3 Beden Yillik

Document Sample
3 Beden Yillik Powered By Docstoc
					                                       ........................... İLKÖĞRETİM OKULU 2010 - 2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
                                       3. SINIF BEDEN EĞİTİMİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

 SÜRE       ÖĞRENME ALANI: A) HAREKET BİLGİ VE BECERİLERİ

                                                                                       ARA
      SAAT
HAF.
                                                           DERS İÇİ VE DİĞER DERSLER                         ÖLÇME ve
 AY
                              KAZANIMLAR          ETKİNLİKLER                                   DİSİPLİNLER ile                    AÇIKLAMALAR
                                                             ile İLİŞKİLENDİRME                         DEĞERLENDİRME
                                                                                    İLİŞKİLENDİRME
                             1.1. Hareket ederken                                                          Öğrencilerin hareketleri  [!] 1.1. Öğrenciler,
                                             1.1. Kim Nerede?: Öğrenci sayısına göre etkinlik alanına geniş bir                gözlemlenecek ve buna göre
                             vücut    ve    alan  daire çizilir. Öğrenciler dairenin etrafına aralarında birbirleriyle 2-3 metre                            belirli alan-da yürüme,
                                                                                              yapılacak
                             farkındalığını geliştirir.  mesafe olacak şekilde yerleşirler. Ellerindeki tebeşirle kendi etraflarında                             koşma, sıçrama vb.
                                            bir daire çizerler. Bu dairenin içine her öğrenci kendi ismini yazarak                                hareketleri    kimseye
                                            oturur. Uyaran verildiğinde saat yönünde yanında bulunan arkadaşının
    4  2                                     dairesine geçer. Sınıf, bir tur döndüğünde öğrenciler karşısındaki arkadaşı
                                                                                                              çarpma-dan,
          1. Temel Hareket Bilgi ve Becerileri
                                            ile eşleşir. Uyaran verildiğinde sırayla, kendi isimlerini yüksek sesle                               duraklamadan,     geri
                                            söyleyerek eşleriyle yer değiştirirler. Bütün eşler yer değiştirdiklerinde,                             geri, yan yan, ve farklı
EYLÜL
                                            etkinliğin başında sınıfın düzeni ile etkinliğin sonundaki düzeni öğrenciler                             yönlere   ve   farklı
                                            tarafından değerlendirilir. Etkinlik içersinde sıçrama, yürüme, zıplama vb.
                                            hareketleri yaparak yer değiştirirler.
                                                                                                              hızlarda yapılır.
                             1.2. “Adım al sek” ve                                                         Öğrencilerin hareketleri
                                             Hızlı Pire : Öğrenciler 10’arlı gruplara ayrılacak. Her grup sırayla               gözlemlenecek ve buna göre
                             “koşarak sıçrama” gibi    koşma ve sekme hareketleri yapacak. Koşma ve sekmelerden sonra                   yapılacak
                             karmaşık yer değiş-     koşarak havaya sıçrama ve koşarken yer ve yön değiştirme çalışmaları
    5  2                                     yaptırılacak.
                             tirme   hareketlerini
                             yapar.

                             1. 3. Bireysel ve eşli                                                                      [!] 1.3. Eğilme, dönme, salın-
                                             1.3. Dengede Kal: Öğrenciler, fiziksel özelliklerine göre eş olarak                                ma, oturma, çekme, itme,
                             olarak dengeleme       karşılıklı yerleşirler. Ortada eşlerden eşit uzaklıkta uzun, düz bir çizgi                              denge vb. hareketler hızlı –
    1  2                       hareketlerini hız ve     vardır. Eşler bir ayaklarını çizgiye koyarak birbirlerinin ellerini tutarlar.                            yavaş tem-oda, hafif-ağır
          ALT ÖĞRENME ALANI:
                             kuvvet ayarlaması      Birbirlerine itme-çekme kuvveti uygularlar. Sonra aynı pozisyonda aynı                                kuvvetlerde uygulanır.
                                            anda otururlar ve kalkarlar. Daha sonra eşler sırt sırta vererek birbirlerinin
                             yaparak gösterir.      kollarına girerler. Bu pozisyonda otururlar ve kalkarlar.
                             1.4. Hız ve kuvvet       1.4. Hedefi Vuralım: Öğrenciler iki gruba ayrılır. Dikdörtgen                                   [!]1.4. El ile nesneleri (top,
                                            şeklindeki oyun alanını ortadan bölen çizginin iki tarafında yer alırlar. Orta                            balon vb.) fırlatma, raketle
EKİM
                             ayarlaması   yaparak
                                            çizginin orta noktasına hafif bir top (plastik olabilir) yerleştirilir. Her                             nesnelere (top, tüy top vb.)
                             nesneleri hareket ettirir.  öğrencinin elinde bir tane tenis topu bulunur. Verilen uyaranla birlikte                               vurma, ayakla nesnelere ( top,
                                            öğrenciler ellerindeki toplarla, orta çizgide yer alan plastik topu, çizgiden                            balon vb.) vurma, topları
                                            dışarıya çıkarmaya çalışırlar. Topu karşı alana geçiren grup alkışlanır ve                              yerden yuvarlama vb.
    2  2                                     oyun bu şekilde devam eder. İstenirse plastik top yerine huni, pet şişe vb.                             hareketleri hızlı-yavaş
                                            nesneler kullanılabilir.                                                       tempoda, hafif ve ağır
                                                                                                              kuvvetleri uygulanarak
                                                                                                              yapılır.
                                                  A           ●         B
                                    ........................... İLKÖĞRETİM OKULU 2010 - 2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
                                   3. SINIF BEDEN EĞİTİMİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI
 SÜRE      ÖĞRENME ALANI : A) HAREKET BİLGİ VE BECERİLERİ
HAFTA                                                                DERS İÇİ VE DİĞER
 SAAT


                                                                                  ARA DİSİPLİNLER ve          ÖLÇME ve
 AY
                            KAZANIMLAR                                 DERSLER ile                                         AÇIKLAMALAR
                                               ETKİNLİKLER                              ATATÜRKÇÜLÜK           DEĞERLENDİRME
                                                                İLİŞKİLENDİRME
                           1.5. Hız ve kuvvet          1.5. İstop!: Daire şeklini alan öğrencilerden biri, halkanın ortasına
                                            gelir. Herhangi bir arkadaşının ismini söyleyerek topu havaya atar.
                           ayarlaması     yaparak
                                            İsmi söylenen öğrenci topu tutabilirse aynı şekilde istediği bir kişinin
                           nesneleri kontrol eder.      ismini söyler. Topu tutamayan veya düşüren öğrenciler kaçışan
    3 2                                       arkadaşlarını, topu atarak vurmaya çalışır. Vurulan öğrenci dışarı
                                            çıkar. Vurmaya çalıştığı halde kimseyi vuramayan öğrenci de oyun
EKİM
                                            dışına çıkar ve dışarıda kalan öğrenciler aynı oyunu kendi aralarında
                                            oynamaya başlar.
       1. Temel Hareket Bilgi ve Becerileri
                           2.1. Ulusal bayramların                          2.1. kazanımı için
                                             29 Ekim Cumhuriyet
                           coşkusunu rontlar, halk                         hayat bilgisi dersi “tema:
                                            Bayramına hazırlık çalışmaları
    4 2                     oyunları, dans ve spor                         Dün, Bu-gün, Yarın”
                           etkinliklerine katılarak
                           gösterir.
                           1.6. Yer değiştirme,        1.6.Kaleli Yakan Top: Sınıf kırmızı ve beyaz olmak üzere iki takıma ayrılır. Takımlar dikdörtgen       Spor kültürü ve
                                            şeklinde ortadan ikiye ayrılmış bir sahaya kendi aralarında “kaleciler” ve “oyuncular” olarak yerleşirler.
                           dengeleme ve nesne                                                               olimpik eğitim (1.9.-5)
                                            Sahanın bir dip çizgisine beyaz takımın kalecileri, diğer dip çizgisine ise “kırmızı takımın kalecileri”
                           kontrolü     gerektiren    yerleşir. “Beyaz kalecilerin” hemen önündeki oyun alanına kırmızı oyuncular” , “kırmızı kalecilerin”
                           hareketleri farklı yön, hız    hemen önündeki oyun alanına “beyaz oyuncular” yerleşir. Oyunun amacı her takımın kalecileriyle
                           ve kuvvetlerde yaparak      oyuncularının kendi aralarında paslaşarak topu yere dokundurmadan karşı takım oyuncularını vurmaktır.
                                            Top yere çarptıktan sonra bir oyuncuya dokunursa oyuncu vurulmuş sayılmaz, topu kendi sahasında
    1 2                      gösterir.
                                            tutabilirse oyuna devam eder. Havadan gelen topu tutan öğrenci, rakip takımı vurmak için avantaj
                                            sağlamış olur. “Oyuncular” vuruldukça oyunun durduğu bir anda “kaleciler” istediği zaman, oyuna ister
       ALT ÖĞRENME ALANI:
                                            birer birer isterse hepsi aynı anda girebilirler. Oyuncu olup vurulanlar bir daha oyuna giremez ve kaleci
                                            olarak oyuna devam ederler. Takımlardan birinin bütün oyuncuları, vuruluncaya kadar oyun devam eder.
KASIM
                                            Oyundan sonra öğrencilere, “uzaktaki birini vurmak için topu nasıl fırlatırsanız iyi olur? Oyun sırasında
                                            neden sürekli yön değiştirmeye ihtiyaç duydunuz? Topu rakip takıma yavaş bir şekilde fırlattığınızda
                                            sonuç ne oldu?” gibi sorular sorulur.
                           1.7. Ritmik hareketleri       Dikkatli Tavşan :Öğrencilere önce bireysel olarak çeşitli ritmik
                           bireysel, eşli, grupla,      hareketlerin söylenip yaptırılması. Daha sonra öğrenciler gruplara
    2 2                                       ayrılarak belli sırada ritmik hareket gösterilip yaptırılması. Ritmik
                           nesnesiz ve nesneli olarak
                                            hareketlerin hafif araçlarla tekrarlattırılması.
                           uyumlu şekilde yapar.
                           1.8. Vücut ve alan farkındalığı,   En İyi Yapan Grup: Öğrencilere daire, tur, eşleşme, yer
                           yer değiştirme, dengeleme ve    değiştirme, sıçrama, zıplama sözcükleri açıklanacak. Grup yapılarak
                           nesne   kontrolü  gerektiren  açıklanan kelimelere göre “Kim Nerede” oyunu oynatılacak. Bunu en
    4 2                     hareketlerle ilgili kavramları   iyi yapan grup belirlenerek diğer öğrenciler tarafından kutlanacak.
                           bilir.
                                     ........................... İLKÖĞRETİM OKULU 2010 - 2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
                                    3. SINIF BEDEN EĞİTİMİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI
 SÜRE     ÖĞRENME ALANI : A) HAREKET BİLGİ VE BECERİLERİ
                                                              DERS İÇİ VE DİĞER            ARA DİSİPLİNLER       ÖLÇME ve
HAFT
SAAT


                                              ETKİNLİKLER
 AY
                            KAZANIMLAR                               DERSLER ile                ve         DEĞERLENDİRM           AÇIKLAMALAR
                                                               İLİŞKİLENDİRME             ATATÜRKÇÜLÜK          E
                           1.9.Yer      değiştirme,     1.9. Kendimi Geliştiriyorum: Yer değiştirme,                               Öğrencilerin   öz  [!] 1.9. Uzak-yakın, ileri-
                                                                                               değerlendirme,    akran  geri,  öne-arkaya,   aşağı-
                           dengeleme    ve  nesne    dengeleme ve nesne kontrolü gerektiren hareketlerle
                                                                                               değerlendirme ve grup     yukarı, düz, dairesel, dörtgen
                           kontrolü      gerektiren    ilgili ilke ve kurallardan; dikey sıçrama, ileriye                         değerlendirme yapmaları    düzlemlerde hareket etme,
                           hareketlerle ilgili ilke ve     sıçrama, bir nesneyi kontrollü yakalama, bir nesneyi                        sağlanır.    Öğrencilerin  hızlı-yavaş, ritmik, eş zamanlı
     1 2                                                                                                         ardı sıra hare-ketler, nesnenin
                           kuralları bilir.          el altından, el seviyesinde ve yukardan atma,                            hareketleri gözlemlenir ve
                                                                                               gözlem sonuçları (kontrol   altında   üstünde,   içinde
                                             belirlenmiş bir hedefe atma ile ilgili koordinasyon
                                                                                               listeleri, gözlem formları)  dışında olma vb. ilke ve
                                             parkurları düzenlenir.
        1. Temel Hareket Bilgi ve Becerileri
                                                                                               kayıt edilir (1.1 -1.9.    kuralları işlenir.
                                                                                               kazanımlar).
                           1.10.       Fiziksel      1.10. Çok Sıcak- Çok Soğuk: Dersin başında ısınma ve
                                                                                                               [!] 1.10.Isınma ve
                           etkinliklerde ısınma ve       soğuma hareketlerinin fiziksel etkinliklerdeki önemi hakkında                                   soğumayı    sağlayıcı
                           soğuma hareketleri yapar.      tartışma ortamı yaratılır. Isınma ve soğuma ile ilgili, ilke ve                                  yürüme, koşu tempo-su
                                             kurallar belirlenir. Ardından öğrenciler “U” şeklinde sıralanırlar.                                ve   esneklik   vb.
     2 2                                       Her bir öğrenci sırayla kendine özgü ısınma hareketleri yapar.
                                             Ders öncesinde öğrenciler beşerli, onarlı vb. gruplar hâlinde
                                                                                                               hareketler  kontrollü
                                             ısınma hareketleri grubu, esnetme hareketleri grubu ve soğutma                                   biçimde yapılır.
                                             hareketleri grubu olarak görev dağılımı yapılır. Gruplar,
                                             etkinlikler öncesinde ve sonrasında bu görevlerini yerine getirir.
ARALIK
                                             Gruplar görev dağılımlarını ve öğrencilerini zaman içinde değişir.
                           1.11. Fiziksel           Çantamda Neler Var : Öğrencilere yapılan fiziksel etkinlikler
                           etkinliklerde kullanacağı      sorulup anlattırılacak. Etkinlikler için kullanılacak malzemeler
                           kişisel malzemeler için       belirlenerek öğrencilere bunun la ilgili taklidi çanta hazırlatılacak.
        ALT ÖĞRENME ALANI:
                           çanta hazırlar.
                           1.12. Fiziksel etkinlik        1.12. Kalbimi Seviyorum: Öğrenciler etkinlik alanında “U”        Spor kültürü ve      Öğrencilerin öz       [!] 1.12. Kalp atışı,
                                             şeklinde sıralanırlar. Dersin etkinlik bölümü başlamadan önce,
                           sırasında    vücudunda                                          olimpik eğitim (1.12.-9)  değerlendirme         solunum, terleme ve
                                             nabızlarını bularak nabız atışlarını sayarlar ve nabız sayılarını
     3 2                     meydana gelen değişik-       küçük bir kağıda not alırlar. Ardından tek sıra hâlinde okul                    yapmaları sağlanır ve     vücut ısısında mey-dana
                           liklerin    nedenlerini     bahçesinde öğrencilerin özelliğine göre orta şiddette koşarlar.                   öğrencilerin  temel     gelen   değişikliklere
                           kavrar.               Koşuyu bitirdikten sonra her öğrenci nabız sayılarını tekrar bulur                 hareket   becerileri    dikkat çekilir.
                                             ve not eder. Daha sonra yürüyüş düzeninde dinlenerek nabız
                                                                                               gözlemlenir
                                             sayılarını bulurlar ve son kez nabızlarını not ederler. Dersin
                                             sonunda öğrencilerden, nabız ritimlerinde meydana gelen                       (1.12.kazanım).
                                             değişikliklerin nedenlerini diğer derslerle ilişki kurarak
                                             araştırmaları istenir. Ayrıca her bir öğrencinin nabız çizelgelerini
                                             okul panosunda sergilemelerine rehberlik edilir.
                           1.13. Okulundaki spor malzeme-    Ben Hangi Etkinliği Yapıyorum? Bir öğrenciye bir spor dalı
                           lerinden, spor alanlarından ve   söylenip, bu spor dalında ne tür aletlerin kullanıldığının taklitle
     4 2                     spor etkinliklerinden yararlanır.  tarif ettirilmesi. Diğer öğrencilerin bunu tahmin etmesi. Oyun
                                             sırayla diğer öğrencilere yaptırılması.
                                     ........................... İLKÖĞRETİM OKULU 2010 - 2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
                                    3. SINIF BEDEN EĞİTİMİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI
 SÜRE      ÖĞRENME ALANI : A) HAREKET BİLGİ VE BECERİLERİ

                                                              DERS İÇİ VE DİĞER           ARA DİSİPLİNLER
SAAT
HAF.
                                              ETKİNLİKLER                                                ÖLÇME ve
 AY
                            KAZANIMLAR                               DERSLER ile                ve                           AÇIKLAMALAR
                                                                                                  DEĞERLENDİRME
                                                               İLİŞKİLENDİRME            ATATÜRKÇÜLÜK

                           1.14. Nesne kontrolü          1.14. Oyunlarımız: Öğrencilere aşağıdaki ‘Oyunlarımız’ adlı         Rehberlik  ve
                                              çalışma kâğıdı dağıtılır ve bu kâğıtları doldururlar. Çalışma kâğıdı
                           gerektiren  hareketlerin                                          psikolojik   danışma                     İnsan hakları ve
                                              öğrenci ürün dosyasında saklanır.
                           olduğu farklı oyunlar           Oyunlarımız birçok temel hareket içermektedir. Örneğin,      (1.14.-6)                           vatandaşlık (1.19.-11)
                           bularak  arkadaşlarıyla       kovalamaca koşmayı içeren bir oyundur. Siz de bildiğiniz oyunları    1.19. kazanımı için                     [!]1.14.      İple,
                           oynar.                düşünerek aşağıdaki tabloyu doldurunuz.                hayat bilgisi dersi “                     çubuklarla, topla vb
ARALIK
                                               TEMEL HAREKETLER            OYUNLAR            2.3.2. tema: Benim                       nesnelerle   oynanan
        1.Temel Hareket Bilgi ve Becerileri
     5 2                                         1.Yürümek
                                               2.Koşmak                Kovalamaca,……..,
                                                                                 Eşsiz Yuvam”                          oyunları içerir.
                                               3.Atlamak
                                               4.Sıçramak
                                               5.Sekmek
                                               6.Yakalamak
                                               7.Fırlatmak
                                               8.Topa ayakla vurmak
                           1.15. Fiziksel etkinliklerin      Haydi Çek : Öğrencilerin iki gruba ayrılması. Karşılıklı olarak
     1 2                                        ip çekme etkinliğinin yaptırılması.
                           eğlendirici yönünü fark eder.

                           1.16. Fiziksel etkinliklerde      Kurala Uymazsam Ne Olur: Öğrencilerin 10 arlı gruplara
                                              ayrılması ve sırayla çeşitli hayvan taklitlerinin yaptırılması. Bu
                           kurallara uyma ve yönergeleri
     2 2                                        sırada önceden belirlenen bir öğrencinin kurala uymamasının
                           takip etmeyi benimser.
        ALT ÖĞRENME ALANI:
                                              sağlanması. Yapılan çalışmalar sonunda kurala uyulmadığı zaman
                                              neler olduğunun anlattırılması.
                           1.17.        Fiziksel      1.17. Okul Hepimizin!: Sınıf iki gruba ayrılır. Gruplardan biri    1.14.,1.15., 1.16., 1.17, 1.  Öğrencilerin      öz
                                              okul imkanları ölçüsünde spor malzemelerini alır. Diğer grupta ise                   değerlendirme yapmaları
OCAK
                           etkinliklerde     araç-                                          18., 1.19., 1.20., 1.21.,
                           gereçleri  ve   etkinlik     spor malzemesi yoktur. Spor malzemesi olmayan grup, malzeme        1.22., 1.23., 1.24., 1.25.  sağlanır ve öğrenciler
                                              gerektirmeyen bir oyun, spor malzemesi olan grup ise malzeme ile     kazanımları Etkin       gözlemlenerek, önemli
                           alanlarını paylaşır.         oynanan bir oyun oynar. Dersin on dakikası bu şekilde devam        Katılım ve Sağlıklı Ya-    görülen yerler kayıt edilir
     3 2                                        eder. Ardından malzemeler, malzemesi olmayan gruba verilir ve       şam Öğrenme Alanı
                                                                                                  (1.17 kazanım).
                                              aynı süre korunarak, öğrenciler malzemelerden eşit sürede         kazanımları ile
                                              yararlanırlar. Öğrenciler, dersin bitiş aşamasında malzemeden       ilişkilendirilecektir.
                                              yararlanamadıkları zaman hissettikleri ile malzemeden
                                              yararlandıkları zaman hissettiklerini paylaşma başlığında bir
                                              kağıda yazarlar. Etkinlik kâğıtları sınıf panosunda sergilenir.
                           1.18. Fiziksel etkinliklere ilişkin   Neler Hissediyorum : Öğrencilere bir ders fiziksel
     4 2                     düşüncelerini ifade eder.       etkinliklerle ilgili serbest oyun oynatılması. İkinci derste de oyun
                                              oynarken hissettiklerini ve nedenlerini anlattırma.
                                    ........................... İLKÖĞRETİM OKULU 2010 - 2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
                                   3. SINIF BEDEN EĞİTİMİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI
 SÜRE      ÖĞRENME ALANI : A) HAREKET BİLGİ VE BECERİLERİ

                                                       DERS İÇİ VE DİĞER        ARA DİSİPLİNLER
SAAT
HAF.
                                                                                     ÖLÇME ve
 AY
                            KAZANIMLAR                        DERSLER ile            ve                AÇIKLAMALAR
                                           ETKİNLİKLER                                    DEĞERLENDİRME
                                                        İLİŞKİLENDİRME         ATATÜRKÇÜLÜK
                           1.19.      Fiziksel
                                           Hep Birlikte Oynayalım:Öğrencilerin birbirine
                           etkinliklerde   başka-
                                          sırayla top atarak yakalamaları ve tekrar bir
                           larının haklarına saygı
    3  2                                    arkadaşına atmaları oyunu oynatılması. Bu sırada
                           gösterir.
                                          bazı öğrencilerin zaman zaman sürekli birbirine
        1.Temel Hareket Bilgi ve Becerileri
                                          atmalarının yaptırılması ve bu durumda öğrencilerin
                                          hissettiklerinin açıklattırılması.
                           1.20.       Fiziksel   1.20. Değişen Roller Sınıf, her grupta 8-10       İnsan hakları ve
ŞUBAT
                           etkinliklerde  üstlendiği  öğrenci olacak şekilde gruplara ayrılır. Her gruba bir  vatandaşlık (1.20.-15)
                           rollerin sorumluluklarını   başkan seçilir. Gruplar kendi aralarında futbol
                           yerine getirir.        oynarlar. Her öğrenci grup içinde sırayla hakem,      1.20.. kazanımı için
    4  2                                    kaleci, hücum oyuncusu, savunma oyuncusu olurlar.    hayat bilgisi dersi “
                                          Grup başkanlarının görevi 3-5 dakika aralıklarla     2.3.2. tema: Benim
                                          arkadaşlarının rol değişimlerini denetlemektir. Oyun   Eşsiz Yuvam” (B.3.44.
                                          sonunda öğrencilerin girdikleri farklı roller hakkında  kazanım)
                                          bilgi verilir.
                           1.21.       Fiziksel   Yenilebiliriz de: Öğrenciler karşılıklı gruplar
        ALT ÖĞRENME ALANI:
                           etkinliklerde   başarıyı  oluşturularak istedikleri oyunu oynamaları
    1  2                     tebrik eder.         sağlanacak. Oyun sonunda en iyi oynayan
                                          arkadaşları belirlenerek diğerleri tarafından tebrik
                                          ettirilecek.
                                           1.22. Ayna Ayna: Öğrenciler eşli gruplara          Sağlık  kültürü
MART
                           1.22.       Fiziksel
                           etkinliklerde eşli ve grup  ayrılırlar. Eşlerden biri ayna olarak arkadaşının    (1.21.-10)
                           çalışmalarına   isteyerek  yaptığı hareketin aynısını yapar. Ayna olan öğrenci
                           katılır.           hata yapınca eşler rollerini değiştirirler. Etkinliğin   Özel eğitim (1.22.-
    2  2
                                          bitiminde neler hissettikleri sorulur. Fiziksel     10.)
                                          etkinliklerde eğlenmenin, yardımlaşmanın ve
                                          oyunlarda kurallara uymanın önemini açıklarlar.
                                   ........................... İLKÖĞRETİM OKULU 2010 - 2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
                                  3. SINIF BEDEN EĞİTİMİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI
 SÜRE      ÖĞRENME ALANI : A) HAREKET BİLGİ VE BECERİLERİ

                                                       DERS İÇİ VE DİĞER       ARA DİSİPLİNLER
SAAT
HAF.
                                          ETKİNLİKLER                                  ÖLÇME ve
 AY
                           KAZANIMLAR                         DERSLER ile            ve                  AÇIKLAMALAR
                                                                               DEĞERLENDİRME
                                                       İLİŞKİLENDİRME        ATATÜRKÇÜLÜK
                          1.23. Fiziksel etkinlikler                                         Öğrencilerin
                                         Değişen Roller Sınıf, her grupta 8-10 öğrenci olacak            etkinliklere katılımına
                          içersindeki farklı rollerin
                                         şekilde gruplara ayrılır. Her gruba bir başkan seçilir.           göre yapılacak.
                          önemini kavrar.
                                         Gruplar kendi aralarında futbol oynarlar. Her öğrenci
       1.Temel Hareket Bilgi ve Becerileri
                                         grup içinde sırayla hakem, kaleci, hücum oyuncusu,
    3 2                                    savunma oyuncusu olurlar. Grup başkanlarının
                                         görevi 3-5 dakika aralıklarla arkadaşlarının rol
                                         değişimlerini denetlemektir. Oyun sonunda
                                         öğrencilerin girdikleri farklı roller hakkında bilgi
MART
                                         verilir.
                          1.24.   Farklı  fiziksel  Ayna Oyunu: Öğrenciler ikişerli eşleştirilip
                          etkinlikleri   yaparken   karşılıklı geçerler. Biri ne hareket yaparsa diğeri de
    4 2                     kendine güven duyar.     aynı hareketi yapar.


                          1.25.       Fiziksel   İşim Bitince Ne Yapmalıyım : Öğrencilerle spor
                          etkinliklerde kullanılan   odasından uygun araçlar alıp serbest oyun
       ALT ÖĞRENME ALANI:
    5 2                     araç gereç ve malzemeleri   oynatılması. Oyundan sonra da kullandıkları
                          amacına uygun kullanarak   malzemeleri ne yapmaları gerektiğinin açıklanarak
                          korur.            yerlerine götürmelerinin sağlanması.
                          1.1. Fiziksel etkinlik     Ders Bitince Neler Yapmalıyız? Öğrencilere
                          sonrasında     kişisel  ders bittikten sonra sağlıklarını korumaları için neler
                          bakımını ve temizliğini    yapılması gerektiğinin sorulması ve birlikte neler
NİSAN
    1 2                     yapmaya gönüllü olur.     yapılacağının belirlenmesi.
                                         Yapılması gereken davranışlar belirlendikten sonra
                                         bu davranışların taklidi olarak yapılması.
                                ........................... İLKÖĞRETİM OKULU 2010 - 2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
                               3. SINIF BEDEN EĞİTİMİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI
 SÜRE     ÖĞRENME ALANI : B) ETKİN KATILIM VE SAĞLIKLI YAŞAM
HAFTA
                                                      DERS İÇİ VE DİĞER
 SAAT                                       ETKİNLİKLER                           ARA DİSİPLİNLER ve       ÖLÇME ve
 AY
                         KAZANIMLAR                          DERSLER ile                                      AÇIKLAMALAR
                                                                        ATATÜRKÇÜLÜK        DEĞERLENDİRME
                                                      İLİŞKİLENDİRME
                        1.2. Sağlığını korumak     Spor Yaptıktan                          Sağlık kültürü (1.1.-12.)   Öz değerlendirme
                        için  vücudunu   nasıl  Sonra Neler                                          yaptırılır ve proje ve
    2 2                                 Yapmalıyız?
                        kullanması   gerektiğini                                                 performans ödevleri
                        bilir.                                                            kullanılır(1.2.kazanım)
                        2.2. Atatürk’ün, spora ve    2.2. Atam: Öğrencilerden, Atatürk’ün spora
                        sporculara verdiği önemi   ve sporcuya verdiği önemi araştırmalarını,
                                       bununla ilgili olarak fotoğraf, anı vs. bulmaları
       2. Atatürk ve Ulusal Bayramlar
                        bilir.
                                       istenir. Yapılan çalışmalar bir araya getirilerek
                                       spor panosu oluşturulur. Atatürk köşesi adı
NİSAN
    3 2
                                       altında kendi çalışmalarını yaparak 23 Nisan
                                       Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 19
                                       Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor
                                       Bayramı haftalarında sergilerler.

                        2.1. Ulusal bayramların                   2.1. kazanımı için
                        coşkusunu rontlar, halk                  hayat bilgisi dersi “tema:
    4 2                  oyunları, dans ve spor                  Dün, Bugün, Yarın”
                        etkinliklerine  katılarak
       ALT ÖĞRENME ALANI:
                        gösterir.
                        1.3.Fiziksel   etkinlik   1.3., 1.4. Yemek Yediniz mi?: Öğrencilere, “ Yemek        Spor kültürü ve olimpik
                                       yemeden oyun oynamaya çıktığınız zamanlar oldu mu? Bu
                        öncesi ve son-rasında                                     eğitim (1.3.-12,16)
                                       durumda herhangi bir sorun yaşadınız mı?” veya “ Çok
                        beslenme ilkelerini doğru   fazla yemek yedikten sonra oyun oynamaya çıktınız mı?”
    1 2                  uygular.           gibi sorular sorularak düşünceleri alınır. Bu durum drama
                                       yöntemi ile canlandırılarak yemek yedikten bir buçuk dk
MAYIS
                                       sonra fiziksel etkinlik yapmanın ve fiziksel etkinlikten sonra
                                       sıvı tüketip düzenli beslenmenin önemli olduğu belirtilir.

                        2.2. Atatürk’ün, spora ve    2.2. Atam:
                        sporculara verdiği önemi   Nisan 3. haftadaki
    2 2                  bilir.            etkinliğin aynısı
                                ........................... İLKÖĞRETİM OKULU 2010 - 2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
                               3. SINIF BEDEN EĞİTİMİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

  SÜRE     ÖĞRENME ALANI : B) ETKİN KATILIM VE SAĞLIKLI YAŞAM
 HAFTA
                                                      DERS İÇİ VE DİĞER
 SAAT                                                                        ARA DİSİPLİNLER ve   ÖLÇME ve
  AY
                         KAZANIMLAR                           DERSLER ile                                    AÇIKLAMALAR
                                        ETKİNLİKLER                           ATATÜRKÇÜLÜK    DEĞERLENDİRME
                                                       İLİŞKİLENDİRME

                        1.4. Fiziksel etkinliklerde   1.3., 1.4. Yemek Yediniz mi?: Öğrencilere, “ Yemek
                                       yemeden oyun oynamaya çıktığınız zamanlar oldu mu? Bu
                        sıvı      tüketiminin
                                       durumda herhangi bir sorun yaşadınız mı?” veya “ Çok
                        gerekliliğini bilir.      fazla yemek yedikten sonra oyun oynamaya çıktınız mı?”
     3 2                                 gibi sorular sorularak düşünceleri alınır. Bu durum drama
                                       yöntemi ile canlandırılarak yemek yedikten bir buçuk dk
 MAYIS
                                       sonra fiziksel etkinlik yapmanın ve fiziksel etkinlikten sonra
                                       sıvı tüketip düzenli beslenmenin önemli olduğu belirtilir.
        1. Düzenli Fiziksel Etkinlik
                        2.1. Ulusal bayramların    19 Mayıs Atatürk’ü anma  2.1. kazanımı için
                                       Gençlik ve Spor Bayramı
                        coşkusunu rontlar, halk                    Hayat Bilgisi dersi
                                       Çalışmalarının yapılması
     4 2                 oyunları, dans ve spor                    “tema: Dün, Bu-gün,
                        etkinliklerine   katılarak                 Yarın”
                        gösterir.
                        1.5. Temel ilk yardım      Trafik Kazası : Öğrencilerin beşerli gruplara ayrılması.               Öz değerlendirme, akran
                                       Her bir gruba doktor, trafik polisi, yaralı, hemşire rolleri             değerlendirme, grup
                        ilkelerini fark eder.
                                       verilmesi. Roller belirlendikten sonra bir trafik kazası               değerlendirme formları ile,
     1 2                                 sırasında neler yapılacağının açıklanarak buna göre                  dereceli puan-lama anahtarı,
                                       canlandırma yaptırılması.                               kontrol listeleri kullanılır
                                                                                  (1.5 kazanım).
        ALT ÖĞRENME ALANI:
                                        1.5. İstop!: Daire şeklini alan öğrencilerden biri, halkanın
                                       ortasına gelir. Herhangi bir arkadaşının ismini söyleyerek
                        1.5. Hız ve kuvvet
                                       topu havaya atar. İsmi söylenen öğrenci topu tutabilirse aynı
                        ayarlaması     yaparak
HAZİRAN
                                       şekilde istediği bir kişinin ismini söyler. Topu tutamayan
     2 2                 nesneleri kontrol eder.    veya düşüren öğrenciler kaçışan arkadaşlarını, topu atarak
                                       vurmaya çalışır. Vurulan öğrenci dışarı çıkar. Vurmaya
                                       çalıştığı halde kimseyi vuramayan öğrenci de oyun dışına
                                       çıkar ve dışarıda kalan öğrenciler aynı oyunu kendi
                                       aralarında oynamaya başlar.
                        1.20. Fiziksel          1.20. Değişen Roller Sınıf, her grupta 8-10 öğrenci
                                       olacak şekilde gruplara ayrılır. Her gruba bir başkan seçilir.
                        etkinliklerde üstlendiği
                                       Gruplar kendi aralarında futbol oynarlar. Her öğrenci grup
                        rollerin sorumluluklarını   içinde sırayla hakem, kaleci, hücum oyuncusu, savunma
     3 2                 yerine getirir.        oyuncusu olurlar. Grup başkanlarının görevi 3-5 dakika
                                       aralıklarla arkadaşlarının rol değişimlerini denetlemektir.
                                       Oyun sonunda öğrencilerin girdikleri farklı roller hakkında
                                       bilgi verilir.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:109
posted:6/22/2012
language:
pages:8