Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Hovedavtalen felleso 18988a by 6f6g5Yt

VIEWS: 7 PAGES: 21

									Velkommen til felles opplæring, 2008

Bergen kommune og lærer-
organisasjonene ønsker velkommen til
felles opplæring for rektorer og
tillitsvalgte i:
 •Hovedavtalen for kommunal sektor
 •Tilsettinger
 •Arbeidstidsavtalen for det pedagogiske
  personalet
Felleskolering i Hovedavtalen (HA), 2008

Hovedavtalen – arbeidslivets
grunnlov

Hovedavtalen KS, Del B:
Samhandling – samarbeid mellom
arbeidsgiver og de ansatte ved deres
tillitsvalgte
Summeoppgave


Vi ønsker å starte med følgende
summeoppgave for å prøve å sette fokus
på temaet:
Drøft og prøv å bli enige om hva dere
mener bør være to av hovedmålsetningene
ved denne økten om Hovedavtalen?
Felles forord til HA
Formålet med HA er å:
• Skape et best mulig samarbeidsgrunnlag mellom partene
 på alle nivåer
• Legge til rette for gode prosesser mellom partene og for en
 positiv utvikling av kvalitativt gode tjenester
• Samarbeid basert på tillit og gjensidig forståelse for
 hverandres roller
• Involvere de ansatte og deres organisasjoner så tidlig som
 mulig
• Gjennom ordningen med tillitsvalgte gi arbeidstakerne reell
 innflytelse på hvordan arbeidsplassen skal organiseres og
 hvordan arbeidsmetodene skal utvikles
§ 1-1 Formål

HA skal være en ”døråpner” for:
• et godt samarbeid mellom
 arbeidsgiver og de tilsatte og
 deres organisasjoner
• tjenester av høy kvalitet
• trygge arbeidsplasser med
 meningsfylt arbeid og et godt
 arbeidsmiljø
§ 1-2 Samarbeid

• Godt samarbeid er av avgjørende betydning for
 utvikling av tjenestene
• De tillitsvalgte er representanter for de ansatte
• Rett og plikt til å gjøre sitt beste for å skape et godt
 samarbeid
• Eventuelle problemer skal løses gjennom ordningen
 med tillitsvalgte
• Må være et godt fungerende tillitsvalgtapparat med
 klare linjer og fullmakter
• De tillitsvalgte skal ha forholdene lagt til rette
§ 1-5 Oppfølging og opplæring

• Partene forplikter seg til en kontinuerlig
 oppfølging og opplæring av ledere og
 tillitsvalgte
• Felles skolering i hovedavtalen og annet
 avtaleverk
• Årlige opplærings- og erfaringskonferanser om
 HA i kommunen
§ 3 Rettigheter og plikter

§ 3-1 Arbeidsgiver
• Påse at rettigheter og plikter overholdes
• Regelmessig info
• På et tidligst mulig tidspunkt informere,
 drøfte, ta med på råd
• Ledige stillinger, utlysningstekst, søkerliste,
 utvelgelse, intervju
• Ta beslutninger (styringsrett/styringsplikt)
• Drøftingsreferat [skal-bestemmelse, § 3-1 i)]
   Styringsretten begrenses av

Lover f eks:
Arbeidsmiljøloven
Ferieloven
                Avtaler
Forvaltningsloven
Arbeidstvistloven

                   Personlige/individu-
Rettspraksis             elle avtaler
           Tariffavtaler:  (arbeidsavtalen,
          HTA        AML § 14-5 og
          HA        14-6)
          Særavtaler
          Lokale avtaler
§ 3 Rettigheter og plikter (forts.)
§ 3-2 Tillitsvalgt
• Rett og plikt til å drøfte spørsmål vedr. lønns- og
 arbeidsvilkår (referat)
• Rett til å forplikte medlemmene
• Ikke tilskynde eller medvirke til ulovlige konflikter
• Informere arbeidsgiver
• Prioritere møter med arbeidsgiver
• Uttale seg om tilsetting, overflytting, opprykk mv
Hva er drøftinger?

• Både arbeidsgiver og tillitsvalgte kan be om at
 saker tas opp til drøfting
• Partene gir synspunkter/argumenterer,
 samhandler
• Forsøker å komme til enighet (reell
 medbestemmelse)
• Arbeidsgiver skal konkludere (styringsplikt)
• Drøftingsarena; medbestemmelsesmøtet
Referat

REFERAT

fra drøftingsmøte på __________ (arbeidssted) mellom rektor og
tillitsvalgt for______ (organisasjon) den______ (dato og årstall)
Til stede:

Temaer for møtet:


Synspunkter som kom fram:
Arbeidsgivers konklusjoner:


 ________________________
    referent         Riktigheten av referatet bekreftes:
                     _________________________
Noen kjennetegn ved reelle drøftinger


 - Tidspunkt: Tillitsvalgt kommer inn i saken på et
  så tidlig tidspunkt som mulig
 - Innsyn: Tillitsvalgt har fått nødvendig og
  tilstrekkelig informasjon og dokumentasjon i
  god tid før medbestemmelsesmøtet
 - Forberedelse: Tillitsvalgt har fått mulighet/tid til
  å forberede seg
 - Dialog/møte: Det har vært dialog/møte mellom
  partene. Innkalling i god tid. (Møteplan)
Noen kriterier for reelle drøftinger (forts.)
 - Reell vurdering: Arbeidsgiver har foretatt en reell
  vurdering av tillitsvalgtes syn, selv om synet ikke
  nødvendigvis blir tatt til følge
 - Fullmakt: Nødvendige fullmakter foreligger
 - Dokumenterbarhet: Det har vært ført referat,
  godkjent av begge parter        Referat
  Som hovedregel bør resultatet av drøftingene være
  preget av begge parters syn = reell medbestemmelse
§ 3-4 Rett til fri fra ordinært arbeid


•Utføre tillitsvalgtarbeid på arbeidsplassen
 uten trekk i lønn
•Volde minst mulig ulempe for arbeidets
 gang
•Arbeidsgiver legger forholdene til rette
•Nødvendige fravær avtales på forhånd
•Fast frikjøp for skoletillitsvalgte for å ivareta
 ”minst mulig ulempe for arbeidets gang”
 (bl a vikarproblematikk)
§ 3-6 Tillitsvalgtsopplæring


 Tillitsvalgte har rett til opplæring
 – tilrettelegge for organisasjonenes og
 tillitsvalgtes behov for opplæring

 Permisjon med hel eller delvis lønn
 – Hovedtillitsvalgte full lønn
Rett til fri for tillitsvalgte, skoleverket

• Rett til å ha arbeidsplasstillitsvalgte på alle
 arbeidsplasser (fram til 2010)
 • Ikke begrensninger som kan ligge i § 3-3 om
  tillitsvalgtordningen
• Har rett til fri med full lønn ved deltakelse på
 kurs/opplæring mv (fram til 2010)

 ”Bondevik-forliket”
Gode ledere

Har gode ordninger for dialog og drøfting
med de ansatte og med tillitsvalgte i samsvar
med Hovedavtalens bestemmelser

Utøver arbeidsgivers styringsrett og har
ansvaret for å ta beslutninger som angår
bruk av ressurser og organisering av arbeidet
Gode ledere (forts.)


•Utøver ledelse ved å motivere
 gjennom å utfordre, stille krav
 og støtte
•Utøver ledelse med høye krav
 til etisk og faglig kvalitet og
 ser på inkludering som en
 viktig verdi og mangfold som
 en styrke
•Har høye krav til etisk kvalitet
Gode tillitsvalgte

•Har lojalitet til medlemmene og
 kommunens oppdrag
•Har engasjement og kunnskaper om både
 faglig utviklingsarbeid og
 regelverk
•Har evne til å sette seg
 inn i ledelsens ramme-
 vilkår og valgmuligheter
Gode tillitsvalgte (forts.)


•Kan håndtere konfidensiell informasjon,
 høy integritet
•Har evne til god dialog med egne
 medlemmer og med ledelsen
•Har arbeidsvilkår som muliggjør god dialog
 med egne medlemmer og med ledelsen

								
To top