Docstoc

T�I LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM QUẢN L� NH�N SỰ ONLINE (CHƯƠNG 10)

Document Sample
T�I LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM QUẢN L� NH�N SỰ ONLINE (CHƯƠNG 10) Powered By Docstoc
					           Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold | Chương 21 : Quy Trình Chứng Từ
Chương 10
Biểu Mẫu Bảo Hiểm
Hoàn thành chương này, bạn sẽ hiểu và vận hành được các nội
dung sau:
  Khai báo danh mục nơi khám chữa bệnh theo quy định của bảo hiểm xã hội.

  Quản lý các biểu mẫu thu

     Tờ khai 01-TBH: Tờ khai tham gia BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc.

     Mẫu 01a-TBH: Danh sách lao đô ̣ng tham gia và đề nghi ̣cấ p sổ BHXH , thẻ BHYT.

     Mẫu 02a-TBH: Danh sách lao đô ̣ng tham gia BHXH , BHYT,BHTN.

     Mẫu 03a-TBH: Danh sách điề u chinh lao đô ̣ng và mức đóng BHXH , BHYT, BHTN.
                      ̉
     Mẫu 03b-TBH: Danh sách lao đô ̣ng điề u chỉnh hồ sơ BHXH,BHYT,BHTN

  Quản lý các biểu mẫu chính sách

     Mẫu C66a-HD: Danh sách người lao đô ̣ng đề nghi ̣hưởng chế đô ̣ đau ố m .

     Mẫu C67a-HD: Danh sách người lao đô ̣ng đề nghi ̣hưởng chế đô ̣ thai sản .

     Mẫu C68a-HD: Danh sách người lao đô ̣ng đề nghi ̣hưởng trơ ̣ cấ p DSPHSK sau đau ố m.

     Mẫu C69a-HD: Danh sách người lao đô ̣ng đề nghi ̣hưởng trơ ̣ cấ p DSPHSK sau thai sản .

     Mẫu C70a-HD: Danh sách người lao đô ̣ng đề nghi ̣hưởng trơ ̣ cấ p DSPHSK sau điề u tri ̣thương tâ ̣t ,
     bê ̣nh tâ ̣t do TNLĐ-BNN.
              | www.dnd.vn | www.phanmemnhansu.dnd.vn | www.vieclam.dnd.vn    |  Pages | 1
            Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold | Chương 21 : Quy Trình Chứng TừI. Chính sách phúc lợi và công tác quản lý
Bảo hiểm XH là dịch vụ phúc lợi xã hội bắt buộc Doanh nghiệp & Người LĐ tham gia, theo tỉ lệ đóng góp trách
nhiệm được quy định rõ ràng, cụ thể trong bộ luật LĐ của nước CHXHCN Việt Nam. Cơ quan BHXH sẽ cam
kết đảm bảo quyền lợi cho Người lao động trong các tình huống tai nạn lao động, thai sản, thất nghiệp, hưu trí...
đồng thời giúp doanh nghiệp giảm phần nào gánh nặng chi phí trong các tình huống này.
Phân hệ Bảo hiểm xã hội trên eTimeGold sẽ giúp người dùng tiết kiệm thời gian quản lý số liệu bảo hiểm mà
vẫn đảm bảo tính chính xác.
Form mẫu và quy định trích nộp được cập nhật liên tục theo quy định mới nhất của cơ quan bảo hiểm xã hội.

II. Danh mục khám chữa bệnh theo quy định Bảo hiểm
hiện hành
Để đăng ký bảo hiểm y tế cho nhân viên, người dùng cần biết thông tin về danh mục các bệnh viện có nhận
khám BHYT trong khu vực của mình.
Danh mục này người dùng có thể thêm mới, chỉnh sửa theo thay đổi danh mục bệnh viện khám chữa bệnh tại
đơn vị của mình.

Nút chức năng trên giao diện        Nút                          Mô tả

                  Dùng để tạo mới thông tin nơi khám chữa bệnh

                  Xóa dòng dữ liệu chứa thông tin cơ sở KCB đang chọn
                  Hiển thị thông tin dạng cột dữ liệu và cho phép chỉnh sửa thông tin cơ
                  sở khám chữa bệnh
                  Làm mới danh sách cơ sở khám chữa bệnh đang được hiển thị

                  Xuất báo cáo danh sách cơ sở khám chữa bệnh đã khai báo

Hướng dẫn từng bước thực hành
Khởi tạo thông tin khám chữa bệnh
  1. Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Nơi khám chữa bệnh].

     GHI CHÚ:
     Nếu chưa có chức năng [Nơi khám chữa bệnh] người dùng tham khảo tài liệu chương 2 để hiểu cách
     [Đăng nhập] hệ thống và [Phân bổ] chức năng.

  2. Click nút [Tạo mới], màn hình hiển thị dạng cột dữ liệu cho người dùng khai báo các thông tin theo quy
   định.
               | www.dnd.vn | www.phanmemnhansu.dnd.vn | www.vieclam.dnd.vn  |  Pages | 2
      Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold | Chương 21 : Quy Trình Chứng Từ


a. Đăt trỏ chuột ở cột [Mã KCB], nhập “022”.

     Bắt buộc nhập liệu.
     Không sử dụng Unicode và ký tự đặc biệt.
     (Xem tài liệu chương 1 để hiểu khái niệm Unicode và ký tự đặc biệt).

b. Đặt trỏ chuột ở cột [Tên KCB], nhập “BỆNH VIỆN QUẬN 9”.


     Bắt buộc nhập liệu.
     Cho phép sử dụng Unicode.


c. Click chuột chọn biểu tượng lookup  ở cột [Mã Tỉnh], màn hình hiển thị danh sách mã tỉnh
  theo quy định KCB của BHYT. Click chọn dòng có mã tỉnh là 079, click nút [Thực hiện].
d. Cột [Tên Tỉnh].


     Đây là flowfield (Xem tài iệu chương 1 để hiểu khái niệm flowfield).
     Bỏ qua nhập liệu cột này.


e. Đặt trỏ ở cột [Địa chỉ], nhập “Lê Văn Việt – Khu phố 2 P.Tăng Nhơn Phú - Quận 9”.
           | www.dnd.vn | www.phanmemnhansu.dnd.vn | www.vieclam.dnd.vn  |  Pages | 3
           Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold | Chương 21 : Quy Trình Chứng Từ


 3. Click nút [Lưu trữ] để lưu trữ thông tin. Màn hình hiển thị danh sách khám chữa bệnh theo dạng lưới dữ
   liệu.

    Nút [Lưu & Tạo Mới] để thực hiện song song việc lưu trữ thông tin vừa tạo đồng thời với việc khởi
    tạo thông tin tiếp theo (màn hình ở dạng cột dữ liệu, chờ nhập liệu tiếp theo của người dùng).
    Nút [Bỏ Qua] để bỏ qua (không lưu trữ) thông tin vừa khai báo và trở về màn hình hiển thị danh sách
    khám chữa bệnh theo dạng lưới dữ liệu.
                      Hình minh họa khởi tạocơ sở KCB
        022_BỆNH VIỆN QUẬN 9, tpHCM, đc tại Lê Văn Việt– Khu phố 2 P.Tăng Nhơn Phú - Quận 9


Chỉnh sửa thông tin khám chữa bệnh
 1. Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Nơi khám chữa bệnh].
 2. Click chọn dòng dữ liệu có thông tin [Mã KCB] là “022”. Cick nút [Chỉnh sửa], màn hình hiển thị
   dạng cột dữ liệu cho người dùng chỉnh sửa.
 3. Đặt trỏ chuột tại cột [Tên KCB], sửa “BỆNH VIỆN QUẬN 9 thành BV QUẬN 9”.
 4.  Click nút [Lưu Trữ] để hoàn tất chỉnh sửa.

Xóa thông tin khám chữa bệnh
 1. Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Nơi khám chữa bệnh].
 2. Click chọn dòng dữ liệu có thông tin [Mã KCB] là “022”. Cick nút [Chỉnh sửa], màn hình hiển thị
   dạng cột dữ liệu cho người dùng chỉnh sửa.
 3. Click nút [Xóa] để xóa dòng dữ liệu chứa [Mã KCB] là “022”.
              | www.dnd.vn | www.phanmemnhansu.dnd.vn | www.vieclam.dnd.vn  |  Pages | 4
            Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold | Chương 21 : Quy Trình Chứng Từ


Điều khiển report khi xem các báo cáo biểu mẫu BHXH

 Biểu tượng Print the report để in toàn bộ các trang của biểu mẫu ra máy in. Biểu tượng Print the current page để in trang hiện tại của mẫu biểu 01-TBH ra máy in. Chọn loại file cần xuất biểu mẫu.
 Biểu tượng Export a report and save it to disk để export mẫu biểu sang dạng file đã chọn (xls, xlsx, pdf, …)
 và lưu trữ ở ổ cứng máy tính Biểu tượng Export a report and show it a new window để export mẫu biểu sang dạng file đã chọn (xls, xlsx,
 pdf, …) và mở file vừa export. Biểu tượng First Page để chọn trang báo cáo đầu tiên. Biểu tượng Previous Page để chọn trang báo cáo liền kề trước. Biểu tượng Next Page để chọn trang báo cáo liền kề sau. Biểu tượng Last Page để chọn trang báo cáo cuối cùng. Chọn trang báo cáo cần xem (vd xem trang 1). Tổng số trang của báo cáo.
Quản lý biểu mẫu thu
eTimeGold cung cấp cho người dùng các biểu mẫu thu, phục vụ cho việc đăng ký mới, điều chỉnh mức đóng,
điều chỉnh lao động, điều chỉnh hồ sơ khi tham gia BHXH theo quy định.
               | www.dnd.vn | www.phanmemnhansu.dnd.vn | www.vieclam.dnd.vn  |  Pages | 5
             Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold | Chương 21 : Quy Trình Chứng TừIII. Tờ khai 01-TBH: Tờ khai tham gia BHXH, BHYT,
BHTN bắt buộc
Mỗi nhân viên trong công ty khi lần đầu tiên tham gia BHXH thì tờ khai 01-TBH là hồ sơ bắt buộc phải có.
Nút chức năng trên giao diện
        Nút                          Mô tả

                   Dùng để tạo mới tờ khai 01-TBH

                   Xóa dòng dữ liệu chứa thông tin tờ khai 01-TBH đang chọn
                   Hiển thị thông tin dạng cột dữ liệu và cho phép chỉnh sửa thông tin tờ
                   khai 01-TBH
                   Làm mới danh sách tờ khai 01-TBH đang được hiển thị

                   Ký duyệt thông tin tờ khai 01-TBH

                   Xem trước mẫu tờ khai của dòng dữ liệu đang chọnHướng dẫn từng bước thực hành
Khởi tạo thông tin tờ khai 01-TBH
  1. Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Tờ khai 01-TBH].


    GHI CHÚ:
    Nếu chưa có chức năng [Tờ khai 01-TBH] người dùng tham khảo tài liệu chương 2 để hiểu cách
    [Đăng nhập] hệ thống và [Phân bổ] chức năng.

  2. Click chọn tab dữ liệu [Phát Sinh], click nút [Tạo mới], màn hình hiển thị dạng cột dữ liệu cho người
   dùng khai báo các thông tin theo quy định.
  3. Nhập thông tin cho tờ khai 01-TBH
     a. Đăt trỏ chuột ở cột [Quyền lợi KCB], nhập “0”.

            Bắt buộc nhập liệu.

     b. Cột [Thời gian đóng BHXH], nhập “01/10/2011”.
     c. Đăt trỏ chuột ở cột [Đóng từ tháng/năm], nhập “01/10/2011”.

            Bắt buộc nhập liệu.

     d. Đăt trỏ chuột ở cột [Đến tháng/năm], nhập “01/10/2011”.

             Bắt buộc nhập liệu.
                | www.dnd.vn | www.phanmemnhansu.dnd.vn | www.vieclam.dnd.vn  |  Pages | 6
          Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold | Chương 21 : Quy Trình Chứng Từ


    e. Click chuột chọn biểu tượng lookup   ở cột [Mã đăng ký KCB], màn hình hiển thị danh sách
     cơ sở khám chữa bệnh đã khai báo, click chọn dòng dữ liệu chứa [Mã KCB] là “022”, click nút
     [Thực Hiện].

         Bắt buộc nhập liệu.

    f. Cột [Tên đăng ký KCB], [Mã tỉnh/TP], [Tên tỉnh/TP], [Địa chỉ KCB].

         Đây là flowfield (Xem tài iệu chương 1 để hiểu khái niệm flowfield).
         Bỏ qua nhập liệu những cột này.


    g. Click chuột chọn biểu tượng lookup    ở cột [Chọn nhân viên], màn hình hiển thị danh sách
     nhân viên, click chọn dòng dữ liệu chứa [Mã AC] là 5, click nút [Thực Hiện].

         Bắt buộc nhập liệu.
         Cho phép chọn nhiều nhân viên trong 01 lần chọn (Xem tài liệu chương 1 để biết cách
         chọn cùng lúc nhiều nhân viên.

    h. Cột [Mã nhân viên], [Họ], [Tên].

         Đây là flowfield (Xem tài iệu chương 1 để hiểu khái niệm flowfield).
         Bỏ qua nhập liệu những cột này.

    i. Đặt trỏ chuột tại cột [Ghi chú], nhập “Thực hành khai báo tờ khai 01-TBH cho NV có mã
     AC=5, tham gia BH từ tháng 10.2011”.

         Có thể bỏ trống.

4. Click nút [Lưu trữ] để lưu trữ thông tin. Màn hình hiển thị danh sách tờ khai dạng lưới dữ liệu.
   Nút [Lưu & Tạo Mới] để thực hiện song song việc lưu trữ thông tin vừa tạo đồng thời với việc khởi
   tạo thông tin tiếp theo (màn hình ở dạng cột dữ liệu, chờ nhập liệu tiếp theo của người dùng).
   Nút [Bỏ Qua] để bỏ qua (không lưu trữ) thông tin vừa khai báo và trở về màn hình hiển thị theo dạng
   lưới dữ liệu.
              | www.dnd.vn | www.phanmemnhansu.dnd.vn | www.vieclam.dnd.vn  |  Pages | 7
          Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold | Chương 21 : Quy Trình Chứng Từ


5. Chọn dòng dữ liệu có Mã AC là 5, click nút [Hiệu lực] để xác nhận tờ khai 01-TBH của NV 5 chính thức
  được duyệt tham gia BHXH theo quy định.

     Thông tin đã hiệu lực chuyển sang tab dữ liệu [Lịch Sử].
     Không cho phép chỉnh sửa thông tin tờ khai đã hiệu lực.

6. In ấn biểu mẫu.
    a. Chọn tab [Lịch sử], chọn dòng dữ liệu chứa nhân viên Mã AC là 5, click nút [Mẫu Biểu]. Khi đó,
     eTimeGold sẽ mở mẫu biểu tờ khai 01-TBH chứa thông tin nhân viên đang chọn.
             | www.dnd.vn | www.phanmemnhansu.dnd.vn | www.vieclam.dnd.vn  |  Pages | 8
           Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold | Chương 21 : Quy Trình Chứng Từ
     b. Click biểu tượng Print the report để in biểu mẫu ra máy in.
Chỉnh sửa thông tin tờ khai 01-TBH
 1. Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Tờ khai 01-TBH].
 2. Click chọn tab dữ liệu [Phát Sinh], chọn dòng dữ liệu có Mã AC=5, click nút [Chỉnh sửa], màn hình
   hiển thị dạng cột dữ liệu cho người dùng chỉnh sửa.
 3. Đặt trỏ ở cột [Ghi chú], sửa “Thực hành khai báo tờ khai 01-TBH cho NV có mã AC=5, tham gia BH
   từ tháng 10.2011” thành “Thực hành chỉnh sửa tờ khai 01-TBH”.
 4. Click nút [Lưu trữ] để lưu trữ thông tin.

Xóa thông tin tờ khai 01-TBH
 1.  Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Tờ khai 01-TBH].
 2.  Click chọn tab dữ liệu [Phát Sinh], chọn dòng dữ liệu có Mã AC=5.
 3.  Click nút [Xóa] để hoàn tất xóa thông tin tờ khai 01-TBH.
               | www.dnd.vn | www.phanmemnhansu.dnd.vn | www.vieclam.dnd.vn  |  Pages | 9
            Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold | Chương 21 : Quy Trình Chứng TừIV. Mẫu 01a-TBH: Danh sách lao động tham gia và đề
nghị cấp sổ BHXH, thẻ BHYT
Biểu mẫu 01a-TBH là tổn hợp danh sách người lao động tham gia và đề nghị cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, đây
cũng là mẫu biểu bắt buộc phải có trong hồ sơ tham gia bảo hiểm.

Nút chức năng trên giao diện
       Nút                         Mô tả

                  Dùng để tạo mới mẫu 01a-TBH

                  Xóa dòng dữ liệu chứa thông tin mẫu 01a-TBH đang chọn
                  Hiển thị thông tin dạng cột dữ liệu và cho phép chỉnh sửa thông tin mẫu
                  01a-TBH
                  Hiển thị danh sách nhân viên đã hiệu lực tờ khai 01-TBH

                  Làm mới danh sách mẫu 01a-TBH đang được hiển thị

                  Ký duyệt thông tin mẫu 01a-TBH

                  Xem trước mẫu 01a-TBH

Hướng dẫn từng bước thực hành
Khởi tạo thông tin Mẫu 01a-TBH
  1. Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Mẫu 01a-TBH].

    GHI CHÚ:
    Nếu chưa có chức năng [Mẫu 01a-TBH] người dùng tham khảo tài liệu chương 2 để hiểu cách [Đăng
    nhập] hệ thống và [Phân bổ] chức năng.

  2.  Click chọn tab dữ liệu [Phát Sinh], đặt trỏ tại cột [Tháng/năm] và chọn 1/1/2012.
  3.  Lấy thông tin nhân viên tờ danh sách duyệt tờ khai 01-TBH sang biểu mẫu 01a-TBH.
     a. Click nút [Tờ khai 01].
     b. Màn hình hiển thị danh sách nhân viên đã được duyệt tờ khai 01-TBH, click chọn nhân viên có
       Mã AC = 5, click nút [ThựcHiện].

           Không cho phép chỉnh sửa nội dung thông tin lấy từ tờ khai 01-TBH.
           Có thể bỏ qua bước này.
               | www.dnd.vn | www.phanmemnhansu.dnd.vn | www.vieclam.dnd.vn  |  Pages | 10
          Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold | Chương 21 : Quy Trình Chứng Từ


4. Click nút [Tạo mới], màn hình hiển thị dạng cột dữ liệu cho người dùng khai báo các thông tin theo quy
  định.
    a. Đăt trỏ chuột ở cột [Mã đăng ký KCB], click biểu tượng lookup lookup  , màn hình thể hiện
     danh sách cơ sở khám chữa bệnh đã khai báo, click chọn dòng dữ liệu chứa [Mã KCB] là 051,
     click nút [Thực Hiện].

         Bắt buộc nhập liệu.

    b. Cột [Tên đăng ký KCB], [Mã tỉnh/TP], [Tên tỉnh/TP], [Địa chỉ KCB].

         Đây là flowfield (Xem tài iệu chương 1 để hiểu khái niệm flowfield).
         Bỏ qua nhập liệu những cột này.


    c. Click chuột chọn biểu tượng lookup    ở cột [Chọn nhân viên], màn hình hiển thị danh sách
     nhân viên, click chọn dòng dữ liệu chứa [Mã AC] là 45,34, click nút [Thực Hiện].

         Bắt buộc nhập liệu.
         Cho phép chọn nhiều nhân viên trong 01 lần chọn (Xem tài liệu chương 1 để biết cách
         chọn cùng lúc nhiều nhân viên).

    d. Cột [Mã nhân viên], [Họ], [Tên], [Số sổ BHXH], [Số thẻ BHYT].

         Đây là flowfield (Xem tài iệu chương 1 để hiểu khái niệm flowfield).
         Bỏ qua nhập liệu những cột này.

    e. Đặt trỏ chuột tại cột [Ghi chú], nhập “Thực hành khai báo mẫu 01a-TBH cho NV có mã
     AC=45, 34, tham gia BH từ tháng 01.2012”.

         Có thể bỏ trống.

5. Click nút [Lưu trữ] để lưu trữ thông tin. Màn hình hiển thị danh sách dạng lưới dữ liệu.
              | www.dnd.vn | www.phanmemnhansu.dnd.vn | www.vieclam.dnd.vn  |  Pages | 11
          Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold | Chương 21 : Quy Trình Chứng Từ   Nút [Lưu & Tạo Mới] để thực hiện song song việc lưu trữ thông tin vừa tạo đồng thời với việc khởi
   tạo thông tin tiếp theo (màn hình ở dạng cột dữ liệu, chờ nhập liệu tiếp theo của người dùng).
   Nút [Bỏ Qua] để bỏ qua (không lưu trữ) thông tin vừa khai báo và trở về màn hình hiển thị theo dạng
   lưới dữ liệu.
6. Nhấn phím Shift trên bàn phím, chọn cùng lúc nhiều dòng dữ liệu (dòng chứa Mã AC = 34, dòng chứa
  Mã AC = 45). Click nút [Hiệu lực] để xác nhận NV 34, 45 chính thức được duyệt tham gia BHXH theo
  mẫu 01a-TBH.

     Thông tin đã hiệu lực chuyển sang tab dữ liệu [Lịch Sử].
     Không cho phép chỉnh sửa thông tin đã hiệu lực.

7. In ấn biểu mẫu.
    a. Chọn tab [Lịch sử], chọn 1/1/2012 ở cột [Tháng/Năm], click nút [Mẫu Biểu]. Khi đó, eTimeGold
     sẽ mở mẫu 01a-TBH.
   b. Click biểu tượng Print the report để in biểu mẫu ra máy in.
             | www.dnd.vn | www.phanmemnhansu.dnd.vn | www.vieclam.dnd.vn  |  Pages | 12
           Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold | Chương 21 : Quy Trình Chứng Từ


Chỉnh sửa thông tin mẫu 01a-TBH
 1. Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Mẫu 01a-TBH].
 2. Click chọn tab dữ liệu [Phát Sinh], chọn dòng dữ liệu có Mã AC=45, click nút [Chỉnh sửa], màn hình
   hiển thị dạng cột dữ liệu cho người dùng chỉnh sửa.
 3. Đặt trỏ ở cột [Ghi chú], sửa “Thực hành khai báo mẫu 01a-TBH cho NV có mã AC=45, 34, tham gia
   BH từ tháng 01.2012” thành “Thực hành chỉnh sửa thông tin mẫu 01a-TBH”.
 4. Click nút [Lưu trữ] để lưu trữ thông tin.

Xóa thông tin mẫu 01a-TBH
 1. Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Mẫu 01a-TBH].
 2. Click chọn tab dữ liệu [Phát Sinh], chọn dòng dữ liệu có Mã AC=5.
 3. Click nút [Xóa] để hoàn tất xóa thông tin mẫu 01a-TBH.
               | www.dnd.vn | www.phanmemnhansu.dnd.vn | www.vieclam.dnd.vn  |  Pages | 13
            Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold | Chương 21 : Quy Trình Chứng TừV. Mẫu 02a-TBH: Danh sách lao động tham gia BHXH,
BHYT, BHTN
Biểu mẫu 02a-TBH được đơn vị lập khi có lao động tăng mới so với tháng trước hoặc lập danh sách toàn bộ lao
động khi đơn vị mới tham gia BHXH, BHYT, BHTN.
Nút chức năng trên giao diện
       Nút                          Mô tả

                  Dùng để tạo mới mẫu 02a-TBH

                  Xóa dòng dữ liệu chứa thông tin mẫu 02a-TBH đang chọn
                  Hiển thị thông tin dạng cột dữ liệu và cho phép chỉnh sửa thông tin mẫu
                  02a-TBH
                  Hiển thị danh sách nhân viên đã hiệu lực mẫu 01a-TBH

                  Làm mới danh sách mẫu 02a-TBH đang được hiển thị

                  Ký duyệt thông tin mẫu 02a-TBH

                  Xem trước mẫu 02a-TBH

Hướng dẫn từng bước thực hành
Khởi tạo thông tin Mẫu 02a-TBH
  1. Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Mẫu 02a-TBH].


    GHI CHÚ:
    Nếu chưa có chức năng [Mẫu 02a-TBH] người dùng tham khảo tài liệu chương 2 để hiểu cách [Đăng
    nhập] hệ thống và [Phân bổ] chức năng.

  2. Click chọn tab dữ liệu [Phát Sinh], đặt trỏ tại cột [Tháng/năm] và chọn 1/1/2012.
  3. Lấy thông tin nhân viên từ danh sách duyệt mẫu 01a-TBH sang biểu mẫu 02a-TBH
     a. Click nút [Mẫu 01a-TBH]
     b. Màn hình hiển thị danh sách nhân viên đã được duyệt mẫu 01a-TBH, click chọn nhân viên có Mã
       AC = 34, 45, click nút [ThựcHiện].

           Không cho phép chỉnh sửa nội dung thông tin lấy từ tờ khai 01-TBH.
           Có thể bỏ qua bước này.

  4. Click nút [Tạo mới], màn hình hiển thị dạng cột dữ liệu cho người dùng khai báo các thông tin theo quy
   định.
               | www.dnd.vn | www.phanmemnhansu.dnd.vn | www.vieclam.dnd.vn  |  Pages | 14
      Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold | Chương 21 : Quy Trình Chứng Từ


a. Click chuột chọn biểu tượng lookup    ở cột [Chọn nhân viên], màn hình hiển thị danh sách
  nhân viên, click chọn dòng dữ liệu chứa [Mã AC] là 36, click nút [Thực Hiện].

     Bắt buộc nhập liệu.
     Cho phép chọn nhiều nhân viên trong 01 lần chọn (Xem tài liệu chương 1 để biết cách
     chọn cùng lúc nhiều nhân viên.

b. Cột [Mã nhân viên], [Họ], [Tên], [Số sổ BHXH], [Số thẻ BHYT].

     Đây là flowfield (Xem tài iệu chương 1 để hiểu khái niệm flowfield).
     Bỏ qua nhập liệu những cột này.


c. Đăt trỏ chuột ở cột [Mã đăng ký KCB], click biểu tượng lookup lookup  , màn hình thể hiện
  danh sách cơ sở khám chữa bệnh đã khai báo, click chọn dòng dữ liệu chứa [Mã KCB] là 029,
  click nút [Thực Hiện].

     Bắt buộc nhập liệu.

d. Cột [Tên đăng ký KCB], [Mã tỉnh/TP], [Tên tỉnh/TP].

     Đây là flowfield (Xem tài iệu chương 1 để hiểu khái niệm flowfield).
     Bỏ qua nhập liệu những cột này.

e. Cột [Cách tính tiền]: sử dụng mặc định của eTimeGold.
   Chỉ định [Cách tính tiền]=(Mặc định), eTimeGold sẽ mặc định lấy thông tin tiền công, lương
   theo cột [Tiền lương] trong hồ sơ nhân viên. (Xem chương 4 để biết cách khởi tạo hồ sơ nhân
   viên)
   Chỉ định [Cách tính tiền]=Theo HĐLĐ đang hiệu lực, eTimeGold sẽ lấy thông tin tiền công,
   lương theo thông tin lương trong HĐLĐ đã ký kết giữa nhân viên và công ty.
   Chỉ định [Cách tính tiền]=Theo nhập liệu, eTimeGold sẽ lấy thông tin tiền công, lương căn
   cứ vào nhập liệu của người dùng trong form chức năng này. Với chọn lựa này, người dùng
   tiếp tục khai báo thông tin ở các cột [Tiền lương, công], [PC chức vụ], [PC thâm niên VK],
   [PC thâm niên nghề], [PC khác].


f. Cột [Đóng BHTN?]: click chọn ở ô “Không”.
g. Đặt trỏ chuột tại cột [Ghi chú], nhập “Thực hành khai báo mẫu 02a-TBH tháng 01.2012”.

     Có thể bỏ trống.
         | www.dnd.vn | www.phanmemnhansu.dnd.vn | www.vieclam.dnd.vn  |  Pages | 15
          Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold | Chương 21 : Quy Trình Chứng Từ


5. Click nút [Lưu trữ] để lưu trữ thông tin. Màn hình hiển thị danh sách dạng lưới dữ liệu.
   Nút [Lưu & Tạo Mới] để thực hiện song song việc lưu trữ thông tin vừa tạo đồng thời với việc khởi
   tạo thông tin tiếp theo (màn hình ở dạng cột dữ liệu, chờ nhập liệu tiếp theo của người dùng).
   Nút [Bỏ Qua] để bỏ qua (không lưu trữ) thông tin vừa khai báo và trở về màn hình hiển thị theo dạng
   lưới dữ liệu.
6. Nhấn phím Shift trên bàn phím, chọn cùng lúc nhiều dòng dữ liệu (dòng chứa Mã AC = 34, dòng chứa
  Mã AC = 45, dòng chứa Mã AC = 36). Click nút [Hiệu lực] để xác nhận NV 34, 45, 36 chính thức được
  duyệt tham gia BHXH theo mẫu 02a-TBH.

      Thông tin đã hiệu lực chuyển sang tab dữ liệu [Lịch Sử].
      Không cho phép chỉnh sửa thông tin đã hiệu lực.
              | www.dnd.vn | www.phanmemnhansu.dnd.vn | www.vieclam.dnd.vn  |  Pages | 16
           Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold | Chương 21 : Quy Trình Chứng Từ


 7. In ấn biểu mẫu.
     a. Chọn tab [Lịch sử], chọn 1/1/2012 ở cột [Tháng/Năm], click nút [Mẫu Biểu]. Khi đó, eTimeGold
      sẽ mở mẫu 01a-TBH.
    b. Click biểu tượng Print the report để in biểu mẫu ra máy in.
Chỉnh sửa thông tin mẫu 02a-TBH
 1. Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Mẫu 02a-TBH].
 2. Click chọn tab dữ liệu [Phát Sinh], chọn dòng dữ liệu có Mã AC=36, click nút [Chỉnh sửa], màn hình
   hiển thị dạng cột dữ liệu cho người dùng chỉnh sửa.
 3. Đặt trỏ ở cột [Ghi chú], sửa Thực hành khai báo mẫu 02a-TBH tháng 01.2012 thành Thực hành chỉnh
   sửa thông tin mẫu 02a-TBH
 4. Click nút [Lưu trữ] để lưu trữ thông tin.

Xóa thông tin mẫu 02a-TBH
 1. Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Mẫu 02a-TBH].
 2. Click chọn tab dữ liệu [Phát Sinh], chọn dòng dữ liệu có Mã AC=36.
 3. Click nút [Xóa] để hoàn tất xóa thông tin mẫu 02a-TBH.
              | www.dnd.vn | www.phanmemnhansu.dnd.vn | www.vieclam.dnd.vn  |  Pages | 17
            Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold | Chương 21 : Quy Trình Chứng TừVI. Mẫu 03a-TBH: Danh sách điều chỉnh lao động và mức
đóng BHXH, BHYT, BHTN
Biểu mẫu 03a-TBH được đơn vị lập khi có biến động tăng giảm về lao động hoặc có điều chỉnh về mức đóng
BHXH, BHYT, BHTN.
Nút chức năng trên giao diện
       Nút                         Mô tả

                  Làm mới danh sách mẫu 03a-TBH đang được hiển thị

                  Ký duyệt thông tin mẫu 03a-TBH

                  Xem trước mẫu 03a-TBH

  (Nút trên từng tab dữ liệu)

                  Dùng để tạo mới mẫu 03a-TBH

                  Xóa dòng dữ liệu chứa thông tin mẫu 03a-TBH đang chọn
                  Hiển thị thông tin dạng cột dữ liệu và cho phép chỉnh sửa thông tin mẫu
                  03a-TBH
                  Hiển thị danh sách nhân viên đã hiệu lực mẫu 02a-TBH

                  Làm mới danh sách nhân viên trong tab dữ liệu

Hướng dẫn từng bước thực hành
Khởi tạo thông tin Mẫu 03a-TBH
  1. Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Mẫu 03a-TBH].


    GHI CHÚ:
    Nếu chưa có chức năng [Mẫu 03a-TBH] người dùng tham khảo tài liệu chương 2 để hiểu cách [Đăng
    nhập] hệ thống và [Phân bổ] chức năng.

  2. Click chọn tab dữ liệu [Phát Sinh], đặt trỏ tại cột [Tháng/năm] và chọn 1/10/2011.
  3. Khai báo thông tin lao động tăng.

       Có thể bỏ qua bước này khi không phát sinh lao động tăng tham gia BH.

     a. Click chọn tab dữ liệu [I. Lao Động Tăng].
               | www.dnd.vn | www.phanmemnhansu.dnd.vn | www.vieclam.dnd.vn  |  Pages | 18
      Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold | Chương 21 : Quy Trình Chứng Từ


b. Click nút [Mẫu 02a-TBH], màn hình hiển thị danh sách nhân viên đã hiệu lực mẫu 02a-TBH,
  check chọn nhân viên có Mã AC=34, click nút [Thực Hiện].

     Không cho phép chỉnh sửa nội dung thông tin lấy từ mẫu 02a-TBH qua.
     Có thể bỏ qua bước này.

c. Click nút [Tạo mới], màn hình hiển thị dạng cột dữ liệu cho người dùng khai báo các thông tin
  theo quy định.
d. Click chuột chọn biểu tượng lookup    ở cột [Chọn nhân viên], màn hình hiển thị danh sách
  nhân viên, click chọn dòng dữ liệu chứa [Mã AC] là 36, 39, 40, click nút [Thực Hiện].

     Bắt buộc nhập liệu.
     Cho phép chọn nhiều nhân viên trong 01 lần chọn (Xem tài liệu chương 1 để biết cách
     chọn cùng lúc nhiều nhân viên.


e. Cột [Mã nhân viên], [Họ], [Tên], [Số sổ BHXH], [Số thẻ BHYT].

     Đây là flowfield (Xem tài iệu chương 1 để hiểu khái niệm flowfield).
     Bỏ qua nhập liệu những cột này.


f. Đăt trỏ chuột ở cột [Mã đăng ký KCB], click biểu tượng lookup lookup   , màn hình thể hiện
  danh sách cơ sở khám chữa bệnh đã khai báo, click chọn dòng dữ liệu chứa [Mã KCB] là “029”,
  click nút [Thực Hiện].

     Bắt buộc nhập liệu.

g. Cột [Tên đăng ký KCB], [Mã tỉnh/TP], [Tên tỉnh/TP].

     Đây là flowfield (Xem tài iệu chương 1 để hiểu khái niệm flowfield).
     Bỏ qua nhập liệu những cột này.

h. Cột [Đóng từ tháng/năm] nhập 1/10/2011. Cột [Đến tháng/năm] nhập “1/10/2011”.

     Bắt buộc nhập liệu.

i. Cột [Cách tính tiền]: sử dụng mặc định của eTimeGold.
   Chỉ định [Cách tính tiền]=(Mặc định), eTimeGold sẽ mặc định lấy thông tin tiền công, lương
   theo cột [Tiền lương] trong hồ sơ nhân viên. (Xem chương 4 để biết cách khởi tạo hồ sơ nhân
   viên)
   Chỉ định [Cách tính tiền]=Theo HĐLĐ đang hiệu lực, eTimeGold sẽ lấy thông tin tiền công,
   lương theo thông tin lương trong HĐLĐ đã ký kết giữa nhân viên và công ty.
   Chỉ định [Cách tính tiền]=Theo nhập liệu, eTimeGold sẽ lấy thông tin tiền công, lương căn
   cứ vào nhập liệu của người dùng trong form chức năng này. Với chọn lựa này, người dùng
   tiếp tục khai báo thông tin ở các cột [Tiền lương, công], [PC chức vụ], [PC thâm niên VK],
   [PC thâm niên nghề], [PC khác].         | www.dnd.vn | www.phanmemnhansu.dnd.vn | www.vieclam.dnd.vn  |  Pages | 19
       Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold | Chương 21 : Quy Trình Chứng Từ


 j. Cột [Đóng BHTN?]: click chọn Không.
 k. Đặt trỏ chuột tại cột [Ghi chú], nhập “Thực hành khai báo mẫu 03a-TBH tháng 10.2011”.

      Có thể bỏ trống.

 l. Click nút [Lưu trữ] để lưu trữ thông tin. Màn hình hiển thị danh sách dạng lưới dữ liệu.
Nút [Lưu & Tạo Mới] để thực hiện song song việc lưu trữ thông tin vừa tạo đồng thời với việc khởi
tạo thông tin tiếp theo (màn hình ở dạng cột dữ liệu, chờ nhập liệu tiếp theo của người dùng).
Nút [Bỏ Qua] để bỏ qua (không lưu trữ) thông tin vừa khai báo và trở về màn hình hiển thị theo dạng
lưới dữ liệu.
           | www.dnd.vn | www.phanmemnhansu.dnd.vn | www.vieclam.dnd.vn  |  Pages | 20
           Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold | Chương 21 : Quy Trình Chứng Từ


4. Khai báo thông tin lao động giảm.

       Có thể bỏ qua bước này khi không phát sinh lao động giảm tham gia BH.

   a. Click chọn tab [II. Lao động giảm].
   b. Click nút [Tạo mới], màn hình hiển thị dữ liệu dạng cột cho người dùng nhập liệu.
   c. Click chuột chọn biểu tượng lookup    ở cột [Chọn nhân viên], màn hình hiển thị danh sách
     nhân viên, click chọn dòng dữ liệu chứa [Mã AC] là 1, click nút [Thực Hiện].

          Bắt buộc nhập liệu.
          Cho phép chọn nhiều nhân viên trong 01 lần chọn (Xem tài liệu chương 1 để biết cách
          chọn cùng lúc nhiều nhân viên.

   d. Cột [Mã nhân viên], [Họ], [Tên], [Số sổ BHXH], [Số thẻ BHYT].

          Đây là flowfield (Xem tài iệu chương 1 để hiểu khái niệm flowfield).
          Bỏ qua nhập liệu những cột này.


   e. Đăt trỏ chuột ở cột [Mã đăng ký KCB], click biểu tượng lookup lookup  , màn hình thể hiện
     danh sách cơ sở khám chữa bệnh đã khai báo, click chọn dòng dữ liệu chứa [Mã KCB] là 029,
     click nút [Thực Hiện].

          Bắt buộc nhập liệu.

   f.  Cột [Tên đăng ký KCB], [Mã tỉnh/TP], [Tên tỉnh/TP].

          Đây là flowfield (Xem tài iệu chương 1 để hiểu khái niệm flowfield).
          Bỏ qua nhập liệu những cột này.

   g. Cột [Đóng từ tháng/năm] nhập 1/10/2011. Cột [Đến tháng/năm] nhập “1/10/2011”.

          Bắt buộc nhập liệu.
              | www.dnd.vn | www.phanmemnhansu.dnd.vn | www.vieclam.dnd.vn  |  Pages | 21
           Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold | Chương 21 : Quy Trình Chứng Từ


   h. Cột [Ghi chú].

          Có thể bỏ trống.

   i. Khai báo thông tin mức đóng cũ, ở cột [Cách tính tiền]: sử dụng mặc định của eTimeGold.
       Chỉ định [Cách tính tiền]=(Mặc định), eTimeGold sẽ mặc định lấy thông tin tiền công, lương
       theo cột [Tiền lương] trong hồ sơ nhân viên. (Xem chương 4 để biết cách khởi tạo hồ sơ nhân
       viên)
       Chỉ định [Cách tính tiền]=Theo HĐLĐ đang hiệu lực, eTimeGold sẽ lấy thông tin tiền công,
       lương theo thông tin lương trong HĐLĐ đã ký kết giữa nhân viên và công ty.
       Chỉ định [Cách tính tiền]=Theo nhập liệu, eTimeGold sẽ lấy thông tin tiền công, lương căn
       cứ vào nhập liệu của người dùng trong form chức năng này. Với chọn lựa này, người dùng
       tiếp tục khai báo thông tin ở các cột [Tiền lương, công], [PC chức vụ], [PC thâm niên VK],
       [PC thâm niên nghề], [PC khác].


5. Khai báo thông tin lao động điều chỉnh mức đóng BH.

       Có thể bỏ qua bước này khi không phát sinh lao động điều chỉnh mức lương tham gia BH.

   a. Click chọn tab [III. Thay đổi …].
   b. Click nút [Tạo mới], màn hình hiển thị dữ liệu dạng cột cho người dùng nhập liệu.
   c. Click chuột chọn biểu tượng lookup    ở cột [Chọn nhân viên], màn hình hiển thị danh sách
     nhân viên, click chọn dòng dữ liệu chứa [Mã AC] là 12, 17, 23, click nút [Thực Hiện].

          Bắt buộc nhập liệu.
          Cho phép chọn nhiều nhân viên trong 01 lần chọn (Xem tài liệu chương 1 để biết cách
          chọn cùng lúc nhiều nhân viên.


   d. Cột [Mã nhân viên], [Họ], [Tên], [Số sổ BHXH], [Số thẻ BHYT].

          Đây là flowfield (Xem tài iệu chương 1 để hiểu khái niệm flowfield).
          Bỏ qua nhập liệu những cột này.


   e. Đăt trỏ chuột ở cột [Mã đăng ký KCB], click biểu tượng lookup lookup , màn hình thể hiện
     danh sách cơ sở khám chữa bệnh đã khai báo, click chọn dòng dữ liệu chứa [Mã KCB] là 029,
     click nút [Thực Hiện].

          Bắt buộc nhập liệu.

   f.  Cột [Tên đăng ký KCB], [Mã tỉnh/TP], [Tên tỉnh/TP].

          Đây là flowfield (Xem tài iệu chương 1 để hiểu khái niệm flowfield).
          Bỏ qua nhập liệu những cột này.
              | www.dnd.vn | www.phanmemnhansu.dnd.vn | www.vieclam.dnd.vn  |  Pages | 22
      Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold | Chương 21 : Quy Trình Chứng Từ


g. Cột [Đóng từ tháng/năm] nhập 1/10/2011. Cột [Đến tháng/năm] nhập “1/10/2011”.

     Bắt buộc nhập liệu.

h. Khai báo thông tin mức đóng mới, ở cột [Cách tính tiền]: sử dụng mặc định của eTimeGold.
   Chỉ định [Cách tính tiền]=(Mặc định), eTimeGold sẽ mặc định lấy thông tin tiền công, lương
   theo cột [Tiền lương] trong hồ sơ nhân viên. (Xem chương 4 để biết cách khởi tạo hồ sơ nhân
   viên)
   Chỉ định [Cách tính tiền]=Theo HĐLĐ đang hiệu lực, eTimeGold sẽ lấy thông tin tiền công,
   lương theo thông tin lương trong HĐLĐ đã ký kết giữa nhân viên và công ty.
   Chỉ định [Cách tính tiền]=Theo nhập liệu, eTimeGold sẽ lấy thông tin tiền công, lương căn
   cứ vào nhập liệu của người dùng trong form chức năng này. Với chọn lựa này, người dùng
   tiếp tục khai báo thông tin ở các cột [Tiền lương, công], [PC chức vụ], [PC thâm niên VK],
   [PC thâm niên nghề], [PC khác].


i. Cột [Ghi chú].

     Có thể bỏ trống.

j. Khai báo thông tin mức đóng cũ, ở cột [Cách tính tiền]: sử dụng mặc định của eTimeGold.
   Chỉ định [Cách tính tiền]=(Mặc định), eTimeGold sẽ mặc định lấy thông tin tiền công, lương
   theo cột [Tiền lương] trong hồ sơ nhân viên. (Xem chương 4 để biết cách khởi tạo hồ sơ nhân
   viên)
   Chỉ định [Cách tính tiền]=Theo HĐLĐ đang hiệu lực, eTimeGold sẽ lấy thông tin tiền công,
   lương theo thông tin lương trong HĐLĐ đã ký kết giữa nhân viên và công ty.
   Chỉ định [Cách tính tiền]=Theo nhập liệu, eTimeGold sẽ lấy thông tin tiền công, lương căn
   cứ vào nhập liệu của người dùng trong form chức năng này. Với chọn lựa này, người dùng
   tiếp tục khai báo thông tin ở các cột [Tiền lương, công], [PC chức vụ], [PC thâm niên VK],
   [PC thâm niên nghề], [PC khác].
          | www.dnd.vn | www.phanmemnhansu.dnd.vn | www.vieclam.dnd.vn  |  Pages | 23
           Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold | Chương 21 : Quy Trình Chứng Từ


6. Khai báo thông tin lao động bổ sung BHYT.

       Có thể bỏ qua bước này khi không phát sinh lao động cần bổ sung BHYT.

   a. Click chọn tab [IV. Bổ sung BHYT].
   b. Click nút [Tạo mới], màn hình hiển thị dữ liệu dạng cột cho người dùng nhập liệu
   c. Click chuột chọn biểu tượng lookup    ở cột [Chọn nhân viên], màn hình hiển thị danh sách
     nhân viên, click chọn dòng dữ liệu chứa [Mã AC] là 6, click nút [Thực Hiện].

          Bắt buộc nhập liệu.
          Cho phép chọn nhiều nhân viên trong 01 lần chọn (Xem tài liệu chương 1 để biết cách
          chọn cùng lúc nhiều nhân viên.

   d. Cột [Mã nhân viên], [Họ], [Tên], [Số sổ BHXH], [Số thẻ BHYT].

          Đây là flowfield (Xem tài iệu chương 1 để hiểu khái niệm flowfield).
          Bỏ qua nhập liệu những cột này.


   e. Đăt trỏ chuột ở cột [Mã đăng ký KCB], click biểu tượng lookup lookup   , màn hình thể hiện
     danh sách cơ sở khám chữa bệnh đã khai báo, click chọn dòng dữ liệu chứa [Mã KCB] là “029”,
     click nút [Thực Hiện].

          Bắt buộc nhập liệu.

   f.  Cột [Tên đăng ký KCB], [Mã tỉnh/TP], [Tên tỉnh/TP].

          Đây là flowfield (Xem tài iệu chương 1 để hiểu khái niệm flowfield).
          Bỏ qua nhập liệu những cột này.

   g. Cột [Đóng từ tháng/năm] nhập “1/10/2011”. Cột [Đến tháng/năm] nhập “1/10/2011”.

          Bắt buộc nhập liệu.

   h. Khai báo thông tin mức đóng mới, ở cột [Cách tính tiền]: sử dụng mặc định của eTimeGold.
       Chỉ định [Cách tính tiền]=(Mặc định), eTimeGold sẽ mặc định lấy thông tin tiền công, lương
       theo cột [Tiền lương] trong hồ sơ nhân viên. (Xem chương 4 để biết cách khởi tạo hồ sơ nhân
       viên)
       Chỉ định [Cách tính tiền]=Theo HĐLĐ đang hiệu lực, eTimeGold sẽ lấy thông tin tiền công,
       lương theo thông tin lương trong HĐLĐ đã ký kết giữa nhân viên và công ty.
       Chỉ định [Cách tính tiền]=Theo nhập liệu, eTimeGold sẽ lấy thông tin tiền công, lương căn
       cứ vào nhập liệu của người dùng trong form chức năng này. Với chọn lựa này, người dùng
       tiếp tục khai báo thông tin ở các cột [Tiền lương, công], [PC chức vụ], [PC thâm niên VK],
       [PC thâm niên nghề], [PC khác].
              | www.dnd.vn | www.phanmemnhansu.dnd.vn | www.vieclam.dnd.vn  |  Pages | 24
           Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold | Chương 21 : Quy Trình Chứng Từ


   i. Cột [Đóng BHTN?]: click chọn cột “Không”.
   j. Cột [Ghi chú].

          Có thể bỏ trống.

7. Khai báo thông tin lao động bổ sung BHTN.

       Có thể bỏ qua bước này khi không phát sinh lao động cần bổ sung BHTN

   a. Click chọn tab [IV. Bổ sung BHYT].
   b. Click nút [Tạo mới], màn hình hiển thị dữ liệu dạng cột cho người dùng nhập liệu
   c. Click chuột chọn biểu tượng lookup    ở cột [Chọn nhân viên], màn hình hiển thị danh sách
     nhân viên, click chọn dòng dữ liệu chứa [Mã AC] là 7, click nút [Thực Hiện].

          Bắt buộc nhập liệu.
          Cho phép chọn nhiều nhân viên trong 01 lần chọn (Xem tài liệu chương 1 để biết cách
          chọn cùng lúc nhiều nhân viên.

   d. Cột [Mã nhân viên], [Họ], [Tên], [Số sổ BHXH], [Số thẻ BHYT].

          Đây là flowfield (Xem tài iệu chương 1 để hiểu khái niệm flowfield).
          Bỏ qua nhập liệu những cột này.


   e. Đăt trỏ chuột ở cột [Mã đăng ký KCB], click biểu tượng lookup lookup   , màn hình thể hiện
     danh sách cơ sở khám chữa bệnh đã khai báo, click chọn dòng dữ liệu chứa [Mã KCB] là “029”,
     click nút [Thực Hiện].

          Bắt buộc nhập liệu.

   f.  Cột [Tên đăng ký KCB], [Mã tỉnh/TP], [Tên tỉnh/TP].

          Đây là flowfield (Xem tài iệu chương 1 để hiểu khái niệm flowfield).
          Bỏ qua nhập liệu những cột này.

   g. Cột [Đóng từ tháng/năm] nhập “1/10/2011”. Cột [Đến tháng/năm] nhập “1/10/2011”.

           Bắt buộc nhập liệu.
              | www.dnd.vn | www.phanmemnhansu.dnd.vn | www.vieclam.dnd.vn  |  Pages | 25
          Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold | Chương 21 : Quy Trình Chứng Từ


   h. Khai báo thông tin mức đóng mới, ở cột [Cách tính tiền]: sử dụng mặc định của eTimeGold.
      Chỉ định [Cách tính tiền]=(Mặc định), eTimeGold sẽ mặc định lấy thông tin tiền công, lương
      theo cột [Tiền lương] trong hồ sơ nhân viên. (Xem chương 4 để biết cách khởi tạo hồ sơ nhân
      viên)
      Chỉ định [Cách tính tiền]=Theo HĐLĐ đang hiệu lực, eTimeGold sẽ lấy thông tin tiền công,
      lương theo thông tin lương trong HĐLĐ đã ký kết giữa nhân viên và công ty.
      Chỉ định [Cách tính tiền]=Theo nhập liệu, eTimeGold sẽ lấy thông tin tiền công, lương căn
      cứ vào nhập liệu của người dùng trong form chức năng này. Với chọn lựa này, người dùng
      tiếp tục khai báo thông tin ở các cột [Tiền lương, công], [PC chức vụ], [PC thâm niên VK],
      [PC thâm niên nghề], [PC khác].


   i. Cột [Đóng BHTN?]: click chọn cột “Có”.
   j. Cột [Ghi chú].

         Có thể bỏ trống.

8. Click nút [Hiệu lực] để xác nhận chính thức duyệt theo mẫu 03a-TBH.

     Thông tin đã hiệu lực chuyển sang tab dữ liệu [Lịch Sử].
     Không cho phép chỉnh sửa thông tin đã hiệu lực.
             | www.dnd.vn | www.phanmemnhansu.dnd.vn | www.vieclam.dnd.vn  |  Pages | 26
           Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold | Chương 21 : Quy Trình Chứng Từ


 9. In ấn biểu mẫu.
     a. Chọn tab [Lịch sử], chọn 1/10/2011 ở cột [Tháng/Năm], click nút [Mẫu Biểu]. Khi đó,
      eTimeGold sẽ mở mẫu 01a-TBH.
    b. Click biểu tượng Print the report để in biểu mẫu ra máy in.
Chỉnh sửa thông tin mẫu 03a-TBH
 1. Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Mẫu 03a-TBH].
 2. Click chọn tab dữ liệu [Phát Sinh], đặt trỏ tại cột [Tháng/năm] và chọn 1/10/2011.
 3. Chọn tab dữ liệu [II. Lao động giảm], chọn dòng dữ liệu có Mã AC=1, click nút [Chỉnh sửa], màn
   hình hiển thị dạng cột dữ liệu cho người dùng chỉnh sửa.
 4. Đặt trỏ ở cột [Ghi chú], sửa thành “Thực hành chỉnh sửa thông tin mẫu 03a-TBH”
 5. Click nút [Lưu trữ] để lưu trữ thông tin.

Xóa thông tin mẫu 03a-TBH
 1.  Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Mẫu 03a-TBH].
 2.  Click chọn tab dữ liệu [Phát Sinh], đặt trỏ tại cột [Tháng/năm] và chọn 1/10/2011.
 3.  Click chọn tab dữ liệu [I. Lao Động Tăng], chọn dòng dữ liệu có Mã AC=34.
 4.  Click nút [Xóa] để hoàn tất xóa thông tin mẫu 03a-TBH.


              | www.dnd.vn | www.phanmemnhansu.dnd.vn | www.vieclam.dnd.vn  |  Pages | 27
            Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold | Chương 21 : Quy Trình Chứng TừVII. Mẫu 03b-TBH: Danh sách lao động điều chỉnh hồ sơ
BHXH, BHYT, BHTN
Biểu mẫu 03b-TBH được thiết lập khi đơn vị có điều chỉnh hồ sơ tham gia BH.

Nút chức năng trên giao diện        Nút                         Mô tả

                   Dùng để tạo mới mẫu 03b-TBH

                   Xóa dòng dữ liệu chứa thông tin mẫu 03b-TBH đang chọn
                   Hiển thị thông tin dạng cột dữ liệu và cho phép chỉnh sửa thông tin mẫu
                   03b-TBH
                   Làm mới danh sách mẫu 03b-TBH đang được hiển thị

                   Ký duyệt thông tin mẫu 03b-TBH

                   Xem trước mẫu 03b-TBH

Hướng dẫn từng bước thực hành
  1. Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Mẫu 03b-TBH].


    GHI CHÚ:
    Nếu chưa có chức năng [Mẫu 03b-TBH] người dùng tham khảo tài liệu chương 2 để hiểu cách [Đăng
    nhập] hệ thống và [Phân bổ] chức năng.

  2. Click chọn tab dữ liệu [Phát Sinh], đặt trỏ tại cột [Tháng/năm] và chọn 1/1/2012.
  3. Click nút [Tạo mới], màn hình hiển thị dạng cột dữ liệu cho người dùng khai báo các thông tin theo quy
   định.
     a. Click chuột chọn biểu tượng lookup    ở cột [Chọn nhân viên], màn hình hiển thị danh sách
       nhân viên, click chọn dòng dữ liệu chứa [Mã AC] là 12, click nút [Thực Hiện].

          Bắt buộc nhập liệu.
          Cho phép chọn nhiều nhân viên trong 01 lần chọn (Xem tài liệu chương 1 để biết cách
          chọn cùng lúc nhiều nhân viên).

     b. Cột [Mã nhân viên], [Họ], [Tên], [Số sổ BHXH], [Số thẻ BHYT].

          Đây là flowfield (Xem tài iệu chương 1 để hiểu khái niệm flowfield).
          Bỏ qua nhập liệu những cột này.

     c. Đặt trỏ chuột ở cột [Nội dung thay đổi] nhập “thay đổi nơi sinh thành Lâm Đồng”.
     d. Cột [Mới]: mặc định theo eTimeGold.
     e. Đặt trỏ chuột ở cột [Lý do điều chỉnh] nhập “ghi sai”.
               | www.dnd.vn | www.phanmemnhansu.dnd.vn | www.vieclam.dnd.vn  |  Pages | 28
          Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold | Chương 21 : Quy Trình Chứng Từ


    f. Cột [Loại điều chỉnh]: đặt trỏ chuột, click chọn “Điều chỉnh hồ sơ”.
      Chỉ định [Loại điều cỉnh]=Điều chỉnh hồ sơ trong trường hợp điều chỉnh hồ sơ tham gia
      BHXH do ghi sai hoặc do mượn hồ sơ.
      Chỉ định [Loại điều chỉnh]=Thai sản cấp thẻ BHYT trong trường hợp cấp lại thẻ BHYT.


    g. Đặt trỏ chuột tại cột [Ghi chú], nhập “Thực hành khai báo mẫu 03b-TBH tháng 01.2012”.

         Có thể bỏ trống.

4. Click nút [Lưu trữ] để lưu trữ thông tin. Màn hình hiển thị danh sách dạng lưới dữ liệu.


   Nút [Lưu & Tạo Mới] để thực hiện song song việc lưu trữ thông tin vừa tạo đồng thời với việc khởi
   tạo thông tin tiếp theo (màn hình ở dạng cột dữ liệu, chờ nhập liệu tiếp theo của người dùng).
   Nút [Bỏ Qua] để bỏ qua (không lưu trữ) thông tin vừa khai báo và trở về màn hình hiển thị theo dạng
   lưới dữ liệu.
5. Nhấn phím Shift trên bàn phím, chọn cùng lúc nhiều dòng dữ liệu. Click nút [Hiệu lực] để xác nhận
  chính thức được duyệt tham gia BHXH theo mẫu 03b-TBH.

      Thông tin đã hiệu lực chuyển sang tab dữ liệu [Lịch Sử].
      Không cho phép chỉnh sửa thông tin đã hiệu lực.
              | www.dnd.vn | www.phanmemnhansu.dnd.vn | www.vieclam.dnd.vn  |  Pages | 29
            Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold | Chương 21 : Quy Trình Chứng Từ


  6. In ấn biểu mẫu.
     a. Chọn tab [Lịch sử], chọn 1/1/2012 ở cột [Tháng/Năm], click nút [Mẫu Biểu]. Khi đó, eTimeGold
       sẽ mở mẫu 03b-TBH.
     b. Click biểu tượng Print the report để in biểu mẫu ra máy in.
Chỉnh sửa thông tin mẫu 03b-TBH
  1. Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Mẫu 03b-TBH].
  2. Click chọn tab dữ liệu [Phát Sinh], chọn dòng dữ liệu có Mã AC=12, click nút [Chỉnh sửa], màn hình
   hiển thị dạng cột dữ liệu cho người dùng chỉnh sửa.
  3. Đặt trỏ ở cột [Ghi chú], sửa “Thực hành khai báo mẫu 03b-TBH tháng 01.2012 thành Thực hành
   chỉnh sửa thông tin mẫu 03b-TBH”
  4. Click nút [Lưu trữ] để lưu trữ thông tin.

Xóa thông tin mẫu 03b-TBH
  1. Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Mẫu 03b-TBH].
  2. Click chọn tab dữ liệu [Phát Sinh], chọn dòng dữ liệu có Mã AC=12.
  3. Click nút [Xóa] để hoàn tất xóa thông tin mẫu 03b-TBH.

Quản lý biểu mẫu chính sách
Tham gia BH là quyền lợi của người lao động. Khi tham gia BH các tình huống như tai nạn lao động, thai sản,
hưu trí, thất nghiệp, … người lao động sẽ được hưởng các chính sách theo quy định của BH.
eTimeGold hỗ trợ các biểu mẫu chính sách theo quy định.
               | www.dnd.vn | www.phanmemnhansu.dnd.vn | www.vieclam.dnd.vn  |  Pages | 30
            Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold | Chương 21 : Quy Trình Chứng TừVIII. Mẫu C66a-HD: Danh sách người lao động đề nghị
hưởng chế độ ốm đau
Mẫu này được lập khi đơn vị có phát sinh nhân viên nghỉ ngắn ngày, nghỉ dài ngày hoặc nghỉ con ốm có hưởng
trợ cấp BHXH.
Nút chức năng trên giao diện
       Nút                         Mô tả

                  Làm mới danh sách mẫu C66a-HD đang được hiển thị

                  Ký duyệt thông tin mẫu C66a-HD

                  Xem trước mẫu C66a-HD

  (Nút trên từng tab dữ liệu)

                  Dùng để tạo mới mẫu C66a-HD

                  Xóa dòng dữ liệu chứa thông tin mẫu C66a-HD đang chọn
                  Hiển thị thông tin dạng cột dữ liệu và cho phép chỉnh sửa thông tin mẫu
                  C66a-HD
                  Làm mới danh sách nhân viên trong tab dữ liệu
                  Hiển thị danh sách nhân viên có nghỉ vắng BHXh đã khai báo ở nghiệp
  Nghỉ vắng
                  vụ đăng ký nghỉ vắng

Hướng dẫn từng bước thực hành
  1. Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Mẫu C66a-HD].

    GHI CHÚ:
    Nếu chưa có chức năng [Mẫu C66a-HD] người dùng tham khảo tài liệu chương 2 để hiểu cách
    [Đăng nhập] hệ thống và [Phân bổ] chức năng.

  2. Click chọn tab dữ liệu [Phát Sinh], đặt trỏ tại cột [Tháng/năm] và chọn 1/1/2012.
  3. Click chọn tab dữ liệu [I. Ốm ngắn ngày].

       Có thể bỏ qua bước này khi không phát sinh lao động ốm ngắn ngày hưởng BHXH.
               | www.dnd.vn | www.phanmemnhansu.dnd.vn | www.vieclam.dnd.vn  |  Pages | 31
       Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold | Chương 21 : Quy Trình Chứng Từ


a. Click nút [Tạo mới], màn hình hiển thị dạng cột dữ liệu cho người dùng khai báo các thông tin
  theo quy định.
b. Click chuột chọn biểu tượng lookup    ở cột [Chọn nhân viên], màn hình hiển thị danh sách
  nhân viên, click chọn dòng dữ liệu chứa [Mã AC] là 2, click nút [Thực Hiện].

      Bắt buộc nhập liệu.
      Cho phép chọn nhiều nhân viên trong 01 lần chọn (Xem tài liệu chương 1 để biết
      cách chọn cùng lúc nhiều nhân viên).

c. Cột [Mã nhân viên], [Họ], [Tên], [Số sổ BHXH], [Số thẻ BHYT].

      Đây là flowfield (Xem tài iệu chương 1 để hiểu khái niệm flowfield).
      Bỏ qua nhập liệu những cột này.

d.  Cột [Điều kiện tính hưởng]: lấy mặc định theo eTimeGold.
e.  Đặt trỏ chuột ở cột [Tiền lương hưởng], nhập “3200500”.
f.  Đặt trỏ chuột ở cột [Số ngày nghỉ trong kỳ], nhập “5”.
g.  Đặt trỏ chuột ở cột [Lũy kế từ đầu năm], nhập “6”.
h.  Click chọn ngày 9/01/2012 ở cột [Từ ngày].
i.  Click chọn ngày 13/01/2012 ở cột [Đến ngày].
j.  Đặt trỏ chuột tại cột [Ghi chú], nhập “Thực hành khai báo mẫu C66a-HD tháng 01.2012”.

      Có thể bỏ trống.

k. Click nút [Lưu trữ] để lưu trữ thông tin. Màn hình hiển thị danh sách dạng lưới dữ liệu.


    Nút [Lưu & Tạo Mới] để thực hiện song song việc lưu trữ thông tin vừa tạo đồng thời với
    việc khởi tạo thông tin tiếp theo (màn hình ở dạng cột dữ liệu, chờ nhập liệu tiếp theo của
    người dùng).
    Nút [Bỏ Qua] để bỏ qua (không lưu trữ) thông tin vừa khai báo và trở về màn hình hiển thị
    theo dạng lưới dữ liệu.
           | www.dnd.vn | www.phanmemnhansu.dnd.vn | www.vieclam.dnd.vn  |  Pages | 32
           Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold | Chương 21 : Quy Trình Chứng Từ


4. Click chọn tab dữ liệu [II. Ốm dài ngày].

       Có thể bỏ qua bước này khi không phát sinh lao động ốm dài ngày hưởng BHXH.

5. Click chọn tab dữ liệu [III. Con ốm].

       Có thể bỏ qua bước này khi không phát sinh lao động ốm dài ngày hưởng BHXH.

   a. Click nút [Tạo mới], màn hình hiển thị dạng cột dữ liệu cho người dùng khai báo các thông tin
     theo quy định.
   b. Click chuột chọn biểu tượng lookup    ở cột [Chọn nhân viên], màn hình hiển thị danh sách
     nhân viên, click chọn dòng dữ liệu chứa [Mã AC] là 22, click nút [Thực Hiện].

          Bắt buộc nhập liệu.
          Cho phép chọn nhiều nhân viên trong 01 lần chọn (Xem tài liệu chương 1 để biết cách
          chọn cùng lúc nhiều nhân viên).

   c. Cột [Mã nhân viên], [Họ], [Tên], [Số sổ BHXH], [Số thẻ BHYT].

          Đây là flowfield (Xem tài iệu chương 1 để hiểu khái niệm flowfield).
          Bỏ qua nhập liệu những cột này.

   d.  Cột [Điều kiện tính hưởng]: lấy mặc định theo eTimeGold.
   e.  Đặt trỏ chuột ở cột [Tiền lương hưởng], nhập “2300800”.
   f.  Đặt trỏ chuột ở cột [Số ngày nghỉ trong kỳ], nhập “8”.
   g.  Đặt trỏ chuột ở cột [Lũy kế từ đầu năm], nhập “8”.
   h.  Click chọn ngày 9/01/2012 ở cột [Từ ngày].
   i.  Click chọn ngày 16/01/2012 ở cột [Đến ngày].
   j.  Cột [Ghi chú].

          Có thể bỏ trống.

   k. Click nút [Lưu trữ] để lưu trữ thông tin. Màn hình hiển thị danh sách dạng lưới dữ liệu.
6. Click nút [Hiệu lực] để xác nhận chính thức được duyệt thông tin biểu mẫu C66a-HD.

       Thông tin đã hiệu lực chuyển sang tab dữ liệu [Lịch Sử].
       Không cho phép chỉnh sửa thông tin đã hiệu lực.              | www.dnd.vn | www.phanmemnhansu.dnd.vn | www.vieclam.dnd.vn  |  Pages | 33
           Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold | Chương 21 : Quy Trình Chứng Từ


 7. In ấn biểu mẫu.
     a. Chọn tab [Lịch sử], chọn 1/1/2012 ở cột [Tháng/Năm], click nút [Mẫu Biểu]. Khi đó, eTimeGold
      sẽ mở mẫu C66a-HD.
    b. Click biểu tượng Print the report để in biểu mẫu ra máy in.
Chỉnh sửa thông tin mẫu C66a-HD
 1. Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Mẫu C66a-HD].
 2. Click chọn tab dữ liệu [Phát Sinh], chọn tab dữ liệu [I. Bản thâm ốm ngắn ngày], chọn dòng dữ liệu có
   Mã AC=2, click nút [Chỉnh sửa], màn hình hiển thị dạng cột dữ liệu cho người dùng chỉnh sửa.
 3. Đặt trỏ ở cột [Ghi chú], sửa “Thực hành khai báo mẫu C66a-HD tháng 01.2012” thành “Thực hành
   chỉnh sửa thông tin mẫu C66a-HD”
 4. Click nút [Lưu trữ] để lưu trữ thông tin.

Xóa thông tin mẫu C66a-HD
 1.  Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Mẫu C66a-HD].
 2.  Click chọn tab dữ liệu [Phát Sinh], chọn tab dữ liệu [I. Bản thâm ốm ngắn ngày], chọn dòng dữ liệu
    có Mã AC=2.
 3.  Click nút [Xóa] để hoàn tất xóa thông tin mẫu C66a-HD.
              | www.dnd.vn | www.phanmemnhansu.dnd.vn | www.vieclam.dnd.vn  |  Pages | 34
            Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold | Chương 21 : Quy Trình Chứng TừIX. Mẫu C67a-HD: Danh sách người lao động đề nghị
hưởng chế độ thai sản
Mẫu này được lập khi đơn vị có phát sinh nhân viên nghỉ thai sản có hưởng trợ cấp BHXH.
Nút chức năng trên giao diện

       Nút                          Mô tả

                  Làm mới danh sách mẫu C67a-HD đang được hiển thị

                  Ký duyệt thông tin mẫu C67a-HD

                  Xem trước mẫu C67a-HD

  (Nút trên từng tab dữ liệu)

                  Dùng để tạo mới mẫu C67a-HD

                  Xóa dòng dữ liệu chứa thông tin mẫu C67a-HD đang chọn
                  Hiển thị thông tin dạng cột dữ liệu và cho phép chỉnh sửa thông tin mẫu
                  C67a-HD
                  Làm mới danh sách nhân viên trong tab dữ liệu
                  Hiển thị danh sách nhân viên có nghỉ vắng BHXH đã khai báo ở nghiệp
  Nghỉ vắng
                  vụ đăng ký nghỉ vắng

Hướng dẫn từng bước thực hành
  1. Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Mẫu C67a-HD].


    GHI CHÚ:
    Nếu chưa có chức năng [Mẫu C67a-HD] người dùng tham khảo tài liệu chương 2 để hiểu cách
    [Đăng nhập] hệ thống và [Phân bổ] chức năng.

  2. Click chọn tab dữ liệu [Phát Sinh], đặt trỏ tại cột [Tháng/năm] và chọn 1/1/2012.
  3. Click chọn tab dữ liệu [I. Sinh con]
     a. Click nút [Tạo mới], màn hình hiển thị dạng cột dữ liệu cho người dùng khai báo các thông tin
       theo quy định.
     b. Click chuột chọn biểu tượng lookup    ở cột [Chọn nhân viên], màn hình hiển thị danh sách
       nhân viên, click chọn dòng dữ liệu chứa [Mã AC] là 22, click nút [Thực Hiện].

           Bắt buộc nhập liệu.
           Cho phép chọn nhiều nhân viên trong 01 lần chọn (Xem tài liệu chương 1 để biết
           cách chọn cùng lúc nhiều nhân viên).

     c. Cột [Mã nhân viên], [Họ], [Tên], [Số sổ BHXH], [Số thẻ BHYT].

           Đây là flowfield (Xem tài iệu chương 1 để hiểu khái niệm flowfield).
           Bỏ qua nhập liệu những cột này.

     d. Cột [Điều kiện tính hưởng]: lấy mặc định theo eTimeGold.
     e. Đặt trỏ chuột ở cột [Tiền lương hưởng], nhập “1578956”.
     f. Đặt trỏ chuột ở cột [Số ngày nghỉ trong kỳ], nhập “120”.

               | www.dnd.vn | www.phanmemnhansu.dnd.vn | www.vieclam.dnd.vn  |  Pages | 35
           Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold | Chương 21 : Quy Trình Chứng Từ


   g.  Đặt trỏ chuột ở cột [Lũy kế từ đầu năm], nhập “120”.
   h.  Click chọn ngày 9/01/2012 ở cột [Từ ngày].
   i.  Click chọn ngày 9/05/2012 ở cột [Đến ngày].
   j.  Cột [Ghi chú].

          Có thể bỏ trống.

   k. Click nút [Lưu trữ] để lưu trữ thông tin. Màn hình hiển thị danh sách dạng lưới dữ liệu.
4. Click chọn tab dữ liệu [II. Thực hiện các biện pháp tránh thai].

       Có thể bỏ qua bước này khi không phát sinh lao động thực hiện biện pháp tránh thai có hưởng
       BHXH.

   a. Click nút [Tạo mới], màn hình hiển thị dạng cột dữ liệu cho người dùng khai báo các thông tin
     theo quy định.
   b. Click chuột chọn biểu tượng lookup    ở cột [Chọn nhân viên], màn hình hiển thị danh sách
     nhân viên, click chọn dòng dữ liệu chứa [Mã AC] là 29, click nút [Thực Hiện].

          Bắt buộc nhập liệu.
          Cho phép chọn nhiều nhân viên trong 01 lần chọn (Xem tài liệu chương 1 để biết cách
          chọn cùng lúc nhiều nhân viên).


   c. Cột [Mã nhân viên], [Họ], [Tên], [Số sổ BHXH], [Số thẻ BHYT].

          Đây là flowfield (Xem tài iệu chương 1 để hiểu khái niệm flowfield).
          Bỏ qua nhập liệu những cột này.

   d.  Cột [Điều kiện tính hưởng]: lấy mặc định theo eTimeGold.
   e.  Đặt trỏ chuột ở cột [Tiền lương hưởng], nhập “4536120”.
   f.  Đặt trỏ chuột ở cột [Số ngày nghỉ trong kỳ], nhập “7”.
   g.  Đặt trỏ chuột ở cột [Lũy kế từ đầu năm], nhập “7”.
   h.  Click chọn ngày 15/01/2012 ở cột [Từ ngày].
   i.  Click chọn ngày 21/01/2012 ở cột [Đến ngày].
   j.  Cột [Ghi chú].

          Có thể bỏ trống.

   k. Click nút [Lưu trữ] để lưu trữ thông tin. Màn hình hiển thị danh sách dạng lưới dữ liệu.
5. Click nút [Hiệu lực] để xác nhận chính thức được duyệt thông tin biểu mẫu C67a-HD.

       Thông tin đã hiệu lực chuyển sang tab dữ liệu [Lịch Sử].
       Không cho phép chỉnh sửa thông tin đã hiệu lực.
              | www.dnd.vn | www.phanmemnhansu.dnd.vn | www.vieclam.dnd.vn  |  Pages | 36
           Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold | Chương 21 : Quy Trình Chứng Từ


 6. In ấn biểu mẫu.
     a. Chọn tab [Lịch sử], chọn 1/1/2012 ở cột [Tháng/Năm], click nút [Mẫu Biểu]. Khi đó, eTimeGold
      sẽ mở mẫu C67a-HD.
    b. Click biểu tượng Print the report để in biểu mẫu ra máy in.
Chỉnh sửa thông tin mẫu C67a-HD
 1. Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Mẫu C67a-HD].
 2. Click chọn tab dữ liệu [Phát Sinh], chọn tab dữ liệu [I. Sinh con], chọn dòng dữ liệu có Mã AC=22,
   click nút [Chỉnh sửa], màn hình hiển thị dạng cột dữ liệu cho người dùng chỉnh sửa.
 3. Đặt trỏ ở cột [Ghi chú], sửa thành “Thực hành chỉnh sửa thông tin mẫu C67a-HD”
 4. Click nút [Lưu trữ] để lưu trữ thông tin.

Xóa thông tin mẫu C67a-HD
 1. Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Mẫu C7a-HD].
 2. Click chọn tab dữ liệu [Phát Sinh], chọn tab dữ liệu [I. Sinh con], chọn dòng dữ liệu có Mã AC=22.
 3. Click nút [Xóa] để hoàn tất xóa thông tin mẫu C67a-HD.
              | www.dnd.vn | www.phanmemnhansu.dnd.vn | www.vieclam.dnd.vn  |  Pages | 37
             Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold | Chương 21 : Quy Trình Chứng TừX. Mẫu C68a-HD: Danh sách người lao động đề nghị
hưởng trợ cấp DSPHSK sau ốm đau
Hết thời gian được hưởng chính sách nghỉ ốm đau hưởng BH, trong khoảng thời gian 30 ngày kể từ khi người
lao động trở lại làm việc mà sức khỏe nhân viên còn yếu, chưa phục hồi, theo quy định nhân viên được nghỉ theo
chế độ dưỡng sức phục hồi sức khỏe (DSPHSK).
eTimeGold cung cấp mẫu C68a-HD để đơn vị lập khi có phát sinh nhân viên nghỉ DSPHSK sau ốm đau và có
hưởng chế độ bảo hiểm.
Nút chức năng trên giao diện

        Nút                          Mô tả

                   Làm mới danh sách mẫu C68a-HD đang được hiển thị

                   Ký duyệt thông tin mẫu C68a-HD

                   Xem trước mẫu C68a-HD

  (Nút trên từng tab dữ liệu)

                   Dùng để tạo mới mẫu C68a-HD

                   Xóa dòng dữ liệu chứa thông tin mẫu C68a-HD đang chọn
                   Hiển thị thông tin dạng cột dữ liệu và cho phép chỉnh sửa thông tin mẫu
                   C68a-HD
                   Làm mới danh sách nhân viên trong tab dữ liệu
                   Hiển thị danh sách nhân viên có nghỉ vắng BHXh đã khai báo ở nghiệp
  Nghỉ vắng
                   vụ đăng ký nghỉ vắng

Hướng dẫn từng bước thực hành
  1. Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Mẫu C68a-HD].

     GHI CHÚ:
     Nếu chưa có chức năng [Mẫu C68a-HD] người dùng tham khảo tài liệu chương 2 để hiểu cách
     [Đăng nhập] hệ thống và [Phân bổ] chức năng.

  2. Click chọn tab dữ liệu [Phát Sinh], đặt trỏ tại cột [Tháng/năm] và chọn 1/1/2012.
  3. Click chọn tab dữ liệu [I. Nghỉ tại nhà].

        Có thể bỏ qua bước này khi không phát sinh lao động hưởng BHXH trong trường hợp này

   .
      a. Click nút [Tạo mới], màn hình hiển thị dạng cột dữ liệu cho người dùng khai báo các thông tin
       theo quy định.
      b. Click chuột chọn biểu tượng lookup    ở cột [Chọn nhân viên], màn hình hiển thị danh sách
       nhân viên, click chọn dòng dữ liệu chứa [Mã AC] là 201, click nút [Thực Hiện].

            Bắt buộc nhập liệu.
            Cho phép chọn nhiều nhân viên trong 01 lần chọn (Xem tài liệu chương 1 để biết cách
            chọn cùng lúc nhiều nhân viên).
                | www.dnd.vn | www.phanmemnhansu.dnd.vn | www.vieclam.dnd.vn  |  Pages | 38
           Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold | Chương 21 : Quy Trình Chứng Từ


   c. Cột [Mã nhân viên], [Họ], [Tên], [Số sổ BHXH], [Số thẻ BHYT].

          Đây là flowfield (Xem tài iệu chương 1 để hiểu khái niệm flowfield).
          Bỏ qua nhập liệu những cột này.

   d.  Cột [Điều kiện tính hưởng]: lấy mặc định theo eTimeGold.
   e.  Đặt trỏ chuột ở cột [Tiền lương hưởng], nhập “3596650”.
   f.  Đặt trỏ chuột ở cột [Số ngày nghỉ trong kỳ], nhập “3”.
   g.  Đặt trỏ chuột ở cột [Lũy kế từ đầu năm], nhập “3”.
   h.  Click chọn ngày 9/01/2012 ở cột [Từ ngày].
   i.  Click chọn ngày 11/01/2012 ở cột [Đến ngày].
   j.  Đặt trỏ chuột tại cột [Ghi chú], nhập “Thực hành khai báo mẫu C68a-HD tháng 01.2012”.

          Có thể bỏ trống.

   k. Click nút [Lưu trữ] để lưu trữ thông tin. Màn hình hiển thị danh sách dạng lưới dữ liệu.
4. Click chọn tab dữ liệu [II. Nghỉ tập trung].

       Có thể bỏ qua bước này khi không phát sinh lao động hưởng BHXH trong trường hợp này.

5. Click nút [Hiệu lực] để xác nhận chính thức được duyệt thông tin biểu mẫu C68a-HD.

       Thông tin đã hiệu lực chuyển sang tab dữ liệu [Lịch Sử].
       Không cho phép chỉnh sửa thông tin đã hiệu lực.

6. In ấn biểu mẫu.
    a. Chọn tab [Lịch sử], chọn 1/1/2012 ở cột [Tháng/Năm], click nút [Mẫu Biểu]. Khi đó, eTimeGold
     sẽ mở mẫu C66a-HD.
   b. Click biểu tượng Print the report để in biểu mẫu ra máy in.
              | www.dnd.vn | www.phanmemnhansu.dnd.vn | www.vieclam.dnd.vn  |  Pages | 39
          Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold | Chương 21 : Quy Trình Chứng Từ


Chỉnh sửa thông tin mẫu C68a-HD
 1. Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Mẫu C68a-HD].
 2. Click chọn tab dữ liệu [Phát Sinh], chọn tab dữ liệu [I. Nghỉ tại nhà], chọn dòng dữ liệu có Mã
   AC=201, click nút [Chỉnh sửa], màn hình hiển thị dạng cột dữ liệu cho người dùng chỉnh sửa.
 3. Đặt trỏ ở cột [Ghi chú], sửa “Thực hành khai báo mẫu C68a-HD tháng 01.2012” thành “Thực hành
   chỉnh sửa thông tin mẫu C68a-HD”
 4. Click nút [Lưu trữ] để lưu trữ thông tin.

Xóa thông tin mẫu C68a-HD
 1. Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Mẫu C68a-HD].
 2. Click chọn tab dữ liệu [Phát Sinh], chọn tab dữ liệu [I. Nghỉ tại nhà], chọn dòng dữ liệu có Mã
   AC=201.
 3. Click nút [Xóa] để hoàn tất xóa thông tin mẫu C68a-HD.
             | www.dnd.vn | www.phanmemnhansu.dnd.vn | www.vieclam.dnd.vn  |  Pages | 40
             Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold | Chương 21 : Quy Trình Chứng TừXI. Mẫu C69a-HD: Danh sách người lao động đề nghị
hưởng trợ cấp DSPHSK sau thai sản
Mẫu này được lập khi đơn vị có phát sinh nhân viên nghỉ hưởng trợ cấp DSPHSK sau thai sản theo quy định của
BHXH. Cụ thể như sau
Trong khoảng thời gian 60 ngày tính từ thời điểm lao động nữ trở lại làm việc sau khi hết thời gian hưởng chế độ
sinh con mà sức khỏe còn yếu.
Trong khoảng thời gian 30 ngày tính từ thời điểm lao động nữ trở lại làm việc sau khi hết thời gian hưởng chế độ
sẩy thai, nạo hút thai, thai chết lưu mà sức khỏe còn yếu.
Nút chức năng trên giao diện

        Nút                          Mô tả

                   Làm mới danh sách mẫu C69a-HD đang được hiển thị

                   Ký duyệt thông tin mẫu C69a-HD

                   Xem trước mẫu C69a-HD

  (Nút trên từng tab dữ liệu)

                   Dùng để tạo mới mẫu C69a-HD

                   Xóa dòng dữ liệu chứa thông tin mẫu C69a-HD đang chọn
                   Hiển thị thông tin dạng cột dữ liệu và cho phép chỉnh sửa thông tin mẫu
                   C69a-HD
                   Làm mới danh sách nhân viên trong tab dữ liệu
                   Hiển thị danh sách nhân viên có nghỉ vắng BHXh đã khai báo ở nghiệp
   Nghỉ vắng
                   vụ đăng ký nghỉ vắng

Hướng dẫn từng bước thực hành
  1. Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Mẫu C69a-HD].


     GHI CHÚ:
     Nếu chưa có chức năng [Mẫu C69a-HD] người dùng tham khảo tài liệu chương 2 để hiểu cách
     [Đăng nhập] hệ thống và [Phân bổ] chức năng.

  2. Click chọn tab dữ liệu [Phát Sinh], đặt trỏ tại cột [Tháng/năm] và chọn 1/1/2012.
     a. Click nút [Tạo mới], màn hình hiển thị dạng cột dữ liệu cho người dùng khai báo các thông tin
       theo quy định.
     b. Click chuột chọn biểu tượng lookup    ở cột [Chọn nhân viên], màn hình hiển thị danh sách
       nhân viên, click chọn dòng dữ liệu chứa [Mã AC] là 20, click nút [Thực Hiện].

            Bắt buộc nhập liệu.
            Cho phép chọn nhiều nhân viên trong 01 lần chọn (Xem tài liệu chương 1 để biết
            cách chọn cùng lúc nhiều nhân viên).

     c. Cột [Mã nhân viên], [Họ], [Tên], [Số sổ BHXH], [Số thẻ BHYT].

            Đây là flowfield (Xem tài iệu chương 1 để hiểu khái niệm flowfield).
            Bỏ qua nhập liệu những cột này.


                | www.dnd.vn | www.phanmemnhansu.dnd.vn | www.vieclam.dnd.vn  |  Pages | 41
            Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold | Chương 21 : Quy Trình Chứng Từ


    d.  Cột [Điều kiện tính hưởng]: lấy mặc định theo eTimeGold.
    e.  Đặt trỏ chuột ở cột [Tiền lương hưởng], nhập “2534000.”
    f.  Đặt trỏ chuột ở cột [Số ngày nghỉ trong kỳ], nhập “2”.
    g.  Đặt trỏ chuột ở cột [Lũy kế từ đầu năm], nhập “2”.
    h.  Click chọn ngày 9/01/2012 ở cột [Từ ngày].
    i.  Click chọn ngày 10/01/2012 ở cột [Đến ngày].
    j.  Đặt trỏ chuột tại cột [Ghi chú], nhập “Thực hành khai báo mẫu C69a-HD tháng 01.2012”.

           Có thể bỏ trống.

    k. Click nút [Lưu trữ] để lưu trữ thông tin. Màn hình hiển thị danh sách dạng lưới dữ liệu.
 3. Click nút [Hiệu lực] để xác nhận chính thức được duyệt thông tin biểu mẫu C69a-HD.

        Thông tin đã hiệu lực chuyển sang tab dữ liệu [Lịch Sử].
        Không cho phép chỉnh sửa thông tin đã hiệu lực.


 4. In ấn biểu mẫu.
     a. Chọn tab [Lịch sử], chọn 1/1/2012 ở cột [Tháng/Năm], click nút [Mẫu Biểu]. Khi đó, eTimeGold
      sẽ mở mẫu C69a-HD.
     b. Click biểu tượng Print the report để in biểu mẫu ra máy in.
Chỉnh sửa thông tin mẫu C69a-HD
 1. Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Mẫu C68a-HD].
 2. Click chọn tab dữ liệu [Phát Sinh], chọn dòng dữ liệu có Mã AC=20, click nút [Chỉnh sửa], màn hình
   hiển thị dạng cột dữ liệu cho người dùng chỉnh sửa.
 3. Đặt trỏ ở cột [Ghi chú], sửa “Thực hành khai báo mẫu C69a-HD tháng 01.2012” thành “Thực hành
   chỉnh sửa thông tin mẫu C69a-HD”
 4. Click nút [Lưu trữ] để lưu trữ thông tin.

Xóa thông tin mẫu C69a-HD
 1. Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Mẫu C69a-HD].
 2. Click chọn tab dữ liệu [Phát Sinh], chọn dòng dữ liệu có Mã AC=20.
 3. Click nút [Xóa] để hoàn tất xóa thông tin mẫu C69a-HD.
               | www.dnd.vn | www.phanmemnhansu.dnd.vn | www.vieclam.dnd.vn  |  Pages | 42
            Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold | Chương 21 : Quy Trình Chứng TừXII. Mẫu C70a-HD: Danh sách người lao động đề nghị
hưởng trợ cấp DSPHSK sau điều trị thương tật, bệnh tật
do TNLĐ-BNN
Mẫu này được lập khi đơn vị có phát sinh nhân viên nghỉ hưởng trợ cấp DSPHSK sau điều trị thương tật, bệnh
tật do tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp theo quy định của BHXH. Cụ thể như sau
Trong khoảng thời gian 60 ngày tính từ ngày có kết luận của Hội đồng GĐYK mà sức khỏe còn yếu và người lao
động đã được hưởng chế độ TNLĐ-BNN.
Nút chức năng trên giao diện

       Nút                         Mô tả

                  Làm mới danh sách mẫu C70a-HD đang được hiển thị

                  Ký duyệt thông tin mẫu C70a-HD

                  Xem trước mẫu C70a-HD

  (Nút trên từng tab dữ liệu)

                  Dùng để tạo mới mẫu C70a-HD

                  Xóa dòng dữ liệu chứa thông tin mẫu C70a-HD đang chọn
                  Hiển thị thông tin dạng cột dữ liệu và cho phép chỉnh sửa thông tin
                  mẫu C70a-HD
                  Làm mới danh sách nhân viên trong tab dữ liệu
                  Hiển thị danh sách nhân viên có nghỉ vắng BHXh đã khai báo ở
  Nghỉ vắng
                  nghiệp vụ đăng ký nghỉ vắng

Hướng dẫn từng bước thực hành
  1. Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Mẫu C70a-HD].


    GHI CHÚ:
    Nếu chưa có chức năng [Mẫu C70a-HD] người dùng tham khảo tài liệu chương 2 để hiểu cách
    [Đăng nhập] hệ thống và [Phân bổ] chức năng.

  2. Click chọn tab dữ liệu [Phát Sinh], đặt trỏ tại cột [Tháng/năm] và chọn 1/1/2012.
     a. Click nút [Tạo mới], màn hình hiển thị dạng cột dữ liệu cho người dùng khai báo các thông tin
       theo quy định.
     b. Click chuột chọn biểu tượng lookup    ở cột [Chọn nhân viên], màn hình hiển thị danh sách
      nhân viên, click chọn dòng dữ liệu chứa [Mã AC] là 2000, click nút [Thực Hiện].

           Bắt buộc nhập liệu.
           Cho phép chọn nhiều nhân viên trong 01 lần chọn (Xem tài liệu chương 1 để biết
           cách chọn cùng lúc nhiều nhân viên).

     c. Cột [Mã nhân viên], [Họ], [Tên], [Số sổ BHXH], [Số thẻ BHYT].

           Đây là flowfield (Xem tài iệu chương 1 để hiểu khái niệm flowfield).
           Bỏ qua nhập liệu những cột này.               | www.dnd.vn | www.phanmemnhansu.dnd.vn | www.vieclam.dnd.vn  |  Pages | 43
           Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold | Chương 21 : Quy Trình Chứng Từ


   d.  Cột [Điều kiện tính hưởng]: lấy mặc định theo eTimeGold.
   e.  Đặt trỏ chuột ở cột [Tiền lương hưởng], nhập “2950500”.
   f.  Đặt trỏ chuột ở cột [Số ngày nghỉ trong kỳ], nhập “2”.
   g.  Đặt trỏ chuột ở cột [Lũy kế từ đầu năm], nhập “2”.
   h.  Click chọn ngày 9/01/2012 ở cột [Từ ngày].
   i.  Click chọn ngày 10/01/2012 ở cột [Đến ngày].
   j.  Cột [Mức độ suy giảm].

          Lấy mặc định eTimeGold.

   k. Đặt trỏ chuột tại cột [Ghi chú], nhập “Thực hành khai báo mẫu C70a-HD tháng 01.2012”.

          Có thể bỏ trống.

   l. Click nút [Lưu trữ] để lưu trữ thông tin. Màn hình hiển thị danh sách dạng lưới dữ liệu.
3. Click nút [Hiệu lực] để xác nhận chính thức được duyệt thông tin biểu mẫu C70a-HD.

       Thông tin đã hiệu lực chuyển sang tab dữ liệu [Lịch Sử].
       Không cho phép chỉnh sửa thông tin đã hiệu lực.

4. In ấn biểu mẫu.
    a. Chọn tab [Lịch sử], chọn 1/1/2012 ở cột [Tháng/Năm], click nút [Mẫu Biểu]. Khi đó, eTimeGold
     sẽ mở mẫu C70a-HD.
   b. Click biểu tượng Print the report để in biểu mẫu ra máy in.
              | www.dnd.vn | www.phanmemnhansu.dnd.vn | www.vieclam.dnd.vn  |  Pages | 44
           Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold | Chương 21 : Quy Trình Chứng Từ


Chỉnh sửa thông tin mẫu C70a-HD
 1. Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Mẫu C68a-HD].
 2. Click chọn tab dữ liệu [Phát Sinh], chọn dòng dữ liệu có Mã AC=2000, click nút [Chỉnh sửa], màn hình
   hiển thị dạng cột dữ liệu cho người dùng chỉnh sửa.
 3. Đặt trỏ ở cột [Ghi chú], sửa “Thực hành khai báo mẫu C70a-HD tháng 01.2012” thành “Thực hành
   chỉnh sửa thông tin mẫu C70a-HD”
 4. Click nút [Lưu trữ] để lưu trữ thông tin.

Xóa thông tin mẫu C70a-HD
 1. Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Mẫu C70a-HD].
 2. Click chọn tab dữ liệu [Phát Sinh], chọn dòng dữ liệu có Mã AC=2000.
 3. Click nút [Xóa] để hoàn tất xóa thông tin mẫu C70a-HD.
              | www.dnd.vn | www.phanmemnhansu.dnd.vn | www.vieclam.dnd.vn  |  Pages | 45