Teknologisk endring � industriell endring; bilproduksjon i �st by 4vIW73

VIEWS: 5 PAGES: 26

									Teknologisk endring – industriell
      endring;
 bilproduksjon i Øst-Europa
    Thorkel C. Askildsen
     SGO 2200 – v 05


        SGO 2200       1
     Hovedargumenter:
1. Teknologisk endring som motor for økonomisk
  vekst. To former for teknologisk endring:
 – Inkrementelle innovasjoner
 – Radikale innovasjoner
2. IT som sentral teknologisk drivkraft
3. Vi har opplevd et skifte fra ett hegemonisk
  system til et annet (fra fordisme til post-
  fordisme), men dette gir ulike utfall mellom
  steder og sektorer
4. Læring, innovasjon og teknologisk endring er
  lokaliserte prosesser. Globalisering gjør altså
  ikke geografi mindre viktig
            SGO 2200           2
     Teknologisk utvikling og
       innovasjoner
• Robert Solow (1956, 1957) argumenterte for at
 nasjonal økonomisk vekst kunne tilskrives
 ”teknisk endring”
• Men: Solow anså at ny teknologi ble gjort
 kostnadsfritt tilgjengelig for alle aktører samtidig.
• På denne måten fremsto teknologisk endring
 som viktig faktor for nasjonaløkonomisk utvikling
 (makro-nivå), men ble ikke behandlet som
 strategisk faktor for foretaks konkurranseevne
 (mikro-nivå)

            SGO 2200           3
     Produktsyklusteori 1
• I en økonomi preget av hard konkurranse er
 foretaks tilværelse som å løpe på en tredemølle:
 ”A capitalist economy cannot afford to stay still
 because, if it stops expanding, it falls back
 (Pasinetti, 1982)
• Markedsmetning kan bare unngås ved fornyelse
 av produkter (produktinnovasjoner)
• Nye produkter innfinner seg ikke bare plutselig
 på markedet i fullt utviklet form og med
 konstante markedsandeler, men gjennomgår en
 tekno-økonomisk ”modningsprosess”
            SGO 2200          4
Produktsyklusteori 2
    SGO 2200    5
    Produktsyklusteori 3
• Peker mot følgende
 ”overlevelsesststrategier”:
 – Nye produkter må introduseres når de
  foregående blir avlegse
 – Søke å forlenge livssyklusen til et produkt ved
  å foreta modifikasjoner (eks. design,
  inkremental endring i teknologi)
 – Gjøre endringer i produksjonsteknologien for
  å gjøre produktet mer konkurransedyktig
           SGO 2200          6
   Produksjonsteknologi og
  konsekvenser for lokalisering 1
• Produktet utvikles i ”avanserte” land der tilgang
 til kunnskap, teknisk avansert kapitalvaresektor
 og tilgang på finanskapital er god.
• Her er også kjøpekraftige markeder og
 muligheter for høy inntjening.
• Eiendomsrett til produktet, evt i form av patent,
 gir lite konkurranse og høy profitt.
• Bransjestruktur preget av små,
 kunnskapsintensive foretak og lite (eller ingen)
 konkurranse
• Kunnskap avgjørende for inntreden i markedet

            SGO 2200            7
    Produksjonsteknologi og
  konsekvenser for lokalisering 2
• Patentperiode utløper eller monopolsituasjonen forvitrer
 av andre grunner (kopier eller substitutter av produktet).
 Potensialet for produktforbedringer avtar, produktet
 standardiseres
• Profittraten faller, sammen med produktprisen
• Produksjonen organiseres i større fabrikker for å dra
 nytte av stordriftsfordeler
• Bransjestrukturen preges av færre, større foretak:
 enkelte går ut av markedet, andre fusjonerer.
• Produksjon i tradisjonelle, vestlige industriregioner med
 kompetanse på storskala masseproduksjon og med god
 tilgang på kapital
• Kapital avgjørende for inntreden i markedet

              SGO 2200              8
   Produksjonsteknologi og
  konsekvenser for lokalisering 3
• Utviklingen av produktet stopper opp,
 markedsmetning inntrer og etterspørsel avtar
 etter hvert.
• Potensialet for utnyttelse av stordriftsfordeler
 stopper derved opp, produksjonsteknologien er
 standardisert og billig arbeidskraft blir kritisk
 konkurransefaktor
• Relokalisering av produksjon til ”periferi”
 (nasjonalt eller globalt) med god tilgang på billig,
 ufaglært arbeidskraft

            SGO 2200           9
   Lange trender i utviklingen i
   produksjonsprosessen 1
• Før-industriell tid: ”The putting-out system”:
 Handelsmenn forsynte håndtverkere med
 råvarer og stod for markedsføringen av de
 ferdige produktene. Høye koordinerings-
 (transaksjons-)kostnader
• ”Manufacture”: Samlet arbeidere i verksteder.
 Enklere koordinering og ”samdriftsfordeler” ved
 å dele opp arbeidsprosessen i delprosesser
• ”Machinofacture”: Mer standardiserte
 arbeidsoppgaver muliggjorde bruk av maskineri.
 Ytterligere oppdelig av arbeidsprosessen
           SGO 2200         10
   Lange trender i utviklingen i
    produksjonsprosessen 1
• ”Taylorisme” (F.W. Taylor, 1911, ”Scientific
 mamagement”): Ekstrem oppdelig av arbeidsprosessen i
 enkle, repetitive oppgaver. Sterk atskillelse av utføring
 og kontroll
• Fordisme: Integrering av produksjonsprosessen i store
 foretak (River Rouge: over 100.000 arbeidere).
 Standardisert samlebåndsbasert masseproduksjon
 (Highland Park: reduserte produksjonstiden på T-forder
 fra 728 til 93 min.)
• ”Post-fordisme”: Mer fleksible produksjonssystemer,
 større produktspekter, kortere produksjonsserier, fra
 integrerte produksjonsenheter til småbedrifter i nettverk

             SGO 2200            11
    Fordisme/post-fordisme
• Idealmodeller for organisering av produksjonen (og
 samfunnet for øvrig) med ulik grad av anvendbarhet på
 ulike bransjer
• Fordisme: Utnyttelse av stordriftsfordeler ved
 standardisert masseproduksjon av begrenset antall
 produkter. Rigid produksjonsteknologi nødvendiggjorde
 lange produksjonsserier, derfor bufferlagre for gardere
 mot markedssvingninger
• Post-fordisme: Markedsendringer og teknologiske
 muligheter medførte skift til mer fleksible
 produksjonsformer: fleksible produksjonsteknologier,
 fleksible produktløsninger (eks: modularisering, DELL),
 fleksible organisasjoner (nettverk), fleksibel arbeidskraft
 (LIDL)

              SGO 2200            12
        Post-fordisme
• ”The Second Industrial Divide” (Piore and Sabel,
 1984): Småbedrifter i nettverk kune være vel så
 konkurransedyktige som store integrerte foretak;
 mer innovative og mer fleksible
• Eksternalisering av den tekniske arbeidsdeling:
 Arbeidsoppgaver som før ble gjort innomhus
 settes bort til underleverandører (”Out-
 sourcing”), men uten at man mister kontrollen
 (og muligens heller ikke profitten)
• Rollemodell: Først og fremst 3. Italias industrielle
 distrikter
            SGO 2200          13
     Japansk post-fordisme
• Japans raske vekst på 1970- og 80-tallet fikk stor
 oppmerksomhet i Vesten etter ”fordismens
 sammenbrudd”
• Fleksibel arbeidskraft: jobbrotasjon innebærer læring ”på
 gølvet”
• Fleksible teknologier: IT- og robotteknologi muliggjorde
 hurtige omstillinger i produksjonen
• Kvalitetskontroll i hvert enkelt ledd: billigere enn å finne
 alle feilene i sluttproduktene (”Total quality
 management”)
• Just-in-time: ordrestyrt produksjon senker
 kapitalbindinger, i motsetning til fordismens ”just-in-case”
 (kjekt å ha)

              SGO 2200             14
  Personbilmarkedet i Øst-Europa
       ca. 1990
• Sammenbrudd i handelsstrømmene internt i Østblokken
 – en reorientering mot Vest-Europa
• Svikt i markedsandeler i hjemmemarkedet grunnet
 oversvømmelse av billige, brukte, Vest-Europeiske biler
 (for ”massene”)
• Samt inntreden av import av nye, lekre Vest-Europeiske
 biler (for den nye, fremviksende overklassen)
• Finansiell krise som umuliggjorde fortsatt drift – langt
 mindre til å foreta nødvendig restrukturering til nye
 markedsforhold
• Behov for produksjonsøkning noe som måtte innebære
 økning i eksport (grunnet små hjemmemarkeder)

             SGO 2200            15
       Strategier 1:
• Enten å inngå i europeiske eller globale
 produksjonsnettverk, finansiert av
 utenlandsk kapital
• Eller fortsatt satsning på hjemmemarkedet
 med prisbasert konkurranse (produsere
 billigere enn de billigste importbilene).
 Dette ble vanligvis løsningen først hvis
 den første strategien ikke slo til, men
 Russland satset aktivt på dette

          SGO 2200        16
        Strategier 2:
• Men: Den teknologiske bakevje man i
 Vesten forestilte seg at Øst-Europeisk
 bilindustri var i, var ikke likedan og like ille
 over alt
• Og: Det produktivitetsgapet som eksisterte
 mellom Vest og Øst skyldtes i betydelig
 grad organisatoriske forhold og ikke fysisk
 produksjonsteknologi

           SGO 2200          17
       Strategier 3:
• Restruktureringen av bilindustri har gått fra
 Japan via USA og Vest-Europa og nå til
 Øst-Europa (Japansk bilproduksjon hadde
 dobbelt så høy produktivitet som i Vesten)
• ”Lean production” – ingen sløsing
• Fleksibel spesialisering
• Just-in-time
• Outsourcing
           SGO 2200         18
        Konsekvens:
• 1996: Utenlandsk eierskap og joint ventures i
 – Ungarn: 85%
 – Polen: 82%
 – Tsjekkia: 67%
• Russland: Fortsatt nasjonalt eierskap grunnet
 stort hjemmemarked men lav kjøpekraft samt
 høye importavgifter
• Jugoslavia: lite FDI grunnet internasjonale øk.
 Sanksjoner etter krigen

            SGO 2200           19
Hvorfor i all verden produsere biler
      i Øst-Europa?
• Dramatisk senkning av
 produksjonskostnadene grunnet tilgang på
 billig arbeidskraft – noe som ville bety økt
 konkurransekraft i vestlige markeder
• Håp om at den økonomiske
 restruktureringen av Øst-Europa også ville
 by på markedsvekst der
• I tillegg til ikke ubetydelige offentlige
 incentiver
          SGO 2200         20
    Resultat 1990-2000:
• Polen, Tsjekkia, Slovenia, Ungarn og
 Slovakia: Raskest vekst
• Russland og Romania: Tilbakegang
• Ukrainia og Jugoslavia: full kollaps
          SGO 2200       21
Spørsmål 1: Hvor ble det investert?
• ”Brownfield investments”: investeringer i
 eksisterende produksjonsfasiliteter (fabrikker).
 Kan dra nytte av eksisterende kunnskapDette
 innebærer iflg Pavlinek å bygge på eksisterende
 sosiale strukturer; en form for ”path
 dependency”
• ”Greenfield investments”: Nye fasiliteter på nye
 steder, basert på et ønske om å unngå negative
 trekk ved Øst-europeisk industriproduksjon

           SGO 2200          22
  Spørsmål 2: I hvilken grad med
 førte investeringene koplinger til
     regional økonomi?
• Forankring. Her: At bilproduksjonen integreres i
 nasjonal og regional økonomi ved bruk av
 stedlige underlevearndører
• For land eller regioner som mottar FDI
 argumenteres det gjerne for at det er gjennom
 teknologi- og kunnskapsoverføringer til lokale
 leverandører at mottakerregionen kan
 oppgradere sin konkurransekraft og derved
 utvikle seg økonomisk
            SGO 2200           23
      Hva produseres?
• Masseproduksjon av små, rimelige biler både for
 hjemmemarked og eksport. Høy grad av
 forankring i lokal økonomi, drar nytte av
 eksisterende kunnskap og billig arbeidskraft
• Etter hvert noe mer produksjon av dyre biler,
 men her er produksjonen mindre forankret i lokal
 økonomi. Krever stor fleksibilitet i arbeidskraft,
 noe som kan være vanskelig å få til i Vest-
 Europa med sterke fagforeninger

            SGO 2200          24
    Summa Summarum 1:
• Iflg Pavlinek er det mye som tyder på at
 utenlandske direkteinvesteringer Øst-Europeisk
 bilproduksjon har reddet denne fra
 sammenbrudd
• Og også har medført økt produksjon
• Det har styrket deres konkurransekraft ved
 integrasjon i globale produksjonssystemer
• Men har også bidratt til forsterket regional
 økonomisk ulikhet, ettersom investeringene har
 vært svær selektive

           SGO 2200           25
     Summa Summarum 2:
• Regionaløkonomisk effekt størst der det både finnes
 stiavhengighet og regional forankring
• Slike satsninger innebærer mer langsiktige forpliktelser
 fra investorene
• MEN: Å inngå i slike nettverk kan føre til teknologisk
 avhengighet
• At man spesialiserer seg på arbeidskraftsintensiv
 produksjon med lave lønninger som spesialitet
 (komparativt fortrinn)
• At man blir sårbare for beslutninger fattet utenfra
 (beslutninger om investeringer kan følges av
 beslutninger om nedleggelse)

             SGO 2200              26

								
To top