Politik Alan by Pbq4B5W

VIEWS: 22 PAGES: 109

									    EKONOMİ POLİTİKASI

• Konusu:
 Ekonomi politikası teorik ekonominin
 aksine pür ekonomik olayları değil bunları
 sosyo-ekonomik    içerikleriyle beraber
 etkilenip yönlendirilmesini kapsar. Teorik
 ekonomi veya ekonomi teorisi sosyo-
 ekonomik olayların pür ekonomik yönlerini
 dikkate alarak onların açıklamasını konu
 edinir.
Ekonomi politikasının temel varsayımı:
     “Ekonomik olaylar etkilenip
        yönlendirilebilir”
 Ancak bu çok karmaşık ve çok boyutludur.
 Dolayısıyla   belli  sınırlar   dahilinde
 mümkündür. Bu durum bilimsel ekonomi
 politikasının ayrı bir bilim dalı olarak
 doğmasına zemin hazırlamıştır.
   EKONOMİ POLİTİKASI –
    POLİTİKA İLİŞKİSİ
• Politika kavramı genelde toplumsal
 yaşamın ve toplumsal yaşamı oluşturan
 unsurlar arası ilişkilerin düzenlenmesi,
 yönlenmesi ve şekillenmesine ilişkin
 çabaları; özelde ise bu alanda normatif
 olarak belirlenmiş amaca yönelik uğraşları
 kapsar.
 Politikada Önemli Noktalar
• Her politik uğraşın aktörleri vardır.
• Her politik uğraşın kaynaklandığı temel
 düşünce sistemleri söz konusudur.
• Her politik uğraş belli amaç veya amaçlara
 yöneliktir.
• Belirlenen amaçlara ulaşabilmek için
 uygun araçlar seçilmelidir.
         Politika
• Bilimsel – Pratik Politika
• Genel – Kısmi Politika
 Ayrımları söz konusudur.
 İç politika, dış politika Ekonomi Politikası

 Her politik sistemde ekonomi politikası genel
 politik amaç için araç olma durumundadır.
 Çünkü politik gücün elde edilmesi ve
 kullanılması ekonomik güçten kaynaklanır.
Ekonomi Politikasının Tanımı
Belirlenmiş sosyo-ekonomik amaçlara
ulaşmak için; ekonomik düzen, ekonomik
yapı ve ekonomik süreci belli karar
birimlerinin  seçilmiş uygun  araçlar
kullanarak bilinçli ve sistematik biçimde
etkileme yönlendirme ve denetimini konu
alan bilim dalıdır.
Ekonomi Politikasının Ekonomi Bilimi İçindeki Yeri
      Şekildeki İlişkiler Sistemi
• Ekonomi Politikası – Ekonomik Uğraş
• Bilimsel – Pratik Ekonomi Politikası
• Teorik Ekonomi – Bilimsel Ekonomi
  Politikası
İlişkileri şeklinde ele alınabilir.
Ekonomi Politikası –Ekonomik Uğraş

• Ekonomi politikası kendine özgü araç,
 önlem ve kararlar ile ekonomik uğraşı
 etkilemeye çalışır
   Bilimsel – Pratik Ekonomi
       Politikası
• Bilimsel ekonomi politikası ekonomik
 sistem   yapı  ve  sürecin  etkilenip
 yönlendirilmesini amaç-araç-aktör ilişkileri
 içinde rasyonel düzeyde inceleyerek pratik
 ekonomi politikasının emrine sunar.
Teorik Ekonomi-Bilimsel Ekonomi Politikası


 • Teorik ekonomi fiili ekonomik olaydan
  hareket ederek olanı inceler; ekonomik
  olayın neden ortaya çıktığını, neden –
  sonuç ilişkilerini belirlemeye çalışır.
 • Teorik ekonomi fiili ekonomik olaydan yani
  olandan yola çıkarken bilimsel ekonomi
  politikasının   çıkış  noktası   olması
  gerekendir. Bu nedenle pozitif değil
  normatif bir bilim dalıdır.
• Bilimsel ekonomi politikasında belli ekonomik
 amaçlar ile bunların gerçekleşmesine uygun
 olan araçların ve bu ikisi arasındaki ilişkilerin
 analizi yapılır. Dolayısıyla nedensellik analizi
 yerine amaç-araç analizi yapılır.
• Bilimsel ekonomi politikasının amaç- araç
 ilişkileri teorik ekonominin     neden sonuç
 ilişkilerinden çıkarılabilir. Bunun için nedensellik
 analizlerinin sonuç olarak gördüğü fiili olay
 teleolojik analizin amacı ve olayı yaratan
 nedenleri de teleolojik analizin araçları olarak
 ele alınır. Dolayısıyla bilimsel ekonomi politikası
 teorik ekonominin ortaya koyduğu bilimsel
 yasalardan yararlanır.
• Teorik ekonomi konularını açıklarken
 genel yasalar peşinde koşarak inceleme
 konusunu gerçek olayın basitleştirilmiş hali
 olan modeller yardımıyla ele alır.
 Model yapısını sağlayan temel ilkeler:
• Rasyonellik varsayımı
• Veriler çemberi
• Teknolojik varsayımlar
• Ceteris Paribus - Mutadis Mutandis
 Varsayımları
• Ekonomi politikasında dar bir model
 yapısının ortaya koyduğu sonuçtan çok
 bireysel ve bir kerelik ortaya çıkan
 ekonomik olaylar etkilenmek istenir.
        Teorik Ekonomiden Beklentiler
•  Modellerden elde edilen neden-sonuç ilişkileri
  amaç    araç   ilişkilerine kısmen  de  olsa
  dönüştürülebilir.
•  Modelde oluşturulan ideal düşünsel sistem
  uygulama için ulaşılması gereken bir amaç olarak
  belirlenebilir.
•  İdeal sistemin oluşturduğu denge noktası durum
  değerlendirmesinde ölçü olarak alınır; sapmalar ve
  nedenleri araştırılır.
•  İnceleme konusuna ilişkin mantıksal olanaklar alanı
  belirlenir.
•  Model teori gerçek ekonomik olayı açıklamakta
  yetersiz kalasa bile gerçeğin anlaşılmasını sağlar.
Ekonomi Politikasının Sınıflandırılması

Ekonomik Sistem ve Düzen Politikası:
 Ekonomik yaşam ve sistemin temel ilke ve
 kurallarının oluşturulup geliştirilmesidir.
Ekonomik Yapı Politikası:
 Ekonomik ve sosyal olayları belirleyen
 ekonomik süreci ve düzeni oluşturan
 unsurlar arasında göreli olarak süreklilik
 gösteren ilişki ve oranlar ekonomik yapıyı
 verir.
Ekonomik Süreç Politikası:
 Ekonominin mevcut sistem ve yapısına
 bağlı olarak zamanın akışı içinde daha
 kısa dönemde gösterdiği değişme ve
 gelişmeler ekonomik süreci ortaya koyar.
 Ekonomik    sürecin  belli amaçlar
 doğrultusunda ve belli araçlar yoluyla
 etkilenip yönlendirilmesi ekonomik süreç
 politikasını verir.
  Ekonomi Politikasında ve Sosyal
  Bilimlerde Değer Yargısı Sorunu
•  Değer Yargısı: Bilimsel ifadelerde “olması”
   veya “olmaması” gerektiği üzerine yapılan
   öneriler değer yargısı olarak ortaya çıkar.
•  Değer Yargısı Çeşitleri
  – Kişisel (sübjektif-öznel) değer yargıları;
  – Toplumsal (Normatif) değer yargıları,
    •  İdeolojik değer yargıları,
    •  Dini değer yargıları,
    •  Etik değer yargıları,
  – Teleolojik değer yargıları,
  – Ontolojik değer yargıları.
   Bilimde ve Bilimsel İfadelerde
       Değer Yargıları
• Değer yargısı üzerine yapılan uzun tartışmalar,
 bilimsel uğraşın üç alanında değer yargısı
 sorununun ortaya çıkabileceğini göstermiştir.
 Değer yargıları;
• Bilimsel uğraşın araştırmacısı olarak bilim
 adamında
• Araştırma konusunda (objede) ve
• Araştırma konusuna ilişkin bilimsel ifadelerde
• ortaya çıkabilmektedir.
  Bilimde Değer Yargıları

1. Bilim Adamı            2. Araştırma
                   Konusu
         3. Bilimsel İfade
  Ekonomi Biliminde Amaç –Araç
  Düşüncesi ve Değer Yargıları
 Ekonomi politikası amaç-araç ilişkileri üzerine
 kurulmuştur. Değer yargıları sorunu bu alanda
 gündeme gelir. Amaç araç ayrımında özellikler
 araçların değer yargılarından arındırılabileceği
 ileri sürülür.
• Amaç seçimi normatiftir bu nedenle politik bir
 iştir ve değer yargısı içerir.
• Araç seçimi ise bilimsel karakterlidir; bu nedenle
 değer yargılarından bağımsız olabilir.
Ekonomi Politikası Danışmanlığı ve
    Değer Yargıları
 Bilimsel Raporlarda iki durumda normatif
 sorun ortaya çıkar.
• Danışmanlık hizmeti isteyen kişi veya
 kurumun istediği raporu etkilemesi,
• Rapor hazırlayan tarafın kendi kişisel
 değer yargılarını yansıtarak objektif
 olmayan bir rapor sunması
Ekonomik Sistem Karşılaştırmaları ve
     Değer Yargıları
 Sistemleri ancak tekrar değerlendirme
 zorunluluğu olmayan nihai amaçları yani
 ontolojik   değer    yargıları  açısından
 karşılaştırmak olanaklıdır. Burada amaçların
 çelişkisizliği, araçların çelişkisizliği, seçilen
 araçların amaçlara uygunluğu ve nihayet
 belirlenmiş amaçlar çerçevesinde sistemin
 ekonomik    etkinliğinin  değerlendirilmesi
 yapılabilir.
     Merkezden Yönetimli
     Ekonomiler         Planlama
Polipol
                          DIŞ DÜNYA
                      EKONOMİK ALAN


                            E.SİSTEM

                        (E. Anayasa)
                        - Rasyonellik
                         E..YAPI
                         E..SÜREÇ

                                                        S
                                                        O
  P
                                                        S
  O
                                                        Y
  L
                                                        A
  İ                                            S. SİSTEM
     P. SİSTEM   P. YAPI                       S. YAPI              L
  T               P.SÜREÇ             S.SÜREÇ
  İ
                                                        A
  K  ( P. Anayasa
                                           (S.Anayasa        L
    -Demokrasi                                               A
  A                                          -Uzlaşma)
                                                        N
  L
  A
  N
                         K.SÜREÇ
                        K. YAPI                       K. SİSTEM
Mekan                      (K.Anayasa
                         - Hoşgörü


       Zaman

                      KÜLTÜREL ALAN

                                                  Teknoloji


                                                   Bilim


                                                  İnsan
                                                  Bilim
                                               Dünya Görüşü
                                                                                         Küresel İlişkiler
Paradigmal
Sıçramalar
Kuantum       Kuantum           Teknoloji si                                                Teknolojik Alan

Paradigması
(Görünmeyen
Doğanın
Teknolojisi)                                                                    Küresel İlişkiler
 Mekanik
 Paradigma      Mekanik Teknoloji                                     Teknolojik Alan
 (Görünen Doğanın
 Teknolojisi)                                   Dış Dünya
 Geleneksel
 Paradigma      Geleneksel Teknoloji
                 Diğer
                               Teknolojik Alan
 (Doğa-El-Değer
 Sentezi)
          İlk-el Teknoloji


İlk-el                                                                               1973                                                                                      1989
                                                           1789
                                                                                 Dönüşüm
                                                  1760
                                                      Dönüşüm
Tekn.
(Doğaya
Bağımlı)            İlkel             Geleneksel Tarım Toplumu                       Sanayi                      Bilgi Toplumu   Zaman
             KabileTop.             -Madde Güdümlü - İnsan Güdümlü                    Toplumu
                                *Kölelik Sistemi    *Göçebe Toplumu
              (Avcılık-Devşirmecilik-       *Feodalizm       *Yerleşik Toplum               -Kapitalizm
             Komünal Yaşantı - Kapalı Toplum)                                     -Sosyalizm
               Şekil 2: Geleneksel Toplumdan Bilgi Çağına Toplumsal Gelişme. Kaynak: Hüsnü Erkan, 2001.
                           Şekil 3 : BİLİMSEL VE GELENEKSEL DÜNYA GÖRÜŞLERİ
                                    Bilim Bazlı Dünya Görüşü
                               Teknoloji Üretimi=Organize Düşünce Üretimi
                                                                                                                  Bilim Düzeyi
                               Ö
                                    Bilgi Edimli Bakış Açısı (Doğanın Keşfi)                                                          Bilim Dili
                                    Dışa – İçe Dönük (Olgusal) Düşünme
                                 ğeleri
                                    Beynin (Tam) Kullanımı
                                                                                                  Yaşanan Dünyanın Algılanışı
            Yaşanan Dünyanın Algılanışı
                                                                Bilimsel Karar Süreci
                                                                                                                         Bilişsel Süreç
                                                      Amaç
                                                                            Strateji ve Politikalar
                                           Sonuç
                                                                            -Bilim Bazlı Reform,
                                                          Uygulama:
                                                Planlama:
                                           Neden
                                      Analiz:
                                                      Araç
                                               Bilim Bazlı
                                                 Sistemleşme
                                                 Yapılaşma
                                                 İşleyiş
                                               Ekonomik Alan
                                                “Çıkarlar”
Geleneksel
 -Kişisel                        Politik Alan              Geleneksel
 -İnanç Bazlı                      “İdeolojiler”              Dünya                                       Sosyal Alan                  Olgusal Düzey
 -Bağımlı                                            Görüşü                                      “Bağımlılıklar”                 Gözlem Dili
 -Çıkara
 Dayalı(Fırsatçı)
Yapılanma ve İşleyiş

                                                Kültürel Alan
                                                “Değerler”
                             Geleneksel Dünya Görüşünün Öğeleri
                             Çıkarlar + İdeolojiler + Değerler + Bağımlılıklar


       Kaynak: H. Erkan (2000), yapılması düşünülen “Düşüncede Devrim” çalışması için geliştirilmiştir
       .
Şekil: Eğitim İnsan İlişkisi
 Mevcut Durum    Sistemler -Yapılar    Kurumsal Yapılar         İlkeler         Yöntemler           Amaçlar       Merkezi Unsurlar Sonuçlar-Süreçler

Politik Alan   -Şekli Demokrasi     -Merkezi ve Dikey     -Mutlak iktidar kullanımı  -Kendi kontrolünde   -Kişisel kontrol altında
                      politik kurumsal yapı   -Kapalı Parti        politik grup yaratma  Politik yandaş kazanma
                      (Merkezi Bürokrasinin   Örgütlenmesi        ve iktidar kullanımı  -Politik kişi egemenliği
                      etkinliği         -Kişisel Politik Kontrol              -İdeolojik yandaşlık
                      Tabanın dışlanması    -İdeolojik Müridlik
Ekonomik Alan   İlkel Kapitalizm:     -Kontrollü Piyasa     -Kapalı çıkar grupları   -Mevcut fırsatlardan  (maddi+statü)
         -Merkezi Ekonomik     Ekonomisi (kurumsal)   oluşturmak         pay alma        -Kişisel ve grupsal fırsatçılık
         yapılanmadan       -Üst güçlere ve      -Devlet sırtından para   -Çıkar yönlü yeniden  -Rüşvet-kayırmacılı dayalı
         Kuralsız ve Kurumsuz   Bağımlı çıkar arayışına  kazanma           yapılanmaya yönelme  -Kişi egemenliğine dayalı ek güç
         İlkel Kapitalizme     dayalı örgütsel ve                              odağı               -Vizyonsuzluk
                      kişisel yapılar                                                 -Belirsizlik
                                                                              -Kısmi kaos
                                                                              (anarşi)
Teknolojik Alan  Hazır (veri) Teknoloji:  -Veri teknolojiyi araç  Geleneksel Düşünme:     -Mevcuttan       -Durağan(Geleneksel) Teknoloji;  -Politik anarşi
         -Geleneksel Teknoloji   olarak algılayan     -Geleneksel ve       yararlanma       -Zaman boyutu olmayan düşünce   -Çıkar Anarşisi
         -İthal teknoloji     teknolojik yapı      -İthal teknolojiden                -İçselleşmemiş teknoloji      -Grup Anarşisi
                       -Mevcutla yetinme    yararlanma (gördüğünü               -Teknolojiye pasif uyum      -Kültürel Çatışma
                                   yapmak) :
                                   Görgülcülüğe dayalı                                         Rotasız
                                   Taklitçilik                                             Pusulasız
                                                                                     Yaşam
Sosyal Alan    -Kapalı Toplum      -Dikey örgütlenmede    -Sosyal kontrol       -Sosyal ilişki     -İlişki sistemi
                      ikili yapı: Devlet-Aile  -Grup içi dayanışmayı    geliştirerek kabul   -Sosyal kabul ve Statü
                      -Egemen sınıf ikamesi   arttırma (Grupsal      görme         -Sosyal Bağımlılık
                      olarak merkezi      bağımlılık)
                      bürokrasi         -Grup dışı ile çatışma
                      -Kapalı Gruplar      -Grup liderinin örnek
                      -Egemen Kişiler      alınması                                                 Toplumsal
                                                                                        Strateji
Kültürel Alan   -Kapalı -Bölümlü     -Kapalı Grup       -Geleneksel değerlerin   -Kapalı grupsal    -Geleneksel Değerlere (inanca ve            Yokluğu
         -Çok kültürlük      değerlerine ve itaate   korunması          değerlerin korunması  ideolojiye) dayalı Dünya görüşü
                      dayalı kurumsal yapı   -Durağan dönemde      (Tarikatlar)      (Muhafazakar düşünce)
                      -Cemaat kültürü      gelenekler geçerli     -Grupla özdeşleşme;  -Gelecek beklentisinin kalkması
                      -Grupsal kültür      -Değişim döneminde     -Karşıt grubu     -Kişiselleşmiş dünya görüşü
                      -Kişiselleştirilmiş    değer anarşisi (Yeni    dışlama(bağnazlık)
                      değerler         mitler yaratma)
TEMEL ÖĞELER :
 Merkeziyetçi yapılanma; Kişiselleşmiş tavır ve tutumlar,
 İdeolojiler - Din;
 Fırsatçı Çıkarlar ve Paylaşım , Kişisel çıkar, Toplumsal İmkanlardan pay kapma yarışı,
 Politik süreçten (devletten) Rant aktarımı,
 Zaman boyutu yok. Düşünme süreci içedönük: mantık ve nedensellik değil; değerlere dayalı dünya görüşü
 Eğitimde amaç itaat bazlı insan terbiyesi; uygun araç :Dini ve geleneksel değerlerin öğretilmesi.
Şekil 3: Türkiye’de Mevcut Toplumsal Bütününün Ana Unsurları; Kaynak: H.Erkan (2000-b)
   4
   TOPLUMSAL ALANLAR                REFORM DÜZEYİ VE            UYGULAMA TOPLUMSAL TEMEL
                            POLİTİKALAR              İLKELERİ ALANLARDA AMAÇLAR
                                                    YÖNTEMLER                                    MERKEZİ
                                                                                             UNSUR               ANA
                                                                                                             VİZYON

  Politik Alan:
                         -Toplumsal Düzey (Katılımcı Demokrasi)
  Katılımcı Demokrasi                                    Katılımcı Örgütlenme   Katılımcı
                         -Kurumsal Düzey (Partiler, Yasama-                           Katılımcı
  Politik sistemleşme-             Yürütme-Yargı,
                                                ve Yönlendirme     Demokrasi
  Yapılanma-                  Seçim Sistemi)
                                                                    Özgürlük
  Süreçte etkinlik               -Örgütsel Düzey(Baskı Grupları)
                         -Kişisel Düzey (Bireysel Katılım)


  Ekonomik Alan:                -Toplumsal Düzey (Bilgi Ekonomisi)                          Kişisel ve
  Bilgi Ekonomisi (Sistemleşme -        -Kurumsal Düzey (Verimlilik Toplam      Yenilikçi Piyasa      Esnek      Ortak
                         Kalite- Küresel Bütünleşme)
  Yapılanma - Süreçte etkinlik)                               Sistemi (Kalite)     Rasyonellik   Tatmin
                         -Örgütsel Düzey( Rekabet Avantajı)
                         - Kişisel Düzey (Kendini Aşma)


      UYGARLIK                     UYGARLIK               UYGARLIK              UYGARLIK
                                                                                Varlığın Sürdürülmesi-
                         -Toplumsal Düzey (Bilgi Teknolojileri)                 Bilimsellik                                             Bilgi
                                                                                              Dünya Görüşü
                                                                                                     Eğitim-Başarı
                         -Kurumsal Düzey (Bilginin                       (Kuantum
Teknolojik Alan:                                                                                                      Uygarlığı
                                                                                   Güvenlik
                         Yenilenmesi)                   Yaratıcılık     Düşüncesi)
                                                                            İnsan
Teknolojik Uyg. (Sistemleşme-
                         Örgütsel Düzey(Yenilikçi Örgüt)
                                                                     Yenilik                                       2023
Yapılanma-Süreçte etkinlik,AR-GE etk.)-
                         -Kişisel Düzey (Yaratıcı Kişilik)


     UYGARLIK                      UYGARLIK                 UYGARLIK              UYGARLIK


  Sosyal Alan:                -Toplumsal Düzey (Açık Toplum)
  Açık Toplum (Sistemleşme          -Kurumsal Düzey (Sinerjik Etkileşim)     Grupsal İlişkide
                                               İşbirliği - İnsanlar
  - Yapılanma - Süreçte etkinlik)       -Örgütsel Düzey(Öğrenen Örgüt)
                        -Kişisel Düzey                arası etkileşim      Uzlaşma      Barış
                        (Özgür-İşbirlikli=Katılımcı Kişilik)      (Sinerji yaratmak)
  Kültürel Alan:
                         -Toplumsal Düzey (Türk-Anadolu Kültürü)
  Türk-Anadolu Kültürü             -Kurumsal Düzey (Kurum Kültürü)
  (Sistemleşme-Yapılanma-            - Örgütsel Düzey(Örgüt Kültürü)       Farklı Değerlerin    Hoşgörü    Adalet-Eşitlik
  Süreçte etkinlik)               -Kişisel Düzey (Kişisel Kültür)       Korunması


                                                                                             İnsani Değerler:
                                                                                             -İnsan Sağlığı ve Güvenliği
                                                                                             -Eğitimli İnsan
                                                                                             - İnsan Onuru
   1. Zaman Boyutunda Geleceğin ve gelecek değerlerinin önem kazanması hız - senkronize zaman                                              - İnsan Hakları
   2. Mekan BoyutundaKüreselleşmeYerelleşmeYoğunlaşma = Teknokentler
   3. İçerik (Nitelik) Boyutunda a) Rekabet - Dayanışma - Sosyal Sorumluluk b) Esneklik - Çeşitlenme - Farklılaşma                                   - İnsani Kalkınma
   4. Stratejik ÖncelikEğitimli İnsanDemokrasi : Temel araç, nitelikli eğitim (Düşüncede Devrim)                                            - Temel Kişisel Özgürlükler
                                                                                             (Demokrasi politikası İçinde)
   5. Genel Strateji : Sürdürülebilir Yenilikçi Gelişme Stratejisi (SÜYEGES)                                                      Reformlar:
                                                                                             - Sosyal Güvenlik,
                                                                                             - Başarı İlkesine Geçerlilik
                                                                                             Kazandırıcı Politikalar
Geleneksel İşletme Yapısı
Bilgi Toplumunda İşletme Yapısı
       Muhasebe Finansman
Bazal Ganglionlar
             Talamus
             Görme
Beyin Sapı Refleksler-
Hayati Organlar
DNA
 Ekonomi Politikası Karar Birimleri
 ve Karar Sürecinde İstek Oluşumu
• Ekonomi politikası, belirlenmiş sosyo-ekonomik
 amaçlara ulaşmak için; ekonomik düzen, yapı ve
 süreci belli karar birimlerinin, seçilmiş uygun
 araçlar kullanarak, bilinçli ve sistematik biçimde
 etkileme, yönlendirme ve şekillendirme ve
 denetimini konu alan bilim dalıdır. Tanımda da
 ortaya konulduğu üzere ekonominin bazı karar
 birimlerince    etkilenmesi,   yönlendirilmesi,
 şekillendirilmesi ve denetlenmesi söz konusudur.
 İşte bu karar birimleri, ekonomi politikasında karar
 birimlerini ortaya çıkarmaktadır.
 Ekonomi Politikası Kararlarında
     Motiflerin Yeri
• İnsanları belli davranışlarda bulunmaya
 yönelten psikolojik durumlar motiflerdir.
 Ekonomi politikası karar birimlerini
 ekonomik önlemler almaya yönelten
 değişik motifler söz konusudur.Bunlar;
     Ekonomi Politikasında Karar
         Aşaması
İnformasyon  Planlama  Karar   Uygulama  Kontrol
             Aşaması
 Ekonomi Politikasında Karar Alma
    ve Karar Ortamı
Ekonomi politikası karar birimleri aldıkları
 kararlarla ekonomik birimlerin
 davranışlarını etkilerler. Bu etkilemenin
 biçim ve yoğunluğu üç şekilde olur.
• Davranışların belirlenmesi
• Davranışların uyarılması
• Davranışların uyumlaştırılması
Ekonomi politikası karar ortamı dört temel
 faktör tarafından oluşturulur. Bunlar;
• Yasal ve kurumsal faktörler
• Toplumsal faktörler
• Davranış kalıpları
• Teknik ve ekonomik faktörler
    Ekonomi Politikası Karar
       Birimleri
•  Parlamento, Hükümet ve Bürokrasi
•  Merkez Bankası
•  Yerel Karar Birimleri
•  Uluslararası ve Uluslarüstü Karar Birimleri
•  Bağımsız Düzenleyici Kurumlar
•  Birlikler (Baskı ve Çıkar Grupları)
          POLİTİK ALAN                     YÖNTEMLER
Kamusal Politik /               Kamusal Politik /
Ekonomik Mallar       Çıktı       Ekonomik Mallar
                                     BÜROKRASİ
 Uluslararası       DEVLET:
 Kuruluşlar          Yargı
               Yasama
               Yürütme
  Bürokrasi      Yerel Karar Birimleri     Bürokrasi
             TALEPLER
               VE
            DESTEKLER
                                                    DEMOKRASİ/SEÇİM
              (Girdi)
                                     PAZARLIK
            POLİTİK
          EKONOMİK ALAN
   Baskı ve Çıkar              Baskı ve Çıkar
    Grupları                 Grupları
              Seçmenler
                                      PİYASA/REKABET MEKANİZMASI
             Faktör Piyasası            Para ve Sermaye
Tüketiciler                       Üreticiler
              Piyasası
            (Merkez Bankası)
    Pazarlık
    Fiyat                       Bağımsız
             Mal ve Hizmet          Düzenleyici
    Seçim       Piyasası            Kurumlar


          EKONOMİK ALAN
 Parlemento, Hükümet ve Bürokrasi
• Ekonomi politikası karar birimlerinin ekonomik
 alana ilişkin faaliyetlerinin yasal çerçeve ve ön
 koşullarını belirlediği için parlamento ekonomi
 politikasının temel ve en üst düzeyde karar
 yetkisine sahip karar birimidir. Bu yasal yetkiye
 karşın çoğulcu demokrasilerde parlamento, gerek
 yükünün çok olması nedeniyle gerekse ekonomik
 gelişme ile beraber devlet faaliyetlerindeki artış ve
 bu artışa paralel olarak ortaya çıkan uzmanlaşma
 gereksinimi nedeniyle elindeki ekonomik güç ve
 yetkinin fiili kullanımını hükümet ve bürokrasiye
 aktarmıştır. Bu süreç hükümeti fiili olarak en üst
 organı haline getirmiştir. Bürokrasi ise hükümeti
 söz konusu yetkileri kullanma aşamasında ortaya
 çıkan bir ara birim olarak görülebilir.
• Hükümetlerin temel amacı bir       sonraki
 seçimlerde oylarını maksimize etmek iken
 bürokratların temel amacı bürolarının
 büyüklüklerini maksimize etmektir.
• Askeri Bürokrasi de özellikle azgelişmiş ve
 gelişmekte olan ülkelerde önemli bir
 ekonomi politikası karar birimi olarak ortaya
 çıkmaktadır. Alınan kararlarda ordunun
 doğrudan etkisi olabileceği gibi alınacak
 kararları dolaylı olarak da etkileyebilirler.
       Merkez Bankası
• Merkez Bankası, para ve kredi alanındaki temel
 karar birimidir
• Merkez bankalarının gelişimi incelendiğinde bu
 bankaların başlangıçta hükümete borç vermek
 ve emisyonu gerçekleştirmek şeklinde bir
 fonksiyonu   olduğu  görülmektedir.    Altın
 standardını terk edilmesiyle birlikte merkez
 bankalarının para arzını belirleme fonksiyonu,
 para politikası uygulamalarını da kapsayacak
 şekilde artmış, bu noktada para politikaları
 uygulamalarında kurallar ve inisiyatif tartışmaları
 ortaya çıkmıştır.
• Kurala dayalı para politikası uygulamasında
 politika  uygulayıcıları,  ki  burada  merkez
 bankasıdır, belirlenmiş bazı kurallara göre hareket
 etmektedirler.   Böylece    para  otoritelerinin,
 politikacıların kendi çıkarları doğrultusunda kısa
 vadeli   popülist  politikalara  dayalı   olan
 yaklaşımlarından korunmaları sağlanmaktadır.
• İnisiyatife dayalı para politikasında inisiyatif,
 politika otoritesinin (merkez bankasının) kurallar
 gibi herhangi bir sınırlamaya bağlı kalmadan
 politika seçiminde serbest olmasıdır. Burada
 merkez bankalarının politik baskılardan korunması
 yasal düzenlemelerle sağlanmaya çalışılmaktadır.
• Merkez bankalarının tarihi gelişim seyrinde statülerine
 ilişkin en önemli gelişme bağımsızlıklarına ilişkindir.
 Bağımsızlık konusunda parasal yöntemle ilgili olarak
 kurumun kantitatif hedefleri arasında yer alan temel
 kriterleri belirlemede kuruma verilen serbesti şeklinde
 bir tanımlama yapmak mümkündür. Merkez bankası
 bağımsızlığının en önemli nedeni olarak hükümetin
 para politikası araçlarını kısa vadeli politik çıkarları için
 kullanırken yapması muhtemel hatalar ya da bilinçli
 faaliyetler olarak gösterilmektedir. Merkez bankaları,
 bağımsızlıklarının sağlanması ile para politikası
 uygulamalarında, politik baskılardan kurtulmuş
 olmaktadır. Ancak yasal olarak bağımsızlığı sağlanan
 merkez bankası yönetiminin hükümetten gelecek
 baskılara karşı güçlü olması da gerekmektedir.
      Yerel Karar Birimleri
• Günümüzde devletler tek yapılı (üniter) devletler ve karma
 yapılı devletler olmak üzere iki grupta toplanmaktadır. Birinci
 sistemde, ülkede tek bir politik ve hukuksal örgüt vardır,
 devlet bir bütündür. İkinci devlet türünün en önemli örneği ise,
 federal devletlerdir. Yerinden yönetim uygulamasının en
 belirgin örneğini oluşturan federal devlet yapısında politik ve
 hukuksal yönden devlet örgütü, federal devlet ve federe
 devletler olmak üzere üst üste yerleşmiş iki ayrı düzeyde
 bölünmüştür. Buna bağlı olarak devlet organları da bu iki
 düzeyde ayrı ayrı oluşmakta ve devlet yetkilerini de
 paylaşmaktadırlar. Bu nedenle bu tür yapılanma "politik
 bakımdan yerinden yönetim" olarak nitelenmektedir. En
 yaygın devlet biçimi olan üniter devlet ise, birlik ve merkeziyet
 ilkelerine göre örgütlenmeyi ve kararların alınmasının ve
 yürütülmesinin tek bir merkez tarafından üstlenilmesini içerir.
• Merkezi yönetim, kamu otoritesini oluşturan
 yasama, yürütme ve yargı erklerinin merkezde
 toplanması, devletin merkez ya da merkez
 hiyerarşisi   içinde  yer   alan   örgütlerce
 yürütülmesidir. Ancak üniter devlet, zorunlu olarak
 "mutlak   merkeziyetçi   devlet"   anlamına
 gelmemekte, üniter devletler de ülke düzeyinde
 örgütlenmekte    ve  merkezden    yönetimin
 sakıncalarını gidermeyi amaçlayan "yetki genişliği"
 ilkesi çerçevesinde yerel örgütlere belirli
 düzeylerde yetki devri yapmaktadırlar.
• Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş
 sürecinde, merkezi ağırlıklı yönetim sistemlerinden
 güçlü yerel yönetime, temsili demokrasiden
 katılımcı demokrasiye doğru gelişmeler eşlik
 etmektedir.Oluşturulan kurumlarla hem yerel
 yönetimin    gücü  hem    de   katılımcılık
 arttırılmaktadır.
• Küreselleşme sürecinde yaşanan bu değişimler
 yereli ve dolayısıyla bölgeyi ekonominin ve
 ekonomik kalkınmanın odak noktası olarak kabul
 eden yaklaşımları ön plana çıkarmıştır. Bölgesel
 düzeyde ekonominin gelişmesini, canlanmasını ve
 kalkınmanın sağlanmasını gerçekleştirmek için
 “bölgesel   kalkınma  ajansları” kurulmuştur.
 Bölgesel kalkınma ajansları merkezi hükümetten
 bağımsız bilimsel idari yapıda, sınırları çizilmiş
 olan bir bölgenin sosyo-ekonomik koşullarını
 geliştirme amacıyla kurulmuş ajanslardır. En
 belirgin amaçları, bölgelerin potansiyellerini ve
 sorunlarını    dikkate  alarak  geliştirdikleri
 politikalarla, bölge ekonomisini canlandırmak ve
 bölge halkının gelişmeye katılımını ve gelişmeden
 yararlanmasını sağlamaktır
  Uluslararası ve Uluslarüstü Karar
        Birimleri
• Bir ülkede uygulanan ekonomi politikalarında ulusal
 ekonomi politikası karar birimleri yanında uluslararası ve
 uluslarüstü karar birimleri de etkili olmaktadır. Uluslararası
 ve uluslarüstü karar birimlerini birbirinden ayıran temel fark;
 aldıkları kararların ulus devletler için bağlayıcı olup
 olmamasına ve ulus devletin kendisine ait olan yetkileri
 devredip etmemesine bağlı olmaktadır. Uluslarüstü karar
 birimlerinin aldıkları kararlar ulus devletler için bağlayıcı
 iken uluslararası karar birimlerinin aldıkları kararlar
 bağlayıcı değil daha çok tavsiye niteliğindeki kararlardır.
 Uluslararası karar birimlerine örnek olarak, IMF, WB ve
 OECD verilebilir. Bununla birlikte zaman zaman
 uluslararası karar birimlerinin aldıkları kararlar da çeşitli
 zorlamalar ya da taahhütler nedeniyle bağlayıcı olma
 niteliği kazanabilmektedir.
• Uluslararası karar birimleri küreselleşmenin hız
 kazandığı günümüzde, uluslararası ilişkilerde
 devletlerin yanında ve dışında bir varlığa ve
 ağırlığa sahiptir. Ancak burada vurgulanması
 gereken nokta, bunların genel olarak güçlü
 devletlere karşı mücadele edebilecek yetkilere,
 kaynaklara ve güce sahip bulunmadıkları ve bu
 nedenle çoğunlukla büyük devletlerin etkisi altında
 faaliyet gösterdikleridir. Hatta buna bağlı olarak
 gelişmekte olan ülkelere yönelik aldıkları
 kararlarda   gelişmiş   ülkelerin çıkarlarını
 gözetmektedirler.
  Bağımsız Düzenleyici Kurumlar
•  Bağımsız düzenleyici kurumlar (BDK), toplumsal
  yaşam için özel bir önem ve duyarlılık taşıyan,
  temel hak ve özgürlükler ile ekonomik ve sosyal
  sektörlerde    veya   alanlarda  düzenleme,
  denetleme    ve  yönlendirme  (regülasyon)
  faaliyetinde bulunan, kararları üzerinde hiçbir
  makam ve merciin etkisinin olmadığı, karar
  organları özel güvencelere sahip, mali özerkliğe
  haiz, özerk bütçeli kamu tüzel kişileri; olarak
  tanımlanabilir. Dolayısıyla BDK’ lar kendilerine
  kanunlarla verilen yetki ve güçleri hükümetlerden
  bağımsız olarak uygulamaktadırlar. BDK’ların
  klasik idari kurumlardan ayrılan özellikleri
  bulunmaktadır. Bunlar; bağımsızlık, özerklik ve
  idari otorite olma özellikleridir.
• Piyasa   aksaklıklarının  neden   olduğu
 etkinsizlikleri gidermek için devlet, ekonomik
 hayata    müdahale    eder.   Bağımsız
 düzenleyici kurullar da sonuç olarak
 devletin, ekonomik hayata müdahale etme
 araçlarından biridir. Burada önemli olan
 konu; bu müdahalenin neden örneğin bir
 bakanlık dairesi aracılığı ile değil de bir
 “bağımsız     kurul”   aracılığı   ile
 gerçekleşmesinin tercih edildiğidir. Bunun
 nedenleri;
• Uzmanlaşma:
• Gündelik politikadan bağımsızlık:
• Yatırım kararları, düzenleyici taahhüt,
 inandırıcılık ve yetki devri
    Birlikler (Baskı ve Çıkar
        Grupları)
• En önemli amacı oy potansiyellerini artırmak
 olan politikacılar, bu amaçlarına ulaşabilmek için
 toplumdaki ilişkilerini sürekli geliştirme çabası
 içerisindendirler. Bunu bilen bireyler, politik
 partileri kendi çıkarları doğrultusunda etkilemek,
 hatta etkileme güçlerini arttırmak için gruplar
 oluştururlar. Politik alanda oluşan ve kamu
 politikalarını etkilemeye çalışan bu gruplara
 baskı / çıkar grupları denilmektedir.
Yasal düzenlemelerle bazı baskı ve çıkar gruplarına
 kendi konularına giren alanlarda ekonomi
 politikasına ilişkin yasal yetkiler aktarılabilmektedir.
 Ayrıca yine kendi konularına giren alanlarda bazı
 idari düzenleme yetkileri de bulunmaktadır.
 Kendilerine tanınan bu yetkilerden ötürü yarı
 kamusal ekonomi politikası karar birimleri olarak
 adlandırılmaktadırlar Politikacıların üç nedenle
 çıkar gruplarına dikkat etmeleri gerekmektedir:
• Söz konusu gruplar oy gücüne sahiptirler.
• Politikacıların harcamalarının finansmanında bu
 grupların yardımına ihtiyaçları olabilir.
• Politikacıların izlediği politikaların söz konusu
 grubun bölgesinde etkili olabilmesi için genellikle o
 grubun özel bilgi ve becerilerine ihtiyacı
 olmaktadır.
  Merkezi Planlı Ekonomilerde
 Ekonomi Politikası Karar Birimleri
• Gerek devlet düzeninin gerekse ekonomik düzenin
 merkezileştiği ekonomilerde ekonomi politikasının
 ana karar birimi planlama örgütüdür. Başlangıçta
 karar birimleri büyük ölçüde merkezileşmiş bir
 yapıya sahip iken; ekonomilerin gittikçe gelişmesi
 ve çeşitli reform uygulamaları sonunda merkezin
 çerçeve planlarına bağlı kalarak karar birimlerinde
 bölgesel ve sektörel yönlerden farklılaşma yoluna
 gidilmiştir. Böylece ekonomi politikası karar
 birilerinin dikey düzenlemesine dayalı bir sistem
 ortaya çıkmıştır.
     Ekonomi Politikası Karar
     Birimlerinin Yetki Alanları
• Ekonomik düzen politikası araçları yasama
 organının yetkisindedir. Ancak bu alandaki fiili iktidar
 ve güç hükümetin elindedir.
• Mali araçların düzenleme yetkisi parlamentonundur.
 Ancak bütçe alanında yürütücü ve uygulayıcı birim
 Maliye Bakanlığıdır
• Parasal Araçlar Merkez Bankasının kontrolündedir.
• Doğrudan ekonomi politikası araçları olan miktar ve
 fiyat kontrolleri ilgili bakanlıkların yetkisindedir.
• Ücret konusu toplu pazarlık esasına göre işçi ve
 işveren sendikalarınca düzenlenir.
  Karar Birimlerinde ve Ekonomi
   Politikasında Çoğulculuk
• Karar birimlerinin çeşitliliği ve çok sayıda
 olması ekonomi politikasında çoğulculuğa
 yol açar.
 Ekonomi Politikası Kararlarının ve
 Karar Birimlerinin Koordinasyonu
       Koordinasyon Tipleri
• İçsel - Dışsal Koordinasyon
• Yatay – Dikey Koordinasyon
• Kurumlaşmış ve Kurumlaşmamış
 Koordinasyon
Ekonomi Politikasında Birlikler
Birliklerin Ekonomi Politikası Karar
  Birimlerini Etkileme Kanalları
• Kamuoyunun Etkilenmesi
• Yasama Organının Etkilenmesi
• Yürütme Organının Etkilenmesi
  Birliklerin Karar Organlarını
     Etkileme Şekilleri
• Kurumlaşmış Etkileme
• Kurumlaşmamış Etkileme
 Ortak İstek Oluşturma Yöntemleri
• İnformasyon
• Uzlaşma
• Oylama
Ekonomik Birliklerin İstek Oluşumuna
  Etkilerinin Değerlendirilmesi
• Birliklerin devlet politikasını ve idareyi
 etkilemeleri açısından
• Birliklerin parlamenter sisteme etkileri
 açısından
• Kamu yararı açısından
Ekonomi Politikasında Amaçlar
• Ekonomik amaçlar belli ekonomik durum
 veya ilişkiler ağının korunmasına veya
 değiştirilmesine yöneliktir. Koruma veya
 değiştirilmek istenen ekonomik durum ya
 da ilişkiler sistemi ilgili amaçların
 konusunu oluşturur.
    Ekonomi Politikasında Amaç
        Çeşitleri
•  Ön Amaç –Ara Amaç – Üst Amaç – Yan Amaç
•  Sabit Amaç – Değişken Amaç
•  Nitel Amaç – Nicel Amaç
•  Basit Amaç – Karmaşık Amaç
•  Tek Boyutlu Amaç – Çok Boyutlu Amaç
•  Ekonomik Amaçlar – Ekonomi Dışı Amaçlar
Analitik Açıdan Amaçlar Arası İlişkiler
• Nedensellik veya etkileşim sistemleri
 açısından amaçlar arası ilişkiler
• Mantıksal açından amaçlar arası ilişkiler
• Zaman açısından amaçlar arası ilişkiler
• Tercih sistemleri açısından amaçlar arası
 ilişkiler
    Bilgi Teknolojilerine Dayalı Sanayileşme İçin Aktörler ve Etkileşimleri
          AR-GE etkinlikleri:
           Teknoparklar,
          Üniversite – sanayi             Değişen
            İşbirliği               Talep yapısı


 Teknoloji ve                                     Teknolojik
Bilgi Altyapısı                                    İlerleme
                       Yenilikçi
                       Girişimcilik


 Yığılma
Ekonomileri                                       Bilgi
                       Risk Sermayesi             Teknolojilerine
                                                      Bilgi
                                            Dayalı
                                           Sanayileşme    Teknolojilerine
                     STK’lar                             Dayalı
Ağ Sistemleri
                               Bölgesel                 Sosyo- Ekonomik
                              Kalkınma                   İlerleme
                              Ajansları        Mekânsal
                                           Yeniden
          Beşeri Sermaye
                                           Yapılanma
 Meslekî ve
 Akademik
  Eğitim
                                             Bilgi
                                           Toplumuna
           Üniversiteler,
                                            Yönelik
         Enstitüler ve Meslekî
                          Yenilikçi Devlet ve Yenilikçi    Sosyal
          Eğitim Kurumları
                             Yerel Yönetimler       Dönüşüm
                       Bütçe Açığı


  MALİ          Yüksek                 Borçlanma
  KISIR        Faiz Ödeme
                                  Gereği
              Bütçesi
  DÖNGÜ                   Yüksek                 KÜRESEL
                        Faiz                 SERMAYE           Sıcak Para                    Sıcak Para            KAÇIŞ
                                             KIRIKGANLIK
           Talebi         PARASAL          Arzı               RİSKİ
                       KISIR
 PARASAL                   DÖNGÜ
 DÖNGÜYE                                                        K
                                                            Ü
 DAYALI   Yüksek                         Düşük Döviz Kuru                 R

                                                               Kısır
DIŞ TİCARET  Dış Açık                                         EKONOMİK     E
                        Düşük                           KRİZ
  KISIR                                                        S
 DÖNGÜSÜ                   Enflasyon                                 E
                                                            L

                 Yüksek
                 İthalat
                               Ucuzlayan
                                İthalat                         A
                                                            K
                                                              Döngüler
                 Düşük            Pahalanan
                                İhracat
                                                            T
                                                            Ö
                                                            R
                                                                ve
                 İhracat                                        L
                                                            E
                                                            R
                                                            İ
                                                               Sanayi
                                                            N
               Daralan            Artan Dış Ara
                İç                ve
                               Tüketim Malı                        P
               Tüketim
                                 Talebi                         O
                                                            L
                                                            İ
                                                            T
                                                            İ
  TEHDİT          Daralan İç             Artan                         K
  ALTINDA          İstihdam ve           Yabancıların                       A
   REEL            Talep             üretim ve
                                İstihdamı
  EKONOMİ
                                                            Ö
                                                            N
                                                            E
              Kapanan, Dışa            Doğrudan                         R
              Taşınan veya            Yabancı                         İ
              Ortaklık Arayan           Sermaye                         L
               İşletmeler                                        E
                                                            R
                                                            İ
                       Verimli ve
                        Stratejik
                       İşletmelerin
                      Satın Alınması
                      Yerli Sanayi ve                         Küresel
                       Ekonomide                         sermayeye Yem
                      Erozyon ve Kan                        Olma ve Dış
                         kaybı                           Kontrol
  Bilgi Bazlı Sürdürülebilir Yenilikçi Gelişme Stratejisinin
            Stratejik Unsurları
   Politik Alan        Sürdürülebilir Yenilikçi             Sosyal Alan
                 Sanayileşme Stratejisi
 Katılımcı Demokrasi                            Toplumsal Uzlaşma
  Siyasi İrade: Politik                            Toplumsal Sinerjiyi
  İstek Oluşumu ve                              Harekete Geçirici
  Siyasal Sahiplenme      Bilgi, teknoloji ve yenilik          İşbirliği
                 üretimiyle;    verimlilik
                 kalite ve küresel rekabet
                 yeteneğini      sürekli
                 geliştiren, çevreye duyarlı
                 dinamik sanayi ile;
  Toplumsal Kurumların     İnsanımıza  yüksek  refah        Entelektüel ve Sosyal
  Katılımcı                                 Sermaye Oluşumu
                 sağlayan        güçlü
  Yönlendirilmesi                              Başarı     Motifine
  (Odalar, Sendikalar,     ekonomiyle    bölge  ve        Odaklanmış Özgüvenli
  STK’lar, Dernekler      dünya   barışına  katkı        (Özerk) Kişilik
  vb)              sağlayan
                                      Kültürel Alan
  Ekonomik Alan
                Ulusal Yenilik Ağları ve
                                      Hoşgörü
 Kuantum            bütünleşik ana gelişme
 Rasyonelliği         koridorları ve ağ kentleri          Çoğulcu Kültür
  Etkinlik ve Verimlilik   bağlamında;                  Yapımızın Korunarak
  Sürdürülebilir
  Yenilikçi   Küresel
                 Güçlü yönlerini geliştiren         Geliştirilmesi
  Rekabet            Fırsatları değerlendiren
                 Zayıflıkları    avantaja
                 dönüştüren
                 Tehditlere çözüm üreten
                 bir sektör yapısı içinde
  Yenilikçi Girişimcilik
                                       Nitelikli  Geleneksel
  Nitelikli Teşvikler
                Hazırlık, yetişme ve geçme          Değerlerin   Korunup
  Ulusal ve Kentsel Alt                           Geliştirilmesi
  Yapı Ağları         stratejileri sonucunda
                                       Bilgi Çağı
  AR-GE            Dünyanın en rekabetçi bilgi
                                       Değerlerinin
                toplumu olmak;                Oluşturulması
                   Teknolojik Alan
              Bilimsellik: Kuantum Teknolojisi
Bilgi Toplumunda AR-GE   Bilgi Toplumunda Öğrenme      Bilgi Toplumunda Eğitim
 Yenilikçilik        Ömür   Boyu  Sürekli      Zihniyet Değişimi: Değer bazlı dünya
 Buluşçuluk        Öğrenme               görüşünden, bilim bazlı dünya görüşüne
                                geçiş
                YARATICI DÜŞÜNCE
Bilgi Bazlı Sürdürülebilir Yenilikçi Gelişme Stratejisinde Stratejik Amaç Öncelikleri
ÖNCELİKLİ STRATEJİK NİHAİ STRATEJİK

                        SÜRDÜRÜLEBİLİR YENİLİKÇİ
             AMAÇ
                          SANAYİLEŞME
                     Bilgi, teknoloji ve yenilik üretimiyle; verimlilik, kalite ve
                     küresel rekabet yeteneğini sürekli geliştiren, çevreye
                     duyarlı dinamik sanayi
                        EKONOMİK ALAN              TEKNOLOJİK ALAN
                     Kuantum Rasyonelliği           Bilimsellik: Kuantum
                       Etkinlik ve Verimlilik        Düşüncesi
                       Sürdürülebilir  Yenilikçi Küresel    Yenilikçilik
AMAÇLAR
                       Rekabet                  Buluşçuluk
                       Yenilikçi Girişimcilik          AR-GE
                       Nitelikli Teşvikler
                       Ulusal ve Kentsel Alt Yapı Ağları
                                 POLİTİK ALAN                 Zihniyet
                   Katılımcı Demokrasi                           Değişimi
                     Siyasi İrade
                     Toplumsal İstek Oluşumu
DESTEKLEYİCİ STRATEJİK AMAÇLAR
                     Toplumsal Kurumların Katılımcı Yönlendirmesi                                                        İşbirliği
                                                        İçinde
                                                        Öğrenme

                                 SOSYAL ALAN
                   Toplumsal Uzlaşma                            Eğitim
                     Toplumsal Sinerjiyi Harekete Geçirici İşbirliği
                     Entelektüel ve Sosyal Sermaye Oluşumu
                     Başarı Motifine Odaklanmış Özgüvenli (Özerk) Kişilik
                                KÜLTÜREL ALAN
                   Hoşgörü
                     Tarihsel Birikim Çoğulcu Kültür Yapımızın Korunarak Geliştirilmesi
                     Nitelikli Geleneksel Değerlerin Korunup Geliştirilmesi
                     Bilgi Çağı Değerlerinin Oluşturulması
Bilgi Bazlı Yeni Gelişme Stratejisinde Kuantum Etkileşim Süreci
                  İstikrar
                  İçinde                             Sinerji ve
                  Büyüme                             Toplumsal
                                                  İşbirliği         Sosyal
  Ekonomik                                                         uzlaşma
                                  Bilimsel                         alanının
   refah            REFAH               yenilik            UZLAŞMA
                                                             etkinleştirilmesi
                 ALANI                               ALANI
  alanının                            alanının
etkinleştirilmesi   İstihdam            İhracat
                                etkinleştirilmesi Yenilikçi
                                         Girişimci
                                                           Nitelikli
                                                           İşgücü
          EKONOMİK                                          SOSYAL
           ALAN                                            ALAN

                           Yaratıcı          Sürdürülebilir
                           Düşünce            Küresel
                                          Rekabet

                                   BİLİMSEL
                                   YENİLİK
                                   ALANI

                           Eğitim             Yenilik
                           Öğretim            Buluşçuluk

           KÜLTÜREL                                         POLİTİK
            ALAN                                           ALAN
                 Farklılık                            Vizyoner
                  İçinde                             Stratejik
                 Bütünleşme                            Yönetim

                                 TEKNOLOJİK
                                  ALAN


                 HOŞGÖRÜ          Küresel                KATILIMCI
                                                 DEMOKRASİ
                             etkileşim
                 ALANI                               ALANI

          Korunan ve
          Yenilenen               alanının
                           Başarı             Kuantum
                                                          Sivil Toplum
          Değerlerin
          Özümsemesi           etkinleştirilmesi
                           Motifi             Etkileşimli
                                          Örgütlenme
                                                          Örgütleri     Katılımcı
    Hoşgörü                                                            demokrasi
    alanının                                                            alanının
  etkinleştirilmesi                                                        etkinleştirilmesi

                       KÜRESEL SİSTEM YAPI VE SÜREÇLERİN ETKİLERİ
Sanayileşme Stratejisinin Stratejik
    Aktörleri ve Rollerinin
      Belirlenmesi

    Yerel          Yenilikçi
   Yönetimler         Girişimci

          Yenilikçi
          Devlet  Sivil Toplum        Uzmanlığa Dayalı
   Kuruluşları         Bağımsız
                 Düzenleyici
                 Kurumlar
ÇALIŞMA SORULARI
ARAÇLARIN AMAÇLAR ÜZERİNE
     ETKİLERİ
• Kısa dönemli amaçlar için ekonomik düzen
 politikası dışındaki bütün araçlara uzun
 dönemli amaçlar için daha çok mali
 araçlarla kurumsal yapıyı oluşturmaya
 yönelik ekonomik düzen politikası
 araçlarına başvurulur.
  ARAÇ ETKİLERİNNİ ZAMAN
     İHTİYACI
• Toplam Zaman Gecikmesi
 – Tanı
 – İnformasyon
 – Planlama
 – Karar
 – Yönetim
 – Etki
 Etki gecikmesinin nedenleri; kurumsal yapı,
  üretim tekniği ve psikolojik alan
dz/kdx
     ÖLÜ DÖNEM  ZAMAN
 TANIDAN TEDAVİYE EKONOMİ
     POLİTİKASI
• Ekonomi Politikası Konseptleri
Rasyonel bir ekonomi politikası uygulaması için
 temel ve ana unsurdur. Ekonomi politikası karar
 birimlerinin bütün uğraşlarında genel geçerliliğe
 sahip temek ilkeleri kapsar.
Genel bir ekonomi politikası konseptinden ekonomi
 politikasına ilişkin ilke, yöntem, amaç, araç ve
 uygun kurumlarla belirlenen amaç ve önlemleri
 karşılıklı ilişkiler açısından tutarlı biçimde sunan
 temel çerçeve kurallar bütünü anlaşılır.
 Ekonomi Politikası Konseptlerinin
   İçsel Tutarlılık Koşulları

• İçsel tutarlılık için her şeyden önce iki
 temek koordinasyon ilkesinden birinin
 tercih edilmesi gerekir.
• Temel ilke araç, amaç ve yöntemlerin
 çelişkisiz biçimde düzenlenmesi gerekir.

								
To top