káblová
        televízia, dátová linka a telefónna linka), priestor serverovne, priestor kotolne
        (umiestnenie KOST) vrátane zariadenia a príslušných potrubných rozvodov, ktoré sú
        umiestnené v a na spoločných častiach bytového domu, a ktoré sú vo vlastníctve tretích
        osôb, ktorým predávajúci umožnil tretím stranám zriadiť vyššie uvedené zariadenia,
        pričom kupujúci sa ich umiestnenie v a na spoločných častiach bytového domu zaväzuje
        strpieť.
3.5.  Príslušenstvom bytového domu sú: prístupové chodníky medzi domom a chodníkom z ulice
    (vrátane schodov pri vstupe).
3.6.  Predávajúci s Bytom, Nebytovým priestorom – Skladom, Garážovým státím
    a spoluvlastníckym podielom na uvedených nehnuteľnostiach prevádza na Kupujúceho
    spoluvlastnícke podiely na spoločných častiach, spoločných zariadeniach domu a príslušenstve
    domu a na Pozemkoch, vo veľkosti uvedenej v článku II. bode 2.1. tejto Zmluvy.
3.7.  Priečka oddeľujúca prevádzaný Byt od susedného bytu je v podielovom spoluvlastníctve
    vlastníka prevádzaného Bytu a vlastníka susedného bytu.
3.8.  Nebytový priestor č. …...... – súčasť spoločnej Garáže podľa bodu 2.1. písm. e) sa nachádza na v
    suteréne pod bytovým komplexom Rubicon spojené vjazdom s polyfunkčnou budovou
    RUBICON- SO D garážové státia A+B so súpisným číslom 3023. . V suteréne bytového
    komplexu Rubicon je umiestnených …..... Garáží, …..... Garážových státí č. ... až …. a …...
    nebytové priestory - sklady . Kupujúcemu patrí výhradné časovo neobmedzené užívacie právo
    ku Garážovému státiu č......... Kupujúci berie na vedomie, že ostatné Garážové státia sú alebo
    budú zaťažené výhradnými právami na užívanie ostatnými spoluvlastníkmi Garáží, garážových
    státí a zabezpečí, aby každý jeho právny nástupca dodržiaval toto obmedzenie tak, že táto
    povinnosť strpieť užívanie garážových priestorov ostatnými jej spoluvlastníkmi bude uvedená
    v každej zmluve o prevode vlastníctva spoluvlastníckeho podielu ku garážovému priestoru.
    Kupujúci dáva Predávajúcemu neodvolateľný súhlas na to, aby Predávajúci predal ďalšie
    spoluvlastnícke podiely na Garáži, garážovom státí bez predchádzajúceho písomného súhlasu
    Kupujúceho, a vyhlasuje, že si neuplatní sám ani žiaden právny nástupca Kupujúceho k takým
    spoluvlastníckym podielom zákonné predkupné právo.
3.9.  Sklad podľa bodu 2.1 písm. g) predstavuje samostatný nebytový priestor, nachádzajúci sa na
    …... poschodí bytového domu. K Skladu prináleží príslušný spoluvlastnícky podiel na
    spoločných častiach, spoločných zariadeniach a príslušenstve bytového domu a na Pozemkoch,
    vo veľkosti uvedenej v článku II. bode 2.1. tejto Zmluvy.
Zmluva o prevode vlastníctva bytu č ….. a garáž. státie č. ….. v komplexe Rubicon      strana 3 z 8
                           Článok IV.
                         Cena Nehnuteľností

4.1. Predávajúci predáva Kupujúcemu Nehnuteľnosti za dohodnutú kúpnu cenu …........... Euro
   bez DPH (slovom:........................................................) (ďalej len „Cena“), t.j. …............... Euro
   vrátane DPH (slovom: …............................................ Euro a ). K Cene bola pripočítaná DPH
   podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
   Cena pozostáva z nasledovných častí:
  a) z ceny Bytu vrátane ceny balkónu a skladu vo výške …........................... ,- Euro , slovom:
   …................................................................... s DPH, vrátane spoluvlastníckeho podielu na
   spoločných častiach spoločných zariadeniach a príslušenstve bytového domu
  b) z ceny Garážového státia t.j. spoluvlastníckeho podielu na garážovom státí 1-77 vo výške
   ….......................................... Euro, slovom:.................................................. s DPH, vrátane
   spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a príslušenstve
   nebytového priestoru,
  c) k Bytu prislúchajúceho spoluvlastníckeho podielu na pozemku zastavanom bytovým domom
   parcela č. ….................., druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v podiele …......................
   vo výške …...............Euro s DPH, slovom: ….......................................... Euro s DPH,
  d) k Bytu prislúchajúceho spoluvlastníckeho podielu na pozemku priľahlom bytovému domu
   parcela č. …....................... druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v podiele
   ….................................... vo výške …........... Euro s DPH , slovom: …............................. Euro s
   DPH,
  e) ku Garážovému státiu č. ….. prislúchajúceho spoluvlastníckeho podielu na pozemku priľahlom
   bytovému domu parcela č. …........................ druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v
   podiele …................................... vo výške ….............Euro s DPH , slovom: ….................. Euro s
   DPH,
  f) ku Garážovému státiu prislúchajúceho spoluvlastníckemu podielu na pozemku zastavanom
   nebytovým priestorom parcely č. …...................... o výmere …............... m2,, druh pozemku
   zastavané plochy a nádvoria v podiele …..................... vo výške …..................... Euro s DPH,
   slovom: …...................................Euro s DPH.

                              V.
                         Platobné podmienky

5.1. Zmluvné strany vyhlasujú, že dohodnutá Cena za Nehnuteľnosti uvedená v Článku IV. tejto
   Zmluvy bola nimi odsúhlasená a spôsob úhrady je uvedený v tomto článku V, nasledovne:

    a)   …...................................Euro z celkovej Ceny vrátane 20% DPH t.j. (slovom:
        …........................................ Euro .), bola uhradená bezhotovostným prevodom na
        bankový účet predávajúceho dňa …...........................
    b)   …................................. Euro t.j. z celkovej ceny     vrátane 20 % DPH, (slovom:
        …................................... Euro ), bude uhradená do …............... dní od vystavenia
        konečnej faktúry bezhotovostným prevodom na bankový účet predávajúceho .


                           VI.
                  Správa domu a úprava práv k pozemkom

6.1. Kupujúci sa zaväzuje, že pristupuje k zmluve o výkone správy domu uzatvorenej medzi LOJZO
   REAL, s.r.o. a Správou nehnuteľností a technických služieb, s.r.o., ktorú vykonáva správca
   Správa nehnuteľností a technické služby,s.r.o., Dvory 1468/10, 020 01, Púchov, IČ: 44565160,
   na základe zmluvy o výkone správy zo dňa 30.12.2010
6.2. Ako vyplýva z článku II. bodu 2.1. tejto Zmluvy Predávajúci prevádza do vlastníctva
   Kupujúceho súčasne s Bytom, Skladom, garážovým státím a spoluvlastníckym podielom naZmluva o prevode vlastníctva bytu č ….. a garáž. státie č. ….. v komplexe Rubicon              strana 4 z 8
   Byte a Garážovom státí aj spoluvlastnícke podiely na Zastavanom pozemku a Priľahlom
   pozemku vo veľkosti podielov uvedených bode 2.1. tejto Zmluvy.
6.3. Kupujúci je oprávnený užívať Zastavaný pozemok spolu s ostatnými vlastníkmi bytov
   a nebytových priestorov v bytovom komplexe Rubicon , pričom Priľahlý pozemok je priľahlým
   aj pre nehnuteľnosti postavené na pozemkoch parc.č ….......................................................
6.4. Kupujúci je oprávnený bezplatne a časovo neobmedzenie užívať časť pozemku parc. č.
   ….............. – len tú časť komunikácie, ktorá sa nachádza bezprostredne pred vjazdom do
   podzemných garáží.
6.5. Kupujúci za účelom užívania svojho garážového státia alebo garáže je oprávnený bezplatne
   a časovo neobmedzenie užívať pozemky parc. č. …............. o celkovej výmere ….. m2
   a parc.č. …......... o celkovej výmere …........... m2, ktoré sa nachádzajú pod bytovým domom
   č.s...... a č.s. …... a slúžia k užívaniu všetkým vlastníkom polyfunkčnej budovy Rubicon SO D
   č.s. …..., pričom ostatní vlastníci bytového komplexu Rubicon sú povinný toto právo
   bezplatného a časovo neobmedzeného užívania strpieť.


                       VII.
             Odovzdanie Nehnuteľností a zodpovednosť za vady

7.1.  Kupujúci je oprávnený Nehnuteľnosti podľa Zmluvy užívať po jeho odovzdaní. Predávajúci je
    povinný uskutočniť odovzdanie Nehnuteľností, na ktoré vyzve Kupujúceho najneskôr 10
    (slovom: desať) dní pred jeho konaním, pričom odovzdávanie Nehnuteľností je Predávajúci
    povinný uskutočniť do 15 (slovom: pätnásť) dní po uzavretí tejto Zmluvy a zaplatení všetkých
    finančných záväzkov Kupujúceho voči Predávajúcemu na základe tejto Zmluvy alebo Zmluvy
    o budúcej zmluve. Kupujúci je povinný sa osobne zúčastniť na odovzdaní a prevzatí
    Nehnuteľností alebo splnomocniť na to svojho zástupcu.
7.2.  Vo výzve na prevzatie Nehnuteľností podľa bodu 7.1. Zmluvy Predávajúci oznámi Kupujúcemu
    termín (miesto, dátum a čas) preberacieho konania. V prípade, že Kupujúci sa v tomto termíne
    nemôže zúčastniť preberacieho konania, je povinný to oznámiť Predávajúcemu v priebehu 2 dní
    po obdržaní výzvy Predávajúceho podľa bodu 7.1. Zmluvy a následne bude dohodou
    zmluvných strán stanovený nový, konečný termín preberacieho konania. Ak sa zmluvné strany
    nedohodnú na náhradnom termíne, určí konečný termín preberacieho konania bez ohľadu na
    uvedené Predávajúci.
7.3.  Predávajúci sa zaväzuje odovzdať a Kupujúci sa zaväzuje prevziať Byt, Sklad a Garážové státie
    v stave stavebného vyčistenia t.j. z predmetných Nehnuteľností bude odstránený stavebný
    odpad, stavebné materiály, stavebné hmoty a pracovné náradie, pričom odstránenie prachu
    a nečistôt z okien, dverí, obkladov a vnútorného vybavenia v tomto nie je zahrnuté.
    Pri odovzdávaní Nehnuteľností sa spíše Preberací protokol o stave odovzdávaných
    Nehnuteľností (ďalej len „Preberací protokol“), v ktorom sa okrem iného uvedie špecifikácia
    vnútorného vybavenia Bytu, odpočet stavu z meracích prístrojov a akékoľvek prípadné
    nedostatky a vady prác na Byte, rozsah vád a lehoty na ich bezplatné odstránenie, ktoré má
    zabezpečiť Predávajúci. Preberací protokol sú povinné podpísať obidve zmluvné strany.
    Kupujúci je povinný prevziať Nehnuteľnosti aj s vadami (nedorobkami) a nedostatkami, ktoré
    nebránia riadnemu užívaniu Nehnuteľností. Predávajúci počas odovzdávania Bytu odovzdá
    Kupujúcemu aj kľúče od Bytu, elektromagnetické kľúče od vstupných dverí od bytového domu,
    kľúče od poštovej schránky, elektromagnetický kľúč od Garážovej vstupnej brány a kópiu
    Zmluvy o výkone správy, ku ktorej je Budúci kupujúci povinný pristúpiť dňom podpisu tejto
    Zmluvy. V prípade, ak sa Kupujúci na preberacom konaní podľa tohto ustanovenia Zmluvy
    nezúčastní, alebo v prípade, ak Kupujúci odmietne prevziať Byt bez vážnych dôvodov alebo ak
    Kupujúci nepodpíše Preberací protokol, Nehnuteľnosti sa budú považovať za riadne odovzdané
    a prevzaté Kupujúcim bez vád k dátumu stanovenému na prevzatie vo výzve Predávajúceho
    podľa bodu 7.1. tejto Zmluvy.
7.4.  Kupujúci je povinný uhrádzať platby za služby spojené s užívaním Bytu odo dňa odovzdania
    Nehnuteľností. Prevzatím Nehnuteľností prechádza zároveň na Kupujúceho nebezpečenstvo
    vzniku škody na Nehnuteľnostiach.


Zmluva o prevode vlastníctva bytu č ….. a garáž. státie č. ….. v komplexe Rubicon       strana 5 z 8
7.5.  Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba Nehnuteľností je 30 mesiacov, s výnimkou
    osobitných a technologických zariadení, ktoré majú iné záručné doby podľa výrobcu, t.j. podľa
    záruky. Záručná doba začína plynúť odo dňa vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia
    k bytovému domu, ale záruky na výrobky, materiály a technológie sú určené ich výrobcami a
    začínajú plynúť odo dňa ich zabudovania a záručná doba na tie časti Nehnuteľností, ktorých
    oprava bola dohodnutá počas odovzdávania nehnuteľností, začína plynúť dňom ich opravy.
7.6.  Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti, týkajúce sa zodpovednosti za vady, si bude
    vo vlastnom mene uplatňovať Kupujúci sám, prípadne na ich uplatnenie splnomocní správcu
    bytového domu. Kupujúci sa zaväzuje reklamovať vady u Predávajúceho najneskôr do 5 dní po
    ich zistení, písomnou formou s podrobným opisom vád. Predávajúci je oprávnený postúpiť
    všetky práva a povinnosti z uvedených záruk vyplývajúcich z tejto Zmluvy na svojho
    generálneho dodávateľa alebo jednotlivých dodávateľov stavebných činností, s čím Kupujúci
    podpisom tejto Zmluvy výslovne súhlasí a nemá voči uvedenému žiadne výhrady.
7.7.  Vady, ktoré sa vyskytnú pri odovzdaní Nehnuteľností a v priebehu plynutia záručnej doby, musí
    Predávajúci začať odstraňovať bezodkladne, najneskôr však do 30 dní od obdržania písomnej
    reklamácie a podľa druhu a rozsahu týchto vád ich v lehote primeranej odstraňovaním vadám
    odstrániť. V prípade, ak technologický postup odstránenia vady alebo klimatické podmienky
    alebo dlhšia než 10 – dňová dodacia lehota materiálu potrebného na odstránenie vady (ďalej len
    „Prekážky“) objektívne neumožňujú začatie odstraňovania vád v 30-dňovej lehote podľa
    predchádzajúcej vety, začne Predávajúci s odstraňovaním vád bezodkladne potom ako odpadnú
    prekážky, najneskôr však do 30 dní od odpadnutia prekážok; a podľa druhu a rozsahu týchto
    vád ich v lehote primeranej odstraňovaním vadám odstrániť. Ak sa zmluvné strany nedohodnú
    na primeranej lehote, určí primeranú lehotu Predávajúci.
7.8.  Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, aby Predávajúci odovzdal technickú alebo všetku
    ostatnú dokumentáciu súvisiacu s výstavbou bytového domu, najmä projekt konečného stavu
    stavby, záznamy z kontrol, testy kvality, manuály, záručné listy a platné kolaudačné rozhodnutia
    správcovi bytového domu.
7.9.  Záruka sa nevzťahuje na vady Nehnuteľnosti alebo jeho časti, ktoré vznikli dôsledkom:
    -     zásahov Kupujúceho a tretích osôb do nehnuteľnosti,
    -     nevhodným či neprimeraným nakladaním s Bytom po jeho odovzdaní,
    -     používaním nehnuteľnosti v rozpore s jeho účelovým určením podľa kolaudačného
         rozhodnutia,
    -     zanedbaním obvyklej údržby nehnuteľnosti alebo jeho časti,
    -     vyššej moci či živelnej pohromy,
    -     zavineného alebo úmyselného konania Kupujúceho alebo tretích osôb


                       Článok VIII.
                     Osobitné dojednania

8.1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa § 15 ods. 1 zákona č. 182/1993 Z.z. vzniká zákonné
   záložné právo k Nehnuteľnostiam v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových
   priestorov v bytovom dome.
8.2. Kupujúci berie na vedomie, že ku dňu podpisu tejto Zmluvy je v katastri nehnuteľností
   evidované záložné právo k Nehnuteľnostiam v prospech záložného veriteľa Slovenská
   sporiteľňa, a.s., ktorá je financujúca banka (ďalej len „Financujúca banka“) Predávajúceho
   v súvislosti s výstavbou bytového domu. Predávajúci vyhlasuje, že príslušné záložné právo
   k Nehnuteľnostiam v prospech Financujúcej banky zanikne na základe vzdania sa záložného
   práva Financujúcou bankou, čo bude potvrdené vo vyhlásení Financujúcej banky (tzv.
   kvitancia), ktoré bude predložené Predávajúcim alebo financujúcou bankou Kupujúcemu a
   príslušnej správe katastra za účelom výmazu tohto záložného práva z katastra nehnuteľností a to
   najneskôr do 5 dní po zaplatení kúpnej ceny podľa článku V. Tejto zmluvy.
8.3. Kupujúci berie na vedomie, že predmetom tejto zmluvy nie prevod práv k užívaniu detského
   ihriska za objektom domu „B“, ktoré môže kupujúci užívať iba na vlastné nebezpečenstvo
   a riziko. Predmetom kúpy nie je tiež právo užívať drevený objekt – altán vrátanie terasy za


Zmluva o prevode vlastníctva bytu č ….. a garáž. státie č. ….. v komplexe Rubicon   strana 6 z 8
    objektom domu „B“, postavený na pozemku parc.číslo …..........., tento objekt je vo vlastníctve
    spoločnosti Lojzo Real,s.r.o.. Kupujúci sa zaväzuje strpieť akékoľvek vlastnícke a užívacie
    práva k týmto veciam.
    Vo vlastníctve spoločnosti Lojzo Real,s.r.o. alebo jeho nástupcom v bytovom komplexu
    Rubicon sú tieto veci:
    - serverovňa vrátanie rozvodov slaboprúdu v bytovom komplexe Rubicon A,B,D
    - altán s terasou za objektom Rubicon „B“ na parc. čísle ….........
    - detské ihrisko na parc. čísle …...........
     Bytovým komplexom Rubicon sa rozumejú všetky nehnuteľnosti postavené na parc. č.
     …...................................................................., všetky v katastrálnom území mesta Púchov.
8.4.  Predávajúci prehlasuje, že je výlučným vlastníkom uvedených Nehnuteľností a okrem práv
    výslovne uvedených v tejto Zmluve, na Nehnuteľnostiach neviaznu žiadne dlhy, ťarchy alebo
    bremená a že mu nie sú známe žiadne prekážky, ktoré by bránili uzatvoreniu tejto Zmluvy a že
    Nehnuteľnosti sú spôsobilé na riadne užívanie.
8.5.  Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k Nehnuteľnostiam dňom nadobudnutia právoplatnosti
    rozhodnutia Správy katastra Púchov o povolení jeho vkladu. Zmluvné strany sa dohodli, že
    poplatky spojené s vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností znáša kupujúci.
    Kupujúci sa zaväzuje uhradiť pri podpise tejto zmluvy na základe vystavenej faktúry
    Predávajúcim sumu 100 Eur pri normálnom vklade a 300 Eur pri zrýchlenom vklade, ktorá
    zahŕňa poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností, poplatok za osvedčenie podpisov
    na kúpnej zmluve a administratívne náklady predávajúceho súvisiace s vyhotovením zmlúv.
8.6.  Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na vklad vlastníckeho práva Kupujúceho
    k Nehnuteľnostiam príslušnej správe katastra je oprávnený podať výlučne predávajúci a to do
    bezodkladne po podpise tejto Zmluvy a splnenia nasledovných podmienok :
      po uhradení Predávajúcemu sumy administratívneho poplatku (podľa bodu 8.5.) za podanie
       návrhu na vklad vlastníckeho práva na základe tejto Zmluvy a v prípade požiadavky
       Kupujúceho aj správneho poplatku za skrátenie tohto konania (15 dňová lehota), resp.
       ďalších poplatkov vyžadovaných platnými právnymi predpismi v súvislosti s vyhotovením
       tejto Zmluvy a prevodom vlastníckeho práva k Nehnuteľnostiam v prospech Kupujúceho;
      po uhradení celej kúpnej ceny
      po vydaní kvitancie Financujúcou bankou v súlade s bodom 8.2. tejto zmluvy;
8.7.  Zmluvné strany sú povinné zabezpečiť svoju súčinnosť s príslušnou správou katastra pri
    odstraňovaní prípadných nedostatkov tejto Zmluvy alebo návrhu na vklad, brániacich vydaniu
    rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva k Nehnuteľnostiam v prospech Kupujúceho,
    za týmto účelom vyhlasujú, že uzatvoria dodatok k tejto Zmluve, resp. vykonajú iné úkony
    smerujúce k povoleniu vkladu vlastníckeho práva podľa tejto Zmluvy.
8.8.  V prípade, že sa prevod vlastníckeho práva k Nehnuteľnostiam v prospech Kupujúceho na
    základe rozhodnutia príslušnej správy katastra neuskutoční, pretože príslušná správa katastra
    návrh na vklad vlastníckeho práva Kupujúceho právoplatne zamietne alebo zastaví, sú obe
    zmluvné strany povinné vykonať všetky úkony smerujúce k naplneniu predmetu tejto Zmluvy,
    za týmto účelom bezodkladne uzatvoria novú zmluvu o prevode vlastníctva bytu za podmienok
    uvedených v tejto Zmluve (a to najmä kúpna cena a jej splatnosť, predmet zmluvy), resp.
    vykonajú iné úkony smerujúce k naplneniu predmetu Zmluvy. Kupujúci splnomocňuje
    Predávajúceho na opravu chýb a iných nesprávností obsiahnutých v tejto zmluve, najmä
    zrejmých chýb v písaní, počítaní a tiež na doplnenie údajov, pokiaľ sú tieto potrebné na účely
    konania pred štátnymi orgánmi, orgánmi samosprávy a inými osobami vo veciach súvisiacich
    s vkladom vlastníckeho práva podľa tejto zmluvy do katastra nehnuteľností.
8.9.  Kupujúci do 30 (slovom: tridsiatich) dní po tom, ako bude vykonaný vklad vlastníckeho práva k
    Nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností ohlási správcovi dane z nehnuteľnosti zmeny vo
    vlastníctve predmetných Nehnuteľností a podá do 31.01. nasledujúceho kalendárneho roka
    daňové priznanie k stavu k 01.01. nasledujúceho kalendárneho roka.
Zmluva o prevode vlastníctva bytu č ….. a garáž. státie č. ….. v komplexe Rubicon           strana 7 z 8
                         IX.
                     Záverečné ustanovenia

9.1.  Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť (záväzkovo-právne účinky) dňom jej podpisu
    oboma zmluvnými stranami. Vecne-právne účinky tejto Zmluvy nastávajú dňom právoplatnosti
    rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva v prospech Kupujúceho príslušnou správou
    katastra.
9.2.  Vo veciach neupravených touto Zmluvou sa zmluvný vzťah spravuje príslušnými
    ustanoveniami najmä Zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a Občianskeho
    zákonníka a ostatných právnych predpisov Slovenskej republiky.
9.3.  Akékoľvek zmeny alebo doplnky tejto Zmluvy sa môžu robiť len v písomnej forme so
    vzájomným súhlasom obidvoch zmluvných strán.
9.4.  Ak v dôsledku zmeny právnych predpisov alebo v dôsledku požiadaviek štátnych orgánov bude
    dotknutá táto Zmluva, zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu upraviť svoj
    záväzkový vzťah vzniknutý na základe tejto Zmluvy tak, aby sa príslušné ustanovenia tejto
    Zmluvy uviedli do súladu s požadovaným stavom v súlade s právnymi predpismi, resp.
    požiadavkami štátnych orgánov a dohodnuté nové ustanovenia boli svojím účelom najbližšie
    ustanoveniam, ktoré stratili platnosť. Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy stratia platnosť, nie
    je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení Zmluvy.
9.5.  Zmluva je vyhotovená v piatich identických vyhotoveniach, pričom každá zo zmluvných strán
    a Banka obdrží po jednom vyhotovení a zvyšné dve vyhotovenia s úradne overeným podpisom
    predávajúceho sa použijú pre účely zápisu vlastníckeho práva v prospech Kupujúceho na
    príslušnej správe katastra.
9.6.  Predávajúci a Kupujúci zhodne vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená a tento
    právny úkon urobili v predpísanej forme, pričom si túto Zmluvu pred jej podpísaním prečítali,
    jej obsahu porozumeli a uzavreli po vzájomnom prerokovaní podľa ich práva a slobodnej vôle,
    určite, vážne a nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany vyhlasujú,
    že sú v plnom rozsahu spôsobilé na právne úkony.
V Púchove, dňa


Predávajúci:                           Kupujúci:
___________________________                    _________________________
Zmluva o prevode vlastníctva bytu č ….. a garáž. státie č. ….. v komplexe Rubicon    strana 8 z 8

								
To top