Pedagogick� fakulta

Document Sample
Pedagogick� fakulta Powered By Docstoc
					       Katolícka univerzita v Ružomberku
               Pedagogická fakulta

             Inštitút Juraja Páleša v Levoči

  v spolupráci s Katolíckou univerzitou Jána Pavla II. v Lublinie
            Program konferencie
            Program konferencje


  DIMENZIE A PERSPEKTÍVY
ROZVOJA OSOBNOSTI JEDNOTLIVCA
    V SÚČASNEJ ŠKOLE
KIERUNKI I PERSPEKTYWY ROZWOJU OSOBOWOŚCI JEDNOSTKI WE
         WSPÓŁCZESNEJ SZKOLE

   THE DIMENSIONS AND PERSPECTIVES OF INDIVIDUAL'S
  PERSONALITY DEVELOPMENT IN CONTEMPORARY SCHOOL
              pod záštitou

         prof. Tadeusza Zasępu, PhD.,
     rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku,
     prof. PhDr. ThDr. Amantia Akimjaka, PhD.,
   prodekana Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku,
   prof. ThDr. ICDr. PaedDr. Františka Dlugoša, PhD.,
   levočského dekana a profesora KU v Ružomberku

          15. 4. – 16. 4. 2009
Vedeckí garanti konferencie
Komitet naukowy
Scientific Garants of Conference

prof. ThDr. ICDr. PaedDr. František Dlugoš, PhD.
prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD.
prof. dr. hab. Mirosław Babiarz
prof. dr hab. Stanisław Bielecki, PhD.
prof. dr. hab. Krystyna Chałas
prof. zw. dr hab. Stanislaw Juszczyk, PhD.
prof. dr. hab AJD Jolanta Karbowniczek
prof. Stanisław Dąbek, PhD.
prof. Dr. hab. Zbigniew Marek
prof. dr. hab. inż. Stanisław Mikołaj Mazur
prof. dr hab. Marian Nowak, PhD.
prof. Dr. Hab. Ireneusz Pawlak, PhD.
prof. zw. dr hab. Adam Stankowski, PhD.
prof. PhDr. Štefan Vašek, CSc.
doc. PhDr. Antónia Tisovičová, PhD.
doc. PhDr. Kornel Čajka, CSc.
doc. PhDr. Mária Gažiová, PhD.
doc. PhDr. Gabriela Gotthardová, CSc.
doc. PhDr. Magdaléna Habšudová, CSc.
doc. PaedDr. Ladislav Horňák, PhD.
doc. PhDr. Daniela Kolibová, PhD.
doc. PhDr. Emma Kollárová, CSc.
doc. PhDr. Juraj Rusnák, PhD.
doc. ThDr. SSLic. František Trstenský, PhD.
doc. PhDr. Valentína Trubíniová, CSc.
PaedDr. Beáta Akimjaková, PhD.
PaedDr. Eva Dolinská, PhD.
PaedDr. Ing. Mgr. Peter Hanisko, PhD.
PaedDr. Ivana Krupová, PhD.
PaedDr. Erika Nehrerová, PhD.
ICDr. Miloš Pekarčík, PhD.
PaedDr. Anna Skokanová, PhD.
Ing. Edita Tarajčáková, PhD.


Programový a organizačný výbor konferencie
Komitet programowo organizacyjny
The Programme and Organisation Committe

 Predsedníctvo:               Členovia:
 Przewodniczący:               Członkowie:
 The Conference Committee:          Members:

 PaedDr. Beáta Akimjaková, PhD.       PaedDr. Eva Dolinská, PhD.
 PaedDr. Ivana Krupová, PhD.         PaedDr. Ing. Mgr. Peter Hanisko, PhD.
 ICDr. Miloš Pekarčík, PhD.         PaedDr. Erika Nehrerová, PhD.
 Ing. Edita Tarajčáková, PhD.        PaedDr. Anna Skokanová, PhD.
                       PaedDr. Anna Dudová
                       PaedDr. Marta Oravcová
                       PaedDr. Bohuslav Stupák
                       PaedDr. Mgr. Marcel Šefčík
                       PaedDr. Božena Švábová
Proogram konferencie
Program konferencji
Conference programme

   15. apríl 2009 – streda
   15 kwiecień 2009 - środa
   April 15th 2009 – Wednesday

   14.00 – 15.00   Registrácia účastníkov
            Rejestracja /Registration

   15.00 – 15.30   Otvorenie konferencie
            prof. Tadeusz Zasepa, PhD. - rektor KU
            doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD. - dekan PF KU
            Otwarcie konferencji /Opening Ceremony

   15.30 – 17.30   Vystúpenia v pléne
            Wystąpienia plenarne /Plenary discourses

   18.00       Prehliadka Levoče a Kostola sv. Jakuba
            Zwiedzanie Lewoczy i kościoła św. Jakuba /Levoča and The
            Church of St. Jacob showing

   19.00       Svätá omša
            Msza Święta /Mass

   20.00       Slávnostná recepcia
            Uroczysta recepcja /Celebratory Reception

   16. apríl 2009 – štvrtok
   16 kwiecień 2009 – czwartek
   April 16th 2009 - Thursday

   8.00 – 11.30   Rokovanie v sekciách
            Obrady w sekcjach / Section's discourses

   11.30       Obed
            Obiad /Lunch

   12.30       Diskusia, závery konferencie
            Dyskusja, zakończenie konferencji /Discussion, closing ceremony

   14.30       Vernisáž v Múzeu špeciálneho školstva
            „Vzdelanie pre všetkých“
             Wernisaż   w  Muzeum    specjalnego  szkolnictwa
             “Kształcenie dla wszystkich‘‘ / Vernissage in The Museum
             of Special Education „Education for all“
Vystúpenia v pléne              15. 4. 2009  15.30 – 17. 30  č. 34
Wystąpienia plenarne /Plenary discoursesDyskurs o wychowaniu w szkole
prof.nadzw. dr hab. Jolanta Karbowniczek
Wyższa Szkoła Lingwistyczna Częstochowa

Stres i lęk szkolny w opinii uczniów kończących pierwszy etap edukacyjny
prof. nadzw. dr hab. Mirosław Babiarz
Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych Kielce

Pedagogika specjalna, kierunki i tendencje rozwoju
prof. zw. dr hab. Adam Stankowski, PhD.
Uniwersytet Śląski

Sociálna filozofia
prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD.
Pedagogická fakulta KU Ružomberok

Vnímanie prínosu marketingu z perspektívy modernej spoločnosti
Ing. Richard Kerekeš
Pedagogická fakulta KU Ružomberok

Formovanie osobnosti dieťaťa so psychosociálnym a emocionálnym narušením
PhDr. Mária Kerekešová
Pedagogická fakulta KU Ružomberok


1 Predškolská pedagogika          16. 4. 2009   8.00 – 11. 30  č. 21
Przedszkolna pedagogika / Preprimary Pedagogy

Moderátori sekcie: PaedDr. Beáta Akimjaková, PhD.
         Ing. Edita Tarajčáková, PhD.


Rozwijanie świadomości ekologicznej u dzieci w wieku przedszkolnym
dr Zbigniew Ostrach
Politechnika Radomska Radom

Celostný rozvoj osobnosti dieťaťa     v rámci  predprimárneho  vzdelávania
v súčasných materských školách
Mgr. Ivica Ondrušková
Materská škola Riadok

Diagnozowanie potrzeb dziecka przedszkolnego i stymulowanie jego rozwoju
sychoruchowego jako warunek optymalnego przygotowania do nauki szkolnej
dr Barbara Skałbania
Politechnika Radomska Radom
Rozvoj osobnosti dieťaťa predškolského veku v kognitívnej oblasti
doc. PhDr. Valentína Trubíniová, CSc.
Pedagogická fakulta KU v Ružomberku

Výchova detí v predškolskom veku a pedagogika M. Montessoriovej
doc. PhDr. Helena Kuberová, PhD.
Fakulta zdravotníctva KU Ružomberok

Edukácia náboženskej výchovy v MŠ a špeciálnych ZŠ v súlade s reformou školstva
PaedDr. ThLic. Jana Hurajtová
Katolícke pedagogické a katechetické centrum
Spišská Nová Ves

Vplyv počítača na osobnosť dieťaťa
prof. PhD. Mária Kožuchová, CSc., Mgr. Miroslava Višňovská
Pedagogická fakulta UK Bratislava

Problém nočnej enurézy u detí
PhDr. Zuzana Hudáková
Fakulta zdravotníctva KU Ružomberok

Edukačná rola sestry a jej uplatnenie v praxi
Mgr. Daniela Višňovská, PhDr. Mária Novysedláková
Fakulta zdravotníctva KU Ružomberok

Šikanovanie na základných a stredných školách
PaedDr. Jana Mastišová
Pedagogická fakulta KU v Ružomberku

Stravovanie detí a vplyv na zdravie
PhDr. Zuzana Hudáková
Fakulta zdravotníctva KU Ružomberok

Náčrt činností čítania pre deti predškolského a mladšieho školského veku
PhDr. PaedDr. Miroslav Gejdoš, PhD.
Pedagogická fakulta KU Ružomberok


2 Elementárna pedagogika          16. 4. 2009   8.00 – 11. 30  č. 22
Elementarna pedagogika /Elementary pedagogy

Moderátori sekcie: PaedDr. Eva Dolinská, PhD.
          PaedDr. Mgr. Ing. Peter Hanisko, PhD.


Protektívne faktory vývinu osobnosti a výchova k reziliencii v prvých ročníkoch
základnej školy
PhDr. Anna Jenčová, doc. PhDr. Emil Komárik, CSc.
Pedagogická fakulta UK Bratislava

Zaznaczenie autorytetu w kształtowaniu osobowości dzieci i młodzieży
dr.Klemens Płeczkan
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Hodnotenie ako prostriedok rozvoja osobnosti mladšieho školského veku
Mgr. Radka Hladká
Pedagogická fakulta UK Bratislava

Škola ako nástroj integrácie Rómov
Mgr. Peter Pollák
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF Nitra

Kształtowanie orientacji życiowej uczniów – podejście salutogenetyczne
dr Zbigniew Domżał
Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej w Łodzi

Poczucie sensu życia uczniów współczesnej szkoły
dr Urszula Anna Domżał
Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej w Łodzi

Komunikačné využitie mediálnej výchovy ako možnosť rozvoja osobnosti žiaka
v mladšom školskom veku
Mgr. Eva Chudíková
Trnavská univerzita TU Trnava

Kariérne inklinácie v mladšom školskom veku
Mgr. Igor Kurek
Trnavská univerzita TU Trnava

Perspektywy i możliwości rozwoju moralnego dzieci i młodzieży we współczesnej szkole
dr Stanisław Lipiński prof. WSEZ
Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej w Łodzi

Możliwości indywidualnego rozwoju uczniów we współczesnej szkole
dr Lidia Wollman
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Multikultúrna integrácia a jej aspekty v školskom prostredí
Mgr. Katarína Kotradyová, PhD.
Teologický inštitút Spišské podhradie, Teologická fakulta Košice

Rómsky žiak ako pedagogický problém
PaedDr. Vladimír Klein, PhD.
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF Nitra

Využitie tvorivých metód v primárnom vzdelávaní
PaedDr. Mária Vargová, PhD.
Pedagogická fakulta KU Ružomberok

Osobnostné determinanty školského výkonu žiakov
PaedDr. Miloš Jozefčák, PhD., doc. PhDr. Štefan Vendel, CSc.
Pedagogická fakulta KU Ružomberok

Pieseň a rozprávka na hodinách      didaktiky literárnej   výchovy  v primárnom
vzdelávaní
PaedDr. Eva Dolinská, PhD.
Pedagogická fakulta KU Ružomberok
Význam pohybu a športových činností pre dieťa v predškolskom veku
PaedDr. Bohuslav Stupák
Pedagogická fakulta KU Ružomberok


3 Špeciálna pedagogika              16. 4. 2009  8.00 – 11. 30  č. 34
Specialna pedagogika / Special Pedagogy

Moderátori sekcie: doc. PhDr. Magdaléna Habšudová, CSc.
          PaedDr. Erika Nehrerová, PhD.
         PaedDr. Anna Skokanová, PhD.

Aktuálne otázky interpretácie základných pojmov v špeciálnopedagogickej teórii a
praxi
doc. PaedDr. Ladislav Horňák, PhD.
Pedagogická fakulta PU Prešov

Špeciálny pedagóg – tvorca pokoja v porušenom svete
PaedDr. Oľga Račková, PhD.
Pedagogická fakulta KU Ružomberok

Výchova a vzdelávanie detí s autizmom
PhDr. Alena Fialová
Fakulta zdravotníctva KU Ružomberok

Problémové správanie autistických detí
PhDr. Jana Kokoruďová
Fakulta zdravotníctva KU Ružomberok

Poslanie súčasnej školy pri profesionálnej orientácii žiaka s poruchou sluchu
Mgr. Katarína Plačková
Pedagogická fakulta UK Bratislava

Metakognitívne schopnosti    a žiaci  so  špeciálnymi   výchovno-vzdelávacími
potrebami
Mgr. Renáta Polakovičová
Pedagogická fakulta UKF Nitra

Komunikácia ako jeden z aspektov optimálnej integrácie jednotlivcov s mentálnym
postihnutím do škôl bežného typu
PhDr. Helena Orieščiková, PhD.
Pedagogická fakulta KU Ružomberok

Neuropsychické poruchy u detí umiestnených v detskom domove
Mgr. Michal Guľáš, PaedDr. Anna Bičárová
Pedagogická fakulta KU Ružomberok

Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a školská integrácia
PaedDr. Vlasta Belková, PhD.
Pedagogická fakulta UMB Banská Bystrica
Tyflografika na základnej škole pre žiakov so zrakovým postihnutím
PaedDr. Šarlota Múdra
ZŠ pre žiakov so zrakovým postihnutím Levoča

Wpływ wychowania słuchowego na rozwój dziecka z uszkodzonym słuchem
dr Iwona Jagoszewska
Uniwersytet Wrocławski Instytut Pedagogiki Wrocław

Szkoła integracyjna - środowisko wpływające na rozwój osobowość osób pełno
i niepełnosprawnych
mgr Piotr Sipiorski
Zespół Szkół Integracyjnych w Wałbrzychu, Dolnośląska Szkoła Wyższa Wrocław

Prostriedky na rozvoj motoriky u osôb s viacnásobným postihnutím
doc. PhDr. Magdaléna Habšudová, CSc.
Pedagogická fakulta KU Ružomberok

Resocializačné pôsobenie v špeciálnej pedagogike z kresťanského hľadiska
PaedDr. Beáta Akimjaková, PhD.
Pedagogická fakulta KU Ružomberok

Zjazdové lyžovanie zrakovo postihnutých detí
PaedDr. Bohuslav Stupák
Pedagogická fakulta KU Ružomberok

Astronómia vo vzdelávaní jednotlivcov s mentálnym postihnutím
PaedDr. Ing. Mgr. Peter Hanisko, PhD., PaedDr. Anna Skokanová, PhD.
Pedagogická fakulta KU Ružomberok

Komunikačné kompetencie žiakov so špecifickou vývinovou poruchou učenia
PaedDr. Erika Nehrerová, PhD.
Pedagogická fakulta KU Ružomberok

Špecifiká vyučovacieho procesu a jeho elementy edukácie
PhDr. PaedDr. Miroslav Gejdoš, PhD.
Pedagogická fakulta KU Ružomberok


4 Výchova a umenie               16. 4. 2009  8.00 – 11. 30  č. 53
Wychowanie a sztuka /Education and art

Moderátori sekcie: PaedDr. Božena Švábová
          PaedDr. Ivana Krupová, PhD.

Výtvarná edukácia a jej vplyv na rozvoj osobnosti dieťaťa
PaedDr. Katarína Lucinkiewiczová, PhD.
Pedagogická fakulta UMB Banská Bystrica

Rozvoj osobnosti jednotlivca v prostredí súčasnej výtvarnej výchovy
PhDr. Ján Belko, PhD.
Pedagogická fakulta KU Ružomberok
Dôležitosť výchovy k umeniu a výchovy umením pre rozvoj osobnosti detí so
zrakovým postihnutím na prvom stupni ZŠ
Mgr. Zuzana Motyčáková
Pedagogická fakulta UK Bratislava

Rovnováha rytmu hudby a slova v rozvoji hudobnej tvorivosti dieťaťa
Mgr. Eva Kleinová
Základná umelecká škola Bratislava

Uplatnenie inkluzívneho prístupu v predmete etická výchova ako jednej z možností
rozvoja osobnosti žiaka na 1. stupni ZŠ
Mgr. Anna Sádovská
Pedagogická fakulta TU Trnava

Možnosti dramatickej výchovy v edukácii žiakov I. stupňa
Mgr. Tatiana Majerová
Fakulta humanitných a prírodných vied PU Prešov

Multikultúrna výchova. Príprava na európsku národnosť
Mgr. Lucia Zalčíková
Fakulta humanitných a prírodných vied PU Prešov

Regionálna výchova v školskej praxi, jej vplyv na rozvoj hodnotovej orientácie
žiaka mladšieho školského veku
PaedDr. Júlia Ivanovičová, PhD.
Pedagogická fakulta UKF Nitra

Zábavná topografia
PaedDr. Helena Bujnová, PhD.
Filozofická fakulta UKF Nitra

Dramatická výchova a rozvoj kognitívnyych schopností detí v predprimárnom
období
PaedDr. Božena Švábová
Pedagogická fakulta KU Ružomberok

Interpretácia výtvarného umeleckého diela ako prostriedok rozvoja osobnosti dieťaťa
PaedDr. Ivana Krupová, PhD.
Pedagogická fakulta KU Ružomberok


5 Rodina – škola – spoločnosť         16. 4. 2009   8.00 – 11. 30  č. 52
Rodzina – szkoła – społeczeństwo /Family – school - society

Moderátori sekcie: ICDr. Miloš Pekarčík, PhD.
         PaedDr. Mgr. Marcel Šefčík


Rola systemu rodzinnego w osobowym       wychowaniu dziecka z upośledzeniem
umysłowym w stopniu lekkim
prof. dr hab Ks. Marian Stepulak
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Rozprávka, pieseň a modlitba v rodine
doc. PhDr. Gabriela Gotthardová, CSc.
Pedagogická fakulta KU Ružomberok

Niektoré aspekty slovenskej národnostnej jazykovej výchovy v Maďarsku (Na
Katedre cudzích a národnostných jazykov na Fakulte Jána Vitéza Katolíckej
univerzity Petra Pázmánya)
Prof. PhDr. Mária Klára Barthová-Fazekasová, CSc.
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Kar Majer István u. 1 – 3, 2 500 Esztergom

Znaczenie rodziny w rozwoju osobowości ucznia
dr Paweł Kwas
Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Primárna drogová prevencia v príprave učiteľov
PaedDr. Eva Riečanová-Kelemenová
Pedagogická fakulta KU Ružomberok

Rodinné zázemie a osobnostný vývoj dieťaťa
Mgr. Mária Zavatčanová, PhD.
Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach

Weblog – perspektívny prostriedok v práci pedagóga
PaedDr. Ing. Petr Vyhnal, PhD.
Pedagogická fakulta KU Ružomberok

Videotréning komunikácie ako jeden zo spôsobov rozvoja osobnosti učiteľa a žiaka
PhDr. Zuzana Machajová
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Dolný Kubín

Vyučovanie filozofie na gymnáziu v kontexte globálneho rozvoja edukatívnej
heuristickej základne a vedomostnej databázy
Mgr. Marián Ambrozy, PhD.
Gymnázium Pavla Ušáka Olivu Poprad

Zachovanie identity mladého človeka v konzumnej spoločnosti
ThDr. Mária Slivková, PhD.
Teologická fakulta KU Ružomberok

Vzdelávanie rómskych žien a detí k ochrane života
prof. MUDr. Anton Lacko, CSc., Ing. Karel Komárek, PhD., PhDr. Katarína Malíková
Fakulta zdravotníctva KU Ružomberok

Výchova a vzdelávanie v učení Jána Pavla II.
PaedDr. Beáta Akimjaková, PhD.
Pedagogická fakulta KU Ružomberok

Louis Braill a jeho prínos do dejín slepeckého písma
Ing. Edita Tarajčáková, PhD.
Pedagogická fakulta KU Ružomberok

Nábožensko-výchovný rozvoj jednotlivca v katolíckom školstve
ICDr. Miloš Pekarčík, PhD.
Pedagogická fakulta KU Ružomberok

Niektoré možnosti preventívnej výchovnej starostlivosti
PaedDr. Ľudovít Spuchľák
Akadémia policajného zboru Bratislava

Kultúrna pedagogika biblických žalmov pre súčasnosť
Doc. ThDr. PaedDr. František Trstenský, PhD.
Pedagogická fakulta KU Ružomberok


Posterová sekcia
Posterowa sekcia /Poster section


Prevencia úrazov u detí
PhDr. Mária Novysedláková, Mgr. Daniela Višňovská
Fakulta zdravotníctva KU Ružomberok

Videotréning komunikácie ako jeden zo spôsobov rozvoja osobnosti učiteľa a žiaka
PhDr. Zuzana Machajová
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Dolný Kubín

Ovčiarstvo ako fenomén ľudovej kultúry v primárnej edukácii
PaedDr. Jana Krížová, PhD. – ZUŠ Slovenská Ľupča
Matúš Ivan

Výchova detí v predškolskom veku a pedagogika M. Montessoriovej
doc. PhD. Helena Kuberová, PhD.
Fakulta zdravotníctva KU Ružomberok

Stosunek uczniów do niepełnosprawności na przykładzie relacji z osobami
upośledzonymi
dr Marta Bałażak
Politechnika Radomska Radom

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:318
posted:6/23/2012
language:Slovak
pages:11