Anemiye yaklasim son

Document Sample
Anemiye yaklasim son Powered By Docstoc
					Anemiye yaklaşım

    Dr. Işık Kaygusuz
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
  Hematoloji Bilim Dalı

                   1
       Anemi Nedir?
Daima hatırlanmalı:

 Anemi klinik bir bulgudur
 Tek başına bir hastalık değildir

 Altta yatan hastalık araştırılmalıdır

 Teşhisi her zaman da kolay değildir


                     2
       Aneminin tanımı
  Kanın hemoglobin konsantrasyonunun, hastanın
  yaş ve cinsiyetine göre normal kabul edilen
  değerlerin altına inmesidir
      Kadınlarda      Erkeklerde
      Hb < 12 g/dl     Hb <13,5 g/dl
       HCT <36       HCT <41
  Total plazma volümündeki değişikliklerden
  etkilenir
                        3
4
   Aneminin belirti ve bulguları
  Anemiye bağlı belirtiler
   Hemoglobin düzeyi

   Aneminin oluş hızı

   Hastanın yaşı

   Kardiyovasküler sistemin durumu  Anemiye neden olan hastalığa bağlı
                     5
  Aneminin belirti ve bulguları -2
 En sık ve en erken
  Halsizlik
  Çabuk yorulma
  Kaslarda güçsüzlük
 Fizik muayenede en sık;   solukluk
 Kardiyovasküler
  Çarpıntı
  Eforla oluşan dispne
  Yaşlılarda anjina pektoris      6
 Aneminin belirti ve bulguları - 3
MSS ait yakınmalar
 Baş ağrısı
 Baş dönmesi
 Ayağa kalkınca baygınlık hissi
 Kulaklarda uğultu, çınlama
 Konsantrasyon yeteneğinde azalma
 Uyuklama hali
 Bilinç bozuklukları (nadiren)
                   7
  Aneminin belirti ve bulguları - 4
 Sindirim sistemine ait
   İştahsızlık
   Bulantı
   Dispepsi
   İshal
   Kabızlık
 Kadında menstrüasyon bozuklukları
   Amenore, menoraji
 Erkekte libido kaybı         8
        Klinik Öykü
Klinik özellikleri etkileyen faktörler:

 Hastalığın ortaya çıkış hızı
 Şiddeti

 Yaş

 Eşlik eden hastalıklar


                     9
      Klinik Öykü -2
 Semptomların başlaması: sinsi veya ani
 Semptomların süresi
 Önceki kan sayımı
 Eski anemi tanısı
 Demir, folik asit veya B12 tedavisi öyküsü
 Ailede anemi öyküsü
 GİS semptomları
 Beslenme özellikleri
 İlaçlar
 Öz geçmiş                  10
      Klinik Öykü - 3
 Alkol tüketimi
 Menstrüasyon ve doğurganlık öyküsü
 Mesleki anamnez ve hobiler
 Sarılık veya idrar renginde koyulaşma
 Kilo kaybı
 Ateş, gece terlemesi
 Karında rahatsızlık veya dolgunluk
 Ağız ve dilde yara
 Parestezi, uyuşma, güç kaybı
                     11
       Klinik bulgular


 Muköz membranlarda solukluk
 Taşikardi, sistolik üfürüm

 Kalp yetmezliği bulguları

 Spesifik bulgular: kaşık tırnak, sarılık, bacak
 ülserleri, kemik deformiteleri

                        12
Laboratuar Testleri - Tam kan sayımı
   MCV (mean corpuscular volume)
   bir eritrositin ortalama hacmini gösterir.
   Normalde 80-100 fL ‘dir

   RDW (red cell distribution width):
    Eritrositlerdeki hacim (büyüklük)
    değişikliklerinin kantitatif ölçümü
    Normalin üst sınırını aşan değerler eritrosit
    büyüklüklerindeki heterojenliği yansıtır
    (anizositoz) ve mikroskopik incelemeyi
    gerektirir.
                            13
Laboratuar Testleri - Retikülosit sayısı
   Metilen mavisi gibi özel boyalar
   kullanıldığında retikülin olarak görülebilen
   ribonükleik asit (RNA) içeren genç
   eritrositlerin oranıdır (%)

   Normal retikülosit sayısı ~ %1’dir (% 0.5-2.0)

   Anemili bir hastada retikülosit sayısı
   düzeltilerek değerlendirilmelidir.      14
15
    Laboratuar Testleri
Eritrositlerin yüzdesi (%) olarak belirtilen
retikülosit sayısı’nın hastanın hematokrit
değerine göre, bir diğer deyişle anemi
derecesine göre düzeltilmesi gerekir

  Düzeltilmiş retikülosit yüzdesi ;

  Retikülosit (%) X HCT (%) ÷ 45
                      16
Laboratuar Testleri - Periferik Yayma:
 Tüm eritrositler aynı boyutta mı?
 Tüm eritrositler normal diskoid şekilde mi?

 Hücrelerin rengi nasıl?

 Tüm eritrositler aynı renkte mi?

 Eritrosit inklüzyonu var mı?

 Eritrositlerin içinde hemoparazit var mı?

 Lökosit yapı ve dağılımı normal mi?

 Trombosit dağılımı normal mi?
                      17
      Anemi Sınıflaması


I.  Morfolojik yaklaşım

II. Patofizyolojik  (Fonksiyonel) yaklaşım                       18
I.   Morfolojik Sınıflandırma
Mikrositer      Normositer       Makrositer
(MCV<80fl)                  (MCV>100)
Demir eksikliği   Kronik hastalık     Megaloblastik
           anemisi(2/3)      anemiler
Talasemiler     Demir eksikliği     B12 vit. ve folik asid
           (erken dönem)      eksikliği
Sideroblastik    Renal yetersizlik    Hemolitik anemi
Kronik hastalık   Kombine nutrisyonel   Karaciğer
anemisi (1/3)    eksiklik(mikst anemi)  hastalıkları
Kurşun zehirlenmesi Kemik iliği yetersizliği Hipotiroidizm
          durumları
           Hipotiroidi       Myelodisplastik
                       sendromlar        19
II. Patofizyolojik sınıflandırma
  Hipoproliferatif Anemiler

 Olgunlaşma Kusurları
     - Sitoplazmik
     - Nükleer
 Hiperproliferatif Anemiler


                  20
II. Patofizyolojik sınıflandırma
Hipoproliferatif Anemiler
(Mutlak retikülosit sayısı < 75.000/μL):

 Kemik iliği anemiye yeterli yanıt veremez
 Ancak üretilen hücreler sıklıkla normaldir

 Retikülosit sayısı düşüktür (<%2)


                        21
II. Patofizyolojik sınıflandırma
Hipoproliferatif:

  Demir eksikliği
  Kronik hastalık anemisi
  Eritropoetin eksikliği
   Kronik renal yet.
  Hematolojik maligniteler

                  22
II. Patofizyolojik sınıflandırma
Kemik iliği hasarı:

  Kök   hücre hasarı: Kemoterapötikler, ilaçlar
   (antibiyotikler, antidepresanlar), kimyasal
   maddeler, infeksiyonlar (bakteriyal, viral),
   aplastik anemi

   Otoimmun hasar: İnfeksiyonlar (Hepatit, EBV,
   HIV), Romatoid hast., SLE, Aplastik anemi,
   GVHD

   Yapısal hasar: Radyasyon, metastatik kanserler,
   myelofibrozis, granülomatöz hastalıklar (tbc,
   fungal enfeksiyonlar), depo hastalıkları  23
II. Patofizyolojik Sınıflandırma
Olgunlaşma Bozuklukları:

 İnefektif  eritropoez

 Retikülosit  sayısı düşüktür

 Eritrosit  morfolojisi bozuktur
                   24
II. Patofizyolojik sınıflandırma
  Sitoplazmik olgunlaşma kusurları:

  1.  Şiddetli demir eksikliği
  2.  Talasemiler
  3.  Sideroblastik anemi

  Nükleer olgunlaşma kusurları:

  1.  Megaloblastik anemiler(B12 vit ve folik asid eksikliği)
  2.  Miyelodisplastik sendrom

                               25
II. Patofizyolojik sınıflandırma
Hiperproliferatif (hemorajik-hemolitik)
(Mutlak retikülosit sayısı > 100.000/μL)
    Akut kan kaybı
    Akut hemoliz: İntravasküler veya ekstravasküler
    Kronik hemoliz
     • Çevresel faktörler
     • Membran kusurları
     • Metabolik kusurlar
     • Hemoglobinopatiler
     • Paroksismal Nokturnal Hemoglobinüri
                             26
Yeni tanı aneminin sık sebepleri
                  27
Yeni tanı aneminin sık sebepleri
1.  Demir eksikliği
2.  Akut veya kronik inflamasyon
3.  Renal hastalık
4.  Folat veya Vitamin B12 eksikliği
5.  Alfa veya Beta talasemi
6.  Orak hücreli anemi
7.  Enzimopatiler (G6PD, ve diğerleri)
8.  Herediter sferositoz
9.  Otoimmun hemolitik anemiler
10.  Miyelodisplastik sendrom
11.  Myelofitizis
12.  Lösemiler
13.  Konjenital veya kazanılmış red cell aplazi  28
MCV temel alınarak anemili hastaya yaklaşım


 1. Öykü
 2. Fizik muayene bulguları
 3. Klinik ve laboratuar verileri ışığında hastaya
   yaklaşım kişiselleştirilmelidir
                           29
 Mikrositer Aneminin (MCV<80 fl)
     Değerlendirilmesi

1. En önemli sebep demir eksikliğidir
2. Demir eksikliği anemisi? - Demir göstergeleri ve
  çevresel kan yayması iste
3. Serum demir düzeyi, total demir bağlama
  kapasitesi, transferrin saturasyonu, ferritin düzeyi
4. Demir eksikliği anemisi doğrulanırsa demir
  kaybının sebebini araştır
                          30
 Mikrositer Aneminin (MCV<80 fl)
     Değerlendirilmesi
1. Demir eksikliği anemisi yoksa
2. Beta-talasemi araştır hemoglobin elektroforezi
  iste
3. Hb A2’de artış varsa Beta talasemi

4. Demir eksikliği yok ve HbA2 normal, mikrositik
  anemi genellikle alfa-talasemidir.
  ( hastanın etnik kökeni ve aile öyküsünü araştır
  çevresel kanda hedef hücreleri ve bazofilik
  noktalanma var mı?)
                          31
 Mikrositer Aneminin (MCV<80 fl)
    Değerlendirilmesi

1. Mikrositik kronik hastalık anemisini
  araştır

2. Sideroblastik anemi?
  Ringed sideroblastların araştırılması için
  kemik iliği incelemesi
                        32
  Mikrositer Aneminin (MCV<80 fl)
     Değerlendirilmesi
      MCV Fe TDBK Transferrin   Ferritin
              Saturasyonu

Demir
eksikliği
        ↓  ↓ ↑  ↓       ↓
Kronik
Hastalık
      N- ↓  ↓ ↓  ↓-N      N-↑

Talasemi
      ↓    N N  N-↑      N
                        33
Makrositer Aneminin (MCV>100 fl)
    Değerlendirilmesi
1. Megaloblastik anemiyi dışla
  hipersegmentasyon ve oval makrositler
2. MCV ≥ 120 ise megaloblastik anemi
3. Retikülosit yüksek ise hemoliz veya
  kanama araştır ( Direkt Coombs testi,
  hemoglobin elektroforezi, Glukoz-6-
  fosfat dehidrogenaz düzeyi)

                      34
Normositer Aneminin (MCV 80-100 fl)
    Değerlendirilmesi
I.  Klinik öykü irdelenmeli
   - Kronik hastalık anemisi
   - Böbrek yetersizliği
   - Tiroid hastalığı
   - Diğer endokrin bozukluklar

II. Erken dönem demir eksikliği veya
  kombine besin eksikliği      35
Normositer Aneminin (MCV 80-100 fl)
    Değerlendirilmesi
I. Retikülosit sayısı yüksek:
    - Hemoglobinopati? Hemoglobin
  elektroforezi
    - G6PD eksikliği?
II. Retikülosit sayısı düşükse:
    - Kronik hastalık anemisi
    - Kronik böbrek yetersizliği
    - Tiroid hastalığı
    - Kemik iliği hasarı      36
Demir eksikliği anemisi etyolojisi
1. Demir kaybında artış (Kronik kan kaybı):
   Menstrüel kayıplar

   Gastrointestinal kayıp:

    Peptik ülser, varisler , hiatal herniler, polipler,
    divertükiloz, anjiodisplazi, kr. NSAİD
    kullanımı
   Kronik intravasküler hemoliz: PNH

2. Yetersiz demir alımı: Diyetle alım azlığı
  (Vejeteryanlarda)
3. Artmış ihtiyaç:Bebeklerde, adolesanda, kadınlarda
  ve gebelikte
4. Demir emiliminde azalma                  37
Kronik hastalık anemisi
I.  İlgili durumlar
    Infeksiyonlar
     • Viral, bacterial, TB, parasitic, fungal
    Otoimmun hastalıklar
     • RA, SLE, sarcoidosis, IBH, vasculitis
    Kanser
    Kronik solid organ reddi


II. Özellikler
   Lökosit ve trombosit sayıları normal
   Anemi değişik derecelerde (hafif-ciddi)
   Düşük eritropoetin seviyesi
   Düşük retikülosit sayısı            38
Megaloblastik Anemiler
  DNA sentezinde bozukluk sonucunda çekirdek
  oluşumu gecikir.

  RNA sentezinde bozukluk yoktur. Sitoplazmik
  gelişim devam eder.

  Kemik iliğinde inefektif eritropoez ve eritroid
  seride megaloblastik değişiklikler ve dev
  metamyelositler vardır.
                         39
B12 vitamin eksikliği nedenleri
  Malabsorbsiyon:
    Pernisiyöz anemi:
    • Intrinsik faktör ve gastrik asit yokluğu.
     %90 vakada APCA(+)(Anti Parietal Cell
     Antikor).
    Anti intrinsik faktör antikor % 35 vakada
    • En sık B12 vit. eksikliği sebebidir.
    • Atrofik gastrit(+). Gastrik kanser gelişme riski
     yüksektir.
    Gastrektomi
    Terminal ileum hastalıkları: Tropikal sprue vb.
  Cobalamin tüketimi:Diflobatrium latum
  Malnutrisyon: Vejeteryanlar               40
     B12 vitamin eksikliği
      Klinik bulgular:
 Halsizlik

 Dilde ağrı (atrofik glossit)
 Yutma güçlüğü

 Serebral kortekste ve omuriliğin lateral ve
 dorsal kolonlarında demyelinizasyon
 Paresteziler

 Güç kaybı

 Romberg testi(+).
                        41
     Folik asid eksikliği
 Primer kaynağı:Çiğ sebze-meyve
 Eksiklik nedenleri:

  Yetersiz diyet (en sık):alkolizm-beslenme
  boz.
  Malabsorbsiyon:

   • Gluten enteropatisi-İnce barsak
    rezeksiyonu-İnflamatuar barsak hastalığı
  Diğer

   • Hemodializ-Antifolat ilaçlar-
    Antiepileptik ilaçlar           42
    Hemolitik Anemiler
I. Herediter hemolitik anemiler

A. Membran kusurları:
  - Herediter sferositoz
  - Herediter eliptositoz
B. Metabolik bozukluklar-enzim kusurları:
  - G6PD eksikliği
  - Piruvat kinaz eksikliği
C. Hemoglobinopatiler
  - Talasemiler
  - HbS, HbC hastalığı          43
       Hemolitik Anemiler
II. Kazanılmış Hemolitik Anemiler

İmmun
    - Otoimmun Hemolitik anemiler

Sıcak antikor tipi:
        a) idiopatik
        b) sekonder ( SLE, KLL, lenfomalar, ilaçlar)

Soğuk antikor tipi:
       a) idiopatik
       b) sekonder (lenfomalar, infeksiyonlar
         (Ör: mikoplazma pnömonia, enfeksiyöz mononükleoz)

                                44
     Hemolitik Anemiler
Eritrosit fragmantasyon sendromları:
   - Kardiyak hemoliz
   - Arteriovenöz malformasyonlar
   - Mikroanjiopatik hemolitik anemiler
     a) Dissemine intravasküler koagülasyon
     b) Trombotik trombositopenik purpura
     c) Hemolitik üremik sendrom
     d) Vaskülitler
     e) Malign hipertansiyon
                          45
Hemolitik anemi / laboratuar
Eritrosit yıkımındaki artışa bağlı:
 Serum LDH düzeyinde artış
 Serum indirekt bilirubin düzeyinde artış
 Haptoglobulin düzeyinde azalma
Eritrosit üretimindeki artışa bağlı
 Retikülositoz
 Kemik iliğinde eritroid hiperplazi
 Periferik yaymada anizositoz, polikromazi
Eritrositlerde hasar:
 Morfolojik: sferositler, eliptositler, fragmante eritrositler


                               46
             Özet
  Hemoglobin değeri düşük ise – Hemen demir tedavisi başlama
  Tam kan sayımı, HCT, MCV, RDW
  Periferik yayma - morfolojik inceleme
  Retikülosit sayımı
  Kan kaybını değerlendir: Akut, kronik, gizli
  Hipoproliferatif veya hemolitik veya hemorajik?
  Hipoproliferatif ( Retikülosit <%2) ise mikrositik veya
  makrositik?
     - Mikrositikse DEA? veya diğerleri?-Demir testleri
     - Makrositikse- Megaloblastik? (B12, FA)
     - Normositik ise- Kronik hastalık anemisi
  Retikülosit≥%2- Hemolitik anemi araştır         47

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:278
posted:6/22/2012
language:Turkish
pages:47