Prezentacja programu PowerPoint

Document Sample
Prezentacja programu PowerPoint Powered By Docstoc
					Algorytm transportowy
               Przykład
 Trzy kopalnie położone w różnych miastach zaopatrują w węgiel pięć
elektrociepłowni na terenie kraju. Każda z kopalń K1, K2, K3 ma
określoną zdolność produkcyjną: odpowiednio 100, 200, 50 jednostek
produkcji (np. wagonów węgla) w jednostce czasu.
 Zapotrzebowanie elektrociepłowni E1, E2, E3, E4, E5 na węgiel w
jednostce czasu wynosi odpowiednio: 120, 45, 70, 45, 45 jednostek.
 Koszt transportu 1 jednostki węgla z poszczególnych kopalń do
odpowiednich elektrociepłowni przedstawia tablica 1.
 Wyznaczyć wielkości dostaw z poszczególnych kopalń do
poszczególnych elektrociepłowni, tak aby koszt transportu był najniższy i
aby jednocześnie spełnione były warunki:
 1. Zdolności produkcyjne poszczególnych kopalń nie mogą być
przekroczone
 2. Elektrociepłownie muszą mieć pokryte zapotrzebowanie
Tablica 1      E1  E2  E3  E4  E5

   K1  2  5  3  4  8

   K2  1  9  4  5  10

   K3  5  6  1  7  4
   Budowa modelu

      E1   E2  E3  E4   E5  ZP

   K1   ?   ?   ?   ?   ?  100

   K2   ?   ?   ?   ?   ?  200

   K3   ?   ?   ?   ?   ?   50

  Zap.  120  45  70  45   45xij – rozmiar dostaw z kopalni Ki do elektrociepłowni Ej
x11  x12  x13  x14  x15  100
x21  x22  x23  x24  x25  200
x31  x32  x33  x34  x35  50


   x11  x21  x31  120
   x12  x22  x32  45
   x13  x23  x33  70
   x14  x24  x34  45
   x15  x25  x35  45
W modelu występuje 15 zmiennych decyzyjnych.
Zadanie sprowadza się do takiego wyznaczenia zmiennych xij
aby wszystkie warunki były spełnione, a jednocześnie koszty
transportu były najniższe.

Łączne koszty transportu wyniosą:
   K  2 x11  5 x12  3x13  4 x14  8 x15 
      1x21  9 x22  4 x23  5 x24  10 x25 
      5 x31  6 x32  1x33  7 x34  4 x35
Zadanie posiada rozwiązanie jeśli suma zdolności produkcyjnych
kopalń jest większa lub równa od sumy zapotrzebowań
elektrociepłowni.

Warunek ten jest spełniony ponieważ:
              350 > 325
Rozwiązywanie problemu rozpoczynamy od zaproponowania
rozwiązania początkowego spełniającego warunki:

1. Zapotrzebowanie elektrociepłowni musi być pokryte
2. Zdolności produkcyjne kopalń nie mogą być przekroczone

Rozwiązanie takie wyznaczamy stosując tzw. Regułę kąta
północno-zachodniego
(K1E1 - wprowadzając w to pole możliwie największą
wartość, w tym konkretnym przypadku będzie to wartość 100
- jest to minimum ze zdolności produkcyjnej kopalni K1 oraz
z zapotrzebowania elektrociepłowni E1).

W ten sposób zdolność produkcyjna kopalni K1 została
wyczerpana.
T1   E1  E2  E3  E4  E5  S  ZP

K1   100              100

K2   20  45  70  45  20    200

K3             25  25  50

Zap.  120  45  70  45  45
Brakującą ilość węgla potrzebną elektrociepłowni E1
(20 jednostek) musimy dostarczyć z kopalni K2. Kopalnia
ta może ponadto pokryć zapotrzebowanie dla E2, E3, E4 i
częściowo dla E5, której zapotrzebowanie uzupełni
kopalnia K3 w ilości 25 jednostek.

Kopalnia ta wykorzystała w ten sposób 25 z 50 jednostek
swojej zdolności produkcyjnej.

Pozostałe 25 jednostek wpisujemy w kolumnę S.
   Uwaga! Kratki w których dokonujemy rozdziału
     muszą do siebie przylegać bokami.
Koszt transportu przy takim rozdziale dostaw wyniesie:
K1  2 100  1 20  9  45  4  70  5  45  10  25  4  25  1430
Rozpatrzmy jakie konsekwencje przyniesie zmiana w dystrybucji
węgla jeżeli z K1E1 przeniesiemy jedną jednostkę do K1E2 i jaki
to będzie miało wpływ na koszty:


    E1  E2  E3  E4  E5   S  ZP   K1E2  +5
                          K1E1  -2
 K1   2  5   3   4   8     100
                      101
                          K2E1  +1
 K2   1  9   4   5   10     201
                      200   K2E2  -9
 K3   5  6   1   7   4      50      -5
 Zap.  119
    120  45
       46  70  45  45  25
    E1  E2  E3  E4  E5  S  ZP

K1   100  -5            100

K2   20  45  70  45  20    200

K3              25  25  50

Zap.  120  45  70  45  45  25
    E1  E2  E3  E4  E5  S  ZP  K1E3  +3
                      K1E1  -2
K1   2  5  3  4  8     100
                   101
                      K2E1  +1
K2   1  9  4  5  10    201
                   200  K2E3  -4
K3   5  6  1  7  4     50      -2
Zap.  119
    120  45  70
         71  45  45  25
    E1  E2  E3  E4  E5  S  ZP

K1   100  -5  -2         100

K2   20  45  70  45  20    200

K3              25  25  50

Zap.  120  45  70  45  45  25
    E1  E2  E3  E4  E5  S  ZP  K1E4  +4
                      K1E1  -2
K1   2  5  3  4  8     100
                   101
                      K2E1  +1
K2   1  9  4  5  10    201
                   200  K2E4  -5
K3   5  6  1  7  4     50      -2
Zap.  119
    120  45  70  45
            46  45  25
    E1  E2  E3  E4  E5  S  ZP

K1   100  -5  -2  -2       100

K2   20  45  70  45  20    200

K3               25  25  50

Zap.  120  45  70  45  45  25
    E1  E2  E3  E4  E5  S  ZP  K1E5  +8
                      K1E1  -2
K1   2  5  3  4  8     100
                   101
                      K2E1  +1
K2   1  9  4  5  10    201
                   200  K2E5  -10
K3   5  6  1  7  4     50      -3
Zap.  119
    120  45  70  45  45
              46  25
    E1  E2  E3  E4  E5  S  ZP

K1   100  -5  -2  -2  -3    100

K2   20  45  70  45  20     200

K3               25  25  50

Zap.  120  45  70  45  45  25
    E1  E2  E3  E4  E5  S  ZP  K1S  +0
                      K1E1  -2
K1   2  5  3  4  8  0  100
                   101
                      K2E1  +1
K2   1  9  4  5  10    201
                   200  K2E5  -10
K3   5  6  1  7  4  0  51
                   50  K3E5  +4
                      K3S  -0
Zap.  119
    120  45  70  45  45
              44  25
                 26
                          -7
    E1  E2  E3  E4  E5  S    ZP

K1   100  -5  -2  -2  -3    -7  100

K2   20  45  70  45  20       200

K3               25  25    50

Zap.  120  45  70  45  45  25
    E1  E2  E3  E4  E5  S  ZP  K2S  +0
                      K2E5  -10
K1   2  5  3  4  8     100
                      K3E5  +4
K2   1  9  4  5  10  0  201
                   200  K3S  -0
K3   5  6  1  7  4  0  51
                   50      -6
Zap.  120  45  70  45  44
              45  25
                 26
    E1  E2  E3  E4  E5  S    ZP

K1   100  -5  -2  -2  -3    -7  100

K2   20  45  70  45  20    -6  200

K3               25  25    50

Zap.  120  45  70  45  45  25
    E1  E2  E3  E4  E5  S  ZP  K3E1  +5
                      K3E5  -4
K1   2  5  3  4  8     100
                      K2E5  +10
K2   1  9  4  5  10    201
                   200  K2E1  -1
K3   5  6  1  7  4     51
                   50      +10
Zap.  120
    121  45  70  45  44
              45  25
    E1   E2  E3  E4  E5  S    ZP

K1   100   -5  -2  -2  -3    -7  100

K2   20   45  70  45  20    -6  200

K3   +10
                25  25    50

Zap.  120  45  70  45  45  25
    E1  E2  E3  E4  E5  S  ZP  K3E2  +6
                      K3E5  -4
K1   2  5  3  4  8     100
                      K2E5  +10
K2   1  9  4  5  10    201
                   200  K2E2  -9
K3   5  6  1  7  4     51
                   50      +3
Zap.  120  45
       46  70  45  44
              45  25
    E1   E2  E3  E4  E5  S    ZP

K1   100   -5  -2  -2  -3    -7  100

K2   20   45  70  45  20    -6  200

K3   +10  +3
                25  25    50

Zap.  120  45  70  45  45  25
    E1  E2  E3  E4  E5  S  ZP  K3E3  +1
                      K3E5  -4
K1   2  5  3  4  8     100
                      K2E5  +10
K2   1  9  4  5  10    201
                   200  K2E3  -4
K3   5  6  1  7  4     51
                   50      +3
Zap.  120  45  70
         71  45  44
              45  25
    E1   E2  E3  E4  E5  S    ZP

K1   100   -5  -2  -2  -3    -7  100

K2   20   45  70  45  20    -6  200

K3   +10  +3  +3
                25  25    50

Zap.  120  45  70  45  45  25
    E1  E2  E3  E4  E5  S  ZP  K3E4  +7
                      K3E5  -4
K1   2  5  3  4  8     100
                      K2E5  +10
K2   1  9  4  5  10    201
                   200  K2E4  -5
K3   5  6  1  7  4     51
                   50      +8
Zap.  120  45  70  45
            46  44
              45  25
    E1   E2  E3  E4  E5  S    ZP

K1   100   -5  -2  -2  -3    -7  100

K2   20   45  70  45  20    -6  200

K3   +10  +3  +3  +8
                25  25    50

Zap.  120  45  70  45  45  25
Alternatywą najkorzystniejszą jest K1S zmieniająca koszt o 7.

Naszym celem jest umieszczenie w polu K1S maksymalnej ilości ładunku.
Ilość ta, to najmniejsza z wartości pól w których odejmowaliśmy podczas
sprawdzania najkorzystniejszej alternatywy.

                                K1S  +0
      E1   E2   E3   E4   E5   S    ZP
                                K1E1  -2
  K1   100    -5   -2   -2   -3    -7  100  K2E1  +1
                                K2E5  -10
  K2   20   45   70   45   20     -6  200
                                K3E5  +4
  K3    +10   +3   +3   +8
                    25   25    50   K3S  -0
 Zap.  120   45   70   45   45               -7


 Maksymalna ilość ładunku, którą możemy przenieść do K1S
 znajduje się w polu K2E5 i wynosi 20.
Wartość 20 przenosimy do K1S i dokonujemy w związku z tym
odpowiednich zmian w wierzchołkach wieloboku wybranej
alternatywy.


 T2   E1   E2   E3   E4   E5    S   ZP

 K1   80                    20   100

 K2   40   45   70   45           200

 K3                   45   5    50

 Zap.  120   45   70   45   45    25 K 2  2  80  1 40  9  45  4  70  5  45  4  45  0  5  0  20  1290
Po kolejnym obliczeniu alternatyw otrzymujemy:


     E1    E2  E3   E4    E5  S    ZP  K1E2:  0 (+)
                               K1E1:  80 (-)
 K1  80     -5             20    100
             -2    -2  +4         K2E1:  40 (+)
 K2   40    45  70   45     +7    -6  200  K2E2:  45 (-)
 K3                   45  5    50
       +3  -4   -4   +1

 Zap.  120   45  70   45    45


 Najkorzystniejszą alternatywą jest K1E2 (-5), dlatego w to pole będziemy
 starać się przenieść maksymalną liczbę ładunku.
 Liczba ta to 45.
K1E2  +5  K1E3  +3  K1E4  +4  K1E5  +8  K2E5  +0
K2E2  -9  K2E3  -4  K2E4  -5  K3E5  -4  K2E1  -1
K2E1  +1  K2E1  +1  K2E1  +1  K3S  +0  K1E1  +2
K1E1  -2  K1E1  -2  K1E1  -2  K1S  -0  K1S  -0
    -5     -2     -2     +4  K3S  +0
                        K3E5  -4
                            7


K2S  +0  K3E1  +5  K3E2  +6  K2E3  +1  K3E4  +7
K2E1  -1  K3S  -0  K3S  -0  K3S  -0  K3S  -0
K1E1  +2  K1S  +0  K1S  +0  K1S  +0  K1S  +0
K1S  -0  K1E1  -2  K1E1  -2  K1E1  -2  K1E1  -2
    -1     3  K2E1  +1  K2E1  +1  K2E1  +1
            K2E2  -9  K2E3  -4  K2E4  -5
                -4     -4     1
Korygujemy wielobok zmian i przeliczamy alternatywy:


 T3   E1   E2    E3   E4    E5   S    ZP    K3E3:    0 (+)
                                     K3S:    5 (-)
 K1   35    45     -2     -2  0
                           20    100
                                     K1S:    20 (+)
 K2   85        70   45             200
            5           +7     -1       K1E1:    35 (-)
 K3     +3   -1    -4   +1
                       45   5     50    K2E1:    85 (+)
 Zap.  120    45    70   45    45   25         K2E3:    70 (-)
Najkorzystniejszą alternatywą jest K3E3 (-4), dlatego w to pole będziemy
starać się przenieść maksymalną liczbę ładunku.
Liczba ta to 5.
 K 3  2  35  1 85  4  70  5  45  4  45  0  5  0  20  5  45  1065
Korygujemy wielobok zmian i przeliczamy alternatywy:


 T4   E1    E2    E3    E4    E5   S    ZP    K1E4:    0 (+)
                                    K1E1:    30 (-)
 K1   30   45      -2    -2  0
                          25    100
                                    K2E1:    90 (+)
 K2   90      5  65    45     +3    +1  200    K2E4:    45 (-)
 K3            5         45       50
      +7   +5        +5         +4

 Zap.  120   45    70    45    45  25


 Na tym etapie mamy dwie jednakowo korzystne alternatywy (K1E3 oraz
 K1E4). Możemy wybrać którąkolwiek z nich, np. K1E4.
 K 4  2  30  1 90  4  65  5  45  1 5  4  45  0  25  9  45  1045
Korygujemy wielobok zmian i przeliczamy alternatywy:


 T.5   E1    E2    E3   E4   E5    S    ZP    K2S:    0 (+)
                                   K1S:    25 (-)
 K1    +2
         45      0
                  30    +2
                          25    100
                                   K1E4:    90 (+)
 K2   120      +3  65   15    +3     -1  200   K2E4:    15 (-)
 K3            5       45        50
      +7   +3        +5         +2

 Zap.  120   45    70   45   45   25


 Wybieramy alternatywę K2S


 K 5  5  45  4  30  0  25  1120  4  65  5 15  1 5  4  45  985
Korygujemy wielobok zmian i przeliczamy alternatywy:


 T6   E1    E2    E3    E4  E5    S    ZP    K1E3:    0 (+)
                                   K2E3:    65 (-)
 K1    +1
         45      -1
                   45   +1
                          10    100
                                   K2S:    15 (+)
 K2   120      +4  65    +1   +3  15    200   K1S:    10 (-)
 K3            5       45        50
      +7   +3        +6        +3

 Zap.  120   45    70    45  45   25


 Wybieramy alternatywę K1E3


 K 6  5  45  4  45  0 10  1120  4  55  0  25  1 5  4  45  970
Korygujemy wielobok zmian i przeliczamy alternatywy:


 T7   E1    E2    E3  E4    E5    S    ZP    K2E4:    0 (+)
                                   K1E4:    45 (-)
 K1    +2
         45    10  45     +2     +1
                               100
                                   K1E3:    10 (+)
 K2   120      +3  55    0    +3  25    200   K2E3:    55 (-)
 K3            5       45        50
      +7   +3       +5         +3

 Zap.  120   45    70  45    45   25


 Wybieramy alternatywę K2E4


 K 7  5  45  3 10  4  45  1120  4  55  0  25  1 5  4  45  960
Korygujemy wielobok zmian i przeliczamy alternatywy:


 T8   E1   E2    E3   E4   E5    S    ZP

 K1     +2
         45    55    0   +2     +1
                               100

 K2   120      +3  10   45    +3   25    200

 K3            5       45        50
       +7   +3        +5         +3

 Zap.  120   45    70   45   45    25

 Najkorzystniejszą alternatywą jest K1E4, jednak tak jak poprzednio nie
 obniży to już kosztów transportu w stosunku do poprzedniego
 rozwiązania.
  K8  5  45  3  55  1120  4 10  5  45  0  25  1 5  4  45  960
Wniosek:

Jak wynika z obliczeń, najkorzystniejszy będzie sposób
dystrybucji węgla z kopalń do elektrociepłowni
przedstawiony w T7 lub T8. Zapewnia on najniższy koszt
sieci transportowej wynoszący 960zł.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:5
posted:6/23/2012
language:Polish
pages:41