temat vychov vzdel plan m7 by x2ky3Ch8

VIEWS: 80 PAGES: 10

									                Základná škola Sačurov, Školská 389, 094 13 Sačurov
                Tematický výchovno-vzdelávací plán
                 z matematiky pre 7. ročníkŠkolský rok: 2010/2011

Vyučujúci: RNDr. Marta Megyesiová
         Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008
 s platnosťou od 1.9.2008, inovovaných k 1.9.2009 a k 1.9.2010 na základe Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 2
7. ročník - (5 hodín týždenne, 165 hodín ročne)

Prehľad tematických celkov
Základné učivo (138 hodín)

I. Zlomky. Počtové výkony so zlomkami. Racionálne čísla (počet hodín: 25)
II. Percentá (počet hodín: 22)
IV. Objem a povrch kvádra, kocky (počet hodín: 24)
V. Pomer. Priama a nepriama úmernosť (počet hodín: 26)
VI. Kombinatorika - riešenie úloh (počet hodín: 19)

Opakovanie učiva 6. ročníka (počet hodín: 14)
Školské úlohy, ich rozbor a oprava (počet hodín: 8)


Schválené témy rozširujúceho učiva (27 hodín)

III. Trojuholník, zhodnosť trojuholníkov (počet hodín: 22)
IV. Objem a povrch trojbokého hranola (počet hodín: 5)

Inovatívne metódy a formy vyučovania (IM) ( 34 hodín, ktoré sú započítané už do základného i rozširujúceho učiva)

  1. Prierezové témy (počet hodín: 6)
  2. Digitálny obsah - Planéta vedomostí, aSc Premium, cvičenia Hot Potatoes (počet hodín: 22)
  3. Ročníkový projekt: Matematické rozprávky (počet hodín: 6)
                                                                      Prierezové
         Počet                                                   Metódy      témy
Mesiac  Týždeň        Tematický celok/Téma      Obsahový štandard       Výkonový štandard
         hodín                                                   a formy       a
                                                                      poznámky
          14   Opakovanie učiva 6. ročníka
      1.    2   - Zápis, usporiadanie,        Desatinné číslo, desatinná  Vedieť:
                                časť, celá časť,                      Práca vo
             porovnávanie a zobrazenie na     desatinná čiarka.      čítať, písať,         dvojiciach
             číselnej osi desatinného čísla                  porovnávať,          s porovnaním.
          1   - Zaokrúhľovanie desatinných     Rád číslice v desatinnom   zaokrúhľovať                  EV
             čísel                čísle, znaky =, ˂, ˂,    a znázorňovať                  FG
                                zaokrúhľovanie nadol,                   Induktívna,
          1   - Sčítanie a odčítanie desatinných                desatinné čísla na      samostatná
                                zaokrúhľovanie nahor.    číselnej osi,
             čísel                               sčítať, odčítať, násobiť
                                                             práca.
      2.   1   - Sčítanie a odčítanie desatinných  Počtové výkony: sčítanie,                 IM2: PV,     IT
                                              a deliť desatinné číslo    HotPot
             čísel                odčítanie, násobenie,
                                delenie, aritmetický                    Práca v skupine
          2   - Násobenie a delenie desatinných                 Vedieť:            IM2: PV,     PdV,
                                priemer.
             čísel                                              HotPot      VMR
      3.   1   - Násobenie a delenie desatinných  km2, ha, a, m2, dm2, cm2,  využiť vlastnosti
 IX.                                            desatinných čísel pri
                                                                      VPI
             čísel                mm2                            Znázornenie,   IT
          1                                    premene jednotiek.
      4-       - Premena jednotiek dĺžky a                                   induktívna,
             obsahu                                             samostatná
                                Obsah, výmera, plocha,    Určiť:            práca.
          1   - Obvod a obsah obdĺžnika      jednotka štvorcovej siete.                          EV
             a štvorca              Slovné vzorce pre      obvod a obsah štvorca,
          1   - Obvod a obsah obdĺžnika      výpočet obvodu a obsahu   obdĺžnika.          IM2:PV,
             a štvorca                                            HotPot
          1                      Vnútorné a vonkajšie uhly  Vedieť:            Práca v skupine
                                                                      IT
             - Uhly, os uhla, uhly        Rozdelenie trojuholníkov   odmerať veľkosť
             v trojuholníku, rozdelenie uhlov,  podľa uhlov, vrcholový,   narysovaného uhla       IM2:PV,      VMR
             sčítavanie a odčítavanie uhlov    susedný, operácie s     v stupňoch, premeniť stupne  HotPot
          1   - Uhly                uhlami            na minúty, naopak,      Kontrola
          1   - Vstupný test                          poznať vlastnosti osi uhla           IT
                                                             vedomostí

          25   I. Zlomky. Počtové výkony so                   Vedieť:
 X.           zlomkami. Racionálne čísla
                                Zlomok ako časť z celku,   chápať, čítať a zapisovať   Výklad,
      1.   1   - Zlomok, znázornenie zlomkovej   zlomok ako číslo,      zlomok, rozumieť pojmom:   heuristický
     časti celku (aj vhodným       zlomková čiara, čitateľ a  zlomok, zlomková čiara,    rozhovor
     diagramom).             menovateľ zlomku,      čitateľ, že každé racionálne
                       číselná os,         číslo môžeme
   1  - Znázornenie zlomkov na číselnej   rovnosť zlomkov,      vyjadriť nekonečným
     osi.                 krátenie           množstvom zlomkov, uviesť
2.  2  - Rovnosť zlomkov pre ten istý    (zjednodušovanie),      príklad rovnakého zlomku v
     celok, ich krátenie a rozširovanie  rozširovanie, základný    inom tvare, kedy sa
                                                     IM2:PV,       IT
   1  - Rovnosť zlomkov pre ten istý    tvar,            zlomok= 1, 0, nemá
                                      zmysel,            HotPot
     celok, ich krátenie a rozširovanie
   1                                   graficky znázorniť a zapísať
     - Základný tvar zlomku.                      zlomkovú časť z celku,     IM1: PT
   1  Európsky deň rodičov a škôl                    znázorniť zlomok na      Práca na projekte  OaSR,
   2  - Porovnávanie a usporadúvanie    porovnávanie ( >, <, = )   číselnej osi, porovnávať a             MUV
3.    zlomkov s rovnakými čitateľmi                   usporadúvať zlomky s
     alebo rovnakými menovateľmi.                   rovnakým menovateľom,
   1                    Sčitovanie zlomkov,     krátiť a rozširovať zlomok,
     - Sčitovanie a odčítavanie
                       odčítavanie zlomkov,     sčitovať a odčitovať
     zlomkov s rovnakými         rovnaký a nerovnaký     zlomky, vedieť nájsť      Precvičovanie
     menovateľmi             menovateľ zlomkov,      ľubovoľného spoločného     učiva
   2  - Sčítanie a odčítanie prevodom na  spoločný menovateľ,     menovateľa zlomkov,                PdV,
     spoločný menovateľ (nie       spoločný násobok,      vedieť rozlíšiť pravý a
4.                      krížové pravidlo.      nepravý zlomok, poznať a
                                                               VMR
     nevyhnutne najmenší), objav
                                      vedieť zlomok zapísať
     krížového pravidla.                        v tvare zmiešaného čísla a   IM2:PV,
   1  - Sčítavanie a odčítavanie                                    HotPot
                                      vedieť zmiešané číslo
   2  zlomkov               Pravý a nepravý zlomok    previesť do tvaru zlomku.
     - Zmiešané číslo (pravý, nepravý                 Vedieť:
                                                               IT
   2  zlomok).                             pomocou kalkulačky s
                       Násobenie, činiteľ, súčin,  prevodom na desatinné čísla
     - Násobenie a delenie zlomku
                       delenie, delenec,      s danou presnosťou počítať
     prirodzeným číslom (ostatne     deliteľ, podiel, zlomková  (sčítať, odčítať) so
     výpočty prevažne prevodom                                    IM2:PV,
                       časť z celku, prevrátený   zlomkami.                    IT
   1                                                  HotPot
     na desatinne čísla).         zlomok, rozširovanie     Uplatňovať:
                                                              OaSR,
   1                    a krátenie zlomkov      pri počítaní dohodnuté     IM3: RP
     - Násobenie a delenie zlomkov                                  Práca na projekte MEV
     Matematické rozprávky                       poradie operácií.
    1.  1  - Interpretácia násobenia zlomkom                Vedieť:
         ako výpočtu zlomkovej časti z    Zlomok, tvar zlomku,
                           desatinne číslo,      čítať a písať desatinné
         čísla.               periodické         zlomky, rozumieť pojmom:
      2  - Počítanie so zlomkami prevodom  desatinne číslo, perióda,  promile, perióda, previesť a  Precvičovanie
         na desatinné čísla (hlavne na    periodický rozvoj,     zapísať zlomok v tvare     učiva
         kalkulačke aj približne s danou   desatinný zlomok,      desatinného čísla a opačne,
         presnosťou).            promile           zapísať zlomok v tvare             EV
                                         desatinného čísla, vedieť
      2  - Vzťah medzi zlomkom a                     určiť periódu pri prevode
         desatinným číslom.                       zlomku na desatinne číslo
    2.  2  - Zlomok a delenie, vzťah
         zlomkov a delenia, zlomok ako
         číslo.
                                                        Kontrola
       2  Školská úloha č. 1 a oprava                   Vedieť:
                                                                TPaPZ
                                                        vedomostí.
XI.     5  Detská odborná činnosť                     vypočítať 1 % ako stotinu   IM1: PT
      22  II. Percentá                          základu, rozlíšiť,
       1  - Percento                           pomenovať a vypočítať     Heuristický
    3.                      Percento (%), zlomok,    základ, hodnotu, vedieť
       2  - Základ,                                           rozhovor
                           základ, časť        použiť vedomosti pri riešení
       2  - Časť prislúchajúca k počtu                                          VPI
                           prislúchajúca k počtu    jednoduchých slovných úloh
          percent,             percent, p         z praktického života,             VMR
    4.                                                    Precvičovanie
      2  - Počet percent.                        vypočítať počet percent, ak  učiva      PdV
      2  - Promile. Použitie promile v                  je daný základ a časť,
          praxi.                            základ, keď poznáme
                                         počet percent a hodnotu,
                                         1‰, poznať vzťah medzi
                                         zlomkami, percentami a
                                         desatinnými číslami,
                                         vypočítať 10%, 20%, 25%,
                                         50% bez prechodu cez 1%.
    1.  2  - Vzťah percent (promile),     Kruhový diagram,      Vedieť:            Heuristický
          zlomkov a desatinných čísel.   stĺpcový diagram, časť    čítať údaje z diagramov a   rozhovor
                           celku,           zapísať znázornenú časť
      1  - Znázorňovanie časti celku a    percento, počet percent,  celku percentom a počtom
XII.
    2.    počtu percent vhodným        odhad            promile a opačne, znázorniť
                                                        IM2: PV,
    3.    diagramom                            časť celku v kruhovom
                           Istina, úrok, jednoduché  diagrame, zobraziť       HotPot
      1  - Percentá                                                   IT
     2  - Jednoduché úrokovanie       úrokovanie, úroková      vhodným stĺpcovým        IM2: PV,      FG
     1  - Úroky               Miera, štatistické údaje,   aj kruhovým diagramom      HotPot       IT
                          tabuľky, diagramy,      Vedieť:
     5  - Riešenie slovných úloh a                                     Práca v skupine   FG
                          grafy, kurzový lístok,     vypočítať úrok z danej
        podnetových úloh.          valuty            istiny za určite obdobie pri
     1  Matematické rozprávky                                       IM3: RP       OaSR,
                                         danej úrokovej miere,
                                                         Práca na projekte
                                         vykonávať jednoduché                MEV
                                         úrokovanie,
     22                                   vypočítať istinu, riešiť
        III. Trojuholník, zhodnosť      Trojuholník, základné     primerane slovne úlohy
        trojuholníkov                                           Výklad
     3                     prvky trojuholníka      a podnetové úlohy z oblasti
        - Konštrukcia trojuholníka (sss,   ostrouhlý, pravouhlý     bankovníctva                    IV
                                                         Problémová
        sus, usu), jej jednoznačnosť a    a tupouhlý trojuholník,    Vedieť:
                                                         metóda
        súvis so zhodnosťou         rozbor konštrukčnej úloh.,   rozlíšiť základné prvky
                                         trojuholníka, poznať vetu o
        trojuholníkov.
                                         vnútorných uhloch
                                                         Heuristický
                                         trojuholníka a vypočítať
                                                         rozhovor
                                         vonkajšie uhly trojuholníka,
                                         samostatne riešiť úlohy s
                                         využitím vlastnosti
                                         vnútorných a vonkajších
                                         uhlov, vykonať rozbor
                                         konštrukčnej úlohy
                                         s použitím matematickej
                                         symboliky
   1.  1  - Trojuholník určený stranami -   náčrt, konštrukčný postup,  Vedieť:
        (sss).                zhodnosť dvoch         zostrojiť trojuholník podľa
                          trojuholníkov, konštrukcia  konštrukčného postupu s
     1  - Konštrukcia sss                                         IM2: Cg a Gg    IT, IV
                          trojuholníka podľa      využitím vety sss, sus a usu,
     2  - Trojuholník určený stranami a   vety sss, sus, usu, skúška  urobiť skúšku správnosti
   2.    uhlami – (sus, usu).         správnosti konštrukcie    zostrojenia trojuholníka,
     1  - Konštrukcia sus, usu                       narysovať pravidelný      IM2: Cg a Gg    IT, IV
I.       Školská úloha č. 2 a oprava                    šesťuholník           Kontrola
     2
        - Súčet vnútorných uhlov v                                     vedomostí.
     1                                    Poznať:
        trojuholníku.            Trojuholníková         vetu o trojuholníkovej
        - Objav trojuholníkovej nerovnosti                                 Brainstorming
     1                     nerovnosť, a + b > c, a + c  nerovnosti pri konštrukcii
        a veľkosti súčtu vnútorných uhlov  > b, b + c > a        trojuholníka
   3.    trojuholníka.
        - Rovnoramenný a rovnostranný    Rovnoramenný a        Vedieť:             Znázornenie,
      3  trojuholník, objav niektorých ich  rovnostranný trojuholník,   popísať rovnostranný a     induktívna,
                           strany trojuholníka,     rovnoramenný trojuholník a    samostatná
        základných vlastnosti.        ramena, základňa,      ich vlastnosti, presne a čisto  práca
        - Trojuholníky            hlavný vrchol, vnútorné a  narysovať ľubovoľný       IM2:PV,
      1                     vonkajšie uhly        rovnostranný a          HotPot       IT
                                         rovnoramenný trojuholník,
                                         poznať a uviesť príklady
                                         trojuholníka z reálneho
                                         života.
   1.  3  - Výška trojuholníka, niektoré    Výška trojuholníka, päta   Poznať:
        ďalšie konštrukčne úlohy       výšky, priesečník výšok    vlastnosti výšok
                           trojuholníka,        v trojuholníku, zostrojiť
   2.  1  - Výšky trojuholníka                                        IM2: Cg a Gg    IT, IV
                           Obvod a obsah        výšky trojuholníka,
      3  - Obvod a obsah trojuholníka     trojuholníka         priesečník výšok, poznať
      1  Matematické rozprávky                       vzorec pre výpočet obvodu    IM3: RP       OaSR,
        IV. Objem a povrch kvádra,                    a obsahu trojuholníka, riešiť  Práca na projekte
      29                                                             MEV
        kocky a kolmého trojbokého                    slovné úlohy z reálneho
                                         života
        hranola.
                                         Vedieť:             Analógie
        - Niektoré spôsoby zobrazovania                  načrtnúť a narysovať obraz   výkladu,
      1  priestoru (voľne rovnobežné                    kvádra a kocky vo voľnom     samostatná
        premietanie, perspektíva).                    rovnobežnom           práca,
        - Obrazy kvádra, kocky a       Priestor, vzor, obraz,    premietaní, vyznačiť na     problémové
II.    1                     náčrt, sieť, voľne      náčrte kvádra a kocky ich    vyučovanie
        trojbokého hranola vo voľnom
                           rovnobežne premietanie,   viditeľne a neviditeľne
        rovnobežnom premietaní,       perspektíva, kocka,     hrany a ich základné prvky,             EV
   3.    viditeľnosť hrán.          kváder, viditeľné a     načrtnúť a narysovať sieť
        - Telesá zložené z kvádrov a     neviditeľné hrany, Teleso,  kvádra a kocky, zostavovať              IT, IV
      3  kociek, ich znázorňovanie, nárys,  jednoduché a zložene     a zhotoviť náčrt telies
                           teleso, nárys,        skladajúcich sa z kvádrov
        pôdorys, a bokorys, úlohy na
                           bokorys, pôdorys, sieť    a kociek, kresliť nárys,     Brainstorming
        rozvoj priestorovej predstavivosti  kvádra, kocky        bokorys a pôdorys
        (aj príklady jednoduchých a                    zostavených telies z
        zložených telies v reálnom živote                 kvádrov a kociek, opísať a
        ako propedeutika).                        samostatne načrtnúť sieť
                                         kvádra, kocky a kolmého     Heuristický
        - Sieť kvádra, kocky a kolmého
      2                                   trojbokého hranola,       rozhovor
        trojbokého hranola.                        vyznačiť na náčrte
    1.  6  - Objem kvádra, kocky a kolmého   Objem, kváder, kocka,      Poznať:                      VMR, EV
    2.    trojbokého hranola.         trojboký kolmý          vzťah 1 l = 1 dm3 a vedieť  IM2: PV,
                                           premieňať základné       HotPot
    3.  1  - Objem kvádra a kocky       hranol, jednotky                                 IT
                                           jednotky objemu, riešiť
      1  Matematické rozprávky        povrchu, jednotky objemu                    IM3: RP      OaSR,
                                           primerane slovne úlohy na
III.    6  - Jednotky objemu m3, dm3, cm3,   m3, dm3, cm3, mm3,       výpočet objemu kvádra,
                                                          Práca na projekte
                                                                   MEV
                           hektoliter, liter, deciliter,                 Precvičovanie
         mm3 , hl, liter, dl, cl, ml a ich                  kocky a kolmého trojbokého
                                                          učiva
                           centiliter, mililiter,     hranola,
         premena.              premena jednotiek
                                                          Kontrola
      2  Školská úloha č. 3 a oprava                                    vedomostí.
    1.  6  - Povrch kvádra, kocky a kolmého  Povrch, kváder,
                                 kocka,       Riešiť:            Práca v skupine
    2.    trojbokého hranola         trojboký kolmý         primerane slovne úlohy na
                                           výpočet povrchu kvádra,    IM2: PV,
      2  - Povrch kvádra a kocky       hranol                                      IT
                                           kocky a kolmého trojbokého   HotPot
      26  V. Pomer. Priama a nepriama                     hranola s využitím premeny
    3.    úmernosť                              jednotiek obsahu                 VMR,
                                                          Heuristický
      3  - Pomer, rozdeľovanie celku v    Pomer, prevrátený pomer,    Vedieť:                      PdV
                           postupný pomer, plán,      vysvetliť pojmy pomer,    rozhovor
         danom pomere                                            IM2: PV,      IT
         - Pomer               mapa, mierka plánu       prevrátený, postupný
    4.  1                                    pomer, zapísať a upraviť    HotPot
IV.       - Mierka plánu a mapy
                           a mapy
      2                                    daný pomer, deliť dane číslo  samostatná     VMR,
      1  Mierka                               v danom pomere, zväčšiť    práca,       PdV,
      3  - Riešenie úloh: Priama a nepriama Priama a nepriama        (zmenšiť) dane číslo      problémové     EV
         úmernosť              úmernosť,            v danom pomere, riešiť     vyučovanie
      1  - Priama a nepriama úmernosť                    primerane jednoduché      IM2: PV,
                                           slovné úlohy na pomer     HotPot       IT
                                           rôzneho typu a praktické
                                           úlohy s použitím mierky
                                           plánu a mapy
    1.  4  - Jednoduchá trojčlenka (aj     trojčlenka,           Riešiť:            Precvičovanie
         zložená)              rovnica priamej a        úlohy s využitím vzťahu    učiva
                           nepriamej úmernosti,      v priamej a nepriamej     IM2: PV,
    2.  1  - Trojčlenka                                                     IT
                           tabuľka úmernosti        úmernosti, úlohy z praxe na  HotPot
V.   3.  5  - Využitie priamej úmernosti                    priamu a nepriamu       Precvičovanie
         v praxi (kontextové a podnetové                   úmernosť, trojčlenku      učiva       FG
    4.    úlohy).                               Vedieť:            samostatná práca
                                           zvoliť vhodnú pravouhlú
      1  Matematické rozprávky                      sústavu súradníc v rovine,  IM3: RP       OaSR,
      2  - Znázornenie priamej a nepriamej  Pravouhlá sústava      vyznačiť body, určiť     Práca na projekte  MEV
                          súradníc v rovine, graf,  súradnice bodu, znázorniť
        úmernosti graficky.         znázornenie priamej a    graf priamej (nepriamej)
      2  - Graf priamej a nepriamej     nepriamej úmernosti     úmernosti, čítať údaje
        úmernosti.             grafom           z grafu
      19  VI. Kombinatorika - riešenie
        úloh
                                                       Precvičovanie
      1  - Úlohy na tvorbu skupín                    Vypisovať:
                          Dáta, údaje, prvky,                   učiva
        predmetov a ich počte z oblasti   predmety, skupiny,     všetky možnosti podľa    samostatná práca  EV
        rôznych hier, športu a z rôznych  spoločne          určitého systému, tvoriť
        oblasti života (propedeutika    znaky, systém, triedenie,  systém, objavovať spôsob,
        variácií)              možnosť, zákonitosť.    systematicky usporiadať   IM2: HotPot     IT
                                        daný počet predmetov     Precvičovanie
      1  - Kombinatorika s loptami
                                        (prvkov, údajov) všetkými  učiva
      1  - Rôzne spôsoby vypisovania na                 možnými spôsobmi do     Práca v skupine
        jednoduchých úlohách (bez                    skupín, určiť spoločnú
        podmienok; využiť pravidlo súčtu)                matematickú podstatu v
                                                       IM2: PV,      IT
      1  - Kombinatorika s abecedou a                  úlohe a počet všetkých
                                        možných usporiadaní,     HotPot
        číslami
      1                                  vybrať menši počet prvkov
        - Objavovanie
        možnosti a zákonitostí.
      2  Školská úloha č. 4 a oprava                                 Kontrola
                                                       vedomostí.
   1.  1  Pravidlo súčinu. Úlohy s
        podmienkami                           Získať:           Precvičovanie
                                         skúsenosť s pracou     učiva
        (propedeutika základných      Strom logických                     Práca v skupine
                                                                 VMR, EV
                                        a organizáciou
        modelov kombinatoriky).       možností, pravidlo súčtu,  v konkrétnych súboroch    Samostatná
      2  - Riešenie jednoduchých       pravidlo súčinu, tabuľka,  predmetov, kombinatorické  práca
VI.       kombinatorických úloh (na      jednoduchý diagram     úlohy, používať pravidlá
        základe hier a pokusov).                    súčtu a súčinu pri riešení
                          Kombinatorické úlohy,    jednoduchých
   2.  1  Matematické rozprávky                                    IM3: RP       OaSR,
                          možnosť, počet možnosti,  kombinatorických úloh,
      2  - Riešenie kombinatorických úloh  hľadanie možnosti      zhromažďovať, triediť
                                                       Práca na projekte  MEV
        rôznymi metódami (stromový                   a systematicky vytvárať
        diagram (stromový          Stromový diagram,      všetky možne riešenia,
                graf), príprava tabuliek,    tabuľka, možnosti, všetky  vypočítať kombinatorické   Práca v skupine  EV
                systematické vypisovanie    možnosti, možne riešenia  úlohy podľa pravidla súčinu
                                              a pomocou názoru,
       3.        možnosti)                          znázorniť dáta údaje     IM2: PV,
             1   - Grafy a tabuľky                      v tabuľke a stromovým     HotPot
             6   - Záverečné zopakovanie učiva                diagramom (grafom)               IT
             1   - Výstupný test                                      Kontrola
             2   - Záverečné zopakovanie učiva                               vedomostí.

                                           Vypracovala: RNDr. Marta Megyesiová, 2010
VYSVETLIVKY:

PT – prierezová téma
OaSR – osobný a sociálny rozvoj
TPaPZ - tvorba projektu a prezentačné zručnosti
MEV – mediálna výchova
MUV – multikultúrna výchova
EV – environmentálna výchova

RP – ročníkový projekt

IV – informatická výchova
PdV – protidrogová výchova
VMR – výchova k manželstvu a rodičovstvu
VPI – výchova proti intolerancii
FG – rozvoj finančnej gramotnosti

IM – inovatívne metódy
PV – cvičenia z Planéty vedomostí
HotPot – cvičenia Hot Potatoes
Cg – konštrukcie Cabri Geometria
Gg – konštrukcie GeoGebra
IT – vyučovanie s interaktívnou tabuľou

FARBY:
modrá – tematické celky
oranžová – povinné písomné práce
zelená – inovatívne metódy a formy práce
žltá – rozširujúce učivo

								
To top