Video converters by Santhosh_Mandadi

VIEWS: 1 PAGES: 1

									 °æ¤öÀd† ®ÓV... °Rx ®ÓV... ¨¡Ÿ¶µº-鬮Ωuç àüÁjØ√ OúÕßÁ÷ ûª°æp-E-ÆæJ...
   ´’J, ¢√öÀ §∂ƒÈ®t-ö¸©’ ´÷®√a-©çõ‰? éπ†y-®Ωd®Ω’x Öçú≈-LqçüË!
-O   úÕ-ßÁ÷-©éÀ áEo ´÷®√_™... éπç°æ‹u-ô®˝, ÂÆ-™¸-§∂ÚØ˛, ⧃ú˛,
    ⧃uú˛ É™« ÅEoç-öÀ™ OéÀ~-Ææ’hØ√oç. äéÓ\ í¬uúÁö¸ äéÓ\
                            b
§∂ƒÈ®tö¸ Ææ§Ú®˝d îËÆæ’hçC. á°∂ˇ-á-™¸O, áç°‘4, áç°í˚, àOâ,
                                     ®˝-©†’ Dçöx EéÀ~°æhç
                                     î˨»®Ω’. Öü∆-£æ«-®Ω-ùèπ◊ àüÁjØ√
                                     OúÕ-ßÁ÷†’ 3úŒ°‘ §∂ƒÈ®t-ö¸èπ◊
3@°‘, OãH... É™« §∂ƒÈ®t-ö¸©’ î√™«ØË ÖØ√o®·. O’®Ω’ ¢√úø’-         ´÷®√a-©-†’-èπ◊çõ‰ ¢Á·¶„j™ ¸
ûª’†o í¬uúÁb-ö¸E •öÀd O’ OúÕ-ßÁ÷-©†’ †*a† §∂ƒÈ®t-ö¸-™éÀ ´÷®√a-      §∂ÚØ˛ OúÕßÁ÷ éπ†y-®Ωd-®˝q-™E
©çõ‰ OúÕßÁ÷ éπ†y®Ωd®˝qE ÉØ˛-≤ƒd™¸ îËÆæ’-éÓ-¢√-LqçüË! éÌØ√-©çõ‰      Video->3GP/3g2Ç°æ{-
¶©fçûª ê®Ωa-†’-éÓ-éπçúÕ. É´Fo Ö*ûªç. ´’È®ç-ü¿’-é¬-©Ææuç O’®Ω’      Ø˛†’ áç-éÓ-¢√L. ¢Á’†÷-¶«®˝,
îª÷ú≈-©-†’-èπ◊ØË OúÕßÁ÷ àüÁjØ√ éÓ®Ω’-èπ◊†o §∂ƒÈ®t-ö¸-™éÀ ´÷Í®a-     ö«u¶¸ NçúÓ-©ûÓ ô÷™¸
ߪ’çúÕ.                                  ´Ææ’hçC.     Addfiles-ûÓ
                                     OúÕßÁ÷ °∂j™¸†’ Å°ˇ-™ú˛ îËÆœ, Å´¤ö¸ úÁjÈ®-éπdK, Å´¤-ö¸-°æ¤ö¸       OúÕßÁ÷ é¬yLöÃ, OúÕßÁ÷ vÊ°∂¢˛’ Í®ö¸, ÇúÕßÁ÷ îµ√ØÁ™¸, OúÕßÁ÷
Ééπ O’ É≠ædç!                               §∂ƒÈ®tö¸, ÇúÕßÁ÷ ÂÆöÀdçí˚q 鬢√-Lq-†-ô’dí¬ áç-èπ◊E éπ†y®˝d îËÆæ’-   Jï-©’u-≠æØ˛, ¢√©÷u¢˛’©†’ èπÿú≈ 鬢√-Lq-†-ô’dí¬ ´÷®Ω’a-éÓ-´îª’a.
   'éÀyé˙ O’úÕߪ÷ éπ†y-®Ωd-®˝—ûÓ OúÕßÁ÷ °∂j™¸ §∂ƒÈ®tö¸ ´÷®Ωaúøç    éÓ-´îª’a. www.pazera-software.com/pruducts/vcs              www.winxdvd.com/video-converter/
î√™« Ææ’©¶µºç. ÂÆjö¸ †’ç* úˆØ˛-™ú˛ îËÆœ† >°ˇ °∂j™¸†’ áé˙q-       uite/
vö«é˙d îËÆœ ÉØ˛-≤ƒd™¸ îËߪ’çúÕ. éπ†y-®Ω{Ø˛ §∂ƒÈ®tö¸ ¢Á’†÷™ ´®Ω’-                                          '*é˙— îËߪ’çúÕ
Ææí¬ á°∂ˇ-á-™¸O, éÀyé˙õ„jç, àOâ, úŒOúŒ §∂ƒÈ®tö¸, OÆ‘úŒ, 3@°‘,       *öÀ-Èé™ ´÷Í®a-ߪ’çúÕ                             ≤ƒd®˝d õ„jç, áçú˛ õ„jçûÓ ¢Ëí∫çí¬ éπ†y®˝d îËߪ÷-©-†’-èπ◊çõ‰
áç°‘4 §∂ƒÈ®t-ö¸©’ ÖØ√o®·. °æxÆˇ ´÷®˝\°j éÀxé˙ îËÆœ éπ†y®˝d          ûªèπ◊\´ Ç°æ{-†xûÓ 'áF OúÕßÁ÷ éπ†y-®Ωd-®˝—†’ ®Ω÷§Òç-Cç-î√®Ω’.     Chick Video Converter†’      ÉØ˛-≤ƒd™¸ îËߪ’çúÕ. ÉØ˛-°æ¤ö¸
îËߪ÷-©-†’-èπ◊ØË Â°∂j™¸†’ áç-éÓ-´îª’a. vú≈í˚ Åçú˛ vú≈°ˇ °æü¿l¥-A™   ÉØ˛-≤ƒd™¸ îËÆœ ®ΩØ˛ îËߪ’-í¬ØË ¢Á’†÷-¶«®˝, ô÷™¸-¶«-®˝-©ûÓ •’Lx      °∂j™ ¸†’ v¶˜ñ¸ îËÆ œ, Å´¤ö¸ §∂ƒÈ®tö¸†’ áç-éÓ-¢√L.
èπÿú≈ °∂j™¸qE ÂÆ™„é˙d îËÆæ’-éÓ-´îª’a. OúÕßÁ÷ Jï-©’u-≠æ-Ø˛†’ èπÿú≈    NçúÓ v°æûªu-éπ~-´’-´¤-ûª’çC. Add VideoE éÀxé˙ îËÆœ OúÕ-ßÁ÷E        Advanced Options°j éÀxé˙ îËÆœ °∂j™ ¸ §∂ƒÈ®tö¸, Video
´÷®Ω’a-éÓ-´îª’a. áç°œéπ v°ævéÀߪ’ °æ‹®Ωh-ߪ÷uéπ éπ†y®˝d îËÆœ† °∂j™¸E   áç-éÓ-¢√L. Output Folder, Options©ûÓ éÓ®Ω’-èπ◊ØË            Bitrate, Frame Rate, Audio Bitrate©†’ 鬢√-Lq-†-ô’dí¬
áéπ\úø ÊÆ¢˛ Å¢√y™ áç-éÓ-¢√L. *´-Jí¬ ≤ƒd®˝d éπ†y-®Ω{-Ø˛Â°j       §∂ƒÈ®tö¸ ÂÆöÀdç-í˚qE áç-èπ◊E 'éπ†y®˝d—°j éÀxé˙ îËÊÆh ÆæJ.       ÂÆö¸ îËÆæ’-éÓ-´îª’a. OúÕ-ßÁ÷E v°œ´‹u îª÷úÌa. http://down-
éÀxé˙ îËÊÆh °∂j™¸ éÌûªh §∂ƒÈ®t-ö¸™éÀ ´÷J-§Ú-ûª’çC. NçúÓéÀ èπ◊úÕ-    Youtube°j éÀxé˙ îËÆœ ߪ‚Ç-®˝-ᙸ Lçé˙ûÓ OúÕ-ßÁ÷-©†’ †*a†         load.cnet.com/click-video-converter/3000-
¢Áj°æ¤ Ö†o Ê°xߪ’®˝ ü∆y®√ éπ†y®˝d îËÆæ’h†o OúÕ-ßÁ÷†’ v°œ´‹u        §∂ƒÈ®t-ö¸-™éÀ ´÷®Ω’a-éÓ-´îª’a. èπ◊úÕ-¢Áj°æ¤ éπE-°œçîË Ê°xߪ’-®˝™ OúÕ-  2194_4-10968226.html
îª÷úÌa. Easy, Expert mode, Webcam, CamStudio,             ßÁ÷E Ê°x îËÆæ’-éÓ-´îª’a. Clipping VideoûÓ é¬¢√-Lq† ¢Ë’®Ωèπ◊        '°æxÆˇ— ¢√úø’-ûª’-Ø√o®√?
HD Mode©†’ NNüµ¿ ®Ω鬩 Éçô-Í®p¥Æˇ©ûÓ ÅçC-Ææ’h-Ø√o®Ω’.           éπAh-Jç-îª-´îª’a. OúÕ-ßÁ÷†’ ¨»o°ˇ-≥ƒö¸q èπÿú≈ BÆæ’-éÓ-´îª’a.
Öü∆-£æ«-®Ω-ùèπ◊ O’ ÆœÆdçèπ◊ ¢Á¶¸-鬢˛’ Öçõ‰ '¢Á¶¸-鬢˛’— ¢Á÷ú˛ áç-
            æ                         í∫÷í∫’™¸ OúÕ-ßÁ÷-©†’ èπÿú≈ Ææ’©-¶µºçí¬ ßª÷ÈéqÆˇ îËߪ’-´îª’a.         ´’Md-§∂ƒ-È®tö¸ OúÕßÁ÷ éπ†y-®Ωd-®˝qûÓ ®Ω÷§Òç-Cç-*çüË Prism
èπ◊E OúÕßÁ÷ §∂ƒÈ®t-ö¸†’ NNüµ¿ ®Ωé¬-©’í¬ ´÷®Ω’a-éÓ-´îª’a. ¢Á’i       http://download.cnet.com/Any-Video-                    Video Converter Software.       ¶«uî˝ OúÕßÁ÷ éπ†y-®Ωd®˝ ≤˘éπ-
ÂÆöÀdçí˚qûÓ O’èπ◊ †*a-†-ô’dí¬ Éçô-Í®p¥-Æˇ†’ ´÷®Ω’a-éÓ-´îª’a.       Converter/3000-2194_4-10661456.html                    ®ΩuçûÓ ´çü¿© °∂j™¸q §∂ƒÈ®tö¸ äÍé-≤ƒJ ´÷Í®a-ߪ’-´îª’a. ߪ‚E-
www.cocoonsoftware.com                                                               ´-®Ωq™¸ OúÕßÁ÷ éπ†y-®Ωd®˝ûÓ Ê°®Ìç-C† ÅEo OúÕßÁ÷ §∂ƒÈ®t-ö¸-
                                     ÉüÓ ü¿í∫_J ü∆J                              ©†’ ÉC Ææ§Ú®˝d îËÆæ’hçC. Add DVDûÓ úŒO-úŒ-™xE úËö«E
î√™« Ææ’©¶µºç                                130 OúÕßÁ÷ §∂ƒÈ®tö¸qE EéÀ~°æhç îËÆœ† Winx Video             Ææ’©-¶µºçí¬ ´÷Í®a-ߪ’-´îª’a. Add Fileáç-èπ◊E äéÓ\ °∂j™¸†’,
  ߪ‚ï®˝ v°∂çúŒx Éçô-Í®p¥-ÆˇûÓ ®Ω÷§Òç-Cç-*çüË '°æñ‰®√ OúÕßÁ÷      Converter  éπ†y-Jdç-í˚èπ◊ ´’®Ó ü¿í∫_J ü∆J. äJ->-†™¸ OúÕ-ßÁ÷©       Add FolderûÓ ¢Á·ûªhç °∂j™ ¸qE äÍé-≤ƒJ áç-éÓ-´îª’a.
éπ†y-®Ωd®˝—. >°ˇ-°∂j-™¸†’ áé˙q-vö«é˙d îËÆœ ÉØ˛-≤ƒd™¸ îËߪ’-í¬ØË     †’ç* vÆ‘\Ø˛-≥ƒö¸q èπÿú≈ BÆæ’-éÓ-´îª’a. OúÕßÁ÷ °∂j™¸ †’ç*         PreviewûÓ äJ->-†™¸ OúÕßÁ÷ v°œ´‹u îª÷úÌa. ´÷ué˙ ¢Á®Ω{†’x
Converters, About ö«u¶¸-•-ô-Ø˛qûÓ v°æûªu-éπ~-´’-´¤-ûª’çC. §∂ƒx≠ˇ     ´‚u>-é˙†’ ¢Ë®Ω’ îËÆœ áç°‘3 ´‚u>é˙ °∂j™¸í¬ ÊÆ¢˛ îËÆæ’-éÓ-         èπÿú≈ Dçöx Åçü¿’-¶«-ô’™ ÖØ√o®·. www.nchsoft-
OúÕßÁ÷, ¢Á·¶„j™¸ §∂ÚØ˛, ¢Á’ivéÓ-≤ƒ°∂ˇd ñØ˛ éπ†y-®Ωd®˝, ≤ÚF Ê°xÊÆd-≠æØ˛  ´îª’a. AddûÓ Â°∂j™¸qE Å°ˇ-™ú˛ îËߪ÷L. to Avi, Mpeg,           ware.com/prism/index.html
§Ú®Ωd-•’™¸, ߪ÷°œ™¸ ⧃ú˛ éπ†y-®Ωd®˝, ÇúÕßÁ÷ áé˙q-vö«-éπd®˝/ éπ†y-®Ωd-  Mp4, WMV...©ûÓ é¬¢√-Lq† §∂ƒÈ®t-ö¸†’ áç-éÓ-´îª’a.            ´’-JEo N´®√-©èπ◊ www.eenadu.net îª÷úøçúÕ.
                                                                          - - --

								
To top