????? ???? Delphi

Document Sample
????? ???? Delphi Powered By Docstoc
					 М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

    Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығы


«Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету» кафедрасы
                    «Бекітемін»
                 ҒЗЖжХҚ жөніндегі проректор м.а.

                   ______________Бажиров Т.С.

                  «_____» _____________ 2010 ж.
6М070400 - «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету»

   мамандығының магистратураға қабылдау емтиханының

            БАҒДАРЛАМАСЫ
            Шымкент, 2010 ж.
                                  1
  Қабылдау емтиханының бағдарламасы 050704-«Есептеу техникасы және
бағдарламалық қамтамасыз ету» мамандығының Жүйелік бағдарламалау,
Бағдарламалар құрудың саймандық құралдары, Тілдер және бағдарламалау
технологиясы, Деректер қорын басқару жүйелері, Есептеу жүйелері және желілерін
аппараттық және бағдарламалық қамтамасыздандыру пәндерінің типтік
бағдарламалары негізінде құрылған.


Қабылдау емтиханының бағдарламасы кафедраның мәжілісінде талқыланған
« »      2009ж., №___ хаттамасы

  Кафедраның меңгерушісі ____________ф.-м.ғ.к., доцент м.а. Ахметова С.Т.


  Қабылдау емтиханының бағдарламасы «Ақпараттық технологиялар,
телекоммуникация және автоматтандырылған жүйелер» факультетінің әдістемелік
комиссиясымен мақұлданған « »     20__ж., №__ хаттамасы

  Төрайымы _____________Бердалиева Г.А.

  Қабылдау емтиханының бағдарламасы Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру
орталығымен келісілген

ЖООКББО бастығы ________________________Қ.Сыпабек
                                       2
                  Кіріспе

   Магистратурада мамандарды даярлау екі бағыт бойынша жүргізіледі:
   - кәсіптендіру;
   - ғылыми-педагогикалық.
   Оқу бітірушілерге есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету
магистрі академиялық дәрежесі беріледі.
   Магистратура түлектерінің кәсіби қызмет объектілері болып:
   6N0704-«Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету»
мамандығы бойынша кәсіптендіру даярлауда:
   - мемлекеттік басқару органдары;
   - жобалау мекемелері;
   - өнеркәсіптік өндірістер;
   - қаржы ұйымдары және т.б.
   ғылыми-педагогикалық даярлауда:
   - ғылыми-зерттеу ұйымдары;
   - мемлекеттік басқару органдары;
   - оқу орындары;
   - жобалау мекемелері;
   - өнеркәсіптік өндірістер;
   - қаржы ұйымдары және т.б.
   6N0704-«Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету»
мамандығы бойынша магистр:
   - инженер;
   - инженер-бағдарламалаушы;
   - инженер-электроник (электроник);
   -автоматтандырылған басқару жүйелерінің инженерлері және өзінің
біліктілігіне сәйкес келетін басқа да лауазымдар;
   - оқытушы;
   - жоғары біліктілікті, жоғары категориялы және т.б. мамандар.

       1. Пәндердін атауы және олардың негізі бөлімдері

         1.1 Тілдер және бағдарламалау технологиясы
   ЭЕМ туралы жалпы мәлімет. ЭЕМ-де есеп шешудің негізгі кезеңдері.
Алгоритмдеу негіздері. Алгоритмді жазу тәсілдері. Жоғарғы деңгейлі алгоритмдік
тілдер. Бағдарлама құрылымы. Деректер типтерін сипаттау, деректердің
динамикалық құрылымы. Жоғарғы деңгейлі бағдарламалау тілдерінің негізгі
операторлары, модульдік бағдарламалар. Құрылымдық бағдарламалау элементтері.
Бағдарламаны әзілеу. Бағдарламалау стилі, құрастыру тәсілдері. Бағдарламаны
жобалау, бағдарламаны түзету.

           1.2 Деректер қорын басқару жүйелері
   Негізгі түсініктер мен анықтамалар. Ақпарат және деректер. Дерeкқор
концепциясы. Қолданбалы программалардың деректерден тәуелсіздігі, деректер
                                       3
артықшылығы. Дереқор, дерекқор жүйелері, дерекқор басқару жүйелері туралы
түсінік. Дерекқор жүйелерінің сәулеті. Деректер схемалары ДЖ стандартты үш
деңгейлік сәулеті. Концептуалдық деңгей, модель, схема. Сыртқы деңгей, ішкі
модель, ішкі схема. Ішкі деңгей, сақталынатын деректер қоймасы, деректерді
сақтау құрлымы. Дерекқор жүйелерінің негізгі компанеттері. Техникалық,
ұйымдастыру - әдістемелік, программалық тілдік жабдықтары. Тілдік
жабдықтардың жіктелінуі. Жүйде сұранымдарды жүзеге асыру. Деректер сөздігі.
Дерекқор жүйелерінің жіктелінуі. Жергілікті және үлестірілген жүйелер, олардың
түрлері мен ерекшеліктері. Дерекқор модельдері. Деректер модельдерінің құрамы,
құрлымы, операциялары. Деректер құрлымы, олардың типтері, деректер
схемаларын көрсету формалары, кілттер, топтық қатынастар типтері. Деректермен
орындалатын негізгі операциялар, ДҚ процедуралары. Бүтіндігін шектеу. Деректер
модельдері. Деректердің иерархиялық моделі (ДИМ). Деректердің тораптық моделі
(ДТМ). Деректердің реляциондық моделі (ДРМ). Реляционды алгебра (РА).
Реляциялық есептеу (РЕ). SQL сұраныстарының структуралық тілі. QBE (RQBE)
терминалды тіл.
              1.3 Жүйелік бағдарламалау
   ЭЕМ-нің жұмыс режимі. ЭЕМ сәулеті. Құрылғылардың сипаттамасы және
белгіленуі. Регистрлер жиыны және олардың белгіленуі (Басқарушы регистрлер,
ЖМР). Стек, оның қолданылуы, стекке қатынас құру. Процессордың жұмыс
режимі (нақты, виртуальді, қорғалған). Процессордың көпесептік жұмыс режимі.
Әртүрлі жұмыс режимдерінде жадыны мекендету. Жадыны ұйымдастыру.
Мекендік кеңістікті үлестіру. Жадының физикалық мекенінің құрылуы.
Ұлғайтылған жады. Деректер типтері және олардың мекендетілуі. Командалар
форматы. Жадыдағы операндтарды мекендету түрлері. Жүйелік ресурстарға
қатынас құру. Жүйелік ресурстардың тізімі және жүйелік ресурстардың
ашықталуы. Үзулерді өңдеу механизмі (бағдарламалық және сыртқы). Үзу
векторлары. Вектор аймағы. Бағдарламалық және аппараттық үзулер. Үзу кезіндегі
параметрлерді беру стегінің қолданылуы. Жүйелік ресурстарға АРІ функциялары
арқылы, ОЖ функциялары арқылы және физикалық деңгейде қатынас құру. Үзу
контроллерлері. Порт түсінігі. Портқа қатынас құру. Сыртқы құрылғы мен
компьютердің өзара әрекеттесу процесі. Динамикалық қосылатын кітапханалар.

       1.4 Бағдарламалар құрудың саймандық құралдары

   Бағдарламаны құру құрал-саймандарының анықтамасы. Құрал-саймандардың
даму тарихы. Қазіргі кездегі құрал-саймандардың жіктелуі және негізгі
ерекшеліктері. Жалпы және арнаулы бағдарламалық қамтама. Бағдарламаны
әзірлеу, бағдарламалау тілінің жіктелуі және оны таңдау. Нақты уақыт есептерін
бағдарламалау ерекшеліктері. Бағдарламалау кезіндегі ЭЕМ құрылымы мен сәулеті
туралы түсінік және олардың ерекшеліктеріү есептеу үрдісін ұйымдастыру.

   1.5 Есептеу жүйелері және желілерін аппараттық және бағдарламалық
              қамтамасыздандыру

                                       4
   Есептеу жүйелері мен желілерінің қағидалары. Цифрлық құрылғыларды
логикалық жобалау теориясының негіздері. ЭЕМ-нің элементтері және
функционалдық бөлшектері. ҮИС сұлбатехникасы. ЭЕМ-нің арифметикалық
негіздері. ЭЕМ-нің жадыда сақтау құрылғылары. ЭЕМ процессорлары. ЭЕМ-де
ақпаратты енгізу-шығару. Деректерді өңдеу жүйелері. Есептеу кешендері (ЕК).
Компьютерлік желілер. Көппроцессорлық ЕК. Есептеу жүйелері мен желілерін
жобалау негіздері.

 2. 6N0732 – Стандарттау, метрология және сертификаттау мамандығының
  магистратураға қабылдау емтихан сұрақтарының ұсынылған тізімі

          Тілдер және бағдарламалау технологиясы

1. Элементарлық берілгендер, массивтер и жазулар, және олармен жұмыс
(Паскаль, C++).
2. Массивтерді сорттау (Паскаль, C++).
3. Процедуралар мен ішкі программалар оларды сипаттау және шақыру (Паскаль,
C++).
4. Функциялар, сипаттау және пайдалану (Паскаль, C++).
5. Нақты бағдарламалау тіліндегі құрылымдық операторлар, (күрделі, шартты,
циклдық) (Паскаль, C++).
6. Енгізу-шығару операторлары (Паскаль, C++).
7. Файлдық типтер (Паскаль, C++).
8. Модулдер. Библиотекалар (Паскаль, C++).
9. Графикалық режимдер, процедуралар және функциялар (Паскаль, C++).
10. Алгоритмдер түрлері

          Деректер қорын басқару жүйесі (ДҚБЖ)

11. ДҚЖБ-ң жалпы концепциясы: деректердің үш моделі, релакциялық,
иерархиялық және желілік. ДҚЖБ-не қойылатын талаптар.
12. Деректер қорын жобалау этаптары.
13. Кесте құру, индекстер: (Visual FoxPro, Access, Oracle, және т.б.)
14. Деректерді сорттау және фильтрация.(Visual FoxPro, Access, Oracle)
15. Сұраныстар құру. SQL тілі (Visual FoxPro, Access, Oracle)
16. Релакциялық деректер қорын жобалау, нормалдау.(Visual FoxPro, Access,
Oracle, ж т.б.)
17. Деректер қорын қорғау, бүтінділік, қауіпсіздік, администрациялау (Visual
FoxPro, Access, Oracle, және т.б.)
18. Желідегі ДҚБЖ: негізгі концепциялар, транзакциялар, параллель (Visual
FoxPro, Access, Oracle, және т.б)

         Жүйелік бағдарламалық қамтамасыздандыру

19. Операциялық жүйелер функциялары
20. Файлдық жүйе түсінігі
                                      5
21. BIOS-тің құрамдық бөліктері
22. CMOS.- күйге келтіру
23. MS-DOS операциялық жүйесі ерекшелігі. DOS командалары
24. MS-DOS модулдік құрылымы, және оны жүктеу
25. Иілгіш және қатты дискті форматтау.
26. Дискте ақпаратты орнына келтіру және жүйелік диск құру
27. Қатты дискті MS-DOS ОЖ-мне жұмыс істеуге дайындау.
28. Сonfig.sys және autoexec.bat. файлдарымен MS-DOS-та жұмыс істеу.
29. Сonfig.sys интерактивті файлын құрастыру комнадалары.
30. MS-DOS–ты қолдаудың қосымша құралдары.
31. Реестр архитектурасы
32. Реестрдің негізгі міндеттері. Реестрдің деректер қорына енуі.
33. Реестр редакторлеу және оны іске қосу.
34. Реестр деректерін импорттау және экспорттау
35. Резервті көшірме құру және реестрді орнына келтіру.
36. Реестр файлдары өлшемдерін кішірейту.
37. Файлдардың жаңа типін тіркеу және файлдарды өзгерту.
38. Жұмыс үстелін баптау, Іске қосу мәзірін, басқару панелі параметрлерін реестр
көмегімен күйге келтіру.
39. ОЖ элементтерін күйге келтіруге енуді шектеу.
40. Windows элементтері командаларын жасыру.
41. Windows қабықшасы және Сілтеуіштің параметрлерін күйге келтіру.
42. Windows-ты іске қосу процесінде қосымшаны жүктеу.
43. ОЖ орнату. Орнату кезеңдері
44. Дисктерді кэштеу.
45. Жадты басқару құралдарын пайдалану.
46. Дисктерді тексеру дисктерді дефрагментациялау. Дисктерді тазалау.
47. Жүйелер туралы мәліметтер. Утилиттер
48. Жүйедегі ақауларды түзету. Жүйелік файлдарды тексеру. Жүйелік монитор.
49. Жүйедегі ақауларды түзету. Ресурстар индикаторы. Проблеманы шешу.
50. Жүйедегі ақауларды түзету. INI және INF файлдары.
51. reg-файлдар құрылымы. Параметрлерді жою. Командалық қатар параметрлері.
52. IBM PC архитектурасы. IBM PC негізгі блоктары.
53. IBM PC регистрлері. Жалпы міндетті регистрлер.
54. IBM PC регистрлері. Сегменттік регистрлер. Команданы көрсету регистрі.
55. IBM PC регистрлері. Жалаушалар регистрі.
56. Стекті көрсеткіш регистр. Индекстер регистрі. Базалық көрсеткіш регистрі.
57. Жедел жад.
58. Жадты сегменттік ұйымдастыру.
59. Нақты режимде орындаушы адресті құру.
60. Жад модельдері.
61. IBM PC-де базалық деректер форматы. Символдар.
62. IBM PC-де базалық деректер форматы. Бүтін сандар.
63. IBM PC-де базалық деректер форматы. Таңбасыз бүтін сандар.
64. IBM PC-де базалық деректер форматы. Таңбасы бар бүтін сандар.
                                        6
65. IBM PC-де базалық деректер форматы. Нақты сандар.
66. Директивалар және машиналық командалар форматы.
67. Деректерді Ассемблер тілінде сипаттау және инициализациялау директивалары.
68. MS DOS-та Ассемблер-дегі бағдарламаның жалпы құрылымы.
69. IBM PC тобы. Салыстырмалы характеристика.
70. Белгілі алгоритмдік тілдерді пайдаланып Ассемблер тілін оқып үйренудің
кемшіліктері мен артықшылықтары.
71. Процедураларды сипаттау. Сыртқы сілтемелерді сипаттау.

    Бағдарламалаудың саймандық құралдары, бағдарламалау тілдері

72. Бағдарламалау тілдері классификациясы: процедуралы-бағдарлы, проблемалы-
бағдарлы, төмен деңгейлі және т.б.
73. Деректер типтері. Стандартты және құрылымды типтер (Delphi, Visual Basic, C
Builder).
74. Процедуралар мен функциялар (Delphi, Visual Basic, C Builder).
75. Модульдер. Библиотекалар (Delphi, Visual Basic, C Builder).
76. Құрылымды операторлар: шартты, циклдық (Delphi, Visual Basic, C Builder).
77. Өрістер, тізімдер. Элементтер қасиеттері (Delphi, Visual Basic, C Builder).
78. Графикамен жұмыс істеуге арналған компоненттер (Delphi, Visual Basic, C
Builder). Timer элементі қасиеті.
79. Файлдық жүйелермен жұмыс істеуге арналған компоненттер (Delphi, Visual
Basic, C Builder).
80. Интерфейс (Delphi, Visual Basic, C Builder). Интерфейс түрлері. Деректерді
енгізу және шығарудың диалогтық терезелері.
81. Интерфейс элементтері (Delphi, Visual Basic, C Builder).
82. Деректер қорымен жұмыс істеуге арналған компоненттер (Delphi, Visual Basic,
C Builder).
83. Кесте құру (Delphi, Visual Basic, C Builder). Кесте қасиеттері. Индекстер.
84. Енгізу, редакторлау және есеп беру формаларын құру (Delphi, Visual Basic, C
Builder).
85. Windows қосымшасының графикалық интерфейсін құрастыруға қойылатын
талаптар.
86. MDI, SDI механизмдері.
87. Графика және мультимедиа (Delphi, Visual Basic, C Builder).
88. Сырты бағдарламалармен қосымшалардың өзара әрекеттері (DDE)
89. Кластар. Кластар қасиеттері: инкапсуляция, мұрагерлік, полиморфизм (Delphi,
Visual Basic, C Builder).
90. Класс құру (Delphi, Visual Basic, C Builder).
91. Компоненттер. Компонент құру (Delphi, Visual Basic, C Builder).
92. ActiveX технологиясы. Технологии қасиеті .
93. ActiveX басқару элементтерін құру.
94. Анықтамалық жүйе құру.
95. Бағдарламалық инженерия. CASE-құралдар.

                                       7
96. Бағдарламалық қамтаманы тестілеу, спецификация,    верификация.  Сапа
характеристикасы. Бағдарламалық қамтаманфң сенімділігі.

    Есептеу жүйелері және желілерін аппараттық және бағдарламалық
              қамтамасыздандыру

97. Желілердің аппараттық құралдары.
98. Желілік операциялық жүйелер.
99. Деректерді алмасу құралдары, желілер топологиясы, желілерді біріктіру,
хаттамалар.
100. Интернет: ұйымдастыру принциптері, интерфейс.
101. Есептеу жүйесінің аппараттық қамтамасыздандыру құрылымы.
102. Операциялық жүйелер (ОЖ): анықтамасы, негізгі компоненттері.
103. Процестер: ОЖ ортасындағы параллелизм, ресурстар, бірнеше процестердің
өзара әрекеттері.
104. «Жедел жад» ресурсын басқару стратегиясы, беттерді жүктеу алгоритмі.
105. «Орталық процессор» ресурсын басқару стратегиясы.
106. Енгізу/Шығаруды басқару стратегисы, деректерді буферизациялау, қатты
дисктерде жинақтауыштарды оптимальді басқару алгоритмі.
107. Локальді және глобальді желілердің аппараттық құралдары.
108. Деректерді алмасу құралдары, желілер топологиясы, желілерді біріктіру,
хаттамалар, TCP/IP – Internet базалық хаттамасы
109. Желілік операциялық жүйелер.
110. Желідегі үлестірілген есептеулер технологиялары. Желідегі маршрутизация.
Көпдеңгейлі технологиялар, Client-Server технологиясы.

             Ұсынылған әдебиеттердің тізімі
1. Скорняков Л.А. Элементы теории структур. - Г.: Наука, 1982.
2. Ахо А., Ульман Дж. Теория синтаксического анализа, перевода и компиляции.
Т. 1, 2. - Г.: Мир, 1978.
3. Гладкий А.В. Формальные грамматики и языки. - Г.: Наука, 1973.
4. Льюис Ф., Розенкранц Д., Стирнз г. Теоретические основы проектирования
компиляторов. - Г.: Мир, 1979.
5. Мальцев А.И. Алгоритмы и рекурсивные функции. - Г.: Наука, 1965.
6. Катленд Н. Вычислимость. Введение в теорию рекурсивных функций. - Г.:
Мир, 1983.
7. Дейт К. Введение в системы баз данных. - Киев: Диалектика, 1998.
8. Ульман Дж. Основы баз данных. - Г.: Фин. и стат., 1983.
9. Мейер Д. Теория реляционных баз данных. - Г.: Мир, 1987.
10. Грей П. Логика, алгебра и базы данных. - Г.: Машиностроение, 1989.
11. Джексон Г. Проектирование реляционных баз данных для использования с
микроЭВМ. - Г.: Мир, 1991.
12. Роджерс Х. Теория рекурсивных функций и эффективная вычислимость. - Г.:
Мир, 1972.
13. Пратт Т. Языки программирования: разработка и реализация. - Г.: Мир, 1979.
                                       8
14. Грис Д. Конструирование компиляторов для цифровых вычислительных
машин. - Г.: Мир, 1975.
15. Лингер г., Миллс Х., Уатт Бы. Теория и практика структурного
программирования. - Г.: Мир, 1982.
16. Йодан Э. Структурное проектирование и конструирование программ. - Г.: Мир,
1979.
17. Логическое программирование. Сб. статей. - Г.: Мир, 1983.
18. Хоггер К. Введение в логическое программирование. - Г.: Мир, 1988.
19. Стерлинг Л., Шапиро Э. Искусство программирования на языке Пролог. - Г.:
Мир, 1990.
20. Грис Д. Наука программирования. - Г.: Мир, 1994.
21. Редько В.Н., Басараб И.А. Базы данных и информационные системы. - Г.:
Знание, 1986.
22. Хан Х. Желтые страницы Internet.- Г.: Питер, 1996.
23. Кнут Д. Искусство программирования. Т.1-3. - Г.: Мир, 1975.
24. Брукс Ф. П. Как проектируются и создаются программные комплексы.-
И.:Наука, 1979.
25. Ван Тассел Д. Стиль, разработка, эффективность, отладка и испытание
программ.-М.:Мир, 1981.
26. Липаев В.В. Проектирование программных средств. -М.:Высшая школа,1990.
27. Майерс Г. Искусство тестирования программ. -М.: Финансы и статистика,
1982.
28. Фокс Дж. Программное обеспечение и его разработка.-М.: Мир, 1985.
29. Фаронов В.В. Delphi 5. Учебный курс.
30. Архангельский А.Я. Программирование в Delphi 4. –М.: ЗАО «Издательство
БИНОМ», 1999 г. –768 с., ил.
31. С.Бобровский. Delphi 5. Учебный курс. «Издательство ПИТЕР». 2000 г.
32. П. Дарахвелидзе, Е. Марков, О. Котенок. Программирование в Delphi 5.
Современные технологии ADO, CORBA, COM. «Издательство BHV-Санкт-
Петербург».
33. Язык Си для профессионалов. - Г.: ИВК-СОФТ, 1991.
34. Всемирная компьютерная сеть Internet. Практическое пособие и путеводитель. -
Киев: LuckyNet Book Shelf, 1995.
35. Цикритзис Д., Бернстайн Ф. Операционные системы. - Г.: Мир, 1977.
36. Шоу А. Логическое проектирование операционных систем. - Г.: Мир, 1981.
37. Архитектура, протоколы и тестирование открытых информационных сетей.
Толковый словарь. - Г.: Фин. и стат., 1990.
38. Локальные сеты NetWare. - Рига: О.О.О.Бис, 1991.
39. Дейтел Г. Введение в операционные системы. Т. 1, 2. - Г.: Мир, 1987.
40. Архитектура, протоколы и тестирование открытых информационных сетей.
Толковый словарь. - Г.: Фин. и стат., 1990.
41. Локальные сеты NetWare. - Рига: О.О.О.Бис, 1991.
                                        9

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:759
posted:6/22/2012
language:
pages:9