Predn�ka z patologick� fyziologie - PowerPoint

Document Sample
Predn�ka z patologick� fyziologie - PowerPoint Powered By Docstoc
					Přednáška z patologické fyziologie
     pro bakaláře


 Patofyziologie nervového
 systému

 Doc. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, PhD.
            Nervový systém

-  patří k nejspecializovanějším tkáním,
  úlohou je příjem, zpracování,
  ukládání a reprodukce informací

-  Nervové buňky (neurony)
-  Gliové buňky – pomocná úloha
    astroglie – přejímají látky z
  krevních kapilár a zabezpečují
  tak výživu nervových buněk
    oligodendroglie – podpůrná
  role, vytváří myelinovou pochvu
     u periferního NS – se
  nazývají Schwannovy buňky
    mikroglie – úloha fagocytů a
  účast na immunitních reakcích
Struktura nervové buňky
Zprostředkování signálu na synapsích
        Neurotransmitery

  Acetylcholin
  Dopamin
  Noradrenalin
  Serotonin
  -aminomáselná kyselina (GABA)
  Glycin
  Endorfiny, enkefaliny…
            Acetylcholin

Biosyntéza: vzniká přenosem jedné acetylové skupiny z acetyl-CoA na
      cholin
Místo účinku: cholinergní nervy
Receptor: 2 typy – nikotinový
         - muskarinový
Inaktivace: na receptor je napojen enzym – acetylcholinesteráza
                      
              štěpí acetylcholin na cholin a octovou kys.
              a tím inaktivuje receptor (hydrolýza)
      Patofyziologie acetylcholinu

Myastenia gravis
-  autoimunitní onemocnění
-  tvoří se Pt proti
  acetylcholinovým receptorům
       
   receptor je tak
   vyřazen z funkce

Terapie:
 inhibitory acetylcholinesterázy
          Katecholaminy

Biosyntéza: hydroxylace tyrozinu na dihydroxyfenylalanin (DOPA),
       dekarboxylace DOPA dekarboxylasou a hydroxylace
      dopaminu na noradrenalin (methylace aminskupiny na
      adrenalin hlavně ve dřeni nadledvin)
Místo účinku: noradrenergní nervy,
       účinky prostřednictvím -adrenergních a
                      -adrenergních receptorů
Inaktivace: zpětná resorpce (a poté odbourání na aldehyd a NH3)
      Patofyziologie katecholaminů

Parkinsonův syndrom
-  Vzniká degenerativními změnami substanctia nigra (mizí
  melaninové buňky)
-  Nalézáme snížený obsah dopaminu
-  Terapie: L-DOPA (prekurzor dopaminu)


Hepatogenní encefalopatie
-  při těžkých chorobách jater dochází k poruchám biosyntézy
  katecholaminů
-  je inhibována tyrosin-3-hydroxaláza ( fenylalaninu , tryptofanu)
-  Vzniká tyramin, oktopamin a 2-fenylethanolamin – inhibují
  enzymy syntézy dopaminu
  Aminokyseliny jako neurotransmitery
Místo účinku: -aminobutyrát je nejdůležitějším transmiterem na
               inhibičních synapsích
       glutamát naopak působí zpravidla excitačně
     glutamát  CO2 + -aminobutyrát

        glycin – působí především na inhibiční synapse v míše
Patofyziologie:
Huntingtonova chorea
-  vzácné, geneticky podmíněné (AD) onemocnění vzniká degenerací
   neuronů v mozkovém kmeni (přenašeč -aminobutyrát) s poklesem -
   aminomáselné kyseliny a acetylcholinu
-  převažuje aktivita dopaminu, klinicky je protikladem Parkinsonova
   syndromu
-  Příznaky: nechtěné trhavé a škubavé pohyby (chorea)
        intelektuální úpadek (apatie, ztráta paměti, rozum. schopností)
        emoční poruchy (dráždivost, deprese, vztahovačnost…)
  Poruchy funkce nervového systému
  mohou být jak hypofunkční, tak i hyperfunkční charakter
  mohou se týkat poruch:
  a) aferentních signalizací (včetně poruch vědomí a vnímání bolesti)
  b) zpracování aferentních signálů a přípravy adekvátních reakcí
  c) efektorových funkcí
  d) funkcí hypotalamu a autonomního (vegetativního) systému
  e) poruch duševních činností (kognitivních funkcí – např. paměti)
  f) poruch spánku

  Příčinami mohou být:
  a) změny vnitřního prostředí organizmu (teplota, ionty, kyslík…)
  b) poruchy samotného NS – vrozené
               - získané
Vztah aferentního a eferentního systému
      (bez mozečku)
     Poruchy aferentního systému
        (poruchy čití)

-  součástí je soustava čidel, která přeměňují (kódují) podněty
  chemické (pO2), mechanické (tlak, napětí) a tepelné
    v elektrické impulzy přenášené aferentními vlákny do CNS

CNS na ně reaguje – bezprostředně (reflexně)
          komplexně - s využitím automatizmů vrozených
                i získaných)
                s využitím předchozích zkušeností

Činnost NS se fyziologicky uskutečňuje na základě aferentních
  signalizace, jen vzácně je spontánní.
        Přenos aferentních stimulů

Senzorické receptory:
- exteroreceptory (tlak, teplo,
  chlad)
- volná nervová zakončení (bolest)
- proprioreceptory (napětí a tlak ve
  svalech, fasciích a kloubech)
- interoreceptory (vnitřní orgány)


Vlákna 2. neuronu 
- vedoucí bolestivé a termické
  podněty se kříží na úrovni
  míšního segmentu
- Propriocepční a tlakové se nekříží
  Kvantitativní a kvalitativní poruchy čití

Anestézie – ztráta určitého druhu čití (např. u bolestivých podnětů =
                               analgézie)
Hypestézie – snížená citlivost
Hyperestézie – zvýšená citlivost
Dysestézie – změněné vnímání podráždění (např. dotyk je pociťován
                    jako bolest, chlad jako teplo…)
Parestézie – nenormální pocity vnímané bez podráždění zvenčí
       (mravenčení, pocit zmrtvění, bodání)
         - vznikají na podkladě současného dráždění jednoho
          nebo různých druhů aferentních vláken z různých
          příčin (komprese nervu, ischemizace, intoxikace
          apod.)
     Periferní poruchy aferentního systému


  Mohou se projevit poruchy   Kořenový syndrom – kořenová bolest
  všech druhů čití

Neuropatie = poruchy struktury a
 funkce periferních nervů

polyneuropatie mononeuropatie

Etiologie:
- Dědičnost
- Infekce, malignity
- Poruchy výživy ( B1, B12, B6)
- DM, intoxikace
Centrální poruchy aferentního systému – míšní
           léze

Etiologie: trauma, ichemie, krvácení, autoimunitní, infekční nebo
      nádorové procesy
   Postižení korové části aferentního systému

Postižení g. postcentralis (v parietálním laloku) může:

-  vést k monohypestézii HK nebo DK (jemné čití – rozlišování a
                             lokalizace)

-  vyvolat záchvaty senzitivní Jacksonovy epilepsie
                   (s kontralaterálními paresteziemi)

-  stereoagnózie = neschopnost poznat předmět hmatem při
          neporušené kožní a kloubně-svalové citlivosti
          (může správně popsat části, ale neurčí, o co jde)
  Poruchy somatického eferentního
        systému

Eferentní část NS zajišťuje přiměřenou reakci na podněty ze zevního a
  vnitřního prostředí
 prostřednictvím pohybového aparátu (somat. motorický systém)
 prostřednictvím hl. svalů, myokardu a exokrinních žláz
  (autonomní-vegetativní NS)

Pohyb – složitá funkce vyžadující souhru mezi somatosenzitivním
 systémem, speciálními smysly, extrapyramidovým a pyramidovým
 motorickým systémem
Různé úrovně pohybové aktivity zahrnují:
• Reflexní pohyb – míšní úroveň
• Posturální reflexy a jiné (např. polykání) – mozkový kmen, BG
• Stereotypní a naučené pohyby – diencefalus, mozk. kmen, mozeček.
• Cílené volní pohyby – iniciovány motorickou kůrou
   Přehled integrované motorické funkce člověka

Motorický „pyramidový“ systém se
  skládá:

   z centrálního motoneuronu
  (bb. v g. precentralis mozkové kůry
    front. laloku)
 jejichž axony tvoří
-   kortikobulbární a
-   kortikospinální trakt

  z periferní motorické jednotky
-  periferním motoneuronem
-  nervosvalovou ploténkou
-  příčně pruhovaným svalem
  Symptomy poruch „pyramidového“ motorického
           systému

Hlavním symptomem  porucha činnosti svalů

  úplná paralýza svalů = plegie (ochrnutí)
  snížená, ale částečně zachovaná funkce = paréza (obrna)

Poruchy se týkají nejen provádění volních pohybů, ale i základního
  svalového tonu.
Může být :
 trvale snížen = chabá paréza (plegie)
 zvýšen = spastická paréza (plegie)


Hemi – označuje postižení jedné poloviny těla
    (hemiparéza, hemiplegie)
Poruchy centrálního motoneuronu

      Postižení způsobí centrální (spastickou)
       obrnu
       svalová hypertonie
       zvýšení šlachových reflexů
       patologické reflexy (deliberační
       fenomény – např. reflex Babinského)

      Generalizované poruchy – ALS
      - Nemoc se zánikem motorických
        neuronů vede ke slabosti až paralýze
        svalů ()
      2 formy – dědičná (familiární) a získaná
       Poruchy periferního motoneuronu

              Postižení periferního motoneuronu se
               projeví znaky periferní (chabé) obrny:
               svalová hypotonie
               postupná svalová atrofie
               fascikulace (svalové záškuby) a
               fibrilace
               Snížení šlachosvalových reflexů
               (hyporeflexie, areflexie)

              Postižení míšních kořenů (radikulopatie)
Poranění periferních
              - ložiskové léze (výhřez ploténky,
nervů:             fraktury, nádory, infekce)
              - Svalová slabost, atrofie a areflexie v
- způsobuje chabou obrnu    dané oblasti
       Poruchy nervosvalové ploténky

Převod nervového vzruchu na sval může být porušen:

-  na základě útlumu tvorby acetylcholinu
-  při jeho sníženém uvolňování

Příčiny:
 botulismus
 Látky kompetitivně (kurare) a depolarizačně (sukcinylcholin)
  blokující Ach receptory
 Myastenia gravis (viz dříve)
 Myastenický (Lambertův-Eatonův syndrom)
  - porušené uvolňování Ach, příčina ?? (paraneoplastický sy)
        Extrapyramidový systém
Extrapyramidový systém tvoří:
 bazální ganglia
 motorická jádra v mozkovém kmeni
 motorická jádra talamu
 mozeček

U člověka slouží k udržování a modulaci
  svalového tonu, postoje a polohy

BG : řízení směrování, amplitudy,
   rychlosti a síly mimovolní a volních
   pohybů
Mozeček: opěrná motorika, pohybové
     stereotypy
   Poruchy extrapyramidového systému

se projevují:
   poruchami svalového tonu (rigidita, dystonie)
   poruchami postoje (flexe trupu a šíje, tendence k pádům)
   sníženou pohybovou aktivitou (bradykinese, akinese, hypokinese,
   hypomimie)
   mimovolními patologickými pohyby (hyperkinese)Poruchy extrapyramidového systému a bazálních ganglií můžeme
   rozdělit na syndrom:
1)  Hypokinetický
2)  Hyperkinetický
  Hypokinetické syndromy - parkinsonismus

Parkinsonismus je charakterizován:
  hypokineze
  rigidita
  třes (klidový)

Parkinsonova nemoc
-  Příčina neznámá (toxiny, dědičnost
-  Ztráta dopaminergních neuronů v
   substantia nigra ( dopaminu)
-  Postižen i autonomní NS
   (hyperhydrosis, hypotenze,
   vazomotorická nestabilita, poruchy
   vyprazdňování…)
       Hyperkinetické syndromy

-  Vznikají v důsledku snížení
  tlumivého působení motorických
  jader talamu na korové oblasti

Huntingtonova chorea
- mutace genu – huntingtinu –
 obsahuje sekvence trinukleotidů
 (CAG) – čím více, tím časnější
 nástup
Tanec sv. Víta
- postižení striata (následek
 infekce streptokokem)
- jeden z příznaků revmatické
 horečky
          Poruchy mozečku

Mozeček slouží:
- k řízení opěrné motoriky
- k řízení postavení těla a jeho jednotlivých částí
- ke koordinaci volních pohybů s aktivitou posturálního svalstva


Typy poruch při poškození mozečku:
- poruchy rovnováhy (vzniklé ztrátou kontroly axiálních svalů)
- hyperkineze (dysmetrie – špatné vyměření pohybu)
- intenční třes
- špatná koordinace volních pohybů (ataxie)
- poruchy stoje
- svalová hypotonie
        Příčiny poškození mozečku

-  různorodá etiologie – intoxikace, poruchy cévního zásobení,
             neoplastické procesy, vrozené a získané
             degenerativní změny, poruchy myelinizace

Vaskulární příčiny – infarkt mozečku, event. hemoragie
- rychlý nástup příznaků (závratě, porucha rovnováhy, bolest hlavy,
  někdy mozečkový edém..)

Nádory mozečku – v kterémkoliv věku

Poruchy myelinizace – u sclerosis multiplex a akutní diseminované
           encefalomyelitidy
Spinocerebelární degenerace – např. ataxia teleangiectatica
   Poruchy autonomního
(vegetativního) nervového systému
-  je převážně eferentní systém,
  ovlivňující tonus hladkých
  svalů v cévách a vnitřních
  orgánech, sekreci exokrinních
  žláz a aktivitu některých bb.
  parenchymových orgánů
   Hlavní funkce autonomního nervového
          systému

-  regulaci TK
-  termoregulaci
-  řízení motility GIT
-  řízení motility urogenitálního
  traktu
-  řízení sekrece exokrinních žláz

-  průsvit bronchů
-  aktivitu některých endokrinních
  žláz
      Neurotransmitery a receptory

2 neuronový systém

Neurotransmiterem v synapsi mezi
  pregangl. a postgangl. neuronem
(u sympatiku i parasympatiku)
     acetylcholin (nikotin. R)

Postgangl. vlákna parasympatiku
  acetylcholin (muskarin. R)

Postgangl. vlákna sympatiku
  NA, A, příp. acetylcholin (,)
  Periferní poruchy autonomního systému

Příčiny: diabetes, amyloidóza, alkoholismus, poranění, neznámá příčina

Projevy: zejména vazomotorické poruchy (vazokonstrikce či dilatace)

Důsledky:
 místní ischemie
 místní hyperémie
 lokální zpomalení průtoku krve doprovázené cyanózou
 lokální edém


Např. bolesti hlavy (migrenózní) – podkladem je spazmus cév v oblasti
 a. carotis interna (serotonin) a následná bolestivá vazodilatace v
 oblasti a. carotis externa (sympatikus)
  Poruchy autonomního systému v míšní
         oblasti

Podráždění krčního sympatiku – mydriázou (rozšířením zornic)
                exoftalmem (rozšířením oční štěrb.)
                vazokonstrikcí v obličeji

         poškození může vyvolat Hornerův syndrom
             (mióza, enoftalmus, ptóza)

Při postižení míchy – míšní centra sakrálního sympatiku
                   
            poruchy mikce a defekace
  Poruchy autonomního systému na úrovni
       prodloužené míchy

-  v prodloužené míše jsou uložena vazomotorická centra, centrum
  pro zvracení, jádro n. vagu….

Syndrom bulbární paralýzy
- spojen s poruchami dýchání, srdeční činnosti, žvýkání, polykání a
  vazomotor. změnami

Poruchy vznikají i při nitrolební hypertenzi – viz dále
       Cévní mozkové příhody

Rozdělení:

1)  ischemické – způsobené uzávěrem cévy zásobující
   mozek
2)  hemoragické – prasknutím cévy s vylitím krve do
   mozku


Jedna z nejčastějších příčin smrti
(společně s nemocemi srdce a nádorovými onemocněními)
        Ischemické příhody

-  krevní céva může být uzavřena
a)  embolem
b)  trombem

Lehčí formy – přechodné (TIA)
  vznikají krátkodobým přerušením mozkového krevního toku,
   příznaky dočasné mozkové dysfunkce (do 24 hod)
Závažnější – protrahované (PRIND)
  ústup příznaků do 3 týdnů
„Dokončená“ ischemická příhoda (mozkový infarkt)
  vážná, progredující CMP s trvalou dysfunkcí
        Hemoragické příhody
Rozdělení:
a)  intracerebrální hemoragie – postihuje tkáň mozku (intraventrikulární)
b)  subarachnoidální hemoragie – krvácení mezi mozkové
              pleny (do subarachnoidálního prostoru)
c)  subdurální
d)  epidurální


Příčiny:
-  hypertenze
-  leukemie, nádory
-  DIK, antikoagulační terapie

Predispozice: aneuryzma mozkových cév
     Poruchy mozkomíšního moku

  vzniká (400-700 ml/den) v
  plexus chorioideus, ependymu
  komor a perivaskulárních
  prostorech
  Krevně-likvorová a krevně-
  mozková bariéry
  Permeabilita těchto bariér může
  být patologicky zvýšená
  (hypoxie, ischemie, infekce,
  intoxikace)
  důsledkem může být
  a) abnormální složení moku
  b) porucha mozkové funkce
          Hydrocefalus

= zvětšený objem mozkomíšního moku a rozšíření mozkových komor

Rozdělení:
a) obstrukční – vrozený   uzávěr
       - získaný   odtokových cest
b) sekreční ( produkce)
c) aresorpční (porucha resorpce)

Rozdíly: děti x dospělí
Dg. metody: zobrazovací metody (UZ, CT, NMR)
      lumbální punkce
           Mozkový edém

= nahromadění vody ve tkáni (obecná reakce na různé škodliviny i
               přímé poškození)

Patogeneticky rozlišujeme 3 typy:
a)  vazogenní – důsledkem zvýšené permeability endoteliálních mozk.
   kapilár
b)  cytotoxický (buněčný) – způsobený otokem neuronů, glií i
   endotelových buněk
c)  intersticiální – obstrukce toku mozkomíšního moku

Důsledkem: zvětšený objem mozku a vzestup intrakraniálního tlaku
Pravidlo Monroa-Kallieho: objem mozku + cév + likvoru = konstanta
     Zvýšený intrakraniální tlak
-  průměrný intrakraniální tlak 0,7 – 1,3 kPa (5-10 Torr)


Příznaky zvýšeného tlaku:
- dráždění a. vagu  bradykardie
-  TK a městnání papily n. opticus
- myoklonus, křeče
- bezvědomí, poruchy dechu, selhání oběhu


Syndrom konusu

Terapie: hyperosmolární roztok (např. manitol)
     glukokortikoidy (u vazogenního edému)
            Epilepsie
Epilepsie = označení skupiny poruch způsobujících opakované a
      spontánní záchvaty
Epileptický záchvat - je náhlá porucha mozkové činnosti s
            poruchami vědomí, křečemi, mimovolními
            pohyby, vegetativními projevy a změnami na
            EEG
- jde o manifestaci nadměrného a abnormálního el. výboje z
  mozkových buněk šířícího se v mozkové kůře (převaha vzrušivosti)

Příčiny: metabolické, mechanické, idiopatické

Rozdělení: primární x sekundární
      parciální x generalizované      absence (petit mal)
                        ton.-klon. (grand mal)
          Poruchy vědomí
Vědomí = stav, kdy je jedinec v plném bdění, je schopen vnímat a
    interpretovat podněty a adekvátně na ně odpovídat

2 složky – bdělostní – závisí na aktivitě ARAS (část retikulární formace)
     - obsahová – vyžaduje funkci mozkové kůry

Poruchy vědomí rozdělujeme:
Kvantitativní:          Kvalitativní:
- mdloba (kolaps)         - omnubilace (mrákotný stav)
- somnolence           - delirium (obluzení)
- sopor              - amence (zmatenost)
- kóma              - somnambulismus (náměsíčnost)
         Poruchy spánku
Spánek = aktivní děj, při němž biochemická činnost mozkových
   buněk obnovuje energetický stav mozku a tělesných orgánů
Spánkové rytmy se mění (polyfázický – bifázický – monofázický)

Střídání bdělosti a spánku – regulováno pacemakerem (nc.
               suprachiasmaticus hypothalami)
   Významnou úlohu má melatonin (hormon vylučovaný epifýzou)

Non REM (synchronní) x REM (paradoxní) spánek
Poruchy spánku:
a)  Insomnie (nespavost)
b)  Hypersomnie – např. narkolepsie
c)  Kvalitativní změny spánku (náměsíčnost, noční děs, spánková apnoe…)
      Poruchy kognitivních
     (rozpoznávacích) funkcí
-  Léze korové oblasti s jednou senzorickou modalitou způsobí ztrátu
  percepce této modality, ale jiné mohou zůstat zachovány

Afázie – porucha pochopení a exprese slov
   senzorická (Wernickeova) – postižený není schopen
               interpretovat psaná nebo mluvená slova
   motorická (Brocova) – pacient vnímá psaný i mluvený projev,
               ale není schopen ho vytvořit
Alexie – porucha čtení
Agrafie – porucha psaní
Akalkulie – porucha počítání

Menší formy – dys – (dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie..)
        Poruchy paměti (amnézie)

Paměť = schopnost organizmu uchovat v mysli důležité informace

V procesu zapamatování rozeznáváme 3 fáze:
- recepci (vštípení)
- retenci (uchování)
- reprodukci (výbavnost)

Poruchy paměti:
 anterográdní amnézie
 retrográdní amnézie

Korsakovova psychóza – při chronickém alkoholismu spojeném s deficitem
         vit. B1 (encefalopatie, retrográdní amnézie s konfabulací)
              Demence

= rozvrat intelektuální kapacity jedince ( x mentální retardace)

Příčiny: - kortikální
     - subkortikální

Časné projevy: - neschopnost řešit problém, pochopit situaci,
         „zpomalení“ myšlení
       - selhání paměti a dalších funkcí
       - poruchy chování, sociální obtíže, …
             Demence

Alheimerova nemoc         Creutzfeldt-Jakobova nemoc
-  degenerativní onemocnění    - rychle progredující demence s
  mozku s atrofií mozk. kůry    atrofií mozku (kůra + BG)
-  „senilní plaky“ (amyloid)    - výskyt prionů
-  v patogeneze:          - Příznaky:
   mutace genuAPP, presenilinu    změny osobnosti, paměti a
    acetylcholintransferázy     intelektu,
-  příznaky:              myoklonus
   ztráta paměti,           rozvoj vegetativního stavu
   poruchy prostorové orientace,
   jazykových funkcí,      Variantou je BSE (bovinní
   změna osobnosti         spongiformní encefalopatie)

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:89
posted:6/23/2012
language:
pages:50