Surlid, filmovertrukne tabletter

Document Sample
Surlid, filmovertrukne tabletter Powered By Docstoc
					                                        19. januar 2009                      PRODUKTRESUMÉ

                          for

                   Surlid, filmovertrukne tabletter


0.    D.SP. NR.
     6699

1.    LÆGEMIDLETS NAVN
     Surlid

2.    KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
     Roxithromycin 150 mg og 300 mg

     Hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.    LÆGEMIDDELFORM
     Filmovertrukne tabletter

     150 mg: Hvid, cylindrisk bikonveks, filmovertrukket tablet 9 mm med ”164” præget på den
     ene side
     300 mg: Hvid, cylindrisk bikonveks, filmovertrukket tablet 11 mm med ”164 J” præget på
     den ene side.


4.    KLINISKE OPLYSNINGER

4.1    Terapeutiske indikationer
     Infektioner forårsaget af roxithromycin-følsomme mikroorganismer.

4.2    Dosering og indgivelsesmåde
     Tabletten skal indtages før et måltid.

     Voksne:
     Normaldosis: 150 mg to gange daglig (hver 12. time).
     Patienter med pneumoni kan behandles med 300 mg 1 gang daglig.

     Børn:
     Hos børn med en legemsvægt på over 40 kg er dosis den samme som hos voksne.
     Bør ikke anvendes til behandling af børn med en legemsvægt på mindre end 40 kg.
89998689-e93c-4934-9e9e-ae1eb87f6ac2.doc                         Side 1 af 8
     Ældre:
     Dosisændring er ikke nødvendig.

     Nedsat nyrefunktion:
     Dosisændring er ikke nødvendig (se pkt. 5.2 Farmakokinetiske egenskaber).

     Nedsat leverfunktion:
     Ved alvorlig nedsat leverfunktion bør dosis halveres.

     Surlid bør anvendes med forsigtighed hos patienter med let til moderat nedsat
     leverfunktion (se pkt. 4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen).

4.3    Kontraindikationer
     Overfølsomhed over for det aktive stof, andre makrolider eller over for et eller flere af
     hjælpestofferne.

     Samtidig behandling med vasokonstriktive sekalealkaloider (ergotamin, dihydroergotamin)
     (se pkt. 4.5 Interaktioner).

     Samtidig behandling med terfenadin, cisaprid eller pimozid er kontraindiceret (se pkt. 4.5
     Interaktioner).

4.4    Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen
     Lokale retningslinier vedrørende korrekt brug af antibiotika bør følges.

     Surlid bør kun administreres med forsigtighed og efter præcis diagnose i tilfælde af
     eksisterende hypokaliæmi, AV-blok, kardial arytmi eller konstateret forlænget QT-interval.

     Dosering hos patienter med nedsat nyre- og leverfunktion (se pkt. 4.2 Dosering).

     Hvis der opstår voldsom eller vedvarende diaré, bør muligheden for pseudomembranøs
     colitis overvejes, og hvis dette ikke kan modbevises, bør behandlingen med roxithromycin
     indstilles. Peristaltikhæmmende midler er kontraindiceret.

     Roxithromycin bør ikke anvendes til børn og voksne med en legemsvægt under 40 kg (se
     pkt. 4.2 Dosering).

     Ved behandling ud over 14 dage, bør nyre- og leverfunktion kontrolleres regelmæssigt.

     Som kendt fra andre makrolider, kan roxithromycin potentielt forværre myastenia gravis.

     Surlid indeholder glucose. Bør ikke anvendes til patienter med glucose/galactose-
     malabsorption.

4.5    Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

     Samtidig anvendelse af følgende andre præparater er kontraindiceret:
     Roxithromycin kan øge den arteriekontraherende effekt af ergotamin og lignende farmaka.
     Samtidig anvendelse af roxithromycin og ergotamin eller dihydoergotamin kan resultere i
     akut ergot toksicitet karakteriseret ved vasospasmer og iskæmi i ekstremiteterne og andre væv
89998689-e93c-4934-9e9e-ae1eb87f6ac2.doc                            Side 2 af 8
     herunder centralnervesystemet. Samtidig brug er kontraindiceret (se pkt. 4.3
     Kontraindikationer).

     Andre makrolider kan øge serumkoncentration af terfenadin, cisaprid eller pimozid ved
     samtidig behandling. Dette kan resultere i alvorlig ventrikulær arytmi, typisk Torsades de
     Pointe. Selvom en sådan reaktion ikke er påvist med roxithromycin og studier i et begrænset
     omfang af raske frivillige ikke har vist nogen farmakokinetisk interaktion eller relevante EKG
     forandringer, kan samtidig anvendelse af roxithromycin og terfenadin, cisaprid eller pimozid
     ikke anbefales (se pkt. 4.3 Kontraindikationer).

     Samtidig anvendelse af følgende andre præparater medfører forholdsregler og
     dosisjustering.
     Et studie med raske frivillige har vist, at roxithromycin kan øge absorptionen af digoxin.
     Denne effekt, som er fælles for andre makrolider, kan meget sjældent resultere i kardial
     glykosid toksicitet. Dette kan påvises ved symptomer såsom kvalme, opkastning, diaré,
     hovedpine eller svimmelhed; kardial glykosid toksicitet kan også udløse hjerte konduktion
     og/eller forstyrrelse af hjerterytmen. Som følge heraf bør EKG og, hvis det er muligt,
     plasmakoncentrationen af digoxin kontrolleres hos patienter behandlet med roxithromycin og
     digoxin.

     Roxithromycin kan, som andre makrolider, øge biotilgængeligheden og dermed virkningen af
     midazolam. Der er ikke påvist interaktion mellem roxithromycin og triazolam. Der bør dog
     udvises forsigtighed, da andre makrolider øger biotilgængeligheden af triazolam.

     Der er ingen klinisk signifikant interaktion carbamazepin, ranitidin, ciclosporin, aluminium-
     eller magnesiumhydroxid, orale kontraceptiva indeholdende østrogener og progesteroner.

4.6    Graviditet og amning
     Graviditet:
     Roxithromycin bør ikke anvendes til gravide.
     Erfaringsgrundlaget for anvendelse af roxithromycin til gravide er ringe.
     Adskillige dyrestudier har ikke påvist nogen teratogen eller føtotoksisk effekt ved doser på op
     til 200 mg/kg/dag, eller 40 gange den terapeutiske humane dosis.

     Amning:
     Erfaring savnes. Små mængder roxithromycin udskilles i modermælken. Roxithromycin
     bør ikke anvendes i ammeperioden.

4.7    Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner
     Ikke mærkning.
     Surlid kan på grund af svimmelhed påvirke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene
     maskiner i ubetydelig grad.

4.8    Bivirkninger
     Den totale bivirkningsfrekvens er henholdsvis ca. 4 % (150 mg x 2) og 10 % (300 mg x 1).
     Henholdsvis 3 % og 7 % er gastrointestinale bivirkninger, dvs. frekvensen stiger ved
     behandling med én daglig dosis.
      Blod og lymfesystem
      Sjælden (≥1/10.000 og <1/1.000)         Ændringer i blodbilledet (eosinofili,
                              thrombocytopeni, lymfopeni).
89998689-e93c-4934-9e9e-ae1eb87f6ac2.doc                           Side 3 af 8
      Immunsystemet
      Sjælden (≥1/10.000 og <1/1.000)    Anafylaktisk reaktion herunder anafylaktisk
                         shock.

      Nervesystemet
      Ikke almindelig (≥1/1.000 og <1/100)  Hovedpine, svimmelhed.

      Sjælden (≥1/10.000 og <1/1.000)    Forstyrrelser i smags- og lugtesans.

      Meget sjælden (<1/10.000, inklusiv   Paræstesi.
      enkeltstående tilfælde)

      Øre og labyrint
      Sjælden (≥1/10.000 og <1/1.000)    Tinnitus.

      Luftveje, thorax og mediastinum
      Sjælden (≥1/10.000 og <1/1.000)    Bronkospasmer.

      Mave-tarmkanalen
      Almindelig (≥1/100 og <1/10)      Kvalme, epigastriske smerter.

      Sjælden (≥1/10.000 og <1/1.000)    Pseudomembranøs enterocolitis,
                         pankreatitis, diaré (sjældent blodig),
                         dyspepsi, opkastninger, obstipation,
                         flatulens.

      Lever og galdeveje
      Sjælden (≥1/10.000 og <1/1.000)    Reversibel cholestasis. Akut hepatocellulær
                         hepatitis, undertiden med gulsot.

      Hud og subkutane væv
      Ikke almindelig (≥1/1.000 og <1/100)  Erytem, pruritus, eksantem, urticaria.

      Sjælden (≥1/10.000 og <1/1.000)    Purpura, angioødem, erythema multiforme,
                         Stevens-Johnsons syndrom.

      Infektioner og parasitære sygdomme

      Hyppighed ikke kendt          Superinfektion:
                         Som kendt fra andre antibiotika, kan
                         behandling med roxithromycin (særligt
                         under længerevarende behandling) medføre
                         overvækst af ikke-roxithromycin følsomme
                         organismer.
                         Løbende kontrol af patientens tilstand er
                         essentiel. Hvis der under
                         behandlingsforløbet opstår superinfektion,
                         bør der handles efter omstændighederne.
89998689-e93c-4934-9e9e-ae1eb87f6ac2.doc                       Side 4 af 8
      Psykiske forstyrrelser

      Hyppighed ikke kendt             Hallucinationer
      Almene symptomer og reaktioner på
      administrationsstedet
      Sjælden (≥1/10.000 og <1/1.000)        Mathed, ubehag.

      Undersøgelser
      Ikke almindelig (≥1/1.000 og <1/100)     Forhøjelse af ALAT (alanin
                             aminotranserase), ASAT (aspartat
                             aminotranserase), alkalisk phosphatase,
                             bilirubin.


4.9    Overdosering
     Toksicitet:
     Lav akut toksicitet, men der er begrænset erfaring med overdosering.

     Symptomer:
     Kvalme, opkastning og diaré. Bivirkninger som hovedpine og svimmelhed kan forekomme
     og forstærkes af overdosering.

     Behandling:
     Om nødvendigt maveudskylning og behandling med aktivt kul eller osmotiske
     afføringsmidler. Symptomatisk behandling.
     Der findes ingen antidot.

4.10   Udlevering
     B


5.    FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0    Terapeutisk klassifikation
     J 01 FA 06 – Antibakterielle midler til systemisk brug, makrolider

5.1    Farmakodynamiske egenskaber
     Roxithromycin er et semisyntetisk makrolid-antibiotikum med en struktur tæt beslægtet
     med erythromycin. Roxithromycin er stabilt i surt miljø og er hovedsagligt bakteriostatisk.
     Den antibakterielle virkning udøves ved binding til bakteriernes ribosomer, hvorved
     proteinsyntesen hæmmes.

     Følsomhed
     Prævalensen af erhvervet resistens kan variere geografisk og med tiden for udvalgte arter.
     Lokal information om resistens er ønskelig, især ved behandling af alvorlige infektioner.
     Informationerne her giver kun tilnærmet vejledning om sandsynligheden for, at specifikke
     arter er følsomme over for roxithromycin.
89998689-e93c-4934-9e9e-ae1eb87f6ac2.doc                          Side 5 af 8
     Resistens
     Den ribosomale subunit er ændret i resistente bakterier. Denne resistens rammer alle
     makrolider, og der er næsten komplet krydsresistens mellem roxithromycin og
     erythromycin.

     Breakpoints
     I EU er følgende kliniske MIC-breakpoints i mg/L for roxithromycin fastlagt af EUCAST:

      Species               Species-relaterede breakpoints
                        (S</R>)
      Enterobacteriaceae         --
      Pseudomonas             --
      Acinetobacter            --
      Staphylococcus           1/2
      Enterococcus            --
      Streptococcus A, B, C, G      0.5/1
      S. pneumoniae            0.5/1
      Andre streptococci         IE
      H. influenzae            1/16*
      M. catarrhalis           0.5/1
      N. gonorrhoeae           --
      N. meningitidis           --
      Gram-negative anaerobe       --
      mikroorganismer
      Gram-positive anaerobe       --
      mikroorganismer

     ”S” angiver den MIC (i mg/L), hvor den pågældende species er følsom – og ”R” angiver
     den MIC, hvor species er resistent.
     *: Korrelationen mellem H. influenzae makrolid MIC og klinisk outcome er svag. Derfor
     er breakpoints for makrolider og lignende antibiotika fastsat for at karakterisere vildtype H.
     influenzae som intermediat.
     IE: Der er ikke tilstrækkelig evidens for, at den nævnte species er et velegnet mål for
     behandling med roxithromycin.

5.2    Farmakokinetiske egenskaber
     Voksne:

      Absorption:
     Roxithromycin absorberes hurtigt. Roxithromycin er stabilt i surt medium. Maksimal
     serumkoncentration (Cmax) nås 2,2 timer efter administration til fastende personer. Da
     absorptionen nedsættes af fødeindtagelse, anbefales det at indtage roxithromycin før et
     måltid.

      Fordeling:
     Efter en enkeltdosis på 150 mg hhv. 300 mg roxithromycin hos voksne raske er den
     maksimale plasmakoncentration ca. 7mg/l hhv. ca. 12 mg/l.

     Roxithromycin udviser god penetration til forskellige væv og kropsvæsker.89998689-e93c-4934-9e9e-ae1eb87f6ac2.doc                           Side 6 af 8
     Plasmaproteinbindingen er 96%. Roxithromycin er overvejende bundet til -1-syre
     glykoprotein. Bindingen er saturabel og nedsættes, når roxithromycins plasmakon-
     centration overstiger 4 mg/l.

     Roxithromycin udskilles næsten ikke gennem modermælken. I praksis udskilles under
     0,05% af den administrerede dosis.

      Biotransformation
     Roxithromycin metaboliseres kun i mindre grad, og over halvdelen af dosis udskilles
     uændret. Tre metabolitter er påvist i urin og fæces: Vigtigste metabolit er descladinose
     roxithromycin, mens N-monodemethyl roxithromycin og N-didemethyl roxithromycin er
     mindre metabolitter. Roxithromycin og dets tre derivater genfindes i urin og fæces i samme
     forhold.

      Udskillelse:
     Voksne med normal funktion af nyrer og lever: Efter oral dosering elimineres
     roxithromycin overvejende med fæces (65%). Kun 12% udskilles gennem nyrerne.

     Voksne med nyreinsufficiens: Renal ekskretion af roxithromycin og dets metabolitter
     udgør ca. 10% af den orale dosis. Dosis bør ikke ændres ved nyreinsufficiens.

     Voksne med svær leverinsufficiens: Halveringstiden er forlænget (25 timer), og Cmax er
     forøget efter en oral dosis på 150 mg.

     Dosis reduceres ved svær leverinsufficiens.

5.3    Prækliniske sikkerhedsdata
     Roxithromycin udviser ringe toksicitet efter akut dosering til dyr (LD50 er ca. 750 mg/kg
     oralt hos mus, 1.000-1.700 mg/kg oralt hos rotter, og 2.000 mg/kg oralt hos hunde). Efter
     gentagen dosering var de vigtigste målorganer lever og pancreas.

     De originale toxologiske data påviste, at roxithromycin ikke var teratogent hos mus, rotte
     eller kanin, og der fandtes ikke tegn på mutagent potentiale.

     Roxithromycin er ligesom erythromycin in vitro påvist at udløse en koncentra-
     tionsafhængig forlængelse af det kardiale aktionspotentiales varighed. Denne effekt
     fremkommer ved supraterapeutiske koncentrationer og er derfor højst usandsynligt af
     relevans ved de serumkoncentrationer, som opnås hos mennesker i behandling med
     roxithromycin.


6.    FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1    Hjælpestoffer
     Tabletkerne:
     Hydroxypropylcellulose; poloxamerer; povidon; silica, kolloid vandfri; magnesiumstearat;
     talcum; majsstivelse.

     Tabletovertræk:
89998689-e93c-4934-9e9e-ae1eb87f6ac2.doc                          Side 7 af 8
     Hypromellose; glucose, vandfri; titandioxid (E171); propylenglycol.

6.2    Uforligeligheder
     Ikke relevant.

6.3    Opbevaringstid
     3 år.

6.4    Særlige opbevaringsforhold
     Ingen.

6.5    Emballagetyper og pakningsstørrelser
     Blister.

6.6    Regler for destruktion og anden håndtering
     Ingen særlige forholdsregler.

7.    INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
     sanofi-aventis Denmark A/S
     Slotsmarken 13
     2970 Hørsholm

8.    MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)
     150 mg: 13028
     300 mg: 14923

9.    DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE
     27. oktober 1988

10.    DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN
     19. januar 2009
89998689-e93c-4934-9e9e-ae1eb87f6ac2.doc                    Side 8 af 8

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:99
posted:6/22/2012
language:Norwegian
pages:8