???????????????? ? Turbo Pascal 7

Document Sample
???????????????? ? Turbo Pascal 7 Powered By Docstoc
					 Студенттерге арналған               Нысан
  пән бағдарламасы              ПМУ ҰС Н 7.18.2/07
 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

 С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
      Программалау технологиясы пәні бойынша

     050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығының


   СТУДЕНТТЕРІНЕ
  АРНАЛҒАН БАҒДАРЛАМА
             Павлодар
     Студенттерге арналған                  Нысан
     пәннің бағдарламасын                ПМУ ҰС Н 7.18.2/11
       келісу парағы
                        БЕКІТЕМІН
                          ФМ және АТ факультетінің деканы
                         _____________  Тлеукенов С.К.
                          «__»____________________200 ж.Құрастырушы: Аға оқытушы Ақанова А.С., Нұрғазина Б.Қ.

          Информатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы

            Программалау технологиясы пәні бойынша
            050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығының
             сырттай оқитын студенттеріне арналған


                 ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ


Пән бағдарламасы «__»_______________________200     ж. бекітілген жұмыс жоспары
негізінде әзірленген.

Кафедраның отырысында қарастырылған
«__»_______________________200 ж.
№_____ хаттама

Кафедра меңгерушісі ___________ Ж.К.Нұрбекова
           (қолы)


Факультеттің әдістемелік кеңесінде құпталған
______________________________________

«___»___________200 ж. №______ хаттама

ӘК төрайымы ____________ А.З.Кишубаева
        (қолы)
1. Оқытушылар туралы мәліметтер
   Нұрғазина Балқаш Қадылбекқызы-«Информатика және       ақпараттық  жүйелер»
кафедрасының аға оқытушысы
  Қабылдау уақыты: Кеңес беру кестесіне сәйкес А1-102 ауд.

2. Пән туралы мәліметтер
Программалау технологиясы курсы 1 семестрге есептелген. Бақылау түрі - емтихан.
Сабақтардың, межелік бақылаулардың және сынақ - емтихан сессиясының кестелерін деканат
қояды. Сабақтар сабақ кестесіне сәйкес жүргізіледі.

2.1 Пәнді оқыту мақсаттары: программалу тілдердің классификацияларын, Objects
Pascal тіліндегі операторларды, мәліметтер типін, ішкі программалады, стандартты
модулдерді, программалау стилін пайдаланып бағдарлама құрастыруды оқытып үйрету,
программалаудың сапа көрсеткішімен таныстыру, бағдарламаны сынақтан өткізумен іске
қосуын үйрету, объектно-бағытталған программалау негізімен (на Delphi), онда
бағдарламалар құруды ұйрету.

2.2 Пәннің міндеттері: есептегіш техника негіздерін оқу, компьютермен жұмыс істеу
дағдыларын жетілдіру.

2.3 Пәнді игеруде студенттер білуге тиісті:
  - Программалау технологиясының негіздері, прогаммалау стилі;
  - Си тілінің операторларын және функцияларын
  - объектілі-бағытталған программалау негізі (Delphi).

2.4 Пәнді игеруде студенттер істей білуге тиісті:
  - әр түрлі алгоритмдердің құрылымдық сызбасын құрастыру;
  - есептің талабы бойынша қажет мәліметтер құрылымын ұымдастыру;
  - программалау тілінің құралын пайдаланып программалар жасап іске қосу және оны
   сынақтан өткізу.

2.5 Пререквизиттер:
    - Информатика
   - Математика
   - Алгоритмдер мен мәліметтер құрылымдары.
   - Ақпараттық жүйелердің негізі.
   3. Әдебиеттер

                  Негізгі әдебиеттер
1 Дейтел Х., Дейтел Г. Как программировать на Си.- М.: Бином, 2000.
2 Паннас К., Мюррей У. Программнрование на Си и Си++. —К.: Ирина, ВПУ, 2000.
3 Старк К. Программироваiше на Си++. — Киев, 1993.
4 Белецкий Я. Турбо Си++. Новая разработка. — М.: Машиностроение, 2004.
5 Фаронов В.В. Delphi 5. Учебный курс- М.Нолидж, 2001.
6 Культин Н.Б.Основы программирования Delphi 7. Санкт-Петербург. БхВ -Петербург 2003.
7 С.В.Глушаков, А.Л.Клевцов. Программирование в среде Delphi 7.0.,, Харьков
 ФОЛИО, 2003.
8 Я.Н.Глинский, В.Е.Анохин, В.А.Ряжская. TURBO PASCAL 7.0 и DELPHI.Учебное пособие.
Москва-Санкт-Петербург-Киев. 2001.
9 А.А. Абрамов., Гнездилова Г.Г., Капустина Е.Н., Селюн М.И. Задачи по
программированию. Москва. Наука, 1988.
10 Б.Д.Сыдықов Алгоритмдеу жэне программалау негіздерін оқыту. Алматы,2002.
11 Н.Культин. Delphi в задачах и примерах.-СПб.: БХВ-Петербург, 2004.
12 Н.Й.Культин. Программирование в Turbo Pascal 7.0 и Delphi/ -СПб.: БХВ-
Санкт-Петербург, 1999.
13 Н.И.Культин. Программирование на Object Pascal в Delphi 5/ -СПб.: БХВ-
Санкт-Петербург, 1999.
         Пәннің тақырыптық                  Нысан
           жоспары                  ПМУ ҰС Н 7.18.2/10
     4. Пәннің тақырыптық жоспары
  4.1 Сырттай ЖОБ, АКБ, ЖКБ негізінде оқитын студенттерге арналған «Программалау
  технологиясы» курсының тақырыптық жоспары

№ п/п          Мазмұны                Сағат саны
                           Дәріс  Тәжір  Лаб   СӨЖ
  1.   Компьютердің программалық құралдары      1    1        20

  2.   Программалаудың әдістемесі          1    1        20

  3.   Программалаудың технологиясының негізі    1    1        10

  4.   Си тілінде программалау            2    3    2(4)   27

  5.   Си тілінде күрделі типтерді пайдалану     1    2    1(2)   20

Барлығы                         6    9    3 (6)  117

5 Теориялық курс мазмұны
5.1 Дәрістік сабақтардың мазмұны

1 Компьютердің программалық құралдары
Программаларды автоматтандыру әдістері. Алгоритмдік тілдер. Алгоритмдік тілдің қолдануы
және оған қойылған талаптар. Процедураға бағытталған тілдер және объектілерге
бағытталған программалау туралы түсініктер. Компьютерді программалық қамтамасыз
етудің жалпы түсінігі. Операциялардың жалпы құрамы. Компьютер мен қолданушының
диалогын ұймдастыру. Программалаудың интеграцияланған жүйелері.

2 Программалаудың әдістемесі
Програма құрудың сатыларымен деңгейлері. Программа құруға техниклық тапсырма.
Программаларды техникалық жобалаудың сатылары. Алгоримдердің құрылымдық жобасын
құру. Мәліметтерді ұйымдастыру. Программалар мен программалар ішіндегі интерфейстің
құрылымын құратыру. Ақпаратты компьютердің сыртқы құралдарында

3 Программалаудың технологиясының негiзi
Программалық  жабдықтауды  жобалаудң   әдiстерi. Кұрылымдық  программалау
Модуллдiк программалау. Программалау тiлдi таңдау. Программалау тәсiлдері
Программалаудың сапалы керсеткiшi. Программаның окылатындылығы, комментариялар
Қателерден қорғау арқылы программалау. Программаларды өңдеу және сатылары
Программалауды құжаттау. МСТ бекiткен программалык кұжатгау турлерi.

4 Си тiлiнде программалау
Си программалау жүйесiне кiрiспе. Препроцессордың дерективасы. Программалау жүйесiнiн
құрылымы, тiлдiң элементтерi. Мәлiметгер типтерi: int, short, 1оng, unsigned, float, doudle.
Баяндау. Өрнектер жене меншiктеу. Си тiлiнiң операцялары. Си тiлiнің операторлары.
Шартты оператор. Цикл операторлары. Таңдау операторы. Енгiзу-шығару функциялары.
Функциялар. Функцияның аныктамасы, баяндау. Функцияның мысалдары, Goto, Вгеаk,
Соntinue операторлары. Колдану мысалдары. Жады кластары: автоматты, статикалык,
сырткы, регистрлiк айнымалылары. Мысалдар. Сiлтемелер және адрестік арифметика.
Жадыны ұйымдастыру және адрестi сiлтеу.

5 Си тiлiнде күрделi типтердi пайдалану
Бiр өлшемдi массивтер және сiлтемелер. Қатарлар. Қатарларды өңдеу. Екi өлшемді
массивтер. Екi өлшемдi массивтерге сiлтемелердi қолдану. Мәлiметтер кұрылмы Құрылымды
баяндау. Сiлтемелер және құрылымдар. Файлдар. Файлдардң құрылымын баяндау.
Файлдармен жұмыс iстеудi ұйымдастыру. Басқа программалау тiлдерiмен байланысты
ұйымдастыру. Программалауда стандартты функциялар қорын колдну. Терезелемен жұмыс.
Графика. Алғашқы программаны құру және өңдеу. Компиляция, программаны өңдеу және
орындау. С++ тiлiнде программалаудың ерекшелiктерi. С++ тiлiнде программалаудың негiзi.
Си тiлiмен салыстыру.

5.2 Тәжірибелік сабақтардың тақырыптары
1 тақырып. Компьютердің программалық құралдары
1. Алгоритмдердiң сызықты, тармақталған жпе циклдiк құрылымана алгоритмдік баяндау.
Тармақталған алгоритмдердiң құрылымын программалау.
2 тақырып. Программалаудың әдістемесі
2. Циклдарды ұйымдастыру.
3 тақырып. Программалаудың технологиясының негiзi
3 Шығарылатын мәлiметтерге өзгерiстер енгiзу
4 тақырып. Си тiлiнде программалау
4. Массивтердi өңдеу.
5-6. Iшкi программаларды құру және дайындау.
5 тақырып. Си тiлiнде күрделi типтердi пайдалану
7. Файлдық айнымалылырды қолданып программа құру.
8-9. Графикалық құрастыруларды алгоримтдеу.

5.3 Лабораториялық сабақтырдың тақырыбы
4 тақырып. Си тiлiнде программалау
1. Си тiлiнде әртүрлi типтегi айнымалылардан тұратын өрнектердi, әртүрлі операцияларды,
тұрактыларды, стандартты функцияларды программалау.
2. Си тілінде шаррты операторды қолданып программа құру.
3. Си тілінде есептерді шығару үшін цикл оператрын пайдалану.
4. Бір өлшемді массивтерді қолданып программа құру. Екі өлшемді массивтерді қолданып
программа құру.
5 тақырып. Си тiлiнде күрделi типтердi пайдалану
5. Графикалық құрастыруларды программалау.
6. Мәліметтер құрылымын өңдейтін есептерді программалау.

Курстық жұмыстардың тақырыптары
1. Әр түрлі сандық әдістерді қолданып, сызықты емес теңдеу жүйесін шешу;
2. Таңдап алу әдістерін пайдалану («Ат туры» есебін шешу үшін программа құрастыру,
шахмат тақтасындағы берілген екі алаңды жалғайтын әр түрлі шахмат турларының
қозғалысының ең қысқа жолын табудың программасын құрастыру)
3. Таңдап алу әдістерін пайдалану «Ханой мұнарасы» программасын құру.
4. Берілген сөз тізбегін қолданып, крассворд құрастыратын программа құру;
5. Файлдарды өңдеу
6. Класстарды пайдалану;
7. Модульдік программалауды қолданып программа құру.
5.4 СӨЖ мазмұны
   СӨЖ түрі                    Есеп беру түрі Бақылау түрі  Сағат саны
 1   Дәріс сабақтарына дайындық                  Сабаққа    17
                                   қатысу
 2   Тәжірибелік сабақтарға  дайындық,   ұй Жұмыс       Сабақтарға   20
    жұмыстарын әзірлеу.            дәптері      қатысу

 3   Аудиториялық сабақтардың мазмұнына Конспект т.б Коллоквиум          30
    кірмеген материалдарды оқу           т.б
 4   Семестріллік тапсырмаларды орындау Реферат т.б СТ қорғау          30
 5   Бақылау жұмыстарына дайындық                 МБ1       20
                                   коллоквиум
                                   (тест және т.б)
 Барлығы:                                       117

   1тақырып - Символдық ақпаратты өңдеу. Бағдарламаларды құжаттандыру. МЖС
   (мемлекеттік жалпы стандарт) бекіткен бағдарламалық құжаттар. Бағдарламаларды
   құжаттандырудағы бірыңғай жүйе.
   Ұсынылатын әдебиеттер: [1], 3-30 бет; [ 2], 10-35бет;
   2 тақырып – Экранмен жұмыс істегендегі графикалық режим. Графикалық объектілерді
   сызу. Графикалық объектілердің қозғалуы.
   Ұсынылатын әдебиеттер: [1], 45-55 бет ; [ 6], 48-60 бет;
   3 тақырып - Класстарды пайдаланып программалар құрастыру. Программа мысалы.
   Ұсынылатын әдебиеттер: [5] ,33-51бет; [2], 80-92;
   4 тақырып – Графикалық ішкі программалардың кітәпханасы.
   Ұсынылатын әдебиеттер: [5], 8-38 бет; [10], 95-110 бет;
   5 тақырып - Әр түрлі стандартты модульдерді пайдаланып бағдарлама құрастыру.
   Ұсынылатын әдебиеттер: [1 ],30-45 бет; [2],48-60 бет; [10],47-56 бет ;
   6 тақырып – Күрделі есептерде шығаруда модульдік программалауды құру мысалдары.
   Ұсынылатын әдебиеттер: [6],60-80 бет;

 6. Бақылау шараларының күнтізбелік кестесі

                 1 рейтинг                     Ағынды
                                          білім сапасы
     Апталар       1    2    3     4    5     6   100
Дәрістерге   қатысу,    2    2    2     2    2     2       14
дайындалу және топта
жұмыс жасау
Тәжірибелік  жұмысын         ТЖ1   ТЖ2-3 ТЖ4-5 ТЖ6-7      ТЖ8-9       45
орындау және уақытында         5    10  10  10       10
тапсыру
Зертханалық  жұмысын        ЗЖ1-2  ЗЖ3-4   ЗЖ5   ЗЖ6    ЗЖ2       25
орындау және уақытында         5    5    5    5     5
тапсыру
СӨЖ орындау және қорғау       СӨЖ1-2 СӨЖ3    СӨЖ4 СӨЖ5     СӨЖ6       16
                    4  2     2   4       4
Межелік бақылау                                       100

Бақылау түрлері: ПР – практикалық жұмыс, СӨЖ – студенттің өздік жұмысы, МБ –межелік
бақылау.
    7. Курс саясаты
    «Программалау технологиясы» курсы практикалық курс болып саналады. Сондықтан
міндетті түрде ағымдағы бақылаудың негізгі түрін құрайтын барлық практикалық, өздік
жұмыс тапсырмаларын орындау міндетті болып табылады.
    Егер Сіз барлық сабақтарға кешікпей қатысатын болсаңыз, барлық сабақтарға
дайындықпен және белсенді қатысып отырсаңыз, барлық тапсырманы уақытында және
сапалы орындап отыратын болсаңыз, онда бақылау шараларының күнтізбелік кестесінде
көрсетілгендей жоғарғы ұпай жинайсыз.
    Сабақтарға қатысу міндетті болып табылады. Себепті босатулар студентті
зертханалық және өз бетімен жұмыстар кешенін орындамауынан босатпайды. Осындай
жағдайда оқытушының кеңес беру уақытымен сәйкес студенттің жеке тапсырмалары
бойынша қайта тапсыруына мүмкіндігі бар.
    Дербес компьютермен жұмыстардан алынған практикалық дағдылар пән бойынша өз
бетімен жұмысты орындау дұрыстылығымен бағаланады.
    Студент сабаққа кешігетін болса, сабаққа кіргізілмейді және босатылған сабақты қайта
тапсыруға мүмкіндігі болмайды.
    Сабақтағы ережені бұзғаны үшін айып салынады – бір сабақтан 5 ұпай алынып
тасталады.
    Барлық аудиторлық уақыттар дәрістік сабақтарға, практикалық, зертханалық
жұмыстарға және оқытушымен студенттің өздік жұмысы тапсырмалары бөлінеді. Әр сабаққа
дайындық және барлық материалдарды оқу міндетті. Сіздің дайындықтарыңыз ауызша
сұраулармен, бақылау жұмыстарымен және межелік бақылаулар тестілері мен
тапсырмаларымен тексеріледі.
    1 Семестрдің ортасы және аяғында 100 балдық шкаламен ағымды үлгерім анықталады
(АҮ)
    2 МБ бағасыда 100 балльной шкаламен анықталады.
    Межелік бақылауға ағымды үлгерімнен баллдары бар студенттерғана
жіберіледі.
    3 АҮ және МБ қорытынды бағалары мен пәннің рейтингі анықталады (Р1 және Р2)
               Р1(2) = ТУ 1(2)*0,7 + РК1(2)*0,3.
    Егер студент МБ өте алмаса онда және 50 ден төмен балл алса, онда деканат МБ
жеке тапсырудың уақытын тағайындайды.
    4 Студенттің рейтингтен өту (РӨ) бағасын келесі түрде есептейді
                 РӨ = (Р1+Р2)/2.
    Егер пәнен жұмыс жоспары бойынша курстық жұмыс және емтихан болса онда
рейтингтан өтуі анықталу кезінде курстық жұмыстың бағасы ескеріледі.
                РӨ = (Р1+Р2)* 0,7/2 + КР*0,3.
   Сырттай оқитын студенттерге рейтингтен өту бағасы келесі түрде есептеледі
              РӨ = Р1 немесе РӨ = Р1*0,7 + КР*0,3.
    Қорытынды бақылауға келесі студенттер жіберіледі:
- жұмыс бағдарламасы бойынша барлық талаптарын: СӨЖ жұмыстарын, барлық
зертқаналық және тәжірибелік тапсырмаларды жасап өткізген жағдайда
- курстық жұмыстан жақсы баға алса және соған орай рейтингі 50 –ден жоғары болу керек.
    5 Студенттің әр пәннен оқу жетістіктерінің денгейін (соның ішінде қорытынды баға
ретінде МЕ болса да) қорытынды бағамен анықталады (Қ), қорытынды баға РӨ және ҚБ
(қорытынды бағалау – емтихан, диф. есеп, немесе курстық жұмыс)
                  И = РД*0,6 + ИК*0,4

    6 КП/КЖ комиссия алдында қорғалады. Қорытынды баға, егер студент РӨ және
қорытынды бағалаудан жақсы баға алған жайдағана есептеледі. Егер қорытынды бағалауға
сепесіз келмесе, онда ло «қанағатанралық емес» деп қабылданады Емтиханның нәтижесі сол
күні немесе ерьенгі күні жарияланады.
    7 Қорытынды бағалауда алған бағаны жақсы бағаға көтеру үшін қайта
тапсырылмайды.
    8 Егер академиялық қарыздар болса, онда студен сол пәнді ақылы түрде қайта оқиды.
   Қорытынды бақылау екі тапсырмадан тұрады:
   1. Тест (50 сұрақ)
   2. Тәжірибелік тапсырма

Баға жүйесі.

  Балмен берілген Балдардың     Әріп      Дәстүрлі жүйемен берілген баға
  қорытынды баға цифрлық      жүйесінде
                           Емтихан, дифзачет  зачет
  (Қ)       эквиваленті (Ц)  берілген баға

  95 - 100     4        A        Өте жақсы      есептелді
  90 - 94     3,67       A-
  85 - 89     3,33       B+       Жақсы
  80 - 84     3,0       B
  75 - 79     2,67       B-
  70 - 74     2,33       C+       қанағаттанарлық
  65 – 69     2,0       C
  60 – 64     1,67       C-
  55 – 59     1,33       D+
  50 – 54     1,0       D
  0 - 49      0        F        Қанағаттанарлық   есептелмеді
                           емес
                         ПМУ ҰС Н 4.01.1/02

              Танысу парағы
№  Құжатпен танысқан  Құжатпен     Қолы  Қолдың айқындалуы
  адамның аты-жөні  танысқан
             уақыты

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:393
posted:6/22/2012
language:
pages:10