t3 nota short and sweet b4

Document Sample
t3 nota short and sweet b4 Powered By Docstoc
					                                      Sejarah Tingkatan Tiga-Bab4

BAB 4 : KERJASAMA KAUM KE ARAH                  (4) Pendidikan alat perpaduan
       KEMERDEKAAN                       1. Sebelum merdeka, 5 jenis - sekolah agama Islam,
(1) Jawatankuasa Hubungan antara Kaum(CLC)                 vernakular Melayu, Cina, Tamil & aliran Inggeris.
1. Peringkat awal, dianggotai kaum Melayu dan Cina.          (i) Sekolah Vernakular Melayu
2. Melayu diwakili UMNO - diketuai Dato’ Onn Ja’afar         a. Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar.
3. Cina diwakili MCA- diketuai Tun Tan Cheng Lock.          b. Dibiayai oleh British.
4. Ogos 1949, CLC turut dianggotai wakil dari kaum          c. Sekolah rendah.
   India, Ceylon, Serani dan Eropah.                d. Dibina di kawasan luar Bandar.
5. Pengerusi CLC - Dato’ E.E.C. Thuraisingam.             e. Persekitaran balajar yang daif.
6. Penasihat - Sir Malcolm MacDonald.                 f. Tidak berpeluang menjawat jawatan tinggi.
7. Perundingan selama hampir dua tahun.                g. Berpeluang melanjutkan pelajaran ke Maktab
8.. Kompromi antara UMNO dan CLC.                      Perguruan Sultan Idris (MPSI).
   i. Kelonggaran syarat kerakyatan Persekutuan.          (ii) Sekolah Agama Islam
   ii. Bantuan ekonomi dan pelajaran kpd org Melayu.        a. sekolah pondok, madrasah, sekolah agama rakyat
   iii. Pilihan raya akan diadakan pada masa yang sesuai          dan sekolah agama.
      di peringkat Majlis Bandaran, Negeri dan Majlis      b. Bahasa Melayu atau Arab- bahasa pengantar.
       Perundangan Persekutuan.                 c. Dibiayai sendiri.
   iv. Pendidikan yang mewajibkan penggunaan bahasa         d. Bebas kawalan British.
      Melayu & Inggeris sebg bahasa pengantar.         e. Pengajian sekolah rendah dan menengah.
 (2) Usaha parti politik mewujudkan perpaduan kaum          f. Melanjut pelajaran ke Indonesia, Mesir dan India.
1. IMP dan Parti Negara. Menteri Besar, British dan          (iii). Sekolah Inggeris
   Parti Negara adakan Konferensi Nasional- usaha          a. Bahasa pengantar - bahasa Inggeris.
   lahirkan kerjasama politik.                   b. Diambil alih oleh British kerana keperluan tenaga
2. UMNO, MCA & MIC - tubuhkan Parti Perikatan.                pekerja rendah di sektor kerajaan dan swasta.
3. PAS bekerjasama dgn UMNO dalam Konvensi              c. Didirikan di bandar sahaja.
   Nasional.                            d. Melanjutkan pelajaran ke peringkat kolej dan
4. Konferensi Nasional dan Konvensi Nasional mencari             universiti dalam dan luar negara.
   jalan merealisasikan perpaduan kaum.               e. Berpeluang menjawat jawatan tinggi.
(3) Parti politik berusaha wujudkan perpaduan kaum          f. Dipandang tinggi oleh masyarakat
1. UMNO (1946)                            (iv) Sekolah Tamil
   Pimpinan Dato’ Onn Ja’afar                   a. Ditubuhkan oleh pihak estet
   i. Membuka keahlian UMNO kpd bukan Melayu            b. Sukatan pelajaran berorientasikan negara India.
   ii. Longgarkan syarat kerakyatan                c. Guru dari India.
   iii Cadangkan Sistem Ahli                    d. Pengajian hanya di peringkat sekolah rendah
   Pimpinan Tunku Abdul Rahman;                   e. Kurang mendapat sambutan kerana ibu bapa lebih
   - Tubuhkan Parti Perikatan.                       suka anak mereka membantu bekerja di ladang.
2. MIC (1946)- Pimpinan K.L. Devaser;                 f. Tidak mempunyai peluang mendapat pekerjaan
   i. Sokong perjuangan Dato; Onn Ja’afar dan IMP             bergaji lumayan.
     tentang kerjasama kaum dalam sebuah parti.          (v) Sekolah Cina
   ii.     anggotai Parti Perikatan pada tahun 1955.      a. Ditubuhkan oleh persendirian dan parti politik.
3. MCA (1949)- Pimpinan Tun Tan Cheng Lock;              b. Sukatan pelajaran, guru dan buku teks dari China.
   i. Sokong perjuangan Dato’ Onn Ja’afar dan IMP          c. Mengekalkan identiti kecinaan
      tentang kerjasama kaum dalam sebuah parti.        d. Berkembang pesat sebagai institusi ilmu, budaya
   ii. Sokong Tunku Abdul Rahman membentuk Parti              dan bahasa Cina
      Perikatan.                        e. Mendapat sokongan masyarakat Cina.
4. IMP –(1951)- Pimpinan Dato’ Onn Ja’afar;            3. Perbezaan politik, ekonomi, sosial halang perpaduan.
   i. Tegakkan konsep kerjasama kaum dlm satu parti.      4. Semangat bersatu padu kaum tidak dapat dilahirkan.
   ii. Membuka keahlian kepada semua kaum.           5. Bagi membentuk perpaduan beberapa laporan
5. PAS (1951) - Pimpinan Haji Ahmad Fuad;               pelajaran dikeluarkan.
   i. buka keahlian parti kepada semua orang Islam       6. Sistem Pendidikan Kebangsaan tekankan keseragaman
   ii. Sertai Konvensi Nasional tajaan UMNO             sukatan pelajaran dan bahasa kebangsaan yang sama.
6. Parti Negara (1954) - Pimpinan Dato’ Onn Ja’afar
   i. Terbuka kepada semua kaum.                (5) Cadangan Laporan Pelajaran Tanah Melayu
   ii. Menerima kerakyatan jus soli dengan syarat ibu        i. Laporan Barnes 1951;
      atau bapa menjadi warganegara Tanah Melayu.        a. Sekolah rendah diwajibkan.
   iii. Dukung konsep kerjasama kaum dalam satu parti.       b. Sekolah rendah guna bahasa Melayu dan bahasa
                                     Inggeris sebagai bahasa pengantar.


                               1          Disediakan oleh Pn Khoo P.S
                                      Sekolah Sultan Alam Shah, Putrajaya
                                       Sejarah Tingkatan Tiga-Bab4

  c.   Sekolah menengah guna bahasa Inggeris sebagai           Seseorang warganegara British dan koloni-
      bahasa pengantar.                         koloninya yang berumur 18 tahun, berkelakuan
   ii. Laporan Fenn-Wu 1951;                        baik & angkat sumpah taat setia kpd Persekutuan.
   a. Menolak sistem pendidikan Laporan Barnes         iii)  Secara Naturalisasi
   b. Mahu terus kekalkan sistem vernakular Cina.           (Kerakyatan diberikan oleh Pesuruhjaya Tinggi
iii) Ordinan Pelajaran 1952;                       British)
   a. Sekolah rendah adalah wajib.                   Seseorang warganegara British dan koloni-
   b. Sekolah rendah guna bahasa Melayu sebagai              koloninya yang menetap di negeri ini selama 10
      bahasa pengantar.                         tahun daripada 12 tahun secara berturut-turut.
   c. Sekolah menengah guna bahasa Inggeris sebagai      4.   Di peringkat negeri, kelonggaran syarat kerakyatan
      bahasa pengantar.                       dibuat dan dinamakan Kerakyatan Negeri 1951.
iv) Laporan Razak 1956;                         Syarat Kerakyatan Negeri 1951
   a. Sistem sekolah umum                   i)   Secara Kuat Kuasa Undang-undang:
   b. Bahasa Melayu - bahasa pengantar bagi sekolah           Orang Asli di negeri-negeri Melayu.
      rendah dan menengah.                      Melayu yang dilahirkan di negeri Melayu.
   c. Sekolah jenis umum - guna bahasa Cina, bahasa           Bukan Melayu yang dilahirkan di negeri itu dan
      Tamil dan bahasa Inggeris sebg bahasa pengantar.          salah seorang daripada ibu bapa dilahirkan di
   d. Pendidikan rendah wajib.                       Persekutuan Tanah Melayu.
   e. Bahasa ibunda di ajar jika terdapat 15 orang       ii)  Secara Permohonan:
      pelajar yang memohon.                      Mencapai umur 21 tahun, dilahirkan di negeri itu,
   f. Sukatan pelajaran, sistem peperiksaan, latihan            berkelakuan baik, mengangkat sumpah setia
      perguruan dan sistem nazir yang sama.               kepada Raja & lepaskan kewarganegaraan asal.
                                 5.   Dengan kelonggaran, rakyat bukan sahaja terdiri
(6) Sistem ahli                             daripada orang Melayu dan orang Asli tetapi juga
1. diperkenalkan 1951                          golongan imigran.
2.   Melatih orang Melayu dan kaum lain dalam          6.   Lembaga Pembangunan Industri Desa (RIDA)
  pentadbiran                             ditubuhkan.
3. Idea dicetuskan oleh Dato’ Onn Ja’atar             7   RIDA digantikan dengan nama Majlis Amanah
4. Ciri-ciri Sistem Ahli:                        Rakyat (MARA )
  i. sistem kabinet bayangan                  9   RIDA meningkatkan taraf sosioekonomi Melayu.
  ii. Anggotanya dikenali sebagai Ahli             10   Penubuhan RIDA - satu cara memujuk orang Melayu
  iii. Pelantikan dibuat oleh Pesuruhjaya Tinggi British        supaya bersetuju dengan kelonggaran kerakyatan
     dengan persetujuan Majlis Raja-Raja Melayu.           Persekutuan dan Kerakyatan Negeri 1951.
  iv. Ahli - di bawah kuasa Pesuruhjaya Tinggi British.
  v. Terdiri 9 orang iaitu 5 orang penduduk Tanah        (8)  Pembentukan Parti Perikatan
     Melayu dan empat orang pegawai British.         1.   Parti perikatan - pelbagai kaum wujudkan kerjasama.
  vi. Daripada 5 orang penduduk Tanah Melayu, tiga       2.   Penubuhan Parti Perikatan melahirkan perpaduan
     orang Melayu, seorang Cina dan seorang India.      3.   Parti Perikatan dibentuk secara berperingkat.
6. Antara anggota Sistem Ahli;                  4.   British menyokong kerjasama antara parti - suasana
  i.  Dato’ Onn Ja’afar – Ahli Hal Ehwal Dlm Negeri         politik yang stabil dan kepentingan ekonominya di
  ii. Dato’ Mahmud Mat – Ahli Tanah, Perlombongan           Persekutuan Tanah Melayu terjamin.
     dan Perhubungan                     5.   Peringkat penubuhan Parti Perikatan;
  iii. Tunku Yaakob Almarhum Sultan Abdul Hamid             Pakatan UMNO Kuala Lumpur dgn MCA
     Halim Shah – Ahli Pertanian dan Perhutanan              Selangor dlm pilihan raya Bandaran KL
  iv. Dato’ E.E.C.Thuraisingam – Ahli Pelajaran             Memenangi 9 daripada 12 kerusi
  v. Dr. Lee Tiang Keng – Ahli Kesihatan                 Kemasukan MIC dalam Parti Perikatan.
                                      Parti Perikatan sertai pilihan raya Majlis
(7) Kelonggaran syarat kerakyatan Persekutuan                 Perundangan Persekutuan.
1. Syarat kerakyatan kepada imigran dilonggarkan agar           Parti Perikatan memenangi 51 daripada 52 kerusi
  mencurahkan taat setia                    6.   Kepentingan kerjasama antara kaum
2. Kelonggaran bermatlamat mengelakkan golongan                 satu pakatan politik yang murni
  imigran daripada terpengaruh dengan Parti Komunis              melahirkan perpaduan kaum
3. Kelonggaran Kerakyatan di peringkat Persekutuan;               menjadi senjata untuk menolak pengaruh
i) Secara Kuat Kuasa Undang-undang                       komunis di kalangan penduduk Tanah Melayu
   Seseorang rakyat raja di mana-mana negeri Melayu              melemahkan pengaruh Parti Komunis Malaya.
   Seseorang warganegara British dan koloni-
    koloninya yang lahir di Negeri-Negeri Selat.
ii) Secara Permohonan:

                               2           Disediakan oleh Pn Khoo P.S
                                       Sekolah Sultan Alam Shah, Putrajaya
                                     Sejarah Tingkatan Tiga-Bab4

(9) Pilihan Raya Majlis Bandaran                 (12) Keputusan Pilihan Raya Majlis Perundangan
1. Ahli Majlis Bandaran dipilih melalui pilihan raya oleh       Persekutuan tahun 1955.
  penduduk bandar berkenaan.                  1. Parti Perikatan memenangi 51 daripada 52 kerusi
2. Pilihan raya Majlis Bandaran pertama             2. Parti Islam Se-Malaya memenangi 1 kerusi .
   diadakan pada tahun 1951                  3. Faktor kemenangan Parti Perikatan
   di George Town, Pulau Pinang                   Sikap tolak ansur parti-parti dalam perikatan
   Parti Radikal dianggotai pelbagai kaum              Kebijaksanaan pemimpin parti
     memenangi 6 drp 9 kerusi yg dipertandingkan.          Kesanggupan setiap kaum untuk berkongsi kuasa
3. Pilihan Raya Majlis Bandaran Kuala Lumpur              Kesepakatan menolak pengaruh Parti Komunis
      Februari 1952                        Semangat mencapai kemerdekaan
      UMNO & MCA jalinkan kerjasama bagi             Manifesto pilihan raya diterima umum.
       menghadapi pilihan raya tersebut.         4. Parti Perikatan amalkan dasar bermuafakat dan
      Dato’    Yahya   Razak,    Pengerusi       berkongsi kuasa
       Jawatankuasa Pilihan Raya Bahagian         5. Sikap   hormat-menghormati,   bertoleransi dan
       UMNO Kuala Lumpur bekerjasama dengan          bertimbang rasa menjadi amalan penting.
       Tun H.S. Lee, Pengerusi MCA Selangor.
      UMNO-MCA mendapat 9 drp 12 kerusi
 4. UMNO-MCA memenangi 26 daripada 37 kerusi
  Majlis Bandaran yang dipertandingkan.
12. Kemenangan mendorong kerjasama UMNO-MCA di
  peringkat pusat sehingga melahirkan Perikatan
  UMNO-MCA pada tahun 1954.
13. Pilihan raya Majlis Bandaran asas memilih pemimpin
  dan kerajaan

(10) Pilihan Raya Negeri
1. bermula tahun 1954
2. menentukan kerajaan yang bakal memerintah.
3 Perikatan UMNO-MCA memenangi 226 daripada 268
   kerusi negeri yang dipertandingkan.
3. Kemenangan menunjukkan penerimaan orang ramai
   terhadap kerjasama antara kaum
(11) Pilihan Raya Majlis Perundangan Persekutuan
1. British menubuhkan Jawatankuasa Pilihan Raya
2. Dianggotai pegawai kanan British & wakil parti
   politik.
3. Peruntukan anggota Majlis Perundangan Persekutuan
   (MPP) - 100 kerusi.
4. 52 kerusi dipilih melalui pilihan raya
5. 48 ahli dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi British.
5. Parti Perikatan menuntut tiga per lima ahlinya dipilih.
6. Tunku Abdul Rahman ke London untuk memohon
   mendapatkan kerusi pilihan raya yang lebih, tetapi
   usaha beliau itu gagal.
7. Pilihan Raya Majlis Perundangan Persekutuan (MPP)
   Tahun 1955
8. Manifesto Parti Perikatan dalam Pilihan Raya MPP
    Mencapai kemerdekaan tempoh empat tahun.
    Mewajibkan pendidikan rendah.
    Melindungi hak raja Melayu sebagai Raja
     Berperlembagaan.
    Menamatkan darurat.
    Menjadikan perkhidmatan awam bercorak
     tempatan.
                               3         Disediakan oleh Pn Khoo P.S
                                     Sekolah Sultan Alam Shah, Putrajaya

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:32
posted:6/23/2012
language:
pages:3