Metal ve Alasimlarinin Isil Islem Prensipleri by 6rlEDhL

VIEWS: 19 PAGES: 3

									MET - 518 Metal ve Alaşımlarının Isıl İşlem
                                   METAL EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
     Prensipleri
                  Eğitim ve Öğretim Yöntemleri                  Krediler
  Yarıyıl
                      Proje/Alan   Dönem                    AKTS
        Teori   Uyg.  Lab.                Diğer  Toplam   Kredi
                      Çalışması   Ödevi                    Kredisi
   1-2    42     -    40      -      60     50    192    3     7,5
Ders Dili    Türkçe
Zorunlu /
        Seçmeli
Seçmeli
Önşartlar    Yok
Dersin     Fe-C alaşımlarında fazlar ve yapılar, östenitten ferrit, sementit, martensit, ve beynite
İçeriği     dönüşüm, izotermal ve sürekli soğuma diyagramları, ferrit ve perlit üretmek için uygulanan
        ısıl işlemler, sertlik ve sertleşebilirlik, demir alaşımlarının (çelikler, paslanmaz çelikler ve
        dökme demirlerin) ısıl işlemler, demir dışı alaşımların yaşlandırma ısıl işlemleri
Dersin Amacı  Dersin amacı: Metal ve alaşımlarının ısıl işlem prensiplerinin, ısıl işlem yapı ve mekanik
        özellikler arasındaki ilişkilerin ayrıntılı olarak anlaşılmasıdır.
Öğrenme     Bu derse katılan öğrenciler ısıl işlemle metal ve alaşımlarının yapı ve performanslarını
Çıktıları ve  (mekanik özelliklerini) kontrol edebilirler.
Yeterlilikler
Ders Kitabı   1. Krauss G, STEELS: Heat Treatment and processing Prenciples, ASM international,
ve/veya       Metals Park, OHIO, 1990.
Kaynaklar    2. William F.Smith, Structure and Properties of Engineering Alloys, , Mc Graw-Hill,
          NewYork .,1993. , Çev.: Dr. Mehmet Erdogan, Nobel Yayın Dağıtım, 2000, Ankara
        3. Donald R. Askeland, The Science and Engineering of Materials, Chapman and Hall,
          London., 1993, Çev: Dr. Mehmet Erdogan, Nobel Yayın Dağıtım, 1998, Ankara.
Değerlendirme                                        Adet    Yüzde
Ölçütleri
        Ara Sınavlar                                 X      10
        Kısa Sınavlar
        Ödevler
        Projeler
        Dönem Ödevi                                  X      10
        Laboratuvar                                  X      10
        Diğer                                     X      10
        Dönem Sonu Sınavı                               X      60
Ders
        Doç. Dr. Mehmet ERDOĞAN (e-mail: mehmeter@gazi.edu.tr )
Sorumluları
Hafta      Konular
1        Fe-C alaşımlarında fazlar ve yapılar
2        Fe-C alaşımlarında fazlar ve yapılar
3        Izotermal ve sürekli soğuma dönüşüm diyagramları
4        Östenitten ferrit, sementite ve beynite dönüşüm
5        Östenitten martensite dönüşüm
6        Ferrit ve perlit üretmek için ısıl işlemler
7        Sertlik ve sertleşebilirlik
8        Çeliğin temperlenmesi
9        Yüzey sertleştirme
10        Takım çeliklerinin ısıl işlemleri
11        Paslanmaz çeliklerin ısıl işlemleri
12        Dökme demirlerin ısıl işlemleri
13        Demir dışı alaşımların yaşlandırma ısıl işlemleri
14        Demir dışı alaşımların yaşlandırma ısıl işlemleri
MET - 518 Heat Treatment Principles of              DEPARTMENT OF METALLURGY
      Metals and Their Alloys                    EDUCATION

                     Teaching Methods                     Credits
 Semester
                                                    ECTS
        Leccture Recite Lab.     Projects  Term Paper   Other   Total   Credit
                                                    Credit
   1-2      42    -    40     -      60      50    192     3     7.5
Language    Turkish
Compulsory
        Optional
/ Elective
Prerequisite  No
Catalog    Phases and structures in Fe-C alloys, transformation of ferrite, cementite, martensite and
Information  bainite from austenite, Isothermal and continuous cooling diagrams, heat treatments
        applications for production of ferrite and pearlite, hardness and hardenability, heat treatments
        of ferrous alloys (steels, stainless steels and cast irons), age hardening of non ferrous alloys.
Objectives   The aim of this course is to deeply understanding the heat treatment principles, relationships
        between heat treatment, structure and mechanical properties of metals and their alloys

Learning    The attendance of this course can control structure and performance of metals and alloys
Outcomes    (mechanical properties) by heat treatment.
References
        1. Krauss G, STEELS: Heat Treatment and processing Principles, ASM international, Metals
         Park, OHIO, 1990.
        2. William F.Smith, Structure and Properties of Engineering Alloys, , Mc Graw-Hill,
         NewYork .,1993. Vol 1 and II, Trans.: Dr. Mehmet Erdogan, Nobel Publishing Company,
         2000, Ankara
        3. Donald R. Askeland, The Science and Engineering of Materials,, Chapman and Hall,
         London., 1993, Trans: Dr. Mehmet Erdogan, Nobel Publishing Company , 1998, Ankara.

Evaluation                                               Percent
                                             Number
criteria’s                                               (%)

        Midterm Exams                                 X        10

        Quizzes
        Homeworks
        Projects
        Term Paper                                  X        10
        Laboratory Work                                X        10
        Other                                     X        10
       Final Exam                           X  60
Instructors  Assoc. Prof. Dr Mehmet ERDOGAN (e-mail: mehmeter@gazi.edu.tr)
Week     Subject
1       Phases and structures in Fe-C alloys
2       Phases and structures in Fe-C alloys
3       Isothermal and continuous cooling transformation diagrams
4       Transformation from austenite into ferrite, cementite and bainite.
5       Transformation from austenite into martensite
6       Heat treatment to produce ferrite and pearlite
7       Hardness and Hardenability
8       Tempering of steels
9       Surface hardening
10      Heat treatments of tool steels
11      Heat treatments of stainless steels
12      Heat treatment sof cast irons
13      The age hardening of non-ferrous alloys
14      The age hardening of non-ferrous alloys

								
To top