Docstoc

sport.......3

Document Sample
sport.......3 Powered By Docstoc
					          INLEIDING                           INTRODUCTION
          Welkom by die Sportakademie van die Skool vir         Welcome to the Sport Academy of the School of
          Toerisme, Gasvryheid en Sport! Mag u studieter-        Tourism, Hospitality and Sport. May your study
          myn by ons ’n aangename leerervaring wees! U          time with us be an enjoyable learning experi-
          leerervaring sal uiteindelik lei tot:             ence! Your earning will ultimately lead to:
          •	 ‘n	Graad	of	diploma	in	Sportbestuur;            •	 A	degree	or	diploma	in	Sport	Management;
          •	 Blootstelling	aan	intellektuele,	operasionele,       •	 The	transfer	of	cognitive,	technological,
          	 tegnologiese	en	emosionele	intelligensie;          	 operational,	and	emotional	intelligence;
          •	 Waardering	van	die	unieke	dienskultuur	en          •	 Maintaining	the	unique	character,	service
          	 etiek	van	Sport;                       	 excellence	of	Sport;
          •	 Blootstelling	aan	kreatiwiteit,	onafhanklike	        •	 Creativity,	independent	thought,	team	work	
          	 denke,	spanwerk	en	effektiewe	kommunikasie.         	 and	effective	communication.
   Sekretaresse:	(051)	507	3312	
   Programhoof: Me	Willien	Fourie	•	(051)	507	3544	•	e-pos:	fouriew@cut.ac.za
                                             NAVRAE
Secretary:	(051)	507	3312                                ENQUIRIES	
Programme Head:	Ms	Willien	Fourie	•	(051)	507	3544	•	e-mail:	fouriew@cut.ac.za
             CENTRAL UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, FREE STATE
             SENTRALE UNIVERSITEIT VIR TEGNOLOGIE, VRYSTAAT
             YUNIVESITHI E BOHARENG YA THEKENOLOJI, FOREISTATA
             FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES
             SCHOOL OF TOURISM, HOSPITALITY AND SPORT
                                       SPORT MANAGEMENT
                                       SPORTBESTUUR
  DIE LEERPROGRAM                                         THE LEARNING PROGRAMME
  Die Suid-Afrikaanse sportbedryf toon wesenlike groei en met ‘n beduidende vraag na toe-     The South African sports industry shows dramatic growth and a demand for well-quali-
  paslike opgeleide sportbestuurders. Ons oud-studente het die sportbedryf betree as sport-    fied sports managers. Our former students have entered the sports industry as coaches at
  bestuurders, sportbemarkers, rekreasiebestuurders, avontuurbestuurders, gimnasium-       academies, sports marketers, recreation managers, adventure managers, personal train-
  afrigters, sportstadion bestuurders, asook afrigters of bemarkers by sportafrigting-akade-   ers and managers of sport stadiums. Short courses in adventure management, coaching
  mies. Kortkursusse in avontuurbestuur en afrigtings-, skeidsregters- of beamptekursusse     and umpires or other referee qualifications open the doors to the international sports
  open deure na die internasionale sportbedryf.                          industry.

  Hierdie leerprogram volg ‘n sterk entrepreneuriese aanslag en bied twee uittreevlake.      The learning programme follows a strong entrepreneurial approach and offers two exit
  Na drie jaar van studie word die Nasionale Diploma: Sportbestuur toegeken, en na vier      levels. After three years a National Diploma: Sports Management is awarded, and after
  jaar die B Tech: Sportbestuur. Gedurende die eerste twee studiejare word die aanleer      four years, the B Tech: Sports Management. During the first two years of study we em-
  van uitnemende operasionele vaardighede beklemtoon. Tydens die derde en vierdejaar       phasise operational excellence. In the third and fourth years of study, the development of
  beklemtoon ons projekbestuur en die ontwikkeling van innoverende konsepte.           managerial and innovative competencies is emphasised.

  Detail inligting oor die inhoud en koste van die verskillende vakke is op aanvraag by      Detailed information about the content and cost of the various subjects,
  ons seketaresse beskikbaar.                                   are available on request.


  ERVARINGSOPLEIDING:                                       EXPERIENTIAL LEARNING:
  Studente kan kies uit 4 elektiewe waarin ervaringsopleiding aangebied word:           Students can choose one of 4 electives to do his/her experiential training:
  Afrigting, Aerobiese Instrukteur, Persoonlike afrigter, Sportbestuur en Avontuurbestuur.    Coaching, Aerobic Instructor, Personal Training, Recreation Management,
                                                  Adventure Management. Eerste Jaar                   Tweede Jaar                   First Year                     Second Year
 Sportbestuur                  Sportbestuur                  Sport Management                  Sport Management
 Sport en Fisieke Rekreasiekunde         Sport en Fisieke Rekreasiekunde         Sport & Physical Recreation Studies (Sport Sci-   Sport & Physical Recreation Studies
 (Sportwetenskap, Sportvoeding &         (Sportwetenskap, Sportvoeding &         ence, Sport Nutrition & Sport Psychology)      (Sport Science, Sport Nutrition &
 Sportsielkunde)                 Sportsielkunde)                                           Sport Psychology)
                                                 Sport Marketing
 Sportbemarking                 Sportbemarking                                           Sport Marketing
                                                 Public Relations
 Skakelkunde                   Skakelkunde                                             Public Relations
                                                 End-User Computing
 Rekenaareindverbruik              Persoonlike verkope                                         Personal Selling
                                                 Experiential Learning
 Ervaringsopleiding               Ervaringsopleiding                                         Experiential Learning

 Derde Jaar                   Vierde Jaar                   Third Year                     Fourth Year
 Sportbestuur                  Sportbestuur                  Sport Management                  Sport Management
 Sport en Fisieke Rekreasiekunde         Sportbemarking of Sportsielkunde        Sport & Physical Recreation Studies         Sport Marketing or Sport
 (Sportwetenskap, Sportvoeding &         Rekreasiebestuur (Sportwetenskap)        (Sport Science, Sport Nutrition &          Psychology
 Sportsielkunde)                                         Sport Psychology)                  Research Methodology
                         Navorsingsmetodologie
 Sportbemarking                                         Sport Marketing                   Recreation Management (Sport
 Ervaringsopleiding                                       Experiential Learning                Science)


TOELATINGSVEREISTES                                       ADMISSION REQUIREMENTS
Die toelatingskriteria vir die ND: Sportbestuur is as volg:                   The admission criteria to learning programme are as follow:

1. Enige kandidaat vir ‘n Universiteit van Tegnologie graad, diploma of sertifikaat moet ten  1. A candidate for a University of Technology degree, diploma or certificate must be in
  minste in besit wees van ‘n Nasionale Senior Sertifikaat (NSS) of ‘n graad 12 of        possession of at least a National Senior Certificate (NSC) or a grade 12 or equivalent
  gelykwaardige kwalifikasie soos goedgekeur deur die Senaat.                   certificate approved by Senate.


2. Om aansoek te doen moet u ‘n SUT-skaalpunt van 27 of meer behaal. Bepaal die punt vir    2. To apply, you need to achieve a CUT-score of at least 27. Obtain the score for
  elk van u Graad 12 vakke met die onderstaande tabel. U SUT-skaalpunt is die totaal       each Grade 12 subject from the table below and add them to obtain
  oor al u vakke.                                         your CUT-score.

 Persentasie behaal                                         Percentage
                 30 -   40 -   50 -   60 -  70-  80 -   90 -                    30-   40-    50-   60-   70-   80-   90-
   in die NSS     0-29%                                   achieved in NSC   0-29%
                 39%   49%   59%    69%  79%   89%   100%                    39%   49%    59%   69%   79%   89%   100%
 Graad 12 vakke                                         Grade 12 subject

 Puntetoekenning vir                                        Points rating for
             1    2    3    4     5   6    7    8                 1    2    3    4    5    6     7    8
   % waarde                                             % value


Neem asseblief kennis: ‘n Leerder moet minstens ’n telling van 3 (40% - 49%) in Lewens-     Please Note: A Learner must at least achieve a score of 3 (40% - 49%) in Life Orientation.
oriëntering behaal. Indien ’n hoër telling behaal word, sal 3 steeds in die berekening van   If a higher mark is obtained the value will still only be calculated as 3.
die totale punt geld.
                                                Unfortunately applicants scoring below 20 do not qualify for admission to any CUT
Ongelukkig kwalifiseer persone met tellings laer as 20 nie vir enige SUT leerprogramme nie.   learning programmes.

3. Kandidate met ‘n 27 + SUT-skaalpunt sal uitgenooi word om ‘n Algemene Skolastiese      3. Candidates scoring 27 or more will be invited to complete a General Scholastic Aptitude
  Aanleg, asook ‘n Engelse Vaardigheidstoets af te lê (waar van toepassing). U sal ook die    Test, an English Proficiency Test, as well as an opportunity to convince an interview panel
  geleentheid gebied word om in ‘n onderhoud u vorige ervaring en u motivering tot sukses     of their prior experience and motivation to succeed (where applicable).
  met ons te deel (waar van toepassing).
                                                  Qualifications of foreign candidates must comply with the General Certificate of
  Die kwalifikasies van buitelandse aansoekers moet ooreenstem met die Suid-Afrikaanse      Secondary Education or General Certificate of Education A-level requirements and
  Algemene Sertifikaat vir Sekondêre Onderwys of die Algemene Sertifikaat vir Onderwys      submit the International Students’ Application Form.
  A-vlak vereistes. Buitelandse aansoekers moet ook die Internaisonale Studente-
  aansoekvorm voltooi.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:6
posted:6/22/2012
language:English
pages:2
Description: sport.......3