Sak 5 KIL �rsmelding 2008 by 773ElO84

VIEWS: 13 PAGES: 29

									                             1 av 29
Kjelsås idrettslag                   Sak 5
Tinget 2009
ÅRSMELDING
for perioden 1. januar - 31. desember 2008
              Innholdsfortegnelse

Organisasjon                   side   2
Representasjon                  side   3
Hederstegn                    side   4
Hovedstyret                   side   5
Rapporter fra gruppene:
Allidrett                    side  10
Alpin                      side  10
Basketball                    side  13
Fotball                     side  17
Håndball                     side  20
Idrett for psykisk utviklingshemmede       side  22
Langrenn                     side  23
Orientering                   side  27
Sluttkommentar                  side  29
                                1
                                          2 av 29ORGANISASJON

Etter Tinget i februar 2008:

Hovedstyrets arbeidsutvalg har hatt følgende sammensetning:

Leder               Kjell Øren
Nestleder             Bernt Rotnes         (anlegg)
Styremedlem            Per Ekstrøm          (anlegg/organisasjon)
Styremedlem            Arne Sæter          (økonomi)
Styremedlem            Kari Solvang Andreassen    (informasjon)
Varamedlem             Odd Bjerke

I tillegg har Svein Olav Bø deltatt på Arbeidsutvalgets møter.

Gruppenes representanter i Hovedstyret ved periodens utløp:

Allidrett for barn         Hege Kommandantvold
Alpint/ski             Erik Wollf
Basketball             Frode Toven
Fotball              Tor Vidar Fosse
Håndball              Teis Pedersen
IPU                April T. Stilley
Langrenn/ski            Richard Struksnæs
Orientering            Hilde Ståhlbrand

Klubbkontoret           Geirid Ekeli Anderssen

Idrettslaget har dessuten disse organer:

Ordenskollegium:          John Sørensen (æresmedlem)
                  Pål Bech
                  Tor-Bjarne Bjarå

Revisor:              Revisjonskontoret AS
                  v/registrert revisor Øyvin Berntzen

Kontrollkomité:          Truls Jahnsen
                  Berit Nybø Hole

        :         John Sørensen (varamedlem)
                  Per Eric Ståhlbrand (varamedlem)

Valgkomité:            Kari Solvang Andreassen
                  Dag Haakenstuen
                  Lasse Jalling

Koordinator for prosjekter og drift av anlegg:
                  Bernt Rotnes, Arbeidsutvalget

Driftskomité for Myrerfeltet:   Lars Lauritzen

Driftskomité for Grefsen Stadion: Amund Brandal, fotballstyret
Driftskomité for Kjelsåshallen:  Yngve Paulsen, håndballstyret
Driftskomité Engebråtenhallen:  Torstein de Jong, basketballstyret
                 Sissel Rødevand

Drift klubbhus Grefsen stadion:  Fotballstyret
                                             2
                                         3 av 29


REPRESENTASJON

Kjelsås Idrettslag har følgende medlemmer som har hatt verv i overordnede
idrettsorganer, andre foreninger og organ med nær tilknytning til idretten:Harald Skogli       Junioroppmann, Oslo skikrets

Dybendahl, Vesla      Vararevisor Oslo Skikrets

Nilsen, Anne-Britt     Nestleder Oslo Idrettskrets
              Medlem av Idrettsrådet i Oslo
              Leder av utvalg Idrett for funksjonshemmede
              Styremedlem stiftelsen Osloidrett
              Kontaktperson i OIKstyret for 60 pluss
              Kontaktperson i OIKstyret for følgende idretter/særkretser:
              sykling, orientering,gymnstikk-og turn, skyting og golf


Schreiner, John Henrik   Leder av Spektrumkomitèen i Oslo Håndballkrets

Westberg, Wenche      Medlem av kontrollkomitèen i Oslo Fotballkrets
              Medlem i kontrollkomitèen Oslo Idrettskrets

Bernt Rotnes        Leder Idrettens samarbeidsutvalg, Nordre Aker.

Espen Jonhaugen      Teknisk delegert Oslo skikrets

Marianne Bøe        Teknisk delegert Oslo skikrets

Tor-Inge Røgeberg     Teknisk delegert Oslo skikrets

Arild Bjørkedal      Teknisk delegert Oslo skikrets
                                             3
                              4 av 29


HEDERSTEGN

På Tinget 7. mai 2008 ble følgende hedret:


For administrativ innsats/trenerinnsats:

Æresmedlemskap:          Roy Jensen
                 Per Eric Ståhlbrand

Fortjenestemerke i gull:     Knut Voksø

Fortjenestemerke i sølv:     Thor-Inge Røgeberg

Fortjenestemerke i bronse:    Sissel Rødevand
                 Lars Tønsager

Innsatspokal:           Frank Svendsen
                 Annie Borg Johannessen
                 Eivind Selvig
                 Harald Skogli
                 Ebbe Hartz
                 Glen Ulverud
                 Daniel Ulverud
                 Matej Radunovic
                 Kristin Bakken
                 Liv Jorunn Garvik
                 Arild Bjørkedal
                 Tor Hansen
                 Brynjulf Pedersen
                 Ole-Martin Kristiansen


For sportslige prestasjoner:

Fortjenestemerke i bronse:    Ellen Sandbakken
                 Arne Post

Innsatspokal:           Are Martin Stenberg
                 Henrik Struksnæs
                 Sindre Selvig
                                4
                                           5 av 29
HOVEDSTYRETS ARBEID

Hovedstyret (HS) har etter det ordinære Tinget i mai 2008, avholdt i alt 10 møter og
Arbeidsutvalget (AU) 11 møter i samme periode.

Kjelsås IL har deltatt på møter med kommune, bydel og idrettslige organer. Spesielt
gjelder dette anleggssaker.

Viktige saker styret har arbeidet med i perioden er:

    Sportslig utvikling av laget:
      o Det er gjort forsøk på å få til et sportslig utvalg for hele laget. Siden vi er
        et fleridrettslag med selvstyrte grupper, har interessen for dette vært
        minimal i gruppene
      o Flere grupper har 3-årige sportslige planer, og flere kommer
    Administrativ utvikling av laget:
      o Innført nytt system for medlemsregistrering og gjort et stort arbeid for a
        ajourføre medlemslistene
      o Videre utvikling av hjemmesidene etter at de ble lagt over på ny plattform
        (N3-sport), inkludert kursvirksomhet
      o Installering av nytt flerbruker regnskapssystem pågår
    Styringssystemer
      o Forberedelse til innføring av idrettens basislov
      o Påbegynt arbeid med retningslinjer for lagets drift
      o Revidering av retningslinjer for sportslige og administrative hederstegn
    Anlegg:
      o Aktive i prosessene rundt ny anlegg og vedlikehold av anlegg, særlig ny
        Kjelsåshall og skisenteret på Linderudkollen
    Kjelsåsdagen på Grefsen Stadion 21. september
      o Etter at dette arrangementet ble satt i gang noen år tilbake, har gruppene
        også initiert tilsvarende arrangementer. Oppslutningen om arrangementet
        er dårlig, og det er liten hensikt i videreføring.
    Grasrotandelen:
      o Forberedelser til nyordningen hos Norsk Tipping
    Politiattester:
      o Via KIL er det sendt inn søknader om vel 200 politiattester
    Forberede 100-års-jubileet
      o Bokprosjektet er godt i gang, og bokkomiteen har hatt flere møter. Andre
        aktiviteter under vurdering, bl.a. å søke om å arrangere NM i ski, nordiske
        grener i 2013
    Utvikle samarbeidet med Norges idrettsforbund og Norges idrettshøgskole
      o Vi hadde 18.11.2008 besøk av idrettspresident Tove Paule og
        generalsekretær Inge Andersen i NIF, der vi tok opp sentrale tiltak for å
        legge til rette for enklere drift av idrettslag og øke den direkte økonomiske
        støtten til lagene
      o Forelesinger for studentene ved NIH, med sikte på å skape interesse for å
        bruke KIL i sine oppgaver
    Sponsoravtale med Handelsbanken
      o Idrettslaget gikk over til å benytte Handelsbanken som bankforbindelse, og
        inngikk i 2008 en sponsoravtale med banken der midlene går til aktivitet i
        gruppene.


KLUBBKONTORET
Klubbkontoret på Grefsen stadion har heltidsansatt klubbsekretær. Sentrale funksjoner
er regnskap, treningskontingenter, medlemsregister og medlemskontingenter for alle
grupper og hovedlaget. I tillegg inngår all rapportering til idrettsorganisasjonene og
offentlige myndigheter. Klubbsekretæren er sekretær for møtene i Arbeidsutvalget (AU)
og Hovedstyret (HS).


                                              5
                                          6 av 29
Klubbsekretæren var sykmeldt i om lag 2 måneder i 2008, og i denne perioden gjorde
Arne Sæter og Svein Olav Bø en stor innsats for å holde kontoret i gang.


ØKONOMI
Kjelsås Idrettslag hadde i 2008 totale inntekter på kr. 8 973 489. Alle grupper, unntatt
fotballgruppa, har god økonomisk drift og gode økonomiske resultater. Dette bidrar til at
totalresultatet for idrettslaget i 2008 ikke blir dårligere enn underskudd på kr. 41.687,-
til tross for et underskudd i fotballgruppa på kr. 531.380. Tiltak for å rette på denne
svært utilfredsstillende situasjonen i fotballgruppa er iverksatt. For 2009 har
fotballgruppa et budsjett i økonomisk balanse.

Samlet egenkapital var pr. 31.12.2008 på kr. 4.011.001. Idrettslaget samlet har en
tilfredsstillende økonomi. Årsregnskapet er fastsatt under forutsetning om fortsatt drift.

Året 2008 har vært økonomisk bra for Hovedstyret. Driftsinntekter var kr. 925 599, og
driftskostnader beløp seg til kr. 885.922. Dette gav et driftsresultat på kr. 39.677.
Overføring av våre bankkonti til Handelsbanken har gitt betydelig større renteinntekter i
2008, netto finansinntekter er 41.612 som gir et årsoverskudd i Hovedstyret på kr.
81.289. Budsjettert overskudd var kr 15.167. Fotballgruppa tok høsten 2008 opp et lån
på kr. 100.000 av hovedlaget.

Inntektene fra hodestøtte og lokale aktivitetsmidler(LAM) er økt i 2008 til i alt
kr.740.000, herav ble kr 616.690 overført til gruppene, som budsjettert.

Hovedlagets inntekter består for det meste av medlemskontingenter og offentlige
tilskudd.

Regnskapet er revidert og godkjent av Revisjonskontoret AS v/registrert revisor Øyvin
Berntzen.
                                               6
                                          7 av 29
MEDLEMSUTVIKLING OG KONTINGENT

Kontingentsatsene i 2008 har vært de samme som i 2007:

Familiemedlemskap (inkl. barn < 20 år)      kr.  800,-
Medlemskap voksne ( > 19 år)           kr.  400,-
Medlemskap barn ( < 20 år)            kr.  250,-
Medlemskap IPU                  kr.  250,-
Pensjonister                   kr.  300,-

Ved utgangen av 2008 var det registrert 2 536 medlemmer. Kriteriet for tildeling av
kommunal støtte er som tidligere til alle aktive utøvere under 25 år. Nedenfor er en
oversikt over medlemmer i 2008 over og under 25 år fordelt på gruppene, og en oversikt
over medlemsutviklingen 2005-2008:


Medlemmer pr. 31.12.2008
            Jenter /        Gutter /
Gruppe         kvinner         menn      Sum  Sum   Sum   Sum
           <25   >25      <25  >25
            år   år       år   år    2008  2007   2006   2005

Sum total          720   254  1175    387  2536  2425   2092   2048

Allidrett           56    1    72     0  129    95   157   107
Alpin             45    5   116    10  176   132   134   139
Basket            71    10   146    13  240   228   170   144
Fotball           238    9   585    62  894   762   670   653
Håndball           250    16   111    21  398   383   325   311
IPU              7    14    7    14   42    40   37   37
Langrenn           138    17   243    51  449   375   433   398
Orientering          13    7    8    15   43    21   21   23
Sum
gruppemedlemmer       818    79  1288    186  2371  2 036  1 947  1 812

Dametrim            0   43    0     0   43    29    50     46
Ikke tilknyttet gruppe /
dobbelt            -98   254   -113    201  122   360    95   190

Sum total          720   254  1175    387  2536  2 425  2 092  2 048

Fordeling          35 %  12 %   57%   19 % 100 %


Klubbkontoret har i samarbeid med gruppene en god oversikt over medlemsmassen og
oppfølging av denne bl.a. ved at alle treningsavgiftene faktureres direkte fra
medlemsregisteret. Det tar imidlertid uforholdsmessig mye arbeid å ajourholde disse
listene, så det arbeides med forbedrede rutiner.


Medlemsfordeler:
I denne perioden har vi prioritert å gjøre fordelene kjent for medlemmene, samtidig som
vi prøver å bygge sterkere relasjoner med våre samarbeidspartnere. Våre
samarbeidspartnere, som gir medlemmene gode tilbud, er: Torshov Sport, FotoPhono as,
Comfort Storo, Grefsen Blomsterhandel, Pizza Baronen, Taugland Trelast, Jim`s
Lagersalg og Handelsbanken.
I tillegg ga Vitus apotek Stillatorget kr.1.- av omsetningen på handelsvarer i sitt apotek,
til Idrettslaget i 2008. Tilsvarende avtale har vi med Norsk Idrettshjelp som gir oss en en
andel av omsetningen på toalettpapir og tørkerull.

                                             7
                                          8 av 29
INFORMASJON
Kjelsåsposten har blitt en populær del av Talefoten som distribueres til ca.12 000
husstander her på Grefsen\Kjelsås. Vi disponerer vanligvis 2 sider, men stoffmengden
har til tider vært så stor at vi har bedt om større plass. Vi samarbeider godt med
Talefotens to nye redaktører som er Arild Nøst Odland og Birgitte Blindheim.

Kjelsåsposten har som mål å dekke viktige sportsbegivenheter i alle gruppene.Vi har
blant annet hatt reportasjer fra: Holmenkollen Special Olympics, NM -langrenn i
Granåsen, Kjelsåsrennet,Trollrennet,Elverumsturneringen,Fotballskolen,Triathlon på
Langsetløkka,USA møter Kjelsås basket.

Kjelsåsposten har i 2008 skrevet om sponsorene: Vitus apotek, Handelsbanken og Medi
3.
Utdeling av hedersbevisninger har også vært dekket.

Vi har hatt kontakt med Nordre Aker budstikke i forbindelse med viktige KIL-
arrangementer.

Websidene har fått et løft i 2008 takket være god hjelp fra Klubben-online som 2 ganger
har kurset 8-10 personer hovedsakelig fra Hovedstyret, men noen av gruppene har sendt
egne representanter.

10.november arrangerte vi en web-kveld på Grefsen stadion der Ole Martin Meyer gav
gode råd om bruk av våre internettsider. De ulike gruppene har ansvar for å vedlikeholde
sine sider, bl.a. sørge for at nytt stoff kommer inn og gammelt arkiveres eller slettes.

Til skolestart 2008 ble ”ranselposten” oppdatert på flere punkter og nye sponsorer kom
med. Ranselposten distribueres til barnetrinnselever på følgende skoler: Grefsen,Kjelsås,
Disen, Maridalen og Årvoll. Den presenterer de ulike aktivitetene i idrettslaget!
Brukes også som informasjons- og rekrutteringsbrosjyre.


ANLEGG
Det er i løpet av 2008 blitt lagt fram klubbens planer for fremtidige utbedringer som er
meldt inn til Oslo Kommunes kommunedelplan 2009-20012. Kommunedelplanen vil bli
klar våren 2009.

Prioriterte større oppgaver:
   Ny Kjelsåshall med oppvarmingshall
   Kunstsnøanlegg og løyper ved Linderudkollen
   Rulleskitrasé på anleggsveien fra Oset til Brekke krysset
   Flerbrukshall i Nydalen i forbindelse med ev. ny skole
   Kunstgressbane på Myrerjordet.
   Forlengelse av Grefsenkleiva


Kjelsåshallen
Ny hall er planlagt ferdig i 2012. Kjelsås IL har vært med i en arbeidsgruppe som har
hatt i oppgave å utforme byggeprogrammet til den nye flerbrukshallen. Den planlagte
oppvarmingshallen ble ved revidering av planarbeidet tatt ut av prosjektet, men det
arbeides for å få den inn i planene igjen. Det er et sterkt ønske at en oppvarmingshall
også er med i anlegget. Det vil gi større kapasitet og god utnyttelse av anlegget. Det er
tenkt at eksisterende hall blir stående inntil ny hall er på plass slik at dagens aktivitet
kan opprettholdes under byggeperioden.

Nydalshallen
I forbindelse med ny skole i Nydalen skal det bygges flerbrukshall ferdig 2011/2012.
Dette vil gi innendørsidrettene bedre treningsmuligheter. Hallen blir liggende i ”vårt”
område og det bør jobbes for at klubben får tilgang til den og at den blir en del av vår
”anleggsmasse”.
                                              8
                                           9 av 29

Engebråtenhallen
Hallen brukes både av håndball- og basketgruppa. Basketgruppa er hovedbruker av
hallen, og har også ansvar for vaktholdet i hallen.

Grefsen Stadion
Kunstgressdekket på Grefsen Stadion har gitt fotballgruppa et stort løft og aktiviteten på
kunstgresset er stor. Utfordringen er å holde banen åpen om vinteren, og dette har man
delvis klart.

Klubbhuset Grefsen Stadion
En etterlengtet oppussing av klubblokalene er påbegynt med enda ikke sluttført.
Fremdeles gjenstår noe arbeidet med å ruste opp garderober i kjeller/underetasje.
Utleiefrekvensen er noe redusert pga av den ombygging som har foregått. Klubbhuset
og dets fasiliteter har behov for enten en fullstendig rehabilitering eller et nytt klubbhus
for å møte de krav som stilles. I forbindelse med kunstgress og økende bruk tok
Fotballgruppa over driften av klubbhuset i 2005.

Myrerfeltet fotballanlegg
Gressfeltene ble oppgradert 2004 og utfordringen fremover blir å sørge for at feltet får
den nødvendige pleie og vedlikehold som kreves på gressbaner. Allerede etter 4 års bruk
er slitasjen synlig. Grusbanen er oppjustert til å være en vinterbane og gjør at den
brøytes og gruses vinterstid.

Varmestue på Langsetløkka
Varmestua er i flittig bruk. På dagtid leies stua ut til friluftsbarnehage, Den benyttes også
som møtelokale og leies ut til sammenkomster.

Langsetløkka skianlegg
Skileikanlegget på Langsetløkka har fungert bra etter forholdene i 2008. Det er planer
om videreutvikling av anlegget i samarbeid med Friluftsetaten.

Linderudkollen
Prosjektet med kunstsnøproduksjon og kunstsnøtraseer planlegges i og rundt
Linderudkollen. Langrennsgruppas planer er i samsvar og i samarbeid med Oslo Skikrets
og Oslo Kommunes. Det er planer og håp om at arbeidet kan skje i 2009/10.

Grefsenkollen skisenter
Grefsenkollen skisenter er alpingruppens hjemmearena. Skisenteret består av 4 bakker,
2 på Trollvann og 2 i Grefsenkleiva. Det er i 2006 og 2007 blitt foretatt en del utbedring
slik at heiskapasiteten og kunstsnøproduksjonen er bedre. Man ønsker en forlengelse av
bakken. Det er mulig å forlenge kleiva både på toppen og i bunn. En utvidelse i bunn vil
også innebære muligheter for sikre skileikområder i tilknytning til forlengelsen av selve
kleiva. Det kan også legges tilrette for sommeraktiviteter.
                                                9
                                            10 av 29
RAPPORTER FRA GRUPPENE

ALLIDRETT

I sesongen 2008/2009 har allidretten aktivisert ca. 105 barn i alderen 4-6 år i 5 partier i
gammel gymsal på Kjelsås skole og 2 partier på Disen skole. Allidrettsgruppen driver
allsidig bevegelsestrening for barn. Lek i gymsal, alle typer ballidretter, sang og musikk,
dans, orientering, friluftsliv og skileik på Langetløkka i skileikområdet.

Det tas sikte på å stimulere barnas fysiske og sosiale utvikling. Gruppen vil prøve
gjennom idretten å få barna til å bli glade i all slags typer allsidig fysisk aktivitet slik at
de blir mer fysisk aktive i fritiden, samt at de fortsetter med fysisk aktivitet også utover i
barneårene. På partiene går alle barna i følge med en foresatt som er til stede og hjelper
barnet under treningen.

Det er 6 trenere som aktiviserer barna.


ALPIN

Organisasjon
Styret i Kjelsås alpin har i 2008 bestått av

Formann:                  Erik Wolff
Viseformann/Renn ansv.:           Lars Foyn
Kasserer:                  Sissel Albertsen
Styremedlem/yngres:             Ingrid Næss
Styremedlem:                Jørn Styrekstad
Styremedlem:                Arild Bjørkedal


SPORTSLIG DEL:

Utøvere og lagenheter
Alpingruppen har stabilisert medlemsmassen og vi er litt over 130 aktive medlemmer.
Aldersmessig inndeling i treningsgrupper skjer iht. klasseinndelingen i det alpine
rennreglement. Det er en balansert kjønnsfordeling.

Rekruttering
Medlemstallet hadde et lite frafall gjennom våren 2008 og var økende utover høsten
2008. Etter det har vi en god rekrutteringssituasjon.

Hjemmearena
Våre treningsarenaer er Trollvannskleiva og Grefsenkleiva som er en del av OSLO
skisenter. Vi har faste treningskvelder på tirsdager og torsdager i Trollvann for de yngre
løperne og bruker Grefsenkleiva til slalåm andre ukedager.

Treningsforhold
For de yngre løperne er treningsforholdene i Trollvann tilfredstillende. Det er imidlertid
mange brukere av anlegget og dette forårsaker en del kø enkelte dager, spesielt i starten
på sesongen. For de eldre og mer erfarne løperne må vi i tillegg benytte Wyllerløypa til
storslalåm, da Grefsenkleiva er for kort.
Vi håper fortsatt at forholdene kan legges til rette fra kommunens side for å forlenge
Grefsenkleiva. Det er både i anleggets og de aktives interesse.

Trenersituasjonen
Vi har 5 betalte trenere med treneravtale og 2 ubetalte trenere i trenerstaben I tillegg
brukes støttetrenere, som er foreldre med trenerutdanning/nødvendig kompetanse.                                               10
                                            11 av 29
Utstyr
Vi har bra med vårt eget utstyr for trening, samt tidtaker og speakerutstyr for
arrangementer.

Egne arrangementer
Alpingruppen gjennomførte 1 renn i 2008 i Trollvann, Trollrennet. I tillegg ble
klubbmesterskapene avviklet i løpet av sesongen og Familiesamlingen på tampen av
sesongen på Kvitfjell.

Sportslige milepæler
I 2008 ble våre sportslige ambisjoner bare delvis innfridd. En løper kvalifiserte til
Hovedlandsfinale.

UTFORDRINGER

Vår utfordring de nærmeste årene er innenfor hovedområdene:
   Bevare og utvikle rekrutteringen i de yngre årsklassene.
   Beholde og utvikle en stamme med løpere på racing-nivå som kan danne grunnlag
    for utvikling av løpere for deltakelse i Hovedlands (14-15 år) og Landsfinale (12-
    13 år).
Vi har dessverre ikke klart å etablere en junior/senior gruppe. Vår ambisjon er fortsatt å
kunne legge til rette for et idrettslig tilbud for eldre løpere som ønsker å trene for å ha
det gøy.

I tillegg er det en løpende utfordring å sikre gode trenere til de forskjellige gruppene.

ADMINISTRATIV OG ØKONOMISK DEL

Styrearbeidet
Styret i alpingruppen møtes regelmessig ca. en gang pr. 2. måned gjennom hele året. I
2008 har det vært 5 ordinære styremøter.

Strategisk plan
Alpingruppen jobber for å gi aktive løpere et godt idrettstilbud og på den måten inspirere
yngre medlemmer og foreldre slik at vi stabiliserer rekrutteringen.
Vi er spesielt opptatt av å holde på våre utøvere fremover og begrense frafallet. Et tiltak
er satsing på trenerutdanning av foreldre og juniorløpere som ikke deltar på
konkurransenivå lenger.

Administrasjon
Vi har kun frivillige tillitsvalgte. Situasjonen har vært tilfredsstilende i 2008, og nye
foreldre med yngre barn viser interesse for å bidra i arbeidet med alpingruppa.

Medlemsutvikling og rekrutteringstiltak
Vi har ingen ambisjoner om stor medlemsvekst og er godt fornøyde med den stabile
medlemsutviklingen som var i 2008. Denne sikres videre gjennom et godt tilbud og gode
trenere.

Viktige saker styret har arbeidet med i perioden
I 2008 har det vært viktig å få på plass trenere og foreldrekontakter i alle grupper. Det
har vi lykkes med.

Egne anlegg
Vi har ingen egne anlegg.

Trenersituasjonen
For tiden er trenersituasjonen tilfredstillende, men si ser at vi må arbeide videre med å få
gode trenere inn i gruppen. Gjerne foreldre med interesse for alpin skisport som vi gir
trenerutdanning. Erfaringen er at dette gir gode trenere og fin utvikling av alpingruppen.


                                               11
                                          12 av 29
Dommersituasjonen
Alpingruppen har aktive TD’er i Oslo skikrets. Vi oppfordrer nye foreldre til å ta TD-
utdanning.

Kompetanseutvikling i gruppen / Kursvirksomhet
Det vises her til punktet om trener og dommer-situasjonen.
1 forelder har gjennomført trener 2 kurs, og fire foreldre har gjennomført trener 1.


Samarbeid med andre grupper i KIL / Samarbeid med andre idrettslag
Vi har god kontakt med klubbene i Oslo skikrets.

I 2008 samarbeider vi med HSIL, og vi deltar på kretstreningene til Oslo Skikrets. Dette
samarbeidet videreføres våren 2009.

Når det gjelder andre lag i KIL har vi ikke noe formelt samarbeide.

Administrative utfordringer for gruppen
Det arbeides løpende med å få inn nye krefter i styrearbeid og arrangementsarbeid i
gruppen.

Økonomi
Vi hadde et overskudd på kr 12.384,-. Budsjettet var 3.650,-

Treningsavgiftens størrelse
Våre treningsavgifter følger to sesonger. Sommer/høst (barmark) og trening på ski.
Nivået på treningsgruppene var kr. 700,- for barmark en gnag pr. uke og kr. 1400,- i
vintersesongen for to ganger pr. uke. For de eldre barna, som har et utvidet
treningstilbud kostet barmarkstreningen to ganger pr. ukekr.1000.- og kr. 1800,- i
vintersesongen for trening på ski 4 ganger pr. uke.

Gruppens økonomiske situasjon
Vi har økonomien under kontroll.

Økonomiske utfordringer
Ingen spesielle.
                                             12
                                          13 av 29
BASKETBALL

Sportslig del

Antall utøvere og lag
Vi har totalt ca. 240 spillere inkludert ca. 50 spillere på Basketskolen.

Sportslig komité

Den sportslige utviklingen ledes av sportslig komité som har bestått av
Lene Østby
Niels Matthiesen
Mads Vold
Lasse Jalling (fra styret)

Sportslig komité ble etablert i 2008 med følgende mandat:
   Inngå avtaler med trenere.
   Oppfølging av trenere gjennom Trenerforum og mentorordning.
   Rekruttere aktuelle kandidater til å delta på kurs.
   Fordeling av treningstider.

Medlemsutvikling og rekruttering.
Rekruttering og medlemsutvikling er god, særlig for basketskolene og de yngste lagene.
Det ble utdelt informasjonsmateriell til elevene ved barne og ungdomsskolene i
september.
Åpen hall fredager er viktig både sosialt og i forhold til rekruttering. For 2008 ble det
innvilget storbymidler fra Oslo Idrettskrets for å drive åpen hall som et dugnadsprosjekt.
Basket deltok på Kjelsåsdagen 21. september.


Arenaer
Treninger har foregått på 6 forskjellige steder: Engebråthallen, Bjølsenhallen, Grefsen
BS, Grefsen VG, Disen BS og Oppsal Arena.
Bjølsenhallen er en fin hall, men det er bare én hel bane. Oppsal Arena ligger litt for
langt unna, men vanskelig hallsituasjonen i Oslo har påtvunget oss treningstider der.
Disen BS, Grefsen BS og Grefsen VS er fin for yngre spillere, men egner seg ikke til eldre
spillere. Skolene holdes stengt i hele desember.

Engebråthallen er vår hjemmebane, men det siste året har mange hjemmekamper blitt
berammet til andre baner. For sesongen 2009/2010 ønsker vi at alle hjemmekamper skal
spilles i Engebråtenhallen.

Treningsforhold
Få idrettshaller i Oslo innebærer at vi hver vår må ha en tett dialog med Oslo og
Akershus Basketballkrets for å få en best mulig fordeling av en treningstider innenfor den
totale ramme i Oslo Idrettskrets. Rammen, som er lik for alle idretter og lag, var på
samme nivå i 2008 som forrige sesong. Ca. 1 time pr. lag/uke.


Trenersituasjon
Vi har en veldig motivert og god trenerstab. Det er den viktigste ressursen klubben har i
forhold til å opprettholde et godt tilbudt og utvikle klubben videre sportslig.
Økning i antall yngre spillere og flere lag krever en kontinuerlig rekruttering og opplæring
av nye trenere. Noen lag er så heldig å ha foreldre med basketball bakgrunn som stiller
opp som trener. Til øvrige lag er vi avhengige av å rekruttere trenere eksternt eller
benytte spillere som trenere. Yngre trenere får oppfølging gjennom kurs og oppfølging av
eldre trenere.
I 2008 mottok vi støtte fra Oslo og Akershus Basketballkrets sitt reservefond til satsing
på trener og dommerutvikling.
                                              13
                                             14 av 29


Trenerforum
Trenerforumet er i sitt 4. år. Målsetningen er å utvikle en felles strategi for lagene fra
mini – junior nivå og forbedre den enkelte treners kompetanse. Det legges vekt på at det
skal være innholdsrikt og variert for å gi inspirasjon og påfyll til alle trenere. De mest
erfarne trenere velger temaer i samarbeid og får tildelt tid i forumet for sitt tema.
Erfaringen er at det styrker samholdet og samarbeidet mellom trenerne.


Dommersituasjon
Dommersituasjonen i kretsen har blitt tilfredsstillende. Dommerkontakten holder løpende
kontakt med kretskontoret med sikte på rekruttering.
Dommerhonorarene, og dermed klubbens utgifter til dommere, har økt i 2008.


Drakter/utstyr
Deltakere på basketskolene har fått utdelt ball og Lets Play drakt. Alle lag har blitt
supplert med blå/hvit reversibel Macron drakter fra Basketballstore tilsvarende de som
ble kjøpt inn til noen av lag i 2007. Vi er dermed à jour med hensyn til fornying av
drakter.
Alle lag er supplert med førstehjelpsutstyr, tape, isposer, etc.
Det er investert i ny 24-sekunders klokke og 6 nye minikurver i Engebråtenhallen.
Kjelsås IL Basket har dekket 50 % av kostnadene med å sette i stand de 6
basketkurvene ved Grefsen Barneskole.
Det har vært planer om å kjøpe inn diverse treningsutstyr som evt. kan oppbevares i
basketrommet i Engebråtenhallen. Dette er ikke realisert.


Arrangementer i egen regi
Kjelsås IL Basket arrangerte egen miniturnering 13. September for første gang. Det var svært
vellykket, med gode tilbakemeldinger fra deltakende lag. Det er en målsetning at dette kan bli et
årlig arrangement.
2. mars og 26. oktober var vi arrangør av minijam for jenter i regi av kretsen.
Alle arrangement hadde stor deltakelse og viste at Kjelsås IL Basket har flinke og erfarne ledere
som tar hånd om slike arrangement på en god måte.
Lagene
Idrettsgleden er viktigst, men mange av lagene har også oppnådd gode resultater siste
sesong. Både damelaget og herrelaget har hevdet seg bra i 2.divisjon.
Det sportslige nivået og ambisjoner varierer fra lag til lag. De årsklassene som har
tilstrekkelig antall spillere har mulighet for å tilpasse dette i to lag. Spillere som ønsker
det gis i noen tilfeller anledning til å trene og spille på eldre lag i tillegg til eget lag. Det
kan gi nyttig erfaring og ekstra motivasjon.
De fleste lagene har deltatt i diverse cuper og turneringer som Ammerud Cup, Hansa Cup
og Rykkin Cup.

Administrativ og økonomisk del

Oppmenn (lagledere)
Flinke oppmenn (lagledere) for lagene representer en bærebjelke i klubben. Uten en
store frivillig innsatsen fra disse ville det være umulig å opprettholde Kjelsås IL Basket.
Oppmennene bruker av sin fritid for å organisere laglister, følge opp lisenser,
påmeldinger, transport, kampsekretariat, hallvakter, kioskvakter, cupdeltakelse,
foreldremøter, oppfølging av trenere osv.

Erfarne oppmenn har vært velvillige til å gi opplæring og tips til nye oppmenn.
                                                  14
                                           15 av 29


Styrets sammensetning 2008
Frode Toven      leder
Liv Jorunn Garvik   kasserer
Lasse Jalling     sportslig komité
Stian Berger     informasjonsmateriell
Torstein De-Jong   styremedlem (overtok etter Claus Heen og Hege Wiidt)

Ressurspersoner i andre verv:
Web         Ole Martin Meyer
Dommerkontakt    Anja Lohne
Kioskansvarlig   Lykke Kieler
Valgkomitéen    Lene Østby
          Aino Gregersen De-Jong
Hallansvarlig    Sissel Rødevand
Hall sikkerhet   Geir ÅretunViktige saker styret har arbeidet med i perioden
  •  drift av Engebråtenhallen
    treningstider
    treneravtaler og trenerutvikling
    kontakt med oppmenn
    kontakt med kretsen og forbundet
    kontakt med KIL kontoret og Hovedstyret
  •  informasjon, rekruttering
  •  skaffe inntekter
  •  innkjøp av drakter og utstyr.

Det har vist seg vanskelig å få ønsket kontinuitet i styret. Etableringen av sportslig
komité har vært vellykket og innebærer at styret i større grad kan konsentrere sin
aktivitet til administrative oppgaver.


Administrasjon.
Kjelsås IL Basket har i flere år hatt en fast ansatt i ca. 25 % stilling. Etter at Håvard
Haugland sluttet ved oppstart av sesongen i august 2008 er det ikke ansatt noen ny. Et
forsøk på å rekruttere noen til å jobbe på timebasis lykkes ikke, men det er budsjettert
med noe innleid hjelp for 2009. Behovet er størst på høsten i perioden september-
desember.


Tidligere ansatt sine arbeidsoppgaver har i hovedsak fordelt som følger:


    Ole Martin Meyer har overtatt administrering av vår hjemmeside. Han har også
    bistått idrettslaget sentralt ved kurs og utvikling av hjemmeside.
    Styrets leder har overtatt betjeningen av mail til og fra basket@kjelsaas.no og
    administrasjon av Engebråtenhallen.
    Oppdatering av medlemslister rapporteres direkte fra lagenes oppmenn til KIL
    kontoret som står for fakturering og oppfølging av regnskap i samarbeid med
    kasserer.
Rasjonalisering og reduserte utgifter til administrasjon gir grunnlag for å holde
treningsavgifter uendret på et lavt nivå og handlefrihet til å utvikle det sportslige nivået.
                                              15
                                          16 av 29


Samarbeid med andre grupper i Kjelsås IL / samarbeid med andre klubber.
Via hovedstyret og kontoret har vi et godt samarbeid med både AU og de andre
gruppene i Kjelsås IL.
Samarbeidet med andre basketklubber fungerer godt innenfor Oslo og Akershus
Basketballkrets. Kjelsås IL Basket har fått god tilbakemelding på at vårt trenerforum er
åpent for andre klubber.


Administrative utfordringer for gruppa
    Drift av Engebråtenhallen. Basketgruppen er administrativt ansvarlige for driften
    av Engebråthallen utenom skoletid. Dette representerer en betydelig
    dugnadsinnsats i form av hallvakter og administrasjon. Kjelsås IL Basket mottar
    en årlig godtgjørelse for dette. Engebråtenhallen eies av Oslo Kommune og har
    eget budsjett og regnskap. Inntekter fra utleie i helgene kan benyttes til
    investeringer og vedlikehold. Avtalen skal gjenomgås i 2009.
    Mer treningstid og flere hjemmekamper til Engebråtenhallen.
    Kontinuerlig opplæring av oppmenn og andre funksjoner er viktig og nødvendig.
    Forenklet organisering av hallvakter, kioskvakter og dagsansvarlig.
    Informasjon og profilering av basket i Kjelsåsposten/Talefoten og andre medier.
    Sponsormarkedet. Arbeidet med å skaffe sponsorer fra næringslivet.
For den videre utvikling av klubben er det ønskelig med langsiktighet og kontinuitet,
både for oppmenn, andre ressurspersoner og styret for at ikke belastningen på
enkeltpersoner skal bli for stor og at effektiviteten blir størst mulig.


Økonomi
Resultat er stort sett i henhold til budsjett. Gruppen her en tilfredsstillende økonomi med
god likviditet til å dekke de løpende aktiviteter gjennom året. God likviditet er nødvendig
fordi store deler av inntektene kommer ved slutten av året. Faktureringen av
treningsavgift som skulle vært utsendt i oktober ble forsinket til desember og purring for
ubetalte treningsavgifter ble utsendt i februar 2009.


Inntektsgivende aktivitet.
    Inntektene kommer fra treningsavgift, hodestøtte og annet tilskudd fra Oslo
    Idrettskrets, lokale aktivitetsmidler fra Oslo Kommune, frivillighetsmidler fra
    bydelen, støtte fra basket kretsens reservefond, dugnadsaktiviteter i form av
    hallvakter, kiosksalg og gaver fra sponsorer.

Treningsavgift for 2008/2009 er uendret.
    • Basketskolen: kr 1000,-
    • Minibasket (10 - 12 år): kr 1100,-
    • Junior (13 - 17 år): kr 1400,-
    • Senior (18 år og over): kr 1500,-

Kostnader og økonomiske utfordringer.
De største utgiftspostene i regnskapet er påmeldingsavgifter for lagene, dommeravgifter,
trenerhonorar, lønn til ansatt og drakter.
Vi er oppdatert og utnytter aktuelle offentlige støtteordninger.
Økt sponsorstøtte fra næringslivet er en målsetning.
Det er et potensial for økte inntekter fra kioskdrift dersom flere hjemmekamper legges til
Engebråten. Det vises for øvrig til det fremlagte regnskap.

Strategisk plan
Strategisk plan for Kjelsås IL Basket er oppdatert i 3-års plan for 2009-2011.

                                              16
                                          17 av 29
FOTBALL

Sportslig del

Sportslig resymé

A-lag            Nr. 10 i 2. divisjon avdeling 2.
              NM: Utslått i 1. runde borte mot KFUM

Rek.lag I          Laget ble nr 5 i 3. divisjon avdeling 5.

Rek. Lag II         Laget ble nr 3 i 4. divisjon avdeling 3

Sportslig utvikling

Sportsplanen
Kjelsås Fotballs sportslige plan ble lansert i mars 2008. Dette var et stort arbeid som ble
ledet av Alexander Rein. Den sportslige planen er et styringsredskap for all sportslig
aktivitet i klubben og den har blitt lagt merke til både i OFK og Fotballforbund. Bo F
Gustavson presenterte den sportslige planen på cupfinaleseminaret hvor den ble veldig
godt mottatt. Den sportslige planen har virkelig profilert klubben utad. Takk til alle som
bidro i arbeidet.

Trenerkoordinator

Alexander Rein som var trenerkoordinator ungdom måtte pga jobbsituasjonen trappe ned
på sitt engasjement i Kjelsås Fotball våren 2008. Bo F. Gustavson har tatt noen av
arbeidsoppgavene men dette er ikke en ønskelig situasjon på sikt. Det ideelle er å få inn
en ny person i denne rollen.

Trenerforumene er av og til felles og av og til avholdes separate trenerforum for
gruppene avhengig av hvilke tema som skal tas opp. Trenerforum er en arena hvor
trenerne har kommet sammen for å diskutere faglige ting på tvers av aldersklasser samt
at det fungerer utmerket som en sosial arena. Takk til begge våre trenerkoordinatorer for
utmerket jobb i 2008.

Talentgruppetreningene ble startet igjen høsten 2008 med en gang i uken som
frekvens gjennom hele høsten og vinteren 2009. Det er etablert egne talentgrupper for
jentene.

FotballEkstra er et ekstra tilbud til aldersklassene 8-12. Dette er delt på to kvelder 8-10
år og 11-12 år. Gustavson er koordinatoren og tilretteleggeren for dette tilbudet.

En viktig del av klubbutviklingsfokuseringen har vært utdanning av egne dommere og
opprettelse av Dommerforum.

Terje Baldersheim har hatt et spesielt fokus på keeperutvikling i klubben og har fulgt
opp trener i treningssituasjon og også selv fulgt opp en del keepere i klubben. I tillegg
har han arrangert et OFKs en kvelds kurs med fokus på å rekruttere de yngste spillerne
inn i denne rollen.

Det har vært arrangert to Trener 1 – Modul 1 kurs lokalt i klubben i 2008. Klubben har
gjennom kursene utdannet over 40 trenere til barnefotballen i Kjelsås.

Vi har også i 2008 fått flere trenere med Trener 1 kompetanse. Både Ørjan Valla – G96
og Trond Jacobsen G94 er nå C trenere. I tillegg har klubben fått enda en ny C trener –
Jan Tore Green – som er assistent på juniorlaget

Et satsingsområde de neste årene er ytterligere skolering av laglederne i klubben.


                                              17
                                           18 av 29
Øvrige tilbud/arrangement

Fotballskole
Fotballskolen ble avviklet i begynnelsen av august med ny rekorddeltakelse, 180 stk!
Instruktører var spillere fra a-laget og spillere på aldersbetsemte lag med
aktivitetslederkurs. Kristian H. Carlsen hadde ansvaret for det sportslige innholdet og
oppfølging av instruktørene. Han var også initiatitaker til det som må være tett opp til
verdensrekord: 180 barn i god aktivitet på samme tid på en bane.
Lek med ball
Årets lek med ball var betydelig bedre sammenlignet med foregående år. Deltakelsen
også større, 50 stk 2002-modeller og 30 stk 2003-modeller. Carlsen hadde også her
ansvaret for det sportslige innholdet og instruktører var stort sett 92-spillere (jenter &
gutter) i Kjelsås, som var gjennom Aktivitetslederkurset i Barnefotball i våres.
Kjelsås Fotballens Dag
Et nytt arrangement i regi fotballgruppa gikk av stabelen 31. august. Været viste seg
ikke fra sin beste side, men de oppmøtte hadde det flott på tross av været. Hoppeslott i
diverse former var satt ut på banen, presisjonsskyting og triksekonkurranser m.m. ble
arrangert i regi av den alltid så entusiastiske Bo Gustavson. Junior1 og 2 stilte sporty opp
som vakter på postene og gjorde en kjempejobb. På tross av mye folk og godt salg i
kiosken, gir ikke dette arrangementet mye klingende mynt i kassen, men gleden over å
se så mye glade barn på stadion overskygger for det

Kjelsås MINICUP
Dette arrangementet ble avviklet for første gang i år. Årgangene 2000 og 2001, fra
Kjelsås, Skeid og Korsvoll var invitert til Cup 1. helgen i juni. Fint sommervær bidro til et
vellykket arrangement og med mange fornøyde deltakere. Vi gjentar suksessen i 2009.

Fotball etter skoletid (FEST)
Et nytt fotballtilbud ble presentert januar 2008. Fotball på stadion i SFO-tiden for 2. – 6
klasse. Arrangementet ble etterhvert meget populært og i oktober hadde vi så mange
som 80 deltakere i løpet av uka, fra Grefsen, Kjelsås og Disen Skole.

Kjelsåsdagen
Søndag 14. september ble Kjelsåsdagen arrangert i Kjelsås IL regi. Fotballgruppa fikk
ansvaret for å arrangere fotballaktivitet på Stadion i to timer denne søndagen, samt
kioskdriften..

Elverum
Elverumsturneringen har i mange år vært Kjelsås-spillernes høydepunkt. Det var 21 lag
fra Kjelsås som deltok i år – i overkant av 300 spillere. Dette er den største deltagelsen
noensinne og Kjelsås Fotball fikk et eget oppslag i lokalavisen på Elverum.

Kjelsås Fotball har i tillegg hatt deltagelse i Dana Cup, Aarhus Cup, Skaw Cup og Norway
Cup i 2008. I tillegg har selvsagt lag vært representert i cuper i Oslo og omegn.
Resultatene og det sportslige nivået på lagene er bedret de seneste årene. Dette kommer
klart til syne resultatmessig. J96 gikk bl.a helt til topps i Elverumsturneringen. At det
sportslige nivået er hevet har en klar sammenheng med den sportslige og
organisasjonsmessige utviklingen Kjelsås YA har gjennomgått – se neste avsnitt.

Medlemsmassen i aldersbestemte klasser har steget også i 2008. Det er veldig stor
aktivitet i alle årsklasser, og YA teller nå om lag 750 medlemmer. Det må bemerkes at
det jobbes veldig bra på den sportslige siden i de yngste lagene – noe som
forhåpentligvis klubben vil høste frukter av om noen år.
                                               18
                                          19 av 29
Administrativ og økonomisk del

Det har vært et felles styre for Kjelsås Fotball i 2008. I tråd med vedtak på fjorårets
årsmøte i fotballgruppa, har Kjelsås YA ikke hatt et eget styre.

Det har vært avholdt to oppmannsmøter i løpet av året som Styreformann har ledet.
Agenda for disse møtene har vært prioritering av lag på treningstider, økonomi, anlegg
og materiell.

Fotballstyret har i 2008 bestått av:

  Formann:         Tor Vidar Fosse
  Kasserer         Erik Nymoen
  Styremedlem        Hanne Witsø     (Sekretær)
  Styremedlem        John Sørensen
  Styremedlem        Lars Lauritzen    (Anlegg)
  Styremedlem        Amund Brandal    (Anlegg)
  Styremedlem        Christel Stub    (Arrangement)
  Styremedlem        Frank Svendsen    (Sportslig leder)

Det har vært avholdt 10 styremøter gjennom hele perioden, som regel ett møte hver
måned med unntak av juli.

  -   Sportslig
  -   Klubbutvikling
  -   Arrangementer som Kjelsås Fotballens dag og Minicup
  -   Økonomi
  -   Kamparrangement A-lag
  -   Ytterligere utvikling av jente- og juniorfotballen

Anders Kogstad ble i august 2008 ansatt på en kontrakt tilsvarende de økonomiske
utgiftene for en sivilarbeider. Han er finansiert delvis over klubbhusets budsjett og delvis
over Kjelsås Fotball sitt budsjett. Anders avhjelper DL og i tillegg er oppgavene å vaske
og drive forefallende arbeid på Stadion.

Representasjon/Kurs
Wenche Westberg er medlem av kontrollkomiteen i OFK og OIK.
Amund Brandal, Bo Gustavson, Tor Vidar Fosse og Dag Halvorsen har tatt NFF`s
Fotballederkurs 1 i 2008.


Økonomi
2008 var det første året hvor automatinntektene i sin helhet var borte. I tillegg klarte
ikke fotballgruppa å kompensere for dette bortfallet. Det resulterte i at fotballgruppa har
slitt økonomisk i året som har gått. Det har vært avholdt utallige møter gjennom høsten
vår likviditet har vært eneste punkt på agenda. Fotballgruppa så seg nødt til å få hjelp av
hovedlaget for å komme over den verste likviditetskrisen høsten 2008.

Klubben har utpekt dedikerte personer til å følge opp inntektsbringende tiltak i året som
kommer. Denne gruppen er allerede godt i gang med arbeidet og det er håp om at både
dugnadsinntekter og sponsorinntekter vil øke i 2009.

Pga utgiftssiden har økt og inntektene har blitt redusert har styret økt treningsavgiften
for alle aldersklasser i 2009. Dette har vært kommunisert på Oppmannsmøtet i desember
og forståelsen for dette er god. Treningsavgiften i klubben ligger dessuten relativt lavt
når vi sammenligner med andre klubber.
                                             19
                                          20 av 29
HÅNDBALL

Organisasjon
Styret for Håndballgruppa har i 2008 bestått av følgende:

Leder:            Teis Pedersen
Nestleder og
Dommeransvarlig:       Conni Nielsen
Sportslig leder:       Knut Sundby
Kasserer:          Tore Malmo
Oppmannsansvarlig
og hallvakt:         Anette Hallquist

Tilknyttet styret:
Materialforvalter:      Elisabeth Ellefseter
Driftsansvarlig Hall:    Yngve Paulsen

Møter
Styret har møtt jevnlig ca. hver måned gjennom sesongen.
I tillegg har det vært avholdt trenermøter og oppmannsmøter.

Økonomi
Gruppen har oppnådd et samlet overskudd på kr. 191.508,- regnskapsåret 2008.
Økonomien har bedret seg betraktelig fra året før (i 2007 hadde gruppen et underskudd
på ca 170’). Bakgrunnen for den bedrede økonomien er i hovedsak:
  -  herrelaget ned i 2. div. Etter sesongen 07-08 byttet herrelaget plass med
    BSK/NIF. Kjelsås gikk ned i 2. div og BSK/NIF overtok herrelagets plass i 1. div.
    Høstsesongen har dermed medført betydelige reduserte reiseutgifter for
    herrelaget.
  -  økt fokus på inntekter under arrangementene i Kjelsåshallen (økt fokus på
    kiosksalg)
  -  økte sponsorinntekter
  -  streng oppfølging av medlemslister og inndriving av treneravgifter
  -  færre bøter for manglende spillelisenser og ikke møtte dommere
  -  streng oppfølging av uttak av materiell (drakter, baller, klister, etc)


Markedsarbeid
Vi har i løpet av sesongen fulgt opp eksisterende sponsoravtaler med følgende firma:
Handelsbanken Nydalen. Draktreklame på 6 lag. Representanter fra Handelsbanken
presenterte seg på oppmannsmøtet i høst.
Peppes Pizza i Nydalen og Løren. Draktreklame på alle gruppens drakter. Peppes sponset
billettprinter der baksiden av billettene opplyser om deres rabatter. I tillegg får vi
prosenter av deres salg av pizza når disse leveres hjemme hos medlemmer som har
oppgitt vårt nummer ved telefonbestillingen. Peppes har lånt ut sitt nye styrerom i
Nydalen til våre styremøter. Peppes deltok aktivt under ’Kjelsås – Peppes Håndballskole
med effekter og avslutningsfest.
HC Thaugland Trælastforretning AS. Leverte og installerte en hjertestarter til
Kjelsåshallen, samt sponset førstehjelps- og hjertestarterkurs for ca 15 trenere og
oppmenn.
Krogsveen, Bundebygg og Hauge Elektro betaler for ’seil’ i Kjelsåshallen.
I tillegg til de overnevnte avtalene har flere lag direkte sponsor avtaler med lokale firma.                                              20
                                          21 av 29
Vi ønsker å takke alle våre sponsorer og samarbeidspartnere for et godt samarbeid i
inneværende sesong.
Arrangementer
Kjelsås – Peppes Håndballskole ble arrangert 4 dager i skolens sommerferie i august.
Meget vellykket arrangement med ca 70 spillere. Treninger var i Engebråtenhallen og
Kjelsåshallen og det var en meget populær avslutning med pizza på Peppes.
Vi arrangerte Gjensidige Håndballskole i høstferien i Kjelsåshallen med ca 30 spillere.
Kjelsåshallen
Hallens tilstand er en utfordring for de daglige treninger, det klages over manglende
renhold, tak som lekker, garderober som ikke innbyr til dusjing.
Det er en utfordring å arrangere kiosksalg med de begrensninger som er i plass og
kjøkkenfasiliteter. Det planlegges en kiosk-komite som jobber videre med gode forslag til
forbedringer.
Trening og treningsforhold
KIL Håndball må kjøpe et betydelig antall hall timer på NIH da vi totalt sett ikke får
tilstrekkelig tid i Kjelsåshallen og Engebråtenhallen.
Drakter og utstyr.
Det har vært utført et meget godt arbeid med å registrere alle gruppens spilledrakter.
Manglende draktsett er komplettert med stort innkjøp av nye drakter, gruppen fremstår
nå i stor grad som likt uniformert. Det er innført ordning med at oppmenn må signere ut
draktsettene før hver sesong.
Det er innført felles innkjøp av materialforvalter, som har delt ut forbruksvarer (tape,
isposer, klister) på kvote til lagene.
Sportslig utvikling
Vi har stor bredde i Kjelsås håndball, og vi ønsker å gi alle en mulighet til å prøve seg
som håndballspiller.
Opprettelsen av et nytt verv som Sportslig Leder har sikret søkelys på vår sportlige
satsning både i Styret og i gruppen. En av hovedoppgavene for Sportslig leder har vært å
få en detaljert oversikt over våre trenere og behovet for nye trenere, som vi vil søke
etter både internt og eksternt.
På guttesiden er det pr i dag ingen lag over 13 år. Det er en utfordring for gruppa å
prøve å redusere avskallingen til andre håndball-lag samt andre idretter (spesielt fotball).
Dette gjelder også for jentelagene over 13 år.
Det ble våren 08 inngått en partnerklubbavtale med BSK/NIF for guttesiden. KIL ga fra
seg plassen i 1. div og overtok plassen til BSK/NIF i 2. div. KIL er dermed formelt et
rekrutteringslag (’farmerklubb’) for BSK/NIF (’prestasjonslaget’). I tillegg inneholder
avtalen et samarbeid på trenersiden der KIL kan benytte seg av trenerkurs i regi av
BSK/NIF (foreløpig ikke iverksatt).
Herrelagets nye ambisjon er nå å befeste seg i toppen av 2. div.
Damelaget spiller i toppen av 4. div og har som klar målsetting å rykke opp i 3. div slik
at det blir kun en ’gjesteopptreden’ på ett år i 4. div.
B-lagene spiller i h.h.v. 4. div (herrer) og 5. div (damer).
Vi har en gruppe dyktige dommere, både erfarne og nyutdannede. Det er en klar
målsetting å styrke denne gruppen, slik at vi kan bygge en god Kjelsås-stamme med
dommere.
                                              21
                                           22 av 29
IDRETT FOR UTVIKLINGSHEMMEDE

Kjelsås ILs IPU gruppe har i dag 38 aktive medlemmer, en økning fra i fjor på 4
medlemmer. Alderen i gruppa er fra 10 år til 60 år. Alle som har lyst til å trene er
velkommen i gruppa vår, noe som beviser at Kjelsås IL driver god integreringsarbeid.
IPU gruppa trener 2 ganger i uken. Mandagen trener vi i gymsalen på Grefsen
barneskole. Onsdager har vi svømmetrening på Haukåsen skole.

I 2008 fikk vi kr 12.000 i oppstartstøtte fra OIK for å starte fotballgruppe. Takket være
den støtte har vi fått trener fra Kjelsås IL senior divisjon som skal trene vår gruppe hver
mandag kl 19-20 på Myrerjordet (Grefsen skole ved dårlig vær/flere minusgrader). Vi
gleder oss til å delta i fotball på Vivil lekene for første gang i 2009!

Gruppa har i dag 3 trenere som deltar både på Grefsen skole og på Haukåsen. Gruppa er
stolt over å være en del av et idrettslag og bruker klubbdrakta både på trening og
konkurranser. Gruppa har store utfordringer med å få tak i flere frivillige trenere.
IPU gruppa har følgende styre:

Leder:       April Stilley        (frivillig trener fra Civitan)
Kasserer:     Marit Muñoz         (foreldre representant, medlem av Civitan)
Sekretær:     Roy Jensen         (frivillig trener fra Civitan)
Styremedlem:    Bente Furland        (bolig representant) og
Styremedlem:    Ann Kristin Kalberg     (foreldre representant)
Varamedlemmer:   Unni Blålid         (foreldre representant)
          Tor-Egil Aas        (frivillig trener fra Civitan)

Styret har i 2008 hatt ett styremøte og ett årsmøte. Vi har hatt en diskusjon i styret
angående rekruttering av medlemmer til gruppa. For å kunne rekruttere flere
medlemmer må vi få flere motiverte trenere. Vi håper vårt samarbeid med fotballgruppa
vil hjelpe oss å få flere trenere. Vi har også samarbeidet med langrennsgruppa i Kjelsås
IL, som inviterer oss til trening før Special Olympics.

Vi prøver å få til bedre informasjon utveksling med boligene slik at det blir lettere å
planlegge for Kjelsås IL aktiviter. Håper derfor alle kan ta en titt på aktivitetskalender på
vår hjemmeside ca. en gang i måneden og oppdatere kalendrene til våre medlemmer slik
at vi unngår dobbelbooking på stevnedager. Se www.kjelsaas.no og klikk på IPU. Der
legger vi også ut dokumenter som dette og bilder vår gruppe. Vi har en god økonomi og
kjempehyggelige og positive medlemmer. Vi kunne tenke oss en utenlandstur til
Gõteborg og delta i et Special Olympics løp der i mai 2009, men vi må se hvordan vi får
med personal fra boligene. Dette er en utfordring pga mangel på overtidsbetaling i
boligene.

Gruppas medlemmer har i løpet av året deltatt i mange idrettsarrangementer. Special
Olympics sommer og vinterstevner er internasjonale stevner med deltagere fra flere
nasjoner. Deltagerene fra Kjelsås har gjort det meget bra, med flere gull, sølv og bronse
medaljer. Vi har også deltatt i Vivils sommer leker som er et stort nasjonalt stevne. Der
fikk alle medaljer for sine prestasjoner i svømming, boccia og friidrett. Vi har deltatt i et
stevne som Svømmeklubben Flipper arrangerer på Sogn, med fire gull og 3 sølv og vi
deltok i 4x50 stafetten for første gang! Idrettslig har gruppa hatt et meget bra år med
mange fine prestasjoner. Kjelsås Ils IPU gruppe er den eneste gruppa i Oslo som driver
med idrett for personer med utviklingshemninger som tar inn medlemmer som er
multihandikapet og gir et tilbud til alle, noe som er i idrettslagets ånd.
                                              22
                                          23 av 29

LANGRENN

Sportslig del
Rekrutteringen har vært stabil og er det samme som fjoråret men med en annen fordeling på
gruppene. Antallet aktive skiløpere er 403 og er det samme som fjoråret. Og disse fordeler
seg slik på ulike aldersgrupper pr. 31.12.2008 som følger:

 Gruppe     Jenter   Gutter   Total
   7      15     36     51
   8      23     25     48
   9      20     31     51
   10      8     30     38
   11      23     32     55
   12      10     14     24
   13      8      9     17
   14      8      5     13
   15      3     17     20
   16      1      4      5
  Jr*      8     24     32
   Sr*     15     34     49
  SUM                 403
* Junior og senior-tallene omfatter alle som er tilknyttet gruppene, men med ulikt
aktivitetsnivå.


Kjelsås har vært representert i skirenn både når det gjelder topp og bredde i løpet av
sesongen.
Vi vil nevne fra senior Ellen Sandbakken, Arne Post og Eirik Brandsdal som alle har
prestert på et høyt nivå gjennom sesongen i så vel NC,NM og Skandinavisk cup. Alle tre
plasserte seg blant de 3 til 7 beste sammenlagt i NC. Eirik Brandsdal gikk seg enda til en
11.plass i WC sprint ,Drammen og ble i november 08 tatt ut til WC i Dusseldorf. Herrer
senior fra Kjelsås gikk seg også inn til en strålende 4.plass under NM stafetten. På laget
gikk Øyvind Moen Fjeld, Arne Post og Eirik Brandsdal. Fra junior 17 og 18 bør nevnes Are
Martin Stenberg, Sindre Selvig, Henrik Struksnæs og Ole Fredrik Qvale som alle kom til
finalen i NC og alle hadde individuelle plasseringer i NM blant de 4 til 7 beste. Samtidig
fikk Øyvind Moen Fjeld og Stian Hallen gleden av å gå på første laget til Oslo under junior
NM. De gikk begge to en strålende etappe som medførte gull til Oslo og derav 2 gull til
klubben i stafett.

 For å styrke den sportslige satsingen og sikre en helhetlig sportslig utvikling for de yngre
gruppene, har styret opprettet funksjonen Sportslig utvalg og har i løpet av 2008 ferdig
utarbeidet den såkalte Kjelsåsstigen. En anbefalt stige for riktig type trening i de ulike
aldersgrupper. For å stimulere de yngre løpere til å gå på ski også utenom treningene,
fortsetter systemet med premiering av antall skiturer. Opplegget har vært vellykket.


Rennarrangement:

Kjelsåsrennet:
Kjelsåsrennet ble arrangert lørdag 8.mars i friteknikk. Det var ikke mulig å avvikle
rennet på vår egen arena og rennet måtte derfor flyttes til Sørkedalen. Det var i overkant
av 600 påmeldte deltakere og en del over 100 etteranmeldte grunnet andre avlyste renn
samme dag. Arrangementet ble gjennomført med betydelig arbeidsinnsats fra foreldre og
andre og var meget vellykket.
                                              23
                                           24 av 29
Telenor Karusellen Nordre Aker:
Dette er tredje gangen Telenorkarusellen ble arrangert med sponsoreffekter fra Telenor i
samarbeid med NSF. Runden ble introdusert for fem år siden under navnet
Langsetrunden og videreført nå på sjette året. Dette er 3 midtukerenn uten tidtaking, og
kom i stand gjennom et samarbeid med naboklubbene Lyn og Koll. Hensikten er å tilby
renn fra 6 tom. 12 år og motivere flere til å gå skirenn. Telenorkarusellen Nordre Aker er
også åpen for søsken og andre barn som ikke er tilknyttet noen ski gruppe.
To av rennene gikk i klassisk stil og et renn i friteknikk med innslag av skicross i all tre.
Ingen tidtaking foretas. Fra 12 år og oppover ble alle renn arrangert med fellesstart. Det
var premiering for 2 av 3 gjennomførte renn. Mer enn 500 løpere var påmeldt.

Klubbmesterskapet:
 Klubbmesterskapet 2008 ble avviklet i klassisk stil fra Solemskogen 11.mars.Årets
klubbmestere ble i dameklassen Trude Dybendahl Hartz og i herreklassen Henrik
Struksnæs. Det var i år deltakelse med ca 200 påmeldte, men det hadde vært plass til
flere i de yngste klassene. Det faktum at rennet måtte flyttes fra Langsetløkka kan ha
påvirket deltagelsen. Det var tilstrekkelig snø i startområdet ved Sætertjern, og selv om
det hadde regnet hele dagen så var forholdene fine. Dette sammen med løypekjører
Åsums velvillige gjennomkjøring på renn dagen ga fine forhold. Værgudene var så
velvillige og stoppe regnet mens konkurransen pågikk.


Andre arrangementer:
Felles treningssamling/miljøsamling på Langsetløkka ble arrangert lørdag 11.oktober
2008. Her er alle gruppene invitert til å være med hvis det passer ,og det er for lengst
en god og tradisjonsrik samling.

Triathlon konkurranse: Rulleski ,sykling og løping ble avviklet 6.september under fine
forhold. De yngste gruppene hadde en Duatlon konkurranse. dvs. sykling og løping.
Arrangementet hadde også deltakere utenfor klubben. Hele seansen var en suksess og vil
bli en årlig konkurranse i klubbens regi.

Fellessamlingen på Sjusjøen ble arrangert 21.-23.november. Dette er en familiesamling,
med stor oppslutning av foreldre og løpere. I år samlet vi ca. 250 deltakere, og
gjennomførte tradisjonelt program med trening, sosialt samvær og smørekurs. Snøen var
kommet så trening på ski ble avviklet under gode forhold både lørdag og søndag. Flere
benyttet seg også av kunstsnøanlegget i Naterudstilen. Her hadde juniorene fra Kjelsås
på samme tid samling med Team Kollen. Søndag var anlegget stengt for trening da
skirenn ble avholdt. Men det ble mange som tok turer innover fjellet med fine forhold på
søndag.

Avslutningstur for 11 – 16 år på Austlid ble arrangert 28-30 mars. Årets tur ble preget av
dårlig vær slik at turen lørdag måtte gå i lavlandet. Uoffisielt klubbmesterskap i sprint ble
avviklet lørdag ettermiddag på skiskytterstadion til store glede for deltagere og tilskuere.
Søndag som vanlig tur til Kjelsås-lia med bålkos, skileik og twist-løp. Avslutningsturen til
Austlid er et sportslig og sosialt godt arrangement og en god tradisjon. Dette er en
populær tur hvor gruppene har anledning til å bli bedre kjent med hverandre.

Avslutning for 11-16 år ble avholdt 23. april på Engebråten skole. Som i fjor og som
følge av de store gruppene måtte avslutningen for 7-10 år og 11-16 år splittes også
denne sesongen for å reduseres omfanget og varigheten av seansen. Avslutning for 7 –
10 års gruppene ble avholdt på Kjelsås skole 17.april.

Avslutning for junior ble avholdt 16.april og for senior 2.mai.Begge deler på Varmestua.
Team Kollen er et åpent tilbud til alle juniorløpere i Oslo Skikrets. Tilbudet består av
fellestreninger, samlinger og felles opplegg ifbm. cuprenn og NM-jr. Nesten alle aktive
juniorløpere var med på opplegget siste sesong. Langrennsgruppa stiller med trenere
og/eller smørere i Team Kollen.                                              24
                                         25 av 29
Administrativ del


Styret pr 31.12.08
Leder:           Richard Struksnæs
Nestleder:         Svein Olav Bø
Kasserer:          Ellen Lòrange
Sekretær:          Ann Lisbeth Brathaug
Hovedoppmann 7-10 år:    Jostein Sandvik
Hovedoppmann 11-16 år:   Erik Brodin
Hovedoppmann Jr/Sr:     Harald Skogli
Sportslig leder Jr/Sr:   Espen Jonhaugen
Hovedoppmann Tur      Leiv Helsingen
Sportslig utvalg:      Grete Nykkelmo og Espen Tønnesen
Utøver representant:    Ellen Sandbakken


Møtevirksomhet
Det har i sesongen vært avholdt 16 styremøter, derav 8 med oppmenn. Enkelte av
møtene/deler av møtene fungerer som ren administrativ koordinering og planlegging. Det
foreligger skriftlig referat fra møtene.


Administrativ representasjon
Vesla Dybendahl:    Vararevisor Oslo Skikrets
Harald Skogli :    Junior oppmann Oslo Skikrets
Espen Jonhaugen:    T.D.Oslo Skifestival,Holmenkollen Skimarathon og
            Trollskimarathon
Marianne Bøe:     T.D. K.M i Sprint


Skileikanlegg og løyper vært lite benyttet grunnet den dårlige vinteren. I løpet av
2008 har bredden av 3 og til dels 5 km traseen blitt forbedret. Likeså har på tampen av
året myra på 2km på vei inn blitt lagt med stolper i bunn. Alt dette med god hjelp fra
Friluftsetaten. Langrennsgruppa har årlig løypedugnad i konkurranseløypene på høsten.
Takk til Oslo Kommune ved Friluftsetaten for grunnpreparering av løypene om høsten og
preparering av løypenettet om vinteren. På grunn av den dårlige vinteren var det lenge
ikke mulig å kjøre med stor maskin til prepping av løypene. KIL har derfor skaffet seg
tilgang til snøscooter og har med tillatelse fra Friluftsetaten preppet løypene selv når
forholdene tillot det. Fra 2008 gjelder dette også rund løypa fra Solemskogen over
Evensetermyra og til Linderudkollen.
I tillegg er lysforholdene på Løkka blitt forbedret i høst.

Av andre ”prosjekter” på Løkka som vi ser behov for:

    Utbedring av den planlagte ake- og gangveien
    Mulighet for en liten hoppkneik
    Oppvarmingstrase

Varmestue på Langsetløkka
Varmestua fremstår i dag som et positivt bidrag i nærmiljøet og en møteplass for
langrennsgruppa.
Den brukes aktivt alle dager. Friluftsbarnehagen har vært i gang i tre år og er en
kjærkommen inntekt til drift av huset. Varmestuas primære funksjon som
langrenngruppas klubbhus kolliderer ikke med friluftsbarnehagen.
Samlingssted for gruppene, møteaktiviteter og kafeteriadrift under renn og trening er
noen av de aktivitetene som har funnet sted under langrennssesongen.                                            25
                                           26 av 29
Hovedlaget har også lagt flere av sine møter til varmestua. Det drives også kommersiell
utleie av varmestua og her vil vi rette en stor takk til Knut Feiring for tilrettelegging av
utleie og drift.


Snøproduksjonsanlegg
Langsetløkka var et av 4 steder i Oslo utpekt for snøproduksjon. Snøproduksjon på Løkka
denne vinteren kom dessverre aldri i gang til dels grunnet den milde vinteren. Styret er
imidlertid av den oppfatning at vi vil få mer igjen ved å produsere snø på et utbygd
Linderudkollen Nordiske senter .Vi vil derfor legge vårt fokus dit i tett samarbeide med
Idrettsetaten og Friluftsetaten i Oslo Kommune..
Det arbeides fra styret ikke lenger med snøproduksjon to steder, men primært fokus er
rettet mot Linderudkollen. Dette i tett samarbeide med Idrettsetaten og Friluftsetaten.
Her vil en sløyfe på ca. 5 km sammen med en stadion og snøproduksjon for så vel hopp
og langrenn bli vurdert sammen.
Det vil ikke la seg gjøre å arrangere skirenn i Holmenkollen i sesongene 09 og 10 så
derfor er det et akutt behov for avvikling av skirenn andre steder.

Økonomi
Regnskapet for 2008 viser en omsetning på kr. 1.808.661 og et ordinært driftsunderskudd på
kr.10.213. Etter finansposter og ekstraordinære poster er årsresultatet et overskudd på kr.
23.242. Treningsavgift for sesongen 2008/2009 er avsatt i balansen med kr. 200.000.

Total egenkapital er pr 31.12.08 kr. 717.270,-

Treningsavgift for sesongen 2008/2009 blir uforandret fra forrige sesong for gruppene 7
år-10 år.De andre øker med 100.kr som oppsettet under viser. Innenfor Jr/Sr gruppen
med det dårligste tilbud på trening reduseres treningsavgiften ned til 1500.kr.


Gruppe 7-8 år          kr 800
Gruppe 9-10 år         kr 1.000
Gruppe 11-12 år         kr 1.300
Gruppe 13-14 år         kr 1.500
Gruppe 15-16 år         kr 1.900
Junior*             kr 2.000
Senior*             kr   0

* Senior betaler egenandeler i forhold til satsingsnivå. Juniorene som deltok i Team
Kollen betalte i tillegg en egenandel på kr 2.500,- som er 50% av Team Kollen avgiften.
Juniorer betaler for inneværende sesong 25%-50% eller 100% av kostnad pr. NC-renn
avhengig av plassering. De betaler i tillegg treningsavgift som oppført.
                                              26
                                          27 av 29
ORIENTERING

Sportslig del
Utøvere: Medlemstallet har økt til 43, dette skyldes delvis nybegynnerkurset der de fleste
var barn og ungdom.

Trening: I tillegg til tilbud om trening på mandager i august og september, har trening
foregått ved deltakelse i bedriftsløp på tirsdager og torsdager fra mai til september.

Arrangement i egen regi:
Maridalten turorientering er inne i sitt 25. år med omtrent samme oppslutning som
tidligere. Det er solgt 128 konvolutter og 40 ekstrakort. Avlutningen på Stadion 20.
oktober samlet 30 turorienterere. Det var loddtrekning av premier blant de som møtte
fram.

Nordmarkskarusellen (275 deltakere) ble arrangert 29. mai fra Linnerudkollen. Per Eric
Stråhlbrand var både løypelegger og løpsleder. Sigurd Melsom var kontrollør.
Arrangementet gikk greitt.

Nybegynnerkurs i orientering (20 deltakere) ble arrangert fra Langsetløkka mandager fra
slutten av april og til midten av juni. Tilbud om videre trening i august og september.
Alle foreldre/foresatte hadde i god tid før hver kurskveld fått tilsendt oversikt over
planlagte aktiviteter. Det har de satt pris på.
Deltakerne på nybegynnerkurset har fått eget tilbud om arrangement: egne løyper ved
våre arrangement, Rekruttenes dag i Frognerparken, Nordmarkskarusellen og KILs
opplegg på Stadion 21. september.

Klubbmesterskapet ble arrangert 4. juni fra Maridalen skole med egen nybegynnerløype.
Alle i de yngste klassene fikk premie med de samme de kom i mål. Herreklassen ble
vunnet av Jan Nytvedt, kun sekunder før Tore Sivertsen. Det ble ingen klubbmester i
dameklassen.

Sommeravslutning
9. juni med parkløp og grilling (utenfor Grefsenkollveien 12). Nye kart ble laget av Jon
Sletvold. Den korte løypa ble arrangert som fotoorientering, den lange med ”vanlig” kart.
Det deltok ca 40 personer som satte pris på dette nye arrangementet.

Aktivitetsdagen på Grefsen stadion var 21. september. Det var lagt en o-løype på
nytegnet kart (av Jon Sletvold). Vi hadde 38 deltakere og premie til alle.

Langløpet som ble arrangert 4. oktober fra Låkeberget, hadde 49 deltakere. Det var lagt
ned et stort arbeid av løypelegger og løpsleder Per Eric Ståhlbrand. Resultatene kom
raskt på nettet.

Verdensdagen for psykisk helse ble arrangert på Langsetløkka 19. oktober. Tre av styrets
medlemmer var til stede. Gruppen hadde skaffet orienteringskart til bruk under
arrangementet.

Resultater:
Anne-Britt Nilsen deltok i Portugal O-meeting i februar. I to løp nord for Lisboa ble hun nr
fire sammenlagt. VM for veteraner ble gjennomført i juli i Portugal (4200 deltakere).
Anne-Britt Nilsen kom i A-finalen (de 80 beste i verden) både i sprint og langdistanse.
Hun ble nr 51 og 56 på tross av brukket kravebein og vansker med å løpe.

I november deltok Anne-Britt Nilsen i ”The Caribbean 2008 Multi-days O-event” (250
deltakere). Det var seks løp på ulike øyer, alle løp var tellende. Hun ble best fra Norge
sammenlagt i sin klasse (19 deltakere).
                                              27
                                          28 av 29
Nordmarkskarusellen – resultater sammenlagt:
  Tobias Eilertsen vant klassen H 10-12. Stian Eilertsen ble premiert i klasse H 10-12.
  Sigurd Melsom ble premiert i klasse H 70.

Jon Sletvold tok sølv i VM sammenlagt (med lagkamerat) i radio-orientering i Korea i
september. Han ble nr 4 individuelt.

Utfordringer
Vi ønsker å satse både på økt kompetanse ved kurs i løypelegging, kontrollør,
regelverket i o-løp m.m. og rekruttering.

Administrativ og økonomisk del
Styret:
Leder    Hilde Ståhlbrand
kasserer  Hans Viggo Sæbø
sekretær  Anne-Britt Nilsen
styremedlem Per Eric Ståhlbrand
styremedlem Jon Sletvold.

Per Eric Ståhlbrand ble æresmedlem på KILs ting i mai.

Anne-Britt Nilsen er nestleder i Oslo Idrettskrets og leder av utvalg idrett for
funksjonshemmede. Hun er styremedlem i stiftelsen Osloidrett og medlem av NIFs
politiske integreringsutvalg.
Hun er koordinator for 60 PLUSS på Kjelsås i samarbeid med Nordre Aker Røde Kors.

Styremøter:
Det er holdt sju styremøter. I mellom møtene har e-post og telefon blitt brukt.

Medlemmer av o-gruppa har vår og høst fått tilsendt oversikt over arrangement og løp.
Dette har foregått per e-post til de som har det, eller som brev.
Gruppens hjemmesider inneholder informasjon om arrangement og resultater.

Representasjon:
Per Eric Ståhlbrand deltok på kretstinget i orientering 12. februar. Anne-Britt Nilsen hilste
tingdelegatene fra Oslo Idrettskrets.
Per Eric Ståhlbrand deltok på Norges Orienteringsforbunds ting i Tromsø 1. og 2. mars og
på orienteringsgallaen i Bergen 15. november.

Saker: Arbeid med alle arrangementene har vært tidkrevende. OCAD er innkjøpt. Der
gjør det mulig å lage egne kart med inntegnede løyper. Banner med logo og
overtrekksdresser er vedtatt innkjøpt. Talefoten og hjemmesiden er brukt til å informere
om gruppens tilbud.

Økonomi:
Gruppen legger fram et regnskap for 2008 med et overskudd på kr 19 039.

Ordningen med refusjon av startkontingenter også for nærløp, er praktisert i 2008.

Gruppeavgiften er kr 100 for barn og kr 200 for voksne.

Den økonomiske situasjonen er stabil og god.
                                              28
                                         29 av 29

SLUTTKOMMENTAR
Hovedstyret takker alle som har deltatt i lagets mange og varierte oppgaver. Uten denne
store frivillige innsatsen hadde det ikke vært mulig å vise til de gode resultatene som er
oppnådd.

Kjelsås er 100 år i 2013. I de kommende år håper vi denne milepælen kan begeistre,
skape entusiasme og tilhørighet, og inspirere både aktive, trenere og tillitsvalgte til
fortsatt fremragende innsats!


Kjelsås, 22. april 2009


Kjell Øren      Bernt Rotnes    Kari Solvang   Per Ekstrøm    Arne Sæter
leder        nestleder     Andreassen    styremedlem    styremedlem
(sign.)       (sign.)      styremedlem   (sign.)      (sign.)
                    (sign.)

Hege         Erik Wollf     Frode Toven   Teis Pedersen   Tor Vidar Fosse
Kommandantvold    Alpin       Basketball    Håndball     Fotball
Allidrett for barn  (sign.)      (sign.)     (sign.)      (sign.)
(sign.)

April T. Stilley   Richard      Hilde
IPU         Struksnæs     Ståhlbrand
(sign.)       Langrenn      Orientering
           (sign.)      (sign.)
                                             29

								
To top