SLOVENSKI JEZIK IN NJEGOV RAZVOJ by 4vIW73

VIEWS: 68 PAGES: 49

									SLOVENSKI KNJIŽNI JEZIK IN
  NJEGOV RAZVOJ
2                        Razvrstitev
         SLOVENSKI KNJIŽNI JEZIK IN
           NJEGOV RAZVOJ

  Knjižna slovenšèina v èasu reformacije
  Razvoj knjižnega jezika do konca 18. stoletja

  Knjižna slovenšèina v èasu romantike
  Knjižna slovenšèina v drugi polovici 19. st. in v 20.
  stoletju
KNJIŽNA SLOVENŠÈINA V ÈASU
    REFORMACIJE
4 Cilji                REFORMACIJA Maturitetni katalog
 Dijak:
   • pojasni nastanek knjižnega jezika
   • ugotovi posebnosti Trubarjevega
    jezika v besedilu v primerjavi z
   • današnjo slovenšèino slovenske
    predstavi pomen prve
     knjige, prve slovenske slovnice,
     prvega slovenskega slovarja in
     prvega prevoda biblije
5 Miselnost humanizma       REFORMACIJA
        Šele humanizem je
        uveljavil miselnost, da so
        jeziki nelatinskih
        ljudstev v rabi
             enakovredni.
6 Martin Luther         REFORMACIJA
 Martin Luther je uèil, naj verniki
 berejo Sveto pismo v njim
         razumljivem
         jeziku.

         Tako se opismenijo
         mali narodi,
 Martin Luther
 (1483-1546)
         tudi Slovenci.
7 Knjižni jezik        REFORMACIJA
Knjižni jezik v 16. stoletju ni
bil oblikovan na novo,


         ampak se je razvil
         iz tedanjega
         pisnega izroèila.
8 Tradicija jezika            REFORMACIJA
       Slovenski jezik je star jezik s
       tisoèletnim pisnim in
       štiristoletnim slovniènim
       izroèilom.
9 Izoblikovanje jezika  REFORMACIJA
   Slovenski jezik se je
   izoblikoval predvsem v
        slovenski
        protestantski
        cerkvi.
10 Nastanek knjižnega jezika    REFORMACIJA
 Slovenski knjižni jezik je nastal na
   osnovi tedanjega izroèila
dveh slovenskih pisnih jezikov:

        - dolenjskega
      - koroško-gorenjskega
11 Književna norma       REFORMACIJA
  Pri oblikovanju književne norme
    se je Trubar naslonil na


           izbrani govor
           ljubljanskih
           mešèanov.
12 Abeceda               REFORMACIJASlovenska abeceda je postavljena v
vrsto z drugimi slovanskimi
abecedami (glagoliènimi, cirilsko).

Abeceda je poenotila pisavo siènikov
in šumnikov, razen C:
 glas /c/ - črka c,z
        J   glas /č/ - črka zh
                   J
 glas /s/ - črka    glas /š/ - črka h
 glas /z/ - črka s   glas /ž/ - črka sh
13 Trubar          REFORMACIJA
     Trubar ni le prvi
     slovenski pisatelj,
ampak je tudi prvi med
pišoèimi izoblikoval že
      izrazit slog.
14 Trubarjev slog          REFORMACIJA
        Za ta slog je
        znaèilno, da:
  uporablja veèino besed v prvotnem
  pomenu,
  uporablja metafore,
  misli posreduje èim bolj preprosto in
  nazorno.
15 Trubarjev slog - povedi           REFORMACIJA
         Trubarjeve
         povedi so zato:

        pregledne,

               vèasih z odvisniki,

                       kratke.
16 Trubar in somišljeniki            REFORMACIJA
 Trubar in njegovi somišljeniki,
 zlasti Dalmatin, Krelj in Bohoriè,
 pa so knjižni jezik:
     utemeljili,
            ustalili,
              razvili njegovo
              ubeseditveno moè.
17 Dela                         REFORMACIJA  Tako je nastala dolga vrsta nabožnih,
   svetopisemskih in drugih knjig:
1550   Trubarjeva Katekizem in Abecednik, prvi dve
     protestantski knjigi pri nas
1584   Dalmatinov prevod cele biblije
1584   Bohorièeva prva slovenska slovnica Zimske
     urice, pisana v latinskem jeziku

1592
     Megiserjev štirijezièni slovar (slovenšèina, nemšèina,
     latinšèina, italijanšèina) -
     prvi slovar slovenskega jezika
18 Zagon             REFORMACIJA  Tako silovitega zagona slovenske
  knjižne besede skorajda ni veè najti
  v zgodovini slovenskega jezika.

          Slovenski jezik
          postaja tudi jezik
          pisnega sporoèanja
          med izobraženci.
RAZVOJ KNJIŽNEGA JEZIKA
 DO KONCA 18. STOLETJA
20 Cilji            17. IN 18. STOLETJE Maturitetni katalog
Dijak:
  • opiše razvoj knjžnega jezika do 2.
   polovice 18. stoletja
  • pozna Pohlinov prispevek za razvoj
   knjižnega jezika
21 Schönleben               17. IN 18. STOLETJE


 Janez Ludvik Schönleben je leta 1672 razložil
 svoj pogled na knjižni jezik v uvodu Evangelia
 inu lystuvi:
• pisati je treba po šegi rodu (to se pravi enotno),
 medtem ko je mogoèe govoriti po šegi pokrajine (to
 se pravi upoštevaje govorno osnovo v okolju)
• da piše sam po kranjskem izroèilu, pridigarji pa da
 lahko s svinènikom vstavijo svojo besedo po šegi
 pokrajine
• samoglasniška krnitev se ne upošteva; èe bi pisali
 same soglasnike, se ne bi razumeli
 22 Barok                     17. IN 18. STOLETJE


 V našem obdobju se je iz renesanènih oblik
 razvila baroèna oblika besedila.

 Namesto nalaganja odstavkov in težke oblike je
 mogoèe opaziti celovito zasnovo besedila ob osrednji
 misli. Nakazana je z naslovom ali podnaslovom, tudi v
 obliki citata iz svetega pisma. Besedilo ima nato
 klasièno zgradbo:
• uvod (postavljanje osnovne misli s tezo, antitezo)
• jedro (v njem se uvodna misel pojasnjuje in dokazuje s prilikami
 iz kulturne zakladnice, znanimi simboli, s posebnimi sredstvi
 baroènega upovedovanja - emblematiko)
• konèni del, ki napelje na izhodišèno misel
23 17.stoletje       17. IN 18. STOLETJE Spremembe v družbenem in
 politiènem življenju v 17. stoletju
 so vplivale tudi na
 vlogo in naèin
 rabe
 slovenskega
 jezika med
 slovenskim
 prebivalstvom.
24 Narodnostna struktura   17. IN 18. STOLETJE


 Narodnostna struktura prebivalstva se
 je spremenila, ko so morali s
 protestantskimi pridigarji oditi najprej
 tudi plemièi.

 Veliko število novega plemstva je bilo
 iz slovenskih vrst in to je ponovno
 vplivalo na jezikovne navade
 prebivalstva.
25 Jezikovne navade prebivalstva   17. IN 18. STOLETJE


 V 17. stoletju so veljale naslednje
 jezikovne navade prebivalstva:
• v vsakdanjem sporazumevanju so uporabljali na
 deželi samo slovenski jezik

• v bližini mest pa slovenšèino, pretkano z
 nemškimi izposojenkami

• v mestih so govorili tudi samo nemško ali
 italijansko, kolikor so se posamezne družine
 priselile iz tujih krajev
26 Dela                     17. IN 18. STOLETJE     Ponovno je nastalo nekaj
     pomembnih del:
1768   druga slovenska slovnica, pisana v nemšèini:
     Marko Pohlin: Kranjska gramatika

1781   drugi slovenski slovar:
     Marko Pohlin: Tu malo besediše treh
               jezikov
1784-
   Jurij Japelj prevede Sveto pismo -
1804
     drugi prevod Svetega pisma
27 Dela                    17. IN 18. STOLETJE     Ponovno je nastalo nekaj
     pomembnih del:
  - izide še veè slovnic in slovarjev:
   Gutsmanov slovar in slovnica, Kumerdejeva
   slovnica
1789- A. T. Linhart: Županova Micka,
1790
     Ta veseli dan ali Matièek se ženi

1779-
   zaèetek umetnega posvetnega pesništva:
1781
     Dev, Pohlin, Vodnik

  - prvi slovenski pesniški almanah Pisanice
28 Marko Pohlin           17. IN 18. STOLETJE
         Marko Pohlin se je šolal v
         Novem mestu in v
         Ljubljani, nato pa na
         Dunaju, kjer je delal kot
         predavatelj.
Marko Pohlin
(1735-1801)

Njegovo najvažnejše delo je
slovnica KRAYNSKA GRAMMATIKA
(v nemšèini).
29 Kraynska grammatika            17. IN 18. STOLETJE

             V slovniènem pogledu je
             vrednost Kraynske grammatike
             problematièna, ker je hotela
             uvesti nov pravopisni in jezikovni
             red.

Za slovstveni razvoj sta v knjigi pomembna
predgovor in dodatek za metriko.
V uvodu Pohlin govori o slovanstvu in slovenstvu,
dokazuje njuno razširjenost, nato pa poudari potrebo
po znanju slovenšèine.
V metriènem dodatku pa je zapisal prvo literarno teorijo
za slovenske potrebe.
30 Marko Pohlin          17. IN 18. STOLETJE
         Pohlin ureja jezik na
         podlagi abstraktnih
         razumskih naèel, ne pa
         na razumu, ki se opira na
         izkustvo.
Marko Pohlin
(1735-1801)

Zelo poudarja vlogo narodnega jezika in pravic
slovenstva na Kranjskem.
KNJIŽNA SLOVENŠÈINA V ÈASU
    ROMANTIKE
32 Cilji             ROMANTIKA Maturitetni katalog
 Dijak:
   pozna Kopitarjeva in Èopova naèela in
   jih skuša ovrednotiti
33 Franc Metelko              ROMANTIKA


  Franc Metelko je v šole uvedel novo
  poglavje iz skladnje, predstavil nov
  èrkopis (metelèica), latinico dopolnil s
  cirilskimi in grškimi znaki.
  Njegovo pisavo so sprejeli zlasti janeznisti in
  jo uvajali v knjige in šole.
  Po novi izdaji slovnice leta 1830 je nastala
  èrkarska pravda, v kateri so se spopadli
  zagovorniki in nasprotniki metelèice. Zlasti iz
  estetskih razlogov sta se ji najodloèneje uprla
  Prešeren in Èop.
34 Nasprotja Med mešèansko kulturno skupino in
 tradicionalno na drugi strani je potem nastal
 spor še na pravopisnem podroèju.

V tistem èasu se je pojavilo veè pisav:
     bohorièica    (Adam Bohoriè)

      metelèica      (Franc Metelko)

        dajnèica        (Peter Dajnko)Imenovale so se po avtorjih.
35 Kopitar in Čop         ROMANTIKA
        V èasu romantike sta bila
        vodilna razumnika Jernej
        Kopitar in Matija Èop.
36 Vplivnost Čopa in Kopitarja     ROMANTIKA
           Zato sta vplivala na
           književni razvoj s
           svojimi naèeli in
           stališèi.
37 Kopitar                 ROMANTIKA
    Jernej Kopitar se je
    zavzemal za:
    nov, izboljšan èrkopis
    odstranitev germanizmov v
    slovenskem jeziku, zlasti tistih v
    skladnji
38 Odnos Kopitarja do Prešerna      ROMANTIKA

        ODNOS KOPITARJA DO
          PREŠERNA

 Kopitar in Prešeren sta imela razliène poglede
 na književni razvoj.

 Kopitar je bil politièno konservativen. Ni se
 sprijaznil s tem, da je Prešeren uvajal
 ljubezensko pesem, ker to ni ustrezalo
 njegovim naèelom.
 Zahteval je pesništvo, podobno ljudski poeziji in
 za preprosto ljudstvo.
39 Matija Čop              ROMANTIKA
   Matija Èop pa je trdil:
    èrkopisna reforma ni nujna in za
    knjižni jezik ne more biti odloèilna

   da se mora slovenska literatura
   ravnati po razvitih evropskih
   literaturah, ne pa po ljudskem
   pesništvu
40 Vpliv Čopa na Prešerna       ROMANTIKA      VPLIV ÈOPA NA PREŠERNA
 1. Èop je pripomogel, da se je Prešeren po
  letu 1828 usmeril v romantiko.
2. Odprl mu je razumevanje za romanska
  srednjeveška in renesanèna slovstva.

3. Povzroèil je, da je Prešeren v letih 1828-
  1835 uporabil predvsem romanske pesniške
  oblike.
 41 Slovnice                    ROMANTIKA


    Nastane vrsta slovnic
1808- Jernej Kopitar izda slovnico na znanstveni osnovi
1809
    pisana je v nemškem jeziku
    uredil je glasoslovje in oblikoslovje

1811
    Valentin Vodnik: Pismenost ali Gramatika za perve
    šole
    prispeval je slovniško terminologijo
1825
    Franc Metelko izda slovnico, pisano v nemškem
    jeziku
1845
    metelèica je ukinjena, uveljavi se gajica
KNJIŽNA SLOVENŠÈINA V DRUGI
POLOVICI 19. IN V 20. STOLETJU
43 Cilji            19. IN 20. STOLETJEMaturitetni katalog
Dijak:
  navede poglavitne poti oblikovanja
  knjižne norme v 19. stoletju
  pozna razvoj knjižnega jezika, posebej
  govornega, v 20. stoletju
44 Druga polovica 19.st.       19. IN 20. STOLETJE
        Tudi v drugi polovici 19.
        stoletja je bilo opravljeno
        veliko dela za utrditev
        knjižnojezikovne norme.


Zaradi nejezikovnih razlogov
pa delo ni potekalo gladko in
brez zastojev.
45 Prizadevanja          19. IN 20. STOLETJE
Prizadevali so se za
    ustalitev pisnega jezika
    utrditev in poglobitev slovniène
    dognanosti in besedotvorja
46 Stanislav Škrabec        19. IN 20. STOLETJERed v izreki je nakazal jezikoslovec Stanislav
Škrabec z znamenito razpravo o slovenskih
knjižnih glasovih in naglaševanju (1870), ki je
opozoril na osrednjeslovenske temelje knjižne
izreke.


V boj za naravni izgovor in zoper branje po èrki
spada tudi polemika proti l-kanju, ki ga je v
zaèetku dvajsetih let našega stoletja šolska
oblast prepovedala.
47 Kronologija               19. IN 20. STOLETJE    Kronologija razvoja slovenskega jezika
    konec 19. in v 20. stoletju
1899  Franc Levec izda prvi slovenski pravopis v
    samostojni knjigi
  - branje po èrki in s tem tudi l-kanje se odpravi
    šele v dvajsetih letih 20. st.
  -
    umetnost moderne je nov velik korak v razvoju
    slov. umetnostnega jezika
48 Kronologija              19. IN 20. STOLETJE    Kronologija razvoja slovenskega jezika
    konec 19. in v 20. stoletju
1919  dobimo ljubljansko univerzo -
    zaène se naèrten razvoj jezika
1938  ustanovljena Slovenska akademija znanosti in
    umetnosti (SAZU)
  -
    danes je SKJ uzakonjen s slovnico, pravopisom,
    pravoreèjem, SSKJ in drugimi priroèniki
49 20.stoletje         19. IN 20. STOLETJE
  V 20. stoletju se je slovenski jezik
  razvijal v skladu z zaèrtano potjo.

  Zastoj v razvoju je pomenilo umetno
  zbližanje slovenskega govornega
  jezika s srbohrvaškim.
  Spodbudo je dala narašèajoèa politièna
  vizija južnoslovanske združitve.

								
To top