�kolsk� vzdel�vac� program - DOC by h1fpa24f

VIEWS: 196 PAGES: 621

									Súkromné gymnázium, Žitavská 1, 821 07 Bratislava
Školský vzdelávací program
          ISCED 3A
                          1
Školský vzdelávací program

Gymnázium

Stupeň vzdelania 3A
Dĺžka štúdia štvorročná, osemročná
Vyučovací jazyk: slovenský
Študijná forma – denná
Druh školy: súkromná


Predkladateľ:
Názov školy Súkromné gymnázium, Žitavská 1
Adresa: Žitavská 1, 821 07 Bratislava
IČO: 308 05 473
Riaditeľ školy: RNDr. Pavel Spišiak
Koordinátor pre tvorbu ŠVP: Róbert Jedlička
Ďalšie kontakty


Zriaďovateľ: PhDr. Elvíra Chadimová
Adresa: Gallayova 3
Kontakty


Platnosť dokumentu do
                       Podpis riaditeľa
                                 2
Všeobecná charakteristika školy


Veľkosť školy

    Škola má v súčasnosti 12 tried denného štúdia. Maximálny počet tried v dennej forme študia
je 17. Od šk. roku 1996/97 realizuje Súkromné gymnázium výchovno-vzdelávací proces v prenajatých
priestoroch v budove Základnej školy na Žitavskej ul. č.1 Od školského roku 2002/03 realizuje
výchovno-vzdelávací proces aj v prenajatých priestoroch na Vážskej ul. č. 34.
V prenajatých priestoroch Základnej školy na Žitavskej ul. č. 1 má Súkromné gymnázium 7
kmeňových tried, odborné učebne a laboratória – učebňa a laboratórium chémie, počítačová učebňa,
fyzikálne laboratórium. Na športovanie žiaci využívajú 2 telocvične. V priestoroch budovy na
Vážskej ulici č. 34 má Súkromného gymnázia 5 kmeňových tried. Budova je jednopodlažná.
V priestoroch sa nachádzajú kmeňové učebne, kancelárie, výdajná školská jedáleň – neprevádzkuje
sa z dôvodu nezaradenia do siete školských zariadení z rozhodnutia magistrátu hlavného mesta
Bratislava a VUC Bratislava, školský golfový klub, miestnosť pre vyučovanie golfu.
Škola je situovaná v Mestskej časti Bratislava – Vrakuňa. Mestská časť Vrakuňa sa rozprestiera vo
východnej časti Bratislavy, na ceste vedúcej cez Malý Dunaj na Žitný ostrov. Patrí k najmenším
bratislavským mestským častiam. Budova školy je umiestnená v tichom prostredí sídliska.
V externej forme štúdia prebieha vyučovanie aj v elokovaných pracoviskách Martin, Nitra a Kežmarok.
Charakteristika pedagogického zboru

Priemerný počet učiteľov na škole je 33. Tento počet zodpovedá potrebám vzhľadom na veľkosť a
zameranie školy. Odborná spôsobilosť pedagogického tímu je 98%.
Organizácia prijímacieho konania

Škola prijíma žiakov na štúdium do 1. ročníka na základe: prijímacích pohovorov.
Bez prijímacích pohovorov môže byť prijatý žiak, ktorý spĺňa podmienky:

  Podmienky sú zverejnené na www.ssg.sk
  Žiaci so zdravotným znevýhodnením môžu mať na základe odporúčania školského zariadenia
  výchovného poradenstva a prevencie prijímaciu skúšku upravenú.
  Do vyššieho ročníka školy môže byť prijaí uchádzača, ktorý nie je žiakom inej strednej školy, na
  základe jeho písomnej žiadosti. Podmienkou prijatia je úspešné vykonanie prijímacej skúšky,
  ktorej predmetom je znalosť učiva z nižších ročníkov gymnázia určeného vzdelávacím
  štandardom štátneho vzdelávacieho programu.
Dlhodobé projekty

Spoločne proti klimatickým zmenám                                                    3
     Projekt Spoločne proti klimatickým zmenám, podporuje národná agentúra pre celoživotné
vzdelávanie v podprograme Comenius – multilaterálne partnerstvá škôl. Hlavnou myšlienkou projektu
je rozšíriť vedomosti žiakov v oblasti životného prostredia a prepojiť ich na predmety biológia, chémia,
fyzika a anglický jazyk. Partnerské krajiny zapojené do projektu (Taliansko, Fínsko, Slovensko,
Francúzsko, Španielsko a Nemecko). Týmto spôsobom naši žiaci a učitelia zviditeľňujú našu školu
v zahraničí, nadväzujú nové kontakty a vymieňajú si skúsenosti so svojimi kolegami.

    Výmenné študijné pobyty sú organizované na základe ročných plánov.
Protidrogové programy:
    Cesta Kým nie je príliš neskoro
    Jeden svet (tolerancia, empatia, pomoc iným )
    Aktivuj sa (študentské programy)
    S tebou o tebe(sexuálne zdravie)
Spolupráca pri programe prevencie šikanovania na školách
    Organizovanie diskusných fór k problematike tolerancie , rasizmu , rodových stereotypov
v spolupráci s Amnesty International, Ľudia proti rasizmu, Človek v ohrození, UNICEF, UNHCR


Sme autorom a realizátorom projekt Otvorme deťom brány na golfové ihriská
Priestorové a materiálno–technické podmienky školy

Priestorové a materiálne vybavenie školy zodpovedá potrebám a požiadavkám žiakov a učiteľov
z hľadiska plnenia učebného plánu. Škola využíva pre svoju činnosť prenajaté priestory na Žitavskej
ul. č.1 a Vážskej ul. č.34. Kmeňové učebne a učebne pre delené skupiny žiakov sú vybavené novým
nábytkom a spĺňajú všetky hygienické kritériá. Na informatiku máme zriadenú odbornú učebňu. Pre
vyučovacie predmety chémia a fyzika využívame laboratória spolu so Základnou školou na Žitavskej
ulici. V budove na Vážskej ul. sú zariadené kmeňové učebne a oddelenie pre výtvarnú výchovu
a klubovú činnosť.
Škola využíva tieto odborné učebne: veľkú a malú telocvičňu, odborné učebne pre vyučovanie fyziky a
chémie, učebňu výpočtovej techniky (18 počítačov).
Tieto odborné učebne umožňujú plne realizovať učebné osnovy a zvolené učebné varianty.
Vybavenie kabinetov je postačujúce, ale je potrebné pomôcky pravidelne obnovovať a vymieňať za
modernejšie.
Škola má vybudované golfové indoorové centrum a cvičné golfové ihrisko.
Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri
výchove a vzdelávaní

Bezpečné a zdraviu vyhovujúce podmienky v priestoroch na vyučovanie, poučenie žiakov
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, pravidelné školenia zamestnancov školy o bezpečnosti
a ochrane zdravia pri práci a proti požiaru, pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany zdravia
a odstraňovanie nedostatkov podľa výsledkov revízií. Všetky tieto činnosti zabezpečuje
                                                   4
Organizácia maturitnej skúšky

Organizácia maturitnej skúšky je realizovaná v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. z 22.mája 2008 /
školský zákon / a vyhláškou Ministerstva školstva SR č. 318/2008 z 23. júla 2008. Termíny externej
časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky určuje Ministerstvo školstva SR. Termíny ústnej
formy internej časti určuje Krajský školský úrad v Bratislave, tak ako aj predsedu školskej maturitnej
komisie a predsedov predmetových maturitných komisií.
Žiaci externej formy štúdia maturujú v tom istom týždni, ako žiaci dennej formy štúdia.
Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi

Keďže nám záleží na vzájomnej spokojnosti medzi rodičmi, žiakmi a učiteľmi, vedenie školy prijíma
pripomienky, požiadavky a návrhy na skvalitnenie vzájomnej komunikácie, zlepšenie klímy školy
a dosiahnutie lepších výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov. Na škole je Rada školy, ktorú tvoria
zástupcovia rodičov každej triedy . Rada školy zasadá s vedením školy dvakrát do roka a to v júni,
kedy hodnotí výsledky uplynulého školského roka a v septembri , kedy schvaľuje plánované aktivity na
nový školský rok , rozpočet, výšku školného. V priebehu školského roka sa uskutočňujú 4 rodičovské
združenia / triedne aktívy a konzultačné rodičovské združenia /.
Škola má výchovného poradcu, a koordinátora prevencie drogovej závislosti. Okrem iného
zabezpečuje prezentácie našich i zahraničných vysokých škôl našim žiakom.
Škola spolupracuje s veľvyslanectvami a kultúrnymi centrami. Žiaci s pedagógmi sa zúčastňujú ich
kultúrnych podujatí, filmových predstavení, vernisáží ,výstav, koncertov, besied.
V zahraničí máme partnerské školy / Nemecko, Poľsko, Slovinsko, Chorvátsko, Rusko, Česko/,s
ktorými realizujeme výmenné študijné pobyty, rôzne spoločenské a športové podujatia.
Škola ako životný priestor žiakov a zamestnancov

Aby sa žiaci a učitelia v škole dobre cítili, je potrebné klásť dôraz na upravené, príjemné a estetické
prostredie tried, chodieb, dvora. Informácie o aktivitách školy sú zverejňované na nástenkách,
informačných tabuliach, prostredníctvom školskej televízie a na webovej stránke našej školy. Veľkou
výhodou školy je golfové ihrisko pri budove školy, časť ktorého žiaci využívajú aj ako zónu relaxu
a oddychu a sami si ho zveľaďujú. Priestory golfového klubu slúžia okrem golfových aktivít aj na
spoločenské posedenia, besedy. Veľký dôraz kladieme na budovanie dobrých, otvorených vzťahov
medzi žiakmi, učiteľmi a rodičmi.
Hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov

Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov je poskytnúť spätnú väzbu žiakom a rodičom
o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, rezervy, aké sú jeho pokroky.
Súčasťou je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako má postupovať pri odstraňovaní
nedostatkov. Žiaci majú možnosť využiť konzultácie, ktoré poskytujú vyučujúci zdarma a rozpis
konzultácií je zverejnený v rozvrhu konzultácií, ktorí si jednotliví vyučujúci určili sami. Umožnené majú
tiež platené konzultácie vo väčšom rozsahu, na základe objednávky a cenníka školy.
Internetová žiacka knižka umožňuje informovanosť rodičov o vzdelávacích výsledkoch žiaka, o jeho
absenciách, plánovaných písomných prácach, ako aj bežnej komunikácii medzi rodičmi a učiteľmi. Pri
hodnotení a klasifikácii žiaka vychádzame z metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu.                                                    5
Vnútorný systém kontroly a hodnotenia

Hodnotenie a klasifikácia vedomostí žiakov sa riadi klasifikačným poriadkom.
Metodické usmernenie č. 15/2006-R zo 7. júna 2006, ktorým sa upravuje postup hodnotenia
a klasifikácie žiakov stredných škôl v Slovenskej republike


Hodnotenie mimovyučovacích aktivít žiakov sa realizuje bodovým systémom:

Prideľovanie bodov:
                              počet bodov
účasť na školských kultúrnych podujatiach
(akadémia)
      ak je príprava súčasťou
      voliteľného predmetu                 4
      ak je príprava súčasťou
      nepovinného predmetu                 8
školské podujatia bez možnosti postupu
(vyhlásené školou)
      účasť na podujatí                   2
      úspešný riešiteľ alebo iné
      ocenenie                       4
      získanie umiestnenia v tíme na
      tretej pozícii                    4
      získanie umiestnenia solo
      na tretej pozícii                   6
      získanie umiestnenia v tíme na
      druhej pozícii                    6
      získanie umiestnenia solo
      na druhej pozícii                   8
      získanie umiestnenia v tíme
      na prvej pozícii                   8
      získanie umiestnenia solo
      na prvej pozícii                   10
Ostatné podujatia športové, kultúrne a
vedomostné súťaže
na úrovni školy a okresu
      účasť na podujatí v tíme,
      bez umiestnenia                    2
      účasť na podujatí sólo, bez
      umiestnenia                      3
      získanie umiestnenia v tíme
      na tretej pozícii                   4
      získanie umiestnenia sólo
      na tretej pozícii                   5
      získanie umiestnenia v tíme
      na druhej pozícii                   5
      získanie umiestnenia sólo
      na druhej pozícii                   6
      získanie umiestnenia v tíme
      na prvej pozícii                   6
      získanie umiestnenia sólo
      na prvej pozícii                   7
      úspešný riešiteľ alebo iné
      ocenenie v individuálnej práci            4
na úrovni VÚC alebo kraja
      účasť na podujatí v tíme,
      bez umiestnenia                    2                                           6
     účasť na podujatí sólo, bez
     umiestnenia                         4
     získanie umiestnenia v tíme
     na tretej pozícii                      6
     získanie umiestnenia sólo
     na tretej pozícii                      8
     získanie umiestnenia v tíme
     na druhej pozícii                      8
     získanie umiestnenia sólo
     na druhej pozícii                     10
     získanie umiestnenia v tíme
     na prvej pozícii                      10
     získanie umiestnenia sólo
     na prvej pozícii                      12
     úspešný riešiteľ alebo iné
     ocenenie v individuálnej práci               6
na celoslovenskej úrovni
     účasť na podujatí sólo, bez
     umiestnenia                         4
     získanie umiestnenia v tíme
     na tretej pozícii                      8
     získanie umiestnenia sólo
     na tretej pozícii                     10
     získanie umiestnenia v tíme
     na druhej pozícii                     10
     získanie umiestnenia sólo
     na druhej pozícii                     12
     získanie umiestnenia v tíme
     na prvej pozícii                      12
     získanie umiestnenia sólo
     na prvej pozícii                      14
     úspešný riešiteľ alebo iné
     ocenenie v individuálnej práci               8
na medzinárodnej úrovni
     žiak získava dvojnásobný počet bodov oproti účasti, alebo zisku umiestnenia na úrovni
     Slovenska
Vyhodnocovanie:


hodnotiaci hárok:   na každej triednickej hodine v danom týždni zapíše triedny učiteľ
           počet bodov, ale aj do poznámok za čo pridelil body

body sa sčitujú na konci polroka a
školského roka


1. Hodnotenie pedagogických zamestnancov sa zakladá na bodovom hodnotení. Body sa
  prideľuju na základe:  Výsledky dosiahnuté vo vyučovacom procese
               1. Výsledky hospitácií na vyučovaní
               2. Výsledky dosiahnuté so žiakmi na súťažiach z predmetu
               3. Organizovanie súťaží a prehliadok v náväznosti na vyučovanie
                 v predmete
               4. Príprava učebných pomôcok, textov na vyučovanie
               5. Organizovanie otvorených hodín
               6. Výsledky žiakov z riaditeľských testov, prípadne školskej
                 inšpekcie


                                                 7
  Ďalšie vzdelávanie pedagóga
                1.  Účasť na podujatiach organizovaných MC MB
                2.  Spolupráca s inštitútmi, veľvyslanectvami, vysokými školami
                3.  Publikačná činnosť
                4.  Príspevky do seminárov, konferencií, časopisov (aj školský
                  časopis)
  Práca na projektoch
  Spolupráca s výchovným poradcom a školským psychológom
  Dodržiavanie pracovnej disciplíny, vytváranie dobrých vzťahov na pracovisku, spolupráca externí
   a interní pracovníci, dodržiavanie pracovného poriadku
  Dodržiavanie termínov pri plnení pracovných úloh
  Účasť a aktivity spojené so zabezpečovaním podujatí školy
  Spolupráca s partnerskými školami
                 1. Nadväzovanie kontaktov
                 2. Vypracovanie programov spolupráce
                 3. Zabezpečovanie programov
                 4. Udržiavanie dobrých vzťahov a ďalšej spolupráce
                 5. Zapájanie žiakov do aktivít spojených s týmito podujatiami
  Samostatnosť pri plnení úloh
  Vytváranie dobrého mena organizácie
  Spolupráca s rodičmi
  Vedenie pedagogickej dokumentácie, vypracovávanie štatistickej a inej dokumentácie


3.   Hodnotenie školy

Vlastné hodnotenie školy je zamerané na:
   Ciele, ktoré si škola stanovila, najmä v koncepčnom zámere rozvoja školy a v školskom
    vzdelávacom programe a ich reálnosť a stupeň dôležitosti
   Posúdenie ako škola spĺňa ciele, ktoré sú v Štátrnom vzdelávacom programe
   Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, oblasti, v ktorých škola dosahuje slabšie
    výsledky, včítane návrhov a opatrení

Monitorujeme pravidelne:
   Podmienky na vzdelanie
   Spokojnosť s vedením školy a učiteľmi
   Prostredie – klímu školy
   Priebeh vzdelávania – vyučovací proces, metódy a formy vyučovania
   Úroveň podpory žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
   Výsledky vzdelávania
   Riadenie školy
   Úroveň výsledkov práce školy

Kritériom pre nás je:
    Spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov
    Kvalita výsledkov

Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy sú:
   Dotazníky pre žiakov a rodičov
   Analýza prijatých žiakov na vysokú školu
   Dotazníky pre absolventov školy
   Analýza úspešnosti žiakov na súťažiach, olympiádach
                                                    8
Charakteristiky študijných zameraní
Školský vzdelávací program - osemročné štúdium: zameranie: umenie a kultúra
vzdelávacia oblasť   predmet / ročník           1.  1.  2.  2.  3.  3.  4.  4. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 8. 8.     spolu  spolu SPOLU
            slovenský jazyk a literatúra     4     4     5     5    3   3   3   3        30    0   30
            literárny seminár                                       1   2       0    3   3
Jazyk a komunikácia  prvý cudzí jazyk           3   1  3   1  3   1  3   1 4   4   4   4        28    4   32
            druhý cudzí jazyk          1   3  1   3  1   3  1   3 2 2 2 2 2     2        12   16   28

                                                                    70   23    93
            fyzika                1     1     2     1     2    2    1    0    10    0    10
človek a príroda    chémia                0,5    0,5    1     2     2    2    1    0     9    0     9
            biológia               1     1,5    1     1     2    3    1    0    10,5   0    10,5
                                                                    29,5   0    29,5
            dejepis               1     1      1     2    2    2    2    0    11    0    11
človek a spoločnosť  geografia              1     1      1     1    1    2    1    0     8    0     8
            občianska náuka           1     1     0,5    0,5    0    0    2    1     6    0     6
                                                                    25    0    25
            etická výchova /náboženská výchova  1     1     0,5    0,5    1    1    0    0     5    0     5
človek a hodnoty    psychosociálny tréning                                         1  1   1    1     2
                                                                     0    0     0
                                                                     6    1     7
            matematika              4     3,5     4     4    4    3    3    1    26,5   0    26,5
matematika a práca s
            informatika             0,5    0,5    0,5    0,5    1    1    1    0  1   5    1     6
informáciami
                                                                     0    0     0
                                                                    31,5   0    31,5
človek a svet práce  technika               0     1     1     0     0    0    0    0     2    0     2
                                                                     2    0     2
            výtvarná výchova           1     1                                 2    0     2
            hudobná výchova           1     1                                 2    0     2
umenie a kultúra    dejiny umenia                       0,5    0,5    1    1    1  1  1  1   5    2     7
            umelecké činnosti             2     2     2     2    2    2    1    2   0   15    15
            umelecká tvorba                                               1   0    1     1
                                                                     9   18    27
zdravie a pohyb    telesná a športová výchova      2     2     2     2     2    2    2    2    16    0    16
                                                                    16    0    16
            voliteľné predmety                                         4    7   0   11    11

                                                                           9
spolu povinná časť  23  6 24  6 24  6 24  6 27 4 28 4 24 7 15 15  189  54  243
             6   6   6   6  4  4  7  15     54
                                        10
Školský vzdelávací program - štvorročné štúdium, zameranie: umenie a kultúra
vzdelávacia oblasť         predmet / ročník           1. 1. 2. 2. 3. 3. 4.    4.  spolu  spolu SPOLU
                  slovenský jazyk a literatúra     3   3   3   3        12    0   12
                  literárny seminár                        2       2   2
Jazyk a komunikácia
                  prvý cudzí jazyk           4    4    4    4     16    0   16
                  druhý cudzí jazyk          2  2  2  2  2  1  2     8    5   13
                                                      36    7   43
                  fyzika                2    2    1         5    0   5
človek a príroda          chémia                2    2    1         5    0   5
                  biológia               2    3    1      1   6    1   7
                                                      16    1   17
                  dejepis               2    2    2         6    0   6
človek a spoločnosť         geografia              1    2    1      1   4    1   5
                  náuka o spoločnosti                 2    1  1   3    1   4
                                                      13    2   15
                  etická výchova /náboženská výchova  1                 1    0   1
človek a hodnoty
                  psychosociálny tréning                    1     1    0   1
                                                      2    0   2
                  matematika              4    3    3    1  1   11    1   12
matematika a práca s informáciami
                  informatika             1    1    1      1   3    1   4
                                                      14    2   16
                  umenie a kultúra           1    1    1    1     4    0   4
                  dejiny umenia                      1    1   0    2   2
umenie a kultúra
                  umelecké činnosti            2    2    1    1   0    6   6
                                                      0    0   0
                                                      4       12
zdravie a pohyb           telesná a športová výchova      2    2    2    2     8    0   8
                                                      8    0   8
                  voliteľné predmety                4   6        0   10   10
spolu povinná časť                            27 4 27 4 24 7 15 15       93   30  123
                                      4  4  7  15           30
                                                             11
Profil absolventa v študijnom zameraní - umenie a kultúra

Žiaci, ktorí si vybrali zameranie umenie majú v rámci uvedeného vzdelávacieho programu možnosť od 1. ročníka študovať hru na hudobnom
nástroji / klavír, flauta, gitara /, alebo sólový spev, alebo výtvarnú výchovu, alebo literárno- dramatickú výchovu. Súčasťou tohto zamerania sú
hodiny dejín výtvarného umenia a architektúry a dejiny hudby.
Vzdelávacia oblasť rozvíja žiakovo povedomie vlastnej kultúrnej identity, jeho vlastné kultúrno-historické vedomie, rozvíja schopnosť
rešpektovať a tolerovať hodnoty iných kultúr, rozvíja kultivovanú vizuálnu, sluchovú, jazykovú a pohybovú gramotnosť.
Žiak sa učí rozlišovať hlavné umelecké druhy, opisovať a verbalizovať svoje estetické zážitky z vnímania umeleckých diel, chápať význam
umenie v živote jednotlivca a spoločnosti. Získava vedomosti a rozvíja si porozumenie k umeleckej a kultúrnej tvorbe.
Pri realizácii tejto oblasti vzdelávania sa využíva metóda kombinácie skúsenosti postavená na osobnom zážitku, cez reflexiu skúsenosti, aktívnu
aplikáciu poznatkov, až po ďalší rozvoj v tejto oblasti.
                                                                        12
Školský vzdelávací program - osemročné štúdium, zameranie: cudzie jazyky
vzdelávacia oblasť   predmet / ročník           1.  1. 2.   2. 3.   3. 4.   4. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 8. 8.  spolu  spolu SPOLU
            slovenský jazyk a literatúra     4    4     5     5     3   3   3   3     30    0   30
            literárny seminár                                     1   2    0    3   3
Jazyk a komunikácia  prvý cudzí jazyk           3   1  3   1  3   1  3   1 4   4   4   4     28    4   32
            druhý cudzí jazyk          1   3  1   3  1   3  1   3 2 2 2 2 2 1 2 2       12   19   31
            tretí cudzí jazyk             2     2     2     2   2   2   2   2    0   16   16
                                                                70   42  112
            fyzika                1     1    2     1    2   2   1    0    10    0   10
človek a príroda    chémia                0,5    0,5    1     2    2   2   1    0    9    0   9
            biológia               1    1,5    1     1    2   3   1    0   10,5   0  10,5
                                                               29,5   0  29,5
            dejepis               1     1     1     2    2   2   2    0    11    0   11
            geografia              1     1     1     1    1   2   1    0    8    0   8
človek a spoločnosť
            občianska náuka           1     1     0,5    0,5   0   0   2    1    6    0   6
            spoločensko-vedný seminár                                        0    0   0
                                                                25    0   25
            etická výchova /náboženská výchova  1     1     0,5    0,5   1   1   0    0    5    0   5
človek a hodnoty    psychosociálny tréning                                     1  1  1    1   2
                                                                0    0   0
                                                                6    1   7
            matematika              4    3,5    4     4    4   3   3    1   26,5   0  26,5
matematika a práca s
            informatika             0,5    0,5    0,5    0,5   1   1   1    0  2  5    2   7
informáciami
                                                                0    0   0
                                                               31,5   2  33,5
človek a svet práce  technika               0     1     1     0    0   0   0    0    2    0   2
                                                                2    0   2
            výtvarná výchova           1     1                             2    0   2
            hudobná výchova           1     1                             2    0   2
umenie a kultúra
            výchova umením                      0,5    0,5                  1    0   1
            umenie a kultúra                              1   1   1    1    4    0   4
                                                                9    0   9
zdravie a pohyb    telesná a športová výchova      2     2     2     2    2   2   2    2    16    0   16
                                                                16    0   16
voliteľný predmet   voliteľný predmet                                      3    6  0    9   9
                                                                0    9   9
spolu povinná časť                     23  6 24   6 24   6 24   6 27 4 28 4 24 7 15    15 187   54  241
                                 6     6     6     6  4  4  7      15     54

                                                                    13
14
Školský vzdelávací program - štvorročné štúdium, zameranie: cudzie jazyky
vzdelávacia oblasť         predmet / ročník           1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4.   spolu  spolu SPOLU
                  slovenský jazyk a literatúra     3   3   3   3     12    0   12
                  literárny seminár                     2        2   2
Jazyk a komunikácia         prvý cudzí jazyk           4   4   4   4     16    0   16
                  druhý cudzí jazyk          2 2 2 2 2 1 2 1        8    6   14
                  tretí cudzí jazyk            2   2   3   3    0   10   10
                                                   36   18   54
                  fyzika                2   2  1         5    0   5
človek a príroda          chémia                2   2  1         5    0   5
                  biológia               2   3  1         6    0   6
                                                   16    0   16
                  dejepis               2   2  2         6    0   6
                  geografia              1   2  1      1   4    1   5
človek a spoločnosť
                  náuka o spoločnosti               2    1  1   3    1   4
                  spoločensko-vedný seminár                  0   0    0   0
                                                   13    2   15
                  etická výchova /náboženská výchova  1               1    0   1
človek a hodnoty          psychosociálny tréning                  1     1    0   1
                                                    0    0   0
                                                    2    0   2
                  matematika              4   3  3    1  1  11    1   12
matematika a práca s informáciami  informatika             1   1  1      1   3    1   4
                                                    0    0   0
                                                   14    2   16
umenie a kultúra          umenie a kultúra           1   1  1    1     4    0   4
                                                    4       4
zdravie a pohyb           telesná a športová výchova      2   2  2    2     8    0   8
                                                    8    0   8
                  voliteľné predmety                  3    5   0    8   8
                                                    0    8   8
spolu povinná časť                            27  4 27 4 24 7 15 15    93   30  123
                                       4  4  7  15        30
                                                          15
Profil absolventa v študijnom zameraní – cudzie jazyky

Vychádzajúc z tradície našej školy sme aj v novom školskom programe umožnili žiakom zameranie na štúdium troch cudzích jazykov. Na
rozdiel od predchádzajúcich rokov, kedy si žiaci 8-ročnej formy štúdia povinne museli zvoliť 1 slovanský jazyk a 2 neslovanské, v súčasnosti je
anglický jazyk povinný pre všetkých ako 1.jazyk a 2., 3., jazyk si vyberajú z ponuky všetkých jazykov, ktoré sa na škole vyučujú / nemecký,
francúzsky, španielsky, ruský, poľský, chorvátsky/. V 4-ročnej forme štúdia je povinnosť voľby jazykov podobná – 1.CJ je anglický, 2.a 3. podľa
výberu zo všetkých jazykov, ktoré sa na škole učia.
Vzdelávacia oblasť sa zaoberá problematikou jazyka ako nástroja myslenia a komunikácie medzi ľuďmi. Kvalitná úroveň jazykovej kultúry je
základným znakom všeobecnej vyspelosti absolventa školy.
Základnou charakteristikou uvedenej vzdelávacej oblasti je nielen súhrn jazykových kompetencií, ale rozvíja aj kľúčové kompetencie tak, aby
jazyková príprava žiakov efektívne zodpovedala požiadavkám moderného európskeho občana, pripraveného na život v spojenej Európe. Učenie
sa jazykov podporuje otvorenejší prístup k ľuďom, umožňuje štúdium a prácu v zahraničí. Orientácia jazykového vzdelania na kompetencie
vytvára v nemalej miere podmienky pre nadpredmetové a medzipredmetové vzťahy, ktoré pomáhajú učiacemu sa chápať vzťahy medzi
jednotlivými zložkami okolia a sveta v ktorom existujú.
V prvom a druhom cudzom jazyku učiaci sa aktívne pristupuje k získavaniu vedomostí nielen na hodinách cudzieho jazyka, ale
i prostredníctvom všetkých dostupných médií, v zhode so svojimi osobnými záujmami a profesijnou orientáciou.
V treťom cudzom jazyku učiaci sa ovláda jazyk v základnom rozsahu, čo mu umožňuje opisovať každodenné situácie, predvídateľného rozsahu,
i keď vo všeobecnosti je nútený obsah výpovede obmedziť a hľadať slová.
Členenie vzdelávacej oblasti podľa kľúčových jazykových kompetencií :
- počúvanie
- komunikácia / hovorenie /    s porozumením
- čítanie
- písanie
Členenie podľa jazykových rovín a štylistického využitia jazyka :
   - fofetická a fonologická rovina jazyka
   - lexikologická rovina jazyka
   - morfematická a morfologická rovina jazyka
   - syntaktická rovina jazyka
   - štylistika
   - Podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky sa pri používaní a učení sa jazyka rozvíja celý rad kompetencií. Učiaci sa
     využíva všeobecné kompetencie, ale aj celý rad komunikačných jazykových kompetencií, ktoré spolupôsobia v rozličných kontextoch
     a v rôznych podmienkach. Kompetencie definujeme ako súhrn vedomostí, zručností, postojov a hodnôt, ktoré umožňujú osobe konať.
   Preto základným princípom jazykového vzdelávania na báze kompetencií je zabezpečiť aby učiaci sa :
                                                                      16
-dokázal riešiť každodenné životné situácie v cudzej krajine a v ich riešení pomáhal cudzincom, ktorí sú v jeho vlastnej krajine
- dokázal vymieňať si informácie a nápady s ľuďmi, ktorí hovoria iným cudzím jazykom
- rešpektoval hodnoty pozitívnych medziľudských vzťahov
- uznával hodnoty vlastného národa, iných národov a národností, kresťanské tradície
- získaval poznatky z národných a svetových dejín
- získaval orientáciu v aktuálnom verejnom živote v SR a vo svete
- pochopil a rešpektoval kultúrne, náboženské a iné odlišnosti ľudí a spoločenstiev
- budoval kladný vzťah ku všetkým humánnym a demokratickým hodnotám
                                                                  17
Školský vzdelávací program – osemročnéštúdium, zameranie: šport - golf
vzdelávacia oblasť   predmet / ročník            1. 1. 2. 2. 3. 3. 4.        4. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 8. 8.     spolu  spolu SPOLU
            slovenský jazyk a literatúra      4   4   5   5          3   3   3   3       30    0   30
            literárny seminár                                      1   2      0    3   3
Jazyk a komunikácia
            prvý cudzí jazyk            3   1  3   1  3   1  3   1 4   4   4   4       28    4   32
            druhý cudzí jazyk           1   3  1   3  1   3  1   3 2 2 2 2 2     2       12   16   28
                                                                   70   23   93
            fyzika                 1     1    2     1     2    2    1    0    10    0   10
človek a príroda    chémia                 0,5    0,5    1     2     2    2    1    0    9    0   9
            biológia                1    1,5    1     1     2    3    1    0   10,5   0  10,5
                                                                   29,5   0  29,5
            dejepis                1     1     1     2    2    2    2    0    11    0   11
            geografia               1     1     1     1    1    2    1    0    8    0   8
človek a spoločnosť
            občianska náuka            1     1     0,5    0,5    0    0    2    1    6    0   6
            spoločensko-vedný seminár                                            0    0   0
                                                                   25    0   25
            etická výchova /náboženská výchova   1     1     0,5    0,5    1    1    0    0    5    0   5
človek a hodnoty
            psychosociálny tréning                                         1  1  1    1   2
                                                                    6    1   7
matematika a práca s  matematika               4    3,5    4     4    4    3    3    1   26,5   0  26,5
informáciami      informatika              0,5    0,5    0,5    0,5    1    1    1    0  1  5    1   6
                                                                   31,5   1  32,5
človek a svet práce  technika                0     1     1     0     0    0    0    0    2    0   2
                                                                    2    0   2
            výtvarná výchova            1     1                               2    0   2
            hudobná výchova            1     1                               2    0   2
umenie a kultúra
            výchova umením                       0,5    0,5                    1    0   1
            umenie a kultúra                                1    1    1    1    4    0   4
                                                                    9    0   9
            telesná a športová výchova       2     2     2     2     2    2    2    2    16    0   16
            golfová hra                 2     2     2     2    2    1    1    1  0   13   13
zdravie a pohyb    gof v cestovnom ruchu                                            1  0    1   1
            zakladanie a údržba golfových ihrísk                                    1  0    1   1
            manžment golfových klubov                                 1    1    1  0    3   3
                                                                   16   18   34
Voliteľné predmety                                                    4    7  0   11   11
                                                                    0   11   11
spolu povinná časť                      23  6 24   6 24   6 24   6 27 4 28 4 24 7 15       15 189   54  243

                                                                        18
19
Školský vzdelávací program – štvorročné štúdium, zameranie: šport - golf
vzdelávacia oblasť         predmet / ročník            1. 1. 2. 2. 3. 3. 4.    4.  spolu  spolu SPOLU
                  slovenský jazyk a literatúra      3   3   3   3        12    0   12
                  literárny seminár                         2   0    2   2
Jazyk a komunikácia
                  prvý cudzí jazyk            4    4    4    4     16    0   16
                  druhý cudzí jazyk           2  2  2  2  2  1  2     8    5   13
                                                       36    7   43
                  fyzika                 2    2    1         5    0   5
človek a príroda          chémia                 2    2    1         5    0   5
                  biológia                2    3    1      1   6    1   7
                                                       16    1   17
                  dejepis                2    2    2         6    0   6
                  geografia               1    2    1      1   4    1   5
človek a spoločnosť
                  náuka o spoločnosti                  2    1  1   3    1   4
                  spoločensko-vedný seminár                         0    0   0
                                                       13    2   15
                  etická výchova /náboženská výchova   1                 1    0   1
človek a hodnoty
                  psychosociálny tréning                     1     1    0   1
                                                       2    0   2
                  matematika               4    3    3    1  1   11    1   12
matematika a práca s informáciami
                  informatika              1    1    1      1   3    1   4
                                                       14    2   16
umenie a kultúra          umenie a kultúra            1    1    1    1     4    0   4
                                                       4    0   4
                  telesná a športová výchova       2    2    2    2     8    0   8
                  golfová hra                2    2    1    1   0    6   6
zdravie a pohyb           gof v cestovnom ruchu                       1   0    1   1
                  zakladanie a údržba golfových ihrísk            1       0    1   1
                  manžment golfových klubov                 1    1   0    2   2
                                                       8   10   18
Voliteľný predmet          voliteľné predmety                     3    5   0    8   8
                                                       0    8   8
spolu povinná časť                             27 4 27   4 24 7 15 15     93   30  123
                                       4    4  7  15         30
                                                                 20
Profil absolventa v študijnom zameraní – šport - golf

Absolvovaním štúdia sú pripravení pre činnosti a aktivity profesionálneho golfového hráča. Štúdium golfu im dáva vysoké predpoklady študovať
golf na vysokých školách. Uplatniť sa ako tréneri alebo učitelia golfu. Ich vedomosti, skúsenosti a zručnosti ich predurčujú pre pôsobenie v
golfovom rezorte – obchod, cestovný ruch.
Žiaci v triedach s vyučovaním golfu sa učia podľa upraveného učebného plánu pre rozšírené vyučovanie telesnej výchovy. Popri technickom
zameraní, majú žiaci v rámci predmetu golf možnosť absolvovať golfové kondičné tréningy, teóriu s pravidlami golfu a všeobecnou etikou.
Taktická časť pripravuje hráčov na obtiažne situácie a herný manažment.
Vyučovanie golfu zabezpečuje tím profesionálnych trénerov, učiteľov golfu a telesnej výchovy. Technické vybavenie gymnázia je viac ako
postačujúce. Vonkajšie priestory golfového areálu sú navrhnuté tak, aby s prehľadom mohol trénovať väčší počet žiakov. Členité jamkovisko,
čipovací green pre nácvik krátkej hry aj s postrannými pieskovými prekážkami a odpaľovacími kójami pre odpaly driverom, alebo dlhými
železami. Priestory klubovne s indoorovým simulátorom .
                                                                     21
Školský vzdelávací program - štvorročné štúdium, zameranie: zahraničná služba –
diplomacia
        vzdelávacia oblasť  predmet / ročník                 1. 2. 3. 4. SPOLU
                   slovenský jazyk a literatúra           3 3 3 3   12
                   prvý cudzí jazyk                 4 4 4 4   16
        jazyk a komunikácia  druhý cudzí jazyk                 4 2 2 2   10
                   kultúra osobného prejavu                  1  1
                   základy rétoriky                      2  2

                   fyzika                      2  2  1    5
        človek a príroda   chémia                      2  2  1    5
                   biológia                     2  3  1    6

                   dejepis                     2  2  2    6
                   geografia                    1  2  1    4
                   náuka o spoločnosti                   2  1  3
                   diplomatická prax/ diplomatická korešpondencia  1  2  1    4
                   dejiny diplomacie/ zahraničná politika      1  1      2
                   ekonomika                        2  1  3
        človek a spoločnosť  účtovníctvo                       1  2  3
                   základy práva                    1  1  1  3
                   personálny manažment                     1  1
                   verejná správa                      1  1  2
                   diplomatický protokol                    2  2
                   demografia a štatistika                   2  2
                   aplikovaná psychológia                    1  1

                   etická výchova / náboženská výchova       1  1      2
        človek a hodnoty   psychosociálny tréning                    1  1
                   multikultúrne spolužitie                 1    1

                  matematika                    4  3  3  1  11
        matematika a práca s
        informáciami     informatika                    1  1  1    3

        umenie a kultúra   umenie a kultúra                 1  1  1  1  4


                                                      22
                       telesná a športová výchova             2  2  2  6
                       golf                      2        2
             zdravie a pohyb   výživa a príprava pokrmov                  1  1

             spolu povinná časť                         31 32 31 30   124
Profil absolventa

Absolvent študijného odboru je stredoškolsky vzdelaný pracovník so všeobecným a odborným vzdelaním nutným na vykonávanie činností
potrebných pre zaistenie dobrej organizácie zázemia jednotlivých druhov zastupiteľských orgánov a v zázemí útvarov štátnej správy.
Vie sa kultivovane a jazykovo správne vyjadrovať v ústnej a písomnej forme, uplatňuje spoločenskú a rečovú etiketu. Je schopný získavať
a podávať informácie a je schopný sa vyjadrovať o bežných veciach, kultúrnych zážitkoch i odbornej problematike. Má kultúrny prehľad, kladný
vzťah k estetickým hodnotám, je tolerantný ku vkusu iných..Je spôsobilý vystupovať na verejnosti, schopný v interpersonálnej oblasti používať
poznatky zo psychológie.Chápe princípy demokracie a vie ich uplatňovať v spoločenskej a pracovnej realite. Historicko-geografické vedomosti
vie uplatniť pri analýze spoločenských javov v rámci SR a v globálnom meradle. Ovláda základné pravidlá a techniky administratívnej práce. Má
znalosti v oblasti diplomatického protokolu, organizácie a riadenia štátnej správy.
                                                                     23
Voliteľné predmety

V tejto časti uvádzame tie predmety , ktoré si žiaci môžu vybrať v poslených dvoch rokoch štúdia tak,aby sa mohli viac profilovať k voľbe
svojho budúceho povolania.
Spoločensko vedný seminár (2)
Seminár z dejepisu      (1)
Dejiny umenia a interpretácia umeleckého diela    (2)
Seminár z biológie (1)
Seminár z matematiky     (1)
Seminár z fyziky   (1)
Seminár z geografie (1)
Seminár z chémie   (1)
Ekonómia a ekonomika     (1)
Právo a právny systém     (2)
Socilna psychológia (2)
V zátvorke je uvedená odporúčaná časová dotácia, ktorú je možne ale pružne zmeniť tak ako aj ponuku voliteľnych predmetov v závislosti od
požiadaviek. Voliteľný predmet sa bude realizovať prípade minimálneho počtu prihlásených študentov na daný predmet čo znamená 5 študentov
v skupinePrierezové témy

Štátny vzdelávací program uvádza tzv. prierezové témy , ktoré spájajú jednotlivé vzdelávacie oblasti. .V školskom vzdelávacom programe sme
sa pokúsili obsah prierezových tém zaspracovať do obsahu jednotlivých predmetov a preto sa neuvádzajú v jeho obsahu ako samostatná kapitola.
Po odskúšaní takejto formy osnovania , nevylučujeme inú napr, blokovú možnosť výučby tychto tém v závislosti od získanej skúsenosti.
                                                                     24
Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia


Slovenský jazyk a literatúra

Charakteristika predmetu:

    Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti „Jazyk a komunikácia“
ŠVP. Na túto vzdelávaciu oblasť ŠVP vyčlenil po 3 hodiny týždenne vo
všetkých štyroch ročníkoch štvorročnej formy štúdia, pričom štúdium
slovenského jazyka a literatúry je v záverečnom – štvrtom ročníku doplnené
predmetom literárny seminár v počte 2 hodiny týždenne pre všetky tri zamerania
štúdia na našej škole – špecializáciu jazyky, umenie, šport.
Predmet slovenský jazyk hodiny týždenne a literatúra svojím obsahom
nadväzuje na učivo základnej školy, rozvíja, rozširuje a prehlbuje ho. Jeho obsah
je štruktúrovaný do tematických celkov (témy a podtémy). Učivo sa skladá
z poznatkov o verbálnom a písomnom vyjadrovaní, jazykových prostriedkoch,
štylistike, o jednotlivých vývinových obdobiach literatúry, o práci s textom
a získavaní informácií.
Predmet vedie žiakov k tomu, aby základné komunikačné spôsobilosti budovali
na základe tolerancie, aby získali a osvojili si teoretické vedomosti a zručnosti,
ktoré by potom mohli využiť aj v bežnom živote.
Metódy, formy a prostriedky vyučovania slovenského jazyka a literatúry majú
stimulovať rozvoj poznávacích schopností žiakov, podporovať ich
cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť. Žiak je tu vnímaný ako aktívny
subjekt v procese výučby a má možnosť spolurozhodovať a spolupracovať.
Učiteľ zase má motivovať, povzbudzovať a viesť žiaka k čo najlepším
výkonom, podporovať jeho aktivity všeobecne, ale aj v oblasti zvýšeného
záujmu v rámci študijného odboru.
Stimulovať poznávacie činnosti žiaka predpokladá uplatňovať vo vyučovaní
predmetu slovenský jazyk a literatúra proporcionálne zastúpenie a prepojenie
empirického a teoretického poznávania. V tomto predmete chceme rozvíjať
a skvalitňovať kľúčové kompetencie – komunikatívne, sociálnointerakčné
a interpersonálne, ako aj spôsobilosti tvorivo riešiť problémy, spôsobilosti
využívať informačné technológie a spôsobilosti myslieť demokraticky.

Súčasťou teoretického poznávania a upevňovania i prehlbovania jednotlivých
tematických celkov je využívať poznatky z viacerých častí učiva v rámci
medzipredmetových vzťahov. Predmet slovenský jazyk a literatúra je úzko
previazaný s predmetom dejepis, s cudzími jazykmi a etickou výchovou.
Slovenský jazyk a literatúra na našom gymnáziu korešponduje aj s oblasťami


                                        25
multikultúrna a mediálna výchova, ako aj osobný a sociálny vývoj (viď.:
výchovno – vzdelávacie stratégie)
K významným prvkom vo výchovno-vzdelávacom procese predmetu slovenský
jazyk a literatúra patria aj návštevy rôznych kultúrnych podujatí (divadlá, kiná) a
historických pamiatok, nachádzajúcich sa v danom regióne i mimo neho.
Využitie videa, CD nosičov, počítačov a internetu tiež predstavuje možnosti
stimulácie žiakov.
Hodnotenie žiakov bude založené na kritériách hodnotenia v každom
vzdelávacom výstupe. Klasifikácia bude vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto
školského vzdelávacieho programu. Použijú sa adekvátne metódy a prostriedky
hodnotenia.

Spôsobilosti využívať informačné technológie
 získavať informácie v priebehu vzdelávania využívaním všetkých metód a
  prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii;
 zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré by mohli
  prispieť k riešeniu daného problému alebo osvojiť si nové poznatky.

Spôsobilosť myslieť demokraticky
 formulovať a prezentovať svoje postoje v priebehu ich vzdelávania
  využívaním všetkých metód a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu
  k dispozícii;
 preukázať vlastnú zodpovednosť za svoje vlastné správanie sa, zdravie
 a spoluzodpovednosť za životné prostredie alebo stav spoločnosti ako celku

Kompetencie

Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti:
 vyjadrovať a zdôvodňovať svoje názory;
 reprodukovať a interpretovať prečítaný text;
 podať výklad a popis konkrétneho objektu, veci alebo činnosti;
 osvojovať si grafickú a formálnu úpravu písomných prejavov;
 spracovávať písomné textové informácie (osnova, výpisky, denník)
 a materiály podľa účelu oznámenia a s ohľadom na potreby užívateľa;
 vedieť prijímať a tvoriť text, chápať vzťahy medzi rečovou situáciou, témou
 a jazykovým prejavom v materinskom jazyku;
 rozlišovať rôzne druhy a techniky čítania, ovládať orientáciu v texte a jeho
 rozbor z hľadiska kompozície a štýlu v materinskom jazyku.


Interpersonálne a spôsobilosti:
  rozvíjať prácu v kolektíve, v družnej a priateľskej atmosfére;


                                        26
 osvojiť si pocit zodpovednosti za seba a spoluzodpovednosti za prácu
 v kolektíve;
 hodnotiť a rešpektovať svoju vlastnú prácu a prácu druhých.

Schopnosti riešiť problémy:
 rozpoznávať problémy v priebehu vzdelávania s využitím všetkých metód
  a prostriedkov, ktoré majú žiaci v danom okamihu k dispozícii (pozorovanie,
  práca s textom, rozbor textu, vlastné skúsenosti, vyjadrenie vlastného názoru
  a pod.);
 vyjadriť a formulovať problém, ktorý sa objaví pri vzdelávaní;
 hľadať, navrhovať alebo používať ďalšie metódy, informácie alebo nástroje,
  ktoré by mohli prispieť k riešeniu daného problému;
 posudzovať riešenie daného problému z hľadiska jeho správnosti,
  efektívnosti a na základe toho porovnávať aj rôzne riešenia daného
  problému;
 korigovať nesprávne riešenia problému;
  používať osvojené metódy riešenia problémov aj v iných oblastiach
  vzdelávania žiakov.

Stratégia vyučovania

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania:
  a) Výklad – informačno-receptívna metóda
  b) Rozhovor – reproduktívna metóda
  c) Rozhovor – heuristická metóda
  d) Riešenie úloh (samostatné a skupinové)

Formy práce:

  a) Frontálna výučba
  b) Frontálna a individuálna práca žiakov
  c) Skupinová práca žiakov
  d) Práca s knihou (beletria, ukážka z učebnice)
  e) Prezentácia


Ciele vyučovacieho predmetu:

   Cieľom vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra na našej
škole je poskytnúť žiakom súbor vedomostí, zručností a kompetencií, formovať
logické myslenie, rozvíjať vedomosti, zručnosti a kľúčové kompetencie
využiteľné aj v ďalšom vzdelávaní. Žiaci získajú poznatky o vybraných                                       27
pojmoch, osvoja si jazykovedné názvoslovie a budú vedieť využiť teoretické
znalosti v praktickom živote.
Pri výučbe literatúry budeme najväčší dôraz klásť na schopnosť interpretácie
umeleckého textu.

Učebné zdroje

  Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné
  zdroje:


  a)  Hincová, Húsková – Slovenský jazyk pre 1. až 4. ročník SŠ
  b)  Ihnátková, Bajzíková, Králik – Slovenský jazyk pre 1. a 2. ročník SŠ
  c)  Ihnátková, Bajzíková, Horecký – Slovenský jazyk pre 3. a 4. ročník SŠ
  d)  Obert, Ivanová, Keruľová - Literatúra pre 1. (2., 3., 4.) ročník SŠ
  e)  Žilka a spol. - Teória literatúry pre gymnázia a SŠ
  f)  Weidlerová, Weidler – Sloh na dlani
  g)  Floriánová, Špačková – Slovenská a česká literatúra na dlani
  h)  Hovorková a spol. – Svetová literatúra na dlani
  i)  Findra a spol. – Slovník literárnovedných termínov
  j)  Čítanky, texty, slovníky
  k)  Knižnica, internet
                                        28
Tematický plán - 1. ročník

LITERATÚRA
1.ročník gymnázia, vyučovací jazyk slovenský
časová dotácia 33 hodín/šk. rok
1. EPICKÁ POÉZIA                      KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE:  analýza             POČET HODÍN:5
                                         zovšeobecnenie
     POJMY: rytmus                              definícia pojmov
         sylabický veršový systém                     porovnávanie
         anafora                             čitanie s porozumením
         metafora                             funkčná analýza textu
         básnické pririvnanie                       dialóg
                                         monológ
                                         argumentácia

POVINNÍ AUTORI A DIELA:      H. Gavlovič: Valaská škola...
                 S. Chalupka: Mor ho!
                 J. Botto: Smrť Jánošíkova
2. KRÁTKA EPICKÁ PRÓZA - POVIEDKA                                         POČET HODÍN:5

     POJMY: rytmicky neviazaná reč          KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE:  analýza
         vševediaci rozprávač                       zovšeobecnenie
         literárna postava                        definícia pojmov
         vnútorná kompozícia - osnova                   funkčná analýza textu
                                         argumentácia
                                         aplikácia-jednoduchý transfer
                                         tvorba ústnej výpovede                                                                 29
POVINNÍ AUTORI A DIELA:    Kukučín: Keď báčik ...                diskusia
                Tajovský: Maco Mlieč
3. LYRICKÁ POÉZIA                                                  POČET HODÍN:3

     POJMY: sylabicko-tonický(prízvučný) princíp rytmickej zviazanosti verša
         stopa
         trochej                 KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE:    analýza
         daktyl                               indukcia
         metonýmia                             zovšeobecňovanie-definícia pojmov
                                          aplikácia-jednoduchý transfer
                                          čítanie s porozumením
POVINNÍ AUTORI A DIELA:    nie sú                        interpretácia významu
     odporúčaní autori:  P.O.Hviezdoslav                   tvorba ústnej výpovede
                Vajanský                       monológ
                Puškin                        dialóg
                Goethe                        argumentácia
                Lermontov
                Byron
4. KRÁTKA EPICKÁ PRÓZA - NOVELA                                           POČET HODÍN:5

     POJMY: vertikálne členenie diela      KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE:      analýza
         a/ dejový plán(rovina)diela                    idukcia
         b/významový(myšlienkový) plán (rovina ) diela           zovšeobecňovanie - tvorbapojmov
         novela                               porovnávanie, klasifikácia
                                          čítanie s porozumením
                                          funkčná anylýza textu
POVINNÍ AUTORI A DIELA:    Timrava:Ťapákovci                  interpretácia významu
     odporúčaní autori:  Kalinčiak: Púť lásky                 tvorba ústnej výpovede,monológ, dialóg
                Kukučín: Neprebudený                 tvorivosž - špecifický transfer
                Tolstoj: Kozáci                   hlasné čítanie-ortoepia
                Bjorson:Synove zo Solbakenu


                                                                  30
5. EPICKÁ POÉZIA                                                 POČET HODÍN:6

   POJMY: epika ako literárny druh        KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE:     aplikácia vedomostí - jednoduchý transfer
      jambická stopa                           čítanie s porozumením
      anakrúza(predrážka)                         funkčná analýza celku
      rým                                 interpretácia významu
                                        tvorba ústnej výpovede-momológ,dialóg
   VÝKLAD UČITEĽA:    predrážka(anakrúza)                 argumentácia
              vzťah medzi rýmom a rytmickou štruktúrou

   POVINNÍ AUTORI A DIELA:      nie sú
   odporúčaní autori: S. Chalupka
            J. Kráľ: Zakliata panna...
            Sládkovič: Detvan
            P.O.Hviezdoslav: Hájnikova žena    ,Ežo Vlkolinský
            Puškin: Eugen Onegin


6. VEĽKÁ EPICKÁ PRÓZA                                              POČET HODÍN:9

   POJMY: román                 KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE:     analýza
      priamy(subjektívny) rozprávač                    indukcia
      horizontálne členenie
      textu           textu:    pásmo rozprávača      zovšeobecňovanie-definícia pojmov
                          pásmo postáv        klasifikácia
                          monológ           štrukturálna tranformácia
                          dialóg           čítanie s porozumením
       transformácia úryvku s dialógmi postáv do autorskej reči     funkčná analýza textu
                                        interpretácia významu
                                        tvorba ústnej výpovede-
                                        monológ,
   POVINNÍ AUTORI A DIELA:      Kukučín:Dom v              dialóg                                                                 31
                     stráni
                     Balzac:Otec Goriot          hodnotenie
                     Remarque:Na západe nič nového     argumentácia


Tematický plán - 2. ročník
literatúra
  Tematický         Obsahový štandard           Výkonový štandard                     Metódy
                                                    Metódy a formy
  celok (počet            Kľúčové   Počet                                   a prostriedky
          Téma hodiny                  Ciele       Spôsobilosti     výučby
   hodín)              pojmy   hodín                                   hodnotenia
 Lyrická poézia  Poézia –     Lyrika         Chápanie       Žiak vie vysvetliť   Analýza, indukcia, Ústne skúšanie,
   5 hodín   konštrukcia   Symbol     2    umeleckého diela   podstatu symbolu    zovšeobecňovanie práca s textom,
         nových      Epiteton        Ako autorovho     v texte neznámej    Pojmov, aplikácia, čítanie
         literárnych   Sonet         posolstva.      básne, vie vysvetliť  Čítanie      s porozumením.
         poznatkov,    Krasko         Hodnotenie diela.   jeho úlohu.      s porozumením.
         Sylabicko –   Puškin         Vysvetlenie      Vie vysvetliť
         tonický verš   Baudlear        významu        podstatu epiteta
                  Hviezdoslav  2    jazykových prvkov.  a jeho úlohu
         Básnická                Vyvodenie pojmov.   v emocionálnom
         žánrová forma                         vyznení básne. Vie
         – sonet                            odlíšiť epiteton od
                                        gramatického
         Čítanie             1               prívlastku.
         a interpretácia                        Dokáže
         lyrických básní                        charakterizovať
          Výklad                            znaky sonetu na
         pochopenia                          príklade.Tv orba
         básne                             sylabicko –
                                        tonického verša.
                                                                  32
 Všeobecné
 otázky   Dráma      Divadelná hra  1                       Analýza, čítanie s
dramatickej  Divadelná hra  Dejstvo       Vyvodenie pojmov,  Žiak dokáže uviesť  porozumením,
 tvorby   Ako literárna  Výstup        anylýzy diel,    charakteristické   interpretácia
 6 hodín   forma      Replika       vytváranie      znaky vonk.     významu, tvorba
               Monológ       pozitívnych     A vnútornej     ústnej a písomnej
       Vnútorná    Dramatická      vzťahov k odlišným  Kompozície drámy   výpovede.
       kompozícia   postava     1  skupinám       a určiť ich na
       epického diela Autorská                  príklade.
       v dráme     poznámka                 Dokáža vysvetliť
               Herec                   spoločné a odlišné
       Vonkajšia    Režisér                  znaky div. Hry
       kompozície   Dramaturgia   1            v porovnaní
       drámy      Divadelné                 s epikou.
       Horizontálne  predstavenie               Chápe autorovu
       členenie drámy Film                    koncepciu postáv,
               Televízna hra,              dokáže
       Čítanie     rozhlasová hra  1            argumentovať na
       a interpretácia                      základe analýzy
       dramatických  Hamlet                  diela konfrontovať
       textov     a Statky –                s vlastným
               zmätky sú                 hodnotovým
       Verbalizácia  povinné diela               systémom.
       vlastného            1
       čitateľského
       zážitku                                               Ústne skúšanie
       a hodnotenie                                            TEST
       prečítaného
       diela, obhajoba
       svojho
       stanoviska
                                                              33
         Transformácia          1
         prozaického
         textu na
         dramatický a
         opačne
         Zhrnutie
         vedomostí
                                                 Výklad, analýza
                                                 indukcia,
                                                 Jednoduchý
Epická poézia –  Časomerný    Kollár:     1  Pojem časomiera –   Žiak ovláda     transfer
Časomiera     prozodický   Predspev –     vyvodenie,      zjednodušený     Interpretácia
6 hodín      systém –    povinné dielo    zavedenie, jeho    princíp časomiery  významu
         striedanie             uplatnenie      a čiastočne dokáže
         prirodzene   Časomiera      v minulých      napodobniť rytmus
         dlhých     Epos        literárnych smeroch  časomerného verša
         a krátkych             Výklad pojmu epos,  v Predspeve. Vie
         slabík               Oboznámenie      vytvoriť časomerný
                           s presnosťou rytmu  verš na základe
                           časomerného verša   prirodzenej dĺžky
         Uplatnenie           1             slabík. vie
         časomiery                         analyzovať
         v antickej                        Predspev,
         poézii,                          argumentovať pri


                                                          34
humanistickej     vysvetľovaní
literatúre      kultúrno –
a literatúre     historického
klasicizmu      a umeleckého
           významu pre
Čítanie        slovenskú kultúru.
s porozumením   1  Vie vysvetliť
a interpretácia    podstatu eposu jeho
Predspevu –      ustálenú
spoločenský      kompozíciu.
význam diela     Uvedomuje si
           zmysel slov národ,
Vlastná tvorba    kultúrne dedičstvo.
daktylo –     1
trochejských
Časomerných
veršov – na
základe
prirodzenej
dĺžky

Epos –      2
kompozičné
a štylistické                Individuálne
stvárnenie                 skúšanie
antického                  TEST
a klasického
eposu
                           35
Krátka epická  Krátka epika   Vnútorný   1  Vyvodenie pojmu   Žiak vie porovnať   Výklad, analýza, Frontálne
próza      Fázy vnútornej  monológ      vnútorný monológ,  prozaické diela    indukcia,     a individuálne
4 hodiny    kompozície    R.R.: Peter    vnútorná      podľa určitého    zovšeobecňovanie, skúšanie TEST
        Epiky       a Lucia      kompozície     znaku.        Monológ,. Dialóg,
        Vnútorný     Vajanský –    poviedky a novely  Vie určiť prvky    čítanie
        monológ      výber       Chápanie      vonkajšej       s porozumením
                 Rozprávač     umeleckého diela  kompozície
        Čítanie             1  ako autorovho    a niektoré fázy
        a interpretácia           modelu sveta    vnútornej
        diel krátkej                      kompozície. Vie
        epiky                          vysvetliť funkciu
                                    vnútorného
        Kompozícia           1            monológu. Vie určiť
        zvoleného                        druh rozprávača
        diela, dejový                      a odôvodniť svoje
        a významový                       tvrdenie. Dokáže
        plán, typ                        reprodukovať
        rozprávača                       podobu autorského
                                    zámeru diela.
        Verbalizácia          1            Uvedomuje si
        vlastného                        základné
        čitateľského                      humanistické
        zážitku                         hodnoty.
        a hodnotenia
        diela, obhajoba
        vlastného
        stanoviska
                                                             36
Lyrická poézia  Spoločenská    Sládkovič:                 Žiak vie vymedziť
 Druhy lyriky  lyrika      MARÍNA –     1  Vysvetlenie a     pojmy spoločenská
  5 hodín             povinné dielo     vyvodenie pojmov   lyrika, ľúbostná    Analýza,
         Ľúbostná     KRASKO -       spoločenská,     lyrika, aplikovať ich  zovšeobecňovanie
         lyrika      výber       1  ľúbostná lyrika,   na básni a vysvetliť  – definícia pojmov
                  Spoločenská      Významový       svoje dôvody.      Aplikácia
         Básnický     lyrika        paralelizmus     Dokáže určiť      vedomostí –
         protiklad/    Ľúbostná lyrika  1  Chápanie       a charakterizovať    jednoduchý
         Kontrast     Protiklad/      umeleckého diela,   básnický kontrast /   transfer. Vlastná
                  Kontrast       schopnosť vcítiť sa  Protiklad a určiť ho  tvorba.      Individuálne
         Čítanie      Významový       do pocitov iných   v texte.        Hodnotenie     hodnotenie.
         a interpretácia  paralelizmus   1             Dokáže ho        a argumentácia   Hodnotenie
         Lyrických                           aplikovať v                vlastnej tvorby.
         básní                             sylabicko –                TEST
         Výklad                            tonickom verši.
         pochopenia                          Nadobudnuté
         posolstva                           poznatky dokáže
         lyrických básní             Zatriedenie básne   uplatniť pri analýze
                             podľa druhu      textu a na obhajobu
         Vlastná tvorba           1             svojho názoru.
         veršov                            Zároveň je schopný
         s využitím                          akceptovať to, že
         kontrastu                           umelecké dielo sa
                                        dá vysvetliť
         Verbalizácia                         rôznymi spôsobmi.
         Čitateľského            1
         zážitku
         a hodnotenie
         Básne,
         obhajoba
         vlastného
         stanoviska


                                                                   37
        počas analýzy
        básne
Dramatická   Dráma –      Palárik:      Vyvodenie pojmov:   Žiak vie vysvetliť
literatúra –  komédia,     Dobrodružstvo 1  Komédia. Dráma    podstatu veselohry
 Komická   fraška      pri obžinkoch   Hyperbola       a aplikovať svoje  Vysvetľovanie,
  dráma             Moliére:      Analýza vnútornej   poznatky na     rozhovor, analýza,
  5 hodín   Humorný      Lakomec –     kompozičnej      akejkoľvek      diskusia,
        charakter     povinné diela   osnovy        veselohre.      charakterizovanie
        divadelnej hry  Dráma     1  dramatického diela.  Chápe situačný    pojmov
        – komickosť    Komédia fraška   Verbalizácie     humor v divadelnej  Čítanie
        postáv      Humor       čitateľského alebo  hre a dokáže určiť  s porozumením
        Charakterový   Hyperbola –    diváckeho zážitku.  jazykové       Tvorba písomného
        typ postavy    zveličenie     Obhajoba vlastného  prostriedky, ktoré  prejavu.
        v divadelnej   Charakterový    názoru počas     vytvárajú humorný
        hre        typ postáv     analýzy.       charakter –
                          Dramatizácia     hyperbou
        Čítanie               krátkej humornej   A iné Pozná pojem
        a interpretácia         1  poviedky.       charakterový typ             Individuálne
        veseloherných                       a dokáže ho                skúšanie
        textov –                          aplikovať na               priebežne,
        dramatizované                       ukážke.                  hodnotenie
        čítanie                          Dokáže prezentovať            vlastnej tvorby
        Štylisticko –                       svoj názor na               TEST
        lexikálna                         divadelnú hru,
        analýza jazyka                       dokáže ho obhájiť
        a určenie                         v diskusii. Dokáže
        funkcie                          urobiť jednoduchú


                                                                38
jednotlivých    dramatizáciu krátkej
jazykových     humornej prózy.
prvkov diela
s dôrazom na
komickosť

Verbalizácia
čitateľského
resp.
diváckeho    1
zážitku
a hodnotenie
diela

Dramatizácia
textu krátkej
humoristickej  1
poviedky
(Kukučín)
                      39
gramatika
  Tematický          Obsahový štandard              Výkonový štandard                   Metódy
                                                       Metódy a formy
 celok (počet                      Počet                                 a prostriedky
         Téma hodiny    Kľúčové pojmy            Ciele       Spôsobilosti     výučby
   hodín)                        hodín                                 hodnotenia
Úvodná hodina            Jazyk, literatúra,                            Rozhovor,    Priebežné ústne
  1 hodin   Motivačná      práca            Osvojiť si SJL ako             čítanie     skúšanie,
         a informačná    s informáciami,   1    nevyhnutnú súčasť              s porozumením,  pravopisné
         hodina,       projekt           zložky vzdelávania             pravopisné    previerky
         mimočítankové                  a výchovy.                 cvičenia.
         čítanie, kritériá
         hodnotenia
                                             Žiak si uvedomuje
                                             spisovnosť
                                             a nespisovnosť
         Fonetika                                používaného jazyka
  Zvuková   a fonológia     Fonetika,                      v písomnom
stránka jazyka            fonológia,      3    Rozlíšiť pojmy     i ústnom prejave
  8 hodín             graféma,           fonetika, fonológia,
         Klasifikácia    fonéma, hláska,       Poznať klasifikáciu  Žiak odlišuje
         slovenských     samohlásková         slovenských hlások   zvukovú a písomnú
         hlások       skupina                       podobu reči, vie   Rozhovor,
                                             pomenovať jej    rozprávanie,
                                             základné jednotky  čítanie,
                                                       pravopisné    Pravopisné
                                                       cvičenia     previerky, testy,
                                                                nácvičné diktáty
                             2             Vie zreprodukovať
         Ortoepia                              vlastnými slovami
                                 Pochopiť zásadné pravidlá znelostnej
                   Ortoepia,          rozdiely medzi  asimilácie
                   znelostná          písomným a ústnym v slovenčine,
                   asimilácia      3    prejavom     dokáže ich


                                                                     40
         Znelostná                           aplikovať vo svojim
         asimilácia                           ústnom prejave                  Diakritické
  Grafická             znamienka-     4  Vedieť správne
stránka jazyka           dĺžeň, mäkčeň,     aplikovať poznatky             Pravopisné
  8 hodín             vokáň, dve       o pravopise                cvičenia,
                  bodky,         interpunkčných               rozprávanie,
         Diakritika,    Interpunkčné      a diakritických              vysvetľovanie,
         interpunkcia    znamienka-       znamienok                 aplikovanie
                  dvojbodka,       v písanom prejave  Žiak dokáže
                  apostrof,                  správne používať
                  Lomka, tri                 v písomnom prejave
                  bodky,                   interpunkčné
                  Písmo, pravopis,              znamienka
                  vybrané slová                a diakritické
                  a príbuzne slová              znamienka, vie
                                        vysvetliť ich
                                        význam a úlohu v
                                        písomnom prejave

         Uplatnenie              2  Osvojiť si správne
         diakritických               používanie
         a interpunkčných             diakritických
         znamienok                 znamienok                           Pravopisné
         v pravopise                a interpunkčných                       previerky,
                              znamienok                           kontrolný diktát
         Zhrnutie                                       Pravopisné
         poznatkov,              1                       cvičenia,
         diktát č.1                                      nácvičný diktát,


                                                                  41
                                               práca
       Oprava                                      s cvičebnicou
       vyhodnotenie             1
       diktátu
       Slohové postupy           1
                           Pomenovať hlavné            Vysvetľovanie,
                Opis, druhy      znaky opisu               rozhovor,      Priebežné
       Opisný slohový  opisov,      1  a charakteristiky  Žiak dokáže určiť  diskusia, čítanie  frontálne
       postup      charakteristika-    Vedieť rozlíšiť   znaky rôznych    a rozbor      skúšanie,
                vonkajšia,       priamu, nepriamu  druhov       literárnych
                vnútorná,       a vonkajšiu     charakteristiky,  ukážok,
       Charakteristika  priama,      1  a vnútornú     dokáže aplikovať  Syntéza prvkov-
                nepriama        charakteristiku   Získané poznatky  vytvorenie
                                     Na konkrétnych   podobných
Štylistika  Charakteristika           1  Na konkrétnych   ukážkach      útvarov
8+2+1    priama                  príkladoch určiť
       a nepriama                znaky rôznych
                           druhov
       Rozvíjanie              1  charakteristiky
       slovnej zásoby
       pri tvorení               Využiť ukážky
       charakteristiky             z umeleckej
                           literatúry

       Rozbor ukážok            1                                Kontrolná práca
       charakteristiky                                           – hodnotenie


                                                               42
                                                         podľa platných
     Práca               2                                  noriem
     s ukážkami                          Dokáže vytvoriť
     charakteristiky                        charakteristiku
     z umeleckej                          literárnej postavy
     literatúry    Príprava,                  Prečítaného
              napísanie                  literárneho diela
              a oprava
     Kontrolná práca          2+1
              Prisudzovací,
              Určovací,
              priraďovací
     Vetné sklady   sklad         Vzťahy medzi     Žiak dokáže      Frontálne
                          vetnými členmi    zdôvodniť vzťahy    opakovanie,    Písomné
                                    medzi vetnými     cvičenia,     skúšanie,
     Druhy súvetí            1             členmi na základ ich  Určovanie      Ústne skúšanie
     Priraďovacie                         funkcie        vysvetľovanie
     a podraďovacie
     súvetia      Súvetie
Syntax           Priraďovacie,     Rozlíši jednoduchú  Žiak dokáže
6 hodín           Podraďovacie,     a zloženú vetu,   nadobudnuté      Výklad,
     Priraďovacie   Hlavná veta,      rozlíšiť       vedomosti uplatniť   objasňovanie,
     súvetie -     Vedľajšia veta  2   priraďovacie     pri rozbore súvetí,  Analýza a rozbor
     Zlučovacie,               súvetie       vie transformovať
     stupňovacie,               a podraďovacie    jednoduché vety na
     odporovacie,               súvetie, hlavnú   súvetia a naopak.
     vylučovacie               a vedľajšiu vetu   Dokáže ich funkčne


                                                              43
                                    uplatniť vo
       Podraďovacie                       vlastných
       súvetie                          jazykových
        vedľajšia veta –                     prejavoch.
       Podmetová,                        V jednoduchých
       Predmetová             2           vetách a súvetiach
       Prívlastková,                       dodržiava
       Príslovková –                       interpunkciu.               Individuálne
       Miestna,                                              skúšanie, test
       Časová,
        Príčinná,
       Spôsobová

       Zhrnutie              1
       vedomostí
                 Komunikácia.
                 Asertivita,
                 Debata,
       Komunikácia -    Diskusia,   1           Žiak dokáže použiť  Rozhovor,      Komplexné
       komunikačná     Mediálna      Na základe     správnu slovnú    diskusia, debata,  hodnotenie
       situácia      výchova      komunikačnej    zásobu na základe             prejavu
Komunikácia                     situácie použiť  komunikačnej               v konkrétnych
6 hodín    Efektívna             1  vhodnú slovnú   situácie.                 situáciách.
       komunikácia              zásobu, upraviť  Dokáže pracovať
                           text, vety podľa  s vlastným textom a
       Asertívna             1  vecného významu  upraviť ho podľa


                                                               44
       komunikácia              a kontextu,     vecného významu
                          práca s vlastným  a kontextu. Dokáže
       Debata              1  textom.       uplatniť prozodické
                          Prozodické      vlastnosti reči vo
       Diskusia             1  vlastnosti reči.   vlastnom prejave

       Mediálna             1
       komunikácia
                                    Žiak dokáže      Rozbor, analýza,
Štylistika  Slohové postupy Slohový postup  2  Rozbor textov –   identifikovať     rozprávanie,    Kontrolná práca
12+2+1            Úvaha        umelecké, vecné,   úvahový slohový    štylistické    hodnotená poľa
       Úvahový     Výklad        Charakteristika   postup v súvislom   cvičenia      predpísaných
       slohový postup – Jazykový štýl,  2  základných znakov,  umeleckom texte,             noriem.
       Charakteristické           uplatnenie      vie ho aplikovať pri
       znaky                 slohových      tvorbe vlastných
                          postupov.      textov,
       Slohové postupy          2            Vie analyzovať
       a ich uplatnenie                      a aplikovať
       v jednotlivých                       vedomosti
       FJŠ                            a zručnosti v práci
                                    so súvislým textom.
       Výkladový             2            Vie vytvoriť
       slohový postup                       kompozične
                                    zrozumiteľný text,
       Porovnanie s                        v ktorom uplatní
       úvahovým             1            logické, časové
       slohovým                          a príčinnonásledné
       postupom                          súvislosti textu


                                                              45
                                     a požiadavky
       Príprava na            2             slovosledu
       kontrolnú prácu                       v slovenčine.

       Kontrolná práca          1

       Oprava
       kontrolnej práce         1
Jazyk a reč  Jazyk a reč    Jazyk, jazykový 2  Určiť hlavnú     Žiak dokáže
4 hodiny             znak,        myšlienku textu,   porozumieť
                 Jazykový      Kľúčové slová    počutému textu,
                 systém,       Spisovná       Je schopný
                 Reč,        a nespisovná     vystihnúť hlavnú
                 Dorozumievacia/   podoba prejavu,   myšlienku textu,
       Funkcie jazyka   Komunikatívna  2  úprava nespisovnej  Rozlíši kľúčové
                 Funkcia jazyka   podoby textu na   slová
                 Estetická      spisovnú
                 funkcia jazyka              Pochopí a roztriedi
                 Poznávacia/               vypočuté
                 Kognitívna                informácie,
                 funkcia jazyka              Rozlíši vyjadrovacie
                                     prostriedky


                                                 46
            účastníkov
            komunikácie
            z hľadiska
Zhrnutie      2  spisovnosti,
poznatkov       Dokáže rozlíšiť
a systematizácia    nevhodnosť
učiva         použitých slov,
            Slovných spojení
            v ústnom prejave
            v bežných
            situáciách.
                     47
Tematický plán – Príma
literatúra

                              Časovo-tematické plány
                              PRÍMA
                              LITERATÚRA
                              časová dotácia: 66 hodín/ 2 hodiny týždenneMESIAC POČET TEMATICKÝ       TÉMA          POJMY       SPôSOBILOSTI        POZNÁMKY
    HODÍN CELOK

IX.      1 Opakovanie     Opakovanie       autor       vedieť rozlíšiť poéziu
6 hod.               učiva z predch. Roč.  čitateľ      a prózu
                              text        vedieť vysvetliť pojem
                              ilustrácia     AUTOR
                              báseň       poznať základných autorov
                              poézia,lyrika   slovenskej detskej liter.
                              próza

        1          Zoznámenie s učeb-
                  nicou

       10 Ľudové piesne,   Ľudové piesne:     verš        vedieť charakterizovať:   ukážky nahrávok ľud.p.
         koledy,      uspávanky       strofa       verš
         zľudovené pies.,  ľúbostné        nadpis       strofu
         poézia
         nonsensu      zbojnícke       rým        rým
                  pracovné/trávnice   prirovnanie    prirovnanie
                  obradové        zdrobnenina    zdrobneninu                                                                  48
X.              regrútske/vojenské   rytmus        rytmus
8 hod.            žartovné        personifikácia    personifikáciu        spievanie známych ľ.pies.
               koledy         nonsens        nonsens
               zľudovené piesne    ľudová slovesnosť                  pozitívny vzťah k národu
               poézia nonsensu    tradovanie      žiak plynule prečíta
               Žáry:Možné nemožn.              umelecký text s dôrazom
               Janovic: O cestovaní             na výrazné čítanie
               OPAKOVANIE,TEST               dokáže na ukážke demon-
                                      štrovať teoret. Úpoznatky


     4 Hádanky,príslov. Hádanky         inotaj        žiak vie rozlíšiť útvary   reprodukcia krátkej ľ.slov.
      porekadlá                           krátkej ľud.slovesnosti
                                                     vytváranie kultúrnych
      pranostiky    Príslovia       poučenie       v ukážkach z literatúry,   posto
                                      kalendárov a pod. vie     jov
XI.              Porekadlá       pozorovanie prírod. vyhľadať tieto útvary      vzťah k tradíciám
8 hod.                        javov         žiak vie vysvetliť pôvod
               Pranostiky                  a spôsob vzniku týchto
                                      liter. Útvarov

     11 Rozprávky                                          čítanie-nahlas
      Ľudové rozpráv. Zlatí bratkovia     tradovanie      žiak vie vysvetliť znaky       tiché
                           zberatelia      fantastickej roz. A ukázať
                           P.Dobšinský      ich v ukážke         dôraz na:
                           S. Czambel                     intonáciu
                           fantastická roz.   žiak vie charakterizovať   melódiu vety
                           magické predmety   umelú roz. A ukázať to    využitie prozodických vl. J.
               Ženský vtip      realistická roz.   na ukážke
                           monológ        z textu dokáže vybrať     doplnkové čítanie rozpr.
                           dialóg        monológ a dialóg
               Najväčšie cigánstvo  nonsens        vie určiť priamu reč     reprodukcia rozprávky,
               Rozp.o Šahrazád    arabská roz./Orient  žiak dokáže určiť       ktorá sa mi páči
                                      charakterist. Znaky orient.  akcept. Odliš.kultúr
      Autorské roz.   Andersen:Škaredé...  zvieracia roz.    rozprávky


                                                                    49
                           vysvelí úlohu zvieracích    nácvik čítania
                           postáv vo zvieracej rozp.    správne vyjadrovanie/
                           na príklade hodnotí správnie  výslovnosť
                           postáv/výsmech,láskavosť    analytické zručnosti
     Rúfus:Laktibrada   veršovaná roz.
                prirovnanie    žiak vie pretvoriť viazanú     pamäťové a klasifikačné
                viazaná umel. Reč. umeleckú reč na neviazanú      zručnosti
                         pokus vytvoriť z
                         prozaickej             NASPAMäŤ
                         roz.O troch gr..báseň
XII.   Zúbek:Ako čertík...  charakteristika    žiak vie charakterizovaž    čítanie a rozhovor o prečít.
6 hod.             a opis postáv     postavy, poukáže na ich
                smiešne a poučné    dobré stránky, vie ich
                slovná zásoba-     opísať a nakresliť       práca s textom
                vyhľadať
                nezvyčajn.       vlastnú ilustráciu
                slová,nahradiť     žiak vie v texte nájsť miest.
                synonymami       ktoré sú vtipné alebo
                ilustrácia - vlastná  poučné

     Rodari:Pinochio    porovnanie umelej   kompozícia príbehu       tvorivé písanie
                a ľudovej roz.     zakončenie príbehu       hodnotenie
                kompozícia       samostatná práca a na      analýza
                zakončenie
                príbehu        záver porovnanie žiac.pr.

     Caroll:Alica     nezmysly v rozpr.                   porovnanie s ukážkami
                nonsens                        nonsensu z predch. Obd.
                rozlíšiť moderné a
                a absurdné prvky
                                                           50
           Satinský:Štikútko    moderná autorská   žiak vie vysvetliť, prečo  čo vieme o Satinskom
                       rozprávka      sa rozprávka považuje    práca s textom
                       fantastika je    za modernú,
                       úplne odlišná od   odlišnosť fgantastiky od
                       klasickej fant.   klasickej fant. Rozp.
                       v ľudov. Rozp.

           OPAKOVANIE TEST

     6 POVESTI
           Jánošíkovské Vianoc miesto deja       vzťah k národným tradí-
                     historická postava    ciám
                     udalosť - sú v pov.
                     reálne          historické prvky v poves.
                     opis a charak. Ján.

                       porovnať povesti a  uvedomenie si národnej
                       rozprávky      spolupatričnosti

I.          Tri prúty Svät...    historická pov.                 Veľkomoravská ríša
5 hod.                    autorská pov.                  vzťah k vlasti,národu

                                 práca s prečítaným
           Žabia studňa      dejová osnova    textom            súdržnosť
                       miestna pov.
                       dialóg-nácvyk,pred. v spolupráci s inžými spo-
                       ilustrácia     lužiakmi tvorenie dialógov  povesti o našom meste
                                 pochopiť následnosť deja
           Skala Margita..     básnické obrazy
                       v próze 96/2.    vie nájsť umelecké prvky
                                 v texte
           Štiavnické Jašteričky            žiak pozná znaky herald.
                                 povest. V texte
                                 pomocou umelec diela
                                 poznáva históriu                                                           51
              OPAKOVANIE TEST

      DRUHÝ     POLROK

II.   10 BÁJE,LEGENDY
6 hod.   MODLITBY   Báje:
             Zrodenie sveta     báj         hľadanie odpovede na otáz.
                        mýtus        o vzniku života na Zemi
              Ako sa zrodila Zem  rozdelenie bájí127  porovnávanie bájí rôznych
                                   národov - zhoda a rozdiel

              Prometeus      grécka kultúra    poučenie z biblických príb.
                                   Dobré činy kladne
                        grécki bohovia    vplývajú
                        život a pôvod    na obohatenie nás
                        človek.       samých

              Tatranská Kikimora  slovenská báj
              Legendy:
                        svätec
              Stvorenie sveta   život svätých    čítanie, práca s textom
                        Biblia        rozprávanie
                        Starý zákon     analýza
                        Nový zákon      argumentácia
                        solúnski bratia:   tvorba ústnej výpovede
                        Cyril a Metod
                        hebrejský jazyk
                        staroslovienčina

III.            Narodenie Ježiša   Vianoce       tradície, zvyky


                                                  52
8 hod.                     biblické postavy

            V Nazarete       Nazaret
                        Ježiš Judáš -
                        porovnanie
                        opis
                        personifikácia

                                  porovnanie vlastností
            Uzdravenie hospod.             Ježiš
                        gradácia      v detstve a dospelosti
                        umelec. Prostr. V  čítanie s porozumením-
                        próze        vie pracovať s textom a
                                  správne odpovedá na
                        postupnosť deja   otázk           y
                        zázrak       vyplývajúce z textu

            Modlitby        Otče náš...
                        Rúfus


     10 PRÍBEHY
      ZO ŽIVOTA
      DETÍ
            Ondrejov:Obyvatelia.. charakterist.post  analýza
                       hlavná postava    argumentácia
                       vedľajšia postava  rozprávanie

            Zelinová:Spať na ...                           "Život je to najkrajšie čo
                                  rozhovor na danú temu     na svete jestvuje..."
                                  hlasné a tiché čítanie    "Za najkrajší dar života
                                                 budem považovať svoje
                                                 deti

                                                 vyjadri svoj názor na
IV.           Sloboda:Konkurz    fántázia a túžby  ako ba sme my prežili     prijatie


                                                               53
8 hod.                               konkurz?           Miloša do spevokolu

            Šikula:Moje povinno.. vtipný dialóg     pokusiť sa porozprávať
                       priama reč      vtipný príbeh
                       úloha slovies
                       v texte

            Tanská:Dve stoličky..            vasvetli podoby TICHA
                                  žiak po prečítani vysvetlí,
            V znamení bumeran.   fair play      o čom je príbeh
                        pravidlá hry
                        rozprávač príbehu  dorozprávať príbeh

            Jarunková:Kamaráti   kamarátstvo                    "V kamarátstve môžeme
                        slang        vie vyhľadať slová, ktoré   žartovať,ale kamarátstvo
                        humor        používajúžiaci,vypíše ich   nie je žart"
                                  dokončiť príbeh podľa
                                  svojej fantázie

            Mať takého brata    poviedka      láska             "Je požehnaný ten,
                        próza        náklonnosť          kto dáva"
                        rozprávanie
            Nebo a peklo      literárna postava  vlastnými slovami       rozdiel medzi "nebom
                                  porozpráva obsah
                                  poviedky           a peklom"

            OPAKOVANIE TESTV.    4 NÁUČNÁ
8 hod.   LITERATÚRA
            Encyklopédie      encyklopédia    vie určiť rozdiely medzi
                        odborný-náučný št. umeleckou a odbornou
                        umelecký štýl   literatúrou
            Písmo a kalendár    obrázkové pís.


                                                               54
                         náučný slovník   dokáže v texte vyhľadať
             Encyklopédia zvierat            fakty a prvky charakterist.
                                   pre náučnú lit.
             Slávni lekári     Jessenius
     5 FILMOVÁ ROZ.  O hlúpej..       dramatický žáner                 prehliadka DVD a video
      ROZHLASOVÁ              filmová rozprávka                 filmová rozprávka
      HRA                  rozhlasová hra
      BÁBKOVÁ HRA  O vlkovi        bábková hra
                         filmový scenár
                         scenárista                    počúvanie rozhlasovej hry
             O veľmi chorej..    režisér
                         rozprávač
                         herec
             Dramatizácia      dramaturg
                         dialóg
                         monológ
             Dramatizácia      divadlo
                         dramatizácia
                         bábkové divadlo
                         animácia-oživovanie
                         bábok        zahrať divadel. Hru 178
                         maňuškové divadlo
                         marionetové div.
                         javajkové div.

VI.   2 KOMIKS                komiks                      komiks do školského čas.
5 hod.                      slovná bublina   vie vytvoriť komiks
                                   dokončiž komiks

     1 OPAKOVANIE
     1 OPAKOVANIE
     1 VYHODNOTENIE PRÁCE


                                                                55
Tematický plán – Sekunda
literatúra
                Obsahový štandard           Výkonový štandard                    Metódy
Tematický celok                                              Metódy a formy
                    Kľúčové   Počet                                  a prostriedky
 (počet hodín)   Téma hodiny                  Ciele        Spôsobilosti      výučby
                     pojmy   hodín                                   hodnotenia
                  Balada -        Poznať význam     Žiak vie vysvetliť   Výklad,
         Ľudová balada Ľudová, umelá   1    pojmu balada.     pojem balada.      Vysvetľovanie,
         Išli hudci...   Metafora,       Vedieť identifikovať  Vie identifikovať    rozprávanie,,
         Interpretácia   epiteton,       na ukážke hlavné    hlavné znaky balady   aplikácia
         textu       Tagické        znaky balady.     aj novom texte, vie   analýza
         Umelá balada:   zakončenie   1    Vedieť         porovnať baladu
         Botto: Lucijný Pochmúrnosť        pretransformovať    s inými básnickými
         stolček      deja          baladu na prozaické  Útvarmi, pozná
                              rozprávanie      rozdiel medzi
         Hviezdoslav:               a zdramatizovať ju.  epikou a lyrikou,
         Zuzanka             1    Vedieť vyhľadať    Vie určiť a vysvetliť
         Hraškovie                a pomenovať      význam epiteta,
                              metaforu,       metafory v texte.
         Čítanie                 zdrobneninu,      Dokáže na ukážke
   Balada    a interpretácia             prirovnanie,      aplikovať vedomosti
  4 hodiny   textu,                  charakterizovať    o vonkajšej
         Čítanie                 vonkajšiu       kompozícii balady –
         s porozumením.          1    kompozíciu balady –  verš, strofa, rým.
         Transformácia              Verš, rým, strofa.   S pomocou učiteľa
         textu balady do             Vyjadriť svoj názor  dokáže formulovať            Individuálne
         prozaickej                na prečítaný text,   svoje hodnotenie             ústne skúšanie,
         a dramatickej              vedieť ho obhájiť.   prečítaného textu            čítanie
         Podoby                  Výrazný prednes                         s porozumením
         Stručné                 balady, dramatizácia                      Písomné
         informácie o               balady.                             skúšanie
         autoroch                                                 TEST


                                                                   56
Poézia, báseň,  Úvodná hodina   Nadpis.                 Žiak vie vysvetliť   Vysvetľovanie,
  detská    – báseň      Verš,    1              pojem poézia, báseň,  Rozhovor,
 populárna    Štúr: Uvítanie   Strofa                 populárna pieseň.   Analýza,
  pieseň             Refrén     Rozlíšiť pojem     Vie s pomocou     Aplikácia,
 8 hodín    Navrátil:     Rým –    1  poézia, báseň,     učiteľa porovnať    Práca
         Strieborné šaty  združený    pieseň.         populárnu pieseň    s umeleckým
                  Striedavý    Porovnanie ľudovej   a ľudovú pieseň.    textom.,
         Navrátil: Oči   Obkročný  1  a populárnej piesne.  Vie definovať verš   rešpektuje
         Smrek: Oči             Vedieť definovať    a poznatok dokáže   rytmické
                          verš, rým, znázorniť  aplikovať na ukážke.  usporiadanie
         Haľamová: Jar,         1  rým príslušnou     Vie v básni určiť   básnického textu.
         jeseň – prírodná          schémou.        rým, znázorniť jeho
         lyrika               Vedieť určiť      schému
         Hevier: Jar,            a charakterizovať    a pomenovať ho.
         Poslíček              umelecké        Snaží s o výrazný
                          prostriedky       prednes básne.
         Detská               v lyrických básňach
         populárna             – metafora, epiteton,
         pieseň             1  personifikácia,
         Nagy: Prečo            zdrobneniny,
         krava nenosí            prirovnanie.
         žiadnu kravatu           Výrazný prednes
                        1  lyrickej básne.
         Nagy : Nikdy
         nezober drogu         1

         Filan: Túlavý
         psík              1
         Hevier:
         Náušnica
         v uchu
                                                            57
         Čítanie
         a interpretácia
         textu              2
         Umelecký
         prednes básne
         Porovnanie
         ľudovej                                              Individuálne
         a umelej piesne                                          skúšanie
         Počúvanie                                             Čítanie
         nahrávok                                             s porozumením
         detských piesní                                          TEST
         P. Nagya                                                 Čítanie
                                      Žiak dokáže odlíšiť  s porozumením.
Próza ako    Hronský:     Próza,                  historickú povesť   Rozprávanie.
základná forma  Zakopaný meč   Povesť     1  Základné znaky    a historickú     Rozhovor.
literárnej    pod Zoborom    Historická     prózy a jej      poviedku, pozná    Analýza textu.
tvorby               poviedka,     formy.odlíšenie    heraldickú povesť   Aplikácia
         Ďuríčková:    Prozaická     historickej povesti  a miestnu povesť,   poznatkov na
POVESŤ      Výrobné      povesť,      a historickej     Vie charakterizovať  literárnych
HISTORICKÁ    tajomstvo     Bylina,    1  poviedky.       bylinu.        ukážkach
POVIEDKA              Autorská reč    Prozaická povesť   Dokáže aplikova    a transormácia
5 hodín     Žáry: Povesť   Reč postáv,    a veršovaná povesť  svoje poznatky a   vedomostí.
         o Rune                – znaky        V konkrétnej ukážke
                         1  veršovaného      dokáže určiť reč
         Uzdravenie Iľju           lter.útvaru.     postáv a autorskú
         Muromca               Pomenovanie      reč.
                         1  bylina.
                           odlíšenie autorská


                                                              58
        Krásna Hôrka           reč a reč postáv.
                       1
Vedecko –    Verne: Páľ   Vedecko-    1
fantastická          fantastická    Charakteristika    Vie charakterizovať    Čítanie
literatúra   Kotzwinkle:  literatúra –    vedecko-fantastickej  vedecko-fantastickú   s porozumením.
   3hodiny  E.T.      román,       literatúry, rozdiel  literatúru, dokáže    Práca s textom.
        Mimozemšťan  Povidka    1  medzi staršou     porovnať staršiu     Rozprávanie.
                         (Verne) a novšou(   ukážku s modernou    Vysvetľovanie.
                       1  Kotywinkle)      a poukázať na
                         literatúrou .Analýza  hlavné rozdiely.
                         ukážok, reč postáv,  Dokáže si vytvoriť             Ústne skúšanie,
                         autorská reč,     vlastný názor, ktorý            Písomné
                         rozprávanie a opis   potom vie obhájiť.             skúšanie
                         v umeleckej                            TEST
                         literatúre.
 Príbehy zo  Rázus:
 Života detí  Maroško              Ukážka života detí
  5 hodín           Arhaizmy,     v minulosti,
        Twain::    Historizmy   1  porovnanie so                  Čítanie
        Tom vytrpí   Ja – forma     životom dnes.                  s porozumením,
        trest     On - forma     Využitie        Žiak dokáže plynule   práca s textom.
                         archaizmov       prečítať súvislý text.  Rozprávanie .


                                                                59
          Ďuríčková:            1  a historizmov      Po prečítaní dokáže  Reprodukcia.
          Kapitola               v umeleckej       vlastnými slovami   Video.
          dvanásta...             literatúre.       zreprodukovať     Vysvetľovanie.
                            Humorné prvky      obsah textu.              Ústne skúšanie
          North: Šibal           1  v literatúre.      V ukážke dokáže            Čítanie
                                        určiť archaizmy            s porozumením
                                        a historizmy a vie           Písomné
          Blažková:            1              ich odlíšiť. Vie            skúšanie.
          Zázrak života                        charakterizovať reč          TEST
                                        postáv a uplatnenie
                                        humoru. Odlíši ja –
                                        formu od on formy
                                        rozprávania.
  Príbehy zo                    1
života v prírode
  3 hodiny    Kipling:    Rozprávací      Príroda je večným
          Maugli     slohový postup  1  námetom pre                  Čítanie s
                  Opisný        umelecké                   porozumením.
          Moric: Ako   slohový postup    spracovanie.                 Rozprávanie.
          kapor orla              Zvierací hrdinovia              Aplikácia
          utopil              1  v literatúre.      Žiak dokáže      poznatkov.
                            .Environmentálna    v literárnej ukážke  Rozhovor.
          Kováč: Deväť           1  výchova, vzťah     odlíšiť rozprávací  Diskusia.
          studničiek              k prírode, jej     a opisný slohový
                            ochrana. Odlíšiť    postu.
                            opisný a rozprávací   Vie po prečítaní            Ústne skúšanie,
                            slohový postup     ukážky                 čítanie
                            umeleckej literatúre.  reprodukovať              s porozumením


                                                                 60
                                  príbeh.                  Písomné
                                  V ukážkach                skúšanie.
                                  zameraných na               TEST
                                  environmentálnu
                                  výchovu – ochranu
                                  prírody vie
                                  samostatne vyjadriť
                                  k danej
                                  problematike svoj
                      1            názor a vie si ho
 Detská                              obhájiť.
detektívna
literatúra          Detektívna  1  Vedieť
 2 hodiny  Arthur: Záhada  poviedka,    charakterizovať
       vreštiacich   Román      znaky detektívnej
       hodín      Páchateľ     literatúry.
               Detektív     Výstavba                  Čítanie s
       Mlčochová:    Motív      detektívneho                porozumením,
       Adrianin prvý  Trest      románu a poviedky.  Žiak vie správne    výrazné čítanie.
       prípad                         určiť a v ukážke    Reprodukcia,    Ústne skúšanie,
                                  vyhľadať        Rozhovor.     Písomné
                                  charakteristické             skúšanie,
                                  znaky detektívneho            Čítanie
                                  románu a poviedky.            s porozumením.
                                  Vie určiť hlavné
                                  a vedľajšie postavy,
                                  ich funkciu
                                  v románe. Pozná
                                  vnútornú výstavbu
                                  Detektívky.

 Náučná


                                                             61
 literatúra
 4 hodiny            Náučná    1
        Dvořák:      literatúra,    Charakteristika
        Rozprávka na   Vedecké      náučnej literatúry.
        jantárovej niti  objavy      Odborné termíny,               Čítanie s
                 Historické  1  Presné vyjadrovanie  Žiak vie určiť     porozumením.
        Ohňový      fakty,      myšlienok.      základné znaky     Práca s odbornou
        telegraf     Populárno-  1  Schopnosť vnímať   náučnej literatúry.  literatúrou.
                 náučná      nové informácie    Dokáže určiť      Jednoduché
        Zúbek: Turci sa  literatúra    a vedieť ich     pomocou poznatkov   spracovanie
        Bratislavy boja         1  aplikovať na     Náučný test. Vie    odborného textu,
                          konkrétnej ukážke.  vysvetliť význam    Poznámky      Čítanie
        Vzdelanci                         náučnej literatúry.  a výpisky.     s porozumením,
                                     V Dokáže využiť    Porovnanie     Ústne a písomné
                                     náučnú literatúru na  umeleckého     skúšanie.
                                     získavanie       a odborného
                                     informácií a tie    textu.
                                     dokáže vhodne
                                     aplikovať. Vie
                                     odlíšiť umelecký
                                     a odborný text.
                          Charakteristika                         Frontálne
  Dráma             Dramatické    drámy.                             skúšanie.
a dramatické  Divadelná hra   dielo,      Divadelná hra                          Slovné
  umenie   Andersen:     Režisér,   1  a rozhlasová hra –              Dramatizácia,   hodnotenie
 2 hodiny   Snehová      Scenár,      porovnanie                  výrazné čítanie,  Umeleckého


                                                               62
kráľovná     dramaturg    a zdôraznenie                Práca so     Prejavu.
Rozhlasová hra  Divadlo,   1  rozdielov.                  scenárom.
Pretože aj    Dialóg,     Tvorba filmu.    Žiak vie definovať    Tvorivé písanie –
napriek tomu   Dramatický    Filmové profesie.  pojmy súvisiace     transformácia
         konflikt,    Tvorba filmového  s tvorbou divadelnej   umeleckého
Film       Zvukové     scenára.      hry, rozhlasovej hry,  textu – rozprávky
         efekty,               porovnávaním ich     – do podoby
         Maskér,               dokáže odlíšiť.     scenára. Využitie
         Kostymér,              V spolupráci so     prozodických
         Kameraman              spolužiakmi dokáže    vlastností reči.
         Režisér               dramatizovať scenár   Správny rečový
         Animovaný              rozprávky. Dokáž     prejav.
         film                 aplikovať pojmy
         animácia               v praktickej situácii.
                                                      63
gramatika
                Obsahový štandard              Výkonový štandard         Metódy      Metódy
Tematický celok
                              Počet                       a formy    a prostriedky
 (počet hodín)   Téma hodiny     Kľúčové pojmy          Ciele       Spôsobilosti
                              hodín                        výučby    hodnotenia
Opakovanie učiva            Hlásky           Upevňovanie     Žiak dokáže po   Utvrdzovanie,  Písomné
predchádzajúceho Zvuková rovina    Spoluhlásky     1    nadobudnutých    zopakovaní     Precvičovanie,  skúšanie
   ročníka   jazyka        Samohlásky         vedomostí      základného učiva  Pravopisné
   6 hodín              Znelé a neznelé       Aplikácia na     z predchádzajúceho cvičenia
         Hlásky        spoluhlásky         konkrétnych     ročníka aplikovať Určovanie
                    Dvojhlásky     1    cvičeniach      poznatky na
         Pravopis vlastných  Interpunkcia        Uplatnenie priamej  konkrétnych
         Mien         Spojovník      1    reči v ústnom    cvičeniach
                    Pomlčka           a písomnom
         Rozhovor –      Priama reč         prejave
         komunikácia     Spodobovanie    1    Pochopenie
                    Jednovýznamové       rozdielu medzi
         Tvaroslovie     a viacvýznamové       jednovýznamovými
                    slová        1    a viacvýznamovými
         Skladba       Frazéma           slovami
                    Ohybné       1
                    a neohybné slovné
                    druhy
                    Jednoduchá veta
                                                                 64
Zvuková rovina  Prozodické      Melódia vety  1  V domácich       Žiak vie správe     Rozprávanie,   Ústne
jazyka      vlastnosti reči   Prízvuk      a cudzích slovách   artikulovať       vysvetľovanie  a písomné
8 hodín     Melódia vety     Prestávka     správne artikulovať  a spisovne tvoriť    Precvičovanie  skúšanie
                   Rytmus       a spisovne       domáce i cudzie     Čítanie
         Rytmus        Sila hlasu     vyslovovať. vedieť   slová. Dodržiava    Počúvanie
         Tempo                  narábať silou hlasu,  pravidlá        prednesu
         Sila hlasu               Správne používanie   spodobovania.      umeleckej reči
         Prestávka              1  pravopisu. Vedieť   Pri čítaní
                             uplatniť        a rozprávaní
         Dôraz vo vete            1  interpunkciu.     správne využíva
                                        silu hlasu, prízvuk .
         Hlavný slovný           1
         prízvuk

         Správna výslovnosť         1             V písomnom
         cudzích slov                          prejave vie správne
                   Interpunkcia               uplatniť poznatky
         Interpunkcia     Čiarka     1             o interpunkcii,
                   Úvodzovky                 ovláda písanie
         Utvrdzovanie     Pomlčka    1             priamej reči.
         poznatkov
         Diktát č.1

         Oprava diktátu           1
         Rozbor chybovosti                                            Diktát
                                                                 65
                                                       Výklad
Významová     Slovná zásoba    Jadro       1  Rozlíšenie       Žiak vie vyhľadať   Vysvetľovanie
Lexikálna rovina            Prechodná časť     spisovných       a rozlíšiť spisovné  Zapamätávanie Písomné
10 hodín      Rozdelenie slovnej  Periféria     1  a nespisovných     slová a nespisovné   Rozprávanie  a ústne
          zásoby                   slov.         slová,                skúšanie
                                Neutrále a citovo   Domáce a cudzie           frontálne
          Hovorové a knižné            1  zafarbené slová    slová                a individuálne
          slová        Hovorové        Vedieť uplatniť    Slangové slová,
                    Knižné slová    1  Domáce a cudzie    Vie vysvetliť
          Odborné termíny   Odborné termíny    slová         význam cudzích
                                           a slangových slov.
          Spisovné                  Vedieť v texte     Vie identifikovať
          a nespisovné slová  Odvodzovanie    1  identifikovať slova,  slová, ktoré vznikli
                    Skladanie       ktoré boli utvorené  skladaním
          Tvorenie slov    Predpona prípona  1  skladaním       a spájaním.
          Odvodzovaním     Cudzie slová      a odvodzovaním.    Vie správne
                    Slangové slová     Vedieť sa       pracovať
          Tvorenie slov    Zastarané slová  1  orientovať       s pravopisnými
          príponami      Skratky        v slovníkoch      príručkami
                    Slovníky        a jazykovedných    a slovníkmi.
          Tvorenie slov              1  príručkách.
          skladaním
                                                              Diktát
          Zhrnutie poznatkov           1

          Nácvik pravopisu
          Kontrolný diktát            1
          č.2
                                                                   66
                                                  Rozprávanie,
         Diskusia,     Diskusia       Vedie vhodne     Žiak si vie     tvorenie,    Slovné
SLOH       Zásady diskusie,  Názor      1  reagovať na danú   samostatne zvoliť  argumentácia.  hodnotenie
Diskusia     Argumenty     Argument       tému – vyjadriť    a sformulovať    Diskusia
3 hodiny     a protiargumenty  Protiargument    svoj názor, vypočuť  tému adekvátnu    Analýza
                             názor iných      komunikačnej
         Vieme sa slušne           1  a obhájiť svoj    situácii. Vie
         správať?                názor.        formulovať
         Diskusia na danú                       základné
         tému                             myšlienky,
                             Vedieť začať     výstižne ich
         Analýza a rozbor          1  a ukončiť       uplatniť.
         diskusných               komunikáciu      Vie vhodne začať,
         príspevkov               a využiť vhodné    viesť a ukončiť
         (slušnosť,               prostriedky.     diskusiu.
         zrozumiteľnosť,
         vecnosť)
                                                  Rozprávanie,
                                        Žiak vie       opakovanie,   Písomné
Tvarotvorná –  Podstatné mená   Podstatné mená  1  Odlíšiť abstraktné  identifikovať    výklad     a ústne
Morfologická   Rozdelenie     Konkrétne      a konkrétne      a vysvetliť význam  Precvičovanie  skúšanie
rovina 1. časť           Abstraktné    1  podstatné mená.    konkrétnych     Pravopisné
28 hodín     Konkrétne a    Pomnožné       Charakterizovať    a abstraktných    cvičenia


                                                              67
Abstraktné      podstatné mená    pomnožné       podstatných mien.  rozbor
podstatné m.     Piaty pád       podstatné mená    Vie
                    1  a vedieť im určiť  charakterizovať
Skloňovanie                 rod.         pomnožné
podstatných mien –             Piaty pád ako    podstatné mená,
konkrétnych                 oslovenie.      Chápe uplatnenie
a abstraktných                          piateho pádu ako
                                 oslovenia.
                    2
Vlastné podstatné
mená - pravopis               Vedieť správny    Správne uplatňuje
                      pravopis vlastných  pravopis vlastných
Zhrnutie                1  podstatných mien.  podstatných mien.
a upevňovanie
vedomostí
o podstatných
menách
                    1
Prídavné mená                          Vie identifikovať
A ich rozdelenie na  Vzťahové                  akostné a vzťahové
druhy, gramatické   Zvieracie       Vedieť odlíšiť    prídavné mená
kategórie       Privlastňovacie    vzťahové a akostné  vysvetliť ich
           Vzory: páví    1  prídavné mená.    uplatniť v texte.
Stupňovanie      Matkin        Vedieť správne
akostných       Otcov         ohýbať prídavné
prídavných mien               mená,
Pravidelné a              1  Správne využívať   Dokáže stupňovať
nepravidelné                prídavné mená    akostné prídavné
                      v komunikácii, pri  mená a chápe
Skloňovanie                 tvorení slohových  rozdiel medzi
akostných                  postupov.      pravidelným
a vzťahových              1            a nepravidelným


                                                68
         prídavných mien                        stupňovaním.

         Skloňovanie             1
         privlastňovacích
         prídavných mien

         Zhrnutie
         a upevňovanie
         vedomostí
         o prídavných
         menách
                                                   Tvorenie
         Statický opis   Statický opis  1  Vedieť určiť znaky   Žiak vie rozlíšiť,  slovných     Písomné
Opisný slohový  Základné pojmy   Dynamický opis    statického       porovnať       spojení     skúšanie
postup      Práca s ukážkami  Umelecký opis    a dynamického     a vysvetliť pojmy   Práca s textom
5 hodín                       1  opisu,         statický opis,    Rozprávanie
         Opis predmetu              Vedieť vytvoriť na   dynamický opis,    Aplikovanie
                             danú tému opisný    umelecký opis, vie  poznatkov
         Dynamický opis –            slohový útvar.     vytvoriť slohový
         Opis pracovného           1             útvar a zosúladiť
         postupu                 Využiť správny     ho s témou písania
                             postup a znaky     a svoje rozhodnutie
         Umelecký opis –             charakteristické pre  vie obhájiť.
         Opis prírody            1  daný útvar
         v konkrétnom              a postup.
         ročnom období

         Prezentácia a


                                                               69
         hodnotenie            1
         žiackych prác
                                                  Výklad.
                            Vedieť         Žiak dokáže      Klasifikácia  Písomné
         Číslovky –    Určité      1  charakterizovať    charakterizovať    Rozprávanie  skúšanie
Tvarotvorná –  rozdelenie    Neurčité       číslovky a určiť ich  číslovky, rozlišuje  Odvodzovanie
morfologická           Skloňovanie     v texte. Vedieť ich  druhy čísloviek,   Pravopisné
rovina 2. časť  Číslovky -    Gramatické    1  zaradiť do       vie im určiť     cvičenia
         skloňovanie   kategórie: rod    príslušného druhu   gramatické
                 Číslo        a určiť im       kategórie.
                 Pád         gramatické       V hovorenom
                            kategórie.       a písanom prejave
                            Odlíšiť určité     ich vie správne
                            a neurčité číslovky.  uplatniť.         Slovesá -     Zvratné
         delenie      Nezvratné    1  Vedieť vysvetliť    Žiak chápe
                  Činnostné      význam slovies, ich  postavenie slovies
                  Stavové       charakteristické    v jazyku, pozná
                  Plnovýznamové    znaky a využitie    základné delenie
         Plnovýznamové   Neplnovýznamové   v slohových      slovies a vie určiť
         a neplnovýznamové Osoba      1  postupoch.       slovesné


                                                             70
         slovesá        Číslo                    gramatické
                    Čas           Určiť slovesné   kategórie. Vie
         Gramatické      spôsob         kategórie.     uplatniť slovesá
         kategórie                             v rozprávacom
         slovies                  1            slohovom postupe,

         Zhrnutie
         a upevňovanie
         poznatkov
                              1
                                                     Práca s textom
         Charakteristika    Charakteristika –    Využívanie     Žiak vie využiť    tvorenie     Písomné
Charakteristika  osoby,        Priam a nepriama  1  vhodných      vhodné jazykové    vlastných prác  skúšanie,
osoby                  Literárna postava    jazykových     prostriedky      Porovnávanie   slovné
4+3 hodiny    Charakteristika                prostriedkov    v komunikačnej    Rozprávanie   hodnotenie
         literárnej postavy            1  v slohových     situácii. Vie     Rozhovor
                                postupoch, vedieť  vytvoriť adekvátny
         Charakteristika                vystihnúť      žáner na základe
         Kamaráta                 1  charakteristické  jeho
                                znaky opisovaného  charakteristických
         Príprava na                  javu.        znakov. Dodržiava
         kontrolnú prácu                          kompozičné normy
                              2            a správne uplatňuje
         Kontrolná práca                          pravopis.
                              1
         Vyhodnotenie
         a oprava kontrolnej            1
         práce


                                                                 71
        Príslovky –     Druhy prísloviek  1  Vedieť určiť v texte  Žiak vie správne   Výklad,    Písomné
Tvarová –    rozdelenie, druhy  Odvodzovanie      príslovky a zaradiť  zaradiť príslovky  vyvodzovanie  skúšanie-
morfologická             z akostných      ich príslušnému    do príslušných    Porovnávanie  individuálne
rovina 3.časť  Predložky a spojky  prídavných mien    druhu. Pochopiť    druhov, dokáže ich  Odvodzovanie  a frontálne
                   Stupňovanie    1  funkciu spojok     určiť v texte, vie         skúšanie
        Zhrnutie poznatkov             a predložiek.     transformovať
        o slovných druhoch                         akostné prídavné
        DIKTÁT č.3 –                            mená na príslovky
        Pravopis lovných                          spôsobu.
        druhov                 1

        Vyhodnotenie
        a oprava diktátu            1
                                                               72
                   Artikulácia                           Rozvíjanie  Slovné
        Komunikácia –    Sila hlasu    1             Žiak si uvedomuje  slovnej    hodnotenie
SLOH      základ fungovania  Verbálna       Vedieť vhodne     vhodnosť použitia  zásoby,
Verbálna    v kolektíve     Neverbálna      používať        prvkov verbálnej  rozprávanie
a neverbálna             komunikácia      v hovorenom      a neverbálnej
komunikácia   Verbálna       Gestikulácia   1  prejave prvky     komunikácie.
3 hodiny    komunikácia –    Mimika        verbálnej       Vhodne uplatňuje
        základné pravidlá,  Postoj        komunikácie.      prvky neverbálnej
        zásady slušnosti   Dialóg        Uvedomiť si      komunikácie
                              uplatnenie       v ústnom prejave.
        Neverbálna               1  neverbálnych
        komunikácia                prvkov v ústnom
                              prejave.
        Veta –        Jednoduchá veta  1  Vedieť odlíšiť holú  Žiak vie      Výklad    Písomné
        Jednoduchá      Holá         a rozvitú vetu,    samostatne tvoriť  Pravopisné  a ústne
Syntaktická   holá         Rozvitá veta     vedieť samostatne   jednoduché a holé  cvičenie   skúšanie
rovina –    rozvitá       Základné vetné    tvoriť príklady na   vety , dodržiava  Čítanie
vetná skladba            členy       2  holú a rozvitú vetu,  Správny slovosled  Reprodukcia
10 hodín    Základné vetné    Podmet        Vedieť vo vete     A správne používa  rozprávanie
        členy –       Prísudok       určiť hlavné vetné   interpunkčné
        vetný základ     Vetný základ     členy         znamienka. Vie
                   Zhoda         a charakterizovať   definovať a určiť


                                                              73
Podmet vyjadrený   Prisudzovací      ich. Vedieť určiť   podmet prísudok
a nevyjadrený    vetný sklad      prisudzovací sklad   a vie ich nájsť vo
           Jednočlenná veta    a vetné členy, ktoré  vete. Označí
           Slovesná        ho tvoria.       prisudzovací sklad,
           Neslovesná     2  Určiť jednočlennú   Rozlíši
           Dvojčlenná veta    a dvojčlennú vetu.   jednočlennú
Slovesný       úplná                     a dvojčlennú vetu.
a neslovesný     Neúplná
prísudok
                    1
Prisudzovací vetný
sklad, zhoda

Jednočlenná
s dvojčlenná veta            1                               Diktát

zhrnutie poznatkov
zo skladby               2
DIKTÁT č.4
zhrnutie pravopisu
zo skladby,
lexikológie,
morfológie a slohu
                                             Čítanie
Práca s umeleckým  Kompozícia       Vedieť         Žiak vie pri     S       Slovné
textom        Úvod,         v umeleckom texte   vlastnej práci    porozumením  hodnotenie


                                                        74
Kompozícia            zápletka,      2  Označiť časti     s umeleckým
3 hodiny   Analýza       Vyvrcholenie      vnútornej       textom aplikovať  Analýza
       umeleckého textu  Obrat          kompozície a      svoje vedomosti   Porovnávanie
                 Rozuzlenie     1  Uplatniť poznatky   o vnútornej     Rozprávanie
                             v praxi.        a vonkajšej     Tvorenie
                             Pracovať s osnovou   kompozícii textu.
                             a slovnou zásobou.   Vie nájsť kľúčové
                                         slová , zostaviť
                                         osnovu
                                         a reprodukovať
                                         text.
                                                   rozprávanie
       Znaky rozprávania  Rozprávanie     1  Vedieť         Žiak vie       Práca s    Ústne
Rozprávanie            Priama reč       identifikovať znaky  identifikovať znaky umeleckým   skúšanie,
4+3 hodiny  Tvorba krátkeho   Rozprávanie v 1.    rozprávanie, odlíšiť  rozprávania     textom    slovné
       rozprávania na   a 3. osobe     1  rozprávanie medzi   s využitím priamej aplikácia    hodnotenie
       danú tému      Ústna a písomná     inými slohovými    a nepriamej reči,  vedomostí
                 forma rozprávania    postupmi, vedieť    vie nájsť odlišnosti
       Rozhovor postáv             1  vytvoriť        v porovnaní
       v rozprávaní –               rozprávanie      s inými slohovými
       priama reč                 s využitím priamej   útvarmi.
                           1  reči.         Správne vie
       Príprava na 2.               Uplatňovať       uplatniť priamu reč
       kontrolnú prácu –            2  pravopisné normy.   a dokáže dať
       rozprávanie                            rozprávanie aj do
       s priamou rečou                          písomnej podoby.
                                                             75
         Kontrolná práca    1

         Vyhodnotenie
         a oprava kontrolnej
         práce


Systematizácia
učiva
a opakovanie
4 hodiny
                      76
Anglický jazyk

Charakteristika predmetu:
  Stanovenie úrovní ovládania jazyka má za cieľ presne vymedziť rámec pre
harmonizáciu dosiahnutých jazykových kompetencií učiaceho sa, pričom kľúčovými
kompetenciami v oblasti jazykovej prípravy sú: porozumieť ( počúvať, čítať), hovoriť
(ústna interakcia, samostatný ústny prejav) a písať. Kľúčové kompetencie sú priamo
ovplyvňované kvalitatívnymi aspektmi ako rozsah, presnosť, plynulosť, interakcia a
koherencia.
     základná úroveň A nazvaná Používateľ základov jazyka, ktorá sa ďalej delí
      na úroveň A1 (fáza objavovania/oboznamovania sa s jazykom) a
      úroveň A2 (počiatočná fáza využívania základných komunikačných
    nástrojov),
     mierne pokročilá úroveň B nazvaná Samostatný používateľ, ktorá sa ďalej
      delí na
      úroveň B1 (fáza plynulého využívania základných komunikačných
      nástrojov/prahová úroveň) a
      úroveň B2 (fáza primeraného využívania komunikačných kompetencií v
      bežných komunikačných situáciách),
     pokročilá úroveň C nazvaná Skúsený používateľ, ktorá sa ďalej delí na
      úroveň C1 (fáza plynulého využívania komunikačných kompetencií v
      širokom komunikačnom kontexte) a
      úroveň C2 (fáza celkového operačného využitia jazyka v akomkoľvek
      komunikačnom kontexte vrátane využívania interkultúrnych kompetencií).


Všeobecné kompetencie
Žiak na úrovni A1 rozvíja všeobecné kompetencie tak, aby dokázal:
   • získavať uvedomene nové vedomosti a zručnosti,
   • opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať si ich,
   • uvedomovať si stratégie učenia pri osvojovaní si cudzieho jazyka,
   • opísať rôzne stratégie učenia s cieľom pochopiť ich a používať,
   • pochopiť potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku,
   • dopĺňať si vedomosti a rozvíjať rečové zručnosti, prepájať ich s poznaným,
   systematizovať ich a využívať pre svoj ďalší rozvoj a reálny život,
   • kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijímať spätnú väzbu a uvedomovať si možnosti
   svojho rozvoja,
   • udržať pozornosť pri prijímaní poskytovaných informácií,
   • pochopiť zámer zadanej úlohy,
   • účinne spolupracovať vo dvojiciach i v pracovných skupinách,
   • aktívne a často využívať doteraz osvojený jazyk,


                                         77
   • využívať dostupné materiály pri samostatnom štúdiu,
   • byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti.

Komunikačné jazykové kompetencie
  Komunikačné jazykové kompetencie sú tie, ktoré umožňujú učiacemu sa konať s
použitím konkrétnych jazykových prostriedkov.
  Na uskutočnenie komunikačného zámeru a potrieb sa vyžaduje komunikačné
správanie, ktoré je primerané danej situácii a bežné v krajinách, kde sa cudzím jazykom
hovorí.
Žiak, ktorý dosiahne úroveň A1:
        • rozumie známym každodenným výrazom a najzákladnejším frázam,
        ktorých účelom je uspokojenie konkrétnych potrieb, tieto výrazy a frázy
        dokáže používať,
        • dokáže predstaviť seba aj iných, dokáže klásť a odpovedať na otázky o
        osobných údajoch, ako napríklad kde žije, o ľuďoch, ktorých pozná a o
        veciach, ktoré vlastní,
        • dokáže sa dohovoriť jednoduchým spôsobom za predpokladu, že partner
        v komunikácii rozpráva pomaly a jasne a je pripravený mu pomôcť.

Jazyková kompetencia
Žiak na úrovni A1:
    • používa iba základný rozsah jednoduchých výrazov týkajúcich sa osobných
    údajov a potrieb konkrétneho typu,
    • má základný repertoár slovnej zásoby izolovaných slov a slovných spojení
    vzťahujúcich sa na dané konkrétne situácie,
    • prejavuje iba obmedzené ovládanie základných gramatických štruktúr a typov
    viet, ktoré sú súčasťou osvojeného repertoáru,
    • ovláda výslovnosť obmedzeného repertoáru naučených slov a slovných spojení
    zrozumiteľnú pre rodených hovoriacich, ktorí sú zvyknutí komunikovať s
    cudzincami,
    • dokáže odpísať známe slová a krátke slovné spojenia, napríklad jednoduché
    pokyny alebo inštrukcie, názvy každodenných predmetov, názvy obchodov a
    bežne používané ustálené spojenia,
    • dokáže vyhláskovať svoju adresu, štátnu príslušnosť a ostatné osobné údaje.

Sociolingvistická kompetencia
Žiak na úrovni A1:
    • dokáže nadviazať základnú spoločenskú konverzáciu tak, že použije
    najjednoduchšie spôsoby vyjadrenia zdvorilosti: dokáže pozdraviť aj rozlúčiť sa,
    predstaviť sa, poďakovať, ospravedlniť sa, atď.

Pragmatická kompetencia
Žiak na úrovni A1:
    • dokáže spájať slová alebo skupiny slov pomocou najzákladnejších lineárnych
    spojovacích výrazov, napríklad „a“ alebo „potom“,                                           78
    • dokáže zvládnuť veľmi krátke izolované a väčšinou vopred naučené výpovede,
    ktoré sú poznamenané mnohými pauzami, nevyhnutnými na hľadanie výrazových
    prostriedkov, na artikuláciu menej známych slov a na pokusy o vhodnejšiu
    formuláciu.


Komunikačné zručnosti
    Komunikačné zručnosti nemožno chápať izolovane, pretože sa navzájom prelínajú
a dopĺňajú (integrované zručnosti).

Počúvanie s porozumením
Žiak na úrovni A1:
    • dokáže rozoznať známe slová a najzákladnejšie slovné spojenia týkajúce sa jeho
    samého, jeho rodiny a bezprostredného konkrétneho okolia, keď ľudia hovoria
    pomaly a jasne,
    • rozumie, ak sa hovorí veľmi pomaly a pozorne, a ak dlhšie pauzy poskytujú čas
    na pochopenie zmyslu,
    • rozumie jednoduchým pokynom, ktoré sú pomaly a zreteľne adresované a
    dokáže porozumieť krátkemu jednoduchému popisu cesty.

    Čítanie s porozumením
Žiak na úrovni A1
    • rozumie známym menám, názvom, slovám a veľmi jednoduchým vetám,
    napríklad na oznámeniach a plagátoch alebo v katalógoch, na pohľadniciach,
    • rozozná základné slovné spojenia v jednoduchých oznamoch z každodenného
    života,
    • dokáže si pri jednoduchšom informačnom materiály a krátkych, jednoduchých
    opisoch urobiť predstavu o obsahu, najmä ak má k dispozícii vizuálnu pomoc,
    • rozumie krátkemu jednoduchému písomnému popisu cesty.

   Písomný prejav
  Žiak na úrovni A1:
   • dokáže napísať krátky osobný list alebo pohľadnicu, napríklad pozdrav z
   dovolenky,
   • dokáže vyplniť jednoduché registračné formuláre s osobnými údajmi ako meno,
    štátna príslušnosť, adresa, telefón a podobne,
   • dokáže napísať jednoduché slovné spojenia a vety o sebe a iných ľuďoch, o tom
    kde žijú a čo robia,
   • vie si písomne vyžiadať informácie alebo ich podať ďalej,
   • vie napísať jednoduché slovné spojenia alebo vety a použiť v nich spojovacie
   výrazy ako „a“, „ale“ alebo „pretože“.

Ústny prejav

Ústny prejav – dialóg
Žiak na úrovni A1:


                                           79
    • dokáže komunikovať jednoduchým spôsobom za predpokladu, že jeho partner v
    komunikácii je pripravený zopakovať alebo preformulovať svoju výpoveď pri
    pomalšej rýchlosti reči, a že mu pomôže sformulovať, čo sa pokúša povedať,
    • dokáže klásť a odpovedať na jednoduché otázky z oblasti jeho základných
    potrieb alebo na známe témy,
    • používať jednoduché zdvorilostné formulácie ako pozdrav, lúčenie, opýtať sa
    niekoho ako sa má,
    • vie predstaviť seba a iných a reaguje, keď ho predstavujú,
    • rozumie každodenným výrazom, ktoré sú zamerané na uspokojenie
    jednoduchých konkrétnych komunikačných potrieb a vie reagovať na jednoduché
    informácie, ktoré sa dozvie,
    • rozumie otázkam a pokynom, jednoduchému opisu cesty, vie niekoho o niečo
    požiadať a niekomu niečo oznámiť.

Ústny prejav – monológ
Žiak na úrovni A1:
    • dokáže využívať jednoduché slovné spojenia a ucelenými vetami opísať seba,
    miesto, kde žije, čo robí a ľudí, ktorých pozná.

     Spôsobilosti            Funkcie
                       Upútať pozornosť
     1. Nadviazať kontakt v súlade s   Pozdraviť
     komunikačnou situáciou       Odpovedať na pozdrav
                       Rozlúčiť sa
                       Poďakovať a vyjadriť svoje uznanie
                       Informovať sa
     2. Vypočuť si a podať informácie  Potvrdiť (trvať na niečom)
                       Začleniť informáciu
                       Odpovedať na žiadosť
                       Identifikovať
     3. Vybrať si z ponúkaných      Opísať
     možností              Potvrdiť/Odmietnuť (vyjadriť nesúhlas)
                       Opraviť (korigovať)
                       Vyjadriť svoj názor
                       Vyjadriť svoj súhlas
                       Vyjadriť svoj nesúhlas
     4. Vyjadriť svoj názor       Vyjadriť presvedčenie
                       Vyjadriť vzdor
                       Protestovať
                       Vyjadriť stupeň istoty
                       Vyjadriť svoje želania/túžby
     5. Vyjadriť svoju vôľu       Vyjadriť svoje plány (blízke a budúce)

                       Vyjadriť vedomosti/poznatky/zistenia
     6. Vyjadriť svoju schopnosť     Vyjadriť neznalosť
                       Vyjadriť svoju schopnosť vykonať


                                           80
                  nejakú činnosť


                  Vyjadriť radosť z niečoho, šťastie,
7. Vnímať a prejavovať svoje city  uspokojenie
                  Vyjadriť smútok, skľúčenosť
                  Vyjadriť sympatie
                  Vyjadriť fyzickú bolesť
                  Utešiť, podporiť, dodať odvahu
                  Vyjadriť nádej
                  Vyjadriť sklamanie
                  Vyjadriť strach, znepokojenie, obavu
8. Vyjadriť očakávania a reagovať  Ubezpečiť
na ne                Vyjadriť úľavu
                  Vyjadriť spokojnosť
                  Vyjadriť nespokojnosť, posťažovať si
                  Zistiť spokojnosť/nespokojnosť niekoho
                  s niekým/s niečím
                  Vyjadriť, čo mám rád, čo sa mi páči, čo
9. Predstaviť svoje záľuby a svoj  uznávam
vkus                Vyjadriť, že niekoho/niečo nemám rád
                  Vybrať si z ponúkaných možností
                  najobľúbenejšiu
                  Vyjadriť svoj hnev, zlú náladu
                  Reagovať na hnev, na zlú náladu
10. Reagovať vo vyhrotenej situácii niekoho iného
                  Urážať
                  Nadávať
                  Vyjadriť príkaz/zákaz
                  Vyjadriť morálnu alebo sociálnu normu
11. Stanoviť, oznámiť a       Získať povolenie, súhlas
prijať pravidlá alebo povinnosti  Dať súhlas, povoliť niečo
                  Odmietnuť
                  Zakázať
                  Vzoprieť sa proti zákazu/Spochybniť
                  zákaz
                  Vyhrážať sa
                  Sľúbiť
                  Obviniť, obviniť sa, priznať sa
12. Reagovať na nesplnenie     Ospravedlniť sa
pravidiel alebo povinností     Odmietnuť obvinenie
                  Vyčítať
                  Vyjadriť záujem o niečo
13. Reagovať na príbeh alebo    Vyjadriť záujem o to, čo niekto rozpráva
udalosť               Vyjadriť prekvapenie
                  Vyjadriť, že ma niekto/niečo


                                     81
                  neprekvapil/-lo
                  Vyjadriť nezáujem


                  Žiadať od niekoho niečo
                  Odpovedať na žiadosť
14. Ponúknuť a reagovať na     Navrhnúť niekomu, aby niečo vykonal
ponuku               Navrhnúť niekomu, aby sme spoločne
                  niečo vykonali
                  Ponúknuť pomoc (urobiť niečo namiesto
                  niekoho iného)
                  Navrhnúť, že niečo požičiam/darujem
                  Odpovedať na návrh niekoho iného
                  Varovať pred niekým/niečím
15. Reagovať na niečo, čo sa má   Poradiť
udiať v budúcnosti         Dodať odvahu/Podporiť
                  Adresovať niekomu svoje želanie
                  Spomenúť si na niečo/niekoho
16. Reagovať na niečo, čo sa udialo Vyjadriť, že som na niečo/niekoho
v minulosti             zabudol
                  Pripomenúť
                  Kondolovať
                  Gratulovať
                  Predstaviť niekoho
17. Reagovať pri prvom stretnutí  Predstaviť sa
                  Reagovať na predstavenie niekoho
                  Privítať
                  Predniesť prípitok
                  Korešpondovať
18. Korešpondovať          Začať list
                  Ukončiť list
                  Začať, udržiavať a ukončiť telefonický
19. Telefonovať           rozhovor

                  Začať rozhovor
20. Vymieňať si názory,      Ujať sa slova v rozhovore
komunikovať s niekým        Vypýtať si slovo
                  Vrátiť sa k nedopovedanému, keď ma
                  prerušili
                  Zabrániť niekomu v rozhovore
                  Uviesť tému, hlavnú myšlienku (hlavné
21. Vypracovať           myšlienky)
prezentáciu/prednášku       Oboznámiť s obsahom/osnovou
                  Rozviesť tému a osnovu
                  Prejsť z jedného bodu na iný                                    82
                        Ukončiť svoj výklad
                        Podčiarknuť / dať do pozornosti
     22. Obohatiť / Doplniť        Odbočiť od témy (digresia)
     štruktúrovanú            Vrátiť sa k pôvodnej téme
     prezentáciu/prednášku        Uviesť príklad
                        Citovať
                        Parafrázovať
                        Navrhnúť novú tému / nové body
     23. Zúčastniť sa na diskusii /    diskusie
     Argumentovať             Odmietnuť diskutovať na ponúkanú
                        tému/bod diskusie
                        Vrátiť sa k téme / k bodu diskusie
                        Uistiť sa, že účastníci komunikácie
                        pochopili moje vyjadrenia
                        Uistiť sa, že som dobre pochopil to, čo
     24. Uistiť sa v rozhovore, že moje  bolo povedané
     slová/môj výklad/môj argument    Požiadať o pomoc pri vyjadrovaní
     boli pochopené            ohľadom problematického
                        slova/vyjadrenia/frázy
                        Nahradiť zabudnuté/nepoznané slovo
                        Hľadať slovo/vetu
                        Opraviť sa, vrátiť sa k rozhovoru
                        Rozprávať príbeh
     25. Porozprávať niečo        Začať príbeh, historku, anekdotu
                        Zhrnúť príbeh, historkuTémy pre komunikačné úrovne
Uvádzame zoznam tém pre komunikačné úrovne A1 až B2:

Rodina a spoločnosť
Osobné údaje
Rodina - vzťahy v rodine
Národnosť/štátna príslušnosť
Tlačivá/dokumenty
Vzťahy medzi ľuďmi
Náboženstvo
Domov a bývanie
Môj dom/byt
Zariadenie bytu
Domov a jeho okolie


                                           83
Bývanie v meste a na dedine
Spoločnosť a životné prostredie
Spoločnosť a jej životný štýl
Ľudské telo, starostlivosť o zdravie
Ľudské telo
Fyzické charakteristiky
Charakterové vlastnosti človeka
Choroby a nehody
Hygiena a starostlivosť o telo
Zdravý spôsob života
Nemocnica a klinika, lekáreň a lieky, poistenie
Doprava a cestovanie
Dopravné prostriedky
Osobná doprava
Príprava na cestu a cestovanie
Turistika a cestovný ruch
Problémy cestných, železničných a leteckých sietí
Vzdelávanie a práca
Škola a jej zariadenie
Učebné predmety
Pracovné činnosti a profesie
Školský systém
Celoživotné vzdelávanie
Pracovné podmienky
Človek a príroda
Zvieratá/fauna
Počasie
Rastliny/flóra
Klíma
Človek a jeho životné prostredie
Príroda okolo nás – ochrana životného prostredia
Voľný čas a záľuby
Záľuby
Knihy a čítanie
Rozhlas, televízia a internet
Výstavy a veľtrhy
Kultúra a jej vplyv na človeka
Umenie a rozvoj osobnosti
Stravovanie
Stravovacie návyky
Mäso a mäsové výrobky
Zelenina a ovocie
Nápoje
Cestoviny a múčne výrobky
Mliečne výrobky                          84
Stravovacie zariadenia
Príprava jedál
Kultúra stolovania
Zdravá výživa
Multikultúrna spoločnosť
Cudzie jazyky Rodinné sviatky
Cudzojazyčná komunikácia
Štátne a cirkevné sviatky
Zvyky a tradície v rôznych krajinách
Zbližovanie kultúr a rešpektovanie tradícií
Obliekanie a móda
Základné druhy oblečenia
Odevné doplnky
Výber oblečenia na rôzne príležitosti
Druhy a vzory odevných materiálov
Móda a jej trendy
Šport
Druhy športu: zimné a letné, individuálne a kolektívne
Športové disciplíny
Význam športu pre rozvoj osobnosti
Nové trendy v športe
Fair play športového zápolenia
Obchod a služby
Nákupné zariadenia
Pošta a telekomunikácie
Druhy a spôsoby nákupu a platenia
Hotely a hotelové služby
Centrá krásy a zdravia
(kaderníctva, fitnes, ...)
Kultúra nakupovania a služieb
Krajiny, mestá a miesta
Krajiny a svetadiely
Moja krajina a moje mesto
Geografický opis krajiny
Kultúrne a historické pamiatky krajín a miest
Kultúra a umenie
Druhy umenia
Kultúra a jej formy
Umenie – spoločnosť – kultúra
Človek a spoločnosť; komunikácia
Jazyk ako dorozumievací prostriedok
Formy komunikácie
Kultúra komunikácie
Mládež a jej svet
Aktivity mládeže


                             85
Vzťahy medzi rovesníkmi Generačné vzťahy
Predstavy mládeže o svete
Zamestnanie
Pracovné pomery a kariéra
Platové ohodnotenie
Nezamestnanosť
Veda a technika v službách ľudstva
Technické vynálezy
Vedecký pokrok
Vzory a ideály
Človek, jeho vzory a ideály
Pozitívne a negatívne vzory
Slovensko
Geografické údaje
História
Turistické miesta, kultúrne zvyky a tradície
Krajina, ktorej jazyk sa učím
Geografické údaje
História
Turistické miesta, kultúrne zvyky a tradície


Výber z povinnej lexiky pre úrovň A1
name, address, age, birthday, street, telephone number, country, boy, girl, family, mother,
father, brother, sister, parents, grandmother, aunt, uncle, boy-cousin, girl-cousin, baby,
child, family tree

house, flat, building, castle, farm, downstairs, upstairs, stairs, floor, room, living room,
sitting room, dining room, bathroom, bedroom, kitchen, toilet, hall, door, window, wall,
live, stay, build, move, paint, repair, table, desk, chair, armchair, bed, wardrobe,
cupboard, drawer, light, lamp, carpet, rug, sofa, vase, fridge, cooker, washbasin, bath,
picture, shower, mirror, cup

head: face, nose, eyes, ears, mouth, lips, tooth/ teeth body: neck, throat, back, stomach,
arms, hands, wrist, fingers, shoulder, elbow, legs, knee, foot/ feet, ankle, thumb, heart,
lungs, What´s the matter with you?, I have got /a / an / - ache, pain, temperature, cough,
sore throat, cold, back ache, I am – fit, tired, cold ..., doctor, nurse, patient, dentist, pills,
what does s/he look like?, tall, short, young, old, hair – long, short, wavy, curly, straight

car, bus, ship, boat, plane, rocket, bike, taxi, train, helicopter, go by car, take a taxi,
arrive, leave, fly, drive, ride

school, classroom, teacher, pupil, board/blackboard, chair, desk, schoolbag, pencil, pen,
book, exercise book, homework, popular, important, favourite learn, write, read,
start/finish the lessons, timetable, subject, English, Slovak, Maths, Geography, History,


                                                 86
Science, Music, Art, P.E. (physical education), R.E. (religious education), double period,
break

the natural world animals: mammals, birds, reptiles, pets, cow, pig, dog, mouse, frog,
elephant, horse..., sun/ny, rain/y, fog/gy, cloud/y, hot, cold, snow, sky, wind,
clear,showery, rainbow, plants: flowers, trees, bushes, roots, leaf / leaves, trunk, branch,
grass, weather, climate, weather – seasons, calm climate- dry, continental, wet

hobby, photography, stamp collecting, keeping pets, reading, playing, computer games/
dominoes/a musical instrument/chess, collecting badges/pop-star photos, model-making,
board games, spare time, join a club, collect, swap, show
food, meal, breakfast, lunch, dinner, supper, fast food, restaurant, be hungry, thirsty eat,
drink, cook, meat, sausages, egg, chicken, fish, hot dog,
hamburger, fruit, apple, orange, lemon, banana, pear, peach, cherry, vegetable, carrot,
tomato, potato, bean, pea, pepper, onion, mineral water, milk, tea, coffee, fruit juice,
lemonade, cold, hot, pour, have a drink

nation/ nationality, language foreign / native, grammar, spelling, vocabulary,
pronunciation, different and common words, cultures, family, festivals, church, birthday,
wedding, relatives, presents, food,
meet, visit, congratulations, cards, Christmas, carol, socks, reindeer, turkey Easter,
buy/ give/ get presents, candles, tree, stars

T-shirt, jeans, trousers, cap, skirt, shoes, jumper, dress, hat, jacket, clothes, trainers,
sandals, shorts, anorak, coat, socks, boots, fancy dress, pullover, sweater, night dress,
slippers, get dressed, put on, take off, wear, go with


Učebné zdroje

I.O (Príma)                   More!
II.O (Sekunda)                  Project 2
I.A                       Matrix pre-intermediate
II.A začiatočníci                Matrix foundation
                         Matrix pre-intermediate
II.A pokročilí                  Success intermediate

Zdroje: Učebnica, Pracovný zošit, Učiteľská kniha, CD
                                               87
Príma

  Tematický           Obsahový štandard                Výkonový štandard            Metódy
  celok (počet                         Počet                           a formy
            Téma hodiny      Kľúčové pojmy           Ciele        Spôsobilosti
   hodín)                          hodín                            výučby
I. Úvod do    Trieda           Časovanie     2    Nadviazať kontakt v   Rozume         Motivačné –
učebnice (12)   Pozdravy          slovesa to be   1    súlade          medzinárodným     rozhovor
         Číslovky          Množné číslo   1    s komunikačnou      slovám         Vysvetľovanie
         Zámená           podstatných    1    situáciou- upútať    Hovorí         Práca
         Dialógy           mien       1    pozornosť, poďakovať a  o obľúbených      v dvojiciach –
         Predstavenie sa – čítanie  Osobné      1    vyjadriť         jedlách        dialógy
         Pieseň – abeceda      a privlastňovacie 1    svoje uznanie      Vie hláskovať     Fixačné
         Medzinárodné slová     zámená      1                Hovorí o sebe     Diagnostické
         Farby            Slovná zásoba:  1                a priateľoch
         Opakovanie         farby, dni    2
                       v týždni,
                       pozdravy

II: Ahoj (10)   Dialóg – počúvanie     Prítomný čas   1    Ponúknuť a reagovať na  Vie pozdraviť     Motivačné –
         Predstavenie niekoho    jednoduchý    1    ponuku- žiadať od    a predstaviť sa    rozcvička
         Pocity           Privlastňovacie  1    niekoho niečo,      Pýta sa ako sa ľudia  Skupinová
         Max je šťastný – čítanie  zámená      2    odpovedať na žiadosť,  majú          práca
         Pieseň – Víkend je môj   Tvorba otázok   1    ponúknuť pomoc,     Vie pomenovať dni   Rolové hry
         Informačné technológie   s who – kto    1    navrhnúť, že       v týždni        Aplikačné
         Opakovanie Unit 1      Slovná      1    niečo požičiam,                 Praktické
         Test 1           zásoba:prídavné  2    odpovedať na                  Výklad
                       mená           návrh iného
                       vyjadrujúce
                       pocity
                                                                88
III. V triede (10)  Dialóg – čítanie,    Tvorba       1  Rozumieť jednoduchým    Popíše kde sa    Motivačné –
           počúvanie        rozkazovacích     pokynom          nachádzajú veci   rozhovor
           Opis miestnosti     viet        1  Vedieť vyjadriť      Rozumie rozkazom   Vysvetľovanie
           Rozkazovacie vety    Tvorba otázok   1  podobnosti a odlišnosti,  Opisuje predmety   Práca
           Opytovacie vety     s where, why,   1  vedieť                     v dvojiciach –
           Check your progress 1  what        1  porovnať krajiny,                dialógy
           a2            Slovná zásoba:     osoby, zvieratá.                Fixačné
           Veľká Británia      predmety      2                          Diagnostické
           Nedeľné rána       v triede,     1
           Test 2          predložky     2
                       miesta

IV. Moja izba    Dialóg – čítanie,    Prídavné mená –  1  Dokázať predstaviť   Vie opísať svoju    Motivačné –
(10)         počúvanie        použitie,       svoje          izbu a nábytok     rozcvička
           Opis vecí        postavenie vo   1  záľuby a vkus- vyjadriť Vie čítať príbeh    Skupinová
           Nábytok         vete        1  čo mám                     práca
           Opis miestnosti     Použitie väzby   1  rád, čo sa mi páči, že             Rolové hry
           Ideálna izba       There is/are pri  1  niekoho,                    Aplikačné
           Príďte do zoo      opise       1  niečo nemám rád,                Praktické
           v Brightone       Slovná zásoba:     vybrať si                    Výklad
           Národný park Lake    nábytok,      1  z ponúknutých možností
           District – čítanie    miestnosti v      najobľúbenejšiu
           Spánok          dome        1
           Opakovanie Unit 3              1
           Test                    1

V. Kto je ten    Dialóg – čítanie,    Použitie slovesa  1  Dokázať vyjadriť svoj   Vie opísať vzhľad  Motivačné –
chlapec? (10)    počúvanie        have got        názor,súhlas, nesúhlas,  ľudí         rozcvička
           Krajiny a národnosti   Neurčitý člen   1  presvedčenie, vzdor,    Vie napísať krátky  Skupinová
           Časti tela        Slovná zásoba:   1  protestovať,        opis         práca
           Opis osoby – počúvanie  častí tela,    2  vyjadriť stupeň istoty             Rolové hry                                                              89
        Check your progress 3   krajiny a národy  1                          Aplikačné
        a4                                                Praktické
        Školy v Anglicku               1                          Výklad
        Žaba s veľkými ústami -           1
        čítanie
        Test                     2

VI. Čo je na  Dialóg – čítanie,     Prítomný      1  Nadviazať kontakt v     Tvorí a odpovedá   Motivačné –
obed? (10)   počúvanie         jednoduchý čas     súlade           na ponuky      rozhovor
        Zdvorilé ponuky      – tretia osoba   1  s komunikačnou       a žiadosti      Vysvetľovanie
        Jedlo           jednotného čísla  1  situáciou- dokázať     Vie popísať čo    Práca
        Čo jedávaš?        Príslovky času   2  nadviazať základnú     jedáva        v dvojiciach –
        Deti z rôznych kútov   Slovná zásoba:   1  spoločenskú         Hovorí o rôznych   dialógy
        sveta – práca s textom  jedlo         konverzáciu tak, že     zvykoch pri jedení  Fixačné
        Jedlo z rôznych kútov   Intonácia otázky  1  použije                     Diagnostické
        sveta                      najjednoduchšie                 Expozičné -
        Opakovanie Unit 5              1  spôsoby vyjadrenia                projekt
        Projekt                   1  zdvorilosti pri stolovaní
        Test                     1

VII. Čas ne  Dialóg – čítanie,     Prítomný čas    1  Predstaviť svoje záľuby   Pýta sa určuje čas  Motivačné –
zmenu (10)   počúvanie         jednoduchý –      a svoj vkus - záľuby,    Hovorí o dennom   rozhovor
        Hodiny – vyjadrenie    tvorba záporu   1  zvyky            režime        Vysvetľovanie
        času           a otázky        Vedieť vyjadriť čo mám   Vie napísať krátky  Práca
        Každodenné činnosti    Zámená       1  rád, čo sa mi páči     text o svojom dni  v dvojiciach –
        Režim dňa         v 4.páde      1                a dni iných ľudí   dialógy
        Deň v živote Christiny  Určovanie času   1                          Fixačné
        a Suresh – práca     Slovná zásoba:                             Diagnostické
        s textom         každodenné                               Expozičné -
        Pieseň – Pán času     činnosti      1                          projekt
        Check your progress 5            1                                                            90
         a6
         Multikultúrna Briitánia           1
         Najlepší detektív na             1
         svete
         Test                     1

VIII.       Dialóg – čítanie,     Ukazovacie    1  Vedieť si vybrať z    Vie povedať ceny   Motivačné –
Nakupovanie!   počúvanie         zámená        ponúkaných        Pozná rôzne druhy  rozcvička
(10)       Ceny            a prídavné mená  1  možností         oblečenia      Skupinová
         Oblečenie         Počítateľné    1  Dokázať vyjadriť svoje  Rozumie dialógu   práca
         Dialógy v obchode -    a nepočítateľné  1  želania         v obchode      Rolové hry
         počúvanie         podstatné mená    Dokázať sa pýtať na   Vie pomenovať    Aplikačné
         Kôň, ktorý vie počítať –  Otázky s How   1  cenu, tovar       obľúbené oblečenie  Praktické
         práca s textom       much/many?      Správne používať frázy            Výklad
         Ľahšia matematika     Prídavné mená:  1  v obchodnom styku
         Opakovanie Unit 7     some/any     1
         Projekt          Slovná zásoba:  1
         Test            oblečenie     2

IX. Moja rodina  Dialóg – čítanie,     Modálne      1  Stanoviť, oznámiť a   Hovorí o svojich   Motivačné –
(10)       počúvanie         sloveso can      prijať          schopnostiach    rozhovor
         Pýtanie si povolenia    Slovesá: love,  1  pravidlá alebo      Pýta si povolenie  Vysvetľovanie
         Členovia rodiny      like, hate    1  povinnosti- vedieť    Hovorí        Práca
         Boehmerova rodina –    Slovná zásoba:  1  vyjadriť povinnosť    o obľúbených     v dvojiciach –
         práca s textom       členovia rodiny    Reagovať na nesplnenie  činnostiach     dialógy
         Pieseň – Nebo                1  pravidiel alebo     Hovorí o svojej   Fixačné
         Check your progress 7            1  povinnost        rodine        Diagnostické
         a8                                    Vie napísať krátku
         Školské raňajkové kluby           1              báseň
         Teenagerská web stránka           1
         Test                     2                                                            91
X. Čo robíš?   Dialóg – čítanie,    Prítomný čas    1  Vypočuť si a podať     Vie viesť telefónny  Motivačné –
(10)       počúvanie        priebehový       informáciezačleniť     rozhovor       rozhovor
         Telefónne čísla     Tvorba gerundia  1  informáciu, dokázať    Počuje a vie     Vysvetľovanie
         Radové číslovky     Číslovky –     1  zachytiť správne      identifikovať zvuky  Práca
         Telefonát – počúvanie  základné, radové  1  informácie,        niektorých činností  v dvojiciach –
         Narodeniny po svete   Slovná zásoba:   1  informovať sa       Vie napísať      dialógy
         Pieseň – Pán Muddle   mesiace v roku,  1               pohľadnicu      Fixačné
         nemá nikdy pravdu    zvieratá                                Diagnostické
         Zvierací karneval –             1                          Expozičné -
         práca s textom                                          projekt
         Opakovanie Unit 9              1
         Projekt                   1
         Test                    1

XI. Práve teraz  Dialóg – čítanie,    Členy určitý    1  Vymieňať si názory,    Robí pozvania     Motivačné –
         počúvanie        a neurčitý       komunikovať s niekým    Hovorí o svojom    rozcvička
         Pozvánky         Prítomný čas    1  – začať          voľnom čase      Skupinová
         Počítače         jednoduchý     1  rozhovor, ujať sa slova  Hovorí o domácich   práca
         Interview – počúvanie  a priebehový    1  v rozhovore,        zvieratách      Rolové hry
         Také zvláštne – práca  Slovná zásoba:   1  vypýtať si slovo, vrátiť             Aplikačné
         s textom         počítače, voľno-    sa                        Praktické
         Pieseň – Super – sonic  časové aktivity  1  k nedopovedanému,                Výklad
         surfer          Výslovnosť: the
         Check your progress 9            1
         a 10
         Míňanie                   1
         Básne                    1
         Test                    1
                                                             92
XII. Kde si bol?  Dialóg – čítanie,     Minulý čas –      1  Dokázať určiť polohu  Vie sa pýtať kde sa  Motivačné –
(10)        počúvanie         sloveso to be       vecí          ľudia nachádzajú   rozhovor
          Kde boli?         Výrazy         1  Počúvať a porozumieť  Počúva a rozumie   Vysvetľovanie
          Nábytok          v minulom čase     1  príbehu         záhadný príbeh    Práca
          Lúpež v Hanbury Hall –   Slovná zásoba:     1              Vie napísať krátky  v dvojiciach –
          čítanie a počúvanie    nábytok                      text         dialógy
          Peniaze – práca s textom  Výslovnosť:      2              o predchádzajúcom   Fixačné
          Projekt          was/were        1              dni          Diagnostické
          Opakovanie Unit 10                1                         Expozičné -
          Test                       2                         projekt

XIII. Hra     Dialóg – čítanie,     Minulý         1  Dokázať prerozprávať  Vie povedať kedy   Motivačné –
skončila (10)   počúvanie         jednoduchý čas       príbeh v minulom čase  a kde sa ľudia    rozcvička
          Kedy si tam bol?      – kladná        1  pomocou obrázkov    nachádzajú      Skupinová
          Obchody          oznamovacia      1              Hovorí        práca
          Držiak na hrnček,     veta          1              o nakupovaní     Rolové hry
          Moderné umenie – práca   Slovná zásoba:                   Počúva príbeh a vie  Aplikačné
          s textom          obchody                      opraviť tvrdenia   Praktické
          Pieseň – Letné prázdniny  Výslovnosť –      1                         Výklad
          Check your progress 11   minulý čas       1
          a 12            pravidelných
          Trávenie voľného času   slovies /t/ /d/ /id/  1
          Veľké záhady sveta –               1
          čítanie
          Test                       2
                                                               93
Sekunda

  Tematický           Obsahový štandard                  Výkonový štandard          Metódy
 celok (počet                          Počet                          a formy
           Téma hodiny     Kľúčové pojmy             Ciele        Spôsobilosti
   hodín)                           hodín                          výučby
I. Úvod (4)   Zoznámenie        Prítomný       1    Nadviazať kontakt v    Vedieť upútať   Vysvetľovanie
         s učebnicou        priebehový          súlade          pozornosť,     Hranie rolí –
         Dávanie osobných     čas – klad, otázka,  2    s komunikačnou      poďakovať a    dramatizácia
         údajov - počúvanie    zápor             situáciou         vyjadriť      Precvičovanie
         V triede – opis obrázku  Zdvorilé ponuky    1                 svoje uznanie.   Písomné –
                      vo              Ponúknuť a reagovať    Dokázať      opis
                      forme otázky         na ponuku         vyhláskovať osobné Fixačné –
                      Opis miesta –                      údaje.       opakovanie
                      predložky           Vypočuť si a podať    Dať informáciu,  Práca
                      Členy             informácie, vedieť    odpovedať na    v dvojiciach
                      Slovná zásoba:        si vyžiadať informáciu,  žiadosť.      Diagnostické -
                      druhy             informovať sa,      Dokázať vyplniť  hodnotenie
                      oblečenia, farby,       potvrdiť, začleniť    formulár
                      číslovky,                        s podrobnými
                      predmety v triede                    osobnými údajmi
II. Môj život  Môj album – práca     Opakovanie      4    Vnímať a prejavovať    Vyjadriť      Rozhovor
(20)       s textom, počúvanie    prítomných časov       svoje city        radosť, šťastie,  Diskusia
         Narodeniny        Radové číslovky    2                 smútok,      Expozičné –
         Rok v mojom živote -   Dátum         4                 sympatie, fyzickú projekt
         čítanie          Slovná zásoba:                     bolesť, utešiť,  Individuálne –
         Mickey, Millie a Mut   členovia rodiny,   4                 podporiť      riešenie
         Zhrnutie, opakovanie   nakupovanie,     1    Vedieť správne      Vedieť opísať   cvičení
         Progress Check 1     vyjadrenie ceny,   1    korešpondovať       osobu ústnou    Tvorivé –
         Test 1          počasie, zvyky    2    Reagovať pri prvom    a písomnou formou dialógy
         Projekt, pieseň      a záľuby       2    stretnutí         Dokázať napísať  Klasifikačné
                                                  vety o sebe a                                                               94
                                             iných
                                 Dokázať predstaviť   Vyjadriť čo mám
                                 svoje záľuby.      rád, čo sa mi páči,
                                             že niekoho,
                                             niečo nemám rád,
                                             vybrať si
                                 Dokázať vyjadriť svoj  z ponúknutých
                                 názor.         možností
                                             najobľúbenejšiu
                                             Vedieť používať
                                             radové číslovky,
                                             Dokázať zapísať a
                                             prečítať dátumy.


III. Zvieratá  Aj my sme zvieratá   Prídavné mená    2  Vybrať si z       Dokázať opísať a   Motivačné –
(14)      Domáce zvieratká –   Predmetové      2  ponúkaných       porovnať osoby a   rozhovor
        práca s textom     zámená          Možností        zvieratá       Skupinové –
        Mickey a Millie v zoo  Ukazovacie      2  Vedieť reagovať na              tvorba plagátu
        Netopier        zámená        3  príbeh                    Demonštračné
        Zhrnutie, opakovanie  Neurčité zámená   1  alebo udalosť.                Praktické –
        Progress check 2    Výslovnosť /iz/   1  Vypočuť si a podať              opis
        Test 2         v množnom čísle   2  informácie.                  miestnosti
        Projekt, pieseň     podst. mien     1                         Písomné
                    Slovný prízvuk
                    a tiché hlásky
                    Slovná zásoba:
                    zvieratá, rastliny
                    prídavné mená
                                                           95
IV. U lekára  Bol som chorý     Časovanie slovesa  4  Vymieňať si názory.  Napísať        Slovné –
(22)      Liamov týždeň     byť v minulom    4             list v minulom čase  výklad,
        Mickeyho sen      čase klad,     4             Vyjadriť       vysvetľovanie
        Staré dobré časy    otázka, zápor    4  Komunikovať      prekvapenie,     Opisné – život
        Zhrnutie, opakovanie  Pravidelné     1  v minulom čase.    záujem, nezáujem   zvierat
        Progress Check 3    a nepravidelné   1             Začleniť       Tvorivé-
        Test 3         slovesá v      2  Prerozprávať príbeh  informáciu,      práca so
        Projekt, pieseň    minulom       2  podľa obrázkov    dokázať        slovníkom
                   čase.Otázky,                 zachytiť správne   Aplikačné –
                   oznamovacie                  informácie,      precvičovanie
                   vety a zápor                 informovať sa.    vedomostí
                   v minulom čase                Komunikovať s     Diagnostické
                   Výslovnosť                  niekým – začať    – skúšanie
                   koncoviek /Ơ/ a/               rozhovor, ujať sa
                   ‫ڗ‬                       slova v rozhovore,
                   Slovná zásoba:                vypýtať si slovo,
                   zdravie, lekári                vrátiť sa
                   a zubári, časti                k nedopovedanému.
                   tela,
                   choroby

V.                  Vyjadrenie                  .
Stravovanie  V reštaurácii     budúcnosti     4  Vedieť reagovať na  Vedieť varovať    Motivačné
(22)      Kamenná polievka    väzbou       4  niečo, čo       pred niečím,     Písomné –
        Mut nakupuje      going to,      4  sa má udiať      poradiť, dodať    opis
        Samove koláčiky    množstvo,      4  v budúcnosti     odvahu, adresovať   Tvorivé –
        Zhrnutie, opakovanie  členy,       1             niekomu svoje     dialógy
        Progress Check 4    Počítateľné     1             želanie        Fixačné –
        Test 4         a nepočítateľné   2             dokázať        upevňovanie
        Projekt, pieseň    podstatné mená,   2             Nadviazať základnú  vedomostí –
                   Vyjadrenie       Nadviazať kontakt v  spoločenskú      cvičenia                                                         96
                      množstva        súlade         konverzáciu tak, že  Expozičné –
                      výrazmi a bit of,    s komunikačnou     použije        prezentácia
                      a few, pýtanie sa    situáciou.       najjednoduchšie    projektov
                      na                       spôsoby vyjadrenia
                      množstvo                    zdvorilosti pri
                      Neurčité zámená                 stolovaní.
                      some a any                   Vedieť si vyžiadať
                      Výslovnosť š a dž                informácie
                      a prízvuk        Ponúknuť a reagovať   Dokázať
                      slovných        na ponuku.       vyjadriť svoje
                      spojení         Vyjadriť svoju vôľu.  plány pomocou
                      Slovná zásoba:                 väzby going to,
                      jedlá, zelenina                 dokázať sa pýtať na
                      a ovocie, nápoje,                plány iných,
                      stravovacie                   vyjadriť svoje
                      návyky,                     želania.
                      frázyobjednávanie
VI.                    si v reštaurácii
                      Prídavné
Viete že? (22)
         Moja krajina       menástupňovanie   4  Vybrať si z       Vedieť vyjadriť    Skupinové –
         Rekordéri         krátkych      4  ponúkaných       podobnosti a     diskusia
         Najlepšie oblečený brat  a dlhých      4  možností.        odlišnosti, vedieť  Rozhovor
         Valentín         prídavných     4  Vedieť vyjadriť svoj  porovnať krajiny,   Vysvetľovanie
         Zhrnutie, opakovanie   mien,        1  názor          osoby, zvieratá    Problémové –
         Progress Check 5     nepravidelné    1  Vyjadriť svoju     Dokázať poskytnúť   riešenie úloh
         Test 5          stupňovanie,    2  schopnosť, vyjadriť   základné       Tvorivé –
         Projekt, pieseň      prirovnanie     2  vedomosti, neznalosť,  informácie o     dialógy
                      Slovný prízvuk     svoju schopnosť     Slovensku       Písomné –
                      Výslovnosť /Ř/ ,    vykonať nejakú     a Veľkej Británii   recept
                      /σ/           činnosť.                   Klasifikačné
                      a /3:/                                                            97
                   Slovná zásoba:
                   geografické
                   názvy,
                   prídavné mená,
                   krajiny a
                   kontinenty

VII. Zábava             Vyjadrenie
(28)
       Filmy         povinnosti      4  Stanoviť, oznámiť a  Vedieť vyjadriť    Skupinové –
       Vo filme        výrazom have     4  prijať        povinnosť pomocou   diskusia
       Deň v živote      to/has to       4  pravidlá alebo    have          Motivačné –
       Stratený tučniak    Frekvenčné      4  povinnosti      to, vyjadriť príkaz,  rozhovor
       Zhrnutie, opakovanie  príslovky       1             zákaz, získať     Vysvetľovanie
       Progress Check 6    Prídavné mená     1  Reagovať na      povolenie, súhlas,   Expozičné –
       Test 6         Tvorba prísloviek   2  nesplnenie      Predstaviť svoje    prezentácia
       Projekt, pieseň    Dávanie návrhov    2  pravidiel alebo    záľuby a svoj     Praktické –
       Celoročné opakovanie  Slovná zásoba:    6  povinnosti      vkus- záľuby,     navigácia
                   príslovky, aktivity               zvyky         Frontálne –
                   voľného času,                  Dokázať        skúšanie
                   druhy                      prerozprávať príbeh  Individuálne –
                   zábavy, druhy                  pomocou obrázkov    cvičenia
                   športov, kultúrne
                   podujatia
                                                          98
1. ročník

 Tematický
 celok (počet        Obsahový štandard                 Výkonový štandard          Metódy
  hodín)                                                     a formy
                    Kľúčové    Počet                            výučby
          Téma hodiny                    Ciele         Spôsobilosti
                     pojmy     hodín

I. Komunikácia Ohrozené jazyky    Prítomný čas   2    Vyjadriť vedomosti   Vie predvídať obsah    Motivačné
(16)      Symboly a ikony    jednoduchý    1    /nevedomosti,      príbehu          Vysvetľovanie
        Telefónne odkazy    a priebehový   2    schopnosť /       Robí si poznámky pre    Praktické –
        Americká angličtina  Skratky     2    neschopnosť,      prezentáciu        práca
        Fakty o anglickom   v odkazoch    2    znalosť / neznalosť   Hľadá informácie      s internetom
        jazyku         Modálne         Opísať osoby,      Na anglickej web stránke  Práca
        Osobné informácie   slovesá: can,  1    zvieratá, veci     Vie vypísať dotazník    v dvojiciach
        Opakovanie       be able to    4                Píše krátky opis      Fixácia
        Test          Slovná zásoba:  2                             Klasifikácia
                   komunikácia
                                                            99
II. Veľká  Kľúč k úspechu     Minulý čas    2  Navrhnúť niekomu,   Vie vybrať z viacerých   Motivačné –
chvíľa    Úspešná osoba      jednoduchý    2  aby niečo       možností          brain storming
(13)     Účinkovanie v reklame  a priebehový   2  vykonal        Vie diskutovať na danú   Výklad
       Filmy          Tvorba      1  Vyjadriť, čo mám rád  tému            Aplikácia
       Britské kino      návrhov     1  , čo sa mi       Napíše poznámky       Tvorivé úlohy
       Návrhy         Členy      1  páči, čo uznávam    z prečítaného/vypočutého  Práca
       Opakovanie       Predložky času  2  Oboznámiť s obsahom                v skupinách
       Test          Slovná zásoba:  2  /                         Diagnostika a
                   úspech, show     osnovou                      klasifikácia
                   business
III. Domov  Rodiny Fosterovcov   Stupňovanie   2  Vedieť vyjadriť svoj  Rozpráva o svojej rodine,  Vysvetľovanie
a rodina   Miesta na život     a poradie    2  názor         o mieste kde žije      Samostatná
(12)     Bratia a sestry     prídavných    2  Ponúknuť a reagovať  Rozumie príkazom,      práca
       Hľadanie svojho     mien       1  na ponuku       verejným nápisom      Demonštračné
       bydliska        Frazálne       Vymieňať si názory,  Správne používa       Problémové
       Americké prázdniny   slovesá: get,  1  komunikovať s     prídavné mená        Frontálne –
       Propagácia udalostí,  make       1  niekým         Na základe prečítaného   skúšanie
       predmetov a služieb   Slovná zásoba:               určuje či sú tvrdenia    Rozhovor
       Opakovanie       rodina      1             pravdivé
       Test                   2             Vie opísať miesto
                                                          100
IV. Telo a duša  Psychológia hororu    Prídavné mená   2  Vyjadriť strach,    Vie dať základné      Motivačné –
(13)       Zdravie         s príponami –   2  znepokojenie,      informácie, dohaduje sa,  diskusia
         Byť chorý        ed/-ing      2  obavu          dojednáva.         Problémové
         Jedlo          Predprítomný   1  Ubezpečiť, vyjadriť   Vyhľadáva informácie    Tvorivé
         Život na Aljaške     čas        1  úľavu          v texte, priraďuje názvy  Praktické
         V nemocnici       Frázy       1  Navrhnúť, odpovedať   odsekov          Aplikácia
         Opakovanie        v neformálnom   2  na návrh niekoho    Vie napísať list      Individuálne –
         Test           jazyku      2  iného          priateľovi         riešenie úloh
                      Slovná zásoba:                Hovorí o strachu,
                      telo, jedlo                  chorobách, zdraví
V. Svet      Globálne otepľovanie   Vyjadrenie    2  Vyjadriť svoje plány  Porozumie novinovému    Motivačné
budúcnosti    Vynálezy         budúceho     2  (blízke a        článku           Vysvetľovanie
(12)       Predpoveď počasia    času: going    2  budúce)         Určí literárny druh    Praktické –
         Moja budúcnosť      to/will      1  Vedieť reagovať na   Vyjadri túžby a plány do  práca
         Národné parky v Južnej  Modálne      1  niečo čo        budúcnosti         s internetom
         Afrike          slovesá: must,    sa má udiať v      Rozumie predpovedi     Práca
         Pohľadnica z prázdnin  have to, be not  1  budúcnosti       počasia          v dvojiciach
         Opakovanie        allowed to    1  Vedieť vyjadriť svoje  Napíše pohľadnicu     Fixácia
         Test           Spojky: and,   2  plány pomocou väzby                Klasifikácia
                      so but, because    going to
                      Slovná zásoba:    Dokázať sa pýtať na
                      počasie,       plány iných
                      životné        Pochopiť vlastnú
                      prostredie      zodpovednosť vo
                                 vzťahu k prostrediu
                                                             101
VI. Nové   Dobrovoľná práca     Predprítomný   2  Odpovedať na žiadosť  Vie sa pýtať a vyžiadať   Motivačné –
začiatky   v zahraničí       čas priebehový    Získať povolenie,   si informácie        diskusia
(13)     Dobrodružstvo      Slovesá      2  súhlas, dať súhlas,  Vie napísať formálny list  Problémové
       Prežiť          v gerundiu    2  odmietnuť, sľúbiť,   – žiadosť, životopis    Tvorivé
       Hľadanie práce      Formálny     1  zakázať        Používa vhodný jazyk vo   Praktické
       Vzdelávanie v Británii  jazyk       1  Žiadať od niekoho   formálnych         Aplikácia
       Žiadosť o zamestnanie  Slovná zásoba:  1  niečo,         komunikačných        Individuálne –
       Opakovanie        zamestnanie,   2  odpovedať na žiadosť  situáciách         riešenie úloh
       Test           vzdelávanie    2  Napísať jednoduchý
                              životopis


VII. Život  Nezvyčajný šport     Predminulý    2  Vybrať si z      Vie doplniť informácie   Vysvetľovanie
športovcov  Potápanie        čas        2  ponúknutých      na základe vypočutého    Samostatná
(12)     Giant´s causeway     Modálne      2  možností        textu            práca
       Voľný čas        slovesá: might,  1  najobľúbenejšiu    Hovorí o trávení svojho   Demonštračné
       Osobnosti športu     may, could    1  Navrhnúť niekomu,   voľného času        Problémové
       Záľuby          Slovná zásoba:  1  aby sme        Vie napísať list      Frontálne –
       Opakovanie        šport,      1  spoločne niečo     o obľúbenom športe     skúšanie
       Test           voľnočasové    2  vykonali                      Rozhovor
                   činnosti       Odpovedať na návrh
                              niekoho iného
                              Korešpondovať, začať
                              a ukončiť list
                                                           102
VIII. Zvláštne  Príbehy o duchoch    Podmienkové    2  Rozprávať príbeh,    Vie tvoriť nereálne     Motivačné –
ale pravdivé   Záhada o mačke      súvetia: 1. a 2.  2  anekdotu         podmienky          brain storming
(13)       Mestské mýty       podmienka     2  Reagovať na príbeh    Prerozpráva príbeh      Výklad
         Ayer´s Rock       Modálne      1  Vyjadriť záujem a    Vie opisovať predmety    Aplikácia
         v Austrálii a Mount   slovesá:        nezáujem o        a miesta           Tvorivé úlohy
         Rushmore v USA      should, ought   1  niečo, prekvapenie    Napíše zaujímavý príbeh   Práca
         Komický príbeh      to         1                             v skupinách
         Opakovanie        Slovná zásoba:   2                             Diagnostika a
         Test           opisovanie     2                             klasifikácia


IX. Čas zmien  Život pred globálnou   Trpný rod     2  Upútať pozornosť,    Vie opísať obrázky, na    Motivačné
(12)       komunikáciou       v prítomnom      poďakovať        základe obrázkov vytvorí   Vysvetľovanie
         Internet         a minulom     2  a vyjadriť svoje     príbeh            Praktické –
         Cestovanie vesmírom   čase        2  uznanie         Vie si urobiť poznámky    práca
         Životný štýl       Predložky času   1  Uistiť sa, že moje    z prezentácie        s internetom
         Globálna kultúra     Frázové      1  slová / môj       Vie napísať e-mail      Expozičné -
         Emailová komunikácia   slovesá      1  výklad / môj argument  a rozlíšiť formálny a    prezentácia
         Opakovanie        Slovná zásoba:   1  boli           neformálny          Fixácia
         Test           Čas, IT      2  pochopené                       Klasifikácia


X. Vydajme sa  Turizmus         Nepriama reč    2  Vyjadriť, čo mám rád,  Porozumie oznamom na     Vysvetľovanie
do sveta     Obľúbené dovolenky    Modálne      2  čo sa mi páči, čo    vlakovej stanici a letisku  Samostatná
(16)       Železničné a letiskové  slovesá: have   2  uznávam         Vie informovať        práca
         informácie        to, need        Vyjadriť, že niekoho /  o turistických miestach   Demonštračné
         Plánovanie dovolenky   Doplnková     1  niečo nemám rád     Rozpráva o rôznych      Problémové
         Návšteva Sydney     otázka       1  Informovať sa,      spôsoboch cestovania     Frontálne –
         a Austrálie       Slovná zásoba:     začleniť informáciu   Vie napísať formálny list  skúšanie
         Objednávanie       cestovanie     1  Vyjadriť plánované    - objednávka         Rozhovor                                                               103
         dovolenky                   činnosti
         Opakovanie               2
         Test                  2


2. ročník - začiatočníci

 Tematický
 celok (počet         Obsahový štandard                  Výkonový štandard           Metódy
  hodín)                                                        a formy
                     Kľúčové    Počet                               výučby
           Téma hodiny                     Ciele         Spôsobilosti
                      pojmy    hodín
I. Výzva     Opakovanie učiva   Vyjadrenie    3    Vyjadriť, že sa niekto   Rozpráva o svojich     Motivačné –
(16)       Vyliezť na vrchol   budúceho     2    / niečo          plánoch na víkend      rozhovor
         Plány do budúcnosti  času: going   2    niekde nachádza      Vie opísať určité miesto,  Vysvetľovanie
Matrix      Zostať v kontakte   to/will     2    Vyjadriť svoje plány    používa prídavné mená,   Práca
foundation    Nový zákon      Podmienkové   1    (blízke a budúce)     predložky          v dvojiciach –
Unit 8      Opis miesta –     súvetia     1    Začať, udržiavať a     Vie telefonovať, ovláda   tvorba
         Queenstown      Slovná zásoba:  1    ukončiť telefonický    základné frázy       dialógov
         Opakovanie 7 a 8   prídavné mená  2    rozhovor          telefonickej komunikácie  Aplikácia
         Test                  2                               a fixácia
                                                            Klasifikácia
                                                               104
II. Šport   Zahrajme sa     Predprítomný   2  Vyjadriť záujem a   Hovorí o obľúbenom    Motivačné –
(12)      Už si niekedy?    čas        2  nezáujem o       športe          diskusia
        Zranenia a choroby  Častice: yet,   2  niečo, prekvapenie   Vie vyplniť dotazník,   Praktické
        Horské športy –   just       2  Vyjadriť smútok,    kladie otázky       Vysvetľovanie
        bicyklovanie     Slovná zásoba:    skľúčenosť       Vyjadrí svoje problémy  Aplikácia
        Dotazník       šport, zranenia  1  Vyjadriť radosť,                 Tvorivé
        Opakovanie               1  šťastie, uspokojenie               Frontálne
        Test                  2  Vyjadriť fyzickú
                             bolesť

III. Reklamy  Moderný marketing  Trpný rod     2  Opísať osoby,     Pozná základné      Motivačné –
a vynálezy   Reklamný proces   v prítomnom    2  zvieratá, veci     komunikačné frázy pri   diskusia
(13)      Móda a nakupovanie  a minulom     2  Vedieť niečo      nakupovaní        Problémové
        Nápady Britov    čase       2  ponúknuť        Rozumie reklamným     Tvorivé
        Reklamné nápisy   Prídavné mená   1  a o niečo požiadať   nápisom, vie ich tvoriť  Praktické
        Opakovanie 9 a 10  s príponami: -  1  Nadviazať kontakt v  Vie opísať veci      Aplikácia
        Test         ed/-ing      2  súlade                      Individuálne –
        Pieseň        Slovnázásoba:   1  s komunikačnou                  riešenie úloh
                  peniaze,       situáciou- pýtať
                  nakupovanie      sa na cenu, tovar
                                                         105
IV.      Ohrozené jazyky     Prítomný čas   2  Vyjadriť vedomosti   Vie predvídať obsah    Motivačné
Komunikácia  Symboly a ikony     jednoduchý    1  /nevedomosti,     príbehu          Vysvetľovanie
(12)      Telefónne odkazy    a priebehový   2  schopnosť /      Robí si poznámky pre    Praktické –
        Americká angličtina   Skratky     2  neschopnosť,      prezentáciu        práca
Matrix pre-  Fakty o anglickom    v odkazoch    2  znalosť / neznalosť  Hľadá informácie      s internetom
intermediate  jazyku         Modálne       Opísať osoby,     Na anglickej web stránke  Práca
Unit 1     Osobné informácie    slovesá: can,  1  zvieratá, veci     Vie vypísať dotazník    v dvojiciach
        Opakovanie       be able to    4             Píše krátky opis      Fixácia
        Test          Slovná zásoba:  2                           Klasifikácia
                    komunikácia


V. Veľká    Kľúč k úspechu     Minulý čas    2  Navrhnúť niekomu,   Vie vybrať z viacerých   Motivačné –
chvíľa     Úspešná osoba      jednoduchý    2  aby niečo       možností          brain storming
(13)      Účinkovanie v reklame  a priebehový   2  vykonal        Vie diskutovať na danú   Výklad
        Filmy          Tvorba      1  Vyjadriť, čo mám rád  tému            Aplikácia
        Britské kino      návrhov     1  , čo sa mi       Napíše poznámky      Tvorivé úlohy
        Návrhy         Členy      1  páči, čo uznávam    z prečítaného/vypočutého  Práca
        Opakovanie       Predložky času  2  Oboznámiť s obsahom                v skupinách
        Test          Slovná zásoba:  2  /                         Diagnostika
                    úspech, show     osnovou                      a klasifikácia
                    business
                                                          106
VI. Domov  Rodiny Fosterovcov   Stupňovanie   2  Vedieť vyjadriť svoj  Rozpráva o svojej rodine,  Vysvetľovanie
a rodina  Miesta na život    a poradie    2  názor         o mieste kde žije      Samostatná
(12)    Bratia a sestry    prídavných    2  Ponúknuť a reagovať  Rozumie príkazom,      práca
      Hľadanie svojho    mien       1  na ponuku       verejným nápisom      Demonštračné
      bydliska        Frazálne       Vymieňať si názory,  Správne používa       Problémové
      Americké prázdniny   slovesá: get,  1  komunikovať s     prídavné mená        Frontálne –
      Propagácia udalostí,  make       1  niekým         Na základe prečítaného   skúšanie
      predmetov a služieb  Slovná zásoba:               určuje či sú tvrdenia    Rozhovor
      Opakovanie       rodina      1             pravdivé
      Test                  2             Vie opísať miesto


VII. Telo  Psychológia hororu   Prídavné mená  2  Vyjadriť strach,    Vie dať základné      Motivačné –
a duša   Zdravie        s príponami –  2  znepokojenie,     informácie, dohaduje sa,  diskusia
(13)    Byť chorý       ed/-ing     2  obavu         dojednáva.         Problémové
      Jedlo         Predprítomný   1  Ubezpečiť, vyjadriť  Vyhľadáva informácie    Tvorivé
      Život na Aljaške    čas       1  úľavu         v texte, priraďuje názvy  Praktické
      V nemocnici      Frázy      1  Navrhnúť, odpovedať  odsekov           Aplikácia
      Opakovanie       v neformálnom  2  na návrh niekoho    Vie napísať list      Individuálne –
      Test          jazyku      2  iného         priateľovi         riešenie úloh
                  Slovná zásoba:               Hovorí o strachu,
                  telo, jedlo                 chorobách, zdraví
                                                         107
VIII. Svet  Globálne otepľovanie   Vyjadrenie    2  Vyjadriť svoje plány  Porozumie novinovému    Motivačné
budúcnosti  Vynálezy         budúceho     2  (blízke a        článku           Vysvetľovanie
(12)     Predpoveď počasia    času: going    2  budúce)         Určí literárny druh     Praktické –
       Moja budúcnosť      to/will      1  Vedieť reagovať na   Vyjadri túžby a plány do  práca
       Národné parky v Južnej  Modálne      1  niečo čo        budúcnosti         s internetom
       Afrike          slovesá: must,    sa má udiať v      Rozumie predpovedi     Práca
       Pohľadnica z prázdnin  have to, be not  1  budúcnosti       počasia           v dvojiciach
       Opakovanie        allowed to    1  Vedieť vyjadriť svoje  Napíše pohľadnicu      Fixácia
       Test           Spojky: and,   2  plány pomocou väzby                 Klasifikácia
                   so but, because    going to
                   Slovná zásoba:    Dokázať sa pýtať na
                   počasie,       plány iných
                   životné        Pochopiť vlastnú
                   prostredie      zodpovednosť vo
                              vzťahu k prostrediu

IX. Nové   Dobrovoľná práca     Predprítomný   2  Získať povolenie,    Vie sa pýtať a vyžiadať   Motivačné –
začiatky   v zahraničí       čas priebehový    súhlas, odmietnuť,   si informácie        diskusia
(13)     Dobrodružstvo      Slovesá      2  sľúbiť, zakázať     Vie napísať formálny list  Problémové
       Prežiť          v gerundiu    2  Žiadať od niekoho    – žiadosť, životopis    Tvorivé
       Hľadanie práce      Formálny     1  niečo, odpovedať na   Používa vhodný jazyk vo   Praktické
       Vzdelávanie v Británii  jazyk       1  žiadosť         formálnych         Aplikácia
       Žiadosť o zamestnanie  Slovná zásoba:  1  odpovedať na žiadosť  komunikačných        Individuálne –
       Opakovanie        zamestnanie,   2  Napísať jednoduchý   situáciách         riešenie úloh
       Test           vzdelávanie    2  životopis
                                                           108
X. Život   Nezvyčajný šport  Predminulý    2  Vybrať si z      Vie doplniť informácie  Vysvetľovanie
športovcov  Potápanie     čas        2  ponúknutých      na základe vypočutého   Samostatná
(16)     Giant´s causeway  Modálne      2  možností        textu           práca
       Voľný čas     slovesá: might,  1  najobľúbenejšiu    Hovorí o trávení svojho  Demonštračné
       Osobnosti športu  may, could    1  Navrhnúť niekomu,   voľného času       Problémové
       Záľuby       Slovná zásoba:  1  aby sme        Vie napísať list     Frontálne –
       Opakovanie     šport,      2  spoločne niečo     o obľúbenom športe    skúšanie
       Test        voľnočasové    2  vykonali                     Rozhovor
       Zhrnutie učiva   činnosti     3  Odpovedať na návrh
                           niekoho iného
                           Korešpondovať, začať
                           a ukončiť list
                                                      109
2. ročník - pokročilí

  Tematický            Obsahový štandard                  Výkonový štandard
 celok (počet                                                       Metódy
   hodín)                            Počet                          a formy
             Téma hodiny      Kľúčové pojmy            Ciele        Spôsobilosti
                                  hodín                          výučby


I. Join the Club  Kluby, politické strany   Prítomný      2    Opísať vzhľad,       Vedieť pomenovať  Problémové
 (16h)       Spoločnosti         jednoduchý     2    charakter a vzťahy ľudí  a opísať rozdiely  Tvorivé
          Mladí ľudia a životný štýl  Prítomný      4    Identifikovať špekulácie  a dôležitosť    Demonštračné
          Oblečenie a móda       priebehový     4    v živote          oblečenia,     Praktické
          Opakovanie lekcie      Porovnanie     2    Poskytnúť a porovnať    vonkajšieho     Skupinové
          Test z prvej lekcie     prítomných časov  1    rôzne názory        vzhľadu
          Vyhodnotenie testu      Frázy       1    Ilustrovať typy      a správania ľudí
                        Príslovky         konfliktov         Vedieť sa
                        Zámena                        orientovať
                        Slovná zásoba:                    v konfliktných
                        Druhy klubov                     situáciach
                        a spolkov,
                        oblečenie
                        a vzhľad
                                                                110
II. Keeping up  Moderná komunikácia    Predprítomný    2  Poskytnúť rôzne typy   Rozoznať       Individualné
to date (16h)  Vývoj technológie     jednoduchý     2  informácií        a uplatňovať rôzne  Skupinové
         Komunikácia cez telefón  Predprítomný    3  Nadviazať kontakt    typy informácií    Problemové
         a internet        priebehový       v súlade         Vedieť efektívne   Praktické
         Nakupovanie        Porovnanie     2  s komunikačnou      používať rôzne    Dialóg
         Prezentácie v rámci    predprítomných   3  situáciou        druhy komunikácií
         technológií        časov         Poukazať a reagovať na  Vyskúšať si reálne
         Opakovanie lekcie     Výslovnosť a, u  2  rôzne situácie v     situacie v
         Test z druhej lekcie   Frázy       1  pohovoroch        pohovoroch
         Vyhodnotenie testu    Skladanie slov   1              Vysvetliť
                      Slovná zásoba:     Analyzovať pokrok    technologický
                      Prvky a typy      v technológií      pokrok a uplatnenie
                      technológie      a prezentovať vývoj v  na vývoj človeka
                      Typy písomnej     praxi
                      komunikácie
                      Typy
                      obchodných sieti
                                                           111
III. An eye for  Typy kriminalít       Minulý      2  Identifikovať typy     Oboznámiť sa      Individuálne
an eye (16h)   Súdnictvo          jednoduchý    2  a stupne kriminalít    s justíciou, právami  Skupinové
         Rozsudky a tresty      Minulý      2  Poskytnúť a analyzovať   človeka, trestami,   Projekt
         Význam a typy polície    priebehový    2  z médií trestné činy    a rozsudkami      Tvorivé
         Novinové články       Minulý      1  a kauzy          Rozpoznať druhy    Praktické
         Prezentácie v rámci     predprítomný   2  Pochopiť a identifikovať  a náplňe polície
         súdnictva          jednoduchý      prácu polície       Vyhľadať
         Sviatky v anglický     Minulý      1               a analyzovať
         hovoriacich krajinách ako  predprítomný     Oboznámiť sviatky a ich  problémy
         Vianoce a Nový rok     priebehový      tradície v iných      s kriminalitou
         Opakovanie lekcie      Porovnanie    2  krajinách
         Test z tretej lekcie    minulých časov  1               Spoznať sviatky,
         Vyhodnotenie testu     Slovesa spojené  1               ich tradície,
                       so zvykmi                    význam a spôsob
                       Súhlasy a                    osláv
                       nesúhlasy
                       Slovná zásoba:
                       Slová spojené
                       s kriminalitou
                       a trestami
                       Frázy
                                                              112
IV. She and He  Rozdiely medzi mužom   Modálne slovesa  2  Vysvetliť existenciu   Pochopiť príčiny   Individuálne
 (16h)      a ženou         a ich použiť      človeka a zmysel     vytvárania rodín   Problémové
         Rozdiely v športe    Používanie     2  tvorenia rodín      a úlohy každého    Praktické
         Rozdiely v vzdelávaní  prídavných mien  2  Rozlíšiť úlohy každého  člena rodiny     Tvorivé
         Rodinný život      Formálne      2  človeka         Identifikovať     Písanie
         Osobnosť         a neformálne    2  Demonštrovať typy    rozdiely medzi
         Písanie práce      povolenia     2  rodín a poukázať     mužmi a ženami
         Opakovanie lekcie    Predpony      2  príklady v reálnom    Ilustrovať príklady
         Test zo štvrtej lekcie  Synonymá      1  živote          osobností a ich
         Vyhodnotenie testu    Výslovnosť a, o,  1              úspechov
                     ou
                     Slovná zásoba:
                     Charakteristika
                     ľudí
                                                           113
V. The world  Budúcnosť a očakávania  Budúci      3  Analyzovať rozdiely    Vedieť pochopiť   Tvorivé
ahead (16h)  Prírodne katastrofy   jednoduchý    3  medzi minulosťou     a znázorniť     Problémové
        Plánovanie a štruktúra  Budúci      3  a prítomnosťou      rozdiely medzi    Skupinové
        prezentácii       priebehový      Načrtnúť smerovanie    minulosťou      Diagnostické
        Prezentácie s použitím  Iné budúce časy  3  a možnosti v budúcnosti  a prítomnosťou    Praktické
        prezentačných plánov   Porovnanie                   Predstaviť si
        Opakovanie lekcie    budúcich časov  2  Ilustrovať náčrty     smerovanie ľudstva
        Test z piatej lekcie   Slovosled     1  a spôsoby príprav     a technológií do
        Vyhodnotenie testu    Slovná zásoba:  1  prezentačných plánov   budúcnosti
                    Budúcnosť                    Vedieť ovládať
                    a technológie                  používanie
                    Slová spojené                  prezentačných
                    s prírodnými                  plánov
                    katastrofami
                    Slovné tvorenie
                                                         114
VI. Amazing   Svet zvierat        Podmienkové     2  Načrtnúť a pomenovať   Vedieť pomenovať  Písanie
animals (16h)  Domáce zvieratá       súvetia       1  druhy zvierat na svete  a identifikovať   Problémové
        Zvieratá v prírode     Nultá podmienka   1  Popísať vzťah medzi    druhy domácich   Tvorivé
        Exotické zvieratá      Prvá podmienka   1  človekom a zvieratami   a exotických    Praktické
        Zoologické záhrady     Druhá        1  Identifikovať stupne   zvierat       Skupinové
        Vzhľad človeka,       podmienka      3  pravdepodobnosti     Analyzovať vzťahy
        oblečenie a štýl      Frázy použité                   ľudí k zvieratám
        Písanie esejí        namiesto ak     2  Oboznámiť spôsoby     Vedieť rozlišovať
        Sviatky v anglický     Symboly       1  písania počas počúvaní  stupne a typy
        hovoriacích krajinách ako  a skratky                     pravdepodobnosti
        Veľká noc          Použitie        Oboznámiť sviatky a ich  Porozumieť rôzne
        Opakovanie lekcie      pravdepodobnosti  2  tradície v iných     spôsoby počúvania
        Test zo šiestej lekcie   štruktúra písania  1  krajinách         popri písaní
        Vyhodnotenie testu     esejí        1
                      Slovná zásoba:                  Spoznať sviatky,
                      Rôzne druhy                    ich tradície,
                      domácich                     význam a spôsob
                      a exotických                   osláv
                      zvierat
                      Cicavce, hmyz,
                      ryby, vtáky
                                                            115
VII. Success  Dosiahnutia a osobné   Tretia podmienka   3  Informovať o dôležitosti  Posúdiť dôležitosť   Individuálne
 (16h)     úspechy         Tvorba mapy       úspechov v živote     úspechov v živote   Písanie
        Typy práce        života        2  Oboznámiť         Spoznať výhody     Dialóg
        Hľadanie práce      Použitie slova    2  možnosťami, výhodami    a nevýhody       Skupinové
        Potreba vzdelania    I wish        2  a nevýhodami        každého povolania   Probémové
        Písanie životopisu    Použitie slovného  3  v zamestnaní        Poznať formy
        Opakovanie lekcie    spojenia if only   2  Vysvetliť potrebu     a dôležitosť
        Test zo siedmej lekcie  Frázy spojené    1  celoživotného       vzdelávania
        Vyhodnotenie testu    s dávaním rád    1  vzdelávania        Vedieť efektívne
                    Tvorba          Poskytnúť vedomosti pri  získať a použiť
                    a vyplnenie       poskytovaní a získavaní  rady
                    dotazníka        rad            Vedieť napísať
                    Slovná zásoba:      Vysvetliť ako napísať   rôzne štýly
                    Slová spojené      formálny list a moderný  životopisov a listov
                    s úspechmi,       a funkčný štýl
                    osobnými         životopisu
                    charakteristikami,
                    ľútosti
                                                            116
VIII. Taking  Výlety a Cestovanie    Pasívne formy    2  Oboznámiť potrebu      Vedieť efektívne   Individuálne
a break (16h)  Typy a spôsoby       v prítomnom,     2  a správne využitie      využiť voľný čas   Tvorivé
        cestovania         minulom       2  voľného času         Spoznať rôzne     Praktické
        Cestovanie podľa ročných  a budúcom čase      Vymenovať rôzne druhy    druhy aktivít podľa  Demonštračné
        období           Pasívne formy    2  aktivít           záujmu a ročných   Dialóg
        Slovenské a svetové    v jednoduchom      Analyzovať          období
        destinácie         a priebehovom    2  a interpretovať štatistiky  Porozumieť
        Dovolenky a voľný čas   čase         2  Zobraziť efektivitu     štatistiky a vedieť
        Prezentácie vybraných   Čítanie z fotiek     počúvania          ich uplatniť
        destinácií         Čítanie z máp    2                v reálnom živote
        Opakovanie lekcie     Čísla, štatistiky  1  Uplatnenie          Pochopiť zmysel
        Test z ôsmej lekcie    a grafy       1  prezentačných plánov     prezentačných
        Vyhodnotenie testu     Slovná zásoba:      v rámci prezentácií     plánov
                      Percentá,
                      číslovky, typy
                      aktivít a športov,
                      slová spojené
                      s dopravou,
                      destináciami


IX. Zhrnutie  Zhrnutie a opakovanie   Výber hlavnej    1  Zopakovať dôležité      Zopakovať ti    Fixačné
 (4h)      učiva           gramatiky a       prvky gramatiky       základnú gramatiku Individuálne
        Koncoročné prezentácie   časov        3  Vedieť vyjadriť nové     Vytvoriť      Praktické
                                  schopnosti a vedomosti    prezentáciu
                                  v praxi v rámci       použitím plánov
                                  koncoročnej prezentácie   a nových
                                                 vedomosti
                                                              117
Ruský jazyk

Charakteristika učebného predmetu:

   VŠEOBECNÉ CIELE:
     viesť žiaka k podpore sebadôvery
     viesť žiaka k osvojeniu si vedomostí a nadobudnutých kompetencií, ktoré
     im umožnia vzdelávať sa po celý život a zaujať aktívne miesto
     v ekonomickom, sociálnom a kultúrnom živote
     zaručiť rovnaké šance sociálnej emancipácie pre všetkých žiakov
   HLAVNÝ CIEĽ:
     viesť k vnímaniu a postupnému osvojovaniu si cudzieho jazyka ako
     prostriedku k získavaniu a odovzdávaniu informácií, k vyjadrovaniu
     vlastných postojov a názorov
   ĎALŠIE CIELE:
     osvojiť si základné pravidlá medziľudskej komunikácie daného kultúrneho
     prostredia a nadobudnúť kladný vzťah k jazyku
     uplatňovať tvorivosť pri práci
     viesť žiakov k objektívnemu hodnoteniu vlastnej práce


Kľúčové kompetencie:


Komunikačné jazykové kompetencie
    Komunikačné jazykové kompetencie sú tie, ktoré umožňujú učiacemu sa používať
konkrétne jazykové prostriedky v komunikácii.
    Na uskutočnenie komunikačného zámeru a potrieb sa vyžaduje komunikatívne
správanie, ktoré je primerané danej situácii a bežné v krajinách, kde sa cudzím jazykom
hovorí. Komunikatívne kompetencie zahŕňajú nasledovné zložky:


Jazyková kompetencia
  Žiak na úrovni A2 má osvojené jazykové kompetencie na úrovni A1 a ďalej si ich
rozvíja tak, aby dokázal používať:
   bežné slová a slovné spojenia nevyhnutné pre uspokojovanie jednoduchých
    komunikačných potrieb obmedzeného charakteru,
   základné vetné modely a vedel komunikovať o osvojených témach
    prostredníctvom naučených slovných spojení a výrazov,
   vymedzený repertoár naučených krátkych slovných spojení a výrazov
    pokrývajúcich predvídateľné základné komunikačné situácie,


                                          118
    osvojenú slovnú zásobu tak, aby si vedel poradiť v každodennom konaní, ktoré sa
    týka známych situácií a tém,
    niektoré jednoduché gramatické štruktúry cudzieho jazyka, aj keď sa niekedy
    dopúšťa základných chýb, ale je mu rozumieť.


Sociolingvistická kompetencia
   Žiak na úrovni A2 má osvojené sociolingvistické kompetencie na úrovni A1 a ďalej
si ich rozvíja tak, aby dokázal:

    komunikovať v bežných spoločenských situáciách,
    jednoducho sa vyjadrovať pomocou základných funkcií jazyka, akými sú napr.
    výmena informácií, žiadosť, jednoduché vyjadrenie vlastných názorov a postojov,
    pozvanie, ospravedlnenie atď.,
   udržiavať a rozvíjať základnú spoločenskú konverzáciu prostredníctvom
    jednoduchších bežných výrazov.
  Žiak vie vyjadriť v situáciách jednoduchej a priamej výmeny informácií, týkajúcich
sa známych a bežných vecí a záležitostí, ale z hľadiska limitovanej slovnej zásoby
a gramatiky, ktorú si osvojil, je nútený podstatne zjednodušiť obsah svojej výpovede.


Pragmatická kompetencia
  Žiak na úrovni A2 má osvojené pragmatické kompetencie na úrovni A1 a ďalej si ich
rozvíja tak, aby dokázal:
    sformulovať svoje myšlienky v súlade s vyžadovanou stratégiou (zámer, téma,
    logická následnosť),
    funkčne využívať základné jazykové prostriedky na získavanie informácií, na
    jednoduché vyjadrenie odmietnutia, túžby, zámeru, uspokojenia, záujmu,
    prekvapenia, rozčarovania, strachu,
    vytvoriť jednoduchý interaktívny text za účelom výmeny informácií,
    použiť jednoduché výrazové prostriedky na začatie, udržanie a ukončenie
    krátkeho rozhovoru,
    používať najfrekventovanejšie konektory na spájanie jednoduchých viet
    potrebných na vyrozprávanie alebo opis príbehu v logickom časovom slede.


Prierezové témy:


MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA - Rodina a spoločnosť
              Vzdelávanie a práca
              Domov a bývanie
MEDIÁLNA VÝCHOVA – Voľný čas a záľuby
OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ – Rodina a spoločnosť


                                         119
                Vzdelávanie a práca
                Oblečenie
OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA – Ľudské teloSpôsobilosti:

   nadviazať kontakt v súlade s komunikačnou situáciou – pozdraviť, odpovedať na
   pozdrav, poďakovať
   vypočuť si a podať informáciu – začleniť informáciu
   vybrať si z ponúknutých možností –identifikovať
   vyjadriť svoj názor – vyjadriť súhlas, nesúhlas
   vyjadriť schopnosť vykonať nejakú činnosť
   predstaviť svoje záľuby – vyjadriť, čo sami páči / nepáči, čo mám / nemám rád
   korešpondovať – napísať jednoduchú pohľadnicu, mail, sms
   telefonovať – začať a ukončiť telefonický rozhovor
Poznávacie spôsobilosti:
   dokázať naplniť konkrétne potreby na základe porozumenia podstaty počutého
   rozumieť krátke jednoduché texty, ktoré obsahujú frekventovanú slovnú zásobu
   vedieť stručne a krátkymi vetami predstaviť a charakterizovať osoby a veci
   dokázať jednoducho opísať aspekty všedného dňa ( ľudia, miesta, škola, rodina,
   záujmy)
                                        120
Tematický plán – Príma

  Tematický           Obsahový štandard               Výkonový štandard           Metódy
 celok (počet                 Kľúčové    Počet                          a formy
            Téma hodiny                      Ciele       Spôsobilosti
   hodín)                   pojmy    hodín                          výučby
Predazbukové   V škole, pozdravy     Pomenovať     2               Podľa posluchu    Posluch,
obdobie     V triede         školské      1    Opakovať a zapamätať opakovať slová     individuálna
         Rodina          potreby,     2    si podľa posluchu nové k daným témam     práca, rolové
9 hod.      Kto čo robí        zariadenie    1    slová, porozumieť   a zapamätať si ich,  hry,
         Hračky          triedy, slovesá  1    jednoduchým pokynom pozdraviť,        Dialóg,
         Čo si obliekame      činnosti,     1    učiteľa        poďakovať,      vysvetľovanie
                      základné farby                  rozlúčiť sa,
                                              pohyblivý prízvuk,
                                              členovia rodiny,
                                              činnosť, ktorú
                                              vykonávajú

         Rozprávka: Repka              1                Hrou si rozšíriť   Dramatizácia
                                               slovnú zásobu,    rozprávky,
                                               porozumenie textu  zážitkové
                                                         vyučovanie
                                                            121
      Nácvik písania a, o, k, m,  Oznamovacie    1  Písanie a čítanie  Porozumenie     Individuálna
Azbukové  t              a opytovacie                jednoduchým     práca, posluch
obdobie  Čítanie           vety, pomocné   1            pokynom
      Písanie e, n, ja       sloveso byť    1            a pojmom,
40 hod.                 v prítomnom                 nadobúdanie
                    čase,                    zručností v písaní
                    výslovnosť                 a výslovnosti
                    neprízvučného
                    o, výslovnosť ja

      Nácvik čítania, lexikálne  Ukazovacie     2  Písanie, čítanie             Individuálna
      a prekladové cvičenia    zámená ten, tá,                         práca
                    to

      Práca s pracovným      Nácvik písania,  1
      zošitom                                            Riadený
      Písmená d, p         Privlastňovacie  1                       rozhovor,
                    zámená môj,                           vysvetľovanie,
                    moja                               dialóg
      Téma: Doma          Práca so      2  K danej téme vie   Pri opise obrázku  Vysvetľovanie,
                    slovnou        napísať jednoduché  dokáže viesť     posluch, hra
                    zásobou danej     vety a porozprávať  dialóg, predstaviť  ,skupinová
                    témy          o rodinných     seba a iných,    práca
                                príslušníkoch    dokáže napísať
                                          jednoduché slová,
                                          slovné spojenia                                                        122
                                      a krátke vety.
                                      Dokáže klásť
                                      jednoduché otázky

Písanie i, u       Zmäkčenie     1                         Individuálna
             spoluhlásky                             práca
             samohláskou i

Nácvik čítania,      Sloveso mať    1  Zapamätanie si                 Počúvanie,
prekladové cvičenia.              výslovnosti                  dialóg
                        samohlások
                        a spoluhlások pri čítaní
Kto je to, čo je to?   Intonácia     1                         počúvanie
             opytovacej vety

Nácvik písania v, e     Výslovnosť
              prízvuč.    2
              a neprízvučného
              e
Nácvik písmen l ,r. Téma Výslovnosť     2
Rieka            mäkkého l, r
Ruské rodné mená              1
Nácvik písania b,      Slovná zásoba  2
z a čítanie. Téma: V izbe s písmenom b, z
Nácvik písania a čítania s, Použitie    2                         dialóg
g, rozvíjanie dialogickej  prísloviek
reči            ďaleko, blízko
Nácvik písmen c, f.     Pravopis slabík 2
Téma: Bratislava      gi, ki, chi
                                                    123
Nácvik a písanie y,    Výslovnosť     3              Individuálna
mäkký znak. Téma:     a intonácia                   práca
Moskva           opytovacej
              vety, funkcia
              mäkkého znaku,
              práca so slov.
              zásobou
Písanie jo, ju       Výslovnosť na    2
              začiatku slova,
              po
              spoluhláskach,
              pred ja, je, jo, ju
Téma: V obchodnom     Intonácia      2              Skupinová
dome            zvolacej vety                  práca

Písanie j a čítanie    Prídavné mená,   2              Rolové hry
              práca so
              slovnou
              zásobou
Nácvik písmen č, šč.    Vyjadrenie     2
Téma: Na hodine      záporu ni, ne
kreslenia
Písanie ž, š.Téma: Dvaja  Časovanie     3  Vedieť použiť sloveso  Skupinová
priatelia         slovesa bývať      v dialógu, preložiť   práca
              v prítomnom       krátke vety
              čase
Písanie ch a tvrdého    Časovanie     3
znaku. Výslovnosť     slovies byť
spoluhlások        chorý, hrať
                                         124
Tematický plán – Sekunda

  Tematický          Obsahový štandard                 Výkonový štandard           Metódy
 celok (počet                Kľúčové     Počet                            a formy
            Téma hodiny                       Ciele        Spôsobilosti
   hodín)                  pojmy     hodín                            výučby
Vzdelávanie,   Ahoj škola. Nové slová a Slovesá      2    Predstaviť seba      Nadviazať kontakt,  Posluch,
škola      výrazy          predstaviť,        a druhého, kto je to, čo  predstaviť sa,    riadený
9                     predstaviť sa       je to           zdvorilostné frázy  rozhovor
                                                 pri stretnutí, dať
                                                 krátku informáciu o
                                                 sebe
         Lexiko-gramatické     Profesie, jed.  4                  Dať informáciu   Individuálna
         cvičenia          a množné číslo                    o povolaní rodičov práca
         Povolania         Predložky v,   1    Krátka charakteristika             Dialóg
                      na            povolaní
         Predstavujeme sa              1                             Rolové hry
         Poviedka Sniežik      Nová slovná   1    Vybrať základnú      Čítanie s       Individuálna
                      zásoba          informáciu         porozumením      práca

Cestovanie    Ako si strávil prázdniny  Opakovanie    1    Osvojiť si nové výrazy a  Vyjadrenie radosti,  Posluch,
7                      predložiek do,      slová           hodnotenie
                      z, zo, v, na
         Spomienky na leto     Aktívna slov.  2    Vedieť samostatne     Podať informáciu   Individuálna
                      zásoba          rozprávať v minulom               práca,
                                   čase o lete                   rozhovor
         Gramaticko-lexikálne    Slovesá     3    Vedieť aktívne využiť              Písomná
         cvičenia          pohybu,          novú slov. zásobu                práca
                      zvratné slov.
                      Výslovnosť č,
                      šč, ž, š
                                                              125
     Poviedka: Lovec kameňov            1  Vybrať základnú      Čítanie s      Individuálna
                              informáciu         porozumením     práca

Škola  V škole, nové slová a    Predložky o,   2  Dokáže viesť dialóg    Samostatne     Kolektívna
6    výrazy           ob v 6. páde     a vyjadriť svoje záľuby,  porozprávať     práca,
                   a koncovky      svoju schopnosť a     o obľúbených    riadený
                   PM          vedomosti         predmetoch     rozhovor

     Opakovanie témy Škola,   Výslovnosť    1                         Dialóg
     rozvrh, predmety, krúžky  mäkkých
                   a tvrdých
                   spoluhlások
     Poviedka: Zvláštny prípad           1  Vybrať základnú      Čítanie s      Individuálna
                              informáciu         porozumením     práca
     Lexikálno-gramatické    Utvrdenie     2  Vedieť prakticky využiť            Písomný test
     cvičenia          učiva na       pri písaní a rozprávaní
                   cvičeniach      novú lexiku a gramatiku

Rodina  Návšteva v rodine, nová   Koncovky PM    2
13    slov. zásoba a výrazy    v inštrumentáli
     Lexiko-gramatické      1         3
     cvičenia
     Poviedka: Otec, mama a ja  Radové      1  Vedieť vybrať základnú   Využitie slov.   Individuálna
                   číslovky.       informáciu, porozprávať  zásoby v aktívnej  práca
                   Výslovnosť      krátky obsah        forme
                   spoluhlások l, r
     Opis rodiny podľa              1                          Riadený
     fotografie                                            rozhovor
     U nás doma, nové slová a  Predložky nad,  2
     výrazy           pred. Medzi,
                                                       126
                      pod
         Náš byt          Zariadenie    1  Na základe obrázkov   Vedieť vyjadriť   Dialóg
                      izby         dokáže viesť dialóg   priestorovú
                                a odpovedať na otázky  orientáciu v byte
         Lexiko-gramatické             1  Utvrdenie lexiky               Písomná a
         cvičenia                    a gramatiky na                individuálna
                                cvičeniach
         Tima píše o šťastí             1  Vyjadriť svoj názor na  Vedieť používať
                                danú tému        slovník
         Moja izba         Písomná práca  1  Opis izby                   Individuálna

Mestá a miesta  Petrohrad, nové slová a  Vyjadrenie    2  Dokáže utriediť fakty.            Výklad,
6        výrazy          času – pred,     Vyjadriť súhlas,               rozhovor
                      intonácia viet    nesúhlas
         Film o Petrohrade             1              Vedieť zatriediť   Riadený
                                             informáciu      rozhovor
         Lexiko-gramatické     Utvrdenie    2
         cvičenia         učiva na
                      cvičeniach
         Doplňujúci materiál- 4           1
         názvy mesta

Starostlivosť  Choroby, u lekára. Nové  Slovesá byť   3  Vedieť vyjadriť     Opísať        Dialóg,
o zdravie    slová a výrazy      chorý, bolieť    sťažnosť, popísať    a vymenovať časti  individuálna
8                                zdravotné ťažkosti    ľudského tela,    práca
                                             vyjadriť zdravotné
                                             problémy, viesť
                                             rozhovor u lekára,
                                             podať informáciu
         Časti tela človeka    Nové slová    1
                                                         127
                       k danej téme
          Lexiko-gramatické     Tvorba      2
          cvičenia         dialógov
          Lekár a chorý       Príslovia o    1
                       zdraví
          Scénka U lekára               1                          Rolové hry

Záľuby, voľný   Voľný čas, nové slová a  PM v genitíve 2    Vedieť predstaviť svoje  Vyjadriť svoj    Posluch,
čas        výrazy          a ich koncovky    záľuby a samostatne    názor, svoju vôľu,  dialóg
7                                 o nich porozprávať     výber
                                               z ponúknutých
                                               možností
          Ako tráviš voľný čas            1
          Lexiko-gramatické     Predložky pri,  3  Aktívne využitie novej             Písomná
          cvičenia         od, z, zo, po,    lexiky, utvrdenie                individuálna
                       pre          gramatiky na cvičeniach             práca
          Poviedka: Kavka               1  Dokázať vybrať       Čítanie s
                                  základnú informáciu    porozumením

Človek a príroda  Máme radi prírodu. Nové  Pohybové     2                          Počúvanie
7         slová a výrazy      slovesá chodiť,
                       ísť, cestovať
          Flóra a fauna       Nové slová    1  Dokázať opísať zvieratá,            Dialóg
                       k danej téme     pomenovať ich,
                                  starostlivosť o ne
          Moje domáce zvieratko   Lexikálna     2  Príprava projektovej    Je spôsobilý     Individuálna
                       príprava       práce a jej prezentácia  napísať slohovú   práca
                                               prácu na danú tému
          Lexikálno-gramatické   Utvrdenie     1
          cvičenia         učiva na
                                                            128
                       cvičeniach
        L.N.Tolstoj: Lev a psík           1  Vedieť vybrať základnú  Čítanie s
                                informáciu, porozprávať  porozumením
                                obsah prečítaného

Multikultúrna  V zime, nové slová a     Nové slová   2  Dokázať porozprávať na  Vedieť porovnať   Dialóg
spoločnosť   výrazy            k danej téme    základe vizuálneho    krajiny, tradície,
9                                podnetu o sviatkoch u   vedieť poskytnúť
                                nás            základné
                                             informácie o našej
                                             krajine
        Vianoce a Nový rok             2                         Rozhovor
        Gramaticko-lexikálne     Výslovnosť   3                         Písomná
        cvičenia           samohl. e,                            práca
                       koncovky
                       podstatných
                       mien
        Poviedka: Snehový zajačik          1  Vyjadriť obsah      Čítanie s
                                vlastnými slovami     porozumením
        Nácvik piesne: Jedlička   Nové slová a  1  Naučiť sa spievať     Správna výslovnosť
                       výrazy       novoročnú pieseň

Opakovanie   Rozvíjanie rečových             2  Zhrnutie prebratého              Dialóg,
prebratých   zručností, kvíz, povolania         1  učiva, používanie               riadený
tematických   Doktor Jajbolí –       Dramatizácia  2  v aktívnej komunikácii             rozhovor,
celkov     dramatizácia básne      literárneho    novej lexiky, rečové              individuálna
6        Zahrajme sa na        textu       zručností, písanie,              a skupinová
        prekladateľa                1  tvorenie dialógov               práca
                                                          129
Obchody
a služby
6
        V obchode, nové slová a  Výslovnosť   2  Naučiť sa správne              Počúvanie
        výrazy          novej lexiky    vyslovovať
        Názvy obchodov a ich   Nová lexika   1
        sortiment
        Zahrajme sa na obchod   Môžem,     1  Naučiť sa skloňovať PM  Nadviazať kontakt  Rolové
                     nemôžem,      a správne ich používať  v súlade      úlohy, práca
                     skloňovanie                 s komunikačnou   v skupinách
                     PM                      situáciou
        Lexiko-gramatické             2  Utvrdenie učiva na              Individuálna
        cvičenia                   cvičeniach                  práca

Doprava    Dopravné prostriedky,   Nové slová   2  Rozvíjanie rečových             Výklad,
a cestovanie  nové slová a výrazy    k danej téme,    zručností, správne              počúvanie
6                    pohybové      použitie pohybových
                     slovesá s      slovies
                     predponami
        Lexiko-gramatické     Časovanie    2                        Individuálna
        cvičenia         pohybových                            práca
                     slovies
        Poviedka: Metro      Slová spojené  1  Vedieť vybrať základnú  Čítanie s      Dialóg
                     s používaním    informáciu        porozumením
                     metra        a reprodukovať text
                               vlastnými slovami
        Ako sa dostanem?             1  Precvičovanie                Skupinová
                               konkrétnej situácie,             práca
                               vedieť klásť otázky
                                                       130
Stravovanie    Dobrú chuť! ,, nové slová  Časovanie     2  Osvojiť si slovnú zásobu  Rozvíjanie      Individuálna
7         a výrazy          slovies dať,     danej témy a prakticky   rečových zručností,  práca.
                        dávať, položiť,    ju použiť v konkrétnej   zostaviť jedálny   počúvanie
                        postaviť a ich    situácii          lístok, vymenovať
                        správne                      zdravé potraviny
                        použitie

          Lexiko-gramatické               2                           Písomná
          cvičenia                                              práca
          Poviedka: Tak to nebýva            1  Vedieť zostaviť anotáciu  Čítanie s       Individuálna
                                   textu            porozumením
          V reštaurácii                 2  Vedieť viesť dialóg                Skupinová
                                   v reštauračných                  práca
                                   zariadeniach, objednať si

Človek a príroda  Na jar, nové slová a    Svetové strany, 2   Naučiť sa skloňovať PM              Individuálna
7         výrazy           prídavné mená     a použiť ich v                  práca
                        mäkkého        komunikácii
                        zakončenia
          Lexiko-gramatické              3
          cvičenia
          Celý rok                   1                Čítanie s
                                                 porozumením
          Báseň: Jar klope na dvere  Slovná zásoba   1  Osvojiť si správnu                Počúvanie,
                        básne         rytmiku a melodiku                individuálna
                                   ruskej básne                   práca

Obliekanie     Oblečenie, nové slová a   Slovesá      2  Osvojiť si základnú     Vymenovať       Počúvanie,
a móda       výrazy           obliekať,       lexiku danej témy      základné druhy    dialóg
                                                              131
6                     obliecť, farby                 oblečenia,
                                              predstaviť svoj
                                              vkus, vymeniť si
                                              názor
        Lexiko-gramatické               2               Utvrdenie      Písomná
        cvičenia                                  gramatiky na     práca
                                              cvičeniach
        Práca s módnymi       Rozšírenie    1  Na základe vizuálnych             Práca v
        časopismi          slovnej zásoby    podnetov opísať                skupinách
                                 oblečenie rôznych
                                 vekových kategórií
        V lete                    1  Reprodukovať text     Čítanie s
                                              porozumením
Šport     Radi športujeme, nové    Druhy športu,   2  Vedieť rozdeliť druhy             Kolektívna
6       slová a výrazy       časovanie       športu na letné, zimné,            práca, dialóg
                      slovies čistiť,    kolektívne a
                      hľadať        individuálne
        Lexiko-gramatické      Slovesá      2               Utvrdenie učiva na  Písomná
        cvičenia          súvisiace                    cvičeniach      práca
                      s danou témou
        Poviedka: Priateľ detstva  Rozšírenie    1  Porozumieť text a podať  Čítanie s      Individuálna
                      slovnej zásoby    informáciu, vyjadriť   porozumením     práca
                                 súhlas, nesúhlas
        Ako športujem        Práca so     1  Vytvoriť projektovú              Riadený
                      slovníkom       prácu a prezentovať ju             rozhovor
Domov     Na návšteve v dedine,    Používanie    1  Vedieť počítať, správne  Vedieť vyjadriť   Individuálna
a prostredie  nové slová a výrazy     záporu        používať zápor      odmietnutie     práca
3                     v ruštine,      a príslovky miesta a
                      číslovky 100 –    smeru
                      milión,
                                                           132
                        príslovky
                        miesta a smeru
         Lexiko-gramatické               2                         Písomná
         cvičenia                                             práca

Krajiny a mestá  Neobyčajná hodina      Vyjadriť     2  Vedieť správne použiť             Individuálna
7         geografie, nové slová a   dátum v Rj      dátum a časové údaje              práca
         výrazy
         Lexiko-gramatické               2
         cvičenia
         Príprava projektovej práce  Rozšírenie    1  Na základe obrazového             Kolektívna
         na tému: Moja vlasť     slovnej zásoby    materiálu porozprávať             práca
         Slovensko                     o našej krajine
         Prezentácia projektových           2               Vedieť prezentovať  Individuálna
         prác                                    svoju prácu     práca
Opakovanie
tematických
celkov
7
         Deduško           Vyjadrenie    1  Dokázať reprodukovať              Kolektívna ,
                        veku         texty, dokážu nadviazať            individuálna
                                  základnú spoločenskú              práca
                                  konverzáciu, vedieť si
                                  vyžiadať informácie,
                                  prejaviť svoje city
                                  radosť, šťastie, smútok
                                                            133
         Peťo - cestovateľ             1
         V obchode                 1                           Riadený
                                                         rozhovor
         Cestovanie                1
         Ruská rozprávka              1                           Dramatizácia
         Tvorba dialógov              2                           Dialóg


Tematický plán – 1. ročník

  Tematický           Obsahový štandard              Výkonový štandard          Metódy
 celok (počet                                                   a formy
   hodín)                                                    výučby
            Téma hodiny      Kľúčové    Počet      Ciele        Spôsobilosti
                       pojmy    hodín
                              1                          výklad
I Úvod do                                                    rozhovor,
štúdia (1)                                                   diskusia
                                              Predstaviť niekoho, Posluch,
II Rodina    Azbuka          písmena         Vypočuť si a podať    predstaviť     individuálna
a spoločnosť                A,M,O,K,T, B,  2    informácie        sa, reagovať na   práca, rolové
(5)       Osobne údaje       Z, E, V, N, U      Opakovať a zapamätať   predstavenie    hry,
         Ako sa voláš?       Je, ja         si podľa posluchu nové  niekoho, privítať  Dialóg,
         Kto je to?        Intonácia        slová, porozumieť    niekoho,      vysvetľovanie
                      opytovacích   1    jednoduchým pokynom
                      viet.          učiteľa
                      Osobne         Dokáže klásť
                      zámeny     1    jednoduché otázky
                      Slovná zásoba  1
                                                           134
III. Človek   Azbuka          Písmena:      2  Vypočuť si a podať    Vedieť pozdraviť,   Individuálna
a spoločnosť,  JAZYK AKO        G,D,I,J,L,P,č,     informácie        poďakovať,      práca, posluch
komunikácia   DOROZUMIEVACÍ      š,Y, R,S,       Opakovať a zapamätať   rozlúčiť sa. Vedieť  Riadený
(12)      PROSTRIEDOK       mäkký znak     1  si podľa posluchu nové  vymenovať členov   rozhovor,
        Zoznamenie.       Číslovky 1-10   1  slová, porozumieť     rodiny.        vysvetľovanie,
                     6. a 2. pád    3  jednoduchým pokynom               dialóg
                     pods.m.        učiteľa
                     Ruske mena     2  Cvičiť písanie, čítanie
                     telefonovanie   1  Prakticky využiť slovnú
                     Slovná zásoba   2  zásobu danej témy
IV.       Azbuka          Pismena Ž, F,   2  Dokáže klásť       pozdraviť,      Posluch,
Komunikácia   Ste hovorite po rusky?  C, ŠČ, Ch, JO,     jednoduché otázky     odpovedať na     individuálna
(24)                   JU           Prakticky využiť slovnú  pozdrav, rozlúčiť   práca, rolové
                     Dotazy       1  zásobu danej témy     sa, vypočuť si    hry,
                     a odpovede                    a podať        Dialóg,
                     odkiaľ kto je,     Použiť nové slová     informácie-      vysvetľovanie
                     kde kto bol,      v rečovom prejave     informovať      výklad
                     koľko je komu                  sa, upútať      rozhovor,
                     let, ktory jazyk    Monologický prejav    pozornosť       diskusia
                     kto vie.                     potvdiť, odmietnuť  práca v
                     Slovná zásoba:   1                          dvojiciach
                     dni v tyždni,
                     nazvy jazykov
                     a národností
                     Císlovky 11-    2
                     20
                     Casovanie     2
                     slovies жить,
                     знать,
                     говорить,
                     учить v prit.                                                           135
        čase


        Telefonovanie.  1
Na navšteve.  Neprizvučne   1
        o,a
        Intonacia    1
        zvolacych vet.
        Opakovanie    1
        azbuky.
        Císlovky 30-   2
        100
        Sklonovanie
        pod.m. ž. a m.  2
        rodu
        Osobne      2
        zameny.
        Casovanie
        slovesa
        звонить     1
        v prit.č.
        Buducí čas.   1
        Casovanie
        slovies быть,
        забыть.
        Slovná zásoba  2
        Lexiko-gram.   2
        cvičenia
                  136
V.                                              Vedieť        výklad
Multikulturna  Rodine sviatky. Zvyky   Slovná zásoba:   2  Nadviazať kontakt v    zagratulovať     vysvetľovanie,
spoločnosť   a tradicie.        nazvy          súlade                     rozhovor,
(2)                    sviatkov,        s komunikačnou                 diskusia
                      darčeky         situáciou                   frontalná
                                                         práca
                                  Monologický prejav
                                               Reagovať pri     výklad,
VI. Rodina a  Cleny rodiny. Povolanie.  Podstatne      1  Dokáže prečítať      prvom        vysvetľovanie,
spoločnosť                 miena po        jednoduchý text, vybrať  stretnutídokázať   rozhovor,
(12)                    číslovkách       základnú informáciu    predstaviť seba a  diskusia
                      2,3,4          Dokáže klásť       priateľa,      rolová hra
                      Vety typu: У    1  jednoduché otázky     reagovať na     opis, riešenie
                      тебя есть….?      Monologický prejav    predstavenie     úloh a cvičení
                      У меня есть...                  niekoho.       test
                      У меня нет …                   Dokázať napísať
                      Casovanie      2               vety o sebe a
                      slovies                      iných.
                      учиться,                     Rozumieť
                      работать,                     jednoduchým
                      хотеть v prit.                  pokynom
                      čase.                       Dokázať
                      6. p. j.č. podst.  2               vyhláskovať
                      mien.                       osobné údaje
                      Privlastnovacie   2               Vypočuť si a podať
                      zameny v 1-4                   informácievedieť
                      p.                        si vyžiadať
                      Slovná zásoba    2               informáciu,
                      Lexiko-gram.    2               informovať sa,
                      cvičenia                     potvrdiť, začleniť
                                               informáciu.                                                            137
VII. Voľný čas  Ideme do kina.         Casovanie     2   Vie vysvetliť       Vybrať si z     výklad,
a záľuby                    slovies         a porozprávať o svojich  ponúkaných      vysvetľovanie,
(10)                      v prit.čase       záľubách         možností       rozhovor,
                        Slová zásoba:   2   Monologický prejav    Predstaviť svoje   diskusia
                        masmédiá,                     záľuby a vkus    rolová hra
                        formy umenia,                   Vyjadriť, že niečo  opis, riešenie
                        knihy a čítanie.                  mám/nemám rád    úloh a cvičení
                        Pozvanie.     1                Vyjadriť svoj    práca v
                        Zvratne      1                názor, preferenciu  dvojiciach
                        slovesa                                 test
                        Lexiko-gram.    4
                        cvičenia
                        Druhy
                        športov,
                        hudobných
                        nástrojov,
                        záľubTematický plán – 2. ročník

 Tematický celok (počet         Obsahový štandard               Výkonový štandard         Metódy
    hodín)                                                      a formy
                 Téma hodiny      Kľúčové    Počet    Ciele      Spôsobilosti     výučby
                             pojmy    hodín
                                                               138
I. Úvod do štúdia  POZDRAVY     Sloveso byť   1  Nadviazať     Vedieť pozdraviť,  výklad
(9)         PREDSTAVOVANIE  oznamovacia     kontakt v súlade  odpovedať na     vysvetľovanie,
          INŠTRUKCIE V   veta         s komunikačnou   pozdrav,       rozhovor,
          TRIEDE      Základné frázy  2  situáciou     rozlúčiť sa,     diskusia
          FRÁZY PRI    Predložky    2           zdvorilostné frázy  práca v
          ROZLÚČKE
                   miesta,                 pri         dvojiciach
                   Časovanie    2           predstavovaní
                   slovies                 Dokázať nadviazať
                   Slovná zásoba  2           základnú
                                       spoločenskú
                                       konverzáciu
                                       v medziach
                                       zdvorilosti
                                       Rozumieť
                                       jednoduchým
                                       pokynom
                                       Dokázať
                                       vyhláskovať
                                       osobné údaje
                                       Dokázať klásť
                                       jednoduché otázky
                                                    139
II. Ľudské telo    OPIS OSOBY-    Prídavné mená   4  Vybrať si     Opísať osobu
Výzor človeka     vonkajšia     miery,         s ponúknutých   Dokázať používať   Vysvetľovanie,
            charakteristika  farby a kvality    možnosti.     jednoduché frázy   Posluch
(16)          ĽUDSKÉ TELO    v základnom      Vyjadriť svoj   v obchodnom styku   Demonštrácia
                     tvare         názor. Používať  Dokázať nadviazať   Frontálna
                     Sloveso mať    2  vedomosti     základnú       práca
                     Skloňovanie    4  v typických    spoločenskú      opakovanie
                     prídavných       situáciách     konverzáciu tak, že  test
                     mien                   použije
                     Slovná zásoba:   4           najjednoduchšie
                     Fyzické                  spôsoby
                     charakteristiky,             vyjadrenia
                     Ľudské telo                zdvorilosti
                              2           Vedieť si vyžiadať
                                          informácie


                     Prítomný čas,   3  Nadviazať     Vedieť upútať     výklad
            Druhy oblečenia  časovanie       kontakt v súlade  pozornosť,      vysvetľovanie,
  III.  Obliekanie           slovesa nosiť,   3  s komunikačnou   poďakovať a      rozhovor,
     a móda             obliekať sa      situáciou     vyjadriť       diskusia
                     Skloňovanie    4           svoje uznanie,    práca v
                     prídavných       Ponúknuť      pýtať sa na cenu,   dvojiciach
(16)                   mien podľa       a reagovať na   tovar- frázy v
                     vzoru novy       ponuku       obchodnom styku
                     Slovná zásoba:   6
                     základne druhy     Vypočuť si
                     oblečenia       a podať
                                informácie,
                                vedieť si
                                požiadať
                                                        140
                                  informáciu,
                                  informovať sa,
                                  potvrdiť,
                       Skloňovanie   2  začleniť.     Vyjadrovať názor   výklad,
IV. Ľudské telo      Charakter človeka  prídavných               na osobné       vysvetľovanie,
Charakterové vlastnosti            mien,                  vlastnosti ľudí    rozhovor,
človeka                    Zámená aký,   2  Nadviazať     Vyjadrovať príčinu,  diskusia
                       ktorý.        kontakt v súlade  zdôvodnenie      rolová hra
                       Slovesa treba,  5  s komunikačnou   vlastného názoru   opis, riešenie
(15)                     musieť, smieť,    situáciou     Vyjadrovať      úloh a cvičení
                       môcť.        Predstaviť svoje  nutnosť, možnosť,   test
                       Slovná zásoba:  6  záľuby       nemožnosť.
                       Charakterové
                       vlastnosti
                       človeka
                                                         141
V. Doprava a  Cestovanie  Skloňovanie    3  Nadviazať     Vyjadrovať       výklad,
cestovanie   Počasie   prídavných       kontakt v súlade  zemepisne a časove   vysvetľovanie,
              mien podľa       s komunikačnou   údaje.         rozhovor,
              vzoru letní.      situáciou     Komunikovať      diskusia
(30)            Číslovky 100-   2           v rôznych       rolová hra
              1000, 1000       Vypočuť si     situáciách (na     pisanie
              000.          a podať      letisku, na
              Letopočet.     2  informácie,    železničnej stanici,
              3. stupeň     3  vedieť si     pri colnej a pasovej
              prídavných       požiadať      kontrole).
              mien.         informáciu,    Vyjadrovať
              Časovanie     3  informovať sa,   podmienky.
              slovesa dávať.     potvrdiť,
              Skloňovanie    3  začleniť.
              podstatných
              mien podľa       Používať
              vzoru tetrad´.     vedomosti
              Časovanie     1  v problémových
              slovies otvoriť-    situáciách
              zatvoriť. Vety   3
              zo slovami       Korešpondovať.
              nužen, nužno,
              nužna, nužny.
              Podmieňovací    4
              spôsob.
              Slovná zásoba:   6
              cestovanie,
              počasie,
              dopravne
              prostriedky.
                                                  142
VI. Krajiny, mestá a  Rusko, Sibir,     Opakovanie    4  Zapamätanie si   Vypočuť a podať    opis, riešenie
miesta         Transsib.       učiva        poznatkov.     informácie      úloh a cvičení
(4)
                                  Porozumieť
                                  poznatky.
VII. Človek a     Environmentálna    Slovesa treba,  2  Dokázať vyjadriť  Vyjadriť súhlas,   výklad,
príroda        výchova- ochrana    musieť, nutne.    svoj názor     nesúhlas,       vysvetľovanie,
(8)          životného prostredia  Skloňovanie   2           presvedčenie,     rozhovor,
                       podstatných     Analyzovať     vzdor, protestovať,  diskusia
                       mien podľa      ponúknuté     Vybrať si z      práca s
                       vzoru tetrad´.    situácie      ponúkaných      textom-
                       Slovná zásoba:  4           možností-       dopĺňanie
                       zvieratá,                identifikovať,    chýbajúcich
                       rastliny                potvrdiť/odmietnuť,  informácií,
                                           opraviť,       spájanie, výber
                                           dokázať opísať a   z možností
                                           porovnať osoby a
                                           zvieratá       projekt
                                                           143
VIII. Stravovanie    Ruska kuchyňa.    Rozkazovací    5  Zapamäteť si   Nadviazať kontakt   výklad,
                       spôsob.        špecificke    v súlade       vysvetľovanie,
                       Spojka aby.    2  informácie    s komunikačnou    rozhovor,
                       Časovanie     3          situáciou- dokázať  diskusia
(16)                     slovies jesť     Pochopiť     nadviazať základnú  rolová hra
                       a piť.        kulturologicky  spoločenskú      opis, riešenie
                       Slovná zásoba:  6  materiál     konverzáciu tak, že  úloh a cvičení
                       zelenina                použije        test
                       a ovocie,               najjednoduchšie
                       nápoje,                spôsoby vyjadrenia
                       stravovacie              zdvorilosti pri
                       návyky,                stolovaní
                       stravovacie
                       zariadenia,
                       frázy
                       objednávanie
                       si
                       v reštaurácii
  IX.  Mládež a jej  Denný režim. Život  Slovesne     3  Vedieť posúdiť  Vyjadriť svoj názor  výklad,
     svet      mladých ľudí.    väzby odlišné     materiál.    o životnom štýle.   vysvetľovanie,
                       od slovenčiny.     Vymieňať si   Vyjadrovať      rozhovor,
                       Neurčite       názory,     porovnanie      diskusia
(10)                     zámená      3  komunikovať   a neurčitosť.     rolová hra
                       a príslovky                         opis, riešenie
                       s časticami                         úloh a cvičení
                       nibud a to                          projekt
                       2. stupeň prid.  3
                       Mien
                       a niektorých
                       prislov.
                       Zámená etot,   1                                                        144
                       tot.
   X.  Opakovanie  Opakovanie          8  Umožniť žiakom   Vyjadrovať svoj  diskusia
(8)           konverzačných          vytvoriť si     názor,      písomné práce-
            a gramatických tém.       pozitívny vzťah k  komunikovať    ( písanie
                             učeniu sa      v súlade     pohľadnice,
                             cudzieho jazyka   s komunikačnou  listu, opis)
                                       situáciou     test
                                       Reagovať     individuálne
                                       v rôznych     skúšanie
                                       situáciách
                                                   145
Francúzsky jazyk

Charakteristika predmetu:


   Všeobecný cieľ:   viesť žiaka k nadobudnutiu vedomostí a kompetencií, ktoré
   im umožnia vzdelávať sa po celý život
   Hlavné ciele:    viesť k postupnému osvojovaniu si francúzskeho jazyka ako
   jazyka cudzieho a využívať ho ako prostriedok dorozumievania sa a komunikácie.
   Ďalšie ciele:    viesť k osvojeniu si základných socio- kultúrnych
   poznatkov o Francúzsku a frankofónnych krajinách, k nadobudnutiu pozitívneho
   vzťahu k francúzskemu jazyku a kultúre, viesť k schopnosti pracovať samostatne
   a efektívne.


Kľúčové kompetencie:
- Všeobecné kompetencie: sú tie, ktoré sú pre žiaka nevyhnutné na vykonávanie
rôznych činností, aj tých jazykových. Žiak ich na úrovni A1 rozvíja tak, aby dokázal:
   Uvedomene získavať nové poznatky a zručnosti
   Opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať ich
   Využívať vhodné stratégie na podporu učenia sa cudzieho jazyka
   Pochopiť potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku
   Systematizovať nadobudnuté vedomosti a prepájať ich do reálneho života
   Kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijímať spätnú väzbu
   Naučiť sa kooperatívnemu učeniu sa
   Schopnosť vyhľadať si materiály na štúdium v cudzom jazyku
   Byť otvorený etnickej rôznorodosti


Komunikačné jazykové kompetencie:
    - umožňujú učiacemu sa konať s použitím konkrétnych jazykových prostriedkov.
Na uskutočnenie komunikačného zámeru a potrieb sa vyžaduje komunikatívne správanie,
ktoré je primerané danej situácii a bežné v krajinách, kde sa cudzím jazykom hovorí.
Komunikatívne kompetencie zahŕňajú nasledovné zložky:
    - jazyková kompetencia:
    žiak na úrovni A1 používa iba základný rozsah jednoduchých výrazov týkajúcich
sa osobných údajov a potrieb, má základný repertoár slovnej zásoby a slovných spojení
vzťahujúcich sa na konkrétne situácie, prejavuje základné ovládanie gramatických
štruktúr, ovláda výslovnosť naučených slov a slovných spojení, dokáže opísať základné
                                            146
situácie, rozumie jednoduchým pokynom a inštrukciám, používa bežne ustálené slovné
spojenia, dokáže vyhláskovať údaje o sebe.
    - sociolingvistická kompetencia:
    žiak dokáže nadviazať základnú spoločenskú konverzáciu, dokáže pozdraviť aj
    rozlúčiť sa, poďakovať, ospravedlniť sa... atď.
    - pragmatická kompetencia:
    žiak dokáže spájať slová alebo skupiny slov pomocou základných spojovacích
    výrazov (a, potom...)


Prierezové témy
MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA - Rodina a spoločnosť
              Vzdelávanie a práca
              Domov a bývanie
MEDIÁLNA VÝCHOVA – Voľný čas a záľuby
OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ – Rodina a spoločnosť
                 Vzdelávanie a práca
OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA – Ľudské telo

   SPÔSOBILOSTI:                FUNKCIE:
      1.nadviazať kontakt v súlade        1.upútať     pozornosť,
   s komunikačnou situáciou          pozdraviť, odpovedať na pozdrav,
                         rozlúčiť sa, poďakovať
      2.vypočuť     si    a podať
   informácie                   2.informovať sa,   potvrdiť,
                         odpovedať na žiadosť
     3.vybrať    si  z ponúkaných
   možností                    3.identifikovať,    opísať,
                         potvrdiť, odmietnuť
       4.vyjadriť svoj názor
                            4.vyjadriť svoj názor, súhlas,
       5.vyjadriť svoju vôľu
                         nesúhlas, presvedčenie, stupeň
       6.vyjadriť svoju schopnosť     istoty, protestovať
       7.vnímať a prejavovať svoje        5.vyjadriť  svoje  želanie,
   city                    túžby, plány (blízko budúce)
      8.vyjadriť       očakávania    6.vyjadriť     vedomosti,
   a reagovať na ne              poznatky,  zistenia,  neznalosť,
      9.predstaviť    svoje  záľuby  neschopnosť
   a vkus                      7.vyjadriť radosť, šťastie,
      10.stanoviť, oznámiť a prijať    smútok, skľúčenosť, sympatie,
   pravidlá                  fyzickú bolesť,

      11.reagovať na     nesplnenie     8.vyjadriť nádej, sklamanie,
   pravidiel a povinností           strach, znepokojenie, obavu, úľavu,
                         spokojnosť, nespokojnosť,
       12.reagovať    na    príbeh
                           9.vyjadriť čo mám rád, čo sa


                                         147
    a udalosť                     mi páči, čo uznávam, vybrať si
                             z ponúkaných možností, vyjadriť čo
      13.ponúknuť a reagovať na
                             nemám rád a neuznávam,
    ponuku
                               10.vyjadriť príkaz, zákaz,
       14.reagovať na niečo čo sa má
                             morálnu alebo sociálnu normu
    udiať v budúcnosti
                                11.obviniť,   obviniť  sa,
       15.reagovať    pri   prvom
                             priznať,  odmietnuť   obvinenie,
    stretnutí
                             ospravedlniť sa, vyčítať
       16.telefonovať
                               12.vyjadriť       záujem,
       17.vymieňať si názory           prekvapenie,      neprekvapenie,
      18.uistiť sa v rozhovore, že         nezáujem,
    moje slová boli pochopené               13.žiadať, odpovedať     na
                             žiadosť, ponúknuť pomoc,
                                14.varovať pred  niečím,
                             poradiť, dodať odvahu, adresovať
                             svoje želanie,
                               15.predstaviť sa, predstaviť
                             niekoho, privítať,
                                16.začať, udržiavať a ukončiť
                             telefonický rozhovor,
                                17.začať rozhovor, ujať sa
                             slova v rozhovore,
                               18.uistiť sa, že účastníci
                             rozhovoru pochopili moje tvrdenia  Charakteristika funkcií:

APLIKÁCIA FUNKCIE č. 1:
S´il vous (te) plaît, pardon!, Excuse(z)- moi, Mdame, Monsieur!, bonjour, bonsoir, salut,
Ça va?, Très bien, merci, Merci, Au revoir, À bientôt, salut...

APLIKÁCIA FUNKCIE č. 2:
Je voudrais savoir, Tu sais..., Est- ce que, Les questions simples: quand, comment,
combien, pourquoi, quel, qu´est-ce que, qui, quoi, je ne sais pas, les informations sur le
lieu, il y a ...

APLIKÁCIA FUNKCIE č. 3:
cela, ça, c´est+..., voilà, voici, être+ adjectif, oui/non, non+préposition...

APLIKÁCIA FUNKCIE č. 4:                                              148
Moi, je crois que..., Oui, c´est vrai, Peut-être, Non, pas d´accord, Je suis contre, Je suis
sur, Je suis certain, Je peux, Je sais, Je pense, Je dois, Il faut, Il ne faut pas,

APLIKÁCIA FUNKCIE č. 5:
Je veux/souhaite/désire, J´ai envie de, Je vais faire...

APLIKÁCIA FUNKCIE č. 6:
Je sais, je connais, Je peux+préposition infinitive, je sais+préposition infinitive

APLIKÁCIA FUNKCIE č. 7:
Extra, Super!, Quelle surprise, Je suis triste, Ca va mal, Ca ne vas pas, Je (te) comprends,
J´ai mal à..., (Allez) ca va aller...

APLIKÁCIA FUNKCIE č. 8:
J´espère, C´est dommage, J´ai peur de..., Ce n´est rien, parfait!, super!, Je n´aime pas.,
Qu´est-ce qui ne va pas? Tout va bien?

APLIKÁCIA FUNKCIE č. 9:
Joli!, Génial!, Super!, Bien!, Je n´aime pas., Je déteste., Je préfère.,


APLIKÁCIA FUNKCIE č. 10:
Je dois, Il faut, Interdit de, Il est interdit de, Passage obligatoire, Non, ce n´est pas
possible, C´est interdit,

APLIKÁCIA FUNKCIE č. 11:
Pardon, désolé...

APLIKÁCIA FUNKCIE č. 12:
J´aime + proposition infinitive/groupe nominal, Ah!, Oh!, Quoi?. Tiens, Et alors?...

APLIKÁCIA FUNKCIE č. 13:
Peux-tu/pourrais tu m´aider, s´il te plaît?, Pouvez-vous me donner...?, Tu veux?, Est-ce
que je pqux faire quelque chose pour vous?, Vous voulez un peu d´eau?, Encore un café?,
Oui, d´accord, Non, merci...

APLIKÁCIA FUNKCIE č. 14:
Attention!, Attention à + groupe nominal, Bon courage, Joyeux Noël...

APLIKÁCIA FUNKCIE č. 15:
Monsieur, Madame, prénom... C´est..., Je m´appelle..., Bonjour, Bonsoir, Enchanté,
Bienvenu, Entre, A la santé de...

APLIKÁCIA FUNKCIE č. 16:
Allô, Pourrais-je parler à..., Je voudrais parler à..., Je suis bien chez + nom/au numéro, ...
                                              149
APLIKÁCIA FUNKCIE č. 17:
Pardon, papa/maman/chéri!, Un mot seulement, Un instant, Permettez, S´il te plaît...

APLIKÁCIA FUNKCIE č. 18:
Comment?, Pardon, Tu dis?, C´est quoi?, Comment est-ce qu´on dit...., On dit aussi...,

Obsah učebného predmetu:
    -  Rodina a spoločnosť:
    -  osobné údaje
    -  národnosť/štátna príslušnosť
    -  Tlačivá/dokumenty


    -  Domov a bývanie:
    -  Môj dom/byt
    -  Zariadenie bytu
    -  Spoločnosť a jej životný štýl

    -  Ľudské telo:
    -  Fyzické charakteristiky
    -  Charakterové vlastnosti človeka

    -  Obliekanie a móda:

    -  Základné druhy oblečenia
    -  Výber oblečenia na rôzne príležitosti
    -  Móda a jej trendy

    -  Kultúra a umenie:
    -  Druhy umenia
    -  Umenie-spoločnosť.kultúra

    -  Zamestnanie:
    -  druhy zamestnania

    -  Krajina, ktorej jazyk sa učím:
    -  Geografické údaje, história

    -  Šport:
    -  Druhy športov
    -  Športové disciplíny
    -  Význam športu


Výkon – školský výstup:


                                             150
OPTIMÁLNY:
  dokáže jednoduchými vetami v prítomnom čase podať základné informácie o sebe
   a svojej rodine
  vie nadviazať kontakt –pozdraviť sa , odpovedať na pozdrav, poďakovať
  dokáže napísať jednoduchú pohľadnicu, napr. z dovolenky
  pozná predložky miesta
  ovláda správny pravopis základných čísloviek 1 – 100
  pozná pravopis písania podstatných mien v pluráli
  vie opísať svoj dom/byt
  dokáže klásť otázky (a odpovedať na ne), kde sa čo v dome nachádza
  pozná názvy školských predmetov a pomôcok
  dokáže rozprávať (písať) o dennom programe
  pozná základné časti ľudského tela
  vie pomenovať základné budovy v meste

MINIMÁLNY:
  zvláda pri položení otázky podať základnú informáciu o sebe a svojej rodine,
   škole, voľnom čase
  vie nadviazať kontakt – pozdrav, poďakovanie
  vie pomenovať vyučovacie predmety a školské pomôcky
  pozná názvy základných budov v meste
  pozná základné časti ľudského tela
  zvláda základné číslovky 1 -100
  dokáže pomenovať veci v byte
  pozná základné slovesá týkajúce sa denného režimu


Tematický plán
Výslovnosť
Pariž
Základné konverzačné frázy
Zisťovanie a podávanie informácií
Zamestnanie a povolania
Komix na zadanú tému
Bývanie
Denný režim

Literatúra: Campus 1 (lekcia 1 – 6)
                                          151
2. ročník – tematický celok


                  Obsahový štandard              Výkonový štandard          Metódy
 Tematický celok
                                Počet                         a formy
 (počet hodín)      Téma hodiny     Kľúčové pojmy          Ciele       Spôsobilosti
                                hodín                         výučby
Opakovanie (4)    1.  Úvodná hodina    Prázdniny, čo  4   Žiak má záujem      Žiak sa dokáže   Frontálne,
           2.  Moje zážitky     rád robím,      o kompletné osvojenie   predstaviť,     individuálne,
             z prázdnin-     slovná zásoba     učiva, žiak prejavuje   povedať čo rád   skupinová
             rozprávanie     z lekcií 1-4     pozitívny postoj     robí, aký je jeho  práca, rolové
           3.  Opakovanie                 k učeniu.         režim dňa,     hry.
             gramatiky                              dokáže sa
           4.  Opakovanie                              orientovať
             slovnej zásoby,                           v meste.
             konverzačných tém
Le passé      5.   Lekcia 5.- Návrat
composé+Informovať    zo salónu, práca   Pravidelné    4   Žiak dokáže pochopiť   Žiak dokáže     Výklad,
sa (20)          s textom       a nepravidelné     tvorenie minulého času  použiť minulý čas  skupinové
          6.   Gramatika- minulý  slovesá        zloženého, dokáže    v rôznych      vyučovanie,
             čas zložený (passé  v minulom čase-    vytvoriť minulý čas   situáciách, žiak  rolové hry,
             composé)       príčastie minulé    a vyjadriť svoje     chápe situácie,   individuálna
           7.  Precvičovanie    pravidelných      myšlienky v minulom   v ktorých sa    práca,
             minulého času    a nepravidelných    čase..          minulý čas     posluch,
             zloženého      slovies        Žiak dokáže reagovať   používa a dokáže  dialógy.
           8.  Cvičenia       (pomocné        pri nezhodách medzi   ich tam použiť.
             (gramatika)     sloveso avoir)     ľuďmi, citlivo reaguje  Žiak vie povedať,
           9.  Prekvapenie                 a vníma problematiku   čo robil
             z pondelka ráno,              práva na súkromie,    v minulosti
             práca s textom               uvedomuje si sociálny  (včera), vie
                                                            152
                Obsahový štandard              Výkonový štandard          Metódy
Tematický celok
                              Počet                        a formy
 (počet hodín)    Téma hodiny     Kľúčové pojmy           Ciele        Spôsobilosti
                              hodín                        výučby
         10. Gramatika- zložený Nezhody medzi 1     aspekt začlenenia     rozlíšiť použitie
            minulý čas     ľuďmi          jednotlivca do skupiny.  pomocného
            s pomocným                 Žiak dokáže formulovať  slovesa avoir
            slovesom être   Príčastie minulé 2   otázku, súhlas,      a etre, vie sa
         11. Precvičovanie    pravidelných      nesúhlas.         informovať
            minulého času   a nepravidelných    Žiak dokáže vyjadriť   v minulosti, vie
         12. Podať vysvetlenie, slovies         svoje myšlienky,     vyjadriť súhlas
           informácie     (pomocné        pochybnosti, otázky    alebo nesúhlas.
           v minulosti,    sloveso etre)      v prítomnom aj      Žiak si dokáže
           situačné hry a   Informácie,    3   v minulom čase,      pýtať informácie
           cvičenia      otázky,         primeraným spôsobom    v základných
         13. Viete prečo?- práca odpovede,        vyjadriť otázky,     situáciách, vie sa
           s textom                  pochybnosti.       opýtať na
         14. Gramatika-                              zaujímavosti.
           vyjadrenie otázky,                          Žiak dokáže
           nesúhlasu, podanie                          použiť vybrané
           informácií                              neurčité zámená
         15. Reálie- francúzske                          (quelq´un,
           zajímavosti                              quelque chose...)
         16. Hľadáme       zaujímavosti
           vysvetlenie- práca z Francúzska   2                .
           s textom
         17. Gramatika- neurčité
           zámená       Neurčité zámená 1
         18. Situačné hry-    (quelq´un,
           schopnost vyjadriť quelque chose...)
           sa (vlastný názor, Súhlas, nesúhlas 1
           príkaz, nesúhlas…)                                                          153
                    Obsahový štandard               Výkonový štandard          Metódy
 Tematický celok
                                  Počet                         a formy
  (počet hodín)       Téma hodiny      Kľúčové pojmy          Ciele       Spôsobilosti
                                  hodín                         výučby
             19. Tvoriť slová
               slovami- text
               (vytváranie slov),
               opakovanie       Tvorenie slov  1
             20. Opakovanie
               minulého času
             21. Informácie-      Opakovanie   1
               schopnosť pýtať si a
               podať informácie,   Informácie,   1
               Gramatika-       otázky,
               nepriama otázka    odpovede,
             22. Opakovanie 5.
               lekcie
             23. Test- 5. lekcia    Opakovanie   3
             24. Oprava a
               vyhodnotenie 5.
               lekcie
Nakupovanie, formy,   25. 6. lekcia- Darček
materiály, jedlá       pre Juliena- práca
a nápoje, sviatky (14)    s textom        Nakupovanie   2    Žiak nadobudne novú   Žiak dokáže viesť
             26. Nakupovanie                  slovnú zásobu a dokáže  rozhovor      Výklad,
             27. Gramatika-                   ju aplikovať       v obchode,     rolové hry,
               vyjadrenie                   v konkrétnej situácií.  dokáže si vypýtať  zážitkové
               podobnosti,      Delivý člen   1    Žiak dokáže pochopiť,  tovar.       vyučovanie
               odlišnosti, množstva              doplniť a aplikovať   Žiak dokáže
             28. Radosť z farieb a               nové gramatické     použiť delivý    Výklad,
               foriem- farby a                vedomosti.        člen, žiak chápe  skupinová
               formy, materiál    Farby, formy,  1    Žiak si dokáže      situácie,      práca,                                                               154
                 Obsahový štandard               Výkonový štandard         Metódy
Tematický celok
                               Počet                        a formy
 (počet hodín)     Téma hodiny      Kľúčové pojmy          Ciele       Spôsobilosti
                               hodín                         výučby
                       materiály        zopakovať už      v ktorých sa    individuálna
         29. Gramatika-                   nadobudnuté vedomosti  delivý člen    práca.
           opakovanie tvorenia               a priradiť k nim nové  používa a dokáže
           ženského rodu,                 informácie.       ho tam použiť.
           tvorenie žens. rodu               Žiak demonštruje    Žiak dokáže
           známych        Ženský rod    1    vedomosť/nevedomosť   pomenovať
           prídavných mien                 nadobudnutého učiva,  základné farby,
         30. Obliekanie, móda                je schopný prijímať   formy
         31. Gramatika-                   kritiku a odstraňovať  a materiály.
           postavenie       Základné kusy  1    svoje slabé stránky.  Žiak vie plynulo
           prídavného mena    oblečenia                    rozlíšiť
         32. Koktejl- práca     Prídavné meno  1                mužský/ženský
           s textom,                                rod a chápe
           Gramatika- použitie  Delivý člen   2                postavenie
           delivého člena                             prídavného mena
         33. Vyjadrenie                               vo francúzskej
           množstva                                vete.
         34. Ako jete?- text,                            Žiak vie
           Reálie- vo                               pomenovať rôzne
           francúzskej                               kusy oblečenia.
           reštaurácii, menu…   Reštaurácia vo  1                Žiak ovláda
         35. Francúzsko       Francúzsku                    slovnú zásobu
           oslavuje- sviatky vo                          potrebnú
           Francúzsku                               v reštaurácií vo
         36. Opakovanie 6-     Sviatky vo    1                Francúzsku,
           lekcie         Francúzsku                    dokáže
         37. Test- 6. lekcia    Opakovanie-   3                pomenovať rôzne
         38. Oprava a        nadobudnutá                   druhy jedál, vie                                                           155
                  Obsahový štandard                Výkonový štandard           Metódy
 Tematický celok
                                 Počet                          a formy
 (počet hodín)     Téma hodiny      Kľúčové pojmy           Ciele        Spôsobilosti
                                 hodín                          výučby
            vyhodnotenie testu   slovná zásoba                    čítať francúzske
                        a gramatické                    recepty.
                        javy.                        Žiak ovláda
                                                  základné sviatky
                                                  vo Francúzsku,
                                                  slovnú zásobu
                                                  a zvyky počas
Vzťahy medzi ľuďmi  39.7. lekcia- Prijatie-                            sviatkov.
(9)         práca s textom
           40.Gramatika- priamy a  Návšteva,    2     Žiak sa oboznámi so    Žiak ovláda     Dialóg,
           nepriamy predmet,     kontakty,         základnými frázami    slovnú zásobu    výklad,
           Dôvera- práca s textom  priamy/nepriamy      vyjadrujúcimi návrh,   tak, aby mohol    rolové hry,
           41.Horoskop-       predmet          prijatie a odmietnutie.  vyjadriť       problémové
           vyjadrenie                     Žiak chápe empatickú   pozvanie, prijať   vyučovanie,
           charakteristika osoby                komunikáciu ako základ  pozvanie,      individuálna
           42. Rady- práca      Charakteristika  1    kultivovaného prejavu   odmietnuť návrh.   práca
             s textom,       osoby           človeka. Žiak dokáže   Žiak ovláda
             Gramatika-                   aktívne používať frázy  francúzske
             rozkazovací spôsob  Rady, rozkazy,  1    vyjadrujúce návrh,    zámená- les
           43. Malé odkazy medzi   rozkazovací        prijatie, odmietnutie.  pronoms directs,
             priateľmi- tvorenie  spôsob          Žiak si na vhodne     indirects.
             oznámení,                    zvolených aktivitách   Žiak dokáže širšie
             pozvánok       Pozvánka     1    upevňuje nadobudnuté   charakterizovať
                                     vedomosti.        vonkajší vzhľad
                                     Žiak dokáže pochopiť,   osoby.
           44. Mienka iných                  doplniť a aplikovať    Žiak ovláda
             alebo ťažkosti v                nové gramatické      rozkazovací
             komunikácií- práca               vedomosti.        spôsob, vie ho                                                              156
                  Obsahový štandard               Výkonový štandard          Metódy
 Tematický celok
                               Počet                          a formy
 (počet hodín)     Téma hodiny     Kľúčové pojmy          Ciele       Spôsobilosti
                               hodín                          výučby
             s textom                   Žiak sa pozitívne     aplikovať
           45. Opakovanie 7.    Rôzne názory  1    motivuje do ďalšieho   v rozkazoch,
             lekcie        ľudí          štúdia, uvedomuje si   radách.
           46. Test                     potrebu systematickej   Žiak dokáže
           47. Vyhodnotenie testu              domáce prípravy.     porozumieť
             7. lekcie                               pozvánke
                       Opakovanie-   3                 a dokáže
                       nadobudnutá                    pozvánku aj sám
                       slovná zásoba                   vytvoriť.
                       a gramatické                   Dokáže pochopiť
Roky minulé+rodina  48. Lekcia 8.- Jedno   javy.                       názor, mienku
(18)           obdobie, jedna                             iného človeka.
             pieseň- text
           49. Reálie- roky                              Žiak vie
             minulé vo      Roky minulé   2    Žiak si uvedomuje     rozprávať      Výklad,
             Francúzsku      u nás a vo       odlišný spôsob      o svojom detstve,  individuálna
           50. Gramatika-      Francúzsku       prežívania detstva seba  o detstve svojich  práca, rolové
             L´imparfait-                 a svojich rodičov,    rodičov       hry, dialóg,
             minulý čas                  prejavuje citlivosť    v minulom čase-   problémové
           51. Vianočná hodina               a taktnosť voči starším  l´imparfait.    vyučovanie
           52. Vianočné zvyky vo              ľuďom.          Žiak nadobúda
             Francúzsku      Minulý čas-   1    Žiak sa zamyslí      vedomosti
                       l´imparfait       a analyzuje vzťahy    o vianočných
           53. Opakovanie                  v rodine, dokáže podať  zvykoch vo
           54. Šampión- práca    Vianoce vo   2    vlastný názor na     Francúzku.
             s textom       Francúzsku       medzigeneračné vzťahy   Žiak ovláda
           55. Gramatika-                  v rodine.         základné rozdiely
             porovnanie passé   Opakovanie   2    Žiak vie obhájiť úroveň  v používaní                                                            157
                 Obsahový štandard               Výkonový štandard         Metódy
Tematický celok
                               Počet                        a formy
 (počet hodín)     Téma hodiny     Kľúčové pojmy           Ciele      Spôsobilosti
                               hodín                        výučby
            composé a      gramatických       nadobudnutých      minulých časov
            imparfait      javov           vedomostí a zručností  (passé composé,
         56.  Precvičovanie                 recipročne       imparfait).
            minulých časov   Passé composé-  2    k požiadavkám hodín.  Žiak ovláda
         57.  Členovia rodiny-  Imperfektum        Žiak odhalí svoje    slovnú zásobu
            slovná zásoba,                kvality ale aj     témy rodina,
            Rozprávanie- moja               nedostatky.       dokáže
            rodina                                pomenovať
         58.  Už je to dlho…-   Rodina      1                členov svojej
            práca s textom                            najbližšej rodiny.
         59.  Vyjadrenie                              Žiak dokáže
            minulosti-                              spomínať na roky
            precvičovanie    Spomienky     1                minulé zo svojho
         60.  Prítomnosť a                             života.
            minulosť- práca                            Prostredníctvom
            s textom      Opakovanie    1                prísloviek času sa
         61.  Gramatika-                              žiak naučí
            vyjadrenie zmeny,  Spomienky     1                správne
            pokračovania                             orientovať v čase.
         62.  Minulosť je stále
            prítomná- práca   Často, zriedka,  2
            s textom      odkedy,
         63.  Opakovanie a    dokedy...
            precvičovanie 8.
            lekcie
         64.  Test- 8. lekcia
         65.  Oprava a      Opakovanie    3
            vyhodnotenie 8.                                                           158
                 Obsahový štandard                 Výkonový štandard           Metódy
 Tematický celok
                                 Počet                           a formy
 (počet hodín)     Téma hodiny     Kľúčové pojmy             Ciele       Spôsobilosti
                                 hodín                           výučby
            lekcie


Otázky budúcnosti  66. Lekcia 9. – Ako sa
(16)          vyrábajú noviny-
            text, Reálie-
            závody vo      Závody, továrne,   1    Žiak je schopný sa    Žiak dokáže      Výklad,
            Francúzsku      francúzske          vyjadriť v budúcnosti   pochopiť       rolové hry,
          67. Hľadanie       značky, výrobky       o svojich plánoch,    informácie      dialóg,
            spoločníkov- práca                potrebách, vie sa     v posluchu      zážitkové
            s textom       Oficiálna      1    nadchnúť.         s porozumením,    vyučovanie,
          68. Gramatika- zámeno  návšteva,          Žiak je schopný      vie rozprávať     individuálna
            en, precvičovanie  oficiálni partneri      predvídať udalosti    o výrobe novín,    práca,
          69. Otázky pre 21.                  v budúcnosti, kritickým  pozná základné    problémové
            storočie- práca   Zámenná       1    pohľadom         francúzske      vyučovanie
            s textom       príslovka en         charakterizovať      značky, výrobky.
          70. Gramatika- Futur                 budúcnosť, dokáže sa   Žiak dokáže
            simple- budúci čas  Budúcnosť      1    vyjadriť k aktuálnym   komunikovať na
          71. Precvičovanie                   a budúcim problémom    oficiálnej úrovni.
            budúceho času    Budúci čas      2    spoločnosti.       Žiak dokáže
          72. Ťažké stretnutie-  (futur simple)        Žiak si uvedomí plusy   používať
            práca s textom                  aj mínusy svojho     zámennú
          73. Gramatika-                    konania a konania     príslovku en
            vyjadrenie                    spoločnosti.       v písanej aj ústnej
            priebehu času,    Oficiálna      1    Žiak dokáže pochopiť,   podobe.
            precvičovanie    návšteva,          doplniť a aplikovať    Žiak ovláda
          74. Čo povedal? –    oficiálni partneri      nové gramatické      budúci čas (futur
            práca s textom                  vedomosti.        simple) a dokáže                                                               159
                   Obsahový štandard              Výkonový štandard        Metódy
 Tematický celok
                                 Počet                      a formy
  (počet hodín)      Téma hodiny      Kľúčové pojmy          Ciele      Spôsobilosti
                                 hodín                      výučby
            75. Príprava na      Opakovanie   5   Žiak sa pozitívne    sa v ňom
              polročnú písomnú              motivuje do ďalšieho  vyjadrovať.
              prácu                    štúdia, uvedomuje si
            76. Polročná písomná              potrebu systematickej
              práca                    domáce prípravy.
            77. Vyhodnotenie                Žiak si overí svoje
              polročnej písomnej             vedomosti nadobudnuté
              práce                    v prvom polroku,
            78. Skvelé nápady-               dokáže sa písomne
              práca s textom,               vyjadriť v ucelenom
              Gramatika-                 texte.
              vyjadrenie potreby  Opakovanie   4
            79. Opakovanie 9-
              lekcie
            80. Test- 9. lekcia
            81. Oprava a
              vyhodnotenie 9.
              lekcie


Životné rozhodnutia,
počasie, televízia   82. Lekcia 10. – Čo si
(13)            vybrať?- práca
              s textom,
              Gramatika-
              porovnávanie
            83. Odísť alebo ostať?-
              práca s textom    Výber,     2   Žiak si uvedomuje   Žiak ovláda   Výklad,                                                          160
                 Obsahový štandard                Výkonový štandard           Metódy
Tematický celok
                                Počet                          a formy
 (počet hodín)     Téma hodiny      Kľúčové pojmy           Ciele       Spôsobilosti
                                hodín                          výučby
         84. Lynda Lemay- text,   rozhodnutie        dôležitosť životných   druhý a tretí    rolové hry,
            Gramatika-                   rozhodnutí, dokáže    stupeň       dialóg,
            superlatív                   porovnávať a vybrať si.  stupňovania     zážitkové
         85. Počúvame                     Žiak sa dokáže      prídavných mien   vyučovanie,
            francúzsku                   orientovať v prebratých  a prísloviek,    individuálna
            modernú hudbu                  gramatických pojmoch,   orientuje sa    práca,
         86. Čo urobiť                    vie ich používať.     populárnej hudbe  problémové
            s rastlinou?- práca  Populárna hudba  2    Žiak sa vzdeláva vo    Francúzska.     vyučovanie
            s textom                    francúzskych reáliách.  Žiak sa dokáže
         87. Gramatika- Si-                  Žiak chápe dôležitosť   vyjadriť
            vyjadrenie                   systematickej prípravy  hypoteticky,
            predpokladu                   na hodiny.        dokáže vyjadriť
         88. List z ciest- práca                            myšlienky
         s textom, písanie     Výber,                       v podmienkovej
         pohľadnice         rozhodnutie    1                 vete.
         89. Reálie- francúzske                             Žiak dokáže
         regióny                                    pomenovať
         90. Najlepšie programy-  Podmienka     1                 základné
         práca s textom       skutočná                      poveternostné
         Reálie- francúzska     Počasie,     2                 javy,
         televízia         charakteristika                   charakteristiku
         92. Opakovanie- 10.    krajiny                       krajiny.
         lekcia                                     Žiak sa orientuje
         93. Test- 10. lekcia                              v známych
         94. Oprava a        Televízne     1                 televíznych
         vyhodnotenie testu     programy                      reláciách vo
         95. Situačné hry a                               Francúzsku.
         cvičenia- opakovanie                                                             161
                  Obsahový štandard                Výkonový štandard           Metódy
 Tematický celok
                                 Počet                           a formy
 (počet hodín)     Téma hodiny      Kľúčové pojmy           Ciele        Spôsobilosti
                                 hodín                           výučby
          prebratých tém
                        Opakovanie    4

Problémy (19)   96. Lekcia 11. –
          Francúzska tlač- text
          97. Čítame
          z francúzskej tlače
          98. Príprava- práca
          s textom
          99. Gramatika- zámeno
          y, precvičovanie,      Noviny,      3    Žiak sa vzdeláva vo     Žiak pozná      Výklad,
          vyjadrenie miesta      časopisy         francúzskych reáliách    známe francúzske   rolové hry,
          100. Príprava-tréma-                 noviny, časopisy-      denníky,       dialóg,
          text                         francúzska tlač).      časopisy,      zážitkové
          101. Takto to nejde-text               Žiak si uvedomuje      orientuje sa v ich  vyučovanie,
          102. Zdravie, časti tela-               dôležitosť rozvíjania    čítaní, rozvíja si  individuálna
          slovná zásoba                     talentu           slovnú zásobu    práca,
          103. Vstup zakázaný-    Zámeno y     1    a sebazdokonaľovania,    z rôznych tém    problémové
          práca s textom                    žiak sa učí čítať      novín        vyučovanie
          104. Zakázať, pýtať si   Problémy, tréma  1    náročnejšie texty z tlače  a časopisov.
          povolenie- situačné hry                (sebavzdelávanie).     Žiak pozná
                        Problémy, tréma  1    Žiak dokáže pochopiť,    a dokáže aktívne
          105.Kto vládne                    doplniť a aplikovať     používať zámeno
          Francúzsku?- práca     Časti tela    1    nové gramatické       y.
          s textom                       vedomosti.         Žiak dokáže
          106. Reálie- politický   Zákazy      2    Žiak dokáže riešiť rôzne  reagovať a riešiť
          systém Francúzska                   problematické situácie   problémy vo
          107. Slovná zásoba-                  vo Francúzsku.       Francúzsku.                                                               162
                  Obsahový štandard                 Výkonový štandard          Metódy
 Tematický celok
                                 Počet                          a formy
  (počet hodín)     Téma hodiny     Kľúčové pojmy            Ciele       Spôsobilosti
                                 hodín                          výučby
          politika, politický                 Žiak si naďalej rozvíja  Žiak dokáže
          systém, štátne                    vedomosti vo       pomenovať
          usporiadanie       Politický systém  3    francúzskych reáliách   základné časti
          108. Porovnanie      Francúzska         (francúzske štátne    tela, vie reagovať
          politického                     usporiadanie).      u lekára.
          usporiadania- FR.-SR                              Žiak rozumie
          109. Precvičovanie                               zákazom
          gramatiky                                   a dokáže ich aj
          110. Opakovanie 11.                              vyjadriť.
          lekcie                                     Žiak pozná
          111. Test- 11. lekcia   Porovnávanie    1                 základné
          112. Oprava a       politických                     politické
          vyhodnotenie testu- 11.  systémov                       usporiadanie
          lekcia                                     Francúzska
          113. Posluch textu    Opakovanie     4                 a dokáže ho
          s porozumením                                 porovnať
          114. Čítame odborný                              s politickým
          text                                      usporiadaním na
                                                  Slovensku.

Voľný čas (20)   115. . Lekcia 12.- Tri
          parky voľného času-    Posluch      1
          práca s textom      s porozumením
          116. Gramatika-      Odborný text    1
          vzťažné zámená
          117. Precvičovanie
          vzťažných zámen
          118. Rozprávanie- váš   Voľný čas     1    Žiak sa vzdeláva vo    Žiak dokáže     Výklad,                                                              163
                Obsahový štandard                 Výkonový štandard           Metódy
Tematický celok
                                Počet                          a formy
 (počet hodín)    Téma hodiny     Kľúčové pojmy            Ciele        Spôsobilosti
                                hodín                          výučby
         voľný čas                      francúzskych reáliách,  rozprávať      rolové hry,
                                    dokáže sa samostatne   o svojom voľnom   dialóg,
         119. Potreba uniknúť-  Vzťažné zámená   2    orientovať na ceste do  čase, pozná     zážitkové
         práca s textom                    Francúzska alebo do    možnosti trávenia  vyučovanie,
         120. Vyjadriť svoje                 inej frankofónnej     voľného času vo   individuálna
         pocity a potreby                   krajiny, vie viesť    Francúzsku.     práca,
         121. Cestovanie- text  Voľný čas      2    plynulý rozhovor, jasne  Žiak pozná     problémové
         122. Cestujeme po                  formulovať svoje     a dokáže použiť   vyučovanie
         Francúzsku                      myšlienky.        vzťažné zámená
         123. Hovorte o svojich                Žiak dokáže pochopiť,   (qui, que, ou).
         cestách- rozprávanie                 doplniť a aplikovať    Žiak je schopný
         124. Originálny dom-   Potreba, pocity,  1    nové gramatické      vyjadriť potrebu,
         práca s textom      žiadosť           vedomosti.        žiadosť, dokáže
         125. Gramatika-     Cestovanie     3    Žiak akceptuje kultúrnu  samostatne
         konštrukcia faire a                 a sociálnu rozmanitosť  nahrať do mobilu
         infinitív                      Francúzska.        záznam vo
         126. Úspech ľudu…-                  Žiak chápe empatickú   francúzštine,
         práca s textom                    komunikáciu ako základ  dokáže
         127. Keď knihy hovoria  Originálne     1    kultivovaného prejavu   samostatne
         o knihách- práca     predmety          človeka.         realizovať
         s textom                       Žiak je vedený k tomu,  telefonický
         128. Čítame umelecký   faire a infinitív  1    aby mohol samostatne   rozhovor.
         text                         čítať nielen odborné   Žiak ovláda
         129. Opakovanie     úspechy       2    texty, ale aj umelecké.  slovnú zásobu
         130. Posluch textu                  Žiak vie obhájiť úroveň  tak, aby mohol
         s porozumením                    nadobudnutých       cestovať
         131. Opakovanie, konc.                vedomostí a zručností,  a samostatne si
         písomná práca                    je pozitívne motivovaný  poradiť na ceste                                                             164
                 Obsahový štandard              Výkonový štandard       Metódy
Tematický celok
                              Počet                      a formy
 (počet hodín)    Téma hodiny      Kľúčové pojmy          Ciele      Spôsobilosti
                              hodín                      výučby
         132. Koncoročná      umelecký text  1   na ďalšie štúdium.   po Francúzsku
         písomná práca                             alebo v inej
         133. Oprava a       Opakovanie   6              frankofónnej
         vyhodnotenie                              krajine.
         koncoročnej písomnej                          Žiak dokáže
         práce                                 používať
         134. Moje prázdninové                         gramatickú
         plány, záverečná hodina                        konštrukciu faire
                                             a infinitív.
                                                        165
Nemecký jazyk

Charakteristika predmetu:
    Cieľom predkladaných učebných osnov z cudzích jazykov je ponúknuť učiacim sa
nielen súhrn jazykových kompetencií, ale aj kompetencie všeobecné tak, aby ich
jazyková príprava efektívne zodpovedala požiadavkám moderného európskeho
demokratického občana pripraveného na život v spojenej Európe. Učenie sa cudzích
jazykov podporuje otvorenejší prístup k ľuďom. Komunikácia a rozvoj kompetencií v
cudzom jazyku sú dôležité pre podporu mobility v rámci Európskej únie, umožňujú
občanom plne využívať slobodu pracovať a študovať v niektorom z jej členských štátov.
Orientácia jazykového vzdelávania na kompetencie v nemalej miere vytvára podmienky
pre nadpredmetové a medzipredmetové vzťahy, ktoré pomáhajú učiacemu sa chápať
vzťahy medzi jednotlivými zložkami okolia a sveta, v ktorom existujú. Chápanie
jazykového vzdelávania ako „vzdelávania pre život“ umožňuje každému jedincovi žiť
podľa vlastných predstáv a uspokojenia.
    Nová koncepcia základnej pedagogickej dokumentácie (cieľový program)
vychádzala z návrhu modelu vyučovania cudzích jazykov vytvoreného riešiteľským
tímom v predchádzajúcich fázach riešenia projektu. Jeho základným dokument sa nazýva
Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky, ďalej SERR (Common European
Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment (Cambridge,
2001)). Bol vytvorený na pôde Rady Európy a vytvára na jednej strane rámec pre tvorbu
edukačných politík v oblasti jazykov, pričom sa zameriava na rozvoj komunikačných a
kognitívnych kompetencií žiaka a na strane druhej stanovuje všeobecný stupeň
dosiahnutia jednotlivých presne špecifikovaných kompetencií, čím vytvára rámec
komunikačných spôsobilostí, ktoré môžu učiaci sa pri presne stanovených podmienkach
dosiahnuť.
Dokument definuje jednotlivé kompetencie ako „súhrn vedomostí, zručností a vlastností,
ktoré umožňujú osobe konať “, pričom:
�� „Všeobecné kompetencie sú tie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk, ale ktoré sú
nevyhnutné pre rôzne činnosti, vrátane jazykových činností.
�� Komunikačné jazykové kompetencie sú tie, ktoré umožňujú osobe konať s použitím
konkrétnych jazykových prostriedkov.
�� Kontext označuje konfiguráciu udalostí a situačných faktorov (fyzických aj iných), do
ktorých sú situované komunikačné akty.
�� Jazykové činnosti predstavujú uplatňovanie vlastnej komunikačnej jazykovej
kompetencie pri plnení úlohy v konkrétnej oblasti spracovania.
�� Stratégia je organizovaný, zámerný a riadený postup úkonov, ktorý si jednotlivec
vyberie na splnenie ním zvolenej úlohy alebo úlohy, ktorú má nariadenú.
�� Úloha je definovaná ako také zámerné konanie, ktoré jednotlivec pokladá za potrebné
na dosiahnutie daného výsledku v kontexte riešeného problému.“ (Spoločný európsky
referenčný rámec pre jazyky, učenie sa, vyučovanie, hodnotenie, ŠPÚ Bratislava 2006,
s.12 - 13).


                                          166
Dokument ďalej definuje jednotlivé komunikačné úrovne:
�� základná úroveň A nazvaná Používateľ základov jazyka, ktorá sa ďalej delí na
úroveň A1 (fáza objavovania/oboznamovania sa s jazykom) a
úroveň A2 (počiatočná fáza využívania základných komunikačných nástrojov),
�� mierne pokročilá úroveň B nazvaná Samostatný používateľ, ktorá sa ďalej delí na
úroveň B1 (fáza plynulého využívania základných komunikačných nástrojov/prahová
úroveň) a
úroveň B2 (fáza primeraného využívania komunikačných kompetencií v bežných
komunikačných situáciách),
�� pokročilá úroveň C nazvaná Skúsený používateľ, ktorá sa ďalej delí na úroveň C1
(fáza plynulého využívania komunikačných kompetencií v širokom komunikačnom
kontexte) a
úroveň C2 (fáza celkového operačného využitia jazyka v akomkoľvek komunikačnom
kontexte vrátane využívania interkultúrnych kompetencií).
Stanovenie úrovní ovládania jazyka má za cieľ presne vymedziť rámec pre harmonizáciu
dosiahnutých jazykových kompetencií učiaceho sa, pričom kľúčovými kompetenciami v
oblasti jazykovej prípravy sú: porozumieť ( počúvať, čítať), hovoriť (ústna interakcia,
samostatný ústny prejav) a písať. Kľúčové kompetencie sú priamo ovplyvňované
kvalitatívnymi aspektmi ako rozsah, presnosť, plynulosť, interakcia a koherencia.


I Kompetencie

    Podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky pri používaní a
učení sa jazyka sa rozvíja celý rad kompetencií. Učiaci sa využíva nielen všeobecné
kompetencie, ale aj celý rad komunikačných jazykových kompetencií, ktoré spolupôsobia
v rozličných kontextoch a v rôznych podmienkach. Zapája sa do jazykových činností,
ktoré sa týkajú jazykových procesov, pri ktorých si vytvára a/alebo prijíma texty vo
vzťahu k témam z konkrétnych oblastí. Pri tomto procese aktivuje tie stratégie, ktoré sa
mu zdajú na splnenie úloh najvhodnejšie.
    Kompetencie definujeme ako súhrn vedomostí, zručností, postojov a hodnôt, ktoré
umožňujú osobe konať. Preto základným princípom jazykového vzdelávania na báze
kompetencií je zabezpečiť, aby učiaci sa:.
• dokázal riešiť každodenné životné situácie v cudzej krajine a v ich riešení pomáhal
cudzincom, ktorí sú v jeho vlastnej krajine,
• dokázal vymieňať si informácie a nápady s mladými ľuďmi a dospelými, ktorí hovoria
iným jazykom a sprostredkúvajú mu svoje myšlienky a pocity,
• viac a lepšie chápal spôsob života a myslenia iných národov a ich kultúrne dedičstvo.


II Všeobecné kompetencie

    Všeobecné kompetencie sú tie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk, ale ktoré sú
nevyhnutné pre rôzne činnosti, vrátane jazykových činností.
Učiaci sa na úrovni A1 rozvíja všeobecné kompetencie tak, aby dokázal:
• získavať uvedomene nové vedomosti a zručnosti,
• opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať si ich,


                                            167
• uvedomovať si stratégie učenia pri osvojovaní si cudzieho jazyka,
• opísať rôzne stratégie učenia s cieľom pochopiť ich a používať,
• pochopiť potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku,
• dopĺňať si vedomosti a rozvíjať rečové zručnosti, prepájať ich s poznaným,
systematizovať ich a využívať pre svoj ďalší rozvoj a reálny život,
• kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijímať spätnú väzbu a uvedomovať si možnosti svojho
rozvoja,
• udržať pozornosť pri prijímaní poskytovaných informácií,
• pochopiť zámer zadanej úlohy,
• účinne spolupracovať vo dvojiciach i v pracovných skupinách,
• aktívne a často využívať doteraz osvojený jazyk,
• využívať dostupné materiály pri samostatnom štúdiu,
• byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti.


III Komunikačné jazykové kompetencie
Komunikačné jazykové kompetencie sú tie, ktoré umožňujú učiacemu sa konať s
použitím konkrétnych jazykových prostriedkov.
Na uskutočnenie komunikačného zámeru a potrieb sa vyžaduje komunikačné správanie,
ktoré je primerané danej situácii a bežné v krajinách, kde sa cudzím jazykom hovorí.
Učiaci sa, ktorý dosiahne úroveň A1:
• rozumie známym každodenným výrazom a najzákladnejším frázam, ktorých účelom je
uspokojenie konkrétnych potrieb, tieto výrazy a frázy dokáže používať,
• dokáže predstaviť seba aj iných, dokáže klásť a odpovedať na otázky o osobných
údajoch, ako napríklad kde žije, o ľuďoch, ktorých pozná a o veciach, ktoré vlastní,
• dokáže sa dohovoriť jednoduchým spôsobom za predpokladu, že partner v komunikácii
rozpráva pomaly a jasne a je pripravený mu pomôcť.
1 Jazyková kompetencia
Učiaci sa na úrovni A1:
• používa iba základný rozsah jednoduchých výrazov týkajúcich sa osobných údajov a
potrieb konkrétneho typu,
• má základný repertoár slovnej zásoby izolovaných slov a slovných spojení vzťahujúcich
sa na dané konkrétne situácie,
• prejavuje iba obmedzené ovládanie základných gramatických štruktúr a typov viet,
ktoré sú súčasťou osvojeného repertoáru,
• ovláda výslovnosť obmedzeného repertoáru naučených slov a slovných spojení
zrozumiteľnú pre rodených hovoriacich, ktorí sú zvyknutí komunikovať s cudzincami,
• dokáže odpísať známe slová a krátke slovné spojenia, napríklad jednoduché pokyny
alebo inštrukcie, názvy každodenných predmetov, názvy obchodov a bežne používané
ustálené spojenia,
• dokáže vyhláskovať svoju adresu, štátnu príslušnosť a ostatné osobné údaje.
2 Sociolingvistická kompetencia
Učiaci sa na úrovni A1:                                          168
• dokáže nadviazať základnú spoločenskú konverzáciu tak, že použije najjednoduchšie
spôsoby vyjadrenia zdvorilosti: dokáže pozdraviť aj rozlúčiť sa, predstaviť sa,
poďakovať, ospravedlniť sa, atď.
3 Pragmatická kompetencia
Učiaci sa na úrovni A1:
• dokáže spájať slová alebo skupiny slov pomocou najzákladnejších lineárnych
spojovacích výrazov, napríklad „a“ alebo „potom“,
• dokáže zvládnuť veľmi krátke izolované a väčšinou vopred naučené výpovede, ktoré sú
poznamenané mnohými pauzami, nevyhnutnými na hľadanie výrazových prostriedkov,
na artikuláciu menej známych slov a na pokusy o vhodnejšiu formuláciu.


IV Komunikačné zručnosti
Komunikačné zručnosti nemožno chápať izolovane, pretože sa navzájom prelínajú a
dopĺňajú (integrované zručnosti).
1 Počúvanie s porozumením
Učiaci sa na úrovni A1:
• dokáže rozoznať známe slová a najzákladnejšie slovné spojenia týkajúce sa jeho
samého, jeho rodiny a bezprostredného konkrétneho okolia, keď ľudia hovoria pomaly a
jasne,
• rozumie, ak sa hovorí veľmi pomaly a pozorne, a ak dlhšie pauzy poskytujú čas na
pochopenie zmyslu,
• rozumie jednoduchým pokynom, ktoré sú pomaly a zreteľne adresované a dokáže
porozumieť krátkemu jednoduchému popisu cesty.
2 Čítanie s porozumením
Učiaci sa na úrovni A1
• rozumie známym menám, názvom, slovám a veľmi jednoduchým vetám, napríklad na
oznámeniach a plagátoch alebo v katalógoch, na pohľadniciach,
• rozozná základné slovné spojenia v jednoduchých oznamoch z každodenného života,
• dokáže si pri jednoduchšom informačnom materiály a krátkych, jednoduchých opisoch
urobiť predstavu o obsahu, najmä ak má k dispozícii vizuálnu pomoc,
• rozumie krátkemu jednoduchému písomnému popisu cesty.
3 Písomný prejav
Učiaci sa na úrovni A1:
• dokáže napísať krátky osobný list alebo pohľadnicu, napríklad pozdrav z dovolenky,
• dokáže vyplniť jednoduché registračné formuláre s osobnými údajmi ako meno, štátna
príslušnosť, adresa, telefón a podobne,
• dokáže napísať jednoduché slovné spojenia a vety o sebe a iných ľuďoch, o tom kde
žijú a čo robia,
• vie si písomne vyžiadať informácie alebo ich podať ďalej,
• vie napísať jednoduché slovné spojenia alebo vety a použiť v nich spojovacie výrazy
ako „a“, „ale“ alebo „pretože“.
                                         169
4 Ústny prejav
Ústny prejav – dialóg
Učiaci sa na úrovni A1:
• dokáže komunikovať jednoduchým spôsobom za predpokladu, že jeho partner v
komunikácii je pripravený zopakovať alebo preformulovať svoju výpoveď pri pomalšej
rýchlosti reči, a že mu pomôže sformulovať, čo sa pokúša povedať,
• dokáže klásť a odpovedať na jednoduché otázky z oblasti jeho základných potrieb alebo
na známe témy,
• používať jednoduché zdvorilostné formulácie ako pozdrav, lúčenie, opýtať sa niekoho
ako sa má,
• vie predstaviť seba a iných a reaguje, keď ho predstavujú,
• rozumie každodenným výrazom, ktoré sú zamerané na uspokojenie jednoduchých
konkrétnych komunikačných potrieb a vie reagovať na jednoduché informácie, ktoré sa
dozvie,
• rozumie otázkam a pokynom, jednoduchému opisu cesty, vie niekoho o niečo požiadať
a niekomu niečo oznámiť.
Ústny prejav – monológ
Učiaci sa na úrovni A1:
• dokáže využívať jednoduché slovné spojenia a ucelenými vetami opísať seba, miesto,
kde žije, čo robí a ľudí, ktorých pozná.


V Komunikačné spôsobilosti a funkcie komunikácie
V prvej časti osnov SERR-u sú pre všetky jazyky rovnako zadefinované jednotlivé
všeobecné kompetencie podľa referenčných úrovní.
Samotná koncepcia je vytvorená za účelom konštruovania obsahu podľa presne
stanovených kritérií. Jednotlivé časti osnov sú uvedené v komunikačnom kontexte a v
nadväznosti na ostatné časti komunikačných kompetencií, čím vytvárajú komunikačný
kontext.
    Napríklad Spôsobilosti súvisia s komunikačnými situáciami v ústnom aj
písomnom prejave a zahŕňajú aj reakcie všetkých účastníkov komunikačnej situácie.
Funkcie sú chápané ako základné časti komunikácie, ktoré musí žiak ovládať, aby sa
mohla komunikácia v cudzom jazyku uskutočniť, pričom s niektorými z nich sa žiak
stretne až na vyšších úrovniach, v logickej nadväznosti po zvládnutí základných
jazykových funkcií. Časť Aplikácia funkcie je zoznamom vyjadrujúcim pragmatické
zručnosti, ktorý nie je uzavretý a charakterizuje jednotlivé úrovne. Jeho cieľom je
poskytnúť učiteľovi základný rámec pre rozvoj jazykových zručností v súlade s
príslušnou úrovňou. Jednotlivé formulácie musia zodpovedať príslušnej úrovni, čím je
úroveň vyššia, tým sa možnosti jazykového prejavu rozširujú. Vyššie úrovne jazykového
prejavu sú charakteristické úzkou prepojenosťou na všeobecné a sociolingvistické
kompetencie. Jazykové prostriedky charakterizujú uvedené funkcie a ich ovládanie by
nemalo byť samostatným cieľom, ale prostriedkom na správne použitie, resp. vyjadrenie
jednotlivých funkcií komunikácie. Časť Jazykový register má za úlohu dať do pozornosti
základné sledované ciele. V súlade s jednotlivými úrovňami SERR rekapituluje


                                          170
požiadavky kladené na žiaka. Priamo prepája jazykovú a všeobecnú časť osnov a
umožňuje tiež tvorcom spresniť svoj prístup a naznačiť cestu na dosiahnutie sledovaných
cieľov. Ovládanie Jazykovej a interkultúrnej dimenzie umožní žiakovi, aby sa prispôsobil
od najnižšej úrovne ovládania jazyka zásadám sociálnej kohézie v cieľovej/vých
krajine/ách. Patria sem aj interkultúrne kompetencie, t. j. znalosti o rôznych etnických,
kultúrnych a sociálnych skupinách žijúcich v európskej spoločnosti a akceptácia ľudí z
iných kultúr s ich rozdielnym správaním a hodnotami.
Jazyková a interkultúrna dimenzia vo vyučovaní cudzích jazykov sa dá budovať nielen v
škole, ale aj v rámci samovzdelávania na základe využitia autentických materiálov
(hudba, literatúra, video, internet, DVD). V školskom prostredí budovanie interkultúrnej
kompetencie zahŕňa:
− rozvoj interkultúrnych postojov (otvorenosť, zvedavosť,...),
− vedomosti o sociálnych skupinách a procesoch v spoločnosti,
− schopnosť interpretovať udalosti, dokumenty z vlastnej kultúry a iných kultúr,
− schopnosť kriticky hodnotiť produkty vlastnej kultúry aj iných kultúr.
Najdôležitejšie a pravdepodobne rozhodujúce kompetencie „učiacich sa“ a „učiteľov“ pri
vytváraní a udržovaní interaktívneho učebného prostredia v škole potom sú:
− kritické myslenie, t. j. schopnosť nachádzať, analyzovať a vyberať informácie
využívaním interdisciplinárnych znalostí, rozmanitých zručností a kritického prístupu;
prijímanie informovaných rozhodnutí založených na dôkazoch a zmena pozícií zoči voči
presvedčivým a pádnym argumentom;
− kreatívne myslenie, t. j. schopnosť nachádzať nové, nezvyčajné spôsoby spájania
faktov v procese riešenia problémov, ktoré minimalizujú nežiadúce zovšeobecnenia,
predsudky a stereotypy;
− prosociálne a prospoločenské myslenie, t. j. schopnosť analyzovať fakty a problémy a
vyberať si v súvislosti s potrebami iných a spoločnosti ako celku, boj proti sebectvu a
etnocentrizmu; otvorenosť pri komunikácii s inými a schopnosť poučiť sa zo skúseností
iných;
− myslenie orientované na budúcnosť, t. j. schopnosť vnímať problémy a hodnotiť
rozhodnutia s ohľadom na skúsenosti s cieľom vybudovať spravodlivejšiu budúcnosť.
Jednotlivé spôsobilosti však na seba nenadväzujú, ale vytvárajú samostatný základný
komunikačný kontext. Z daného dôvodu ich môže učiteľ kombinovať a neustále tak
vytvárať nové komunikačné kontexty podľa vyučovacích potrieb žiakov v triede. Časti
Jazykový register a Jazyková a interkultúrna dimenzia nie sú povinné, ale odporúčané.
Učiteľ ich môže dopĺňať podľa potrieb efektívneho jazykového vzdelávania v triede.


Prehľad spôsobilostí a funkcií komunikácie stanovených pre úroveň A1
podľa SERR pre jazyky:
   Spôsobilosti                 Funkcie

                          Upútať pozornosť
     1. Nadviazať kontakt v súlade s      Pozdraviť
     komunikačnou situáciou
                          Odpovedať na pozdrav
                          Rozlúčiť sa                                           171
                       Poďakovať a vyjadriť svoje uznanie

                       Informovať sa
                       Potvrdiť (trvať na niečom)
 2. Vypočuť si a podať informácie
                       Začleniť informáciu
                       Odpovedať na žiadosť

                       Identifikovať
                       Opísať
3. Vybrať si z ponúkaných možností
                       Potvrdiť/Odmietnuť (vyjadriť nesúhlas)
                       Opraviť (korigovať)

                       Vyjadriť svoj názor
                       Vyjadriť svoj súhlas
    4. Vyjadriť svoj názor
                       Vyjadriť svoj nesúhlas
                       Vyjadriť presvedčenie
                       Vyjadriť vzdor
                       Protestovať
                       Vyjadriť stupeň istoty

                       Vyjadriť svoje želania/túžby
                       Vyjadriť svoje plány (blízke a budúce)
    5. Vyjadriť svoju vôľu

                       Vyjadriť vedomosti/poznatky/zistenia
                       Vyjadriť neznalosť
  6. Vyjadriť svoju schopnosť
                       Vyjadriť svoju schopnosť vykonať nejakú
                    činnosť

                      Vyjadriť   radosť  z  niečoho,  šťastie,
                    uspokojenie
 7. Vnímať a prejavovať svoje city
                       Vyjadriť smútok, skľúčenosť
                       Vyjadriť sympatie
                       Vyjadriť fyzickú bolesť
                       Utešiť, podporiť, dodať odvahu

                       Vyjadriť nádej
                       Vyjadriť sklamanie
8. Vyjadriť očakávania a reagovať na
                       Vyjadriť strach, znepokojenie, obavu
       ne
                       Ubezpečiť
                       Vyjadriť úľavu
                       Vyjadriť spokojnosť
                                           172
                           Vyjadriť nespokojnosť, posťažovať si
                           Zistiť spokojnosť/nespokojnosť niekoho s
                       niekým/s niečím

                          Vyjadriť, čo mám rád, čo sa mi páči, čo
                       uznávam
    9. Predstaviť svoje záľuby a svoj
                           Vyjadriť, že niekoho/niečo nemám rád
         vkus
                           Vybrať   si  z   ponúkaných  možností
                       najobľúbenejšiu

                           Vyjadriť príkaz/zákaz
   10. Stanoviť,  oznámiť  a  prijať      Vyjadriť morálnu alebo sociálnu normu
pravidlá alebo
                           Získať povolenie, súhlas
         povinnosti
                           Dať súhlas, povoliť niečo
                           Odmietnuť
                           Zakázať
                           Vzoprieť  sa    proti  zákazu/Spochybniť
                       zákaz
                           Vyhrážať sa
                           Sľúbiť
                           Obviniť, obviniť sa, priznať sa
                           Ospravedlniť sa
   11. Reagovať na nesplnenie pravidiel
                           Odmietnuť obvinenie
      alebo povinností
                           Vyčítať

                           Vyjadriť záujem o niečo
                           Vyjadriť záujem o to, čo niekto rozpráva
   12. Reagovať na príbeh alebo udalosť
                           Vyjadriť prekvapenie
                           Vyjadriť, že ma niekto/niečo neprekvapil/-
                       lo
                           Vyjadriť nezáujem

                           Žiadať od niekoho niečo
                           Odpovedať na žiadosť
   13. Ponúknuť a reagovať na ponuku
                           Navrhnúť niekomu, aby niečo vykonal
                          Navrhnúť niekomu, aby sme spoločne
                       niečo vykonali
                          Ponúknuť pomoc (urobiť niečo namiesto
                       niekoho iného)
                           Navrhnúť, že niečo požičiam/darujem
                                                173
                           Odpovedať na návrh niekoho iného

                           Varovať pred niekým/niečím
                           Poradiť
    14. Reagovať na niečo, čo sa má
                           Dodať odvahu/Podporiť
      udiať v budúcnosti
                           Adresovať niekomu svoje želanie

                           Predstaviť niekoho
                           Predstaviť sa
    15. Reagovať pri prvom stretnutí
                           Reagovať na predstavenie niekoho
                           Privítať
                           Predniesť prípitok

        16. Telefonovať            Začať, udržiavať a ukončiť telefonický
                         rozhovor

                           Začať rozhovor
                           Ujať sa slova v rozhovore
   17. Vymieňať si názory, komunikovať
                           Vypýtať si slovo
         s niekým
                            Vrátiť sa k nedopovedanému, keď ma
                         prerušili
                           Zabrániť niekomu v rozhovore

                            Navrhnúť  novú   tému  /  nové  body
                         diskusie
   18.  Zúčastniť  sa  na  diskusii  /
                            Odmietnuť diskutovať    na  ponúkanú
Argumentovať                   tému/bod diskusie
                           Vrátiť sa k téme / k bodu diskusie
VI Slovná zásoba
Slovná zásoba je popri gramatike základným „stavebným materiálom“ pre tvorbu
zmysluplných verbálnych výpovedí. Preto aj pri vyučovaní a učení sa cudzieho jazyka je
potrebné venovať jej výberu a osvojovaniu si náležitú pozornosť.
V osnovách, ktoré sa používali doteraz, bola slovná zásoba naznačená len vymedzením
tematických okruhov pre jednotlivé ročníky ZŠ a SŠ, v rámci ktorých sa mal žiak vedieť
vyjadriť. Zostávalo na učiteľovi, resp. na učebnici, ktorú používal, akú slovnú zásobu a v
akom rozsahu si ju žiak osvojil. V Spoločnom európskom referenčnom rámci pre jazyky
vychádzajú autori síce tiež z idey, že slovná zásoba má istú tematickú príslušnosť, ktorá
sa prirodzene vo viacerých prípadoch (najmä pri menej špecifickej, všeobecnej lexike)
prelína. Nenárokujú si však na absolutizáciu tohto dokumentu, t. j. že vyčerpali všetky
možnosti začlenenia lexiky. Predmetný materiál by mal slúžiť ako východisko a základné
vodítko pre výučbu a osvojenie si potrebnej slovnej zásoby, aby sa žiak (na úrovni A1)


                                               174
vedel relevantne dohovoriť v ústnej i písomnej forme v komunikačných situáciách
zodpovedajúcich potrebám učiacich sa.


VII Stratégie

Počúvanie s porozumením
Žiaci si osvoja produktívne ústne rečové spôsobilostí a naučia sa rozprávať
o jednoduchých tematických situáciách. Má poskytovať žiakom spôsobilosť na prácu so
všeobecným aj odborným textom. Vedia pri spracovaní textu anotovať, vypisovať a
popisovať, spätne preložiť jednoduchý text. Žiak rozumie vypočutej správe, pochopí
témy, hlavné myšlienky, základné informácie, rozlíši špecifické informácie aj ďalšie
dôležité detaily, základné a rozširujúce informácie, rôzne názory a stanoviská, citové
zafarbenie, vystihne logickú štruktúru výpovede, odhadne význam neznámych výrazov.

Čítanie s porozumením
Žiak si obohatí a vytvorí slovnú zásobu, osvojí si základy gramatiky vrátane tvaroslovia
a vetnej skladby, grafickú podobu jazyka a jeho pravopis.      Žiak v automatickom
monologickom, dialogickom alebo kombinovanom texte (rôzne funkčné štýly a slohové
útvary) vie zvoliť stratégiu čítania (orientačné, informatívne, študijné čítanie), globálne
rozumieť textu, pochopiť tému, vedieť vyhľadať základné informácie, vystihnúť (určiť)
špecifické informácie a dôležité detaily, rozlíšiť viacerých hovoriacich, základné
a rozširujúce informácie, rôzne názory a stanoviská, citové zafarbenie, funkčný štýl,
vystihnúť logickú štruktúru výpovede, používať prostriedky komunikačnej stratégie,
odhadovať významy neznámych výrazov, využívať ilustrácie, tabuľky, schémy, používať
slovníky, jazykové a iné príručky.

Písomný prejav
Žiak sa naučí formulovať v cudzom jazyku svoje osobné údaje, napísať životopis,
popísať dané oblasti komunikácie. Vzdelávanie poskytne vedomosti a zručnosti v oblasti
jazykovej funkcie – otvorenie a ukončenie komunikácie, pozdravy, prosby, žiadosti,
poďakovania, vyjadrenie súhlasu alebo nesúhlasu, odmietnutie, sklamanie, nádej a pod.
V písomnom prejave žiak vie zrozumiteľne, v súlade s pravopisnými normami
a štylisticky vhodne sformulovať vlastné myšlienky a názory, vyplniť dotazníky a úradné
formuláre, napísať pozdrav, blahoželanie, želanie a odpoveď naň, pozvanie (oznámenie)
a odpoveď naň, list (súkromný, oficiálny) a odpoveď naň, žiadosť, sťažnosť, reklamáciu
inzerát a odpoveď naň, životopis, poznámky k prečítanému textu (osnovu, anotáciu, tézy,
resumé), rozprávanie, projekt na danú tému, úvahu, návod, prácu na danú tému
vychádzajúc z cudzojazyčných prameňov, opis osoby (vonkajší vzhľad, charakterové
vlastnosti, psychický a fyzický stav) predmetu, miesta, činnosti, situácie, reprodukovať
prečítaný alebo vypočutý autentický text (oznam, rozprávanie, opis a pod.), používať
kompenzačné vyjadrovanie.


Ústny prejav


                                            175
Žiak vie jazykovo správne, zrozumiteľne a primerane situácii reagovať v bežných
životných situáciách, vyjadriť vlastné názory a myšlienky, začať, udržiavať a ukončiť
rozhovor, besedu, diskusiu, telefonický rozhovor, požiadať partnera o vysvetlenie, opísať
osobu (vonkajší vzhľad, charakterové vlastnosti, fyzický stav), predmet, miesto, činnosť,
situáciu, rozprávať dej v rámci určených tém, predniesť správu alebo referát na určenú
alebo zvolenú tému, predniesť naspamäť naučený text (báseň, pieseň).
Poznatky o krajinách študovaného jazyka
Vzdelávanie má poskytovať žiakom poznatky všeobecného a odborného charakteru
k lepšiemu poznaniu krajiny príslušnej jazykovej oblasti, jej kultúry, tradícií
a spoločenských udalostí. Žiaci získajú informácie o sociokultúrnom prostredí
v porovnaní so Slovenskou republikou.


VII. Učebnicové zdroje
Ako učebnicové zdroje pre úroveň A1 sa doporučujú nasledovné učebnice: Themen
aktuell, Hueber, 2003
Pingpong Neu, Hueber, 2001


1. ročník – tematický plán
September      1. Úvodná hodina
  10h.       2. Rozdiely vo výslovnosti a pravopise
           3. L1 Prvé kontakty- pozdravy
           4. Predstavujem sa
           5. Časovanie slovies v prít. čase
           6. Číslovky 1-100
           7. Reálie- telefonovanie
           8. Dialógy- upevňovanie slovnej zásoby
           9. List, pohľadnica
           10. Slovosled vo vete
Október       11. L2 Byt- predmety v domácnosti, určitý, neurčitý člen
 8h.        12. Koľko to stojí- číslovky do 1000
           13. Zápor nicht, nein
           14. Posluch s porozumením- dialógy
           15. Privlastňovacie zámená, príd. m. v prísudku
           16. Upevňovanie učiva, cvičenia
           17. L3 Jedlo a nápoje, skloňov. pod.m. s určitým členom
           18. Skloň. pod. m. s neurčitým členom, Čo rád jem, množstvo
November       19. Nepravidelné slovesá- essen, nehmen
 8h.        20. Jedálny lístok
           21. Posluch- Prídeš na večeru?, Oznamy, ponuky
           22. Spôsobové slovesá, poradie vetných členov
           23. Upevňovanie gramatiky, Doplnkový text
           24. Rozkazovací spôsob, zápor „kein“, „nicht mehr“                                           176
      25. Čítanie neznámeho textu- výslovnosť
      26. L4 Voľný čas- slov. zás., Vitajte na palube
December  27. Spôsobpvé slov.- dürfen, können, müssen
 6h.   28. Dialógy- posluch s porozumením
      29. Slovesá s odlučiteľnou predponou
      30. Určovanie času- voľný čas, denný režim
      31. Ďalšie silné slovesá
      32. Neurčitý podmet „man“, „es“
Január   33. Kalendár, termíny- posluch s porozumením
 6h.   34. Častice, časové údaje- doplnkové gramat.cv.
      35. Píšeme pohľadnicu, list, Voľný čas
      36. 1. pís. práca
      37. Práca s časopisom
      38. Oprava pís. práce, vyhodnotenie
Február  39. L5 bývanie- opis bytu, zámená kein, ein, welcher
 4h.    40. Ukazovacie zámená- dialógy
      41. Predložky in, auf, an, für
      42. Dom, byt o ktorom snívam
Marec   43. Strandhotel Hiddensee, posluch
 8h.    44. L6 Ochorenia- časti tela
      45. Privlastňovacie zámená, popis choroby- posluch
      46. Píšeme lekárovi- používanie spôsobových slovies
      47. Poruchy spánku- práca s textom
      48. Dialógy- upevňov. slov. zás.
Apríl    49. Čo sa stalo?- perfektum pravid. slov.
 6h.    50. Perfektum nepravid. slov- cvičenia
      51. Rozkazovací spôsob, spôsob. slovesá
      52. Na stanici- precvičovanie gramatiky
      53. Lyžovačka, precvičovanie perfekta
      54. Ďalšie silné slovesá, opakovanie
Máj     55. L7 všedný deň, Čo zažil Manfred- posluch, dialógy
 8h.    56. Pracovný deň- Perfektum
      57. Préteritum- haben, sein
      58. Hľadá sa chlapec- práca s textom
      59. Predložka in s 3. a 4. pádom
      60. Čo sa stalo- upevňovanie perfekta
      61. 2. pís. práca
      62. Oprava pís. práce
Jún     63. L8 V meste- orientácia, slov. zás.
 8h.    64. Predložky s 3. alebo 4. pádom
      65. Slovesá stellen, stehen, legen, liegen
      66. Berlín- reálie
      67. Všetky cesty do Berlína
      68. Opakovanie učiva
      69. Záverečný test
      70. Vyhodnotenie, zhrnutie                                  177
2. ročník – tematický plán

                    Obsahový štandard                      Výkonový štandard              Metódy
 Tematický celok
                                    Počet                                 a formy
 (počet hodín)      Téma hodiny       Kľúčové pojmy             Ciele            Spôsobilosti
                                   hodín                                  výučby
Opakovanie (4)   Úvodná hodina          Slovná zásoba  4     Žiak má záujem o kompletné    Žiak sa dokáže      Frontálne,
          Opakovanie            z lekcií 1-4,       osvojenie učiva, žiak prejavuje  predstaviť, pomenovať   individuálne,
          Opakovanie            Opakovanie         pozitívny postoj k učeniu.    základné predmety     skupinová
          Opakovanie                                          v domácnosti, dokáže   práca, rolové
                                                         pomenovať jedlá      hry.
                                                         a nápojeBývanie (11)    Lekcia 5- vybavenie domácnosti  Vybavenie    2     Žiak si rozširuje slovnú     Žiak pozná slovnú     Frontálne,
          Vybavenie domácnosti       domácnosti         zásobu k danej téme. Dokáže    zásoby témy bývanie,   individuálne,
          Predložky s 3. a 4. pádom    Predložky    3     opísať byty, domy, dokáže     dokáže používať      skupinová
          Predložky s 3. a 4. pádom                  sformulovať svoj názor na     predložky s 3. a 4.    práca, rolové
          Precvičovanie- predložky                  rôzne typy bývania        pádom, vie požívať    hry.
          Hyperkompozitá          Hyperkompozitá  1     v nemeckom jazyku.        zámená einer, keiner,
          Práca s pracovným zošitom    Opakovanie    5     Žiak dokáže pochopiť, doplniť   welcher, der, die, das.
          Práca s pracovným zošitom                  a aplikovať nové gramatické    Žiak sa oboznamuje
          Opakovanie lekcie                      vedomosti.            s nemeckými
          Test- 5. lekcia                       Žiak sa vzdeláva v nemeckých   hyperkompozitami.
          Vyhodnotenie testu                     reáliách.
                                                                        178
                      Obsahový štandard                     Výkonový štandard            Metódy
 Tematický celok
                                      Počet                                a formy
 (počet hodín)         Téma hodiny       Kľúčové pojmy             Ciele            Spôsobilosti
                                      hodín                                výučby

Zdravie a časti tela  Lekcia 6- zdravie a časti tela  Zdravie, časti   3    Žiak sa orientuje v základnej  Žiak pozná slovnú     Frontálne,
(13)          Sprechstunde-text        tela            lekárskej terminológii,     zásobu témy zdravie a   individuálne,
            Chorby-slovná zásoba                    v prípade potreby si dokáže   choroby, dokáže ju    skupinová
            Prefektum- min. čas       Perfektum     2    poradiť v zahraničí, chápe   aplikovať v rozhovore,  práca, rolové
            Prefektum- min. čas                     zdravie ako základnú ľudskú   vie používať minulý čas  hry, výklad.
            Problémy so spaním-text     Spánok       1    hodnotu, je vedený       zložený (perfektum),
            Slovná zásoba-choroby+reálie-u  Choroby      1    k zdravému spôsobu života.   pozná všetky
            lekára v Nemecku                                      privlastňovacie zámená.
            Privlastňovacie zámená      Privlastňovacie  1
            Ako ste chorí- posluch. cv.   zámená
            Práca s pracov. zošit.      Choroby      1
            Čo sa stalo?- posluch. cv.    Opakovanie     1
            Opakovanie L6          Nehody       1
            Test L6             Opakovanie     2            Všedný deň- slov. zás.      Slovná zásoba   1    Žiak dokáže analyzovať nové   Žiak nadobúda slovnú   Frontálne,
Všedný deň (12)    Odlučiteľné a neodlučiteľné   Odl./neodl.    1    informácie, dokáže podať    zásobu témy všedný    individuálne,
            predpony             Predpony          informáciu, viesť rozhovor,   deň, dokáže používať   skupinová
            Počuli ste?- posluch. cv.    Rozhovory     1    dokáže uvažovať a rozpávať   predložky so 4. pádom,  práca, rolové
            Slovesá mať a byť v préterite  Préteritum     2    o svojom všednom dni,      používať slovesá mať   hry, výklad,
            Práca s pracov. zošitom                   každodenných povinnostiach.   a byť v préterite.    riadený
            Predložky so 4. pádom      Predložky so 4.p  3    Žiak dokáže pochopiť, doplniť               rozhovor
            Práca s textom v učebnici                  a aplikovať nové gramatické
            Predložky pri zemepisných                  vedomosti.
            názvoch                           Žiak sa vzdeláva v nemeckých
            Čo sa stalo?- posluch. cv.    udalosti.     1    reáliách.
            Opakovanie L7          opakovanie     3
            Test L7
                                                                         179
                    Obsahový štandard             Výkonový štandard         Metódy
Tematický celok
                                 Počet                       a formy
 (počet hodín)      Téma hodiny       Kľúčové pojmy      Ciele            Spôsobilosti
                                 hodín                       výučby
         Konverzačná hodina
                                                           180
                     Obsahový štandard                     Výkonový štandard             Metódy
 Tematický celok
                                    Počet                                 a formy
 (počet hodín)       Téma hodiny       Kľúčové pojmy              Ciele            Spôsobilosti
                                    hodín                                 výučby
          L8- V meste- slov. zás.     Slovná zásoba   1     Žiak nadobudne novú slovnú   Žiak vie rozlíšiť     Frontálne,
V meste (11)    Predložky s 3./4. pádom     Predložky (3/4  2     zásobu a dokáže ju aplikovať  a používať predložky   individuálne,
          Práca s pracov. zoš.       pád)            v konkrétnej situácií.     s 3. a 4. pádom,     skupinová
          Kde sa nachádza?-posluch.cv.   Orientácia    1     Žiak dokáže pochopiť, doplniť  predložky len s 3.    práca, rolové
          Cesta Berlínom- práca s textom  v meste           a aplikovať nové gramatické   pádom, nadobúda      hry, výklad,
          Predložky s 3. pádom       Berlín      2     vedomosti.           poznatky o Berlíne, vie  riadený
          Práca s prac. zoš.        Predložky          Žiak si dokáže zopakovať už   sa orientovať v meste.  rozhovor
          Všetky cesty do Berlína- čít.  s 3.pádom     1     nadobudnuté vedomosti
          článku              Berlín      2     a priradiť k nim nové
          Berlín 30 rokov neskôr- text                 informácie.
          Opakovanie L 8          Opakovanie    2     Žiak demonštruje
          Test L8                           vedomosť/nevedomosť
                                        nadobudnutého učiva, je
                                        schopný prijímať kritiku
                                        a odstraňovať svoje slabé
                                        stránky.
Darčeky (15)    L9- Darčeky- slov. zás.     Slovná zásoba   1     Žiak sa vzdeláva vo       Žiak nadobúda slovnú   Frontálne,
          Použitie 3. pádu- prac. zoš.   3. pád a jeho   1     nemeckých reáliách, vie viesť  zásobu témy darčeky,   individuálne,
                          použitie          plynulý rozhovor, jasne     darovanie, dokáže     skupinová
          Čo darujem?- posluch.cv.     darčeky      1     formulovať svoje myšlienky.   používať osobné      práca, rolové
          Osobné zámená v 3. al. 4. páde  Osobné zámená   1     Žiak dokáže pochopiť, doplniť  zámená v 3. a 4. páde,  hry, výklad,
          Práca s pracov zoš.       Opakovanie    1     a aplikovať nové gramatické   pozná slovosled      riadený
          Zákazník je pán- dialógy     V obchode     1     vedomosti.           nemeckej vety.      rozhovor
          Slovosled v nemeckej vete    Slovosled     1     Žiak akceptuje kultúrnu
                          nemeckej vety        a sociálnu rozmanitosť
          Práca s pracov. zošitom     opakovanie    1     Nemecka.
          Stupňovanie prídavných mien   Stupňovanie    1     Žiak chápe empatickú
          Technika v mini forme- práca   Veda a technika       komunikáciu ako základ
          s textom                      1     kultivovaného prejavu
          Teraz som šťastnejší- článok   rozhovory     1     človeka.
                                                                        181
                   Obsahový štandard                     Výkonový štandard           Metódy
 Tematický celok
                                   Počet                               a formy
 (počet hodín)      Téma hodiny      Kľúčové pojmy             Ciele            Spôsobilosti
                                  hodín                               výučby
          Medioaudiotelemax- posluch.  veda a technika  1     Žiak je vedený k tomu, aby
          cvič.                           mohol samostatne čítať nielen
          Opakovanie L 9        opakovanie         odborné texty, ale aj
          Test L9                     3     umelecké.
          Záverečná hodina                     Žiak vie obhájiť úroveň
                                       nadobudnutých vedomostí
                                       a zručností, je pozitívne
                                       motivovaný na ďalšie štúdium.


Príma – tematický plán

 9Tematický
 celok (počet            Obsahový štandard                   Výkonový štandard             Metódy
  hodín)                                                              a formy
                         Kľúčové     Počet                               výučby
            Téma hodiny                          Ciele          Spôsobilosti
                          pojmy      hodín
 Opakovanie      Uvodna hodina-                 1    Žiak opakuje javy        Žiak dokáže      Výklad,
  (1)        opakovanie                       a pojmy v jazyku        uplatniť doterajšie  rozhovor,
                                                       vedomosti       práca
                                                                  s doplnkovými
                                                                  materiálmi
                                                                    182
L8-Mladí ľudia  L8- Mladí ľudia-   Jedlo, farby, 4.  1  Žiak objasňuje     Žiak dokáže použiť  Výklad, práca
   (9)     slov.zás.       pád          a demonštruje      slovnú zásobu    s nahrávkami
                    privlastňovacích    používanie osobných   k jedlu a farbám   a učebnicou,
         Požičiaš mi?..-    zámen,       1  zámen, pomenúva     a použiť osobné   práca vo
         posluch.cv.      osobných        a kategorizuje slovnú  zámená        dvojiciach,
                    zámen, sloveso     zásobu jedlo a farby             zážitkové
         Čierna doska- čít.  „mať rád“     1                        vyučovanie
         Textu

         Farby, prac.zoš.             1

         „Sonny Glück“-              1
         posluch. Cv

         „Doučovanie               1
         z matematiky“- čít.
         textu

         Opakovanie L8-práca           1
         s prac. zoš.

         Test L8                 2

         Oprava testu L8
                                                         183
L9- Voľný čas  L9-Voľný čas-slovná  Koníčky, ročné  1  Žiak nemá strach   Žiak dokáže     Výklad, práca
   (10)    zás.          obdobia,       diskutovať o sebe  preukázať      s učebnicou
                    povolania, čas,    a iných v nemeckom  nadobudnutú     a nahrávkami,
        „Koníčky dnes     odlučiteľné    1  jazyku, dokáže    slovnú zásobu    skupinová
        a vtedy“-čítanie    predpony,       gramaticky správne  a použiť ju     a samostatná
                    predložky,      použiť predložky   v kombinácii     práca
        Ročné obdobia     modálne      1  a modálne slovesá  s gramatickými
                    slovesá                  javmi- predložkami
        Denný program              1            a modálnymi
                                         slovesami
        Povolania- práca             1
        s prac. zoš.

        „Keď čakajú chlapci           1
        na kamarátku“-čít.
        Textu

        Opakovanie L9- práca           1
        s prac. zoš.

        Test L9                 2

        Oprava Testu L9

        Konverzačná hodina-           1
        pakovanie slov.
        zásoby
                                                       184
 L10- Čo   L10-Čo budeme robiť   Predložky s 3.  1  Žiak formuluje vety  Žiak dokáže     Výklad, práca
budeme robiť  dnes?- slov. zás.    a 4. pádom,      o dennom programe   popísať svoj denný  s nahrávkami,
  dnes?                Poradové       a správne používa   program a záľuby,  dialógy,
  (11)    Predložky so 4.     čislovky, slov.  1  predložky s 3. a 4.  pričom rozlišuje   skupinová
        pádom          zás. voľný čas    pádom         správnosť      práca
                             1             používania
        E-Mail- čít. Textu                         predložiek
                             1
        „Čo robia
        rozprávkové
        postavy?“-
        upevňovanie
        gramatiky, nové príd.
        mená                   1

        Kostýmová slávnosť-
        posluch. cv.               1

        „Také šťastie!“- páca
        s textom                 2

        Správne písanie

        Diktát                  2

        Opakovanie L10

        Test L10
                                                       185
Výklad, práca
s učebnicou
a cvičebnicou,
práca
s nahrávkami
a autentickými
materiálmi
   186
L11- Poďme na  L11- Poďme, na     Štáty a krajiny,  1  Žiak sa oboznámi     Žiak dokáže
 prázdniny   prázdniny!-slov. zás.  sloveso        s tradíciami a kultúrou  formulovať vety
   (11)                existovať,       nemecky hovoriacich    týkajúce sa
        Sloveso „gibt es“-   svetové strany,  1  krajín a nadobúda     nemecky
        práca s prac. zoš.   predložky       sebavedomosť pri     hovoriacich krajín  Výklad,
                    smeru         konverzácii o nich    a dokáže používať  samostatná
        „Sny“-posluch. cv.             1               správne predložky  práca, práca so
                                                       slovníkom,
        Práca s prac. Zoš.             1                         práca
                                                       s nahrávkami
        Nemecky hovoriace             2
        krajiny

        Projekt Nemecko,
        Rakúsko, Švajčiarsko

        Skloňovanie po               1
        predložkách so 4.
        pádom

        Skvelý telefón-práca            1
        s textom

        Opakovanie L11               1                         Výklad, práca
                                                       s učebnicou,
        Test L11                  2                         zážitkové
                                                       vyučovanie,
        Oprava testu L11                                       písomné
                                                          187
skúšanie
Výklad, práca
s doplnkovými
materiálmi,
učebnicou
a cvičebnicou,
samostatná
práca, dialógy
   188
L12- Dobrú  L12- Dobrú chuť!-   Názvy jedál,   1  Žiak rozvíja schopnosť  Žiak dokáže viesť
 chuť!   slov. zás.       nápoje, datív    používať vety      rozhovory na tému
  (7)               osob. zámen     v minulom čase      jedlo a správne
       Jedlá a nápoje     a podst. Mien,  1  a osvojuje si slovnú   použiť datív
       v Nemecku       préteritum      zásobu v téme jedlo
                  slovesa byť
       Datív- práca s prac.  a mať      1
       zoš.

       Čo jeme?- čít. textu          1

       Privlast. Zámená-            1
       mne, tebe

       Dialógy                 1

       Opakovanie L 12-            1
       práca s prac. zoš.
                                                   189
Opakovanie  Opakovanie L 1- 12   Slovná zásoba   1  Žiak si na rôznych   Žiak dokáže
  (11)               z lekcie 1-12,    aktivitách upevní    vyvodiť všeobecné  Výklad,
       Práca s pracovným    gramatické javy  1  prebraté učivo     závery a objasniť  tabuľa, práca
       zošitom         z lekcií 1-12     a identifikuje svoje  prebraté učivo   so slovníkom,
                              silné a slabé stránky            testy
       Test L1-12                2

       Oprava testu L1-12

       Konverzačná hodina-            1
       opakovanie slov. zás.

       Práca s časopisom             1

       Práca s autentickým            1
       materiálom-
       posluch.cv.
                            4
       Tvorenie príbehov-
       príprava na pís. pr.

       1. Písomná práca

       1. Písomná práca
                                                    Výklad, práca
       Oprava 1. pís. práce                                   s nahrávkami,
                                                       190
L1- Šport  L1-Šport- slov. zás.   Druhy športov,  1  Žiak nemá vďaka     Žiak dokáže      práca
 (10)                hudobné       rozšíreniu slovnej   pomenovať druhy    s učebnicou,
      „ktorý, ktorá, ktoré“-  nástroje,    1  zásoby strach      športov a hudobné   zážitkové
      práca s prac. zoš.    stupňovanie     súvislejšie       nástroje, rozlišuje  učenie
                   príd. mien,     charakterizovať druhy  stupne prídavných
      Stupňovanie príd.     zápor      1  športov a hudobných   mien
      Mien                      nástrojov

      Joachim je výkonn.             1
      Športovec- posluch.
      cvič.

      „Ešte žiaden masový            1
      šport“- čít. Textu

      Sloveso „finden“              1

      „Kto je najrýchlejší?“-          1
      text

      Opakovanie L1               1

      Test L1                  2
                                                     Výklad,
      Oprava testu L1                                       dialógy, práca
                                                     v skupinách
                                                        191
L2- Ako sa  L2- Ako sa darí?-    časti tela,   1  Žiak si uvedomuje   Žiak dokáže    a samostatná
 darí?   slov. zás.       privlast.      dôležitosť ovládania  gramaticky správne práca, tabuľa
  (9)               zámená,       modálnych slovies   použiť modálne
       Opakovanie       modálne sloveá  1  a intuitívne vníma   slovesá
       akuzatívu- práca               najpodstatnejšie    a privlastňovacie
       s prac zoš.                 informácie       zámená
                           1             a kategorizovať
       „Piatok večer“-                           časti tela
       posluch. cv.
                           1
       Reklama v športe-
       konverzácia
                           1
       „Súčasť mňa“- text
                           1
       Opakovanie L 2
                           2
       Test L2

       Oprava Testu L2
                           1
       Konverzačná hodina-
       opakovanie slov. zás.
                                                      192
 L3- Hudba   L3- Hudba dnes     Perfektum,    1  Žiak si uvedomuje    Žiak dokáže viesť
dnes a včera  a včera-slov. zás.   hudobné štýly,    dôležitosť používania  rozhovory
  (11)               préteritum      préterita a chápe    v minulom čase
        Perfektum slovies   slovesa byť   2  rozdiely v jeho     a vymenovať
                              používaní        hudobné štýly
        Práca s prac. zoš.

        Sloveso byť a mať            1                        Výklad,
        v préterite                                       samostatná
                                                    práca, práca
        „Otec a pop-music“-           1                        s učebnicou
        posluch.cv.                                       a doplnkovými
                                                    materiálmi,
        Mozart-dialógy             1                        dialógy

        Práca s pracov. Zoš.          1

        „Interview s Klausom          1
        Laarmanom“-text

        Opakovanie L3              1

        Test L3                 2

        Oprava Testu L3
                                                      193
L4-Robíme  L4-Robíme hudbu-     Modálne     1  Žiak v dlhšom texte   Žiak dokáže viesť
 hudbu   slov. zás        slovesá smieť,    intuitívne vníma    rozhovory o hudbe
  (12)               povolenia,      najpodstatnejšie    a dokáže správne
      Žiadne vreckové-     privlastňov.   1  informácie       použiť
      posluch. cv.       Zámená,       a demonštruje modálne  privlastňovacie
                   hudobné       slovesá na       zámená       Práca
      „Nejaký, môj,      nástroje     1  o povoleniach                s posluchovým
      žiaden“- práca s prac.                                  textom,
      zoš.                                           dialógy, práca
                           2                        vo dvojiciach
      Hudobné nástroje-
      slov.
      zás.

      Práca s prac. Zoš.            1

      „Tie dvojičky“-
      posluch.cv.                1

      Zvláštne hud.
      nástroje- text              1

      Práca s prac. Zoš.            1

      Opakovanie L 4              2

      Test L4
                                                   Práca
                                                       194
Oprava Testu L4     1  s autentickým
               materiálom,
Konverzačná hodina-     práca
upevňovanie slov. zás.    v skupine,
               samostatná
               práca,
               zážitkové
               vyučovanie
                  195
L5- Môj deň  L5- Môj deň doma-    Sloveso chcieť,  1  Žiak nadobúda       Žiak dokáže viesť
  doma    slov. zás.        mať, móda       sebavedomosť pri      rozhovory o móde
  (9)                a oblečenie,     konverzácii týkajúcej sa  a svojom živote,
       Sloveso chcieť-práca   televízny     1  jeho života        dokáže vytvárať
       s prac. zoš.       program                     vety s modálnymi
                                            slovesami
       Kto chce zmeniť sv.            1
       imidž?- text, dialógy

       Domáca práca-               1
       posluch. cv.

       Mail- hľadá sa partner           1

       Tak sa nám to páči-            1
       text

       Opakovanie L 5               1

       Test L5                  2

       Oprava Testu L5
                                                      196
L6- U nás  L6- U nás doma- slov. Nábytok,    1  Žiak preukazuje     Žiak dokáže
 doma    zás.         predložky      počúvaním        rozanalyzovať
  (9)              a skloňovanie    a porozumením záujem   a kategorizovať
      Predložky s 3. pádom s 3. pádom,   2  reagovať na novú tému  druhy nábytku
                 darčeky, izba    bývanie, pričom     a použiť frázy
      Práca s prac. zoš.            používa nové predložky  s gramatickým
                                        javom v 3. páde
      Tu býva moja rodina-         1
      projekt

      Bývanie –projekt           1

      „Mesiac narodenín“-          1
      posluch.cv.

      Čierny Peter- text          1

      Opakovanie L6             2

      Práca s pracovným
      zoš.
                                                 197
Opakovanie   Opakovanie L 1-6    Slovná zásoba   1  Žiak sa presvedčí     Žiak dokáže
  (12)                 lekcií 1- 6,     o zvládnutí preberaných  vytvárať dialógy
        Test L 1-6       gramatické javy  2  fráz a gramatických    a texty, pričom
                    lekcií 1-6      javov           dokáže správne
        Oprava testu L1-6                            reagovať na dané
                                            témy
        Konverzačná hodina            2

        Konverzačná hodina

        Praktická nemčina-            1
        tvorenie dialógov

        Súhrnné opakovanie            1
        gramat. Javov

        Práca s pracov.              1
        Zošitom

        Práca s literárnym            2
        textom

        Prerozprávanie
        obsaho lit. Textu

        Konverzačná hodina            1

       Záverečné zhrnutie učiva           1
                                                      198
Sekunda – tematický plán


 Tematický
 celok (počet         Obsahový štandard            Výkonový štandard         Metódy
  hodín)                                                a formy
                     Kľúčové  Počet                         výučby
           Téma hodiny                  Ciele      Spôsobilosti
                      pojmy  hodín
 Opakovanie    Uvodna hodina-           1   Žiak opakuje javy   Žiak dokáže      Výklad,
  (1)      opakovanie                a pojmy v jazyku   uplatniť doterajšie  rozhovor,
                                         vedomosti       práca
                                                    s doplnkovými
                                                    materiálmi
                                                       199
L8-Mladí ľudia  L8- Mladí ľudia-   Jedlo, farby, 4.  1  Žiak objasňuje     Žiak dokáže použiť  Výklad, práca
   (9)     slov.zás.       pád          a demonštruje      slovnú zásobu    s nahrávkami
                    privlastňovacích    používanie osobných   k jedlu a farbám   a učebnicou,
         Požičiaš mi?..-    zámen,       1  zámen, pomenúva     a použiť osobné   práca vo
         posluch.cv.      osobných        a kategorizuje slovnú  zámená        dvojiciach,
                    zámen, sloveso     zásobu jedlo a farby             zážitkové
         Čierna doska- čít.  „mať rád“     1                        vyučovanie
         Textu

         Farby, prac.zoš.             1

         „Sonny Glück“-              1
         posluch. Cv

         „Doučovanie               1
         z matematiky“- čít.
         textu

         Opakovanie L8-práca           1
         s prac. zoš.

         Test L8                 2

         Oprava testu L8
                                                         200
L9- Voľný čas  L9-Voľný čas-slovná  Koníčky, ročné  1  Žiak nemá strach   Žiak dokáže     Výklad, práca
   (10)    zás.          obdobia,       diskutovať o sebe  preukázať      s učebnicou
                    povolania, čas,    a iných v nemeckom  nadobudnutú     a nahrávkami,
        „Koníčky dnes     odlučiteľné    1  jazyku, dokáže    slovnú zásobu    skupinová
        a vtedy“-čítanie    predpony,       gramaticky správne  a použiť ju     a samostatná
                    predložky,      použiť predložky   v kombinácii     práca
        Ročné obdobia     modálne      1  a modálne slovesá  s gramatickými
                    slovesá                  javmi- predložkami
        Denný program              1            a modálnymi
                                         slovesami
        Povolania- práca             1
        s prac. zoš.

        „Keď čakajú chlapci           1
        na kamarátku“-čít.
        Textu

        Opakovanie L9- práca           1
        s prac. zoš.

        Test L9                 2

        Oprava Testu L9

        Konverzačná hodina-           1
        pakovanie slov.
        zásoby
                                                       201
 L10- Čo   L10-Čo budeme robiť   Predložky s 3.  1  Žiak formuluje vety  Žiak dokáže     Výklad, práca
budeme robiť  dnes?- slov. zás.    a 4. pádom,      o dennom programe   popísať svoj denný  s nahrávkami,
  dnes?                Poradové       a správne používa   program a záľuby,  dialógy,
  (11)    Predložky so 4.     čislovky, slov.  1  predložky s 3. a 4.  pričom rozlišuje   skupinová
        pádom          zás. voľný čas    pádom         správnosť      práca
                             1             používania
        E-Mail- čít. Textu                         predložiek
                             1
        „Čo robia
        rozprávkové
        postavy?“-
        upevňovanie
        gramatiky, nové príd.
        mená                   1

        Kostýmová slávnosť-
        posluch. cv.               1

        „Také šťastie!“- páca
        s textom                 2

        Správne písanie

        Diktát                  2

        Opakovanie L10

        Test L10
                                                       202
Výklad, práca
s učebnicou
a cvičebnicou,
práca
s nahrávkami
a autentickými
materiálmi
   203
L11- Poďme na  L11- Poďme, na     Štáty a krajiny,  1  Žiak sa oboznámi     Žiak dokáže
 prázdniny   prázdniny!-slov. zás.  sloveso        s tradíciami a kultúrou  formulovať vety
   (11)                existovať,       nemecky hovoriacich    týkajúce sa
        Sloveso „gibt es“-   svetové strany,  1  krajín a nadobúda     nemecky
        práca s prac. zoš.   predložky       sebavedomosť pri     hovoriacich krajín  Výklad,
                    smeru         konverzácii o nich    a dokáže používať  samostatná
        „Sny“-posluch. cv.             1               správne predložky  práca, práca so
                                                       slovníkom,
        Práca s prac. Zoš.             1                         práca
                                                       s nahrávkami
        Nemecky hovoriace             2
        krajiny

        Projekt Nemecko,
        Rakúsko, Švajčiarsko

        Skloňovanie po               1
        predložkách so 4.
        pádom

        Skvelý telefón-práca            1
        s textom

        Opakovanie L11               1                         Výklad, práca
                                                       s učebnicou,
        Test L11                  2                         zážitkové
                                                       vyučovanie,
        Oprava testu L11                                       písomné
                                                          204
skúšanie
Výklad, práca
s doplnkovými
materiálmi,
učebnicou
a cvičebnicou,
samostatná
práca, dialógy
   205
L12- Dobrú  L12- Dobrú chuť!-   Názvy jedál,   1  Žiak rozvíja schopnosť  Žiak dokáže viesť
 chuť!   slov. zás.       nápoje, datív    používať vety      rozhovory na tému
  (7)               osob. zámen     v minulom čase      jedlo a správne
       Jedlá a nápoje     a podst. Mien,  1  a osvojuje si slovnú   použiť datív
       v Nemecku       préteritum      zásobu v téme jedlo
                  slovesa byť
       Datív- práca s prac.  a mať      1
       zoš.

       Čo jeme?- čít. textu          1

       Privlast. Zámená-            1
       mne, tebe

       Dialógy                 1

       Opakovanie L 12-            1
       práca s prac. zoš.
                                                   206
Opakovanie  Opakovanie L 1- 12   Slovná zásoba   1  Žiak si na rôznych   Žiak dokáže
  (11)               z lekcie 1-12,    aktivitách upevní    vyvodiť všeobecné  Výklad,
       Práca s pracovným    gramatické javy  1  prebraté učivo     závery a objasniť  tabuľa, práca
       zošitom         z lekcií 1-12     a identifikuje svoje  prebraté učivo   so slovníkom,
                              silné a slabé stránky            testy
       Test L1-12                2

       Oprava testu L1-12

       Konverzačná hodina-            1
       opakovanie slov. zás.

       Práca s časopisom             1

       Práca s autentickým            1
       materiálom-
       posluch.cv.
                            4
       Tvorenie príbehov-
       príprava na pís. pr.

       2. Písomná práca

       2. Písomná práca
                                                    Výklad, práca
       Oprava 1. pís. práce                                   s nahrávkami,
                                                       207
L1- Šport  L1-Šport- slov. zás.   Druhy športov,  1  Žiak nemá vďaka     Žiak dokáže      práca
 (10)                hudobné       rozšíreniu slovnej   pomenovať druhy    s učebnicou,
      „ktorý, ktorá, ktoré“-  nástroje,    1  zásoby strach      športov a hudobné   zážitkové
      práca s prac. zoš.    stupňovanie     súvislejšie       nástroje, rozlišuje  učenie
                   príd. mien,     charakterizovať druhy  stupne prídavných
      Stupňovanie príd.     zápor      1  športov a hudobných   mien
      Mien                      nástrojov

      Joachim je výkonn.             1
      Športovec- posluch.
      cvič.

      „Ešte žiaden masový            1
      šport“- čít. Textu

      Sloveso „finden“              1

      „Kto je najrýchlejší?“-          1
      text

      Opakovanie L1               1

      Test L1                  2
                                                     Výklad,
      Oprava testu L1                                       dialógy, práca
                                                     v skupinách
                                                     a samostatná
                                                        208
L2- Ako sa  L2- Ako sa darí?-    časti tela,   1  Žiak si uvedomuje   Žiak dokáže    práca, tabuľa
 darí?   slov. zás.       privlast.      dôležitosť ovládania  gramaticky správne
  (9)               zámená,       modálnych slovies   použiť modálne
       Opakovanie       modálne sloveá  1  a intuitívne vníma   slovesá
       akuzatívu- práca               najpodstatnejšie    a privlastňovacie
       s prac zoš.                 informácie       zámená
                           1             a kategorizovať
       „Piatok večer“-                           časti tela
       posluch. cv.
                           1
       Reklama v športe-
       konverzácia
                           1
       „Súčasť mňa“- text
                           1
       Opakovanie L 2
                           2
       Test L2

       Oprava Testu L2
                           1
       Konverzačná hodina-
       opakovanie slov. zás.
                                                      209
 L3- Hudba   L3- Hudba dnes     Perfektum,    1  Žiak si uvedomuje    Žiak dokáže viesť
dnes a včera  a včera-slov. zás.   hudobné štýly,    dôležitosť používania  rozhovory
  (11)               préteritum      préterita a chápe    v minulom čase
        Perfektum slovies   slovesa byť   2  rozdiely v jeho     a vymenovať
                              používaní        hudobné štýly
        Práca s prac. zoš.
                                                    Výklad,
        Sloveso byť a mať            1                        samostatná
        v préterite                                       práca, práca
                                                    s učebnicou
        „Otec a pop-music“-           1                        a doplnkovými
        posluch.cv.                                       materiálmi,
                                                    dialógy
        Mozart-dialógy             1

        Práca s pracov. Zoš.          1

        „Interview s Klausom          1
        Laarmanom“-text

        Opakovanie L3              1

        Test L3                 2

        Oprava Testu L3
                                                      210
L4-Robíme  L4-Robíme hudbu-     Modálne     1  Žiak v dlhšom texte   Žiak dokáže viesť
 hudbu   slov. zás        slovesá smieť,    intuitívne vníma    rozhovory o hudbe
  (12)               povolenia,      najpodstatnejšie    a dokáže správne
      Žiadne vreckové-     privlastňov.   1  informácie       použiť
      posluch. cv.       Zámená,       a demonštruje modálne  privlastňovacie   Práca
                   hudobné       slovesá na       zámená       s posluchovým
      „Nejaký, môj,      nástroje     1  o povoleniach                textom,
      žiaden“- práca s prac.                                  dialógy, práca
      zoš.                                           vo dvojiciach
                           2
      Hudobné nástroje-
      slov.
      zás.

      Práca s prac. Zoš.            1

      „Tie dvojičky“-
      posluch.cv.                1

      Zvláštne hud.
      nástroje- text              1

      Práca s prac. Zoš.            1

      Opakovanie L 4              2

      Test L4                                          Práca
                                                   s autentickým
                                                      211
Oprava Testu L4     1  materiálom,
               práca
Konverzačná hodina-     v skupine,
upevňovanie slov. zás.    samostatná
               práca,
               zážitkové
               vyučovanie
                  212
L5- Môj deň  L5- Môj deň doma-    Sloveso chcieť,  1  Žiak nadobúda       Žiak dokáže viesť
  doma    slov. zás.        mať, móda       sebavedomosť pri      rozhovory o móde
  (9)                a oblečenie,     konverzácii týkajúcej sa  a svojom živote,
       Sloveso chcieť-práca   televízny     1  jeho života        dokáže vytvárať
       s prac. zoš.       program                     vety s modálnymi
                                            slovesami
       Kto chce zmeniť sv.            1
       imidž?- text, dialógy

       Domáca práca-               1
       posluch. cv.

       Mail- hľadá sa partner           1

       Tak sa nám to páči-            1
       text

       Opakovanie L 5               1

       Test L5                  2

       Oprava Testu L5
                                                      213
L6- U nás  L6- U nás doma- slov.  Nábytok,    1  Žiak preukazuje     Žiak dokáže
 doma    zás.          predložky      počúvaním        rozanalyzovať
  (9)               a skloňovanie    a porozumením záujem   a kategorizovať
      Predložky s 3. pádom  s 3. pádom,   2  reagovať na novú tému  druhy nábytku
                  darčeky, izba    bývanie, pričom     a použiť frázy
      Práca s prac. zoš.             používa nové predložky  s gramatickým
                                         javom v 3. páde
      Tu býva moja rodina-          1
      projekt

      Bývanie –projekt            1

      „Mesiac narodenín“-           1
      posluch.cv.

      Čierny Peter- text           1

      Opakovanie L6              2

      Práca s pracovným
      zoš.
                                                  214
Opakovanie   Opakovanie L 1-6    Slovná zásoba   1  Žiak sa presvedčí     Žiak dokáže
  (12)                 lekcií 1- 6,     o zvládnutí preberaných  vytvárať dialógy
        Test L 1-6       gramatické javy  2  fráz a gramatických    a texty, pričom
                    lekcií 1-6      javov           dokáže správne
        Oprava testu L1-6                            reagovať na dané
                                            témy
        Konverzačná hodina            2

        Konverzačná hodina

        Praktická nemčina-            1
        tvorenie dialógov

        Súhrnné opakovanie            1
        gramat. Javov

        Práca s pracov.              1
        Zošitom

        Práca s literárnym            2
        textom

        Prerozprávanie
        obsaho lit. Textu

        Konverzačná hodina            1

       Záverečné zhrnutie učiva           1
                                                      215
Španielsky jazyk

Charakteristika predmetu:
    Cieľom predkladaných učebných osnov z cudzích jazykov je ponúknuť učiacim sa
nielen súhrn jazykových kompetencií, ale aj kompetencie všeobecné tak, aby ich
jazyková príprava efektívne zodpovedala požiadavkám moderného európskeho
demokratického občana pripraveného na život v spojenej Európe. Učenie sa cudzích
jazykov podporuje otvorenejší prístup k ľuďom. Komunikácia a rozvoj kompetencií v
cudzom jazyku sú dôležité pre podporu mobility v rámci Európskej únie, umožňujú
občanom plne využívať slobodu pracovať a študovať v niektorom z jej členských štátov.
Orientácia jazykového vzdelávania na kompetencie v nemalej miere vytvára podmienky
pre nadpredmetové a medzipredmetové vzťahy, ktoré pomáhajú učiacemu sa chápať
vzťahy medzi jednotlivými zložkami okolia a sveta, v ktorom existujú. Chápanie
jazykového vzdelávania ako „vzdelávania pre život“ umožňuje každému jedincovi žiť
podľa vlastných predstáv a uspokojenia.
    Nová koncepcia základnej pedagogickej dokumentácie (cieľový program)
vychádzala z návrhu modelu vyučovania cudzích jazykov vytvoreného riešiteľským
tímom v predchádzajúcich fázach riešenia projektu. Jeho základným dokument sa nazýva
Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky, ďalej SERR (Common European
Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment (Cambridge,
2001)). Bol vytvorený na pôde Rady Európy a vytvára na jednej strane rámec pre tvorbu
edukačných politík v oblasti jazykov, pričom sa zameriava na rozvoj komunikačných a
kognitívnych kompetencií žiaka a na strane druhej stanovuje všeobecný stupeň
dosiahnutia jednotlivých presne špecifikovaných kompetencií, čím vytvára rámec
komunikačných spôsobilostí, ktoré môžu učiaci sa pri presne stanovených podmienkach
dosiahnuť.
Dokument definuje jednotlivé kompetencie ako „súhrn vedomostí, zručností a vlastností,
ktoré umožňujú osobe konať “, pričom:
�� „Všeobecné kompetencie sú tie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk, ale ktoré sú
nevyhnutné pre rôzne činnosti, vrátane jazykových činností.
�� Komunikačné jazykové kompetencie sú tie, ktoré umožňujú osobe konať s použitím
konkrétnych jazykových prostriedkov.
�� Kontext označuje konfiguráciu udalostí a situačných faktorov (fyzických aj iných), do
ktorých sú situované komunikačné akty.
�� Jazykové činnosti predstavujú uplatňovanie vlastnej komunikačnej jazykovej
kompetencie pri plnení úlohy v konkrétnej oblasti spracovania.
�� Stratégia je organizovaný, zámerný a riadený postup úkonov, ktorý si jednotlivec
vyberie na splnenie ním zvolenej úlohy alebo úlohy, ktorú má nariadenú.
�� Úloha je definovaná ako také zámerné konanie, ktoré jednotlivec pokladá za potrebné
na dosiahnutie daného výsledku v kontexte riešeného problému.“ (Spoločný európsky
referenčný rámec pre jazyky, učenie sa, vyučovanie, hodnotenie, ŠPÚ Bratislava 2006,
s.12 - 13).


                                          216
Dokument ďalej definuje jednotlivé komunikačné úrovne:
�� základná úroveň A nazvaná Používateľ základov jazyka, ktorá sa ďalej delí na
úroveň A1 (fáza objavovania/oboznamovania sa s jazykom) a
úroveň A2 (počiatočná fáza využívania základných komunikačných nástrojov),
�� mierne pokročilá úroveň B nazvaná Samostatný používateľ, ktorá sa ďalej delí na
úroveň B1 (fáza plynulého využívania základných komunikačných nástrojov/prahová
úroveň) a
úroveň B2 (fáza primeraného využívania komunikačných kompetencií v bežných
komunikačných situáciách),
�� pokročilá úroveň C nazvaná Skúsený používateľ, ktorá sa ďalej delí na úroveň C1
(fáza plynulého využívania komunikačných kompetencií v širokom komunikačnom
kontexte) a
úroveň C2 (fáza celkového operačného využitia jazyka v akomkoľvek komunikačnom
kontexte vrátane využívania interkultúrnych kompetencií).
Stanovenie úrovní ovládania jazyka má za cieľ presne vymedziť rámec pre harmonizáciu
dosiahnutých jazykových kompetencií učiaceho sa, pričom kľúčovými kompetenciami v
oblasti jazykovej prípravy sú: porozumieť ( počúvať, čítať), hovoriť (ústna interakcia,
samostatný ústny prejav) a písať. Kľúčové kompetencie sú priamo ovplyvňované
kvalitatívnymi aspektmi ako rozsah, presnosť, plynulosť, interakcia a koherencia.


I Kompetencie

    Podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky pri používaní a
učení sa jazyka sa rozvíja celý rad kompetencií. Učiaci sa využíva nielen všeobecné
kompetencie, ale aj celý rad komunikačných jazykových kompetencií, ktoré spolupôsobia
v rozličných kontextoch a v rôznych podmienkach. Zapája sa do jazykových činností,
ktoré sa týkajú jazykových procesov, pri ktorých si vytvára a/alebo prijíma texty vo
vzťahu k témam z konkrétnych oblastí. Pri tomto procese aktivuje tie stratégie, ktoré sa
mu zdajú na splnenie úloh najvhodnejšie.
    Kompetencie definujeme ako súhrn vedomostí, zručností, postojov a hodnôt, ktoré
umožňujú osobe konať. Preto základným princípom jazykového vzdelávania na báze
kompetencií je zabezpečiť, aby učiaci sa:.
• dokázal riešiť každodenné životné situácie v cudzej krajine a v ich riešení pomáhal
cudzincom, ktorí sú v jeho vlastnej krajine,
• dokázal vymieňať si informácie a nápady s mladými ľuďmi a dospelými, ktorí hovoria
iným jazykom a sprostredkúvajú mu svoje myšlienky a pocity,
• viac a lepšie chápal spôsob života a myslenia iných národov a ich kultúrne dedičstvo.


II Všeobecné kompetencie

    Všeobecné kompetencie sú tie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk, ale ktoré sú
nevyhnutné pre rôzne činnosti, vrátane jazykových činností.
Učiaci sa na úrovni A1 rozvíja všeobecné kompetencie tak, aby dokázal:
• získavať uvedomene nové vedomosti a zručnosti,
• opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať si ich,


                                            217
• uvedomovať si stratégie učenia pri osvojovaní si cudzieho jazyka,
• opísať rôzne stratégie učenia s cieľom pochopiť ich a používať,
• pochopiť potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku,
• dopĺňať si vedomosti a rozvíjať rečové zručnosti, prepájať ich s poznaným,
systematizovať ich a využívať pre svoj ďalší rozvoj a reálny život,
• kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijímať spätnú väzbu a uvedomovať si možnosti svojho
rozvoja,
• udržať pozornosť pri prijímaní poskytovaných informácií,
• pochopiť zámer zadanej úlohy,
• účinne spolupracovať vo dvojiciach i v pracovných skupinách,
• aktívne a často využívať doteraz osvojený jazyk,
• využívať dostupné materiály pri samostatnom štúdiu,
• byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti.


III Komunikačné jazykové kompetencie
Komunikačné jazykové kompetencie sú tie, ktoré umožňujú učiacemu sa konať s
použitím konkrétnych jazykových prostriedkov.
Na uskutočnenie komunikačného zámeru a potrieb sa vyžaduje komunikačné správanie,
ktoré je primerané danej situácii a bežné v krajinách, kde sa cudzím jazykom hovorí.
Učiaci sa, ktorý dosiahne úroveň A1:
• rozumie známym každodenným výrazom a najzákladnejším frázam, ktorých účelom je
uspokojenie konkrétnych potrieb, tieto výrazy a frázy dokáže používať,
• dokáže predstaviť seba aj iných, dokáže klásť a odpovedať na otázky o osobných
údajoch, ako napríklad kde žije, o ľuďoch, ktorých pozná a o veciach, ktoré vlastní,
• dokáže sa dohovoriť jednoduchým spôsobom za predpokladu, že partner v komunikácii
rozpráva pomaly a jasne a je pripravený mu pomôcť.
1 Jazyková kompetencia
Učiaci sa na úrovni A1:
• používa iba základný rozsah jednoduchých výrazov týkajúcich sa osobných údajov a
potrieb konkrétneho typu,
• má základný repertoár slovnej zásoby izolovaných slov a slovných spojení vzťahujúcich
sa na dané konkrétne situácie,
• prejavuje iba obmedzené ovládanie základných gramatických štruktúr a typov viet,
ktoré sú súčasťou osvojeného repertoáru,
• ovláda výslovnosť obmedzeného repertoáru naučených slov a slovných spojení
zrozumiteľnú pre rodených hovoriacich, ktorí sú zvyknutí komunikovať s cudzincami,
• dokáže odpísať známe slová a krátke slovné spojenia, napríklad jednoduché pokyny
alebo inštrukcie, názvy každodenných predmetov, názvy obchodov a bežne používané
ustálené spojenia,
• dokáže vyhláskovať svoju adresu, štátnu príslušnosť a ostatné osobné údaje.
2 Sociolingvistická kompetencia
Učiaci sa na úrovni A1:                                          218
• dokáže nadviazať základnú spoločenskú konverzáciu tak, že použije najjednoduchšie
spôsoby vyjadrenia zdvorilosti: dokáže pozdraviť aj rozlúčiť sa, predstaviť sa,
poďakovať, ospravedlniť sa, atď.
3 Pragmatická kompetencia
Učiaci sa na úrovni A1:
• dokáže spájať slová alebo skupiny slov pomocou najzákladnejších lineárnych
spojovacích výrazov, napríklad „a“ alebo „potom“,
• dokáže zvládnuť veľmi krátke izolované a väčšinou vopred naučené výpovede, ktoré sú
poznamenané mnohými pauzami, nevyhnutnými na hľadanie výrazových prostriedkov,
na artikuláciu menej známych slov a na pokusy o vhodnejšiu formuláciu.


IV Komunikačné zručnosti
Komunikačné zručnosti nemožno chápať izolovane, pretože sa navzájom prelínajú a
dopĺňajú (integrované zručnosti).
1 Počúvanie s porozumením
Učiaci sa na úrovni A1:
• dokáže rozoznať známe slová a najzákladnejšie slovné spojenia týkajúce sa jeho
samého, jeho rodiny a bezprostredného konkrétneho okolia, keď ľudia hovoria pomaly a
jasne,
• rozumie, ak sa hovorí veľmi pomaly a pozorne, a ak dlhšie pauzy poskytujú čas na
pochopenie zmyslu,
• rozumie jednoduchým pokynom, ktoré sú pomaly a zreteľne adresované a dokáže
porozumieť krátkemu jednoduchému popisu cesty.
2 Čítanie s porozumením
Učiaci sa na úrovni A1
• rozumie známym menám, názvom, slovám a veľmi jednoduchým vetám, napríklad na
oznámeniach a plagátoch alebo v katalógoch, na pohľadniciach,
• rozozná základné slovné spojenia v jednoduchých oznamoch z každodenného života,
• dokáže si pri jednoduchšom informačnom materiály a krátkych, jednoduchých opisoch
urobiť predstavu o obsahu, najmä ak má k dispozícii vizuálnu pomoc,
• rozumie krátkemu jednoduchému písomnému popisu cesty.
3 Písomný prejav
Učiaci sa na úrovni A1:
• dokáže napísať krátky osobný list alebo pohľadnicu, napríklad pozdrav z dovolenky,
• dokáže vyplniť jednoduché registračné formuláre s osobnými údajmi ako meno, štátna
príslušnosť, adresa, telefón a podobne,
• dokáže napísať jednoduché slovné spojenia a vety o sebe a iných ľuďoch, o tom kde
žijú a čo robia,
• vie si písomne vyžiadať informácie alebo ich podať ďalej,
• vie napísať jednoduché slovné spojenia alebo vety a použiť v nich spojovacie výrazy
ako „a“, „ale“ alebo „pretože“.
                                         219
4 Ústny prejav
Ústny prejav – dialóg
Učiaci sa na úrovni A1:
• dokáže komunikovať jednoduchým spôsobom za predpokladu, že jeho partner v
komunikácii je pripravený zopakovať alebo preformulovať svoju výpoveď pri pomalšej
rýchlosti reči, a že mu pomôže sformulovať, čo sa pokúša povedať,
• dokáže klásť a odpovedať na jednoduché otázky z oblasti jeho základných potrieb alebo
na známe témy,
• používať jednoduché zdvorilostné formulácie ako pozdrav, lúčenie, opýtať sa niekoho
ako sa má,
• vie predstaviť seba a iných a reaguje, keď ho predstavujú,
• rozumie každodenným výrazom, ktoré sú zamerané na uspokojenie jednoduchých
konkrétnych komunikačných potrieb a vie reagovať na jednoduché informácie, ktoré sa
dozvie,
• rozumie otázkam a pokynom, jednoduchému opisu cesty, vie niekoho o niečo požiadať
a niekomu niečo oznámiť.
Ústny prejav – monológ
Učiaci sa na úrovni A1:
• dokáže využívať jednoduché slovné spojenia a ucelenými vetami opísať seba, miesto,
kde žije, čo robí a ľudí, ktorých pozná.


V Komunikačné spôsobilosti a funkcie komunikácie
V prvej časti osnov SERR-u sú pre všetky jazyky rovnako zadefinované jednotlivé
všeobecné kompetencie podľa referenčných úrovní.
Samotná koncepcia je vytvorená za účelom konštruovania obsahu podľa presne
stanovených kritérií. Jednotlivé časti osnov sú uvedené v komunikačnom kontexte a v
nadväznosti na ostatné časti komunikačných kompetencií, čím vytvárajú komunikačný
kontext.
    Napríklad Spôsobilosti súvisia s komunikačnými situáciami v ústnom aj
písomnom prejave a zahŕňajú aj reakcie všetkých účastníkov komunikačnej situácie.
Funkcie sú chápané ako základné časti komunikácie, ktoré musí žiak ovládať, aby sa
mohla komunikácia v cudzom jazyku uskutočniť, pričom s niektorými z nich sa žiak
stretne až na vyšších úrovniach, v logickej nadväznosti po zvládnutí základných
jazykových funkcií. Časť Aplikácia funkcie je zoznamom vyjadrujúcim pragmatické
zručnosti, ktorý nie je uzavretý a charakterizuje jednotlivé úrovne. Jeho cieľom je
poskytnúť učiteľovi základný rámec pre rozvoj jazykových zručností v súlade s
príslušnou úrovňou. Jednotlivé formulácie musia zodpovedať príslušnej úrovni, čím je
úroveň vyššia, tým sa možnosti jazykového prejavu rozširujú. Vyššie úrovne jazykového
prejavu sú charakteristické úzkou prepojenosťou na všeobecné a sociolingvistické
kompetencie. Jazykové prostriedky charakterizujú uvedené funkcie a ich ovládanie by
nemalo byť samostatným cieľom, ale prostriedkom na správne použitie, resp. vyjadrenie
jednotlivých funkcií komunikácie. Časť Jazykový register má za úlohu dať do pozornosti
základné sledované ciele. V súlade s jednotlivými úrovňami SERR rekapituluje


                                          220
požiadavky kladené na žiaka. Priamo prepája jazykovú a všeobecnú časť osnov a
umožňuje tiež tvorcom spresniť svoj prístup a naznačiť cestu na dosiahnutie sledovaných
cieľov. Ovládanie Jazykovej a interkultúrnej dimenzie umožní žiakovi, aby sa prispôsobil
od najnižšej úrovne ovládania jazyka zásadám sociálnej kohézie v cieľovej/vých
krajine/ách. Patria sem aj interkultúrne kompetencie, t. j. znalosti o rôznych etnických,
kultúrnych a sociálnych skupinách žijúcich v európskej spoločnosti a akceptácia ľudí z
iných kultúr s ich rozdielnym správaním a hodnotami.
Jazyková a interkultúrna dimenzia vo vyučovaní cudzích jazykov sa dá budovať nielen v
škole, ale aj v rámci samovzdelávania na základe využitia autentických materiálov
(hudba, literatúra, video, internet, DVD). V školskom prostredí budovanie interkultúrnej
kompetencie zahŕňa:
− rozvoj interkultúrnych postojov (otvorenosť, zvedavosť,...),
− vedomosti o sociálnych skupinách a procesoch v spoločnosti,
− schopnosť interpretovať udalosti, dokumenty z vlastnej kultúry a iných kultúr,
− schopnosť kriticky hodnotiť produkty vlastnej kultúry aj iných kultúr.
Najdôležitejšie a pravdepodobne rozhodujúce kompetencie „učiacich sa“ a „učiteľov“ pri
vytváraní a udržovaní interaktívneho učebného prostredia v škole potom sú:
− kritické myslenie, t. j. schopnosť nachádzať, analyzovať a vyberať informácie
využívaním interdisciplinárnych znalostí, rozmanitých zručností a kritického prístupu;
prijímanie informovaných rozhodnutí založených na dôkazoch a zmena pozícií zoči voči
presvedčivým a pádnym argumentom;
− kreatívne myslenie, t. j. schopnosť nachádzať nové, nezvyčajné spôsoby spájania
faktov v procese riešenia problémov, ktoré minimalizujú nežiadúce zovšeobecnenia,
predsudky a stereotypy;
− prosociálne a prospoločenské myslenie, t. j. schopnosť analyzovať fakty a problémy a
vyberať si v súvislosti s potrebami iných a spoločnosti ako celku, boj proti sebectvu a
etnocentrizmu; otvorenosť pri komunikácii s inými a schopnosť poučiť sa zo skúseností
iných;
− myslenie orientované na budúcnosť, t. j. schopnosť vnímať problémy a hodnotiť
rozhodnutia s ohľadom na skúsenosti s cieľom vybudovať spravodlivejšiu budúcnosť.
Jednotlivé spôsobilosti však na seba nenadväzujú, ale vytvárajú samostatný základný
komunikačný kontext. Z daného dôvodu ich môže učiteľ kombinovať a neustále tak
vytvárať nové komunikačné kontexty podľa vyučovacích potrieb žiakov v triede. Časti
Jazykový register a Jazyková a interkultúrna dimenzia nie sú povinné, ale odporúčané.
Učiteľ ich môže dopĺňať podľa potrieb efektívneho jazykového vzdelávania v triede.


Prehľad spôsobilostí a funkcií komunikácie stanovených pre úroveň A1
podľa SERR pre jazyky:
   Spôsobilosti                 Funkcie

                          Upútať pozornosť
     1. Nadviazať kontakt v súlade s      Pozdraviť
     komunikačnou situáciou
                          Odpovedať na pozdrav
                          Rozlúčiť sa                                           221
                       Poďakovať a vyjadriť svoje uznanie

                       Informovať sa
                       Potvrdiť (trvať na niečom)
 2. Vypočuť si a podať informácie
                       Začleniť informáciu
                       Odpovedať na žiadosť

                       Identifikovať
                       Opísať
3. Vybrať si z ponúkaných možností
                       Potvrdiť/Odmietnuť (vyjadriť nesúhlas)
                       Opraviť (korigovať)

                       Vyjadriť svoj názor
                       Vyjadriť svoj súhlas
    4. Vyjadriť svoj názor
                       Vyjadriť svoj nesúhlas
                       Vyjadriť presvedčenie
                       Vyjadriť vzdor
                       Protestovať
                       Vyjadriť stupeň istoty

                       Vyjadriť svoje želania/túžby
                       Vyjadriť svoje plány (blízke a budúce)
    5. Vyjadriť svoju vôľu

                       Vyjadriť vedomosti/poznatky/zistenia
                       Vyjadriť neznalosť
  6. Vyjadriť svoju schopnosť
                       Vyjadriť svoju schopnosť vykonať nejakú
                    činnosť

                      Vyjadriť   radosť  z  niečoho,  šťastie,
                    uspokojenie
 7. Vnímať a prejavovať svoje city
                       Vyjadriť smútok, skľúčenosť
                       Vyjadriť sympatie
                       Vyjadriť fyzickú bolesť
                       Utešiť, podporiť, dodať odvahu

                       Vyjadriť nádej
                       Vyjadriť sklamanie
8. Vyjadriť očakávania a reagovať na
                       Vyjadriť strach, znepokojenie, obavu
       ne
                       Ubezpečiť
                       Vyjadriť úľavu
                       Vyjadriť spokojnosť
                                           222
                           Vyjadriť nespokojnosť, posťažovať si
                           Zistiť spokojnosť/nespokojnosť niekoho s
                       niekým/s niečím

                          Vyjadriť, čo mám rád, čo sa mi páči, čo
                       uznávam
    9. Predstaviť svoje záľuby a svoj
                           Vyjadriť, že niekoho/niečo nemám rád
         vkus
                           Vybrať   si  z   ponúkaných  možností
                       najobľúbenejšiu

                           Vyjadriť príkaz/zákaz
   10. Stanoviť,  oznámiť  a  prijať      Vyjadriť morálnu alebo sociálnu normu
pravidlá alebo
                           Získať povolenie, súhlas
         povinnosti
                           Dať súhlas, povoliť niečo
                           Odmietnuť
                           Zakázať
                           Vzoprieť  sa    proti  zákazu/Spochybniť
                       zákaz
                           Vyhrážať sa
                           Sľúbiť
                           Obviniť, obviniť sa, priznať sa
                           Ospravedlniť sa
   11. Reagovať na nesplnenie pravidiel
                           Odmietnuť obvinenie
      alebo povinností
                           Vyčítať

                           Vyjadriť záujem o niečo
                           Vyjadriť záujem o to, čo niekto rozpráva
   12. Reagovať na príbeh alebo udalosť
                           Vyjadriť prekvapenie
                           Vyjadriť, že ma niekto/niečo neprekvapil/-
                       lo
                           Vyjadriť nezáujem

                           Žiadať od niekoho niečo
                           Odpovedať na žiadosť
   13. Ponúknuť a reagovať na ponuku
                           Navrhnúť niekomu, aby niečo vykonal
                          Navrhnúť niekomu, aby sme spoločne
                       niečo vykonali
                          Ponúknuť pomoc (urobiť niečo namiesto
                       niekoho iného)
                           Navrhnúť, že niečo požičiam/darujem
                                                223
                           Odpovedať na návrh niekoho iného

                           Varovať pred niekým/niečím
                           Poradiť
    14. Reagovať na niečo, čo sa má
                           Dodať odvahu/Podporiť
      udiať v budúcnosti
                           Adresovať niekomu svoje želanie

                           Predstaviť niekoho
                           Predstaviť sa
    15. Reagovať pri prvom stretnutí
                           Reagovať na predstavenie niekoho
                           Privítať
                           Predniesť prípitok

        16. Telefonovať            Začať, udržiavať a ukončiť telefonický
                         rozhovor

                           Začať rozhovor
                           Ujať sa slova v rozhovore
   17. Vymieňať si názory, komunikovať
                           Vypýtať si slovo
         s niekým
                            Vrátiť sa k nedopovedanému, keď ma
                         prerušili
                           Zabrániť niekomu v rozhovore

                            Navrhnúť  novú   tému  /  nové  body
                         diskusie
   18.  Zúčastniť  sa  na  diskusii  /
                            Odmietnuť diskutovať    na  ponúkanú
Argumentovať                   tému/bod diskusie
                           Vrátiť sa k téme / k bodu diskusie
VI Slovná zásoba
Slovná zásoba je popri gramatike základným „stavebným materiálom“ pre tvorbu
zmysluplných verbálnych výpovedí. Preto aj pri vyučovaní a učení sa cudzieho jazyka je
potrebné venovať jej výberu a osvojovaniu si náležitú pozornosť.
V osnovách, ktoré sa používali doteraz, bola slovná zásoba naznačená len vymedzením
tematických okruhov pre jednotlivé ročníky ZŠ a SŠ, v rámci ktorých sa mal žiak vedieť
vyjadriť. Zostávalo na učiteľovi, resp. na učebnici, ktorú používal, akú slovnú zásobu a v
akom rozsahu si ju žiak osvojil. V Spoločnom európskom referenčnom rámci pre jazyky
vychádzajú autori síce tiež z idey, že slovná zásoba má istú tematickú príslušnosť, ktorá
sa prirodzene vo viacerých prípadoch (najmä pri menej špecifickej, všeobecnej lexike)
prelína. Nenárokujú si však na absolutizáciu tohto dokumentu, t. j. že vyčerpali všetky
možnosti začlenenia lexiky. Predmetný materiál by mal slúžiť ako východisko a základné
vodítko pre výučbu a osvojenie si potrebnej slovnej zásoby, aby sa žiak (na úrovni A1)


                                               224
vedel relevantne dohovoriť v ústnej i písomnej forme v komunikačných situáciách
zodpovedajúcich potrebám učiacich sa.


VII Stratégie

Počúvanie s porozumením
Žiaci si osvoja produktívne ústne rečové spôsobilostí a naučia sa rozprávať
o jednoduchých tematických situáciách. Má poskytovať žiakom spôsobilosť na prácu so
všeobecným aj odborným textom. Vedia pri spracovaní textu anotovať, vypisovať a
popisovať, spätne preložiť jednoduchý text. Žiak rozumie vypočutej správe, pochopí
témy, hlavné myšlienky, základné informácie, rozlíši špecifické informácie aj ďalšie
dôležité detaily, základné a rozširujúce informácie, rôzne názory a stanoviská, citové
zafarbenie, vystihne logickú štruktúru výpovede, odhadne význam neznámych výrazov.

Čítanie s porozumením
Žiak si obohatí a vytvorí slovnú zásobu, osvojí si základy gramatiky vrátane tvaroslovia
a vetnej skladby, grafickú podobu jazyka a jeho pravopis.      Žiak v automatickom
monologickom, dialogickom alebo kombinovanom texte (rôzne funkčné štýly a slohové
útvary) vie zvoliť stratégiu čítania (orientačné, informatívne, študijné čítanie), globálne
rozumieť textu, pochopiť tému, vedieť vyhľadať základné informácie, vystihnúť (určiť)
špecifické informácie a dôležité detaily, rozlíšiť viacerých hovoriacich, základné
a rozširujúce informácie, rôzne názory a stanoviská, citové zafarbenie, funkčný štýl,
vystihnúť logickú štruktúru výpovede, používať prostriedky komunikačnej stratégie,
odhadovať významy neznámych výrazov, využívať ilustrácie, tabuľky, schémy, používať
slovníky, jazykové a iné príručky.

Písomný prejav
Žiak sa naučí formulovať v cudzom jazyku svoje osobné údaje, napísať životopis,
popísať dané oblasti komunikácie. Vzdelávanie poskytne vedomosti a zručnosti v oblasti
jazykovej funkcie – otvorenie a ukončenie komunikácie, pozdravy, prosby, žiadosti,
poďakovania, vyjadrenie súhlasu alebo nesúhlasu, odmietnutie, sklamanie, nádej a pod.
V písomnom prejave žiak vie zrozumiteľne, v súlade s pravopisnými normami
a štylisticky vhodne sformulovať vlastné myšlienky a názory, vyplniť dotazníky a úradné
formuláre, napísať pozdrav, blahoželanie, želanie a odpoveď naň, pozvanie (oznámenie)
a odpoveď naň, list (súkromný, oficiálny) a odpoveď naň, žiadosť, sťažnosť, reklamáciu
inzerát a odpoveď naň, životopis, poznámky k prečítanému textu (osnovu, anotáciu, tézy,
resumé), rozprávanie, projekt na danú tému, úvahu, návod, prácu na danú tému
vychádzajúc z cudzojazyčných prameňov, opis osoby (vonkajší vzhľad, charakterové
vlastnosti, psychický a fyzický stav) predmetu, miesta, činnosti, situácie, reprodukovať
prečítaný alebo vypočutý autentický text (oznam, rozprávanie, opis a pod.), používať
kompenzačné vyjadrovanie.


Ústny prejav


                                            225
Žiak vie jazykovo správne, zrozumiteľne a primerane situácii reagovať v bežných
životných situáciách, vyjadriť vlastné názory a myšlienky, začať, udržiavať a ukončiť
rozhovor, besedu, diskusiu, telefonický rozhovor, požiadať partnera o vysvetlenie, opísať
osobu (vonkajší vzhľad, charakterové vlastnosti, fyzický stav), predmet, miesto, činnosť,
situáciu, rozprávať dej v rámci určených tém, predniesť správu alebo referát na určenú
alebo zvolenú tému, predniesť naspamäť naučený text (báseň, pieseň).


Poznatky o krajinách študovaného jazyka
Vzdelávanie má poskytovať žiakom poznatky všeobecného a odborného charakteru
k lepšiemu poznaniu krajiny príslušnej jazykovej oblasti, jej kultúry, tradícií
a spoločenských udalostí. Žiaci získajú informácie o sociokultúrnom prostredí
v porovnaní so Slovenskou republikou.


VII. Učebnicové zdroje
Ako učebnicové zdroje pre úroveň A1: Ven1
                                           226
Tematický plán – 1. ročník

Tematický             Obsahový štandard                   Výkonový štandard             Metódy
celok (počet                            Počet                             a formy
           Téma hodiny        Kľúčové pojmy             Ciele         Spôsobilosti
hodín)                               hodín                             výučby
          Úvodná hodina        Pomenovanie,     1    Prejavenie záujmu     Žiak sa oboznamuje    Rozhovor
                        formulovanie,        Vnímanie          s úplne základnými    Diskusia
          Španielska abeceda     priradenie,     1    Žiak prejavuje pozitívny  španielskymi       Didaktická hra
                        prejavenie záujmu,      postoj k učeniu      slovíčkami        Frontálny
          1. Lekcia : text s Hola!,
 L 1 – HOLA!                 dialóg        1    Žiak si upevňuje      Žiak reaguje na     výklad
          preklad, predstavenie
   (16)                   Sloveso: ser,        nadobudnuté vedomosti,   otázky
          sa, osobné údaje
                        llamarse           reaguje na otázky     Žiak sa oboznamuje
          Sloveso SER, prítomný    Osobné zámená                      s prvými
          čas, národnosti       Meno                          kontaktnými frázami
                        Abeceda                         a uplatňuje ich
          Opytovacie zámená,     Členy (Určitý    1                 v jednoduchých
          gramatické cvičenia     a neurčitý)                       dialógoch
                        Krajiny                         Žiak dokáže správne
          Slovná zásoba –       Národnosti                       foneticky zopakovať
          povolania                    1
                        Slovesá: vivir,                     počuté slová, vety, je
                        llamarse                        schopný napísať ich
          Mužský a ženský rod
                        Hláskovanie                       v súlade
          podst.mien,
                        Časovanie slovies                    s nadobudnutými
          gramatické cvičenia               1
                        skupiny :                        vedomosťami
          Tvorenie množné čísla    -ar                           o pravopise
                        Číslovky                        Žiak si osvojí systém
          Gramatické cvičenia     Pravopis                        tvorenia národností
                                  1                 od názvov krajín
          Neurčitý a určitý člen,                               Žiak dokáže správne
                                                                    227
   slovesá llamarse,                        foneticky zopakovať
   trabajar, vivir                         počuté číslovky
                      1              Žiak dokáže správne
   Gramatické cvičenia                       časovať základné
                                    sloveso „byť“
   Slovná zásoba 1.lekcie,
   opakovanie              1

   Prezentácia Južnej          1
   Ameriky, mapa Južnej
   Ameriky

   Gramatické cvičenia

   Opakovanie 1.lekcie         1

   Test 1.lekcia

                      1


   2. Lekcia : text „Te
   presento a unos
   amigos“, práca            1
   s textom, preklad,                       Žiak preukazuje
   slovná zásoba                          schopnosť predstaviť
                                   známych a využiť
   Práca s textom,           1             tieto informácie
   predstavenie sa,
                                   v dialógoch so
   ukazovacie zámená
                                   spolužiakmi, reaguje
   Text : „Cómo está                        na naskytnuté
   Usted?“, sloveso             Žiak si upevňuje    podnety
L2-               Pravopis    nadobudnuté vedomosti, Žiak dokáže
                                               228
Predstavenia  ESTAR, formálne     Číslovky          reaguje na otázky.     predstaviť svojho     Rozhovor
  (21)    a neformálne       Predstavenie      1  Žiak si uvedomuje     kamaráta formálne aj   Frontálny
        predstavenie       Opakovanie         dôležitosť vzájomného   neformálne, vie ho    výklad
        (TÚ,USTED)        počutého          porozumenia        privítať aj rozlúčiť sa  Diskusia
                    Určenie          Žiak si na rôznych     s ním           Didaktická hra
        Vykanie a tykanie v   Pomenovanie        aktivitách upevní     Žiak sa naučí       Skupinové
        španielskom jazyku,   Počúvanie         nadobudnuté vedomosti.   pomenovať v triede    vyučovanie
        gramatické cvičenia   Pozorovanie        Žiak prejavuje pozitívny  veci a dokáže k nim
                                1
                    Reagovanie         postoj k učeniu      priradiť správne
        Gramatické cvičenia
                    Vzbudzovanie        Žiak vie navrhnúť,     sloveso
        Základné číslovky    záujmu           organizovať, vie sa    Žiak vie porovnať
                    Slovesá: ser, tener,    vyjadriť vlastnými     a vytvoriť mužskú
        Výslovnosť a prízvuk   llamarse, trabajar   1  slovami          a ženskú formu
        v španielskom jazyku,  Ukazovacie zámená                   substantív aj adjektív
        gramatické cvičenia,   Privlastňovacie                    a z oboch tvarov vie
        slovná zásoba      zámená                        vytvoriť plurál
                    Pozdrav                        Žiak sa naučí
        Tvorenie množného    Slovesá s príponou                  oslovovať formálne
        čísla, privlastňovacie  ar,er,ir                       aj neformálne
        zámená          Časovanie
                    Tvorenie plurál
        Gramatické cv.                 1
                    Predložka de, 2.pád
        Slovná zásoba,
        povolania
                                1
        Národnosti, krajiny

        Privlastňovacie zámená             1
        v jednotnom čísle
                                1
        Gramatické cvičenia
                                                                229
Slovesá s príponou –ir,
-ar, -er

Gramatické cvičenia

Predložka de,
vyjadrovanie 2.pádu    1
v španielskom jazyku

Výmena osobných      1
údajov, práca s textom
              1
Španielsko, Espaňa

Rozprávajme sa
o Španielsku, vlastná   1
tvorba a prejav, práca
so slovníkom a mapou    1

Opakovanie 1.
a 2.lekcie         1
Test 2.lekcia
              1

              1
3.lekcia: text:
Buscamos un piso,
práca s textom, slovná
zásoba           1
Localizar objetos: a-al,
                230
           de el-del, gramatické
           cvičenia                                   Žiak opíše a presne
                                                 lokalizuje daný
           Cuánto? Cuánta?                               predmet
           Singular a plural                              Žiak dokáže aplikovať
                                  1               celé učivo a dôkladne
           Text: la casa de Pablo,
                                                 vie popísať byt a aj
           práca s textom
                                                 predmety
           Opis bytu, domu.                               v jednotlivých
           Slovná zásoba: izby,             1               miestnostiach
           nábytok, predmety.                              Žiak si na rôznych
           Umiestňovanie       Priestorové                    aktivitách overí
           predmetov         predložky,       Žiak si na rôznych     nadobudnuté
                        predložky miesta  1  aktivitách upevní     vedomosti
           Umiestňovanie       Slovesá ser estar    nadobudnuté vedomosti.
L 3 – Prenajať byt  predmetov, predložky   a hay          Žiak vie kultivovane
                                  1
           miesta          Rozdelenie       reagovať v konkrétnych
                        Porovnávanie      situáciách, vie nájsť
           Umiestňovanie       Formulovanie                                Frontálny
           predmetov v priestore               adekvátne riešenie
                        Korešpondencia     Žiak si uvedomuje                 výklad
           pomocou predložiek    Opakovanie                                 Didaktická hra
           miesta, vlastný text             1  dôležitosť vzájomného
                        počutého        porozumenia                    Skupinové
                        Slovná zásoba môj    Žiak vie nájsť adekvátne              vyučovanie
           Gramatické cvičenia,
                        dom           riešenie v konkrétnej
           opakovanie
                        Popis domu       situácii
                                  1
           Práca s textom,                  Žiak chápe empatickú
           s obrázkami, slovná                komunikáciu ako základ
           zásoba                      kultivovaného prejavu
                                    človeka
           Číslovky – základné
           a radové, gramatické             1
                                                                 231
cvičenia
              1
Slovná zásoba – mi
casa, mi apartamento

Gramatické cvičenia,    1
slovná zásoba

Určitý člen, a+el, de+el,
gramatické cvičenia
              1
Slovesá ESTAR, TENER,
PONER, gramatické
cvičenia          1
Slovná zásoba,
opakovanie
              1
Inzerát po španielsky,
vlastná tvorba a
prednes
              1
Španielske
a juhoamerické štvrte,
práca s textom
              1
Opakovanie,
gramatické cvičnie,
slovná zásoba
              1
Opakovanie 1., 2.,
a 3.lekcie
              1
                232
Test z 1., 2., a 3.lekcie

              1              1
4. Lekcia: text: „Hay
una gasolinera por
aquí cerca?“, práca     1
s textom, slovná
zásoba

Sloveso HAY, ESTAR
a SER, rozdiel v ich    1
používaní, gramatické
cvičenia

Gramatické cvičenia so
slovesami HAY, ESTAR,
SER             1
Text: „Qué hora es?“ ,     Žiak sa vie spýtať no
práca s texom, slovná      konkrétne miesto,
              1  lokalizovať ho
zásoba
                Žiak sa dokáže spýtať
La hora – čas.         na adresu, smer
Gramatické cvičenia     1  a dokáže odpovedať
                na otázky tohto typu
Číslovky            Žiak sa vie spýtať na
                adresu
Práca s číslovkami,
                Žiak vie poradiť ako
                sa dostať na
                            233
       mapa Argentíny                 1                konkrétne miesto
                    Sloveso hay        Žiak vie kultivovane    Žiak vie odpovedať
       Slovná zásoba,      Lokalizovane       reagovať v konkrétnych   na otázku „koľko je
       juhoamerické       predmetov       1  situáciách, vie nájsť    hodín“
       ekvivalenty slovies    Určovanie         adekvátne riešenie
L 4 – Mesto  coger, práca so      predmetov         Žiak vie nájsť adekvátne
                               1
  (19)   slovníkom         Neurčité členy      riešenie v konkrétnej
                    Slovesá ir, dar,     situácii
       Určitý a neurčitý člen
                    venir, cerrar       Žiak je zhovievavý
       a ich rozdiel
                    Preprava v meste     a tolerantný k svojmu
       v používaní,
                    Čas, hodina        okoliu                      Frontálny
       gramatické cvičenia
                    Číslovky         Žiak vie obhájiť úroveň              výklad
       Rozdiel medzi       Rozdiel v používaní    nadobudnutých                   Rozhovor
       slovesami SER a ESTAR,  slovies Ser a Hay     vedomostí a zručností               Diskusia
       gramatické cvičenia    Slovesá so zmnou     recipročne
                               1
                    v kmeni (e-ie, e-i)    k požadovaným
       Slovesá IR, VENIR,    Predložky         štandardám daných
       SEGUIR, CERRAR, DAR    a príslovky miesta    hodín.
                                 Žiak odhalí dvoje kvality
       Slovesá so skupinou e-               a nedostatky
       ie, zmena v kmeni

       Slovesá so skupinou e-i             1
       Gramatické cvičenia

       Predložky a príslovky
       miesta

       Text: „un paseo por               1
       Madrid“, práca
       s textom
                                                             234
Slovná zásoba,
gramatické cvičenia
              1
Opakovanie 4.lekcie

Test 4.lekcia
              1              1

5. Lekcia : text: „unas   1
tapas de aperitivo“,
práca s textom, slovná   1
zásoba

Tvorenie otázok na
tému: žiadosť, potreba,
práca s textom

Slovná zásoba        1

Text: „y a tí te gusta?“,
samostatné
a nesamostatné
zámená

Gramatické cvičenia     1
Sloveso GUSTAR, jeho
používanie

Rozkazovací spôsob,
                235
        gramatické cvičenia              1
                                               Žiak dokáže určiť čo
        Rozkazovací spôsob                              má a nemá rád
        nepravidelných slovies            1                Žiak si rozšíri svoje  Frontálny
                                               poznatky o ďalšie    výklad
        Rozkazovací spôsob
                                               výrazy používané
        zvratných slovies
                                               v gastronómii
        Gramatické cvičenia              1                Žiak vie vyjadriť
                                               rozkaz
        Slovesá GUSTAR,                                Žiak vie vyjadriť
        PODER, HACER,                                 žiadosť, potrebu
        gramatické cvičenia   Žiadosť                       a zároveň odpovedať
                     Potreba                       Žiak si vie vypýtať
        En el restaurante,    Vedieť vyjadriť čo                  jedlo v reštaurácii
        aktivita na hodine    mám a nemám rád                   Žiak vie vyjadriť chuť
                     Sloveso gustar
        V obchode, na                   Žiak vie kultivovane
                     Samostatné
        nákupoch, slovná                 reagovať v konkrétnych
                     a nesamostatná
        zásoba                      situáciách, vie nájsť
                     zámená
                                 adekvátne riešenie
        Descubriendo:      Rozkazovací
                                 Žiak vie nájsť adekvátne
 L 5 – Jesť  stravovacie návyky,   spôsob          riešenie v konkrétnej
v reštaurácii  slovná zásoba      Rozk.spôsob       situácii
   (20)                nepravidelných
                                 Žiak vie obhájiť úroveň
        Práca s internetom:   slovies         nadobudnutých
        juhoamerické recepty   Slovesá querer,
                                 vedomostí a zručností
                     poder, hacer       recipročne
        Môj vlastný recept    Prosba
                                 k požadovaným
                     Jedlá a nápoje                                Rozhovor
        Slovná zásoba: na                 štandardám daných
                     Vyjadrenie obľuby                               Diskusia
        nákupoch, kuchyňa,                hodín.
        recepty                      Žiak odhalí dvoje kvality              Obrázky
                                 a nedostatky                     Dramatizácia
                                                               236
Slovná zásoba,      1  Zážitkové
gramatické cvičenia     vyučovanie

Opakovanie 5.lekcie,
gramatické cvičenia

Test 5.lekcia
             1             1


             1

6. Lekcia : text:
„hablame de ti“,
             1
konverzácia, hovoriť
o sebe

Text: „cómo es?“,
Práca s textom      1

Práca s textom, práca
so slovníkom, opis    1
osoby, fyzické
a psychické vlastnosti

Slovná zásoba
             1
Esej : Cómo soy?
                  237
Prezentácia eseje
                         1
Skupiny slovies so
zmenou hlásky v kmeni
o-ue, e-ie                    1
Gramatické cvičenia

Privlastňovacie                 1
zámená, gramatické
cvičenia                     1
Zvratné slovesá,                 1
gramatické cvičenia

Tvorenie otázok
pomocou zvratných
slovies
                         1
                           Žiak vie popísať
Gramatické cvičenia
                           osobu, vie ju opísať
Text: „qué haces?“,                 a charakterizovať
práca s textom                    Žiak vie porovnať
                         1  fyzické aspekty
La familia : slovná                 ostatných ľudí a aj
zásoba                        seba
                         1  Žiak sa vie spýtať na
Esej na tému: mi                   vek a odpovedať
familia, práca so                  Žiak dokáže popísať
slovníkom         Identifikácia     1  každodenné aktivity
              a popis osôb       a priradiť k nim
Prezentácia eseje
              Použitie slovies     časový údaj
Acitividades: la hora en  tener, llevar a ser  1  Žiak chápe rodinu
              pri opisoch        ako základ
                                       238
         Eslovaquia y en Europa  Cómo es...?                      spoločnosti
                      Kvalitatívne                     Žiak vie definovať
         Slovná zásoba,      adjektíva       1  Žiak si zoradí nové     vzťahy medzi
         gramatické cvičenia   Pozorovanie        poznatky          rodinnými
                      Počúvanie         Žiak vie kultivovane    príslušníkmi
         Descubriendo: text:
                      Privlastňovacie    1  reagovať v konkrétnych
         „cómo nos casamos?“,
                      zámená Slovesá      situáciách, vie nájsť
         práca s textom
L 6 – Povedz mi              volver, salir,      adekvátne riešenie
   o sebe    Slovná zásoba      empezar, jugar      Žiak si uvedomuje
   (23)                 zvratné slovesá      dôležitosť vzájomného
         Opakovanie 6.lekcie   Rodinní príslušníci    porozumenia
                      Vysvetlenie        Žiak vie nájsť adekvátne
         Test 6.lekcia      Definovanie        riešenie v konkrétnej
                                   situácii
                                   Žiak vie analyzovať,
                                   rozlíšiť
                                   Žiak vie obhájiť úroveň
                                   nadobudnutých                  Frontálny
                                   vedomostí a zručností              výklad
         7. Lekcia: text: Ir de               recipročne                    Rozhovor
         compras. Práca                   k požadovaným                  Diskusia
         s textom, slovná                  štandardám daných                Obrázky
         zásoba                     1  hodín.                      Dramatizácia
                                   Žiak odhalí dvoje kvality            Zážitkové
         Pedir permiso,
                                   a nedostatky                   vyučovanie
         preguntar precio,
         comprar en una                 1
         tiendo, slovná zásoba

         Opakovanie slovnej
         zásoby

         Farby, género y                1                                                              239
  número

  Nepravidelné slovesá
  PREFERIR, SABER,    1
  COSTAR

  Gramatické cvičenia   1

  Slovesá so zmenou    1
  v kmeni e-ie, o-ue,   1
  gramatické cvičenia

  Literárne texty,
  preklad, práca so    1
  slovníkom

  Literárne texty,
  preklad, práca so    1
  slovníkom, opis textu
  vlastnými slovami

  Konverzácia na tému:
  prázdniny        1
  Španielsky film
  s titulkami
              1
  Opis filmu, práca so
  slovníkom          Žiak vie opísať
              1  oblečenie a materiály
  Záverečné skúšanie     Žiak si vie vypýtať
                povolenie
Záverečná hodina      1  Žiak sa vie spýtať na
                cenu
                            240
                                  Žiak sa vie spýtať na
                  1                názor na chuť a vie
                                  odpovedať
                  1                Žiak vie vyjadriť
                                  záujem
                                  Žiak pomenuje
      Farby, rod, číslo                   základné kusy
      Druhy oblečenia,                    oblečenia, vie ich
      vyjadrenie       1                pomenovať, opísať,
      vlastníctva,                      hodnotiť a vyjadriť
      Miera a množstvo      Žiak si zoradí nové     vzťah k nim.
      Vypýtanie si      1  poznatky
      povolenia         Žiak vie kultivovane
      Opýtať sa na cenu     reagovať v konkrétnych
      Pomenovanie        situáciách, vie nájsť
                  1
      Určenie          adekvátne riešenie
      Priradenie         Žiak si uvedomuje
      Opis            dôležitosť vzájomného
                  1
 L 7 – Na  Pozorovanie        porozumenia
nákupoch  Počúvanie         Žiak vie nájsť adekvátne
  (15)   Záujem           riešenie v konkrétnej
      Slovesá so zmenou   1  situácii
      v kmeni (e-ie, o-ue)    Žiak vie analyzovať,
      Samostatné         rozlíšiť
      a nesamostatné     1  Žiak vie obhájiť úroveň
      zámená           nadobudnutých
      Nepravidelné      1  vedomostí a zručností
      slovesá „ preferir,    recipročne
      saber, costar     1  k požadovaným
                    štandardám daných
                    hodín.
                    Žiak odhalí dvoje kvality              Individuálne
                                                 241
  a nedostatky  Frontálny
          výklad
          Rozhovor
1         Diskusia
          Obrázky
          Dramatizácia
          Zážitkové
1         vyučovanie
1


1


1


1

1
1
             242
11


1


1

1


1
  243
Tematický plán – Príma

Tematický celok
                Obsahový štandard                  Výkonový štandard           Metódy
 (počet hodín)
                                                              a formy
                        Kľúčové     Počet
           Téma hodiny                         Ciele       Spôsobilosti      výučby
                         pojmy     hodín
 Opakovanie    Úvodná hodina,       Farby, rod, číslo 1    Žiak si upevňuje     Žiak vie opísať     Rozhovor
   (1)      opakovanie 6. lekcie    Druhy           nadobudnuté vedomsti,  oblečenie a materiály  Diskusia
                       oblečenia,         reaguje na otázky.    Žiak si vie vypýtať   Didaktická
          7. Lekcia: text: Ir de   vyjadrenie         Žiak si na rôznych    povolenie        hra
 L7 – Nákupy   compras. Práca s textom,  vlastníctva,        aktivitách upevní    Žiak sa vie spýtať na  Dramatizácia
   (19)     slovná zásoba       Miera           nadobudnuté vedomosti.  cenu
                       a množstvo    1                 Žiak sa vie spýtať na
          Farby, género y número
                       Vypýtanie si                    názor na chuť a vie
          Pýtať si povolenie,    povolenia                      odpovedať
          preguntar precio,     Opýtať sa na   1                 Žiak vie vyjadriť
          comprar en una tiendo,   cenu                        záujem
          slovná zásoba       Pomenovanie                     Žiak pomenuje
                       Určenie     1                 základné kusy
          Opakovanie slovnej     Priradenie                     oblečenia, vie ich
          zásoby           Opis                        pomenovať, opísať,
                       Pozorovanie                     hodnotiť a vyjadriť
          Nepravidelné slovesá    Počúvanie                      vzťah k nim.
          PREFERIR, SABER,      Záujem
          COSTAR                   1
                       Slovesá so
                       zmenou
          Gramatické cvičenia
                       v kmeni (e-ie,
                       o-ue)      1
          Gramatické cvičenia
                       Samostatné
          Slovesá so zmenou     a nesamostatné
                                                               244
v kmeni e-ie, o-ue,     zámená
gramatické cvičenia     Nepravidelné    2
              slovesá „
Text : „Ir de compras“,   preferir, saber,
práca s textom       costar
Rozšírenie slovnej
zásoby: šatník, na
nákupoch                    1

Samostatné a
nesamostatné zámená
                        1
Samostatné a
nesamostatné zámená,
gramatické cvičenia
                        1
Sl ovesá QUEDAR,
PARECER, GUSTAR +
osobné privlastňovacie
zámená
                        2
Gramatické cvičenia

Gramatické cvičenia

Práca s textami, preklad,
slovná zásoba

Text „Dónde hacemos la
compra?“, preklad
                        1
Opakovanie 7.lekcie
                          245
        Test 7.lekcia

                              2


        8. Lekcia Text:
        „Quieres...?“, práca
        s textom
                              1
        Sloveso TENER + QUE +
        INFINITIVO, gramatické
        cvičenia                  1
        Text: „Qué estás
        haciendo?“, práca
        s textom

        Prechodník prítomný:            1
        gerundio, gramatické            1
        cvičenia

        Gerundios regulares e              Žiak si upevňuje
        irregulares                   nadobudnuté vedomsti,     Žiak vie vyjadiť
                                reaguje na otázky.       pozvanie
        Gramatické cvičenia               Žiak si na rôznych       Žiak vie navrhnúť
L8 – Pozvania
                     Pravidelné       aktivitách upevní       stretnutie ale aj    Rozhovor
   (16)    Nepravidelné slovesá            1
                     a nepravidelné     nadobudnuté vedomosti.     odmietnuť        Diskusia
        JUGAR, OIR, CONOCER   slovesá        Žiak prejavuje pozitívny    Žiak vie opísať akciu  Didaktická
                     Slovesná väzba:    postoj k učeniu        Žiak vie zaujať     hra
        Slovesá so zmenou v
                     tener que + inf.    Žiak vie navrhnúť,       stanovisko       Dramatizácia
        kmeni u-ue, c-cz ,             1
                     Slovesná väzba:    organizovať, vie sa vyjadriť  Žiak sa vie vyjadriť  Skupinové
        gramatické cvičenia
                     estar +        vlastnými slovami       vlastnými slovami    vyučovanie
                     gerundio
                                                              246
Gramatické cvičenia      (Priebehový
               čas)
Gramatické cvičenia      Definícia     1
               Priradenie
Meses, aňos,
               Slovesá: jugar,
horóscopos, výslovnosť
               oír
Rozširovanie slovnej     Mesiace      1
zásoby

Descubriendo: text:
„Fiestas en Espaňa e
Hispanoamérica“, slovná             1
zásoba

Práca s internetom
                        1
Gramatické cvičenia,
opakovanie 8.lekcie
                        1
Test 8.lekcia

                        1
9. Lekcia : text: Qué vas a
                        2
hacer?”, práca s textom

Bezprostredný budúci
čas: Ir + a + infinitivo
                          247
        Gramatické cvičenia             1
        Tvorenie prísloviek v
        španielčine                 1
        Text: „Qué prefieres?“,
        práca s textom
                               1
        Časovanie zvratných
        slovies

        Prízvučné tvary osobných
        zámen, jedn. a množné            1
        číslo

        Nesamostatné tvary              1
        osobných zámen                  Žiak si na rôznych
                                 aktivitách upevní
        Gramatické cvičenia
                                 nadobudnuté vedomosti.
                               1
        Príslovky času a blízky             Žiak si doplní vedomosti
        budúci čas                    o zámenách         Žiak vie vyjadriť
                                 Žiak si zoradí nové    zámer
        Gramatické cvičenia               poznatky          Žiak vie vyjadriť plány
                                 Žiak vie kultivovane    do budúcna
        Gramtické cvičenia     Slovesná väzba:    reagovať v konkrétnych   Vie navrhnúť plán,    Frontálny
                      ir+a+inf.       situáciách, vie nájsť   respektíve náhradné    výklad
L9 – Exkurzia  Text: “Sueňa el teléfono”,
                      Blízka        adekvátne riešenie     alternatívy, vie na ne  Rozhovor
   (20)    práca s textom
                      budúcnosť       Žiak si uvedomuje     reagovať         Diskusia
        Rozširovanie slovnej    Príslovky     1  dôležitosť vzájomného   Žiak chápe potrebu    Didaktická
        zásoby pomocou textu    Nesamostatné     porozumenia        organizácie svojho    hra
                      tvary osobných    Žiak vie nájsť adekvátne  voľného času       Dramatizácia
        Actividades: el programa zámen        1  riešenie v konkrétnej   Vie vyjadriť možnosť,   Skupinové
        de viaje, aktivita na   Skracovanie      situácii          pochybnosť
                                                             248
hodine          viet pomocou  1  Žiak chápe empatickú   Vie vysloviť svoju   vyučovanie
             zámen       komunikáciu ako základ  mienku
Descubriendo: Una    Priamy       kultivovaného prejavu  Žiak dokáže
forma de viajar por   a nepriamy   1  človeka         samostatne
Andalucía, práca s    predmet                   zrealizovať
textom          Časové                   telefonický rozhovor
             ukazovatele  1
Slovná zásoba

Gramatické cvičenia
                    1
Opakovanie 8.lekcie

Test 9.lekcia
                    1

                    1                    1

10. Lekcia Text:
“Excusas”, práca s
textom                 1
Predprítomný čas
                    1
pravidelných slovies

Predprítomný čas
nepravidelných slovies         2

Časové príslovky pri
                                                249
predprítomnom čase

Gramatické cvičenia

Gramatické cvičenia            1

Text: “Dónde has estado
este verano?”, práca s          1
textom

Minulý čas dokonavý            1
slovesa SER a ESTAR

Časové predložky pri
dokonavom a
predprítomnom čase
                     1
Gramatické cvičenia

Gramatické cvičenia

Rozširovanie slovnej             Žiak si zoradí nové
zásoby pomocou textu           1
                       poznatky
                       Žiak vie kultivovane
Actividades: Mucho cine            reagovať v konkrétnych
poco teatro, aktivita na         1  situáciách, vie nájsť
hodine                    adekvátne riešenie
                     1  Žiak si uvedomuje
Descubriendo: Pintura
espaňola e                  dôležitosť vzájomného
                     1  porozumenia
hispanoamericana, práca
                       Žiak vie nájsť adekvátne  Žiak vie hovoriť
s textom
                       riešenie v konkrétnej   o minulých
Slovná zásoba                 situácii          udalostiach
              Predprítomný                 Žiak chápe princípy
                                                250
           Gramatické cvičenia s    čas,         Žiak je zhovievavý      tvorenia
           predprítomným časom     vymenovanie,     a tolerantný k svojmu     predprítomného času
                         vysvetlenie,     okoliu            Žiak chápe situácie,
           Opakovanie 10.lekcie    príklad,       Žiak vie obhájiť úroveň    výborný ktorom     Frontálny
L10 – Čo si urobil?                použitie       nadobudnutých vedomostí    používame tento    výklad
    (17)                    Príčastia,    1  a zručností recipročne    minulý čas       Rozhovor
                         pravidelné      k požadovaným                    Diskusia
                         a nepravidelné    štandardám daných hodín.
                         Časové      1  Žiak odhalí dvoje kvality a
                         ukazovatele     nedostatky
           11. Lekcia: text: “Qué   Minulý čas
           hiciste?”, práca s textom  dokonavý
                         slovies Ser,   1
           Jedoduchý minulý čas,
                         Estar
           pretérito indefinido
                         Analýza
           Jedoduchý minulý čas:    Zdôvodnenie
                                  1
           nepravidelné slovesá    Oprava
                         Argumentácia
           Príslovky času pri
           minulom čase
           dokonavom                  2

           Gramatické cvičenia

           Gramatické cvičenia

           Jednoduchý minulý čas :
                                  1
           slovesá podľa vzoru
           REPETIR

           Jedoduchý minulý čas:
           slovesá podľa vzoru             1
                                                                251
DORMIR, TRADUCIR

Gramatické cvičenia

Gramatické cvičenia     1

Samostatné nepravidelné
slovesá
              2
Samostatné nepravidelné
slovesá

Samostatné nepravidelné
              1
slovesá

Gramatické cvičenia     1

Gramatické cvičenia

Text: Vaya fiesta de
cumpleaňos!, práca s      Žiak si zoradí nové
textom
              1
                poznatky
                Žiak vie kultivovane
Text: Qué te pasa?, práca    reagovať v konkrétnych
s textom            situáciách, vie nájsť
              1  adekvátne riešenie
Rozširovanie slovnej
                Žiak si uvedomuje
zásoby
                dôležitosť vzájomného
              1  porozumenia
Pronombres y adjetivos
indefinidos           Žiak vie nájsť adekvátne
                riešenie v konkrétnej
Gramatické cvičenia     1  situácii
                              Žiak chápe princípy
Actividades: La carta,                   a pravidlá tvorenia
                                         252
          aktivita na hodine                 jednoduchého
                                  1  minulého času
          Descubriendo: La música               Žiak dokáže použiť
          y el baile en                    minulý čas pri opise
          Hispanoamérica        Jednoduchý       režimu svojho dňa
                        minulý čas       Žiak chápe situácie
          Slovná zásoba
                        Definícia       pri ktorých
          Opakovanie 11.lekcie     Vymenovanie      používame JMČ a je
                        Vysvetlenie      schopný sám      Frontálny
L11 – Povyprávaj                Príklad        vytvárať nové tvary  výklad
  čo sa stalo.                 Použitie        Žiak si na vhodne   Rozhovor
    (24)                            1
                        Režim dňa v      zvolených aktivitách  Diskusia
                        minulom čase      automatizuje      Obrázky
          12. Lekcia: text: Retrasos
                        Formulácia     1  nepravidelné tvary   Dramatizácia
          por la niebla, práca s
                        Určenie        minulých časov     Zážitkové
          textom
                        Opísanie        Žiak dokáže popísať  vyučovanie
          Ukazovacie zámená      Organizácia      svoje duševné
                                  1
                        voľného času      rozpoloženie, vie
          Preguntar y dar       Nepravidelné      priradiť emočné
          información sobre      formy JMČ       slová k obrázkom
          medios de transporte     Minulý čas       Žiak rozoznáva
                        slovies podľa   1  rozdiely medzi
          Text: Recogiendo el     vzoru:repetir,     slovenskými
          equipaje, práca s textom   traducir, dormir    a španielskymi
                        Duševný stav      časticami záporu
          Juhoamerická krajiny a             2
                        Posúdenie       Žiak dokáže formou
          ich základné
                        Priradenie       listu informovať
          charakteristiky
                        Pozitívne       o udalostiach z
          Comparativos:        hodnotenie       minulosti
          superioridad, inferioridad  druhých
          e igualdad          Neurčité      1
                        zámená
                                                 253
Gramatické cvičenia    Záporné častice
             Forma
Text: Qué tiempo hace?,  súkromného
práca s textom      listu
             Uvedenie     1
Slovná zásoba
             príkladu
Rozširovanie slovnej   formulácia
zásoby          Opakovanie
             Vymyslenie    2
Gramatické cvičenia,
minulé časy

Descubriendo: El tiempo
en hispanoamérica

Vlastný text: EL tiempo           3
en Europa

Prezentácia textu

Opakovanie 12. Lekcie

Test 12. Lekcia
                      2                      1
                        254
         13. Lekcia, text: Cuando
         yo era pequeňa, práca s
         textom
                               1
         Slovná zásoba

         Súminlý čas, pretérito
         imperfect                  1
                                 Žiak si zoradí nové
         Súminulý čas                   poznatky
         nepravidelných slovies            1  Žiak vie kultivovane
                                 reagovať v konkrétnych
         Gramatické cvičenia               situáciách, vie nájsť
                               1  adekvátne riešenie
         Sloveso DOLER,
                                 Žiak si uvedomuje
         gramatické cvičenia
                                 dôležitosť vzájomného
         Text: En la consulta del           1  porozumenia
         medico, práca s textom              Žiak vie nájsť adekvátne
                                 riešenie v konkrétnej
         El cuerpo humano                 situácii
                                 Žiak vie analyzovať, rozlíšiť  Žiak si uvedomí, že
         Rozširovanie slovnej             1                  pri cestovaní do
                                 Žiak vie obhájiť úroveň
         zásoby                      nadobudnutých vedomostí     zahraničia je schopný
                                 a zručností recipročne     samostatne sa
         Gramatické cvičenia                               orientovať
                                 k požadovaným
                               1                  Žiak sa naučí
         Descubriendo: Ciudad de             štandardám daných hodín.
                       Základné frázy    Žiak odhalí dvoje kvality    vyreklamovať
         México                    1
                       používané pri    a nedostatky          v zahraničí prípadné
         Vlastný text: Bratislava,  lietaní                       nedostatky
         práca so slovníkom     Slovesá:                       Žiak si zábavnou
L12 – Cestovať                necesitar,    1                  formou upevňuje
 lietadlom   Prezentácia textu      querer,                       novú slovnú zásobu,
                       preferir,                      zdokonaľuje
                                                             255
(16)   Opakovanie    Pomenovanie                  výslovnosť       Frontálny
     11,12,13.lekcie  Formulácia     1             Žiak sa dokáže     výklad
              Modifikácia                  orientovať       Rozhovor
     Test       Vyjadrenie                  v prebratých      Diskusia
              Samostatne                  gramat.fenoménoch    Obrázky
     Film
              privlastňovacie                a utvrdí si ich     Dramatizácia
     Film       zámená       1             Žiak získava      Zážitkové
              Základné frázy                informácie       vyučovanie
     Film       používané pri                 o rozmanitosti Južnej
              lietaní                    Ameriky
     Analýza filmu   Letenka,      1
              batožina,
     Zhrnutie učiva
              odlety, letisko,
    Záverečná hodina   reklamácie
              Neurčité
                        1
              zámená
              Duševné stavy
              JMČ
              Nepravidlné
              formy JMČ
              Analýýa
                        1
              Zdôvodnenie
              Oprava
              Argumentácia
              Latinská
              Amerika      1
              Rozprávanie
              Vysvetlenie    1
              Reprodukcia
              Opis          Žiak si zoradí nové
                        1  poznatky
                          Žiak vie kultivovane
                                                   256
                  reagovať v konkrétnych
                1  situáciách, vie nájsť
                  adekvátne riešenie
                  Žiak si uvedomuje
                  dôležitosť vzájomného
                1  porozumenia
                  Žiak vie nájsť adekvátne
                  riešenie v konkrétnej
                  situácii
                  Žiak vie analyzovať, rozlíšiť
                1  Žiak vie obhájiť úroveň
                  nadobudnutých vedomostí
                  a zručností recipročne
                1  k požadovaným
                  štandardám daných hodín.
                  Žiak odhalí dvoje kvality    Žiak chápe princípy
                1
                  a nedostatky          tvorenia tohto
                                  minulého času –
                1
                                  Imperfecto
                                  Žiak chápe situácie
                1                  v ktorých sa používa
                                  Imperfecto
        Imperfecto:                     Žiak si osvojuje
        Cuando era                     špecifickú slovnú
        pequeňo                       zásobu týkajúcu sa
        Rozprávanie                     lekárskeho
        Vysvetlenie                     prostredia
        Opis                        Žiak si prehlbuje
L13 – Predtým
        Frekvenčné                     špecifickú slovnú
  a teraz
        výrazy                       zásobu týkajúcu sa
   (25)                                         Individuálne
        v minulosti +                    lekárskeho
        nunca      1                  prostredia       Frontálny
                                                257
U lekára       Žiak aplikuje získané  výklad
Časti tela      vedomosti na danej   Rozhovor
Slovesá: doler,    téme, dokáže zaujať   Diskusia
pasar         stanovisko       Obrázky
Pomenovanie    1              Dramatizácia
Formulácia                  Zážitkové
Opis       1              vyučovanie
Zdravie
Diéta       1
Pomoc
Súcit
En la consulta
Choroby      1
Stres
Obezita
Argumentácia
Oponovanie
         1
Priamy
a nepriamy
predmet
Predprítomný
minulý čas, JMČ  1

         1

         1

         1


         1
         1                         258
11

1


31

1
1
  259
Chorvátsky jazyk

Charakteristika učebného predmetu:

   VŠEOBECNÉ CIELE:
     viesť žiaka k podpore sebadôvery
     viesť žiaka k osvojeniu si vedomostí a nadobudnutých kompetencií, ktoré
     im umožnia vzdelávať sa po celý život a zaujať aktívne miesto
     v ekonomickom, sociálnom a kultúrnom živote
     zaručiť rovnaké šance sociálnej emancipácie pre všetkých žiakov
   HLAVNÝ CIEĽ:
     viesť k vnímaniu a postupnému osvojovaniu si cudzieho jazyka ako
     prostriedku k získavaniu a odovzdávaniu informácií, k vyjadrovaniu
     vlastných postojov a názorov
   ĎALŠIE CIELE:
     osvojiť si základné pravidlá medziľudskej komunikácie daného kultúrneho
     prostredia a nadobudnúť kladný vzťah k jazyku
     uplatňovať tvorivosť pri práci
     viesť žiakov k objektívnemu hodnoteniu vlastnej práce


Kľúčové kompetencie:


Komunikačné jazykové kompetencie
    Komunikačné jazykové kompetencie sú tie, ktoré umožňujú učiacemu sa používať
konkrétne jazykové prostriedky v komunikácii.
    Na uskutočnenie komunikačného zámeru a potrieb sa vyžaduje komunikatívne
správanie, ktoré je primerané danej situácii a bežné v krajinách, kde sa cudzím jazykom
hovorí. Komunikatívne kompetencie zahŕňajú nasledovné zložky:


Jazyková kompetencia
  Žiak na úrovni A2 má osvojené jazykové kompetencie na úrovni A1 a ďalej si ich
rozvíja tak, aby dokázal používať:
   bežné slová a slovné spojenia nevyhnutné pre uspokojovanie jednoduchých
    komunikačných potrieb obmedzeného charakteru,
   základné vetné modely a vedel komunikovať o osvojených témach
    prostredníctvom naučených slovných spojení a výrazov,
   vymedzený repertoár naučených krátkych slovných spojení a výrazov
    pokrývajúcich predvídateľné základné komunikačné situácie,


                                          260
    osvojenú slovnú zásobu tak, aby si vedel poradiť v každodennom konaní, ktoré sa
    týka známych situácií a tém,
    niektoré jednoduché gramatické štruktúry cudzieho jazyka, aj keď sa niekedy
    dopúšťa základných chýb, ale je mu rozumieť.


Sociolingvistická kompetencia
   Žiak na úrovni A2 má osvojené sociolingvistické kompetencie na úrovni A1 a ďalej
si ich rozvíja tak, aby dokázal:

    komunikovať v bežných spoločenských situáciách,
    jednoducho sa vyjadrovať pomocou základných funkcií jazyka, akými sú napr.
    výmena informácií, žiadosť, jednoduché vyjadrenie vlastných názorov a postojov,
    pozvanie, ospravedlnenie atď.,
   udržiavať a rozvíjať základnú spoločenskú konverzáciu prostredníctvom
    jednoduchších bežných výrazov.
  Žiak vie vyjadriť v situáciách jednoduchej a priamej výmeny informácií, týkajúcich
sa známych a bežných vecí a záležitostí, ale z hľadiska limitovanej slovnej zásoby
a gramatiky, ktorú si osvojil, je nútený podstatne zjednodušiť obsah svojej výpovede.


Pragmatická kompetencia
  Žiak na úrovni A2 má osvojené pragmatické kompetencie na úrovni A1 a ďalej si ich
rozvíja tak, aby dokázal:
    sformulovať svoje myšlienky v súlade s vyžadovanou stratégiou (zámer, téma,
    logická následnosť),
    funkčne využívať základné jazykové prostriedky na získavanie informácií, na
    jednoduché vyjadrenie odmietnutia, túžby, zámeru, uspokojenia, záujmu,
    prekvapenia, rozčarovania, strachu,
    vytvoriť jednoduchý interaktívny text za účelom výmeny informácií,
    použiť jednoduché výrazové prostriedky na začatie, udržanie a ukončenie
    krátkeho rozhovoru,
    používať najfrekventovanejšie konektory na spájanie jednoduchých viet
    potrebných na vyrozprávanie alebo opis príbehu v logickom časovom slede.


Prierezové témy:


MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA - Rodina a spoločnosť
              Vzdelávanie a práca
              Domov a bývanie
MEDIÁLNA VÝCHOVA – Voľný čas a záľuby
OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ – Rodina a spoločnosť


                                         261
                Vzdelávanie a práca
                Oblečenie
OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA – Ľudské teloSpôsobilosti:

   nadviazať kontakt v súlade s komunikačnou situáciou – pozdraviť, odpovedať na
   pozdrav, poďakovať
   vypočuť si a podať informáciu – začleniť informáciu
   vybrať si z ponúknutých možností –identifikovať
   vyjadriť svoj názor – vyjadriť súhlas, nesúhlas
   vyjadriť schopnosť vykonať nejakú činnosť
   predstaviť svoje záľuby – vyjadriť, čo sami páči / nepáči, čo mám / nemám rád
   korešpondovať – napísať jednoduchú pohľadnicu, mail, sms
   telefonovať – začať a ukončiť telefonický rozhovor
Poznávacie spôsobilosti:
   dokázať naplniť konkrétne potreby na základe porozumenia podstaty počutého
   rozumieť krátke jednoduché texty, ktoré obsahujú frekventovanú slovnú zásobu
   vedieť stručne a krátkymi vetami predstaviť a charakterizovať osoby a veci
   dokázať jednoducho opísať aspekty všedného dňa ( ľudia, miesta, škola, rodina,
   záujmy)


Tematický plán - Príma


    Tematický        Téma             Prierezové témy
     celok
                          Multikultúrna výchova -
            Osobná charakteristika,   medziľudské vzťahy v škole, vzťahy
            osobné údaje – meno, vek,  medzi učiteľmi a žiakmi navzájom,
             adresa, telefónne číslo,  medzi školou a rodinou, medzi
           pohlavie, národnosť, stav   rodinnými príslušníkmi navzájom
                          Osobnostný a sociálny rozvoj –
    Rodina     Rozhovor - komunikačné    sebareflexia,
    a spoločnosť      frázy        pestovanie kvalitných medziľudských
                          vzťahov, rozvíjanie sociálnych
            Môj kamarát – vonkajšia   zručností potrebných pre život
              charakteristika     a spoluprácu

           List, pohľadnica, mail, sms

                          Ochrana života a zdravia
                          formovať vzťah k problematike


                                         262
                      ochrany svojho zdravia a života, tiež
                      zdravia a života iných ľudí
Ľudské telo      Časti tela      formovať predpoklady na dosiahnutie
                      vyššej telesnej zdatnosti a celkovej
                      odolnosti organizmu na fyzickú a
                      psychickú záťaž

        Škola a jej zariadenie   Osobnostný a sociálny rozvoj
                      - rešpektovať názory, potreby a práva
       Naša trieda (predmety)    ostatných
                      - pestovať kvalitné medziľudské
Vzdelávanie    Učebné predmety     vzťahy
a práca                  Multikultúrna výchova -
          Dni v týždni      formovanie vzťahov medzi učiteľmi
                      a žiakmi navzájom, ako aj medzi školou
          Školský systém –    a rodinou
           Chorvátska ,
                Slovenska
                      Mediálna výchova -
                      Viesť žiakov zmysluplne, kriticky a
                      selektívne využívať médiá a ich
        Záľuby / voľno-časové   produkty,
           aktivity       zmysluplne sa v nich orientovať a
                      využívať
Voľný čas       Hudba        ich produkty
a záľuby                  podľa toho, ako kvalitne plnia svoje
         Obľúbený film, TV    funkcie,
         program, kniha príp.   - schopnosť kriticky posudzovať
            časopis       mediálne šírené posolstvá, objavovať
                      v nich to hodnotné
        Môj denný program
        Môj dom / byt – popis   Multikultúrna výchova
         jednotlivých častí    spoznávanie iných kultúr,
          domu/bytu,       poznať aj iné kultúry, ich históriu,
Domov                   zvyky, tradície, akceptovať ich a
a bývanie      typy domov      dokázať s nimi spolupracovať.
                      Osobnostný a sociálny rozvoj
Oblečenie     Zariadenie bytu     pestovanie a rozvoj kvalitných
                      medziľudských vzťahov
           Moja izba

        Moje mesto – budovy v
            meste
                                     263
Tematický plán - Sekunda

Tematický   Obsahový štandard                    Výkonový štandard         Metódy
celok (počet                          Počet                   a formy
        Téma hodiny      Kľúčové pojmy           Ciele        Spôsobilosti
hodín)                             hodín                   výučby
1.Pozdravy   Ako sa zdravíme    nominatív, akuzatív,   4    používanie     frázy kedy   skupinová
                   datív               vedomosti      ozdravujeme  práca
        Rolová hra- v                  2    v typických
        obchode        -privlastňovacie zámeno      situáciách

        Kto som?       -osobné zámeno      2

        Kto si ti?                   2

        Rodičia a priatelia               2


        S priateľmi                   2
                                                        264
2. Podobnosť  Ako je čo      komparatív a         3  klasifikácia    porovnávanie  samostatná
  a rozdiely            superlatív prídavného mena    a kategorizácia   vecí a osôb  práca
        Moje je ..... lebo                2
        tvoje                         zákony, princípy,
                                   pravidla

        Koho mám rad,                   2
        rada...

        Moja kamarátka,                  2
        kamarát
3.Kam cez    Kam ideme cez    perfektum – áno a nie    4  interpretovať a   prerozprávať
 víkend    víkend                        objasniť termín   zážitok v   samostatná
                   inštrumentál singuláru a   2            perfekte    práca
        Na Sljeme, na    plurálu                               skupinová
        Sljeme...                                        práca

        Lukov víkend                   2

        Dobriša Cesaric:
        Vocka poslije kiše                2

        Voľný čas                     2


        Dediny                      2

        Pri mori                     2
                                                        265
4. Čo sa stalo?  text z časopisu    Otázka v tvare perfekta   6  používanie  výmena      samostatná
                                     vedomostí   osobných     práca
         Rozprávam ti     aký - akuzatív a nominatív  4         údajov
         príbeh...
                                            písanie
         CV Marija Jurič                  2         CV
         Zagorka


         Ja som ja                     1

         Keď som bol malý...                2
5.Konečne     Ja pôjdem...     futúr            2  používanie  prerozprávať    skupinová
 leto                                  vedomosti   zážitok vo futúre práca
         Dovolenka v                    6  v typických
         Chorvátsku                       situáciách  rozprávka     dialóg
                    skloňovanie-                  v turistickej
                    podstatné meno                 agentúre     rolové hry
         Cestovanie                     4

         Dovolenkové plány                 2         rezervácia
                                            hotelové izbe
         Josip Pupačič: More                2
                                                         266
6.“ Kupujme   Na tržnici      Futúr – otázky a negačné  3  používanie     orientácia     skupinová
  Chorvátsko“            formy             vedomosti      v priestore     práca
                                   v typických
         Ja som redaktor                 6  situáciách     rozprávka o jedle  dialóg
         školského listu   slovesá – aspekty
                                   demonštrovať              rolové hry
                                   a diskutovať o téme nákup oblečenia
         gastronomický    skloňovanie- ukazovacie  4
         sprievodca po    zámená             sformulovať svoje
         Chorvátsku                     myšlienky

                                 4
         Idem do obchodného
         centra


         Trh bana Josipa                 2
         Jelačiča
                                 3
         Článok o mojej
         krajine
                                                           267
7. Zvieratá   Mám rada....                  2  napísať        opis zvierat, osôb samostatná
 a ľudia              skloňovanie-          a interpretovať text  a objektov     práca

        Ľudova rozprávka  niektoré adjektíva     4  preložiť a doplniť            písomná práca
                  mužský, ženský a stredný    vetu
                  rod
        Môj otec je veľký               1
        ako...
                                2
        Zvieratá v zoo
                                2

        Som lev alebo myš8. Ako žijeme  Dlhá „životnosť“  ženské meno        4  napísať        čítanie- novinový Samostatná
                                  a interpretovať text  článok      práca
        Píšem sms      dohoda- číslovky, zámená  3
                  a prídavné mená        používanie                dialóg
                                3  vedomosti       vyhľadávacie
        Ste lenivý?                    v typických      služby
                                2  situáciách
        Jem zdravo!
                                                           268
9. Opakovanie  Desať rokov neskôr   Podstatné meno, číslovka,  4    používanie       čítanie- novinový Samostatná
                    sloveso, prídavné meno v       vedomosti       článok      práca
                                       v typických
         Jesť zdravé      skloňovanie         4    situáciách       opis zvierat, osôb dialóg
                                                  a objektov
         Koľko máte rokov?   futúr a perfekt       4    napísať
                                       a interpretovať text           písomný test
         Moje zvyky a návyky                 3               orientácia
                                                  v priestore
         Som čo som                     2    preložiť a doplniť
                                       vetu          rozprávka k téme
         Píšem ti list                    2
                                       klasifikácia      anketa
                                       a kategorizácia
                                                  hovorím o seba


Udžbenik i vježbenica: Dinka Juričić, Reci mi hrvatski, Školska knjiga, Zagreb 1994.
Pomoćni materijali: Vukelja, Pribić, Slikopriče, Školska knjiga, Zagreb, 2001.
          Smib, Modra lasta- školski časopisi
                                                                269
270
Poľský jazyk

Naše gymnázium je v slovenskom školstve unikátne vďaka ponuke študovať popri
svetových jazykoch aj jazyky slovanské. Okrem zabezpečenia maturitnej skúšky
z chorvátskeho jazyka je jedinou školou, kde sa dá maturovať aj z poľštiny.

Poľský jazyk sa vyučuje na oboch stupňoch – v rámci štvor- aj osemročného štúdia. V
štvorročnej forme je v ponuke ako 3. cudzí jazyk.
 V oboch prípadoch sa s vyučovaním začína na úrovni začiatočníkov. Keďže medzi
našimi poľštinármi bývajú aj študenti s čiastočnou alebo lepšou znalosťou jazyka,
vzhľadom na komornejšie študijné skupiny je možný aj individuálny prístup.
Špecifikom poľštiny je jej príbuznosť so slovenčinou – ako západný slovanský jazyk
však často ponúka aj nedorozumenia pri zdanlivo jasných pojmoch a spojeniach.
Začíname pri takýchto jednoduchých frázach. Potom pokračujeme ortografiou a krátkymi
čítanými, neskôr aj písanými textami.

Keďže pre poľštinu ako cudzí jazyk neexistujú učebnice pre všetkých 8 ročníkov, práca
s učebnicovým materiálom je vo vyšších triedach skôr doplňujúca. Pracujeme hlavne
s textami z tlačovín a beletrie. Tematické okruhy sú identické ako pri iných jazykoch
(rodina, priatelia, škola, príroda, mesto...). Pri systematickom rozširovaní jazykových
zručností smerujú k obsahu spomínanej skúšky.

Vďaka geografickej blízkosti Poľska majú študenti počas 8-ročného štúdia opakovanú
možnosť návštevy tejto krajiny. Bratislava tiež aspoň sporadicky ponúka návštevu
poľského predstavenia, Poľský inštitút pravidelne organizuje množstvo výstav, besied,
prezentácií a filmových predstavení. Žiaci na hodinách pracujú s časopisom Monitor
Polonijny. Svoje vedomosti si môžu overiť na malých olympiádach z jazyka.
Naši absolventi si už vyskúšali aj úspešne ukončili štúdium polonistiky na Slovensku,
v Čechách aj v samotnom Poľsku. Niektorí ju využívajú vo svojom profesionálnom
živote v rôznych bratislavských firmách.
                                           271
Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda


Fyzika

Charakteristika predmetu
   Základnou charakteristikou predmetu je hľadanie zákonitých súvislostí medzi
pozorova-
nými vlastnosťami prírodných objektov a javov , ktoré nás obklopujú v každodennom
živote.
Porozumenie podstate javov a procesov si vyžaduje interdisciplinárny prístup a preto aj
úzku spoluprácu s chémiou, matematikou, biológiou a geografiou. Formy aktívneho
poznávania a systematického bádania vo fyzike sú si v metódach a prostriedkoch
výskumnej činnosti príbuzné s ostatnými prírodovednými disciplínami. Každý žiak
dostane základy, ktoré z neho spravia prírodovedne gramotného jedinca tak, aby vedel
robiť prírodovedné úsudky a vedel použiť získané vedomosti na efektívne riešenie
problémov.
   Pri výučbe je najväčšia pozornosť venovaná samostatnej práci žiakov- aktivitám.
Fyzikálne vzdelávanie poskytne žiakovi možnosť získania informácií o tom, ako súvisí
rozvoj prírodných vied s rozvojom techniky a so spôsobom života spoločnosti. Žiak získa
vedomosti, ktoré mu umožnia zmysluplne sa stavať k lokálnym a globálnym
záležitostiam , ako zdravie, životné prostredie, nová technika, odpady a podobne.


Ciele predmetu
Žiak má vedieť:
  - opísať spôsoby, ako prirodné vedy pracujú
vysvetliť na primeranej úrovni prírodné javy v bezprostrednom okolí
nájsť súvislosti medzi fyzikálnymi javmi a aplikovať ich v praxi
uskutočniť a vyhodnotiť jednoduchý fyzikálny experiment
získavať, triediť a analyzovať informácie z rôznych zdrojov
pracovať v skupinách
plánovať vhodný experiment
komunikovať, vyjadrovať myšlienky , pozorovania, argumenty použitím hodného
slovníka, grafov a tabuliek
naznačovať závery založené na dátach
správne formulovať otázky a odpovede
dokázať obhájiť svoj názor ale aj priznať chybu
vedieť analyzovať vzájomné vzťahy medzi vedou , technikou a spoločnosťou
Fyzika má u žiakov vzbudiť záujem o prírodu, prírodné vedy a svet techniky.
                                          272
Kompetencie
Poznávacia:
formulovať a riešiť problémy
uplatňovať kritické myslenie
nájsť si vlastný štýl učenia
vedieť sa učiť v skupine
myslieť tvorivo, uplatniť výsledky
Komunikačná:
tvoriť, prijať a spracovať informácie
vyhľadávať informácie
formulovať svoj názor a argumentovať
Interpersonálna:
akceptovať skupinové rozhodnutia
kooperovať v skupine
tolerovať odlišnosti jednotlivcov a iných
diskutovať a viesť diskusiu o odbornom probléme
Intrapersonálna:
regulovať svoje správanie
vytvárať si vlastný hodnotový systém


Stratégia vyučovania
 Hlavným cieľom je, aby žiaci porozumeli preberanému učivu, zapamätali si do
budúcnosti najdôležitejšie poznatky, chápali spojitosť s praxou a vedeli samostatne
pracovať. Pri vyučovaní sa budú používať tieto metódy a formy :

  Metódy:                   Formy:
- experimentálna                 - experiment
- názorná                     - frontálna práca
- metóda pozorovania               - demonštrácia a pozorovanie
- heuristická                   - skupinová práca
- motivačná                    - samostatná práca
- reproduktívna                  - práca s učebnicou
- fixačná
- stratégia podnetových otázok
- projektová


Učebné zdroje:
Vachek a kol.: Fyzika pre 1.ročník gymnázia
Svoboda a kol.: Fyzika pre 2.ročník gymnázia- molekulová fyzika
Svoboda a kol.: Fyzika pre 2.ročník gymnázia- elektrické pole
Koubek, Lepil: Fyzika pre 3.ročník gymnázia
Pišút a kol.: Fyzika pre 4.ročník gymnázia


                                           273
Scholtz, Kireš: Fyzka- kinematika
Scholtz, Kireš: Fyzka- dynamika
Blaško a kol.: Molekulová fyzika a termodynamika

Ďalšie zdroje sú materiály získané z knižnice, DVD, internetu a pod.
Zároveň sa využívajú všetky pomôcky z kabinetu fyziky.


Tématické celky 8-ročné štúdium
Príma: 33 hodín, z toho 8 hodín praktických cvičení
Skúmanie vlastností kvapalín, plynov a pevných telies (15 h )
Správanie sa telies v kvapalinách a plynoch ( 18 h )

Sekunda:   33 hodín, z toho 8 hodín praktických cvičení
Teplota. Skúmanie premien skupenstva látok ( 15h )
Teplo (18 h )

Tercia:  66 hodín, z toho 16 hodín praktických cvičení
Svetlo ( 26 h )
Sila a pohyb. Práca. Energia. ( 40 h )

Kvarta : 33 hodín, z toho 8 hodín praktických cvičení
Magnetické a elektrické javy. Elektrický obvod ( 33 h )

Kvinta:   66 hodín, z toho 16 hodín praktických cvičení
Pozorovanie, meranie, experiment ( 4 h )
Sila a pohyb ( 42 h )
Elektrina a magnetizmus ( 20 h )

Sexta: 66 hodín, z toho 16 hodín praktických cvičení
Energia a magnetizmus ( 15 h )
Vlastnosti kvapalín a plynov ( 20 h )
Energia okolo nás ( 18 h )
Periodické deje ( 13 h )

Septima: 33 hodín, z toho 8 hodín praktických cvičení
 1. Periodické deje ( 12 h )
 2. Elektromagnetické žiarenie a častice mikrosveta ( 21 h )


Tématické celky 4-ročné štúdium
1.ročník : 66 hodín, z toho 16 hodín praktických cvičení
1.Pozorovanie, meranie, experiment ( 4 h )
2.Sila a pohyb ( 42 h )
3.Elektrina a magnetizmus ( 20 h )


                                    274
2.ročník : 66 hodín, z toho 16 hodín praktických cvičení
1.Energia a magnetizmus ( 15 h )
2.Vlastnosti kvapalín a plynov ( 20 h )
3.Energia okolo nás ( 18 h )
4.Periodické deje ( 13 h )
3.ročník : 33 hodín, z toho 8 hodín praktických cvičení
  1. Periodické deje ( 12 h )
  2. Elektromagnetické žiarenie a častice mikrosveta ( 21 h )


Obsah vzdelávania: Príma

Rozvíjajúce ciele       Obsah (obsahový             Výstupy
                štandard)             ( výstupný štandard )

Rozvíjanie pozorovacích    Vlastnosti kvapalín       Chápať funkciu
a deduktívnych schopností,   a plynov. Vlastnosti vody    hydraulických zariadení,
osvojiť si zásady merania.   (kvapalín), ich využitie,    spôsob prepravy kvapalín
                vlastnosti plynov, ich     a plynov, skúmať vlastnosti
                využite, spoločné vlastnosti,  pomocou injekčnej
                merateľné a nemerateľné     striekačky, merať objem.
                vlastnosti, meranie objemu.
Rozlišovať rôzne vlastnosti,  Vlastnosti pevných telies.   Vedieť odpozorovať
uvažovať nad ich využitím,   Krehkosť, tvrdosť,       a správne vyjadriť
naučiť sa správne používať   pružnosť, deliteľnosť,     vlastnosti telies, porovnať
váhy a dĺžkové meradlá.    meranie hmotnosti, dĺžky    ich, odhadnúť vzdialenosť,
                a objemu, jednotky dĺžky    hmotnosť, zmerať dĺžku
                a objemu, porovnať       a hmotnosť, vybrať správne
                vlastnosti s kvapalinami    meradlo.
                a plynmi.
Z pozorovaní vyvodiť      Správanie sa telies       Žiak chápe pojem hustota,
správne závery, urobiť     v kvapalinách a plynoch.    dokáže ju vypočítať, vie
ďalšie vhodné pozorovanie,   Pozorovanie plávajúcich     zmerať (určiť) hustotu
riešiť problém, hľadať     a potápajúcich sa telies,    kvapaliny, vie prečo a kedy
súvislosti medzi plávaním   hustota, graf, porovnanie    telesá plávajú pozná látky ,
telies a letom balóna.     hmotnosti telesa a ním     ktoré plávajú, chápe prečo
                vytlačenej kvapaliny,      lieta balón.
                plávanie telies v rôznych
                kvapalinách, hustota
                plynov, let balóna.
                                            275
Obsah vzdelávania: Sekunda

Tematický celok
                  Obsahový štandard                Výkonový štandard           Metódy
 (počet hodín)
                                                             a formy
                         Kľúčové    Počet
            Téma hodiny                       Ciele        Spôsobilosti     výučby
                         pojmy    hodín
                                                 Vedieť merať     Názorná,
Teplota.     Opakovanie.                  1   Zopakovat učivo primy   dĺžku,        demonštrač-
Skumanie pre-                                           objem, hmotnosť,   ná
mien                                               vlastnosti kvapalín
skupenstva    Meranie teploty       teplota      1   Zaviesť pojem teplota              Demonštrač-
latok.                                              Chápať teplotu ako  ná,
  (13h)     Modelovanie zostrojenia   bod mrazu,        Naučiť žiakov merať    vlastnosť telies   heuristická,
         Celsiovho teplomera,    varu, stupnica  2   teplotu, zostrojit     Vedieť merať     motivačná
         kalibrácia         teplomer         teplomer          teplotu, aj zápornú

         Vyparovanie a var      vyparovanie,       Objasniť zmenu       Chápať rozdiel    Výklad,
                       var,       2   kvapaliny na plyn     medzi vyparovaním   heuristická,
                       skupenstvo                     a varom        fixačná

         Kondenzácia         kondenzácia,   2   Objasniť skvapaľňovanie  Vedieť podmienky
                       rosný bod                      kondenzácie

         Modelovanie dažďa      dážd-kyslý    2   Vysvetliť vznik dažďa   Poznať kolobeh    Demonštrač-
                                                 vody v prírode    ná,
         Topenie a tuhnutie     topenie,tuhnu-  2   Naučiť priebeh topenia a  Vedieť podmienky   heuristická
                       tie           tuhnutia          topenia a tuhnutia
         Opakovanie                  1   Utvrdiť učivo
                                                              276
Tematický celok
                 Obsahový štandard                  Výkonový štandard         Metódy
 (počet hodín)
                                                             a formy
                         Kľúčové    Počet
            Téma hodiny                         Ciele      Spôsobilosti    výučby
                          pojmy    hodín
Teplo       Odovzdávanie a prijímanie  teplo,tepelná   2   Zaviesť pojem       Chapať rozdiel    Demonštrač-
Teplota.     tepla, vedenie tepla     výmena,         teplo,tepelný vodič,   medzi teplom     ná, názorná,
Skumanie pre-
  (12)                    vedenie tepla      izolant          a teplotou, význam  motivačná
mien                                               tepelnej izolácie
skupenstva    Zostrojenie kalorimetra   kalorimeter    1   Oboznamiť s        Poznat princíp
latok.                                 kalorimetrom       kalorimetra
  (13h)     Tepelná výmena medzi     výsledna         Nauciť odhadnuť      Urobiť pokus s
         teplou a studenou vodou,   teplota      3   a zmerať výslednú     tepelnou výmenou
         vodou a kovmi                     teplotu

         Rozdiel teplôt,hmotnostná  hm. tepelná    2                Poznat význam c
         tepelná kapacita       kapacita         Zaviesť c         vody         Fixačná,
                                                            skupinová
         Výpočet a jednotka tepla   vzorec, joule   2                Vedieť vypočítať   práca,
                                    Zaviesť jednotku tepla,  teplo        experiment
         Určiť energetickú hodnotu               vzorec na výpočet     Vedieť urobiť
         potravín spaľovaním              1   Naučiť navrhnúť správny  pokus
                                    pokus
         Opakovanie                   1

         Slnečné svetlo a teplo,   svetlo, zdroje  2
 Svetlo      premena svetelnej energie  svetla          Objasniť pojem svetlo,  Vnímať svetlo aj   Výklad,
         na teplo                       jeho energiu       ako zdroj energie  experiment,
 (8 h )                                                        skupinová
         Porovnanie zdrojov svetla-           1                           práca
         Slnka a žiarovky                   Naučiť rozdiely      Vedieť zdôvodniť
                                                 rozdiely                                                              277
Tematický celok
                   Obsahový štandard                Výkonový štandard        Metódy
 (počet hodín)
                                                           a formy
                         Kľúčové    Počet
            Téma hodiny                        Ciele        Spôsobilosti  výučby
                          pojmy    hodín
         Priamočiare šírenie svetla  svetelný lúč   1
Teplota.                                Naučiť dôkazy a využitie  Vedieť dokazať
Skumanie pre-                              priamočiareho šírenia   priamoč. šírenie
mien       Rozklad svetla        optický hranol  1
skupenstva                   spektrum         Popísať rozklad svetla   Zdôvodniť vznik
latok.                                               dúhy
  (13h)     Absorbcia a odraz svetla   absorbcia     1
         rôznymi farbami                    Objasniť pohlcovanie  Vedieť objasniť
                                                zohrievanie
         Skladanie farieb                1               tmavých telies
                                    Demonštrovať vytváranie Vedieť vytvoriť
         Opakovanie                   1   nových farieb      nové farby
                                                            278
Obsah vzdelávania: 1. ročník

  Rozvíjajúce ciele          Obsah            Výstupy
Rozvíjanie meracích      Pozorovanie, experiment,   Chápať význam základných
zrućností, zápisu čísel, grafy meranie. Jednotky SI, počet  jednotiek, predpôn, počet
                platných číslic.       platných cifier.
Ukázať žiakom súvislosť    Sila a pohyb. Sila, vektor,  Vedieť pomenovať rôzne
medzi silou a pohybom,    meranie sily, skladanie síl,  sily,odhadnúť sily,popísať
naučiť vykonávať       rozklad sily, Newtonove    naklonenú rovinu, vzťah
experiment, analyzovať    zákony, trecia sila, práca,  práce a energie, rozlíšiť
výsledky,pracovať       energia, premeny energie,   pohyby, zostrojiť
samostatne i v skupine,    pohyb, tuhé teleso,      požadovaný graf, chápať
zostrojovať grafy, chápať   hybnosť, impuls sily.     pôsobenie sily na pohyb,
vzťah medzi prácou                      popísať páku a ej využitie,
a energiou, skúmať                      rotáciu telesa.
vlastnosti tuhého telesa.
Merať elektrické napätie   Elektrina. Elektrické     Používať voltmeter
a prúd , pracovať so     napätie, prúd, odpor,     a ampérmeter, získať
schémou elektrického     obvod,Ohmov zákon,       informácie zo schémy
obvodu, zostaviť elektrický  el.prúd v kovoch,       a využiť ich, poznať
obvod, vysvetliť vodivosť   polovodičoch, kvapalinách   súvisosť medzi prúdom
kovov, V-A charakteristiku,  a plynoch zahrievanie     a pohybom častíc, vysvetliť
vypočítať U,I,R ochrana    vodiča, elektrická energia   činnosť źiarovky, riešiť
elektrického obvodu.     a výkon, elektrický istič.   úlohy na premenu
                               elektrickej energie,
                               vysvetliť funkciu ističa
                               v domácnosti.
                                           279
Obsah vzdelávania: 2 .ročník

Tematický celok
                   Obsahový štandard               Výkonový štandard          Metódy
 (počet hodín)
                                                            a formy
                                 Počet
            Téma hodiny     Kľúčové pojmy            Ciele       Spôsobilosti     výučby
                                 hodín

Vlastnosti     Hydraulické      Tlak, tlaková sila,  3   Poukázať na základné  Vedieť vysvetliť   Motivačná
kvapalín a plynov  zariadenie       Pascalov zákon        vlastnosti tekutín,  činnosť a využitie  názorná
  ( 20 h )                               princíp a využitie   hydraulického
                                     hydraulického     zariadenia
Energia okolo nás             Tiaž,             zariadenia
  ( 18 )                 vakuum,Torricelliho      Porozumenie javom v  Vysvetliť príčinu  Názorná,
          Hydrostatický     pokus, tlakomer    3   tekutinách       tlakov, dôkazy    pozorovacia,
          a atmosférický tlak                             atmosférického    heuristická
                                                tlaku

                      Hustota,Archimedov   7   Vysvetliť vznik Fvz,  Vedieť určiť
          Vztlaková sila     zakon, potápanie,       jej význam pri     podmienky
                      plávanie, vznášanie      plávaní        plávania,potápania
                      sa                          pomocou hustoty

                                 3               Vysvetliť
          Prúdenie kvapalín a  Rovnica spojitosti,      Poznať vlastnosti   hydrodynamický    Výklad,
          plynov         Bernoulliho rovnica      prúdiacej tekutiny   paradox, princíp   dedukcia
                                                krídla
                                                              280
Tematický celok
                   Obsahový štandard                 Výkonový štandard          Metódy
 (počet hodín)
                                                              a formy
                                  Počet
            Téma hodiny      Kľúčové pojmy            Ciele       Spôsobilosti    výučby
                                  hodín

Vlastnosti     Časticová stavba látok  Častice, kryštalická      Vysvetliť štruktúru   Poznať rozdiely   Výklad
kvapalín a plynov              mriežka, Brownov    3   jednotlivých      medzi látkami
  ( 20 h )                 pohyb, difúzia, Fp,      skupenstiev
                       Fo
Energia okolo nás
  ( 18 )      Teplo          Vnútorná energia,       Objasniť zákonitosti  Chápať tepelnú   Výklad,
                       teplo, teplota,     8   tepelnej výmeny     výmenu, vypočítať  experiment,
                       kalorimeter,                      teplo, teplotu   skupinová
                       hmotnostná tepelná                             práca
                       kapacita, Kelvin

          Deje v plynoch      Stavová rovnica, p,      Naučiť deje       Chápať význam    Motivačná,
                       T, V, kruhový dej,   7   v plynoch a ich     práce plynu,    názorná,
                       parný stroj,          využitie na prácu    popísať spaľovací  demonštračná
                       spaľovacie motory                   motor

          Zmeny skupenstva     Topenie, tuhnutie,
                       vyparovanie, var,    4               Vedieť popísať
                       kondenzácia          Objasniť skupenské   zmeny skupenstva
                                      zmeny


Elektromagnetické Magnetické pole, sila   Oerstedov pokus,    6   Naučiť vlastnosti    Rozumieť      Názorná,
javy                     cievka, magnet,        a využitie MP, sily,  súvislostiam medzi demonštračná,
                       mag. pole, mag. sila      princíp elektromotora  el. prúdom a mag. experiment
                       pôsobiaca na vodič,                  poľom, činnosti                                                               281
Tematický celok
                    Obsahový štandard                Výkonový štandard           Metódy
 (počet hodín)
                                                               a formy
                                   Počet
            Téma hodiny       Kľúčové pojmy            Ciele        Spôsobilosti     výučby
                                   hodín
                       elektromagnet,                     elektromotora.
Vlastnosti                  elektromotor
kvapalín a plynov
  ( 20 h )     Elektromagnetická     Indukovaný prúd,    5   Objasniť jav       Chápať        Motivačná,
          indukcia         napätie, alternátor,      elektromagnetickej    elektromagnetickú  názorná ,
Energia okolo nás               transformátor         indukcie, jej využitie  indukciu a jej    demonštračná
  ( 18 )                                  a význam pri výrobe   význam pre
                                       el. energie       súčasnú
                                                   spoločnosť
          Výroba a prenos      Elektráreň,      4    Naučiť žiakov      Vedieť spracovať
          energie (projekt)     prenosová           samostatne pracovať   a prezentovať danú
                       energetická sústava                   tému formou
                                                   projektu

Periodické deje   Kmitanie         Perióda, frekvencia,  5   Vysvetliť zákonitosti  Skúmať daný     Názorná,
                       kyvadlo, oscilátor,      periodických dejov,   fyzikálny jav,    demonštračná,
                       výchylka,           naučiť žiakov      cielene meniť    deduktívna,
                       amplitúda,           samostatne pracovať   podmienky,      heuristická
                       rezonancia                       získané hodnoty
                                                   správne spracovať,
                                                   vytvoriť a overiť
                                                   hypotézu

          Vlnenie          Postupné, stojaté,       Objasniť žiakom     Demonštrovať     Demonštračná,
                       priečne, pozdĺžne    4   základné vlastnosti   vlnenie pomocou   heuristická,
                       vlnenie, vlnová        a parametre vlnenia   žiakov a vhodných  deduktívna
                       dĺžka, skladanie                    pomôcok,                                                                 282
Tematický celok
                   Obsahový štandard                  Výkonový štandard           Metódy
 (počet hodín)
                                                                a formy
                                   Počet
             Téma hodiny      Kľúčové pojmy             Ciele       Spôsobilosti     výučby
                                   hodín
                       vlnení                          porozumieť
Vlastnosti                                              základným
kvapalín a plynov                                           vlastnostiam
  ( 20 h )                                              vlnenia
          Zvuk           Zvuk, výška tónu,        Naučiť základné     Chápať čo je zvuk,  Názorná,
Energia okolo nás              frekvencia,       4   vlastnosti zvuku     jeho šírenie vo   motivačná
  ( 18 )                  hlasitosť, rýchlosť       a jeho šírenia,     vzduchu, ochrana
                       zvuku, ultrazvuk        ultrazvuk        pred hlukom,
                                                   poznať vlastnosti
                                                   a využitie
                                                   ultrazvuku


Prirezové témy: premena jednotiek, pohyb kvapalín a plynov, energia a jej využitie, sústava rovníc, tvorba projektu a prezentačné
zručnosti.
                                                                  283
ChémiaI. Charakteristika učebného predmetu pre 8-ročné štúdium
Predmet chémia vo vzdelávacej oblasti Človek a príroda svojim experimentálnym
charakterom vyučovania umožňuje žiakom hlbšie porozumieť zákonitostiam chemických
javov a procesov. Obsah učiva tvoria poznatky o vlastnostiach a použití látok, s ktorými sa
žiaci stretávajú v každodennom živote. Sú to predovšetkým tieto oblasti: chémia potravín a
nápojov, kozmetiky, liečiv, čistiacich prostriedkov, atď. Zvlášť významné je, že pri štúdiu
chémie špecifickými poznávacími metódami si žiaci osvojujú i dôležité spôsobilosti. Ide
predovšetkým o rozvíjanie spôsobilosti objektívne a spoľahlivo pozorovať, experimentovať a
merať, vytvárať a overovať hypotézy v procese riešenia úloh rôznej zložitosti. Organickou
súčasťou učebného predmetu chémia je aj systém vhodne vybraných laboratórnych prác,
ktorých správna realizácia si vyžaduje osvojenie si základných manuálnych zručností a
návykov bezpečnej práce v chemickom laboratóriu.


II. Ciele učebného predmetu
Cieľom vyučovania chémie v nižších ročníkoch osemročného gymnázia je oboznámiť žiakov
s významom poznatkov z chémie pre človeka, spoločnosť a prírodu, čo umožňuje u žiakov
vytvorenie pozitívneho vzťahu k učebnému predmetu chémia. Ďalším významným cieľom
vyučovania chémie je v čo najväčšej miere prispieť k splneniu všeobecných cieľov
vzdelávania, vytváraniu a rozvíjaniu kľúčových kompetencií prostredníctvom obsahu chémie.
Cieľom vyučovania chémie je podieľať sa na rozvíjaní prírodovednej gramotnosti, v rámci
ktorej je potrebné rozvíjať aj čitateľskú gramotnosť a prácu s odborným textom. Žiaci by mali
porozumieť odborným textom na primeranej úrovni a majú vedieť aplikovať získané
poznatky pri riešení konkrétnych úloh. V rámci samostatnej práce majú byť schopní
samostatne získavať potrebné informácie súvisiace s chemickou problematikou z rôznych
informačných zdrojov (odborná literatúra, internet) a využívať multimediálne učebné
materiály. Vyučovanie chémie na hodinách základného typu a laboratórnych cvičeniach
realizované metódami aktívneho poznávania, výraznou mierou prispieva k formovaniu a
rozvíjaniu logického, kritického a tvorivého myslenia žiakov, ktoré im umožňuje nachádzať
vzťahy medzi štruktúrou a vlastnosťami látok ako aj osvojenie dôležitých manuálnych
zručností. Významným cieľom vyučovania chémie je aj oboznámenie sa žiakov s chemickými
látkami, ktoré pozitívne a negatívne ovplyvňujú život človeka (chemické aspekty racionálnej
výživy, vplyv alkoholu, nikotínu a iných drog na ľudský organizmus). V predmete chémia si
žiaci majú v dostatočnej miere osvojiť zručnosti a návyky bezpečnej práce v chemickom
laboratóriu. Potrebné je, aby žiaci dosiahli takú úroveň pochopenia a zvládnutia učiva, aby
vedeli využiť na hodinách získané vedomosti, spôsobilosti a návyky v každodennom živote.
                                             284
III. Kritériá hodnotenia
Predmetom hodnotenia je úroveň dosiahnutých vedomostí a zručností podľa platných
vzdelávacích štandardov.
V priebežnej klasifikácii sa uplatňujú tieto metódy a formy hodnotenia:
 a) písomné – testy, projekty, záznamy z laboratórnych cvičení
 b) praktické – experimenty, laboratórne a praktické cvičenia
 c) ústne – ústne prezentovanie osvojených poznatkov, pri ktorom sa kladie dôraz na spôsob
prezentácie poznatkov v logických súvislostiach a ich aplikáciou v praxi.
Pri laboratórnych cvičeniach sa hodnotí samostatná práca s textom, realizácia laboratórneho
cvičenia, schopnosť vyvodiť na základe experimentu teoretické poznatky, vypracovanie
protokolu na požadovanej úrovni.
Súhrnná klasifikácia sa uskutočňuje vždy k polroku daného školského roku (klasifikačné
obdobie). Pri súhrnnej klasifikácii žiaka sa prihliada k dôležitosti a váhe jednotlivých
známok, ktoré získal počas klasifikačného obdobia, ako aj na jeho prejavované osobné a
sociálne kompetencie ako je zodpovednosť, snaha, iniciatíva, ochota spolupracovať.


IV. Literatúra
Pri výučbe predmetu chémia v 1. a 2. ročníku osemročného gymnázia budeme používať túto
odporučenú a doplnkovú literatúru:
• ADAMKOVIČ, E. RUŽIČKOVÁ, M., ŠRAMKO, T. a kol.: Základy chémie. Bratislava :
SPN 2000, 160 s., ISBN 80-08-02846-7
• ADAMKOVIČ, E., ŠIMEKOVÁ, J., ŠRAMKO, T.: Chémia 8. Bratislava : SPN, 2000, 120
s., ISBN 80-08-01380-X
• GREB, E., KEMPER A. et al.: Chémia pre základné školy. Bratislava : SPN 1995, 239 s.,
ISBN 80-08-2291-4
• JONIAKOVÁ, D.: Pracovný zošit z chémie 1. Bratislava : MEDIA TRADE, spol. s.r.o. –
SPN 1998, 102 s., ISBN 80-08-00401-0
                                             285
V. Obsah

                        príma

1. Chémia okolo nás

 1.1 Objavovanie chémie v našom okolí
 1.2 Skúmanie vlastností látok
 1.3 Zmesi a chemicky čisté látky
 1.4 Látky, nevyhnutné pre náš život: voda a vzduch

                       sekunda

2. Premeny látok
 2.1 Spoznávanie chemických reakcií v našom okolí
 2.2 Zmeny pri chemických reakciách


3. Zloženie látok
 3.1 Chemické prvky a zlúčeniny
 3.2 Častice látok: atómy, molekuly a ióny
 3.3 Periodická sústava prvkov
4. Významné chemické prvky a zlúčeniny


                       4. ročník

5. Chemické výpočty
5.1 Látkové množstvo a molárna hmotnosť
5.2 Zloženie roztokov
6. Organické látky

6.1 Vlastnosti jednoduchých organických látok
6.2 Uhľovodíky
6.3 Deriváty uhľovodíkov
6.4 Organické látky v živých organizmoch
6.5 Organické látky v bežnom živote
                             286
             Tematický plán - Príma

Tematický                            Obsahový štandard                  Výkonový štandard                        Metódy a formy
celok                                                                                         výučby
(počet hodín)                          téma hodiny   kľúčové pojmy        počet  ciele            spôsobilosti
                                                       hodín
                                 Chemická     - význam chémie pre život   1   a) učeniu          Poznať, čo skúma chémia.      Diskusia
                                 veda a výroba  človeka               - plánovať a organizovať  Vedieť vysvetliť význam chemickej  Práca s literatúrou
                                         - chémia ako veda          si učenie a pracovnú    vedy, výroby, výrobkov.       Frontálne
                                                           činnosť
             Objavovanie chémie v našom okolí (3)
                                         - chemická výroba          - kriticky pristupovať ku
                                                                         Vymenovať významné chemické     vyučovanie
 CHÉMIA OKOLO NÁS (33)
                                         - chemický výrobok          zdrojom informácií,     závody vo svojom okolí a priradiť  Skupinová práca
                                         - prírodná surovina         informácie tvorivo     im výrobok .
                                                           spracovávať a využívať   Poznať problematiku obmedzených
                                                           pri svojom štúdiu a praxi  zdrojov surovín a dôležitosť ich
                                                           b) komunikačná
                                                                         hospodárneho využitia (potreba
                                                           - vyhľadávať, triediť    separácie odpadov, recyklácie).
                                                           a spracovávať informácie
                                 Chemické    - bezpečnosť práce v      2                 Poznať zásady bezpečnej práce v   Výklad s ukážkami
                                 laboratórium  chemickom laboratóriu        c) riešenie problémov    chemickom laboratóriu. základné   Rozhovor
                                                           - logicky spájať poznatky
                                         - laboratórne pomôcky        z rôznych predmetov a
                                                                         piktogramy (napr. žieravina,    s ukážkami
                                                           využiť ich pri riešení   horľavina).             Frontálne
                                                           problémových úloh      Poznať telefónne čísla prvej    vyučovanie
                                                                         pomoci.
                                                           d) osobnostné a       Dodržiavať zásady bezpečnej práce
                                                           sociálne
                                                           - chápať význam
                                                                         v chemickom laboratóriu.
                                                           a podstatu legislatívnych  Dodržiavať zásady bezpečnej práce
                                                           zákonov a noriem      s chemickými látkami v praxi.
                                                           - chápať základné      Vedieť používať ochranné pomôcky                                                                                                287
                                           environmentálne a      – okuliare, rukavice, ochranný štít
                                           ekologické súvislosti    Poznať základné pomôcky pre
                                           a rozhodovať sa v záujme
                                           ochrany zdravia
                                                         základné metódy oddeľovania
                                           jednotlivca a spoločnosti  zložiek zmesí: skúmavka, kadička,
                                                         banka, kryštalizačná miska,
                                           e) manuálne         filtračný lievik, filtračný papier,
                                           - dodržiavať pravidlá    držiak, kruh, svorka. stojan, chladič,
                                           bezpečnosti a ochrany
                                           zdravia pri práci
                                                         odparovacia miska, krycie sklíčko,
                                                         chemická lyžička, kahan, tyčinka,
                                                         odmerný valec, pipeta,

                  Vlastnosti   - skupenstvo,         3                Zistiť pozorovaním vlastnosti      Výklad s ukážkami
a chemicky čisté Skúmanie vlastností
                  látok      - vôňa, zápach,                        konkrétnych látok.            Rozhovor
                          - vzhľad,                           Uviesť príklady látok rozpustných    Frontálne
                          - rozpustnosť           a) učeniu          vo vode, látok nerozpustných vo     vyučovanie
                          - horľavosť            - plánovať a organizovať  vode.
                          - objem, hmotnosť, hustota,    si učenie a pracovnú
                                           činnosť
         látok (4)
                          teplota
                  Skúmanie    kľúčové pojmy         1  b) komunikačná       Upevniť vedomosti o vlastnostiach    Individuálna práca
                  látok -                      - prezentovať        látok                  Riešenie úloh
                  opakovanie                    nadobudnuté vedomosti
                                           a manuálne zručnosti
                  Chemicky    - chemicky čistá látka    1                Rozpoznať chemicky čisté látky,     Výklad
                  čistá látka a  - zmes,              c) riešenie problémov    rôznorodé zmesi, rovnorodé zmesi     rozhovor
                  zmes      - rôznorodá zmes                       (roztoky tuhé, kvapalné a plynné).    modelové situácie
  látky (7)
                                           - využívať informačné a
   Zmesi
                                           komunikačné technológie                       Frontálne
                                           - používať základné                         vyučovanie
                                           myšlienkové operácie
                  Zmesi      - suspenzia,         1  a metódy vedeckého
                                                         Popísať zloženie suspenzie,       Výklad s ukážkami
                          - emulzia.            poznávania         emulzie, peny              Rozhovor
                          - pena,                            Vedieť uviesť príklady zmesí       Frontálne
                                                                                  288
         - aerosól           - zhodnotiť úspešnosť                        vyučovanie
 Vodné roztok  - roztok, vodný roztok,  1  riešenia problémovej     Uviesť príklady vodných roztokov   Výklad
                        úlohy
         - nasýtený roztok,      - logicky spájať poznatky   používaných v domácnosti       Demonštračné
         - rozpúšťadlo,        z rôznych predmetov a                        ukážky
         - rozpustená látka      využiť ich pri riešení úloh                     Skupinová práca

 Metódy     - usadzovanie,      3  d) osobnostné a        Uviesť príklady základných metód   Výklad s ukážkami
                        sociálne
 oddeľovania   - filtrácia,         - prijímať ocenenie, radu   oddeľovania zložiek zmesí       Riešenie
 zložiek zmesí  - odparovanie,        a kritiku čerpať       (usadzovanie, filtrácia,       modelových
         - destilácia,         poučenie pre svoju ďalšiu   odparovanie, destilácia,       a problémových
         - kryštalizácia        prácu             kryštalizácia), využitia metód    situácií
         - extrakcia                         oddeľovania zložiek zmesí v      Skupinová práca
                        e) manuálne
                        - používať správne      praktickom živote           Frontálne
                        postupy a techniky pri    Poznať príklad využitia extrakcie   vyučovanie
                        praktických činnostiach    Vedieť navrhnúť spôsob
                        - dodržiavať pravidlá     oddeľovania zložiek zmesí na
                        bezpečnosti a ochrany     základe ich rôznych vlastností
                        zdravia pri práci
                                       Posúdiť vhodnosť navrhnutého
                                       postupu
 Zmesi,                  1                 Upevniť vedomosti a spôsobilosti   Riešenie úloh
 oddeľovanie                                                    Rozhovor
 zložiek -                                                     Individuálna práca
 opakovanie                  a) učeniu                              Frontálne
                        - plánovať a organizovať                      vyučovanie
 Voda      - voda          4  si učenie a pracovnú     Chápať význam vody pre život     Rozhovor s prvkami
náš život:
nevyhnuta vzduch
         - zrážková, povrchová     činnosť            človeka, zvieratá a rastliny,     výkladu
Látky,

né pre
         - podzemná, minerálna                    rozdelenie vôd podľa výskytu     Frontálne
voda
                        b) komunikačná
(11)
         - pitná, úžitková,      - prezentovať         (zrážková, povrchová, podzemná,    vyučovanie
         - odpadová, destilovaná                   minerálna) a podľa použitia (pitná,  Práca s internetom
                                                               289
                        nadobudnuté vedomosti     úžitková, odpadová, destilovaná).   Skupinová práca
                        a manuálne zručnosti     Vysvetliť rozdiely medzi rôznymi
                        c) riešenie problémov
                                       druhmi vôd (zrážková, povrchová,
                        - využívať informačné a    podzemná, pitná, úžitková,
                        komunikačné technológie    odpadová, destilovaná).
                        - používať základné      Poznať možnosti úpravy a čistenia
                        myšlienkové operácie     vôd, dôsledky znečistenia vôd.
                        a metódy vedeckého
                        poznávania
                                       Získať informácie o liečivých
                        - zhodnotiť úspešnosť     vodách, formách znečistenia vôd,
                        riešenia problémovej     príčinách znečistenia a tvorivo ich
                        úlohy             spracovať.
Prezentácia  - použitie správnych pojmov  1  - logicky spájať poznatky   Podieľať sa na práci v skupine     Prezentácia žiakov v
                        z rôznych predmetov a
projektov                    využiť ich pri riešení úloh  Prezentovať a obhájiť svoju prácu   skupinách
Opakovanie                 1                 Upevniť dôležité pojmy         Individuálna práca
                        d) osobnostné a        Pojmová mapa              Rozhovor
Vzduch    - vzduch           4  sociálne           Vymenovať hlavné zložky vzduchu,    Rozhovor s prvkami
                        - prijímať ocenenie, radu
       - skleníkové plyny                       skleníkové plyny (napr. oxid      výkladu
                        a kritiku čerpať
       - skleníkový efekt        poučenie pre svoju ďalšiu   uhličitý), hlavné zdroje znečistenia  Frontálne
       - ozónová diera          prácu             ovzdušia (spaľovanie odpadov –     vyučovanie
                                       potreba separovaného zberu).      Práca s internetom
                        e) manuálne          Poznať význam kyslíka pre živé     Skupinová práca
                        - používať správne
                                       organizmy.
                        postupy a techniky pri
                        praktických činnostiach    Poznať príčiny vzniku ozónovej
                        - dodržiavať pravidlá     diery a skleníkového efektu a ich
                        bezpečnosti a ochrany     následky pre našu planétu, význam
                        zdravia pri práci       ozónovej vrstvy.
                                       Chápať význam vzduchu a
                                       dôležitosť ochrany ovzdušia
                                       Vyhodnocovať správy týkajúce sa
                                                               290
                                                     znečistenia vzduchu chemickými
                                                     látkami spôsobené činnosťou
                                      a) učeniu           priemyselných podnikov
               Prezentácia   používať správne pojmy  1  - plánovať a organizovať   Podieľať sa na práci v skupine    Prezentácia žiakov v
               projektov                  si učenie a pracovnú     Prezentovať a obhájiť svoju prácu  skupinách
               Opakovanie                1  činnosť            Pojmová mapa             Individuálna práca
                                                     Upevniť pojmy a vedomosti
opakovanie (3)
                                                                       Rozhovor
                                      b) komunikačná
 Záverečné
                Voda, vzduch              1  - prezentovať         Upevniť vedomosti a zručnosti -   Riešenie úloh
               - zhrnutie                  nadobudnuté vedomosti                       Rozhovor
                                      a manuálne zručnosti

                                      c) riešenie problémov
               Záverečné                1  - využívať informačné a    Upevniť vedomosti a zručnosti    Riešenie úloh
               opakovanie                  komunikačné technológie                      Frontálne
                                      - používať základné                        opakovanie
               Vlastnosti   - skupenstvo,      2  myšlienkové operácie     Rozvíjať schopnosť pozorovania    Skupinová práca
                                      a metódy vedeckého
               látok      - vzhľad,          poznávania
                                                     chemických látok
  Laboratórne cvičenia (5)
                       - zápach,          - zhodnotiť úspešnosť     Získavať a rozvíjať experimentálne
                       - rozpustnosť        riešenia problémovej     zručností
                                      úlohy             Spoznávať laboratórne pomôcky,
                                      - logicky spájať poznatky   postupy
                                      z rôznych predmetov a
                                      využiť ich pri riešení úloh  Vysvetliť základné faktory
                                                     ovplyvňujúce rozpúšťanie tuhých
                                      d) osobnostné a        látok
                                      sociálne           Experimentálne skúmať a
                                      - prijímať ocenenie, radu   overovať závislosť rozpúšťania
                                      a kritiku čerpať
                                      poučenie pre svoju ďalšiu   tuhej látky od teploty kvapaliny
                                      prácu             Pozorovať zmeny, zaznamenať ich
                                                     vhodnou formou
                                      e) manuálne
                                                                            291
Zmesi               1  - používať správne      Porovnať vlastnosti zložiek zmesí  Skupinová práca
                   postupy a techniky pri    (skupenstvo, hustota, rozpustnosť),
                   praktických činnostiach
                   - dodržiavať pravidlá
                                  určiť hlavnú zložku zmesi
                   bezpečnosti a ochrany     Vedieť zaradiť pripravenú zmes
                   zdravia pri práci       (rovnorodá/rôznorodá, suspenzia,
                                  emulzia, aerosól, pena
                                  Využívať pozorovanie pri bežných
                   a) učeniu
                                  činnostiach
                   - plánovať a organizovať   Získavať a rozvíjať experimentálne
                   si učenie a pracovnú     zručností
                   činnosť            Spoznávať laboratórne pomôcky,
                   b) komunikačná        postupy
                   - prezentovať
Filtrácia    - filtrácia    1  nadobudnuté vedomosti     Poznať pomôcky používané pri    Skupinová práca
        - filter       a manuálne zručnosti     filtrácii.
        - filtrát       c) riešenie problémov     Vykonať filtráciu podľa návodu
                   - využívať informačné a    Vedieť pozorovať javy
                   komunikačné technológie    sprevádzajúce pokus, vyhodnotiť a
                   - používať základné
                   myšlienkové operácie     interpretovať ich.
                   a metódy vedeckého      Vedieť zaznamenať výsledok
                   poznávania          pokusu.
Kryštalizácia  - kryštalizácia  1  - zhodnotiť úspešnosť     Poznať pomôcky používané pri    Skupinová práca
                   riešenia problémovej     kryštalizácii
                   úlohy
                   - logicky spájať poznatky   Vykonať kryštalizáciu podľa
                   z rôznych predmetov a     návodu
                   využiť ich pri riešení úloh  Vedieť pozorovať javy
                   d) osobnostné a        sprevádzajúce pokus, vyhodnotiť a
                   sociálne
                                  interpretovať ich
                   - prijímať ocenenie, radu
                   a kritiku čerpať       Vedieť zaznamenať výsledok
                   poučenie pre svoju ďalšiu   pokusu
                   prácu
                                                        292
                                                   e) manuálne
                                                   - používať správne
                                                   postupy a techniky pri
                                                   praktických činnostiach
                                                   - dodržiavať pravidlá
                                                   bezpečnosti a ochrany
                                                   zdravia pri práci


           Tematický plán - Sekunda

Tematický                        Obsahový štandard              Výkonový štandard                        Metódy a formy
celok                          téma hodiny   kľúčové pojmy    počet  ciele           spôsobilosti             výučby
(počet hodín)                                         hodín
                             Chemické                1                Zopakovať dôležité pojmy       Frontálne
                                                                                   vyučovanie
           Spoznávanie chemických reakcií v
                             látky a zmesi                              a vedomosti o chemických látkach
                                                   a) učeniu
                                                                 Rozlíšiť chemický a fyzikálny dej.  Výklad s ukážkami
 PREMENY LÁTOK (17)
                             Chemické    - fyzikálny dej    1   - plánovať a organizovať
                             reakcie     - chemická reakcia      si učenie a pracovnú    Uviesť príklady chemických reakcií  vybraných reakcií.
                                                   činnosť          z bežného života.          Rozhovor
               našom okolí (8)
                                                   b) komunikačná
                             Reaktanty a   - reaktant,      1   - prezentovať       Rozlíšiť reaktanty a produkty    Riešenie úloh –
                             produkty    - produkt          nadobudnuté vedomosti   Vedieť zapísať slovami a znakmi   ukážky
                                     - reakčná schéma       a manuálne zručnosti    priebeh reakcie           Individuálna práca
                                                                 Vedieť prečítať slovnú schému
                                                   c) riešenie problémov
                                                                 priebehu reakcie
                                                   - využívať informačné a
                                                   komunikačné technológie  Chápať, že množstvo reaktantov
                                                   - používať základné    a produktov je rovnaké
                                                   myšlienkové operácie
                             Horenie,    - horenie,       1   a metódy vedeckého     Poznať horenie ako chemický dej.   Rozhovor
                                                   poznávania
                             horľaviny    - horľaviny,                      Vymenovať príklady horľavých a    Vysvetľovanie                                                                                        293
             - oxidácia,            - zhodnotiť úspešnosť     nehorľavých látok.          Frontálne
             - oxidy              riešenia problémovej     Poznať označenie horľavín.      vyučovanie
                              úlohy
                              - logicky spájať poznatky
                                             Vedieť uviesť podmienky horenia
                              z rôznych predmetov a
     Hasenie     - hasenie           1  využiť ich pri riešení úloh  Vysvetliť podstatu hasenia      Výklad
                                             horiacich látok.
                              d) osobnostné a        Poznať telefónne číslo požiarnikov
                              sociálne
                              - prijímať ocenenie, radu
     Hasiace látky  - hasiaci prístroj (penový,  1  a kritiku čerpať       Vymenovať niektoré hasiace látky   Výklad
             snehový, práškový)        poučenie pre svoju ďalšiu   (voda, piesok, oxid uhličitý).    Rozhovor
                              prácu             Vedieť vymenovať typy hasiacich
                                             prístrojov.
                                             Opísať spôsoby správneho hasenia
                                             pri horení konkrétnych látok.

     Chemické    - chemický rozklad,      1                 Rozlíšiť na príkladoch reakcie    Výklad
                              a) učeniu
     zlučovanie,   - chemické zlučovanie                      chemického rozkladu a chemického   Riešenie úloh
                              - plánovať a organizovať
     chemický                     si učenie a pracovnú     zlučovania.             Frontálne
     rozklad                      činnosť                              vyučovanie

     Chemické                   1  b) komunikačná        Upevniť vedomosti o chemických    Individuálna práca
                              - prezentovať
     reakcie -                     nadobudnuté vedomosti
                                             reakciách
     opakovanie                    a manuálne zručnosti
     Energetické   - energetické zmeny pri    1                 Vymenovať reakcie, pri ktorých sa  Demonštračné
chemických
 Zmeny pri

 reakciách
     zmeny pri    chemických reakciách       c) riešenie problémov     energia uvoľňuje a pri ktorých sa  pokusy
     reakciách    - exotermická reakcia       - využívať informačné a    energia spotrebuje s dôrazom na   Rozhovor
  (6)
                              komunikačné technológie
             - endotermická reakcia      - používať základné
                                             bežný život.             Výklad
                              myšlienkové operácie     Vedieť vysvetliť rozdiel medzi    Frontálne
                              a metódy vedeckého      exotermickou a endotermickou     vyučovanie
                                                                     294
                            poznávania          reakciou
                            - zhodnotiť úspešnosť
                            riešenia problémovej
Rýchlosť     - rýchlosť chemických       1  úlohy             Rozlišovať pomalé a rýchle reakcie  Výklad
chemických    reakcií                - logicky spájať poznatky
reakcií                        z rôznych predmetov a
Faktory     - faktory ovplyvňujúce      2  využiť ich pri riešení úloh  Jednoducho zdôvodniť vplyv      Výklad
ovplyvňujúce   rýchlosť chemických reakcií                     teploty, množstva reaktantov,    Rozhovor
                            d) osobnostné a
rýchlosť                        sociálne           plošného obsahu reaktantov (v    Skupinová práca
reakcií                        - prijímať ocenenie, radu   tuhom skupenstve) a katalyzátora
                            a kritiku čerpať       na rýchlosť chemických reakcií s
                            poučenie pre svoju ďalšiu   dôrazom na bežný život
                            prácuZmeny pri                     1                 Upevniť učivo o zmenách pri    Riešenie úloh
chemických                                      chemických reakciách       Individuálna práca
                            e) manuálne
reakciách -                                                      Rozhovor
                            - používať správne
opakovanie                       postupy a techniky pri                     Frontálne
                            praktických činnostiach                     vyučovanie
Zhrnutie učiva                   1  - dodržiavať pravidlá     Systematizovať učivo o chemických Rozhovor
                            bezpečnosti a ochrany     reakciách
                            zdravia pri práci


Zahrievanie   - plynový kahan        1    manuálne           Vedieť používať plynový kahan    Skupinová práca
kvapalných    - plameň – svietivý,         - používať správne      Poznať zásady bezpečnosti pri
látok      nesvietivý              postupy a techniky pri    zahrievaní kvapalných látok.
         - vodný kúpeľ             praktických činnostiach    Zostrojiť vodný kúpeľ
         - utajený var             - dodržiavať pravidlá     Získavať a rozvíjať experimentálne
                            bezpečnosti a ochrany
                                           zručností
                                                                  295
Laboratórne                          zdravia pri práci  Spoznávať laboratórne pomôcky,
cvičenia (3)                                   postupy
        Horenie    - horenie          1            Overiť vplyv kyslíka a oxidu     Skupinová práca
        a hasenie   - hasenie                      uhličitého na horenie.
        plameňa    - penový hasiaci prístroj              Pripraviť model penového
                                         hasiaceho prístroja
                                         Získavať a rozvíjať experimentálne
                                         zručností
                                         Spoznávať laboratórne pomôcky,
                                         postupy
        Faktory    - rýchlosť reakcie     1            Overiť vplyv zmien teploty      Skupinová práca
        ovplyvňujúce                            a množstva reaktantov na rýchlosť
        rýchlosť                              priebehu chemickej reakcie
        reakcie                              Získavať a rozvíjať experimentálne
                                         zručností
                                         Spoznávať laboratórne pomôcky,
                                         postupy
                                                                296
I. Charakteristika učebného predmetu pre 4-ročné štúdium
Učebný predmet chémia na gymnáziách, ako súčasť vzdelávacej oblasti Človek a príroda,
poskytuje žiakom vhodne vybranými poznatkami zo všeobecnej, anorganickej a organickej
chémie didaktický systém poznatkov o chemických látkach a ich premenách. Obsah učiva
tvoria predovšetkým poznatky o vlastnostiach a použití látok, s ktorými sa žiaci stretávajú v
bežnom živote. Sú to najmä oblasti ako: chémia potravín a nápojov, kozmetika, liečivá,
čistiace prostriedky a podobne. V obsahu učiva sú v dostatočnej miere zastúpené aj poznatky,
ktoré umožňujú žiakom chápať význam chemickej vedy a chemického priemyslu pre
spoločnosť a prírodu. Východisko pre poznatky o vlastnostiach anorganických a organických
látok a ich premenách tvoria všeobecne platné, teoretické poznatky a vzťahoch medzi
štruktúrou a vlastnosťami látok a poznatky o zákonitostiach chemických reakcií. Tieto
poznatky umožňujú v učebnom predmete chémia aplikovať v dostatočnej miere jednotlivé
myšlienkové operácie a metódy vedeckého poznávania. Realizovaním moderných foriem,
prostriedkov a vyučovacích metód vyučovania sa vytvárajú podmienky pre formovanie a
rozvíjanie logického a tvorivého myslenia a konania žiakov. Tvorivé myslenie umožňuje
žiakom správne aplikovať poznatky pri riešení problémových úloh teoretického aj
praktického charakteru. Chémia, ako predmet, ktorý rozširuje všeobecné vzdelanie žiakov,
súčasne poskytuje základy nevyhnutné pre ďalšie vzdelávanie (chemické odbory, medicína,
environmentálne vedy a pod.). Hodinová dotácia chémie v Štátnom vzdelávacom programe v
prvom aj druhom ročníku je dve hodiny týždenne (66 hodín ročne) a treťom ročníku jedna
hodina týždenne (33 hodín ročne). Organickou súčasťou učebného predmetu chémia je aj
systém praktických cvičení (laboratórnych cvičení - LC), ktorých správna realizácia si
vyžaduje osvojenie si základných laboratórnych zručností a návykov presnej a bezpečnej
práce v chemickom laboratóriu. Počet LC pri dvojhodinovej časovej dotácii je 5 LC v danom
školskom roku.


II. Ciele učebného predmetu
Vo vyučovaní chémie majú žiaci získať predstavu o stavbe látok a základných chemických,
fyzikálno-chemických a biochemických dejoch. Dôraz sa kladie najmä na súvislosti s
ostatnými prírodovednými predmetmi a na základný vplyv chemických dejov na životné
prostredie. Každý žiak je vedený k tomu, aby :
- chápal vzťahy medzi štruktúrou a vlastnosťami látok,
- rozumel základným typom chemických reakcií a poznal ich úlohu v prírode
 a v každodennom živote,
- správne využíval matematické zručnosti pri základných chemických výpočtoch,
- aplikoval teoretické vedomosti pri realizácii LC,
- pri riešení úloh teoretického a praktického charakteru spolupracoval v skupine.


III. Obsah

                    1. ROČNÍK
1. Sústavy látok
2. Pozorovanie a pokus v chémii, bezpečnosť práce
3. Štruktúra atómov a iónov, periodický systém prvkov
  3.1 Štruktúra atómov a iónov
  3.2 Periodický systém prvkov
4. Základy názvoslovia anorganických zlúčenín
5. Chemická väzba a štruktúra látok
6. Výpočty v chémii
7. Chemické reakcie a ich priebeh, chemické rovnice
  7.1 Chemické reakcie, chemické rovnice
  7.2 Energetické zmeny pri chemických reakciách
  7.3 Rýchlosť chemických reakcií
  7.4 Chemická rovnováha
8. Typy chemických reakcií
  8.1 Protolytické reakcie
  8.2 Redoxné reakcie
  8.3 Zrážacie reakcie
                      2. ROČNÍK
9. Prvky a ich anorganické zlúčeniny dôležité v bežnom živote, ich vlastnosti,
  použitie a vplyv na živé organizmy a životné prostredie
  9.1 s – prvky
  9.2 p – prvky
  9.3 d – prvky
10. Charakteristika a rozdelenie organických látok a základy ich názvoslovia
11. Uhľovodíky a ich deriváty dôležité v bežnom živote, ich vlastnosti,
   použitie a ich vplyv na živé organizmy a životné prostredie
  11.1 Alifatické uhľovodíky
  11.2 Aromatické uhľovodíky
12. Deriváty uhľovodíkov dôležité v bežnom živote, ich vlastnosti, použitie
   a vplyv na živé organizmy a životné prostredie – halogénderiváty,
   kyslíkaté deriváty, dusíkaté deriváty
                      3. ROČNÍK
13. Biolátky
   13.1 Lipidy
   13.2 Sacharidy
   13.3 Bielkoviny
   13.4 Enzýmy
   13.5 Nukleové kyseliny
   13.6 Vitamíny
14. Kvalita života a zdravie
                                         298
 Tematický plán – 1. ročník

  Tematický           Obsahový štandard                     Výkonový štandard              Metódy a formy
   celok                          Počet                                   výučby
          Téma hodiny     Kľúčové pojmy            Ciele             Spôsobilosti
 (počet hodín)                        hodín
1. Sústavy    Chemické látky   Látka, chemicky čistá    1             Vymenovať po tri príklady chemicky čistej  Výklad, rozhovor
látok       a zmesi      látka, prvok,           Získať predstavu o  látky a zmesi,                Frontálne
  (5)               zlúčenina, zmes          stavbe látok a    Rozlíšiť rovnorodé a rôznorodé zmesi     vyučovanie
                   (homogénna,            základných      pomocou ich charakteristických znakov
                   heterogénna),           chemických,     Vyčleniť zo skupiny látok chemicky čisté
                   skupenstvo látok         fyzikálno-      látky a zmesi
         Oddeľovanie    oddeľovania zložiek    1   chemických a     Navrhnúť vhodný spôsob oddelenia zložiek   Problémové
         zložiek zmesí   zmesí (destilácia,        biochemických    zmesi (destilácia, filtrácia, usadzovanie,  vyučovanie
                   filtrácia, usadzovanie,      dejoch        kryštalizácia)
                   kryštalizácia)
         Roztoky      roztok, rozpúšťadlo,    2              Rozlíšiť rozpustenú látku a rozpúšťadlo   Výklad
                   rozpustená látka,                   Klasifikovať roztoky podľa skupenstva    Riešenie úloh
                   nasýtený roztok,                    Vymenovať po dva príklady roztokov      Rozhovor
                   rozpustnosť látky,                   rôznych skupenstiev             Frontálne
                   hmotnostný zlomok,                   Napísať vzťah pre výpočet hmotnostného    vyučovanie
                   koncentrácia           Chápať vplyv     zlomku a vysvetliť symboly v zápise
                   látkového množstva        chemických dejov   Vypočítať hmotnostný zlomok zložky v
                                    na životné      roztoku
                                    prostredie      Vypočítať hmotnosť rozpustenej látky a
                                              hmotnosť rozpúšťadla, ak je daný
                                              hmotnostný zlomok roztoku a hmotnosť
                                              roztoku
                                              Vysvetliť význam údajov o zložení roztoku
                                              z hľadiska praktického použitia
                                    Rozumieť       Vypočítať koncentráciu roztoku, ak je dané
                                súvislostiam    látkové množstvo a objem roztoku
                                sostatnými     Poznať značku a jednotku koncentrácie
                                prírodovednými   roztoku
                                predmetmi      Využiť poznatky o príprave roztokov pri ich
                                          príprave v domácnostiach
         Sústavy látok -              1            Upevniť vedomosti o sústavách látok       Frontálne
         opakovanie                                                    vyučovanie
2. Pozorovanie  Bezpečnosť    Bezpečnosť práce    1            Poznať a dodržiavať pravidlá bezpečnosti    Frontálne
a pokus v    práce       v chem. laboratóriu               práce v chemickom laboratóriu          vyučovanie
chémií (3)             základné laboratórne              Poznať laboratórne pomôcky: skúmavka,      Demonštrácia
                  pomôcky                     kadička, destilačná banka, odmerná banka, pomôcok
                                          miska, filtračný lievik, hodinové sklíčko,   Frontálne
                                          striekačka, oddeľovací lievik, odmerný     vyučovanie
                                Chápať vzťahy    valec, pipeta, chladič, stojan, držiak, svorka,
                                medzi štruktúrou a filtračný kruh, chemické kliešte, chemická
                                vlastnosťami látok lyžička, teplomer, filtračný papier,
                                          trojnožka, azbestová sieťka, kahan
         Meranie      základné laboratórne  1            Zistiť hmotnosť tuhej látky vážením       Výklad.
         hmotnosti a    operácie                    Použiť kadičku, odmerný valec a pipetu pri Frontálne
         objemu                              meraní objemu roztoku              vyučovanie
                                Rozumieť                              Práca s pomôckami
                                základným typom                           Skupinová práca
         Zápis priebehu  úloha, pomôcky,     1  chemických     Vedieť zaradiť použitý materiál medzi      Výklad s ukážkami
         laboratórnej   chemikálie, postup     reakcií a poznať  laboratórne pomôcky a chemikálie        Individuálna práca
         práce       práce, schéma,       ich úlohu v prírode Chápať rozdiel medzi zápisom o pozorovaní Frontálne
                  výpočet, pozorovania,    a v každodennom   a záverom (zovšeobecnenie)           vyučovanie
                  záver            živote.       Vedieť, čo obsahuje schéma.
         Atómové jadro   atóm, atómové jadro,  1            Opísať zloženie atómového jadra         Opis
periodický

prvkov (4)
Štruktúra


Štruktúra
                  protón, neutrón,                Poznať znamienko náboja protónu         Výklad
a iónov,
atómov


atómov
a iónov
                                          Určiť počet elementárnych častíc (protónov, Frontálne
systém
                  nukleóny, protónové
                  číslo, neutrónové                elektrónov, neutrónov) v atóme prvku na     vyučovanie
3.1
           (8)
3.
                  číslo, nukleónové                základe známej hodnoty A, N, Z


                                                                        300
                           číslo, izotopy                   Uviesť príklad izotopov (vodíka, uhlíka,
                                                     uránu)
                  Elektrónový    elektrónový obal       2           Opísať zloženie atómového obalu       Opis
                  obal        atómu, elektrón,                  Poznať znamienko náboja elektrónu      Práca s PC
                           orbitál, elektrónová                Chápať pojem orbitál (ako priestor s     Frontálne
                           vrstva, valenčná         Správne využívať  najväčšou pravdepodobnosťou výskytu     vyučovanie,
                           vrstva, valenčné         matematické    elektrónu)                  skupinová práca
                           elektróny, elektrónová      zručnosti pri   Vymenovať typy orbitálov (s, p, d, f)
                           konfigurácia atómu        základných     Poznať maximálny počet elektrónov v
                                            chemických     orbitáloch s, p,
                  Ióny        ión, anión, katión      1  výpočtoch     Napísať schému vzniku katiónu alebo     Výklad
                                                     aniónu z atómu                Riešenie úloh
                                                     Vybrať zo skupiny iónov katióny alebo    Frontálne
                                                     anióny                    vyučovanie
                  Periodický     Periodický zákon,    1             Poznať autora a znenie periodického zákona  Rozprávanie
                  zákon a systém   periodický systém                  Zistiť základné charakteristiky atómu z   Práca s tabuľkami
                  prvkov       prvkov (PSP)                    údajov v PTP (protónové číslo,        Frontálne
3.2 Periodický systém prvkov (4)
                                                     elektronegativita, relatívna atómová     vyučovanie
                                                     hmotnosť)                  Individuálna práca
                           periodická tabuľka    2             V periodickej tabuľke prvkov určiť polohu  Výklad
                  Periodická     prvkov (PTP),                    daného prvku použitím PTP          Práca s tabuľkou
                  tabuľka      perióda, skupina,        Pri riešení úloh  Používať triviálne názvy skupín (alkalické  Frontálne
                           alkalické kovy,         teoretického a   kovy, halogény, vzácne plyny)        vyučovanie
                           halogény, vzácne         praktického    Zaradiť prvok podľa polohy v PTP do     Individuálna práca
                           plyny,              charakteru     skupiny s-, p-, d-, f-prvok, kov, nekov
                           elektronegativita, s-,      spolupracovať v  Vysvetliť vzťah medzi počtom valenčných
                           p-, d-, f-prvky, kovy,      skupine.      elektrónov a polohou s a p prvkov v PTP
                           nekovy, polokovy                  Poznať príklady prvkov s nízkou a vysokou
                                                     hodnotou elektronegativity
                  Štruktúra látok,              1             Upevniť vedomosti o štruktúre atómov     Precvičovanie učiva
                  PSP -                                 a iónov, periodickom systéme prvkov     Individuálna práca
                  opakovanie


                                                                                   301
                          Chemické     oxidačné číslo,     2              Poznať a používať značky a slovenské názvy   Výklad
  4. Základy názvoslovia anorganických zlúčenín


                          vzorce      chemický prvok,                   s- a p - prvkov a vybraných d - prvkov (Fe,  Riešenie úloh
                                  chemická zlúčenina,       Rozvíjať schpnosť  Cu, Zn, Ag, Au, Mn, Cr, Co, Ni)        Frontálne
                                  chemický vzorec         plánovať a      Určiť oxidačné číslo atómov prvkov v      vyučovanie,
                                                  organizovať si    chemických zlúčeninách (napr.: H2O, NaCl,   Individuálna práca
                                                  učenie a pracovnú  SO3, NaOH, HNO3, H2SO4, CaCO3, KMnO4)
                                                  činnosť.       Poznať vzorec a názov amónneho katiónu
                                                             Vysvetliť kvalitatívny a kvantitatívny
                                                             význam chemických vzorcov
            (5)
                          Tvorenie                   3            Pomenovať a napísať vzorce látok: voda,    Výklad
                          vzorcov                                peroxid vodíka, amoniak, sulfán        Riešenie úloh
                          a názvov látok                            Používať pravidlá tvorenia vzorcov a      Frontálne
                                                  Hľadať a rozvíja   názvov zlúčenín: oxidy, hydroxidy,       vyučovanie
                                                  účinné postupy vo  halogenidy, bezkyslíkaté kyseliny       Individuálna práca
                                                  svojom učení.    (halogenovodíkové kyseliny, H2S),
                                                             kyslíkaté kyseliny (predovšetkým dusíka,
                                                             síry, uhlíka, chlóru, fosforu), soli kyselín
                                                             uvedených prvkov
                                                             Poznať pojmy: hydrogensoli a hydráty
Chemická                      Molekuly     chemická väzba,     2              Určiť počet a druh atómov v jednoduchých    Výklad s ukážkami
väzba                                molekula, väzbový                  molekulách                   Frontálne
a štruktúra                             elektrónový pár,        Kriticky       Uviesť príklady molekúl, v ktorých sa     vyučovanie
látok                                voľný elektrónový pár      pristupovať ku    nachádzajú jednoduché, dvojité alebo trojité
(5)                                 jednoduchá väzba,        zdrojom       väzby (H2, O2, N2)
                                  násobná väzba          informácií,     Porovnať energie väzieb jednoduchej
                                  (dvojitá, trojitá)       informácie tvorivo  dvojitej , trojitej a ich dĺžku
                          Kovalentné    kovalentná väzba,      2  spracovávať a    Vysvetliť vznik kovalentnej väzby v      Vysvetľovanie
                          väzby      nepolárna väzba,        využívať pri     molekule vodíka                Riešenie príkladov
                                  polárna väzba, iónová      svojom štúdiu.    Určiť typ chemickej väzby na základe      Frontálne
                                  väzba,                        rozdielu hodnôt elektronegativít atómov    vyučovanie
                                                             viažucich sa atómov prvkov
                                                             Vysvetliť vznik iónovej väzby v zlúčenine


                                                                                           302
                                       NaCl
                             Vyhľadávať,     Vysvetliť vznik koordinačnej väzby v
                             triediť a      iónoch H3O+ a NH4+
                             spracovávať     Vymenovať tri typické vlastnosti zlúčenín s
                             informácie a dáta z iónovou väzbou
       Kovová      vodíková väzba,    1  rôznych zdrojov   Poznať spôsob vzniku a význam vodíkovej    Vysvetľovanie
       a vodíková    kovová väzba                  väzby                     Frontálne
       väzba                              Zdôvodniť vodivosť kovov ako dôsledok     vyučovanie
                                       kovovej väzby
       Štruktúra    kryštál, kryštalická  2            Načrtnúť štruktúru diamantu a grafitu     Práca s modelmi
       kryštálov,    látka                     Poznať príčinu rozdielnych vlastností     Výklad
       vlastnosti                 Vedieť využiť    diamantu (kovalentné väzby) a grafitu (Van   Frontálne
                             informačné a    der Waalsove sily)               vyučovanie,
                             komunikačné     Vymenovať tri príklady kryštalických látok   skupinová práca
                             zdroje       (NaCl, K2SO4, CaCO3 a podobne)
                                       Predpokladať vlastnosti látok na základe ich
                                       zloženia látok a štruktúry
       Relatívna    relatívna atómová   1            Rozlíšiť relatívnu atómovú hmotnosť      Výklad
       atómová,     hmotnosť Ar(X),                Ar(X), relatívnu molekulovú hmotnosť      Riešenie príkladov
       molekulová    relatívna molekulová              Mr(Y) a molárnu hmotnosť Mm,          Frontálne
       hmotnosť,    hmotnosť Mr(Y),      Zrozumiteľne    Určiť molárnu hmotnosť zlúčeniny zo      vyučovanie
       molárna     molárna (molová)      prezentovať     známych hodnôt molárnych hmotností
       hmotnosť     hmotnosť Mm        nadobudnuté     prvkov
6. Výpočty                        vedomosti,
  v chémii  Látkové     látkové množstvo n,  1  skúsenosti     Poznať význam Avogadrovej konštanty      Demonštračný
  (3)    množstvo     Avogadrova konštanta    a zručnosti     Napísať vzťah pre výpočet látkového      pokus
                NA, stechiometrický              množstva a vysvetliť symboly v zápise     Výklad
                vzorec                     Vypočítať látkové množstvo látky, ak je    Riešenie príkladov
                                       zadaná hmotnosť a molárna hmotnosť látky    Frontálne
                                       Vypočítať hmotnosť látky, ak je zadané     vyučovanie
                                       látkové množstvo a molárna hmotnosť látky
       Chemické väzby             1  Analyzovať     Upevniť vedomosti o chemických väzbách     Precvičovanie úloh


                                                                       303
                                                     a výpočty -                  vybrané problémy.  a výpočtoch v chémii            Individuálna práca
                                                     opakovanie
                                                     Chemická     chemická reakcia,     2            Poznať príklady chemických a fyzikálnych  Rozhovor
                                                     reakcia,     reaktanty, produkty,               zmien                    Riešenie úloh
                                                     chemická     schéma chemickej                 Rozlíšiť schému a rovnicu chemickej     Precvičovanie
                                                     rovnica     reakcie, chemická       Aplikovať      reakcie                   Frontálne
                              7.1. Chemické reakcie, chemické rovnice (3)
                                                             rovnica, zákon        poznatky pri    Zapísať rovnicu reakcie na základe     vyučovanie,
7. Chemické reakcie a ich priebeh, chemické rovnice (12)
                                                             zachovania hmotnosti     riešení       slovného popisu chemickej reakcie      individuálna práca
                                                             v chemických         konkrétnych     Poznať zákon zachovania hmotnosti pri
                                                             reakciách,          problémových    chemických reakciách
                                                             stechiometrický        úloh        Poznať kvalitatívno-kvantitatívny význam
                                                             koeficient, syntéza,               chemickej rovnice
                                                             analýza                      Vysvetliť význam stechiometrických
                                                                                      koeficientov v chemickej rovnici
                                                                                      Napísať jednoduché chemické schémy typu
                                                                                      A + B → AB; AB → A + B
                                                                                      Doplniť stechiometrické koeficienty v
                                                                                      chemických schémach typu A + B → AB;
                                                                            Používať základné  AB → A + B
                                                     Výpočet                  1  myšlienkové     Vypočítať hmotnosť reaktantu alebo     Výklad
                                                     z chemickej                  operácie a metódy  produktu na základe zápisu chemickej    Riešenie úloh
                                                     rovnice                    vedeckého      rovnice reakcie, ak je daná hmotnosť    Frontálne
                                                                            poznávania pri   produktu alebo reaktantu          vyučovanie,
                                                                            riešení                             individuálna práca
                                                                            problémových
                                                     Exotermická   exotermická reakcia,   1  úloh.        Klasifikovať chemické reakcie na základe  Rozhovor
                                                     a endotermická  endotermická reakcia,               rôznych zápisov termochemickej rovnice na  Výklad
                              reakciách (3)
                                                     reakcia     entalpia, reakčné teplo              exotermické a endotermické         Demonštračný
                              Energetické

                              chemických
                              zmeny pri
                                                                                      Vymenovať po dva príklady exotermickej a  pokus
                                                                                      endotermickej reakcie z každoden. života  Frontálne vyuč.
                               7.2
                                                     Termochemické  termochemická       2            Vysvetliť rozdiely v zápise chemickej    Výklad
                                                     rovnice     rovnica,           Využívať      rovnice a termochemickej rovnice      Riešenie úloh


                                                                                                                   304
                             1. termochemický      informačné a     Zapísať termochemickou rovnicou priebeh    Frontálne
                             zákon            komunikačné     chemickej reakcie, ak sú zadané reaktanty,   vyučovanie
                                           technológie pri   produkty, stechiometrické koeficienty,     Individuálna práca
                                           riešení       skupenské stavy reagujúcich látok a hodnota
                                           problémových     reakčného tepla
                                           úloh         Určiť hodnotu reakčného tepla spätnej
                                                      reakcie na základe hodnoty reakčného tepla
                                                      priamej reakcie na základe 1.
                                                      termochemického zákona
                    Rýchlosť      rýchlosť chemickej   1  Posúdiť vhodnosť   Definovať rýchlosť chemickej reakcie ako    Vysvetľovanie
                    chemickej     reakcie           navrhnutého     zmenu koncentrácie reaktantov alebo      Rozhovor
                    reakcie                    postupu riešenia   produktov za časový interval          Frontálne
                                           problémovej úlohy  Uviesť príklad chemickej reakcie z       vyučovanie
                                                      každodenného života, ktorá prebieha
7. 3 Rýchlosť chemických reakcií (3)
                                                      pomaly a ktorá rýchlo
                    Faktory      faktory ovplyvňujúce  2            Vymenovať faktory ovplyvňujúce rýchlosť    Rozhovor
                    ovplyvňujúce    rýchlosť chemických     Zhodnotiť      chemických reakcií (koncentrácia, teplota,   Výklad
                    rýchlosť reakcie  reakcií (koncentrácia    úspešnosť riešenia  katalyzátor, veľkosť povrchu tuhých látok)   Frontálne
                             reaktantov, teplota,    problémovej úlohy  Poznať ako ovplyvní zvýšenie/zníženie     vyučovanie
                             katalyzátor, veľkosť               teploty rýchlosť chemickej reakcie
                             povrchu tuhých látok)              Poznať ako ovplyvní zvýšenie/zníženie
                                                      koncentrácie reaktantov rýchlosť chemickej
                                           Logicky spájať    reakcie
                                           poznatky       Poznať ako ovplyvní rýchlosť chemickej
                                           nadobudnuté     reakcie pridanie katalyzátora
                                           štúdiom chémie a   Vymenovať príklad katalyzátora z
                                           iných učebných    každodenného života (napr. enzýmy)
                                           predmetov a     Vysvetliť, prečo je dôležité poznať rýchlosť
                                           využiť ich pri    priebehu chemických reakcií a možnosti ich
                                           riešení       ovplyvňovania
                                           problémových     Povedať príklad z každodenného života, kde
                                           úloh.        sa používa ovplyvňovanie


                                                                                     305
                                                                  rýchlosti chemickej reakcie niektorým z
                                                                  uvedených faktorov

                                 Chemická    chemická rovnováha,    1  Vyjadrovať svoje   Vysvetliť, čo je chemická rovnováha a      Vysvetľovanie
                                 rovnováha    rovnovážna          názory, postoje   rovnovážna koncentrácia             Frontálne
                                         koncentrácia látok,      a skúsenosti     Vysvetliť význam hodnoty rovnovážnej      vyučovanie
                 7. 4 Chemická rovnováha (3)
                                         rovnovážna konštanta                konštanty
                                 Faktory     faktory ovplyvňujúce   1            Vymenovať faktory ovplyvňujúce chemickú     Heuristický
                                 ovplyvňujúce  chemickú rovnováhu                 rovnováhu (koncentrácia látok, teplota, tlak)  rozhovor
                                 chemickú    (koncentrácia, teplota,              Poznať ako ovplyvní rovnovážny stav       Frontálne
                                 rovnováhu    tlak)                       sústavy pridanie reaktantu;           vyučovanie
                                                        Pracovať vo     Poznať ako ovplyvní rovnovážny stav
                                                        dvojiciach alebo v  sústavy odobratie produktu
                                                        skupinách      Poznať vplyv katalyzátora na chemickú
                                                                  rovnováhu
                                 Chemické                 1            Upevniť vedomosti o chemických reakciách    Precvičovanie učiva
                                 reakcie a ich                           a ich priebehu
                                 priebeh -                   Vzájomne si
                                 opakovanie                  pomáhať pri
                                 Kyseliny    Brönstedova kyselina,   1  riešení úloh     Vysvetliť uvedené pojmy             Výklad
8. Typy chemických reakcií (12)
                                                        teoretického a    Vedieť zo vzorca určiť kyselinu, zásadu,    Riešenie úloh
                 8.1 Protolytické reakcie (5)
                                 a zásady    Brönstedova zásada,
                                         protolytická reakcia,     praktického     utvoriť konjugovaný pár             Frontálne
                                         konjugovaný pár,       charakteru.     V protolytickej rovnici vedieť určiť      vyučovanie
                                         amfotérne látky                  kyselinu a zásadu, konjugovaný pár
                                 Sila kyselín  silná a slabá kyselina,  2            Poznať príklady silných kyselín (napr. HCl,   Výklad
                                 a zásad     silná a slabá zásada,               HNO3, H2SO4) a slabých kyselín (napr.      Rozhovor
                                         autoprotolýza vody,                H2CO3)                     Frontálne
                                         pH, stupnica pH,                  Poznať príklady silných zásad (napr. NaOH,   vyučovanie
                                         kyslý, neutrálny a      Prezentovať a    KOH, Ca(OH)2) a slabých zásad (napr.
                                         zásaditý roztok        zhodnotiť      amoniak)
                                                        výsledky svojej   Napísať chemickú rovnicu autoprotolýzy
                                                        alebo skupinovej   vody a vyznačiť oxóniový katión a


                                                                                                  306
                                  činnosti       hydroxidový anión
                                             Poznať stupnicu pH, jej význam a použitie
                                             Vymedziť hodnoty pH, pre ktoré je vodný
                                             roztok kyslý, neutrálny a zásaditý
                                             Rozdeliť roztoky na kyslé, neutrálne a
                                             zásadité podľa danej hodnoty pH
                                             Poznať vplyv silných kyselín a zásad na
                                             ľudský organizmus
           Vznik solí,     neutralizácia, soľ,  1            Napísať chemickú rovnicu neutralizácie    Výklad
           hydrolýza      hydrolýza         Hodnotiť vlastné   Poznať príklad praktického využitia     Frontálne
                                  výkony a pokroky   neutralizácie (napr. pri poskytnutí prvej  vyučovanie
                                  v učení.       pomoci)
                                             Poznať aspoň tri rôzne spôsoby prípravy
                                             solí
                                             Poznať príklady konkrétnych solí, ktoré
                                             hydrolyzujú za vzniku kyslého, neutrálneho
                                             a zásaditého roztoku

           Protolytické               1            Upevniť vedomosti o protolytických      Precvičovanie
           reakcie -                   Prijímať ocenenie,  reakciách                  Individuálna práca
           opakovanie                  radu a kritiku a
           Redoxné       oxidačné číslo,    3  čerpať poučenie   Určovať oxidačné čísla atómov prvkov v    Vysvetľovanie
           vlastnosti látok,  redukcia, oxidácia,    pre ďalšiu prácu.  daných redoxných reakciách          Riešenie úloh
8.2 Redoxné reakcie
           reakcie       redoxné reakcie,                Vyznačiť v chemickej rovnici atómy      Frontálne
                     čiastková reakcia,               prvkov, ktorých oxidačné čísla sa v     vyučovanie
                     redukovadlo,                  priebehu chemickej reakcie zmenili      Skupinová práca
    (5)
                     oxidovadlo,                  Vysvetliť na príklade oxidáciu a redukciu
                     elektrochemický rad              látky
                     napätia kovov                 Zapísať čiastkové reakcie oxidácie a
                                             redukcie
                                             Chápať význam pojmov redukovadlo a
                                  Využívať       oxidovadlo


                                                                          307
                                informačné a     Vymenovať po dva príklady látok, ktoré
                                komunikačné     pôsobia ako oxidovadlá alebo redukovadlá
                                technológie pri   Na základe usporiadania prvkov v rade
                                riešení       napätia kovov Na, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, H,
                                problémových     Cu, Ag, Au rozdeliť kovy na ušľachtilé a
                                úloh, posúdiť    neušľachtilé
                                vhodnosť       Zaradiť kovy medzi ušľachtilé
                                navrhnutého     a neušľachtilé
                                postupu riešenia
        Elektrolýza,    galvanický článok,    1  problémovej úlohy  Poznať princíp priebehu elektrolýzy     Práca s odborným
        galvanické     elektrolýza                    roztokov a tavenín (nie však chemické    textom
        články                                rovnice dejov prebiehajúcich na       Rozhovor
                                           elektródach)                 Individuálna práca
                                                                 Frontálne
                                Kriticky       Poznať priemyselné využitie elektrolýzy   vyučovanie
                                pristupovať ku    Poznať použitie galvanických článkov a
                                zdrojom       akumulátorov v každodennom živote
        Redoxné deje              1    informácií,     Poznať podstatu korózie kovov a spôsob
        v bežnom živote                 informácie tvorivo  ochrany kovov proti nej
                                spracovávať.     Vedieť akú úlohu má oxidácia v ľudskom
                                           organizme
                                zrozumiteľne     Poznať príklady redoxných reakcií
                                prezentovať     prebiehajúcich v prírode
        Zrážacie reakcie  zrážacia reakcia,    2  nadobudnuté     Vysvetliť pojem zrazenina          Demonštračný
 reakcie (2)
                  zrazenina, iónový      vedomosti,      Poznať iónový zápis zrážacej reakcie     pokus
 Zrážacie
                  zápis chemickej       skúsenosti      Vymenovať príklady zrážacích reakcií     Výklad
                                a zručnosti     Poznať príklady využitia zrážacích reakcií
  8.3
                  reakcie                                            Frontálne
                                           v praxi                   vyučovanie
                                Používať správne
        Príprava      nasýtený roztok,     1  postupy a techniky  Schopnosť naplánovať si pracovnú činnosť   Laboratórna práca
Labo
ratór

cviče
 nia
 (8)
                                pri praktických
 ne
        roztokov      hmotnostný zlomok                 pri realizácii experimentov         Skupinová práca
                                činnostiach,     Pripraviť roztok s daným hmotnostným


                                                                         308
                               dodržiavať    zlomkom, nasýtený roztok
       Oddeľovanie    Suspenzia, filtrácia,  1  pravidlá     Uskutočniť filtráciu suspenzie (alebo     Laboratórna práca
       zložiek zmesi   kryštalizácia        bezpečnosti a   zostaviť filtračnú aparatúru, uskutočniť   Skupinová práca
                               ochrany zdravia  filtráciu)
                               pri práci.    Oddeliť rozpustenú látku z roztoku
                               urobiť zápis o  kryštalizáciou
                               experimente    Urobiť zápis o experimente pomocou textu,
                               pomocou textu,  schém, náčrtu, tabuliek
       Exotermické                1  schém, náčrtu,  Zistiť ako sa mení teplota pri rozpúšťaní   Školský experiment
       a endotermické                 obrázkov     látok vo vode                 Skupinová práca
       deje                      a tabuliek    Zistiť ako sa mení teplota reakčnej sústavy
                                        v reakciách kyselín s hydroxidmi
       Faktory                  1           Zistiť vplyv teploty a koncentrácie      Školský experiment
       ovplyvňujúce                  spracovať a    reaktantov na rýchlosť reakcie        Skupinová práca
       rýchlosť reakcie                prezentovať
       Protolytické                2  jednoduchý    Určiť pomocou indikátora pH roztoku      Laboratórna práca
       reakcie                    projekt so    Dodržiavať zásady bezpečnosti práce s     Skupinová práca
                               zameraním na   kyselinami a zásadami
                               ciele, metódy,  Pripraviť soľ neutralizačnou
                               výsledky a ich  Určiť pH roztokov vybraných solí
       Redoxné reakcie              1  využitie     Experimentálne overiť prejavy redoxných    Školský experiment
                                        reakcií vybraných látok            Skupinová práca
       Zrážacie reakcie              1           Dokázať prítomnosť vybraných látok      Školský experiment
                                        prostredníctvom zrážacích reakcií       Skupinová práca
       Úvod do                  1           Chápať obsah a formu riešenia projektových  Diskusia, výklad
       problematiky                           úloh                     Frontálne
                                                               vyučovanie
Projekt (5)
       Realizácia                 3           Vyhľadať, spracovať informácie k danej    Skupinová práca
       projektu                             téme. Experimetálne overiť.
       Prezentácie                1           Prezentácia projektových prác         Prezentácie
                                                               projektov
                                                               Skupinová práca


                                                                      309
 Tematický plán – 2. ročník

Tematický celok Obsahový štandard                                         Výkonový štandard                             Metódy a formy
 (počet hodín)                                                                                       výučby
        Téma hodiny   Kľúčové pojmy                                Počet Ciele      Spôsobilosti
                                                      hodín
                                      Vodík     prvky s, vodík,  1   rozumieť    Poznať slovenské názvy a značky prvkov 1. a 2. skupiny   Výklad
 9. Prvky a ich zlúčeniny dôležité v praktickom živote, ich
                                             alkalické kovy,     základným    periodickej sústavy prvkov (orientácia v periodickej    Video
                                                                 tabuľke)
 vlastnosti, použitie a vplyv na živé organizmy a životné
                                              kovy alkalických    typom                                   Diskusia
                                             zemín          chemických   Poznať základné vlastnosti vodíka (skupenstvo, výbušnosť  Frontálne vyučovanie
                                                         reakcií a    v zmesi s kyslíkom) a z nich vyplývajúce využitie vodíka
                                                         poznať ich   Poznať aspoň dva spôsoby prípravy vodíka (napr. reakciou
                                                         úlohu v     kovu s kyselinou, alkalického kovu s vodou) – zápis
                                                         prírode a v   chemickou rovnicou, popis priebehu chemickej reakcie
                                      Alkalické kovy redukčné     1   každodenno   Poznať základné vlastnosti sodíka (redukčné vlastnosti,  Problémové vyučovanie
                                             vlastnosti,       m živote    reakcia sodíka s vodou, tvorba katiónu)          Demonštračný pokus
                                              katióny
                                      Zlúčeniny   kamenná soľ,   2   vyhľadávať,   Uviesť výskyt prvkov 1. skupiny v prírode vo forme     Diskusia, výklad
                                      alkalických  sóda,          triediť a    nerastov (NaCl – kamenná soľ),               Frontálne vyučovanie
                                      kovov     sóda bikarbóna,    spracovávať   Poznať vzorce látok s názvom: sóda, sóda bikarbóna
                                             lúh,          informácie   Poznať význam a použitie zlúčenín alkalických kovov:
                                             hygroskopický,             NaOH, KOH, NaCl, NaHCO3, Na2CO3
                                             acidobázický      dodržiavať   Uviesť a chápať pozitíva a negatíva použitia NaHCO3 na
                                             charakter,       pravidlá    zníženie kyslosti v žalúdku
                                             fyziologický      bezpečnosti a  Uviesť hlavný dôvod pre použitie (NH4)2CO3 a NaHCO3
                                             roztok,         ochrany     pri pečení cesta (vznik CO2 – kyprenie cesta
 prostredie (30)
                            9.1 s - prvky (8)
                                             konzervant       zdravia pri   Vysvetliť použitie NaCl ako konzervačnej látky
                                      Zlúčeniny   kovy alkalických 2   práci      Uviesť výskyt prvkov 2. skupiny v prírode vo forme    Rozhovor, výklad
                                      vápnika    zemín,                  nerastov (MgCO3 – magnezit, CaCO3 – vápenec, CaSO4    Frontálne vyučoovanie
                                              malta, vodný      zhodnotiť    2H2O -sádrovec)
                                             kameň,         výsledky     Poznať vzorce látok s názvom: pálené vápno, hasené
                                              tvrdosť vody      činnosti     vápno, vápenec


                                                                                                    310
                                                                   Vysvetliť význam vápenca a sádrovca v stavebnom
                                                                   priemysle (chemická rovnica prípravy páleného vápna
                                                                   CaO a haseného vápna Ca(OH)2)
                                                                   Porovnať rozpustnosť CaCO3 a Ca(HCO3)2 vo vode
                                                                   (v spojitosti s krasovými javmi)
                                                                   Vysvetliť rozdiel medzi prechodnou a trvalou
                                                                   tvrdosťou vody, odstraňovanie tvrdosti vody (reakcia so
                                                                   sódou, var), odstraňovanie vodného kameňa
                                      Význam iónov  biogénny prvok    1          poznať význam a vplyv iónov Na+, K+, Ca2+, Mg2+ na     Práca s odborným
                                      prvkov s pre                       ľudský organizmus, minerálne vody             textom
                                      organizmus                                                     Skupinová práca
                                      Prvky s -              1  hľadať a    Upevniť poznatky o vlastnostiach, význame a využití    Riešene úloh
                                      opakovanie                rozvíja     prvkov s a ich zlúčenín                  Individuálna práca
                                      Prvky p a ich  bauxit, diamant,   1  účinné     Poznať výskyt C, Si, Al, N, P, O, S, halogény a ich    Motivačný rozhovor
                                      výskyt v    grafit, kremeň,     postupy vo   zlúčenín v prírode (bauxit, diamant, grafit - tuha,    Frontálne vyučovanie
                                      prírode     sklo, kremičitany,    svojom učení  uhličitany, organické látky, kremeň, kremičitany,
                  v praktickom živote, ich vlastnosti,
                  použitie a vplyv na živé organizmy
                                              hlinitokremičitan            hlinitokremičitany, íly, kaolín, vzduch, liadky,
9. Prvky a ich zlúčeniny dôležité
                                              y, íly, kaolín,     vedieť využiť  fosforečnany, ozón, oxidy, elementárna síra, sulfidy a
                                              vzduch, liadky,     informačné   sírany: FeS2, PbS, ZnS, H2S, morská voda, NaCl)
                                              fosforečnany,      zdroje     Vedieť, že Si a Al majú po O najväčšie zastúpenie v
                                              ozón                   zemskej kôre
                                                                  Zaradiť C, N, P, O, S, F, I medzi biogénne prvky
                                                                  Porovnať a vysvetliť základné vlastnosti diamantu a tuhy  Problémové vyučovanie
                  a životné prostredie
                                      Uhlík      diamant, grafit -  1
                                              tuha                   na základe pochopenia ich kryštálovej štruktúry a typov
                                                          zrozumiteľne  väzieb (tvrdosť, resp. štiepateľnosť)
                                      Zlúčeniny    spaľovanie      2  prezentovať   Poznať pôsobenie oxidov uhlíka CO a CO2 na živé      Diskusia, výklad
                  Prvky p (17)
                                      uhlíka     (dokonalé,        nadobudnuté   organizmy                         Frontálne vyučovanie
                                              nedok.), globálne    vedomosti    Vedieť, že CO2 je tzv. „skleníkovým plynom“, a že v
                                              otepľovanie               hlavnej miere prispieva ku globálnemu otepľovaniu Zeme
                                                                  Porovnať rozpustnosť O2 a CO2 vo vode a jej význam v
                                                                  prírode                                                                                                     311
Hliník     pasivácia kovov,  1         Poznať základné vlastnosti Al a z toho vyplývajúce jeho    Rozhovor
        aluminotermia,            využitie (odolnosť voči korózii, nízka hustota, kujnosť -   Video – aluminotermia
        amfotérne               fólie), aluminotermia                     Výklad
        vlastnosti              Poznať princíp výroby hliníka, suroviny            Frontálne vyučovanie
                           Poznať vlastnosti a využitie zlúčenín hliníka (korund,
                    logicky    hlinitokremičitany – keramika, zeolity)
Dusík a jeho  inertná atmosféra  3  spájať    Poznať skupenský stav dusíka za štandardných podmienok    Výklad, diskusia
zlúčeniny                poznatky   Uviesť vlastnosti NH3 (skupenstvo, zápach, jedovatosť)    Frontálne vyučovanie
                    chémie    Chápať a uviesť dôvod rozpustnosti NH3
                    a ostatných  Vedieť o znečistení životného prostredia oxidmi N
                    predmetov   (výfukové plyny automobilov a nadzvukových lietadiel,
                           priemyselné emisie) a ich príspevok pri vzniku kyslých
                           dažďov
                           Poznať využitie N2O (hnací plyn v šľahačkových sprejoch,
                           anestetikum), N2 (inertná atmosféra, výroba NH3, ),
                           zlúčenín dusíka (hnojivá),
                    prezentovať a Vedieť, že zlúčeniny uhlíka s dusíkom - kyanidy sú
                    zhodnotiť   jedovaté
Fosfor a jeho            2  výsledky                                  Práca s informačnými
                           Poznať skupenský stav fosforu za štandardných podmienok
zlúčeniny                svojej alebo                                zdrojmi
                           Poznať využitie zlúčenín fosforu (hnojivá, zvýrazňovač
                    skupinovej                                 Individuálna práca
                           chuti, úprava plechov, prášok do pečiva, zubné pasty,
                    činnosti
                           taviace soli, pufre), fosforu (zápalky, zneužitie – napalm)
Zlúčeniny    anomália vody    1         Poznať význam vody pre ľudský organizmus,           Pojmová mapa
kyslíka                        Poznať najbežnejšie spôsoby využitia peroxidu vodíka a    Rozhovor
                    Poznať    vody                             Výklad
                    základné   Vedieť vysvetliť vlastnosti vody (anomálie)          Frontálne vyučovanie
Síra a jej   Kyslé dažde     2  princípy   Poznať skupenský stav síry za štandardných podmienok     Výklad
zlúčeniny                ochrany    Poznať negatívny vplyv sulfánu na ľudský organizmus a     Video
                    oceľových   jeho charakteristický zápach                 Práca s informačnými
                    predmetov   Vysvetliť ekologické problémy súvisiace s kyslými       zdrojmi
                           dažďami (oxidy síry)                     Frontálne vyučovanie
                           Vysvetliť kyslé vlastnosti H2SO4 a napísať chemickú      Individuálna práca


                                                                312
                            rovnicu jej reakcie s vodou
                            Poznať selén ako biogénny prvok a základné informácie o
                            jeho vplyve na ľudský organizmus
       Halogény a ich  halogény      2  Poznať skupenský stav chlóru a jódu za štandardných     Výklad
       zlúčeniny                podmienok                          Video
                            Opísať základný princíp priemyselnej výroby chlóru      Frontálne vyučovanie
                            Poznať využitie chlóru a jeho zlúčenín a jódu ako
                            dezinfekčných prostriedkov
                            Zapísať chemickú rovnicu reakcie H2 a Cl2 (výroba HCl)
                            Chápať a uviesť dôvod rozpustnosti HCl vo vode
                            Vysvetliť kyslé vlastnosti kyseliny HCl a zapísať chemickú
                            rovnicu jej reakcie s H2O, OH- a NaOH
                            Vedieť, že kyselina HCl je zložkou žalúdočných štiav a
                            kyselina HF leptá sklo
                            Poznať využitie chlorečnanov ako výbušnín
       Vzácne plyny   vzácny plyn,    1  Odôvodniť malú reaktivitu vzácnych plynov na základe ich   Problémové vyučovanie
                inertná atmosféra    elektrónovej konfigurácie                  Rozhovor
                            Poznať využitie argónu (inertná atmosféra, žiarovky, výplň  Frontálne vyučovanie
                            okien) a vzácnych plynov vo výbojových trubiciach
                            Poznať rádioaktivitu radónu ako rizikový faktor pre
                            prostredie
       Prvky p6, p7,            1  Upevniť učivo o vlastnostiach, význame kyslíka, síry a ich  Riešenie úloh
       p8 -                   zlúčeninách a vzácnych plynoch                Individuálna práca
       opakovanie
       Prvky d     Korózia, hrdza,  3  Vysvetliť základný princíp výroby železa a ocele a ich    Výklad
                oceľ, liatina,     využitie (redukcia FeO uhlíkom)               Video
                zliatina, amalgám,   Poznať základné vlastnosti Cu, Zn, Cr, Mn, Fe, Ag, Au, Pt,  Rozhovor
                pasivácia kovov     Hg (kujnosť, ťažnosť, elektrická vodivosť, nízka teplota   Frontálne vyučovanie
prvky d (5)
                            topenia Hg, pasivácia Cr a Zn) a z toho vyplývajúce
                            využitie jednotlivých kovov
                            Poznať zloženie zliatin bronz, mosadz, spájka a ich
                            využitie


                                                                313
                                                      Vedieť, že Fe a Ni tvoria základ zemského jadra
                            Zúčeniny            1          Poznať triviálny názov a využitie CuSO4.5H2O        Výklad
                            prvkov d                      Vysvetliť základnú funkciu hemoglobínu v ľudskom      Frontálne vyučovanie
                                                      organizme a Vedieť, že obsahuje katióny železa
                            Prvky             1          Upevniť učivo o vlastnostiach, význame prvkov a ich    Riešenie problémových
                            zlúčeniny-                     zlúčenín                          úloh v skupinách
                            opakovanie
                            Organická   Organická     5  organizovať Poznať príčinu existencie veľkého počtu organických     Rozhovor
                            chémia,    chémia, organická   si učenie a zlúčenín uhlíka (schopnosť reťazenia)            Výklad
10. Charakteristika, rozdelenie organických látok (8)
                            a štruktúra  zlúčenina,      pracovnú   Určiť väzbovosť atómov C, H, S, O, N a halogénov v      Frontálne vyučovanie
                            organických  štruktúra       činnosť   molekulách organických zlúčenín
                            zlúčenín   organických            Zaradiť danú organickú zlúčeninu na základe jej
                                   zlúčenín,             molekulového, resp. konštitučného vzorca medzi        Riešenie úloh
                                   izoméria              uhľovodíky a deriváty uhľovodíkov              Individuálna práca
                                   (konštitučná,     pracovať vo Zaradiť danú organickú zlúčeninu na základe jej
                                   priestorová),     dvojiciach  konštitučného vzorca medzi alkány, alkény, alkadiény,
                                   acyklický       alebo v   alkíny, arény, nasýtené a nenasýtené, zlúčeniny s      Práca s modelmi
                                   reťazec,       skupinách  acyklickým (rozvetveným a nerozvetveným) a cyklickým     Skupinová práca
                                   rozvetvený             reťazcom, zlúčeniny obsahujúce heteroatóm
                                   reťazec, cyklický         Určiť, či sa jedná o empirický, sumárny alebo konštitučný,
                                   reťazec,              resp. zjednodušený konštitučný, vzorec zlúčeniny
                                   uhľovodík,             Označiť uhľovodíkový zvyšok a funkčné skupiny v
                                   uhľovodíkový     aplikovať  uvedených vzorcoch
                                   zvyšok, nasýtený   poznatky pri Uviesť jednoduché príklady (štruktúrnym vzorcom)
                                   a nenasýtený     riešení   konštitučných a cis-trans izomérov
                                   uhľovodík,      konkrétnych Napísať vzorce všetkých konštitučných izomérov alkánu,
                                   (stechiometrický)   problémových alkénu, cykloalkánu s daným molekulovým vzorcom (C3 –
                                   vzorec, sumárny,   úloh     C4)
                                   konštitučný            Vedieť aplikovať poznatok, že uhľovodíky sú nepolárne
                                   vzorec,              zlúčeniny, napr. pri určovaní ich rozpustnosti vo vode a
                                   zjednodušený            nepolárnych rozpúšťadlách, hlavne v spojení s ich využitím
                                   konštitučný            v bežnom živote


                                                                                         314
               vzorec,
               jednoduchá
               väzba, násobná
               väzba, dvojitá
               väzba, trojitá
               väzba, väzbovosť,
               alkány, alkény,
               alkadiény, alkíny,
               arény,
               heteroatóm,
               karcinogén
        Chemické    reakčná schéma,   2           Určiť, na základe reakčnej schémy alebo rovnice, či sa   Výklad
        reakcie    mechanizmus                jedná                            Frontálne vyučovanie
               reakcie, adičná              o adičnú, eliminačnú alebo substitučnú reakciu
               reakcia,
               eliminačná        kriticky
               reakcia,         pristupovať
               substitučná        ku zdrojom
               reakcia, polárna a    inf., inf.
               nepolárna         tvorivo
               molekula, činidlo,    spracovať
               radikál, nukleofil,
               elektrofil
        Štruktúra             1           Upevniť poznatky o štruktúre a chemický reakciách      Riešenie úloh
        a chemické                vedieť využiť  organických zlúčenín                    Individuálna práca
        reakcie                 inf.
        Zdroje     fosílna surovina,   3  a komunik.   Vymenovať uhľovodíky, ktoré sa využívajú ako zdroje     Práca s informačnými
     v prakticko
Uhľovodík
        uhľovodíkov  zemný plyn,        zdroje     energie a príklady ich konkrétneho využitia (metán,     zdrojmi
     uhľovodíky
y dôležité


     m živote
     Alifatické
               odorizácia                propán, bután).                       Skupinová práca
               zemného plynu,              Charakterizovať zemný plyn (zloženie, výbušnosť, farba,   Diskusia
            (11)
               ropa, frakčná               zápach – odorizácia, horľavosť, ťažba, preprava, využitie  Frontálne vyučovanie
     11.1
11.
     (9)
               destilácia, benzín,    vyjadrovať   ako surovina na výrobu organických látok a zdroj energie)


                                                                        315
       oktánové číslo     svoje názory,  Charakterizovať ropu (zloženie, horľavosť, farba, zápach,
       benzínu, nafta,    postoje a    ťažba, preprava, spracovanie, základné frakcie, využitie
       mazut, asfalt,     skúsenosti   ako surovina na výrobu organických látok a zdroj energie)
       petrochémia,              Porovnať fosílne palivá z hľadiska ich vyčerpateľnosti,
       uhlie                 ekologických dôsledkov ich ťažby, spracovania a využitia,
                           obsahu škodlivých prímesí (kyslé dažde, skleníkový efekt)
Názvoslovie  homologický rad,  3          Poznať vzorce a triviálne názvy: acetylén, izoprén     Výklad
uhľovodíkov  homologický              Poznať vzorec a názov alkylových skupín: metyl-, etyl-,   Riešenie úloh
       vzorec, alkyl,     pracovať vo   propyl-, butyl-, izopropyl-, vinyl-             Frontálne vyučovanie
       cykloalkyl       dvojiciach   Uviesť príklady alkánov, cykloalkánov, alkénov,
                           alkadiénov, alkínov (vzorce, názvy)
                           Utvoriť názov a napísať vzorec: nerozvetvených alkánov,
                           alkénov, alkínov C1 – C10 a cykloalkánov C3 – C6;
                           rozvetvených alkánov, alkénov a alkínov C4 – C10 s
                           maximálne dvomi rovnakými alkylovými skupinami
                           uvedenými vyššie
Alifatické  homologický rad,  3          Poznať skupenstvo alifatických uhľovodíkov C1-C4, C5-    Výklad
uhľovodíky  hydrogenácia,             C16 a vyššie                        Frontálne vyučovanie
       dehydrogenácia             Porovnať dĺžku, pevnosť jednoduchej, dvojitej a trojitej
                           väzby
                   hľadať a    Poznať typy reakcií charakteristických pre alkány (SR),
                   rozvíja     alkény a alkíny (AE,) a uviesť aspoň jeden ich príklad
                   účinné     chemickou rovnicou
                   postupy vo   Napísať chemickú rovnicu horenia (dokonalé, nedokonalé)
                   svojom učení  metánu, napísať chemickú rovnicu reakcie metánu s Cl2
                           napísať chemickú rovnicu reakcie eténu s H2O, HCl, H2 a
                           využitie týchto reakcií v priemysle pri výrobe etanolu,
                           PVC a stužovanie tukov
                           Poznať spôsob, akým sa v laboratóriu dokazuje násobná
                   zrozumiteľne  väzba (brómová voda, KMnO4 - nie chemickou rovnicou)
                                                              316
                     Arény     Arén (aromatický  2  prezentovať  Poznať vzorce a triviálne názvy: benzén, styrén, naftalén,  Výklad
                            uhľovodík)       nadobudnuté  toluén                            Riešenie úloh
                                       vedomosti   Poznať vzorec a názov skupiny fenyl-             Frontálne vyučovanie
                                       a zručnosti  Utvoriť názov a napísať vzorec arénov odvodených od
                                               benzénu s maximálne dvomi alkylovými skupinami uviesť
           11. 2 Aromatické
           uhľovodíky (2)                                               príklady aromatických uhľovodíkov
                                       vyhľadávať,  Vysvetliť podstatu aromatického charakteru arénov
                                       triediť a   Vedieť, že pre arény sú typické substitučné elektrofilné
                                       spracovávať  reakcie
                                       informácie a  Poznať negatívny vplyv benzénu a jeho derivátov na
                                       dáta z     zdravie (karcinogénne účinky)
                     Prehľad             1  rôznych    Vymenovať skupiny derivátov uhľovodíkov podľa        Výklad
                     derivátov              zdrojov    funkčnej skupiny a uviesť príklady zlúčenín z jednotlivých  Frontálne vyučovanie
                     uhľovodíkov                     skupín derivátov uhľovodíkov
                                               Poznať väzbovosť S, O, N a halogénov
                                               Poznať charakteristické skupiny derivátov uhľovodíkov (F-
                                               , Cl-, Br-, I-, -OH, -NO2, -NH2, -O-, -CO-, -CHO, -
                                       spracovať a  COOH) a spôsob tvorenia ich názvov
                                       prezentovať  Zaradiť danú zlúčeninu (podľa názvu alebo vzorca) do
                            12.
                                               jednotlivých skupín derivátov uhľovodíkov
                     Názvoslovie           3         Poznať charakteristické skupiny derivátov uhľovodíkov (F-  Výklad
11. Deriváty uhľovodíkov
                                                                             Frontálne vyučovanie
dôležité v bežnom živote
                     derivátov                      , Cl-, Br-, I-, -OH, -NO2, -NH2, -O-, -CO-, -CHO, -
                     uhľovodíkov                     COOH) a spôsob tvorenia ich názvov              Riešenie úloh
                                       projekt so   Zaradiť danú zlúčeninu (podľa názvu alebo vzorca) do     Individuálna práca
                                       zameraním   jednotlivých skupín derivátov uhľovodíkov
                                       na ciele    Poznať najdôležitejšie triviálne názvy a vzorce derivátov
                                       výsledky a   uhľovodíkov: chloroform, jodoform, vinylchlorid, anilín,
                                       ich využitie  etylénglykol, glycerol, fenol, formaldehyd, acetaldehyd,
                                               acetón, kyselina mravčia, octová, šťavelová, benzoová
                                       logicky    Utvoriť názov a napísať vzorec derivátov odvodených od
(12)
                                       spájať     benzénu a alkánov C1 – C10 s maximálne jednou funkčnou
                                       poznatky    skupinou uvedenou vyššie


                                                                                   317
Halogénderiváty          2        Poznať polárny charakter väzby C-heteroatóm a vyznačiť    Výklad
                    hodnotiť  čiastkové náboje na atómoch väzby C-heteroatóm        Frontálne vyučovanie
                    vlastné   Poznať typy reakcií charakteristických pre halogénderiváty  Práca s informačnými
                    výkony a  SN ,E                            zdrojmi
                    pokroky v  Napísať reakčnú schému reakcie brómetánu s NaOH (SN aj    Skupinová práca
                    učení    E)                              Diskusia
                          Vedieť, že freóny a mnohé insekticídy majú charakter
                          halogénderivátov
                          Poznať využitie chloroformu, CCl4 a ich účinok na ľudský
                          organizmus a nebezpečenstvo pri manipulácii s nimi
                          (toxicita)
                          Poznať využitie freónov, posúdiť vplyv ich chemického
                          pôsobenia na ozónovú vrstvu a z toho vyplývajúce
                          dôsledky pre životné prostredie
 Hydroxy-     hydroxyderiváty, 2        Poznať polárny charakter väzby C-heteroatóm a vyznačiť    Výklad
 deriváty     alkoholy,             čiastkové náboje na atómoch väzby C-heteroatóm        Video
         jednosýtny a           Poznať typy reakcií charakteristických pre hydroxyderiváty  Frontálne vyučovanie
         viacsýtny alkohol,        SN,E Chápať, že oxidáciou primárnych alkoholov vznikajú   Práca s informačnými
         fenoly, lieh, étery        aldehydy a ďalej karboxylové kyseliny, oxidáciou       zdrojmi
                          sekundárnych alkoholov vznikajú ketóny aj opačné       Skupinová práca
                          redukčné procesy
                          Napísať reakčnú schému oxidácie etanolu na acetaldehyd a
                          kyselinu etánovú
                          Porovnať rozpustnosť etanolu vo vode, najmä s
                          prihliadnutím na skúsenosť z bežného života
                          Poznať využitie metanolu, glycerolu, etylénglykolu, a ich
                          účinok na ľudský organizmus a nebezpečenstvo pri
                          manipulácii s nimi (toxicita, horľavosť, výbušnosť)
                          Vysvetliť základný princíp výroby etanolu (aj chemické
                          rovnice), jeho využitie (rozpúšťadlo, výroba octu,
                          chemická výroba, dezinfekcia, potravinárstvo) a jeho
                          účinky na ľudský organizmus


                                                              318
            Ostatné     karbonylové     3          Poznať využitie formaldehydu, acetónu a ich účinok na    Výklad
            kyslíkaté    zlúčeniny,               ľudský organizmus a nebezpečenstvo pri manipulácii s     Diskusia
            deriváty     aldehydy, ketóny,            nimi (toxicita, horľavosť, výbušnosť)            Frontálne vyučovanie
                     karboxylová               Poznať využitie karboxylových kyselín ( octová, benzoová   Práca s odborným
                     kyselina                )                              textom – individuálna
                                         Poznať význam derivátov karboxylových kyselín pre      práca
                                         stavbu lipidov a bielkovín
            Deriváty               1          Upevniť vedomosti o vlastnostiach a význame derivátov    Riešenie úloh
            uhľovodíkov -                      uhľovodíkov                         Individuálna práca
            opakovanie
            Vlastnosti              1          Pripraviť vodík.                       Skupinová práca
            prvkov s a ich              používať    Overiť acidobázický charakter zlúčenín sodíka.
            zlúčenín                 správne     Odstrániť vodný kameň pomocou rôznych kyselín
            Prvky p a ich            1  postupy a    Pripraviť kyslík, oxid uhličitý. Overiť redoxné vlastnosti  Skupinová práca
            zlúčeniny                techniky pri  hliníka
Laboratórne práce (5)
            Halogenidy              1  praktických   Pripraviť rôzne halogenidy striebra zrážacími reakciami   Skupinová práca
            striebra                 činnostiach,  a overiť ich a overiť ich svetlocitlivosť
            Vlastnosti              1          Porovnať vlastnosti anorganických a organických látok    Skupinová práca
            anorganických              dodržiavať   (soľ cukor)- vzhľad, rozpustnosť, vplyv tepla
            a organických              pravidlá
            látok                  bezpečnosti a
            Deriváty               1  ochrany     Overiť vlastnosti alkoholov a karboxylových kyselín     Skupinová práca
            uhľovodíkov               zdravia pri   Pripraviť ester karboxylovej kyseliny
                                 práci
                                                                             319
Biológia

Charakteristika učebného predmetu:
   Učebný predmet biológia poskytne v rámci školského programu systém
poznatkov o živej prírode, ako predpokladu formovania prírodovednej gramotnosti.
Poznanie zákonov, ktorými sa riadi živá príroda, je základom pre pochopenie jej
fungovania ako celku a je dôležité  pre formovanie citlivého vzťahu k nej. Toto
poznanie je zároveň nevyhnutným predpokladom zodpovedného prístupu k celému
okolitému svetu ako aj sebe samému.
   Program je koncipovaný tak, aby bolo možné čo najviac využívať moderné
didaktické formy, metódy a prostriedky, ktoré okrem maximálnej názornosti,
podporujú samostatnosť a kreativitu žiakov pri práci s informáciami a rozvíjajú
schopnosť poznatky aplikovať.
   Obsah predmetu sa odvíja od jeho cieľov a je členený v rámci štátneho
programu do troch základných tematických okruhov, ktoré sa odučia v 1. až 3.
ročníku. V jednotlivých ročníkoch je povinnosťou učiteľa prebrať so žiakmi základné
učivo uvedené v osnovách.
  1. Svet živých organizmov v prvom ročníku (66 hodín) nadväzuje na poznatky
základnej školy. Prostredníctvom vybraných informácií o základných skupinách
rastlín, živočíchov a mikroorganizmov v ich prirodzenom prostredí a vo vzťahu
k človeku, má žiakov motivovať a podnietiť ich záujem o ďalšie štúdium živej
prírody. Východiskom je tematický celok „Život a voda“, kde vodný ekosystém slúži
ako prostriedok pochopenia vzťahov medzi organizmami a       prostredím ako
aj organizmami navzájom.   Tematický celok „Špecializácia rastlín a živočíchov“
vysvetľuje možnosti a formy adaptácií organizmov na rôzne životné podmienky a
poskytuje priestor pre projektové vyučovanie. Praktický význam poznatkov o živých
organizmoch približuje tematický celok „Život s človekom“. Poznávanie rozmanitosti
sveta živých organizmov završuje tematický celok „Mikrosvet“. Záver celej časti patrí
systematickému prehľadu prebraných rastlín, húb a živočíchov.
  2. Druhý ročník je zameraný na poznávanie spoločných znakov, vlastností a
prejavov živých organizmov.    Jednotlivé tematické celky približujú stavbu                                         320
a organizáciu  živých  sústav,  vysvetľujú  podstatu  procesov  prebiehajúcich
v organizmoch na všetkých úrovniach počnúc bunkou. Zdôrazňujú vzájomnú
súvislosť medzi stavbou a funkciou orgánov, čoho výsledkom sú životné prejavy
organizmov. Tento tematický okruh poskytne základné informácie dôležité pre
pochopenie jednoty živej prírody. Jeho súčasťou sú praktické cvičenia, ktoré umožnia
žiakom vyskúšať si a v praxi overiť teoretické poznatky rôznymi formami od
klasických laboratórnych prác s prírodninami až po prácu s informáciami
prostredníctvom IKT.
  3. Tretí ročník je venovaný biológii človeka a ochrane zdravia. Jeho ťažisko
predstavuje tematický celok „Orgánové sústavy človeka“, ktorý okrem informácií
o stavbe a funkcii jednotlivých orgánov a orgánových sústav poskytne aj základné
informácie o najčastejších poruchách ich činnosti, o ich príčinách, prejavoch, liečbe a
prevencii. Nadväzujúci tematický celok „Zdravý životný štýl“ otvára možnosti pre
projekty a samostatné práce žiakov. Umožní získať nielen ďalšie poznatky dôležité
pre formovanie zodpovedného prístupu k vlastnému zdraviu, ale aj rozvíjať zručnosti
pri práci s informáciami. Časť „Základy poskytovania prvej pomoci“ je možné
realizovať formou cvičení v nadväznosti na jednotlivé kapitoly o orgánových
sústavách človeka, prípadne v spolupráci s učebnou oblasťou Zdravie a pohyb.


Ciele učebného predmetu:


Formovať ucelenú predstavu o rozmanitosti a jednote živej prírody, o javoch
a procesoch, ktoré v nej prebiehajú, o zákonitostiach, ktorými sa riadia všetky
živé organizmy.


Kompetencie:
  -  schopnosť vnímať živú prírodu ako hierarchicky usporiadaný, neustále sa
    meniaci, dynamický systém;
  -  schopnosť chápať vzájomné vzťahy medzi organizmami a ich prostredím;
  -  vedieť odlišovať zákonité príčiny biologických procesov od ich vonkajších
    prejavov;
  -  schopnosť hľadať v prírodných javoch a procesoch príčinné súvislosti a tým
    podporovať logické myslenie;                                          321
  -  posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k živým organizmom a ich
    prostrediu;
  -  samostatne a slobodne (na základe poznania predmetu), voliť výberové a
    maturitné predmety, zodpovedne rozhodovať o svojom ďalšom štúdiu na VŠ a
    budúcej profesii.


Poznávať praktický význam živých organizmov pre život človeka.
Kompetencie:
  -  poznať najbežnejšie úžitkové a hospodársky významné druhy rastlín, húb
    a živočíchov;
  -  poznať možnosti využitia   vlastností a životných prejavov organizmov
    v biotechnológiách;
  -  poznať nebezpečné a patogénne     organizmy,   ich účinok na ľudský
    organizmus, možnosti liečby, prevencie a poskytnutia prvej pomoci.


Poskytnúť poznatky o fungovaní ľudského tela ako celostného systému.
Kompetencie:
  -  využívať poznatky o anatómii a fyziológii ľudského tela pri starostlivosti
    o vlastné zdravie;
  -  poznať pozitívne aj negatívne účinky životného prostredia na ľudský
    organizmus;
  -  poznať príčiny a možnosti prevencie najčastejších ochorení;
  -  poznať dôsledky sociálnych patológií pre život a zdravie človeka;
  -  posilňovať pocit zodpovednosti za vlastné zdravie a rozvíjať zdravý životný
    štýl;